You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 21, 2014 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 149 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 149

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 149

  Udvalget besluttede at behandle punkterne 152, 153 og 163 først.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 150 Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Pkt. 150

  Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 250570 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 21. august 2014 kl. 17.00 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor forestående dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen §10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, som repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner, Roskilde Brandvæsen og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  I mødet med Plan- og Teknikudvalget deltager FMU-medlemmer, som repræsenterer Materielgården, Roskilde Brandvæsen og administrationen.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time.

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2015. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober.
  3. Status for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på de 2 driftsenheder (Roskilde Brandvæsen og Materielgården) og administrationen
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 150

  Drøftet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 151 Budget 2015-2018 - afsluttende drøftelser i fagudvalg

  plan-_og_teknikudvalgets_budgetramme_og_den_videre_budgetlaegning.pdf budgetnotat_for_plan-_og_teknikudvalget_for_budget_2015_til_augustmoede.pdf ptu-takstforslag_2015.pdf strategisk_anlaegsplan_2015-2022.pdf bloktekster_til_strategisk_anlaegsplan.pdf

  Pkt. 151

  Budget 2015-2018 - afsluttende drøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 258058 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Plan- og Teknikudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen
  2. at anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 196,1 mio. kr., mens der indgår anlæg inkl. afledt drift for 94,4 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Særlige forhold vedr. Plan- og Teknikudvalget
  Der er vedhæftet opdateret budgetnotat for udvalgets område.
  Udvalgets produktivitetsforpligtelse i 2015 og frem på kr. 1,04 mio. kr. forventes imødekommet via driftsbesparelse på gadebelysning som følge af ny driftsaftale jf. senere sag på denne dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2015-2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 151

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt

 • Pkt. 152 Ændring af lokalplan 221 for Roskilde Bymidte

  notat_-_uddybning_af_3_alternativer_til_lp_221.pdf

  Pkt. 152

  Ændring af lokalplan 221 for Roskilde Bymidte

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Plan- og Teknikudvalgsmødet den 3. april 2014, punkt 87, blev det besluttet, at der skal udarbejdes en sag om ophævelse af en bestemmelse i Lokalplan 221 for facader i bymidten - om at vinduer skal være af træ. På nærværende dagsorden er der forslag om en helt ny revideret lokalplan. Indtil en sådan kan træde i kraft foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et lokalplantillæg der giver mulighed for et bredere valg af materialer til vinduer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et lokalplantillæg, der muliggør et bredere valg af materialer til vinduer (alternativ 2), med ordlyd for § 8.4 som nedenfor i sagsfremstillingen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgsmøde den 3. april 2014, blev det besluttet, at der skal udarbejdes en sag til et kommende møde om ophævelse af en bestemmelse i § 8.4 i Lokalplan 221 for facader i bymidten - om at vinduer skal være af træ.
  Lokalplan 221, der fastlægger bevaringsbestemmelser mv. for facader og bygningers ydre fremtræden i øvrigt i Roskilde bymidte, har på nogle punkter vist sig utidssvarende, hvorfor forvaltningen senere på denne dagsorden fremsætter forslag om 11-punktsprogram til udarbejdelse af ny moderniseret lokalplan. Tilbage står stillingtagen til nugældende § 8.4 i lokalplanen, indtil en ny lokalplan foreligger, og her ses 3 alternativer, hvor de to sidstnævnte kræver ny lokalplan, der dog under iagttagelse af procedurekrav om høringsperiode mv. kan udfærdiges på forholdsvis kort tid:
  1. ændret praksis med mere lempelig administration af § 8.4.
  2. lokalplantillæg med bredere formulering af materialekravet i § 8.4
  3. lokalplantillæg hvor kravet om træ slettes fra § 8.4

  Der vedlægges notat ”Uddybning af 3 alternativer til ændring af § 8.4 i LP 221”.
  På baggrund af udvalgets udmelding, peger forvaltningen på alternativ 2 ud fra en arkitektonisk og bevaringsværdig faglig vurdering, som den bedste midlertidige løsning, indtil en ny revideret lokalplan foreligger. Der foreslås følgende ordlyd i lokalplantillæggets § 8.4, (rettelser ift. tidligere vises i kursiv):
  ”Ved ombygning og istandsættelse skal der anvendes vinduer med fag- og sprossedeling i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

  Vinduer skal som udgangspunkt være af træ. Undtaget herfra er udstillingsvinduer samt bygninger, der oprindeligt er opført med vinduer i andet materiale. Endvidere kan oprindelige vinduer i træ erstattes med vinduer i andet materiale som f.eks. træ/alu, komposit, formpresset mineraluld eller andre materialer, så længe detaljeringen svarer til oprindelige vinduer. Ved detaljering forstås f.eks. proportioner på karme, poste, og sprosser, udformningsdetaljer og glanstrin.”
  På mødet vil forvaltningen fremlægge eksempler på muligheder for og konsekvenser ved ændringer af den nuværende bestemmelse, samt tydeliggøre de politiske valg der ligger i det.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 152

  Godkendt.

 • Pkt. 153 Ny lokalplan for Roskilde Bymidte (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram.pdf kortbilag.pdf

  Pkt. 153

  Forslag til lokalplan 622 for facader og skilte i Roskilde bymidte (11-punkts program)

  Sagsnr. 259489 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Plan- og Teknikudvalgsmødet den 3. april 2014 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en sag om ophævelse af en bestemmelse i Lokalplan 221 for facader i bymidten - om at vinduer skal være af træ. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ny lokalplan, som forholder sig til nybyggeri, renovering, herunder skiltning, farver mv. samt beplantning i bymidten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 622 for facader og skilte i Roskilde bymidte på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgsmøde den 3. april 2014, blev det besluttet, at der skal udarbejdes en sag til et kommende møde om ophævelse af en bestemmelse i § 8.4 i Lokalplan 221 for facader i bymidten - om at vinduer skal være af træ.
  Lokalplan 221 fastlægger bevaringsbestemmelser mv. for facader og bygningers ydre fremtræden i øvrigt i Roskilde bymidte - med henblik på at bevare de mange værdifulde historiske bygninger og bymiljøer i bymidten - og sikre en høj arkitektonisk kvalitet.
  Lokalplan 221 er fra 1994 og har på nogle punkter vist sig utidssvarende, idet der ud over den aktuelle problematik om vinduesmaterialer, eksempelvis mangler retningslinjer for altaner. Herudover er der kommet nye produkter/ materialer på markedet, nye skiltetyper med f.eks. lavenergi pærer, nye energikrav samt øget fokus på cost-benefit i forbindelse med renovering af bevaringsværdige bygninger og miljøer. Videre er der behov for at nuancere bestemmelserne i forhold til bebyggelsens stilperioder og bevaringsværdi. Endelig kan der konstateres et behov for øget vejledning om bevaring i forhold til vedligeholdelse contra udskiftning, samt behov for vejledning vedrørende materialer, farver, skilte mv. Der er derfor efter forvaltningens vurdering også på en række andre felter behov for at modernisere de bestemmelser, der gælder for bymidten. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan for bymidten. Den ny lokalplan skal give mulighed for at sikre en god udvikling af Roskilde bymidte samt sikre et attraktivt byliv og miljø, samtidig med at kulturarven, bymiljøerne, arkitekturen mv. respekteres. De områder, som vil blive behandlet i lokalplanen, er blandt andet vinduesmaterialer, skiltning, farver, beplantning, belægninger, arkitektonisk kvalitet og bevaring. I forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan foreslår forvaltningen, at repræsentanter for Roskilde Handel, Stjernebutikkerne, grundejerforeningerne, Roskilde Museum, foreningen for bygnings- og landskabskultur, Handicapforeningen, Domprovstiet m.fl. inddrages i arbejdet.
  I følge byrådsbeslutning den 31. oktober 2012, punkt 228, om uddelegering af kompetence skønner forvaltningen, at lokalplanen har et sådant indhold og karakter, at den skal behandles i Byrådet, idet der er bevågenhed omkring Roskildes historiske bymidte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Eventuelle udgifter til konsulentbistand vil ligge inden for budgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 153

  Godkendt.

