You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 22, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 73 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 73

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 22-03-2017, pkt. 73

  Godkendt.

 • Pkt. 74 Lastbiltrafik ved Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen

  Partiel_byplanvedtaegt_Svogerslev.pdf

  Pkt. 74

  Lastbiltrafik ved Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om den aktuelle situation vedr. lastbiltrafik i Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen, gennemførte handlinger og udvalgets handlemuligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. De allerede gennemførte foranstaltninger i medfør af vejlovgivningen tages til efterretning.
  2. Forvaltningen tager skridt til forberedelse af et beslutningsoplæg for omdannelse i området samt forbedring af trafiksikkerheden med henblik på forelæggelse på et kommende møde i udvalget.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Formanden for Plan- og Teknikudvalget har bedt forvaltningen indkalde ekstraordinært møde i udvalg og om at forberede en sag vedrørende lastbiltrafik i Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen, herunder forvaltningens hidtidige aktiviteter og udvalgets handlemuligheder. Sagens hastende karakter har sammenhæng med bekymring for trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området omkring Lynghøjskolen.
  Samtidig har to udvalgsmedlemmer bedt om at få en sag på førstkommende Plan- og Teknikudvalgsmøde:
  Peter Madsen (V) således:
  ”Venstre skal hermed anmode om at få sat en sag om Svogerslev Hovedgade 48 på dagsordenen for førstkommende PTU-møde. Forvaltningen anmodes om i den forbindelse at belyse kommunens handlemuligheder for at sikre trafiksikkerheden for skolebørnene på Lynghøjen, herunder muligheden for at gribe ind over for erhvervsvirksomhed i området, hvis denne forringer trafiksikkerheden.”
  Daniel Prehn (A) således: ”
  1) En nærmere orientering om, hvorfor forvaltningen mener, at der ikke er nogle planmæssige muligheder for at gribe ind,
  2) Orientering om foreløbige drøftelser med den pågældende virksomhed,
  3) Drøftelse af, hvad vi ønsker at opnå med fremtidige drøftelser (her tænkes særligt på en forbedring af sikkerheden ved lastbilernes udkørsel fra matriklen) og
  4) Forelæggelse af beslutningsmuligheder for at gribe ind, såfremt drøftelserne ikke hurtigt giver et tilfredsstillende resultat.”
  Endelig har Enhedslisten anmodet om optagelse af sag på byrådets dagsorden den 29. marts, alternativt på et ekstraordinært Plan- og Teknikudvalgsmøde. Der henvises til den anden sag på udvalgets dagsorden.
  Forvaltningen har, siden man blev bekendt med sagen, været på besigtigelse flere gange i området, og forvaltningen har vurderet handlemuligheder i medfør af vej-, plan- og miljølovgivning.
  Forvaltningen har endvidere, foreløbig uden held, forsøgt at komme i dialog med ejeren af ejendommen, idet der søges fundet en løsning i samarbejde med grundejeren. Der forsøges fortsat at opnå kontakt.
  Forvaltningen skal understrege, at værksted og lager er lovlig anvendelse af ejendommen. Det samme gælder den anvendte udkørsel til Lynghøjen.

  Plangrundlag

  Det er en partiel byplan fra 1969, som udgør det gældende plangrundlag for ejendommen Svogerslev Bygade 48. Denne er vedhæftet. Dette plangrundlag giver mulighed for bl.a. værksted og lager.
  Af denne byplanvedtægt fremgår bl.a. følgende bestemmelsei §2 stk. 2: ” På ejendommen må ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til væsentlig gene for omboende”.
  Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at regulere de nuværende problematikker ud fra denne bestemmelse, hvilket skyldes følgende:
  - Formuleringen i §2 stk. 2 er for upræcis til at kommunen kan regulere virksomheden efter denne.
  - §2 stk. 2 omhandler endvidere aktiviteter på ”ejendommen” og kan ikke bruges til at regulere trafik til og fra ejendommen.
  Det vil være muligt at lave en ny lokalplan, der ændrer anvendelsesmulighederne for fremtidigt byggeri. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte.
  Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at et §14-forbud efter planlovgivningen heller ikke kan løse de trafikale udfordringer på den korte bane.
  Når man nedlægger §14-forbud, skal der inden for et år laves en ny lokalplan. Et §14 -forbud kan dog ikke løse problemet, idet værksted og lager på ejendommen er eksisterende lovlig anvendelse. Ved et §14-forbud kan man kun regulere fremtidige forhold.

  Vejlovgivningen (Bekendtgørelsen om vejafmærkning)

  Forvaltningen har den 17. marts gennemført et standsnings- og parkeringsforbud på vejen (skiltning). Herved sikres tilgængelighed og oversigtsforholdene på vejen bedre. Samtidig er opstillet en afspærring, så lastbilerne ikke kan køre op på modsatte fortov i forbindelse med ind/udkørsel til matriklen.
  Desuden er der principielt mulighed for at forbyde lastbiler over en vis længde eller med en maksimal vægt. Så vil de største lastbiler kunne undgås. Man kan også sætte tidsbegrænsning på, hvornår lastbiler må køre ind på Lynghøjen fra Hovedgaden. Disse tre muligheder vil alle have ulemper og kræve politiets samtykke. Det kan være svært at afgrænse disse forbud præcist, så det stadig er muligt for Lynghøjskolen, teatersalen, samt beboere og virksomhederne at få varelevering og afhentet renovation mv.

