You are here

Referat

Dato: Mandag, Januar 19, 2015 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 1

  Tillægsdagsorden udsendt.
  Godkendt.

 • Pkt. 2 Forslag til lokalplan 624 Holmehøj Etape 3 - vest (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram.pdf etape_3.pdf

  Pkt. 2

  Forslag til lokalplan 624 Holmehøj Etape 3 - vest (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 264866 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at igangsætte udarbejdelsen af ny lokalplan for etape 3- vest af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes lokalplan for området med udgangspunkt i vedlagte 11- punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra grundejer om igangsætning af lokalplanforslag til udbygning af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle. Holmehøj er inddelt i etaper for udbygningen, og denne del er etape 3-vest. Udbygningen sker efter en vedtaget helhedsplan for hele Holmehøj-området. Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med helhedsplanen med få ændringer af grundformer på de nordligste grunde. Se vedlagte bilag.
  Etape 3-vest omfatter 18 parcelhusgrunde med en størrelse fra ca. 700-865 m2.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for borgermøde i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Grundejer afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 2

  Godkendt.

 • Pkt. 3 Forslag til lokalplan 616 for ældreboliger i Viby (til høring)

  forslag_til_lokalplan_616_aeldreboliger_i_viby.pdf

  Pkt. 3

  Forslag til lokalplan 616 for ældreboliger i Viby (til høring)

  Sagsnr. 250265 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et privat boligselskab ønsker at opføre ældreboliger i tilknytning til Viby Omsorgscenter. Projektet kræver lokalplan for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 616 for ældreboliger i Viby sendes i offentlig høring fra 30. januar til den 27. marts 2015, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Tekniskudvalget vedtog på møde den 21. august 2014, punkt 156, et 11-punktsprogram for lokalplan 616 for ældreboliger i Viby. Lokalplanen imødekommer et ønske fra et privat boligselskab, der ønsker at imødekomme de behov ældre måtte have til en ældrebolig i dag. 11-punktsprogrammet lagde op til, at der i alt kunne etableres 15 ældreboliger og en bebyggelsesprocent på op til 34.
  Boligselskabet er igennem skitseringen af planen sammen med forvaltningen nået frem til, at der kan etableres i alt 18 boliger på 65 m2, og at man stadig holder sig inden for en bebyggelsesprocent på 30, som gældende kommuneplanrammen giver mulighed for. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som blev igangsat på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2014, punkt 347.
  Lokalplanen fastsætter bestemmelser om anvendelse, boligernes placering og arkitektur samt stier og rammer for beplantning indenfor lokalplanområdet. Forvaltningen vurderer, at ½ p-plads pr. bolig er tilstrækkelig for 18 ældreboliger og peger på, at parkering skal foretages på den eksisterende parkeringsplads. Lokalplanafgrænsningen er udvidet lidt mod syd for at give mulighed for, at der kan etableres flere parkeringspladser, hvis det viser sig at være nødvendigt.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejer.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 3

  Godkendt.

 • Pkt. 4 Helhedsplan for halområdet i Jyllinge Bymidte, proces og principper

  procesplan_for_udvikling_af_halomraadet_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 4

  Helhedsplan for halområdet i Jyllinge Bymidte, proces og principper

  Sagsnr. 262625 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er beskrevet i Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte, hvordan området ved Jyllingehallerne skal omdannes til et dynamisk idræts-, fritids- og kulturcentrum. Forvaltningen anbefaler, at dette arbejde koordineres med den igangværende genopbygning af Jyllingehallerne. Derfor fastlægges principperne for helhedsplanen, og processen skitseres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune går i dialog med Jyllingehallerne om koordinering af planerne for hallen med planerne for kommende kommunale projekter efter følende principper: Hallerne og kulturskole/bibliotek skal orientere sig og åbne sig i mod et fælles kultur- og idrætstorv evt. i form af fælles café og indgang, B: Hallerne og kulturskole/bibliotek skal udnytte synergieffekter og danne helhed, og C: Friarealerne skal invitere til at tage ophold og til spontan leg og idræt for alle aldersgrupper. Der kan arbejdes for, at projektet realiseres sammen med opbygningen af den private hal.
  2. Der arbejdes videre med en helhedsplan, hvor: Boligerne placeres på områdets nordlige del, med passager og kig fra Lindbjergvej til området, og således danne overgang fra boligkvarter til idræts- og kulturcenter for helhedsplan for halområdet i Jyllinge Bymidte godkendes,
  3. Den skitserede procesplan godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget: Indstillingens punkt 1
  Plan- og Teknikudvalget: Indstillingens punkt 2 og 3