 • Pkt. 154 Forslag til lokalplan 545 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst (11-punktprogram)

  11-punktprogram.pdf lokalplanomraade.pdf arkitektkonkurrencens_vinderprojekt.pdf aendringer_af_konkurrenceprojekt.pdf

  Pkt. 154

  Forslag til lokalplan 545 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 81615 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Hovedstaden vil bygge en ny afdeling på Sankt Hans Øst til de retspsykiatriske patienter. Det kræver ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 545 på baggrund af det nye vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstaden ønsker at samle sit psykiatriske hospital på Sankt Hans Øst. Det forudsætter, at der bliver bygget en ny afdeling til de retspsykiatriske patienter på ca. 25.000 m2. Afdelingen skal bygges i den vestlige del af området ud mod de åbne, fredede arealer mellem Sankt Hans Øst og Sankt Hans Vest. Den eksisterende bebyggelse er uden bevaringsværdi og rives ned. Den nye bebyggelse er så omfattende, at der er behov for ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.
  Regionen afholdt en konkurrence i 2012-13 om udformningen af den nye afdeling. Konkurrenceprogrammet indeholdt blandt andet de 14 krav til bebyggelsen, som Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 16. august 2012, punkt 169.
  Tegnestuen KHR blev udpeget som vinder. Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med regionen om en række ændringer af projektet, så det i højere grad er tilpasset den eksisterende bebyggelse. Projektet og ændringer er beskrevet i vedlagte bilag.
  På mødet den 16. august 2012 godkendte Teknik- og Miljøudvalget også udarbejdelsen af lokalplan 545. Forvaltningen fremlægger et nyt 11-punktprogram, som tager udgangspunkt i konkurrencens vinderforslag med de ændringer, som er aftalt med regionen. Det oprindelige 11-punktsprogram blev udarbejdet, før konkurrencen blev afholdt.
  Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i høringsperioden, og at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget har godkendte udarbejdelse af kommuneplantillæg 8 på sit møde den 20. august 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Forvaltningen anbefaler, at kommunen står for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, fordi tilpasning af den nye retspsykiatriske afdeling til omgivelserne har stor betydning. Regionen betaler alle udgifter, der er forbundet med byggeriet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 154

  Godkendt.

 • Pkt. 155 Forslag til lokalplan 611 for boliger ved Vestergade i Viby (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_for_boliger_ved_vestergade_i_viby.pdf kortbilag_a.pdf

  Pkt. 155

  Forslag til lokalplan 611 for boliger ved Vestergade i Viby (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 260473 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med henblik på et salg til boligformål, ønsker Roskilde Kommune at give mulighed for at omdanne området i Vestergade, hvor Viby Friskole tidligere lå, til en mindre boligbebyggelse. Det ønskede byggeri kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 611 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På møde i Økonomiudvalget den 19. juni 2013, punkt 294, blev det besluttet, hvordan arealer og bygninger, som kommunen har overtaget fra Viby Friskole, skal opdeles og sælges.
  Mod Vestergade er der udstykket to grunde med eksisterende bygninger - nr. 14 og 16, som er sat til salg. Det bagvedliggende areal op mod banen er ryddet og ligger som en storparcel på ca. 2840m². Grunden har en uregulær form, der sammen med placeringen tæt på jernbanen gør det svært at udnytte og disponere arealet på en effektiv måde. Forvaltningen vurderer, at der er plads til en mindre tæt/lav bebyggelse på 5-7 nye boliger på ca. 100 m2 med tilhørende fælles arealer.
  Lokalplanen skal give mulighed for at etablere en samlet bebyggelse og sikre, at den nye bebyggelse tilpasses de eksisterende omgivelser og områdets karakter.
  Beliggenhed tæt på jernbanen gør, at der skal træffes støjmæssige foranstaltninger i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. I dag er der en støjskærm langs baneterrænet på 2 meter over skinneoverflader. De foreløbige beregninger viser, at der ikke bør etableres boliger i mere end 1 plan i den nordvestlige del af området, og at der ikke er behov for yderligere støjafskærmning langs banen.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Teknik- og Miljøudvalget, jf. delegation, og forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for borgermøde i høringsperioden.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 20. august 2014 har godkendt, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 9.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifter til kommunalt byggemodning som følge af denne lokalplan bliver fremlagt i en særskilt sag.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 155

  Godkendt.

 • Pkt. 156 Forslag til lokalplan 616 for seniorboliger ved Parkvej i Viby (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram.pdf kortbilag_a.pdf

  Pkt. 156

  Forslag til lokalplan 616 for seniorboliger ved Parkvej i Viby (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 250265 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra et boligselskab, om at opføre 15 nye seniorboliger i tilknytning til omsorgscenteret Tofthøj i Viby. Det ønskede byggeri kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 616 for seniorboliger ved Parkvej i Viby på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Baggrund for henvendelsen er, at boligselskabet, som er for ældre, ønsker at imødekomme de krav til bolig, sociale aktiviteter, pleje og omsorg, som fremtidens ældre vil stille. Derfor ønsker de at få mulighed for at udvikle og udbygge omsorgscenteret.
  Området, hvor de nye seniorboligerne ønskes opført, ligger som nabo til eksisterende ældreboliger og har tidligere huset en daginstitution. Institutionen er i dag nedlagt, og området ligger ubenyttet hen. Bygherre ønsker at rydde grunden for at give plads til de nye boliger, og det er tanken, at den samlede bebyggelse på ca. 1740 m2 både skal kunne rumme boliger til 1 person og til ægtepar samt fællesrum til sociale aktiviteter og værksteder.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for borgermøde i høringsperioden, og foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 20. august 2014 har godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg 4 til kommuneplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Området er privatejet og udvikles af grundejer. I budget 2014 er der afsat penge til kommunens grundkapitalindskud i boligerne.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 156

  Godkendt.

