You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 22, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 122 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 122

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 122

  Godkendt.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 123 Temadrøftelse - Visionsoplæg for Københavnsvej

  Koncept_for_dialog_med_grundejere_paa_Koebenhavnsvej.pdf Visionsoplaeg_for_Koebenhavnsvej.pdf

  Pkt. 123

  Temadrøftelse - Visionsoplæg for Københavnsvej

  Sagsnr. 300241 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Visionsoplæg for Københavnsvej, som fremlægges her, skal være udgangspunkt for den videre projektering af vejstrækningen samt dialog med grundejere langs den inderste del af Københavnsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udviklingsprincipperne i visionsoplægget godkendes, og
  2. processen for dialog med interessenter langs den inderste del af Københavnsvej godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgsmøde den 8. november 2018, punkt 196, blev det besluttet, at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for Københavnsvej. Forvaltningen fremlægger helhedsplanens fase 1, som indeholder visionsoplæg med de udviklingsprincipper, som skal ligge til grund for de kommende faser.
  Visionsoplægget anviser konkrete principper for trafikflow og forskønnelse af hele strækningen fra kommunegrænsen til Røde Port. Disse principper skal være styrende for den kommende projekteringsfase, som igangsættes umiddelbart efter godkendelse, med det formål at strækningen er færdiganlagt inden sommer 2021 og Tour de France.
  Derudover indeholder visionsoplægget principper for fortætning, kantzoner og sammenhænge for den inderste del af strækningen fra Røde Port til Østre Ringvej. Disse principper skal danne grundlag for dialog med grundejere og øvrige interessenter om muligheder og udviklingsplaner på de tilstødende matrikler.
  Formålet med dialogen er at afdække interessenternes udviklingstanker og tidshorisonter samt at skabe ejerskab til en eventuel samlet udviklingen af bydelsgaden.
  Udvalget vil blive orienteret om dialogprocessen ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Projekteringen finansieres af midlerne afsat til forskønnelse af Københavnsvej (2 mio. kr.) i budget 2019, se punkt om frigivelse af rådighedsbeløb på samme møde.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 123

  Ad 1.: Godkendt.
  Lars-Christian Brask (V) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1, idet Venstre ikke ønsker, at der skal være mindre asfalt på indfaldsvejen til bilister.
  Ad 2.: Godkendt.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 124 Temadrøftelse - Udviklingsstrategi for Roskilde Sydby

  Foranlyse_til_udviklingsstrategi_for_Roskilde_Sydby.pdf

  Pkt. 124

  Temadrøftelse - Udviklingsstrategi for Roskilde Sydby

  Sagsnr. 307641 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger status på udarbejdelsen af udviklingsstrategien for Roskilde Sydby med afsæt i foranalysen og opsamlingen på borgerworkshoppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplægget til udviklingsstrategi drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har siden igangsættelsen af udviklingsstrategien i sommeren 2018 udarbejdet en foranalyse om Roskilde Sydby’s demografiske og fysiske sammensætning. Derudover er der afholdt borgerworkshop om sydbyens udvikling, og på baggrund heraf udarbejdes der forslag til udviklingsstrategi for Roskilde Sydby.
  Foranalysen viser, at bydelen er meget sammensat med en stor blanding af boliger, erhverv, rekreative områder og mange uddannelses- og kulturinstitutioner. Bydelen rummer mange unge, midaldrende og enlige uden børn. Der en tydelig opdeling af indkomstgrupper mellem villakvarterne og etageejendommene. Billedet af bydelens opdelte karakter forstærkes af en række af områdets fysiske karakteristika, hvor særligt de mange hegn mellem etagebebyggelsen gør det vanskeligt at bevæge sig rundt i de forskellige dele af sydbyen.
  Til borgerworkshoppen blev der udtrykt ønske om at:
  ̵ Styrke de grønne områder og rekreative forbindelser i bydelen.
  ̵ Styrke kulturlivet ved Østervangsskolen og Asterscenteret. Begrønne de store veje og om muligt mindske trafikgenerne.
  ̵ Sikre blandede boligformer med rækkehuse og ældrevenlige boliger.
  Foranalysen og borgerworkshoppen peger på en række områder, hvor der er et væsentligt potentiale for at skabe byudvikling og nye sammenhænge. Særligt de grønne områder, Østervangcenteret, naboskabet til Musicon og Campusområdet vil blive centrale i strategien, samtidig med at det boligpolitiske afsæt og ønsket om at styrke naboskab og fællesskab skal tænkes ind i den samlede strategi.
  Forvaltningen præsenterer på mødet et foreløbigt oplæg til udviklingsstrategien for Roskilde Sydby med afsæt i foranalysen og borgerinddragelsen. På baggrund af drøftelserne færdiggøres oplægget med henblik på politisk vedtagelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 124