  Sagsfremstilling

  Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte, vedtaget af byrådet den 19. marts 2013, punkt 63, beskriver hvordan området omkring Jyllingehallerne kan udvikles til et dynamisk idræts-, fritids- og kulturcentrum, der giver liv og aktivitet i Centerkvarteret. Området rummer i dag parkering, tennis- og fodboldbaner. Fodboldbanerne flyttes til Spraglehøj, og frigiver plads til udviklingen. De nye fodboldbaner kan tages i brug i efteråret 2016.
  En helhedsplan for området skal sætte rammerne for den videre udvikling, hvor nye faciliteter til bibliotek/kulturskole sammen med hallerne skal danne en helhed og udnytte synergien ved en samlet placering bedst muligt. Her bliver også plads til mindre boliger og rekreative friarealer med plads til spontan leg og sport. Helhedsplanen skal danne grundlag for lokalplanlægning.
  Forvaltningen er i dialog med Jyllingehallerne om koordinering og samspil mellem genopbygning af hallerne og helhedsplanen. Som afsæt for dette arbejde foreslås, at der arbejdes efter følgende principper:

  1. Hallerne, kulturskole/bibliotek skal orientere sig og åbne sig i mod et fælles kultur- og idrætstorv evt. i form af fælles café og indgang.
  2. Hallerne, kulturskole og bibliotek skal udnytte synergieffekter og danne helhed.
  3. Friarealerne skal invitere til at tage ophold og til spontan leg og idræt for alle aldersgrupper. Der kan arbejdes for, at projektet realiseres sammen med opbygningen af den private hal.
  4. Boligerne skal placeres på områdets nordlige del, med passager og kig fra Lindbjergvej til området, og således danne overgang fra boligkvarter til idræts- og kulturcenter.

  I vedlagte bilag er processen for helhedsplanen i store træk skitseret. Heraf fremgår, hvordan helhedsplanen og genopbygningen af hallerne koordineres, hvornår de forskellige byggerier forventes programmeret og bygget, hvornår der forventes borgerinddragelse, samt hvornår der forventes politiske beslutninger.
  Plan- og Teknikudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen i sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Helhedsplanen udvikles indenfor driftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 4

  Indstillingens punkt 2 og 3: Godkendt.

 • Pkt. 5 Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering

  brug_af_byfornyelsesloven_til_energirenovering.pdf

  Pkt. 5

  Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering

  Sagsnr. 266087 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2015 er der afsat midler til byfornyelse med fokus på energirenovering af boliger. Der forslås principper for reservation og udbetaling af midlerne samt delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. under forudsætning af byfornyelsesramme fra staten i 2015 og 2016 administreres de afsatte midler i budget 2015 til energirenovering efter byfornyelsesloven efter principper og regler, som er beskrevet i det vedhæftede notat, herunder:

  a. målgruppen er ejerboliger og andelsboliger i Roskilde Kommune, som bebos af ejeren og som ikke har tilbud om fjernvarme (udenfor fjernvarmeområder)
  b. der ydes støtte til rentable arbejder, som fremgår af en energimærkerapport, der er max. ét år gammel på ansøgningstidspunktet
  c. støttetilsagn meddeles efter først-til-mølle princippet
  d. max. støttebeløbet er 15.000 kr. for den enkelte bolig og max 25% af de støtteberettigede udgifter
  e. støttetilsagnet bortfalder 2 år efter det er meddelt, hvis det ikke er brugt
  f. der føres en venteliste, der kan komme i spil, hvis støttetilsagnene ikke udnyttes indenfor fristen

  1. forvaltningen bemyndiges til at administrere ordningen, meddele støttetilsagn og udbetale støtte på byrådets vegne i overensstemmelse med principperne under indstillingens punkt 1.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget: Indstillingens punkt 1
  Plan- og Teknikudvalget: Indstillingens punkt 2