 • Pkt. 157 Forslag til lokalplan 621 for boliger i Hyrdehøj (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_621_boliger_i_hyrdehoej.pdf kortbilag_lokalplan_621.pdf

  Pkt. 157

  Forslag til lokalplan 621 for boliger i Hyrdehøj (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 258597 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at sætte gang i boligudbygningen i Hyrdehøj skal der udarbejdet en ny lokalplan for området, som blandt andet giver mulighed for at bygge flere parcelhuse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 621 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Området ved centret i Hyrdehøj har igennem mange år været planlagt til udbygning med tæt-lav boliger og enkelte etageboliger.
  Der er i øjeblikket stor efterspørgsel på parcelhusgrunde i Roskilde-området. Således er alle kommunale parcelhuse i Trekroner ved at være solgt.
  For at sætte gang i udbygningen af Hyrdehøj foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en ny lokalplan for området som vil give mulighed for at etablere en blandet boligbebyggelse – med flere parcelhuse. Udbygningen og fordelingen af nye boliger skal tage hensyn til de eksisterende boliger og centeret, ligesom der skal tages stilling til behovet for støjafskærmning fra trafik på Holbækvej og adgangsvejen til centret. Endvidere skal der tages hensyn til muligheden for at nedsive regnvand til grundvandet samt til den eksisterende sø i området. Det vedlagte 11-punktsprogram indeholder en nærmere beskrivelse af lokalplanens baggrund og indhold.
  Boligudbygningsplanen indeholder mulighed for at etablere 60 tæt-lav boliger og 35 parcelhuse samt 20 seniorboliger.
  Det må forventes, at lokalplanen vil have en stor lokal interesse fra de eksisterende parcelhusnaboer og derfor tænkes der gennemført et tidligt dialogmøde med borgerne i området og efterfølgende borgermøde om lokalplanen.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Udgifter til kommunal byggemodning og indtægter ved grundsalg som følge af denne lokalplan bliver fremlagt i en særskilt sag. Lokalplanen udarbejdes af kommunen, idet den omfatter et areal, der er kommunalt ejet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 157

  Godkendt.

 • Pkt. 158 Forslag til lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej 2-6, Vindinge (til høring)

  forslag_til_lokalplan_605_for_boliger_paa_staerkendevej.pdf

  Pkt. 158

  Forslag til lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej 2-6, Vindinge (til høring)

  Sagsnr. 226923 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne af ejendommene Stærkendevej 2-6 i Vindinge landsby ønsker at opføre 8 tæt-lave boliger, hvilket kræver, at der udarbejdes en lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at forslag til lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej 2-6, Vindinge godkendes til offentlig høring fra 28. august til 24. oktober 2014 og
  2. at der afholdes borgermøde 7. oktober 2014.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 6. marts 2014, punkt 51, vedtaget et 11-punktsprogram for udarbejdelse af lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej 2-6, Vindinge. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et lokalplanforslag i samarbejde med bygherre.
  Lokalplanforslaget muliggør, at der kan opføres en bebyggelse med 8 tæt-lave boliger. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen fastlægges til boligformål, og at den indpasses i landsbymiljøet. Herudover skal der etableres stier, som supplerer og understøtter det eksisterende stinet i området. Herudover skal lokalplanen sikre fælles opholdsarealer og parkering på egen grund. Lokalplanen skal endvidere sikre, at der plantes træer, der med tiden bliver høje, inden for lokalplanområdet. Træerne skal ud over bebyggelsen være med til at understøtte Vindinges landsbykarakter. I den forbindelse sikres det, at hegningen skal være lav. Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Stærkendevej.
  En forøgelse af boligerne i området vil kunne øge børnetallet, som vil understøtte Vindinge Skole.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 158

  Godkendt.
  Ø tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 159 Forslag til lokalplan 617 for nye boliger ved Præstemarkvej i Himmelev (til høring)

  forslag_til_lokalplan_617_til_hoering.pdf

  Pkt. 159

  Forslag til lokalplan 617 for nye boliger ved Præstemarkvej i Himmelev
  (til høring)

  Sagsnr. 253169 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et boligselskabs afdeling Præstemarkhusene, der ligger nord for viadukten i Himmelev, ønsker at renovere de eksisterende boliger og opføre 15 nye boliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 617 for nye boliger ved Præstemarkvej i Himmelev godkendes til offentlig høring fra den 28. august til 24. oktober 2014, og
  2. der afholdes borgermøde tirsdag den 18. september 2014.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. april 2014, punkt 75, hvor det blev besluttet at udarbejde forslag til lokalplan 617 for boliger ved Præstemarkvej i Himmelev.
  Præstemarkhusene fremstår i dag som en meget karakterfuld og sammenhængende boligbebyggelse i gule sten med røde saddeltage. Lokalplanen skal sikre, at både tilbygning til de eksisterende boliger og opførelse af de nye boliger sker i respekt for bevarelse af områdets særkende, samtidig med at der tilføjes nyt. Dette sker ved lokalplanens relativt detaljerede bestemmelser for blandt andet bebyggelsens placering, ydre fremtræden og materialevalg.
  Lokalplanen fastlægger herudover bestemmelser for beplantningsprincipper og veje/ stier/parkering. Det vil blandt andet blive muligt at etablere en ny sti langs med baneterrænet. Stien vil blive en del af Universtitetstien, der går fra Røde Port og til Trekroner Station. Bestemmelser vedrørende nedsivning sikrer, at den øgende udnyttelsesgrad og befæstelse af området ikke medfører en overbelastning af kloaksystemet.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Området ejes og udvikles af boligselskabet, som i samarbejde med forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 159

  Godkendt.
  Ø tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 160 Forslag til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret (afslutning)

  Pkt. 160

  Forslag til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret (afslutning)

  Sagsnr. 203804 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret har været i offentlige høring 2 gange i 1. kvartal 2014. Imidlertid har grundejeren afbrudt samarbejdet med investoren, der skulle realisere projektet. Grundejeren ønsker dermed ikke at realisere lokalplanforslag 587, men vil i stedet arbejde for en udvidelse af Jyllingecentret baseret på den gældende lokalplan 1.55 for Jyllingecentret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret bortfalder, således at lokalplan 1.55 fortsat er gældende.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet den 5. december 2013, punkt 283, besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at forslag til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret skulle sendes i en fornyet 8 ugers offentlig høring med borgermøde. Høringsperioden udløb den 23. april 2014.
  Grundejeren oplyser nu, at denne har afbrudt samarbejdet med investoren, der skulle stå for projektet. Der er således ikke længere grundlag for realisering af projektet. Grundejeren ønsker i stedet at arbejde videre med en udvidelse af Jyllingecentret efter den gældende lokalplan 1.55.
  Forvaltningen vurderer, at Jyllinge og Jyllingecentret har bedre gavn af, at centret bliver udvidet efter den gældende lokalplan 1.55 frem for, at der vedtages en ny lokalplan, som der aktuelt ikke er interesse for at realisere.
  Fra et lokalplanforslag er i offentlig høring og indtil planen er endeligt vedtaget, gælder særlige midlertidige retsvirkninger.
  For ikke at bremse udviklingen af Jyllingecentret, anbefaler forvaltningen, at Plan- og Teknikudvalget ophæver de midlertidige retsvirkninger. Dette gøres ved aktivt at vedtage, at forslag til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret ikke bliver vedtaget endeligt og dermed bortfalder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 160

  Godkendt.

 • Pkt. 161 Forlængelse af den grønne kile langs Roskildefingeren

  kileforlaengelsen_notat.pdf kortbilag_groen_kilde_langs_roskildefingeren.pdf baggrundsrapport_nst.pdf baggrundsrapport_-_intro_nst.pdf

  Pkt. 161

  Forlængelse af den grønne kile langs Roskildefingeren

  Sagsnr. 253607 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Naturstyrelsen vil i efteråret 2014 fremlægge et debatoplæg om forlængelse af en regional grøn kile gennem blandt andet Roskilde Kommune i offentlig høring. Udvalget skal tage stilling til afgrænsning af kilen indenfor Roskilde kommune, som vil indgå i debatoplægget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det meddeles Naturstyrelsen, at den forlængede grønne kile i debatoplægget afgrænses indenfor Roskilde Kommune som angivet på vedlagte kortbilag.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget blev på mødet den 13. maj 2014, punkt 117, orienteret om
  Statens planer om at forlænge regionale grønne kiler i hovedstadsområdet, som blev annonceret med Fingerplan 2013. Formålet med kilerne er at sikre sammenhængende regionale bynære ubebyggede områder med plads til natur, friluftsliv og landbrug. I de områder, der bliver en del af den nye grønne kile, vil kommunerne ikke kunne planlægge for byudvikling.