  Miljølovgivningen

  Ejendommen Svogerslev Hovedgade 48 er udlagt til lager, værksted og lign. Virksomhedernes aktiviteter indenfor ejendommen kan reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 for så vidt angår miljømæssige forhold, herunder eventuelle støj, hvis der foreligger væsentlige gener. Særligt for autoværksteder gælder, at de skal anmelde sig til kommunen, inden de etablerer sig, og de skal opfylde Autoværkstedsbekendtgørelsens krav til indretning og drift. Kommunen fører løbende miljøtilsyn med aktiviteterne på et autoværksted. Et eventuelt værksted for reparation og vedligeholdelse af lastbiler skal ikke have miljøgodkendelse, men skal indrettes og drives i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens regler. Der er således ikke, som sagen foreligger oplyst nu, miljømæssige hindringer for at etablere et lastbilværksted på ejendommen. Der er ikke verserende klagesager efter Miljøbeskyttelsesloven på ejendommen.

  Dialog om mulige løsninger

  Ud over de umiddelbare initiativer nævnt ovenfor har forvaltningen igangsat en analyse af mulighederne for en mere langsigtet løsning, der ved aftaler og ændret plangrundlag forbedrer trafiksikkerheden ved at adskille erhvervstrafik og trafik til skolen.
  På mødet vil forvaltningen orientere om muligheder og eventuel proces for dialog med grundejere mv. med henblik på en omdannelse i området på længere sigt samt forbedre trafiksikkerheden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 22-03-2017, pkt. 74

  Ad indstillingens punkt 1: Taget til efterretning. Udvalget besluttede endvidere, at der skal afholdes et dialogmøde med borgere, skole, ejere og virksomheder snarest.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt.
  Der gives en status på initiativerne på førstkommende møde i udvalget.

 • Pkt. 75 Anmodning om optagelse af sag om lastbiltrafik på Lynghøjen

  Pkt. 75

  Anmodning om optagelse af sag om lastbiltrafik på Lynghøjen

  Sagsnr. 290476 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslistens byrådsgruppe (Ø) har anmodet om optagelse af sag om lastbiltrafik på Lynghøjen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Enhedslistens byrådsgruppe (Ø) har anmodet om at få følgende optaget på byrådets dagsorden til beslutning, jf. nedenfor sættes den på ekstraordinært møde i Plan- og Teknikudvalget den 22. marts 2017:

  Baggrund for forslag

  Det, der ønskes på dagsordenen, er sagen om evt. godkendelse af etablering af lastbilværksted på adressen Svogerslev Hovedgade 48, nærmere betegnet de trafiksikkerhedsmæssige problemer omkring etablering af adgang for lastbiler via Lynghøjen. Indledningsvis henvises til vedlagte mailkorrespondance.

  Hertil skal bemærkes, at vi her har at gøre med et erhvervsområde på Svogerslev Hovedgade, som ligger klods op ad Lynghøjskolen. Erhvervsområdet grænser direkte op til Lynghøjen, som er skolens eneste adgangsvej. Lynghøjen er i sagens natur dermed også skolevej for elever i alle aldre. Det er en ikke specielt bred vej, uden cykelstier, den er kort, og på grund af adgangsvej til boligområde og korte afstande til sving, er oversigtsforholdene langt fra ideelle.

  Når denne sameksistens mellem skole og erhvervsområde i det store og hele har fungeret acceptabelt igennem rigtig mange år, så er det i høj grad fordi spørgsmål omkring den trafikale adgang til erhvervsområdet har været praktiseret på en måde, som i det store og hele har friholdt Lynghøjen fra ”problematisk” trafik.

  Med mailen af 14.3.2017 fra den tekniske direktør tegner der sig imidlertid et markant brud på denne praksis, idet det fremgår at forvaltningen ikke mener, at man med de eksisterende bestemmelser forvaltningsmæssigt vil kunne modsætte sig den aktuelle lastbilindkørsel fra Lynghøjen. Der er vel at mærke tale om bakkende adgang, idet lastbilerne pga. adgangsforholdene er tvunget til at bakke enten ved ind- eller udkørsel.
  Hvad værre er, så fremgår det også af den tekniske direktørs svar, at man tilsyneladende ikke har til sinds at stille betingelser omkring at Lynghøjen skal friholdes for indkørsel af lastbiler.

  Det er forhåbentlig indlysende, at denne situation - af trafiksikkerhedsmæssige årsager – vil være fuldkommen uacceptabel.

  På trods af Henrik Stougaards kommentar i vedlagte korrespondance ses der ikke at være taget nogen form for initiativer til at ændre den kurs der er udlagt med svaret fra den tekniske direktør.

  Vi finder imidlertid at et sådant initiativ haster, og derfor stiller vi det forslag der fremgår herunder.

  Forslaget er som udgangspunkt stillet som forslag til beslutning på byrådsmødet 29.3.2017. For os, forslagsstillerne, vil det dog være fuldkommen OK, hvis forslaget behandles tidligere på et relevant udvalgsmøde. Her tænker vi især på ØU’s møde 22.3.2017, men sagen kunne for os at se godt bære indkaldelse af et exo. PTU-møde med dette punkt på dagsordenen.

  Konkret beslutningsforslag:

  Det besluttes, vedrørende Lynghøjen i Svogerslev, at Roskilde Kommune hurtigst muligt, og om nødvendigt gennem et forbud i medfør af planlovens § 14, forhindrer at lastbil-adgang til erhvervsområdet kan ske via Lynghøjen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 22-03-2017, pkt. 75

  Sagen tages af dagsordenen i lyset af beslutningerne under punkt 74.