  Sagsfremstilling

  Af vedhæftede notat fremgår reglerne om byfornyelse med fokus på energirenovering. I forlængelse af Grøn Puls og Bedre Bolig indsatsen – og fordi der er tale om et engangsbeløb - foreslår forvaltningen fokus på ejer- og andelsboliger. Endvidere foreslås det, at midlerne tildeles boliger, der ikke har tilbud om fjernvarme, idet der i fjernvarmeområder allerede er mulighed for en god og energirigtig varmeforsyning, og der dermed vurderes at kunne opnås større CO2-gevinst ved energirenoveringer udenfor områderne.
  Energimærkerapporten er et nødvendigt grundlag for at kunne yde støtte til energirenovering efter loven for boliger, der er opført efter 1950, og den er en nødvendig forudsætning for, at installationer og konvertering til anden varmekilde kan komme i betragtning. Derfor foreslår forvaltningen, at det gøres til en betingelse for tilsagn generelt, at der ligger en energimærkning til grund for ansøgningen, og at det er indsatser heri, som kan opnå støtte op til max-beløbet. Forvaltningen arbejder for god vejledning til borgerne om at opnå en god energimærkerapport mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der er afsat såvel udgifts- og indtægtsbudget til initiativet. Midlerne er lagt i budgettet med fuld overførselsadgang, sådan at det ikke er et problem, hvis arbejderne forsinkes og tilskud først kan udbetales til ejeren i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 5

  Udvalget besluttede, at bemyndige forvaltningen til at administrere ordningen, meddele støttetilsagn og udbetale støtte på byrådets vegne i overensstemmelse med principperne under indstillingens punkt 1.

 • Pkt. 6 Gebyrvedtægt for byggesagsbehandling i 2015

  bilag_-_gebyrvedtaegt_2015.pdf

  Pkt. 6

  Gebyrvedtægt for byggesagsbehandling i 2015

  Sagsnr. 266019 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har den 26. november 2014, punkt 398, besluttet, at der opkræves gebyrer for sagsbehandling af byggesager, hvor der i henhold til byggeloven skal træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet. Gebyrvedtægten er udmøntet på baggrund af byrådets beslutning den 26. november 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at gebyrvedtægten godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandling efter tidsforbrug efter den 1. januar 2015.
  Byrådet har den 26. november 2014, punkt 398, besluttet, at der opkræves gebyrer for sagsbehandling af byggesager, hvor der i henhold til byggeloven skal træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet.
  Forvaltningen har administrativt udmøntet byrådet beslutning om gebyr i gebyrvedtægt. Vedtægten indeholder oplysninger om bl.a. lovhjemmel, betalingsbetingelser og hvilke bygningskategorier og sagstyper, kommunen opkræver gebyrer for.
  Faktura for gebyrer stiles og sendes til ejer af ejendommen. Tidligere blev faktura stilet og sendt til ansøger.
  Gebyrvedtægten (vedlagt som bilag) lægges på kommunens hjemmeside til oplysning for ansøgere om byggetilladelser og lovliggørelser af byggerier.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 6

  Godkendt.

 • Pkt. 7 Mulighederne for at skabe liv og aktivitet på Hestetorvet, Roskilde

  Pkt. 7

  Mulighederne for at skabe liv og aktivitet på Hestetorvet i Roskilde

  Sagsnr. 266244 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Peter Madsen og Lars Berg Olsen (V) har bedt om at få en sag på Plan- og Teknikudvalgets møde om mulighederne for at skabe liv og aktivitet på Hestetorvet i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen og Lars Berg Olsen, Venstre, har bedt om at få optaget følgende sag på dagsordenen:
  ”Venstre vil gerne have en sag om mulighederne for at skabe liv og aktivitet på Hestetorvet på dagsordenen til førstkommende PTU-møde.
  Lokalplan 221 om bymidten i Roskilde sætter nogle meget snævre rammer for bymidten. Venstre har tidligere rejst sagen om de unødigt restriktive regler for materialer til vinduer. Og nu ser vi, at lokalplanen står i vejen for at skabe liv og udvikling på Hestetorvet. Således ønsker flere restauratører at kunne tilbyde udeservering, men har fået afslag af forvaltningen på at etablere de nødvendige faciliteter.
  Udvalget har som bekendt besluttet, at der skal laves en ny lokalplan for bymidten, men den vil i bedste fald først være vedtaget i slutningen af 2015.
  Venstre ønsker, at det bliver muligt at etablere udeservering på Hestetorvet allerede fra sommersæsonen 2015. De juridiske rammer skal derfor på plads hurtigst muligt. I den forbindelse har Venstre med glæde noteret sig udvalgsformand Torben Jørgensens udtalelser i nedenstående artikel på Roskilde Avis’ hjemmeside den 29. december 2014.
  ”Reglerne skal laves om, hvis de ikke passer med planerne
  Af Anette Gundlach

  - Vi skal have mere liv på Hestetorvet, og hvis loven ikke er dækkende for vores planer, så skal den laves om, siger plan- og teknikudvalgsformand Torben Jørgensen.

  En gammel lokalplan fra 1993 stikker i øjeblikket en kæp i hjulet for, at der kan være cafe-liv på torvet, fordi der ikke må bygges på pladsen.