  Forvaltningen deltager i en arbejdsgruppe med Naturstyrelsen og øvrige berørte kommuner, hvor blandt andet kilernes konkrete afgrænsninger drøftes - ud fra det forslag som indgik som dialogoplæg i Fingerplan 2013.

  Forvaltningen anbefaler, at følgende justeringer i forhold til det dialogoplægget fra Fingerplan 2013: Hele Himmelev Skov, et område der er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde op mod Roskilde Camping, sommerhusmatrikler ved Maglemose samt mindre justeringer langs skel indgår i kilen. Områderne er væsentlige bynære rekreative områder og indgår som sådan i kommunens planlægning. Samtidigt bør et område mellem Trekroner og Fløng og et område nord for Trekroner tages ud, for at få en mere logisk afgræsning af den grønne kile og for at lade det være op til Roskilde kommune at fastlægge de præcise fremtidige afgrænsninger af byudviklingen i Trekroner. Se vedhæftede baggrundsrapport.
  Debatoplægget sendes i høring af Naturstyrelsen i efteråret 2014, hvor der blandt andet vil være fokus på regionale stiforbindelser, klimatilpasning, støttepunkter for læring og rekreation, kulturarv og naturformidling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 161

  Anbefales.

 • Pkt. 162 Opfølgning på Kulturarvssejlturen

  opsamling_fra_svarskemaer_alle_grupper.pdf

  Pkt. 162

  Opfølgning på Kulturarvssejlturen

  Sagsnr. 194732 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter en vellykket workshop om kulturarv på sejlturen mellem Jyllinge og Roskilde skal der nu samles op på forslagene og træffes beslutning om det videre forløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til en handleplan ud fra de 5 emner i sagsfremstillingen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget afholdt den 18. maj 2014 en workshop ombord på færgen Skelskør. I work-shoppen deltog ca. 60 personer, bredt sammensat af politikere, forvaltning, interesseorganisationer og institutioner samt borgere, der havde valgt at deltage. Workshoppen tog udgangspunkt i bevaringsarbejdet på Sankt Jørgensbjerg, værdikatalogarbejdet i Jyllinge og et besøg på Risø. Deltagerne skulle udfylde omdelte ark med spørgsmål, hvor de også kunne skrive deres ideer, som herefter blev uddybet og diskuteret i den efterfølgende debat i grupperne.
  Dette materiale er blevet indsamlet og redigeret af forvaltningen. En oversigt over de indkomne forslag kan ses i bilag 1. På baggrund af de mange forslag vil forvaltningen udarbejde en handleplan for de forslag, der umiddelbart virker mest realistiske at arbejde videre med, og som kan indgå i det videre kulturarvsarbejde. Handleplanen vil pege på konkrete projekter, hvor der er lokal interesse for at deltage. Er der særlig interesse for at formidle kulturarven for børnene i Jyllinge, så er det der, vi starter.
  Forvaltningen peger umiddelbart på følgende forslag, der kan indgå i handleplanen:
  - Kulturarv i skolen. Flere af deltagerne ytrede ønske om at bistå med dette projekt.
  - Lokal formidling. Der er mange gode forslag til f.eks. byvandringer og formidling af lokale kunstnere som L.A. Ring, der kan sættes i værk af aktive i lokalområdet.
  - Turisme. Flere fremhæver kulturarven som en attraktion for turister og vil gerne udvikle dette.
  - Bylaug. Fra flere sider blev der rejst ønske om grupper (bylaug, bevaringsforeninger, lokalråd) der kunne drøfte lokale sager og få en direkte kontakt til kommunen.
  - Ambassadører. En række personer (ca. 15) har meldt sig som aktive og vil gerne deltage i det fortsatte arbejde i forskellige roller.
  Der var også opbakning til at gå videre med værdikataloger for andre områder, og forvaltningen vil, i overensstemmelse med den tidligere vedtagne handleplan, på et efterfølgende møde komme med forslag til, i hvilket geografisk område, der skal udarbejdes værdikatalog. Der var ikke entydige ønsker om at udarbejde nye, bevarende lokalplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Det videre arbejde finansieres inden for det eksisterende budget.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 162

  Godkendt.

 • Pkt. 163 Rekreativ sti fra Viby til Klosterskov

  stiforloeb_fra_viby_til_kosterskov.pdf

  Pkt. 163

  Rekreativ sti fra Viby til Klosterskov

  Sagsnr. 258071 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En sti fra Viby til Klosterskov er et stort ønske for mange borgere i Viby. Forvaltningen har i samarbejde med lokale borgere arbejdet med forskellige stiforløb. Der er indgået mundtlige aftaler med en række lodsejere, men der er endnu ikke fundet et forløb, hvor alle lodsejere er positivt indstillede. Forvaltningen skal nu indgå skriftlige aftaler med lodsejerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres en attraktiv og rimelig direkte rekreativ trampesti fra Viby til Klosterskov. Stien skal så vidt muligt etableres ved frivillige aftaler.
  2. kommunen påbyder, at hunde skal være i snor på stien.
  3. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere et areal for at sikre et sammenhængende attraktivt forløb af stien til Klosterskov, hvis det på enkelte strækninger ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af Grøn Blå Strategi satte Roskilde Kommune fokus på adgangen til den bynære natur af hensyn til sundhed og økonomi. Klosterskov er et vigtigt rekreativt område for mange borgere i Viby. I dag er der kun forbindelse til skoven via landevejen.
  Kommunen har siden begyndelsen af 2013 arbejdet for at etablere en stiforbindelse fra Viby til Klosterskov. Som en del af Zebrabyprojektet i Viby har arbejdsgruppen ”Natur og Grønne Områder” udviklet et forslag til ”Viby-stierne”. Arbejdsgruppen har understreget, at stien til Klosterskov har den højeste prioritet for borgerne i Viby.
  Klosterskov fremstår som Viby-borgernes foretrukne rekreative udflugtsmål. Formålet med stien er at skabe en rekreativ forbindelse fra Viby til Klosterskov. Stien skal være:
  - et rimeligt direkte forløb til Klosterskov
  - en attraktiv natursti, med oplevelser undervejs
  - en trampesti for gående og løbende
  - en sti som tager hensyn til vildtet, ved at hunde påbydes at være i snor.