  Drøftet.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 125 Forundersøgelse af sydlig Ring 5

  Pkt. 125

  Forundersøgelse af sydlig Ring 5

  Sagsnr. 321370 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vejdirektoratet har indledt en forundersøgelse af en Sydlig Ring 5, der vil undersøge mulighederne for etablering af en motorvejsforbindelse fra Køge til Frederikssundsvej. Roskilde Kommune er i den forbindelse inviteret til at deltage i en følgegruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forvaltningen varetager Roskilde Kommunes lokale interesser i følgegruppen, ved blandt andet at fokusere på alternativer til en motorvej i Ring 5 korridoren samt større vægt på en bæredygtig og langsigtet løsning ved at samtænke muligheder for at integrere andre transportformer i korridoren.
  2. der afholdes et borgermøde, hvor Vejdirektoratet inviteres til at informere borgere i kommunen om forundersøgelsen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet har indledt en forundersøgelse af en Sydlig Ring 5, der vil undersøge mulighederne for etablering af en motorvejsforbindelse fra Køge til Frederikssundsvej.
  Analysen forventes gennemført frem mod 2021, og i analysen undersøges mulighederne for:
  ̵ At sikre mobilitet med ny vejinfrastruktur
  ̵ At aflaste eksisterende veje
  ̵ At vurdere konsekvenser af en ny vejforbindelse på overordnet niveau (mellem Køge og Frederikssundsvej)
  ̵ At vurdere alternativer til Ring 5 og 5 ½ (en motorvejsforbindelse mellem Roskilde og Ringsted, en opgradering af A6 mellem Roskilde og Køge samt en udbygning af Holbækmotorvejen).
  ̵ At danne grundlag for beslutning om en VVM-undersøgelse
  Roskilde Kommune er som led i analysen inviteret til at deltage i en følgegruppe sammen med de øvrige berørte kommuner. Dette giver Roskilde Kommune mulighed for at arbejde for at fremme lokale hensyn. Forvaltningen indstiller derfor, at der fokuseres på følgende:
  ̵ at en række alternativer til Ring 5 umiddelbart har større positiv effekt for mobiliteten i Roskilde Kommune. De bør undersøges på lige fod med Ring 5.
  ̵ at Ring 5½ vil være til gene for flere Roskildeborgere end en Ring 5.
  ̵ at miljø, natur og hensynet til mindre landsbysamfund og bysamfund vægtes højt i forundersøgelsen.
  ̵ at der arbejdes for at samtænke forskellige transportformer som fx BRT-løsninger (Bus-rapid-transit), supercykelstier, delebiler, førerløse busser/biler mv. i korridoren, som kan være med til at fremme en mere bæredygtig og langsigtet løsning.
  Vejdirektoratet har tilbudt at præsentere rammerne for forundersøgelsen på et borgermøde, hvis kommunerne selv tager initiativ til at afholde et sådant. Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune griber denne mulighed og indkalder til et borgermøde, hvor Vejdirektoratet inviteres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 125

  Anbefales.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 126 Opdatering af VVM-undersøgelsen på Frederikssundsmotorvejen

  Bilag_1_Ortofoto_Frederikssundsmotorvej.pdf Bilag_2_Ortofoto_Frederikssundsmotorvej.pdf