  Torben Jørgensen er sikker på, at hvis der sker mere på den store plads, vil det være en gevinst for hele Roskilde, fordi det vil trække folk rundt i hele byen.

  Han drømmer om, at pladsen skal være mødested for høj og lav.

  Han har derfor bedt forvaltningen om at se på sager om cafeerne, der vil ud på Hestetorvet endnu engang.

  - Jeg synes, at når folk byder ind med gode ideer til torvet, så er det også vores pligt at finde på løsninger.
  - Torvet skal bruges til oplevelser og træfpunkt, derfor er det kærkomment, at der er nogen, der har lyst til at gøre noget.
  - Hvis vi vil have udviklet Hestetorvet, skal en lokalplan ikke stå i vejen for os, siger Torben Jørgensen.
  Han kan også sagtens forestille sig, at en del af julemarkedet kommer hen på denne torveplads. Ligesom en torvedag ville være en mulighed.
  - Alt er åbent for torvet, og hvis det kræver en ny lokalplan, er det sådan en vi skal i gang med.”

  Der synes at være bred opbakning til at få rammerne for Hestetorvet på plads hurtigst muligt. Dernæst skal det besluttes, hvordan det realiseres. I Venstre forestiller vi os flere mulige modeller. Det kunne fx være en fremskyndelse af hele lokalplanen, en udskillelse af Hestetorvet til særlig ”fast track” behandling eller en mere fleksibel praksis i administrationen af den gamle lokalplan. Det vil være op til forvaltningen at fremlægge mulighederne for udvalget.
  Venstres forslag er på denne baggrund, at der hurtigst muligt etableres nogle juridiske rammer for udendørs servering på Hestetorvet. Sigtet er, at det skal realiseres til sommersæsonen 2015. Forvaltningen fremlægger en model og en tidsplan herfor.”
  Forvaltningen kan oplyse, at Plan- og Teknikudvalgets formand Torben Jørgensen den 19. december 2014 har besvaret en henvendelse til Skänk Øl & Vinbar, hvori der åbnes for dialog og peges på en løsning med opsættelse af markiser eller anden konstruktion. Svaret blev endvidere sendt til Plan- og Teknikudvalgets orientering den 19. december 2014.
  Samtidig bad formanden forvaltningen forberede en sag til Plan- og Teknikudvalgets møde i februar eller marts om, hvordan der, indtil LP 221 er revideret, kan arbejdes for mere liv og aktivitet på Hestetorvet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 7

  Udvalget besluttede, at forvaltningen til mødet i februar i samarbejde med restauratører m.fl. ved Hestetorvet har fundet mulige løsninger for mere liv og aktivitet.

 • Pkt. 8 Frigivelse af rådighedsbeløb - midler til trafiksikkerhed 2015

  notat_om_prioritering.pdf

  Pkt. 8

  Frigivelse af rådighedsbeløb - midler til trafiksikkerhed 2015

  Sagsnr. 266199 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I overensstemmelse med Trafiksikkerhedsplanen 2014, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter i 2015.
  Skole- og Børneudvalget høres vedr. indstillingens punkt 2. Evt. bemærkninger vil foreligge til Plan- og Teknikudvalgets møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter og
  2. de trafiksikkerhedsprojekter, som er prioriteret nedenfor, gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog 4. december 2014, punkt 244, Trafiksikkerhedsplan 2014. Planen beskriver forslag til prioritering af indsatsområder og projekter, der kan give mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene fra 2014 og frem til 2020.
  Forvaltningen har valgt projekter på lokaliteter, som giver den største effekt på trafiksikkerhed og mest tryghed for skolebørns færden. Projekterne er nærmere beskrevet i bilaget:
  Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej
  Jernbanegade/Ringstedgade/Borgediget
  Vindinge skole (Stærkendevej og Østre Vindingevej)
  Københavnsvej/Vinkelvej
  Københavnsvej ml. Ny Østergade og Bymarken
  Algade/Kong Valdemars Vej
  Psst-kampagne (lokal kampagne, der husker bilister på hastighedsgrænsen)
  Fart-kampagne (landsdækkende kampagne om ”Sænk farten”)
  Netværksmøder med skolerne (samarbejde omkring trafiksikkerhed og adfærd)
  Dynamiske skoleskilte (kombiskilt: skoleskilt 30 km/t – din fart)
  Skolepatruljeskilte (lovliggørelse af skiltning ved skolepatruljer)
  Øvrige ønsker fra skolerunden (Hvis der er midler til overs, anvendes de til mindre skoleprojekter).
  Projekterne forventes startet med projektering, udbud og anlægsstart i 2015 og forventes afsluttet i 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen

  0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 8

  Anbefales.