  En rekreativ sti vil få flere ud at bevæge sig i naturen, hvilket vil forbedre sundheden i Viby. Endvidere vil den gøre Viby mere attraktiv som bosætningsby.
  Forvaltningen har i samarbejde med Zebrabygruppen arbejdet med tre muligt linjeføringer af en sti til Klosterskov. Alle de tre linjeføringer har været undersøgt i forskellige varianter.
  Med udgangspunkt i de tre linjeføringer søger forvaltningen at etablere et direkte og attraktivt forløb til Klosterskov. Hvis der på en strækning ikke kan opnås en frivillig aftale, flyttes stien, hvor det er muligt. Hvis der på enkelte strækninger ikke kan indgås en frivillig aftale, og alternative ruteforløb ikke skønnes at opfylde kravene til stien, vil en ekspropriation være en sidste udvej. Det kan dog kun gennemføres, hvis byrådet træffer beslutning om den konkrete ekspropriation.
  En beslutning om vilje til ekspropriation efter vejlovens § 43 gør det muligt for jordejerne at blive fritaget for beskatning af erstatningsbeløb for brugsret/købsbeløb for salg af stiareal. Det skyldes, at den frivillige aftale så kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
  Løsgående hunde på stier i det åbne land opleves af mange lodsejere som et problem. Løsgående hunde på en natursti i området imellem Viby og Klosterskov kan være til gene for det rige dyreliv i området. Naturbeskyttelseslovens § 27 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at begrænse færdsel, hvis særlige forhold taler herfor. Derfor foreslås det at forbyde adgang for hunde, som ikke er i snor på stien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifterne finansieres med anlægsbevilling fra Grøn Blå Strategi.

  Plan- og Teknikudvalget, 10-06-2014, pkt. 307

  A og Ø kan tiltræde forvaltningens indstilling.
  V og O kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.
  A og Ø begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

  Økonomiudvalget, 11-06-2014, pkt. 307

  Oversendes til byrådet

  Byrådet, 18-06-2014, pkt. 269

  Taget af dagsordenen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet tog sagen af dagsorden med henblik på en yderligere behandling i Plan- og Teknikudvalget.
  Forvaltningen vil på mødet fremlægge sagen med fokus på den dialog, der har været med lodsejerne.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 163

  A og Ø kan godkende forvaltningens indstilling med den præcisering i indstillingens punkt 3, at tilkendegivelsen af hensigten om ekspropriation om nødvendigt også sikrer, at frivillige aftaler ikke stilles ringere. Såfremt det ikke lykkes at etablere stiforløbet ved frivillige aftaler, skal sagen forelægges udvalget igen.
  Vog O kan ikke tiltræde ekspropriation til dette formål, særlig henset til at der foreligger alternative muligheder.

 • Pkt. 164 Opfølgning på parkeringsstrategien for Roskilde Bymidte

  evaluering_af_p-henvisning_i_roskilde.pdf referat_fra_moede_i_foelgegruppen_26._juni_2014.pdf parkeringshus.pdf

  Pkt. 164

  Opfølgning på parkeringsstrategien for Roskilde Bymidte

  Sagsnr. 205101 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Analyser af p-henvisning og medarbejderparkering i bymidten viser, at større, samlede parkeringsanlæg vil kunne begrænse parkeringssøgende trafik og give plads til mere byggeri og aktivitet i bymidten. Derfor foreslår forvaltningen, at planlægning af et parkeringshus på Sortebrødre Plads sættes i gang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. evaluering af p-henvisning i Roskilde Bymidte og medarbejderparkering ved Kildegården drøftes, og
  2. planlægning af parkeringshus på Sortebrødre Plads sættes i gang.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 19. marts 2013, punkt 65, at der skulle etableres et p-henvisningssystem og oprettes reserverede parkeringspladser til medarbejdere. Byrådet besluttede desuden, at forvaltningen skulle arbejde videre med planlægning af betalingsparkering og et parkeringsanlæg. Den endelige beslutning om betalingsparkering og parkeringshus blev betinget af, at en analyse af p-henvisnings­systemet og medarbejderparkeringen fortsat underbygger behovet for parkeringsanlæg.
  P-henvisning og medarbejderparkering blev etableret i starten af 2014, og forvaltningen har analyseret effekten. Analysen af p-henvisningen peger på, at den parkeringssøgende trafik kan begrænses ved at samle parkering i større parkeringsanlæg. Det giver samtidig mulighed for mere byggeri og aktivitet i bymidten. Analysen er vedlagt sagen som bilag. Medarbejderparkering har indtil videre haft mere begrænset betydning.
  Et parkeringshus på Sortebrødre Plads vil frigive parkeringsarealer til mere aktive formål, som er beskrevet i udviklingsprogrammet for pladsen. Samtidig vil det begrænse den parkeringssøgende trafik.
  Forvaltningen har fået udarbejdet skitser til et nyt parkeringshus, der er vedlagt sagen som bilag. Tanken bag skitserne er at skabe parkeringshus, som passer til omgivelserne – f.eks. vil facaderne kunne begrønnes. Skitserne viser, at der kan bygges et parkeringshus på 3-4 etager, uden at det generer naboerne væsentligt. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med et parkeringshus i 4 etager over terræn plus en kælderetage. Dette parkeringshus giver 500 offentlige parkeringspladser. Hvis huset etableres, vil der frem over være 737 parkeringspladser – 298 flere end i dag (fase 1 i vedlagte bilag).
  Parkeringsstrategiens følgegruppe mener, at p-henvisningen har begrænset den parkeringssøgende trafik. Gruppen anbefaler, at der arbejdes videre med at samle parkeringen og indføre betalingsparkering. Referat fra følgegruppens sidste møde er vedlagt som bilag.
  Enslydende sag behandles i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering den 12. september 2014 og sendes herefter frem til endelig behandling i Økonomiudvalget.
  Godkender Økonomiudvalget indstillingen, vil forvaltningen udarbejde et 11-punktsprogram for parkeringshuset til Plan- og Teknikudvalgets godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Hvis der på et senere tidspunkt træffes beslutning om etablering af et parkeringshus, vil der være udgifter hertil. Etableringen vil muliggøre videre udvikling af området, der muliggør indtægter fra salg af jord senere i processen. Hvis der på et senere tidspunkt træffes beslutning om betalingsparkering fx fra 2. time vil der være indtægter herfra.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 164

  Ad. indstillingens punkt 1: Drøftet.
  Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales.
  Ø og V tager forbehold for indstillingens punkt 2.

 • Pkt. 165 Trafiksikkerhedsplan 2014 til høring

  udkast_til_trafiksikkerhedsplan.pdf

  Pkt. 165

  Trafiksikkerhedsplan 2014 til høring

  Sagsnr. 260706 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny trafiksikkerhedsplan, der foreslås sendt i høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 for Roskilde Kommune sendes i offentlig høring i 4 uger i september 2014.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på møde den 6. februar 2014, punkt 42, besluttet, at der skal udarbejdes en ny plan i 2014. Planen skal sendes i høring, og det forventes, at planen endelig kan vedtages i december 2014.
  Målene i Roskilde Kommunes seneste trafiksikkerhedsplan løb frem til og med 2012. For at sikre, at vi anvender de fremtidige trafiksikkerhedsmidler bedst muligt, er der i trafiksikkerhedsplanen 2014 forslag til prioritering af indsatsområder og projekter, der kan give mest sikkerhed og tryghed for pengene fra 2014 og frem til 2020.
  I bilag 1 fremgår udkastet til Trafiksikkerhedsplan 2014 med forslag til vision, konkrete målsætninger og prioriterede indsatsområder.
  Målsætningerne er væsentligt skærpet i forhold til den tidligere plan, da der lægges op til en halvering af antallet af tilskadekomne i trafikken og ingen dræbte i 2020.
  Målsætningerne tager udgangspunkt i de lokale udfordringer og uheldstemaer, men målsætningerne lægger sig op af målene i Færdselssikkerhedskommissions nye nationale handlingsplan. Indsatsområderne er opdelt i temaerne: sikkerhed, hastighed, tryghed samt kampagner.
  De konkrete mål vil efterfølgende blive indarbejdet i Resultater i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Der er i forslag til strategisk anlægsplan 2015 afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2015-18 og 3 mio.kr. fremover til trafiksikkerhed.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 165

  Godkendt.