 • Pkt. 9 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon "Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne"

  Pkt. 9

  Frigivelse af rådighedsbeløb – ”Musicon Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne”

  Sagsnr. 256112 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der ønskes en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til trafikale tilpasninger og 2,5 mio. kr. til sti til stationen, ved frigivelse af dele af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til ”Musicons samspil med omgivelserne”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at,

  1. der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til direkte cykel- og gangsti til stationen
  2. der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til trafikale tilpasninger af parkering, veje og stier

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som følge af et fortsat stigende aktivitetsniveau på Musicon forslås etableret en direkte cykel- og gangsti til stationen. Anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. er en forudsætning for tilskud fra cyklist-puljen på 2,9. mio.kr. til projektet.
  Herudover er der i takt med Musicons udvikling behov for løbende forbedringer af trafikale forhold og tilgængelighed og der forslås disponeret 1,1 mio. kr. til dette. Projektet kan omfatte skilte, belysning og belægninger på veje, stier og parkeringspladser samt tilpasning af vejanlæg omkring Musicon.
  De resterende midler på 1,4 mio. kr. ønskes budgetomplaceret til disponering til 2. etape af krydsombygningen Skovkrydset ved Pulsen/Rabalderstræde, hvilket fremgår af en separat sag på denne dagsorden.
  Projekterne forventes startet primo 2015 og afsluttet inden udgangen af 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg til sti til stationen, udgifter -2.500
  Anlæg trafik i øvrigt, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg til sti til stationen, udgifter -2.500
  Anlæg trafik i øvrigt, udgifter -1.100
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 9

  Anbefales.

 • Pkt. 10 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon "Klare rammer for investeringer"

  oekonomiskema.pdf

  Pkt. 10

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, ’Klare rammer for investeringer’

  Sagsnr. 209082 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2015 afsat 15 mio. kr. til ’Musicon, Klare rammer for investeringer’ Der er frigivet 5,8 mio. kr., og de resterende 9,2 mio. kr. ønskes nu frigivet. Sagen indeholder også en budgetomplacering fra ’Musicon – Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne’ på 1,4 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på:

  1. 0,5 mio. kr. vedrørende udgifter til Rabalderstræde
  2. 3,2 mio. kr. vedrørende udgifter til håndtering af forurening
  3. 0,5 mio. kr. vedrørende udgifter til håndtering af det gasdannende område
  4. 3,2 mio. kr. vedrørende udgifter til forsyningsanlæg
  5. 3,2 mio. kr. vedrørende udgifter til 2. etape af Skovkrydset og bus-øen ved Pulsen og Rabalderstræde. Beløbet finansieres med 1,8 mio. kr. af nærværende sag samt en omplacering på 1,4 mio. kr. fra ’Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 15 mio. kr. til byggemodning på Musicon. Der er på Byrådsmødet den 29. januar 2014 frigivet 15,2 mio. kr. fordelt i årene 2014 (4,8 mio. kr.), 2015 (5,8 mio. kr.) og 2016 (4,6 mio. kr.). Disse beløb indgår nu i projektet ’Musicon – Klare rammer for investeringer’. I sagen ønskes der derfor, at blive frigivet 9,2 mio. kr. i 2015 til projekter i ’Musicon – Klare rammer for investeringer’, samt en budgetomplacering på 1,4 mio. kr.
  Projekterne forventes opstartet i starten af 2015 og afsluttet i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Se vedhæftede bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 10

  Anbefales.

 • Pkt. 11 Anlægsregnskab - Renovering af vejbelysning

  Pkt. 11

  Anlægsregnskab - Renovering af vejbelysning

  Sagsnr. 238130 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende renovering af vejbelysning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden 2011 – 2013 bevilliget i alt kr. 4.000.000 kr. til renovering af vejbelysning.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 3.855.795 kr. Der er således en mindreudgift på 144.205 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Beløbet er anvendt til jordlægning af vejbelysningskabler til forberedelse af renovering af vejbelysningen i DONGs forsyningsområde. Arbejdet er udført i forbindelse med DONGs jordlægning af de masteophængte forsyningsledninger.

  Økonomi

  Mindreforbruget på 144.205 er overført til projektet ’Vejbelysning, renovering 2014’ ved overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 11

  Anbefales.