 • Pkt. 166 Trafikplan for Jyllinge

  trafikplan_for_jyllinge_rapport.pdf notat_forslag_til_trafikale_investeringer_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 166

  Trafikplan for Jyllinge

  Sagsnr. 255257 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Byrådets møde den 26. marts 2014, punkt 192, blev der givet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til trafikløsning i Jyllinge. Forvaltningen har siden fået udarbejdet en trafikplan for Jyllinge, der peger på og danner grundlag for en prioritering af trafikforbedrende tiltag i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes
  2. Ensretningen af Bygaden gøres permanent og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger,
  3. Krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres,
  4. ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej/Lindegårdsvej/Baunegårdsvej projekteres i 2014 og anlægges i 2015 under forudsætning af, at der afsættes rådighedsbeløb til trafikløsning i Jyllinge Bymidte i 2015 jf. Strategisk anlægsplan.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Rådgivningsvirksomheden Rambøll har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en analyse af den trafikale udvikling i Jyllinge. Med udgangspunkt i udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte og de eksisterende trafikale data, er der udarbejdet et idekatalog med forslag til trafikale investeringer i byen. Formålet med disse tiltag er at fredeliggøre bymidten for gennemkørende trafik, reducere hastigheden generelt på vejene, forbedre mobiliteten i Jyllinge ved et logisk og enkelt trafiksystem, og skabe bedre forhold for lette trafikanter på langs og på tværs i området.
  Forvaltningen har gennemgået analysen og forslagene og udarbejdet notatet: ”Forslag til trafikale investeringer i Jyllinge 2014”, der beskriver to hovedspor i de kommende års trafikale investeringer i Jyllinge:

  1. Omdannelse af Jyllinge Bymidte og Jyllinge Parkvej herunder Bygaden.
  2. Bedre vejforbindelser i Jyllinge Nord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da rådighedsbeløbet er frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 166

  Udsættes.

 • Pkt. 167 Sammenlægning af boliger på Knud den Stores Vej 10

  Pkt. 167

  Sammenlægning af boliger på Knud den Stores Vej 10, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 259518 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Køberne af ejendommen Knud den Stores Vej 10, 4000 Roskilde har ansøgt om, at de to boliger i ejendommen sammenlægges, således at ejendommen bliver et enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøger, som er køber af ejendommen beliggende Knud den Stores Vej 10, søger om tilladelse til at sammenlægge de to boliger i ejendommen.
  Ejendommen ejes på nuværende tidspunkt af sælger, idet ansøger overtager ejendommen pr. 1. september 2014.
  Ifølge folkeregistret bebor sælger af ejendommen på nuværende tidspunkt 1. salen. Stuelejligheden er ubeboet.
  Ifølge BBR-registret er der registreret to boliger med køkken i ejendommen. Boligen i stuen udgør 118 m2, og boligen på 1. sal udgør 95 m2. Der er toilet og bad i begge boliger.
  I sammenlagt stand vil boligen udgøre 213 m2.
  Ansøger oplyser, at en sammenlægning ikke vil kræve nedrivning af vægge eller ombygning. Der vil alene være tale om at omdanne køkkenet på 1. sal til børneværelse, hvorefter ejendommen vil fremstå som enfamiliebolig. Ansøger vil gennemføre den nødvendige modernisering, herunder energirenovering, således at ejendommen lever op til dagens standarder for boliger.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at ejendommen, som er bygget som tofamiliebolig, er i fin stand, men slidt. Boliger i nærområdet er enfamilieboliger, flere har tidligere haft status som tofamilieboliger.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 167

  Godkendt.
  Ø kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 168 Nedlæggelse af boligen Clermontgade 25, st. th.

  Pkt. 168

  Nedlæggelse af boligen Clermontgade 25, st. th.

  Sagsnr. 260749 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen Clermontgade 25 har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen Clermontgade 25, st. th., idet boligen ønskes omdannet til erhverv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Clermontgade 25 har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen Clermontgade 25, st. th., idet boligen ønskes omdannet til erhverv.
  Ejeren oplyser, at boligen Clermontgade 25, st. th. deler badeværelse med erhvervslejemålet Clermontgade 25, st. tv. Dette er ikke hensigtsmæssigt ved udlejning, og ejer ønsker derfor, at de to enheder sammenlægges og fortsætter som erhvervslejemål til liberalt erhverv.
  Erhvervsdelen i Clermontgade st. tv. udgør 99 m2, mens boligdelen i st. th. udgør 47 m2. 1. salen på ejendommen består af en bolig på 115 m2. Ifølge BBR-registret er der vandskyllende toilet uden for enhederne, og der ikke badeværelse eller adgang dertil.
  Ejeren oplyser, at der er et fælles toilet pr. etage, det vil sige, at enheden th. og tv. deler toilet. På begge toiletter, er der indrettet primitiv bademulighed.
  Ingen af de to nuværende boliger i ejendommen er udlejet.
  Der er ingen lokalplan for området. I kommuneplanen er området udlagt til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv.
  Der er således ingen planmæssige hindringer for, at der gives tilladelse til det ansøgte.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  I medfør af boligreguleringslovens § 52, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen alene nægte tilladelse til det ansøgte, hvis det vurderes, at boligen vil komme til at mangle i den samlede boligmasse af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 168

  Godkendt.
  Ø kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 169 Opslag om ledigt skorstensfejerdistrikt Nord

  Pkt. 169

  Opslag om ledigt skorstensfejerdistrikt Nord

  Sagsnr. 260215 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skorstensfejermesteren i Distrikt Nord ophører med at drive skorstensfejervirksomhed fra 1. januar 2015. Jf. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder skal kommunen sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes borgerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det ledige distrikt slås op og at forvaltningen vurderer ansøgninger og udpeger ny mester.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Skorstensfejermesteren i Distrikt Nord ophører med at drive skorstensfejervirksomhed fra 1. januar 2015, og distriktet bliver således ledigt.
  Jf. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder skal kommunen sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes borgerne. Dette fremgår af kommunens hjemmeside, ligesom det fremgår at der er frit valg af skorstensfejer.
  Den 10. februar 2012 afgav Klagenævnet for Udbud kendelse i sag mod Frederiksberg Kommune om, hvorvidt skorstensfejningen var udbudspligtig. Af kendelse fremgår det, at skorstensfejning ikke er udbudspligtigt for kommunerne. Kommunen kan således vælge enten, at indgå aftale med den svend der i dag arbejder for den afgående mester og er interesseret i at overtage distriktet, eller slå det ledige distrikt op.
  I henhold til kommunens delegationsplan fastsætter forvaltningen hvert år gebyret for skorstensfejningen svarende til de vejledende takster, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Kommunen følger ligeledes KLs standardaftale.
  Der vedhæftes ”Udkast til opslag af ledigt distrikt Nord” ud fra hvilket indkomne ansøgere vurderes, og som danner baggrund for forvaltningens valg af ny mester.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, og den har heller ikke økonomiske konsekvenser for borgere og kommune.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 169

  Godkendt.

 • Pkt. 170 Indtægtsbevilling til Hedebostien

  Pkt. 170

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Hedebostien

  Sagsnr. 68849 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører en udgifts- og indtægtsbevilling. Indtægtsbevillingen kommer fra henholdsvis Solrød Kommune, Greve Kommune og Nordeafonden, og skal dække udgifter afholdt til opkøb af jord, anlægsprojekt, og formidlingsprojekt for Hedebostien, et tværkommunalt stiprojekt fra Roskilde Fjord til Køge Bugt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 11,1 mio. kr. i 2014 vedr. udgifter til Hedebostien, samt en indtægtsbevilling på 11,1 mio. kr. til samme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 14. december 2011, punkt 315, at der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af Hedebostien. Projektet udføres i samarbejde med Solrød og Greve Kommuner, der hver bidrager med 1 mio. kr. Projektet er yderligere støttet af Nordea fonden med 8 mio. kr. samt Arbejdsmarkedets Feriefond med 3,3 mio. kr. Af fondsmidlerne fra Nordeafonden, der er en privat fond, skal betales 17,5 % i moms svarende til 1,4 mio. kr.
  Der er i 2013 indgået frivillige aftaler med alle lodsejere og projekteringen af anlægget igangsættes i 2. halvår 2014, og forventes udført i 2014 og 2015. Roskilde Kommune har det samlede projektansvar, hvilket betyder at en væsentlig del af projektets økonomi kanaliseres igennem Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Der søges om en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling, der beløbsmæssigt modsvarer hinanden, og sagen har derfor netto ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 170

  Anbefales.

 • Pkt. 171 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby)

  oekonomiskema_-_byudviklingindsats_i_mindre_bysamfund.pdf

  Pkt. 171

  Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby)

  Sagsnr. 248036 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Midlerne til byudvikling/indsats i mindre bysamfund foreslås fordelt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedr. udgifter til Zebraby Æblehaven/Rønnebærparken.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. vedr. udgifter til Zebraby Gundsømagle.
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Zebrabypulje, der disponeres af den politiske følgegruppe.
  4. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. vedr. udgifter til trafiksikkerhed og opholdsarealer i mindre bysamfund.

  Beløbene i indstillingspunkt 1-4 finansieres af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til byudvikling/indsats i mindre bysamfund.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling, således at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer til gavn for fællesskabet. Midlerne er til både zebrabyer og andre mindre bysamfund.
  Den politiske følgegruppe for zebrabyerne besluttede fredag den 13. juni 2014 at indstille til byrådet, at de nuværende zebrabyprojekter forlænges, og at der skal igangsættes zebrabyprojekt i Æblehaven/Rønnebærparken. Økonomiudvalget behandler sagen onsdag den 20. august 2014. Der lægges op til frigivelse af midler, som foreslået af følgegruppen, så de kan målrettes de forskellige projekter og benyttes til såvel aktiviteter som mindre anlægsarbejder eller bygningstiltag i dialog med borgere og aktører.
  De midler, som ikke målrettes zebrabyer, foreslårs frigivet til, at forvaltningen kan iværksætte mindre anlæg i andre mindre bysamfund af hensyn til trafiksikkerhed og at forbedre opholdsarealer. Her kan bl.a. nævnes: Pulje på 100.000 kr. til anvendelse i dialog med lokalrådet i Kamstrup-Vor Frue (beplantning, autoværn, dræning mv.), træer på Grønningen i Vindinge, træer og grønning i Tjæreby, indsatser ved gadekær i Gadstrup og Dåstrup.
  Alle projekterne forventes igangsat i løbet af efteråret 2014, og færdiggørelse kan strække sig ind i 2015, idet der er dialogprocesser knyttet til projekterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er afsat midler i anlægsbudget 2014. Se økonomiskema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 171

  Anbefales.

 • Pkt. 172 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon

  Pkt. 172

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon

  Sagsnr. 256112 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I takt med Musicons udvikling skal der ske en løbende tilpasning af de trafikale forhold internt på Musicon samt af forbindelserne til den omgivende by. I 2014 foreslås en opgradering af stiforbindelser mellem Pulsen og Basgangen og forbedring af tilgængeligheden til Rockmuseet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til stiforbindelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter forbedring af tilgængelighed til Musicon i takt med, at der er fortsat flere brugere og mere trafik på Musicon. I 2014 benyttes rådighedsbeløbet til belysning og belægning på adgangsforbindelse mellem Pulsen og Basgangen under hensyntagen til Rockmuseets indvielse i 2015. Adgangsforbindelsen er særlig relevant nu, hvor Rabalderstræde er under ombygning og derved er sværere tilgængelig.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i budget 2014

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -200
  Afledt drift:
  Udgifter 0 -20 -40 -40
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 172

  Anbefales.

 • Pkt. 173 Frigivelse af rådighedsbeløb - Vejbelysning

  notat_vejbelysning_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 173

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Vejbelysning

  Sagsnr. 216440 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til tilbagekøb af vejbelysningsanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 4,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til at:

  1. Belysningsanlægget i Gl. Roskilde kommune tilbagekøbes og separeres fra Dong Energys øvrige netværk med effekt fra 1/4 2015.
  2. der udarbejdes udbudsmateriale med henblik på fornyelse og energirenovering og efterfølgende drift af vejbelysningsanlægget i Gl. Roskilde
  3. driftsaftalerne med Dong Energy gældende for Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner opdateres og samles i en aftale med ikrafttrædelse 1/4 2015.
  4. den opnåede besparelse fra ny driftsaftale anvendes til imødekommelse af Plan- og Teknikudvalgets produktivtetsmål for 2015 og frem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde kommune er i dag opdelt i fire belysningsområder for vejområdet. Dels Roskilde By, der ejes og drives af SEAS-NVE, og dels det øvrige Gl. Roskilde Kommune, der sammen med områderne Gl. Gundsø og Gl. Ramsø ejes og drives af Dong Energy. Anlægget i Gl. Roskilde er i dag det ældste i forhold til lyskilder og master, og forvaltningen ser en oplagt mulighed for at tilbagekøbe anlægget med henblik på efterfølgende at energirenovere og udbyde driften. Derigennem vil kunne opnås en stor besparelse i driftsbudgettet samt nedbringelse af CO2. Selve energirenoveringen er en del af budgetforhandlingen for årene 2015 og 2016 (Strategisk Anlægsplan). Som en del af forhandlingen om tilbagekøb af vejbelysningen i Gl. Roskilde ligger en aftale om indgåelse af en samlet driftsaftale med Dong Energy på områderne Gl. Gundsø og Gl. Ramsø. Det forventes at denne nye aftale vil give en besparelse på driftsbudgettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.200
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 173

  Anbefales.

 • Pkt. 174 Frigivelse af rådighedsbeløb - Opgradering af Roskilde Dyrskueplads 2014

  Pkt. 174

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Opgradering af Roskilde Dyrskueplads 2014

  Sagsnr. 193679 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2009 blev der afsat i alt 11,5 mio. kr. til forbedringer på Roskilde Dyrskueplads (Åben Arena). Rådighedsbeløbene blev fordelt på årene 2010 – 2014. I 2014 er rådighedsbeløbet 1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte beløb til opgradering af Roskilde Dyrskueplads 2014.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De afsatte midler til den sidste etape af forbedringer på Roskilde Dyrskueplads ønskes frigivet. Midlerne skal bruges til at sikre bedre spildevands- og vandforhold for midlertidige installationer, bedre håndtering af regnvand, optimering af hegnsforløb og udbredelse af el- og fibernet. Projektet vil blive gennemført i perioden september til december 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i budget 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 174

  Anbefales.