 • Pkt. 12 Orientering om planproces for ny klimalokalplan for Jyllinge Nordmark

  hoeringsmateriale.pdf revideret_procesplan.pdf

  Pkt. 12

  Orientering om planproces for
  klimalokalplan for Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 242772 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om seneste tiltag i planproces for ny klimalokalplan for Jyllinge Nordmark.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 9. september 2014, punkt 115, orienterede forvaltningen om status på proces for ny klimalokalplan for Jyllinge Nordmark. Af sagen fremgik det, at lokalplanen ventes endeligt vedtaget i juni 2015.
  Forvaltningen orienterer om en revideret planproces, idet det ventes, at lokalplanen først bliver forelagt til endelig godkendelse i september 2015.
  Et væsentligt indhold i lokalplanen er, at der indarbejdes bestemmelser for sikring mod oversvømmelser fra Roskilde Fjord og Værebro Å. Sag om anbefalet løsning forelægges Klima- og Miljøudvalget på møde den 13. januar 2015. Forvaltningen afventer byrådets endelige beslutning den 28. januar før bestemmelser indarbejdes i lokalplanforslaget.
  Roskilde Kommune har den 12. november 2014 modtaget planlægningstilladelse fra Miljøministeriet, som er nødvendig for at kunne planlægge for kystbeskyttelse, der direkte eller indirekte berører Natura 2000. Denne tilladelse er en vigtig forudsætning for den fortsatte lokalplanproces.
  På møde den 2. september 2014, punkt 401, har Økonomiudvalget besluttet at igangsætte udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen. Tillægget er en forudsætning for udarbejdelse af ny lokalplan i Jyllinge Nordmark. Økonomiudvalget godkendte samtidig, at der gennemføres en indledende høring. Denne høring har forvaltningen nu igangsat.
  Den indledende høring af kommuneplantillægget kører parallelt med høring af emner, der skal behandles ved miljøvurdering af lokalplanen. Forvaltningen har valgt at udarbejde et fælles høringsmateriale og kører de to høringer parallelt i en samlet proces. Se bilag. Begge høringer afholdes i perioden 22. december 2014 til 25. januar 2015.
  Forvaltningen vil i begyndelsen af februar 2015 afholde et dialogmøde for udvalgte interessenter i Jyllinge Nordmark, hvor forvaltningens første udkast til et lokalplanforslag trykprøves af lokalsamfundet. Her vil høring af kommuneplantillæg og miljøvurdering også være på dagsordenen.
  Den reviderede planproces fremgår af vedlagt bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 12

  -

 • Pkt. 13 Orientering om P-plads på Borchsgade

  Pkt. 13

  Orientering om P-plads på Borchsgade

  Sagsnr. 266282 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet orientere om status på kommende projekt i Borchsgade.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet vil forvaltningen orientere om status på kommende projekt i Borchsgade.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 13

  -

 • Pkt. 14 Orientering om opstart af klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  Pkt. 14

  Orientering om opstart af Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  Sagsnr. 265948 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 11. september 2014, punkt 184, at der skal udarbejdes en ny Natur- og miljøpolitik. Forvaltningen orienterer hermed om processen omkring politikken.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har på baggrund af beslutningen om at udarbejde en Natur- og miljøpolitik igangsat arbejdet. Forvaltningen arbejder for, at politikken desuden omfatter klimatilpasning således, at der udarbejdes en Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik, og at følgende emner berøres i politikken:
  - Grøn og blå strategi / handleplan
  - Bæredygtig vandindvinding
  - Klimatilpasningsstrategi / handleplan
  - Kommunal vandhandleplan
  - Spildevandsplan
  - Affaldsressource strategi / plan
  Politikken går på tværs af Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget. I løbet af foråret vil forvaltningen forelægge et udkast til politik for udvalgene, til beslutning om politikken kan danne grundlag for en offentlig høring. Forvaltningen forventer at fremlægge en endelig Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik i juni 2015 til godkendelse i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budget.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 14

  -

 • Pkt. 15 Orientering om politianmeldelse

  Pkt. 15

  Orientering om politianmeldelse

  Sagsnr. 203886 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har anmeldt lodsejer for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om søbeskyttelseslinje og for ikke at have efterkommet kommunens påbud om lovliggørelse af et ulovligt forhold.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i september 2014 anmeldt en lodsejer for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 om søbeskyttelseslinje for at have bygget en stor terrasse inden for beskyttelseslinjen uden forudgående tilladelse og for ikke at have efterkommet kommunens påbud om lovliggørelse af det ulovlige forhold. Sagen har været til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet, som har stadfæstet Roskilde Kommunes afgørelse.