 • Pkt. 175 Frigivelse af rådighedsbeløb - Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans Gade

  Pkt. 175

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans Gade

  Sagsnr. 260219 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans Gade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans Gade.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med trafikforsøget på Sankt Jørgensbjerg og lukningen af Brøndgade er der konstateret for høje hastigheder på Møllehusvej og i Sankt Hans Gade. Forvaltningen har afholdt borgerdialogmøder og har på den baggrund udarbejdet forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger i samarbejde med beboerne på de to veje.
  Projekterne vil blive anlagt i efteråret 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i budget 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -200
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 175

  Anbefales.

 • Pkt. 176 Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten

  Pkt. 176

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten

  Sagsnr. 261225 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet (det nye idrætsanlæg mellem Åben Arena/Roskilde Dyrskueplads og Køgevej) er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 med overskriften Råstof/festival ”plads til idrætten”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte beløb til Råstof/festival, Plads til idrætten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det afsatte beløb til ”Plads til idrætten” ønskes frigivet og skal bruges til etablering af rammerne – primært beplantning – omkring det nye idrætsanlæg mellem Åben Arena/Roskilde Dyrskueplads og Køgevej. Projektet vil blive gennemført i perioden september til december 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i budget 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 176

  Anbefales.

 • Pkt. 177 Orientering om sagsbehandlingstid for byggesager 2. kvt. 2014

  Pkt. 177

  Orientering om sagsbehandlingstid for byggesager 2. kvartal 2014

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger hermed opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager i perioden 1. april 2014 til og med 30. juni 2014.
  Opgørelserne viser, at kommunen i perioden har modtaget 202 boligsager, inklusive anmeldelser og 150 erhvervssager, og at servicemål overholdes på begge områder.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager
  Ud over anmeldelsessager er der modtaget 99 byggeansøgninger i perioden. I henhold til budgetaftalen skal sagsbehandlingstiderne for boligsager overholde følgende:
  - Alle sager gennemgår en kvalificeret screening med en byggesagsbehandler og modtager et svar inden for én uge, 5 kalenderdage.
  - Er sagen fyldestgørende, uden dispensationer og overholder den byggeloven, lokalplankrav og anden lovgivning, afgøres den indenfor 2 uger, 10 kalenderdage.
  - Ellers modtager ansøger et svar indenfor 2 uger, som indeholder oplysninger om tildelt sagsbehandler og dennes kontaktoplysninger og træffetidspunkter og en beskrivelse af eventuelle mangler i ansøgningen og om muligt en vurdering af den forventede sagsbehandlingstid for den konkrete sag.
  For sager modtaget og behandlet i andet kvartal 2014 har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været opfyldt inden for de ovennævnte tidsfrister.
  Forvaltningen oplyser, at de nye arbejdsmetoder for boligsager er taget i brug, hvilket mærkbart har forbedret svartider mv. for nye sager. Det har medført, at der ikke har været klaget over sagsbehandlingstiden i perioden.
  Der arbejdes løbende på at forbedre kvaliteten, men svartider for nye sager kan ikke umiddelbart forventes at kunne forbedres væsentligt. Dette skal ses i lyset af, at sagsmængden ikke er vigende, og at der som følge af den hurtigere behandling af nye sager, er en stadig voksende bunke af verserende sager, der skal håndteres og/eller afsluttes.
  Erhvervssager
  Der er modtaget 150 sager, hvilket er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. Erhvervssager har et servicemål på 8 uger, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er opfyldt målet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 177

  -

 • Pkt. 178 Orientering om status for arbejdet på Stændertorvet

  Pkt. 178

  Orientering om status for arbejdet på Stændertorvet

  Sagsnr. 251016 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer på mødet om status for arbejdet på Stændertorvet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er nu godt gang i belægningsarbejdet i Stændertorvets østside (foran Danske Bank.)

  Der er aftalt en stabil løsning på belægningen i kørebanerne over Stændertorvet, og anlægsarbejdet i krydset mellem Allehelgensgade og Algade, der blev udsat i begyndelsen af sommerferien. Arbejdet forventes gennemført med forventet opstartet i uge 37 og afslutning ved udgangen af uge 43.

  Tidsplanen er blevet justeret i forhold til disse ændringer, men justeringerne har ingen betydning for den forventede afslutning af anlægsarbejdet i november 2015.

  Forvaltningen orienterer på mødet om den løsning, der anvendes i kørebanen, og den aktuelle situation på torvet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet midlerne til renoveringen er afsat i budgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 178

  -

 • Pkt. 179 Orientering om lokalplan 546 for byhuse på Musicon

  11-punktsprogram_for_byhuse_paa_musicon.pdf

  Pkt. 179

  Orientering om lokalplan 546 for byhuse på Musicon

  Sagsnr. 83504 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udarbejdelsen af lokalplan 546 for byhuse på Musicon blev sat i gang i 2009, men blev efterfølgende sat i bero i et par år på grund af manglende efterspørgsel. Forvaltningen vurderer nu, at der igen er marked for salg af boligerne, og orienterer derfor Plan- og Teknikudvalget om, at lokalplanlægningen genoptages.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. marts 2009, punkt 67, et 11-punktsprogram for byhuse på Musicon og igangsatte dermed udarbejdelsen af lokalplan 546.
  I efteråret 2009 afholdt kommunen en idékonkurrence om de kreative familieboliger, og på baggrund af de indkomne forslag udarbejdede forvaltningen et visionshæfte for bebyggelsen som oplæg til dialog med kommende beboere og professionelle projektudviklere.
  På grund af den økonomiske afmatning manglede der interesse for at udvikle arealet, og forvaltningen valgte derfor at sætte udviklingen af arealet på pause i 2011-12. Visionshæftet har imidlertid dannet grundlag for, at der henover perioden løbende er blevet skrevet flere og flere interesserede beboere på Musicon-sekretariatets interesseliste for familieboligerne.
  I efteråret 2013 genoptog forvaltningen arbejdet med arealet, og dialoger med mulige projektudviklere og beboere har vist, at der nu er interesse for at udvikle kvarteret. Derfor genoptager forvaltningen nu udarbejdelsen af lokalplan 546 med henblik på, at et lokalplanforslag kan danne grundlag for et udbud af arealet til salg i efteråret 2014.
  I overensstemmelse med 11-punktsprogrammet skal lokalplanen give mulighed for, at der på arealet mellem de to ungdomsboligbebyggelser Noden og Essex Park Musicon kan opføres minimum 30 rækkehuse i 2-3 etager samt tagterrasse.
  Vedlagte 11-punktsprogram fra 2009 er justeret i forhold til processen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Udarbejdelse af lokalplanen finansieres inden for det eksisterende budget. I 2015 forventes lokalplanen at danne grundlag for salg af kommunalt ejet jord.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 179

  -

 • Pkt. 180 Eventuelt

  Pkt. 180

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 180

  P-plads i Borchsgade, afventer godkendelse
  Lufthavnsvej
  Elevator på Viby Station

 • Pkt. 181 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 181

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 181

  2 møder vedr. trafiksituationen.