  Økonomi

  Sagen har igen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 15

  -

 • Pkt. 16 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 16

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 16

  Konkret sag om delegation.

 • Pkt. 17 Eventuelt

  Pkt. 17

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 17

  Vand på Vibyvejen mellem Roskilde og Lejre kommuner.
  Det grønne på Stændertorvet, udvalgsbesvarelse af henvendelser.
  5 års garanti på knækkede fliser på Stændertorvet.
  Saltning.
  Afgørelse fra Statsforvaltningen.

 • Pkt. 18 Trafikplan for Jyllinge

  trafikplan_for_jyllinge_rapport.pdf notat_-_forslag_til_trafikale_investeringer_i_jyllinge.pdf notat_supplerende_sagsfremstilling_ptu_19._januar_2015.pdf

  Pkt. 18

  Trafikplan for Jyllinge

  Sagsnr. 255257 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Byrådets møde den 26. marts 2014, punkt 192, blev der givet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til trafikløsning i Jyllinge. Forvaltningen har siden fået udarbejdet en trafikplan for Jyllinge, der peger på og danner grundlag for en prioritering af trafikforbedrende tiltag i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes,
  2. ensretningen af Bygaden gøres permanent og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger,
  3. krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres,
  4. ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej/Lindegårdsvej/Baunegårdsvej projekteres i 2014 og anlægges i 2015 under forudsætning af, at der afsættes rådighedsbeløb til trafikløsning i Jyllinge Bymidte i 2015 jf. Strategisk anlægsplan.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Rådgivningsvirksomheden Rambøll har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en analyse af den trafikale udvikling i Jyllinge. Med udgangspunkt i udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte og de eksisterende trafikale data, er der udarbejdet et idekatalog med forslag til trafikale investeringer i byen. Formålet med disse tiltag er at fredeliggøre bymidten for gennemkørende trafik, reducere hastigheden generelt på vejene, forbedre mobiliteten i Jyllinge ved et logisk og enkelt trafiksystem, og skabe bedre forhold for lette trafikanter på langs og på tværs i området.
  Forvaltningen har gennemgået analysen og forslagene og udarbejdet notatet: ”Forslag til trafikale investeringer i Jyllinge 2014”, der beskriver to hovedspor i de kommende års trafikale investeringer i Jyllinge:
  Omdannelse af Jyllinge Bymidte og Jyllinge Parkvej herunder Bygaden.
  Bedre vejforbindelser i Jyllinge Nord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da rådighedsbeløbet er frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 166

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 191

  Ad indstillingens punkt 1-3: Udsættes med henblik på yderligere undersøgelser.
  Ad indstillingens punkt 4: Godkendt.

  Supplerende oplysninger

  På udvalgsmødet den 11. september 2014, punkt 191, blev et forslag om omlægning af Nordmarksvej gennem det grønne område ved Hellig Kors Kirke (område 11) til Agerskellet drøftet. Forvaltningen har undersøgt forslaget og indstiller, at der ikke arbejdes videre med det.
  Vejen vil komme til at gå gennem det grønne område mellem rensningsanlægget og kirken og skade udsigten fra kirken mod fjorden. Det vurderes, at en ny vej muligvis vil øge trafikken på den sydlige del af Værebrovej, Osvej og Rådalsvej. Den øgede trafik på Agerskellet vil være til stor gene for daginstitutionen. Anlægsarbejdet kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Anlægsomkostningerne vurderes til at være mellem 10 og 15 mio. kr.
  Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for sammen med grundejerne at få etableret forbindelsen mellem Værebrovej og Møllevej indenfor en kortere årrække.

  Ny indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes,
  2. ensretningen af Bygaden gøres permanent og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger,
  3. krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres,
  4. der ikke arbejdes videre med forslaget om at etablere en ny vejforbindelse mellem Nordmarksvej og Agerskellet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 243

  Udvalget godkendte den nye indstilling, dog sådan at ensretningen af Bygaden tages op igen, når vejføringen Osvej til Møllevej og videre til A6 effektueres.
  Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen skal arbejde for, at projektet forlængelse af Osvej til Møllevej og videre til A6 fremskyndes i dialog med grundejerne.
  V og O kan ikke godkende det element, at ensretningen af Bygaden gøres permanent, men ønsker den ophævet nu.
  V og O begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 10-12-2014, pkt. 563

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende Karim Arfaoui og Lars-Christian Brask.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget tog den 10. december 2014 sagen af dagsordenen og sendte den tilbage til Plan- og Teknikudvalget. På den baggrund har forvaltningen bedt rådgiver om at beskrive en løsning, hvor Bygaden genetableres som 2 minus 1 vej, og at der anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger og beplantning i gaderummet, som beskrevet i notatet ”Supplerende sagsfremstilling PTU den 19. januar 2015” med følgende mål for øje:

  1. nedsætte mængden af gennemkørende biltrafik
  2. reducere hastigheden
  3. beskytte lette trafikanter på smalle steder, hvor husene ligger helt ud til kørebanen
  4. punktvis forskønnelse af byrummet

  Det foreslås at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger svarende til en hastighedsbegrænsning på 30 km/t (blå tavle), det vil sige med en indbyrdes afstand på ca. 75 meter.
  De hastighedsdæmpende foranstaltninger kan udformes som indsnævringer med kantsten i begge sider suppleret med pullerter og afvigende belægning. Foranstaltningerne vil fysisk og visuelt signalere lav hastighed, og vil dermed gøre Bygaden mindre attraktiv for gennemkørsel, og sikre at kun én bil kan passere ad gangen. Foranstaltningerne kan etableres for ca. 200.000 kr.
  Som forskønnelse af byrummet foreslås det at etablere beplantning i forbindelse med parkeringspladsen midt på strækningen. Beplantningen kan indsnævre det åbne profil og danne en grøn markering på strækningen. Beplantningen kan udføres for ca. 100.000 kr.
  I forbindelse med ombygningen af krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden vil det være hensigtsmæssigt, at supplere den trafikale løsning med beplantning ved parkeringspladsen. Dermed løftes det visuelle miljø også her. Forvaltningen forventer at kunne etablere foranstaltningerne indenfor det frigivne rådighedsbeløb.

  Ny indstilling

  Den oprindelige indstillings punkt 4 blev vedtaget på Plan- og Teknikudvalgets møde den 11. september 2014, punkt 191.
  Forvaltningen indstiller nu at:

  1. forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes,
  2. Bygaden genetableres som 2 minus 1 vej, og at der anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger og beplantning i gaderummet som beskrevet i notatet ”Supplerende sagsfremstilling PTU den 19. januar 2015.” Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til de beskrevne tiltag. Beløbet fragår kassebeholdningen.
  3. krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres

  Økonomi

  Indstilling 1. og 3. har ingen budgetmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er frigivet.
  Indstilling 2. medfører en forværring af kassebeholdningen på 300.000 kr. i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 18

  Ny indstillings punkt 1 og 3: Godkendt.
  Ny indstillings punkt 2: Anbefales, idet udvalget noterer sig, at de påtænkte hastighedsdæmpende foranstaltninger i særlig grad kommer de bløde trafikanter til gode.
  Udvalget præciserer, at ensretningen opretholdes, indtil de beskrevne foranstaltninger er etableret.

 • Pkt. 19 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Havn – nedlæggelse af p-plads, Strandgade

  Pkt. 19

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Roskilde Havn – nedlæggelse af P-plads, Strandgade

  Sagsnr. 266867 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til nedlæggelse af P-pladser på Strandgade og etablering af 3 vejindsnævringer samt ny skiltning ved indkørsel til vejen. Midlerne er afsat i budget 2014, men skal først bruges i 2015. Derfor overføres midlerne fra budget 2014 til budget 2015, og der søges om anlægsbevilling og frigivelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der overføres 0,18 mio. fra 2014 til 2015 vedr. P-pladser på Strandgade
  2. der gives en anlægsbevilling på 0,18 mio. kr. i 2015, ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Strandgade, Nedlæggelse af P-pladser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Anlægget med nedlæggelse af P-pladserne er nu klar til udførelse, og der er behov for frigivelse af midlerne til betaling af entreprenør. Endvidere har et gunstigt udbud bevirket, at der kan etableres tre vejindsnævringer på Strandgade, således at hastighed kan dæmpes og yderligere generende parkering kan minimeres. Der henvises i øvrigt til byrådsmødet den 24. marts 2013, punkt 97, hvor forslag til lokalplan 586 for udvidelse af Roskilde Havn samt kommuneplantillæg 18 er endeligt vedtaget og forudsætningerne for nærværende projekt er defineret jf. dialog med borgerne.
  Projektet forventes startet: januar 2015
  Projektet forventes afsluttet: april 2015

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Beløbet er afsat i budget 2014, og skal overføres til og frigives i 2015. Merudgiften finansieres altså af det ikke frigivne rådighedsbeløb fra budget 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -180
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -180
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen -180

  Plan- og Teknikudvalget. 19-01-2015, pkt. 19

  Anbefales.