  Pkt. 126

  Opdatering af VVM-undersøgelsen på Frederikssundsmotorvejen

  Sagsnr. 321050 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  VVM undersøgelsen fra 2002 på 3. etape af Frederikssundsmotorvejen skal opdateres, og Vejdirektoratet har indledt arbejdet. Roskilde Kommunes forvaltning er inviteret med i en teknikerfølgegruppe, hvorigennem det er muligt at varetage kommunens interesser i forhold miljø, natur, støj, trafikafvikling mv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forvaltningen varetager kommunens interesser og bidrager til opdateringen af VVM-undersøgelsen gennem arbejdet i den nedsatte teknikerfølgegruppe, og
  2. forvaltningen orienterer udvalget midtvejs i VVM-undersøgelsen, forventet forår 2020.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Aftalen om et sammenhængende Danmark, Investeringsplan 2030 fremgår det, at aftaleparterne (Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti) er enige om at afsætte 3,431 mio. kr. til at etablere Frederikssundsmotorvejen. Projektet igangsættes i 2022. Forud for arbejdet skal VVM-undersøgelsen fra 2002 opdateres af Vejdirektoratet.
  Den linjeføring, der blev præsenteret i 2002, ligger fast, så der vil ikke blive tale om at undersøge nye linjeføringer i den opdaterede VVM-undersøgelse (jf. bilag orotofoto plan 1 og 2). En opdateret VVM-undersøgelse for projektet forventes færdig i 2020, og anlægsprojektet forventes igangsat i 2022.
  Roskilde Kommune er inviteret med i en arbejdsgruppe på teknikerniveau, som følger arbejdet med opdateringen af VVM-undersøgelsen. Dette giver Roskilde Kommune mulighed for at arbejde for at fremme lokale hensyn, og forvaltningen indstiller derfor, at der fokuseres på følgende:
  ̵ at der arbejdes på at få flest mulige støjdæmpende foranstaltninger
  ̵ at miljø og natur påvirkes mindst muligt bl.a. i Værebro Ådal
  ̵ at der tages mest mulig hensyn til de mindre bysamfund og sommerhusområdet ved Østrup Holme
  ̵ at stikrydsninger sikres for cyklister
  ̵ at tilslutningsanlæg vurderes ud fra nye trafikberegninger i forhold til, om det skal være hele eller halve tilslutningsanlæg
  ̵ at den afledte trafikafvikling på kommunens veje undersøges og vurderes ud fra nye trafikberegninger fra VVM-undersøgelsen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 126

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 127 Igangsætning af lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård

  Tryghedsdokument_af_17.06.2019_-_Lindegaarden.pdf Revideret_11_punktsprogram.pdf Spoergsmaal_svar_paa_borgermoede_vedr_Lindegaarden.pdf Kort_over_lokalplanomraade_for_lokalplan_678.pdf

  Pkt. 127

  Igangsætning af lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård

  Sagsnr. 305228 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en række henvendelser fra borgere i og omkring Viby Sj., der udtrykker bekymring for Købehavns Kommunes ønske om at etablere to nye bosteder med i alt 70 beboere i Viby Sj. I forlængelse af dialog med Roskilde Kommune ønsker Københavns Kommune nu at etablere ét botilbud med plads til 35 beboere. Der skal derfor igangsættes en ny lokalplanproces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes lokalplan 678 for institution og boliger ved Kavsbjerggård med plads til et botilbud med 35 borgere.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog 16. august 2018, punkt 125, at udarbejde lokalplan for institution og boliger ved Kavsbjerggård i Viby på baggrund af 11-punktsprogram med et botilbud til 70 borgere.
  Efterfølgende har der været forhandlinger og dialog med grundejer, projektudvikler af boligerne, samt Københavns Kommune, der er bygherre på botilbuddet.
  Roskilde Kommune har ønsket, at Københavns Kommune udarbejder et tryghedsdokument, der giver borgerne tryghed i forhold til de mange bekymringer, der har været ved at placere et botilbud i området. Københavns Kommune skriver bl.a. at beboerne i gruppe 3 (med udadreagerende adfærd) vil blive i det specialiserede tilbud på Boserupvej, samt at borgerne med de mest komplekse problemer også fremover bliver visiteret til det specialiserede tilbud på Boserupvej og andre specialiserede tilbud. Derudover har Københavns Kommune, i forlængelse af dialog med Roskilde Kommune, besluttet, at der i stedet for to botilbud med i alt 70 borgere blot etableres ét botilbud med 35 borgere.
  Den 20. juni 2019 var der borgermøde i Vibyhallen, hvor en stor gruppe borgere udtrykte deres bekymring for blandt andet placeringen af et botilbud i Viby tæt ved idrætsområde, skole og institutioner. Respondenterne fra Københavns og Roskildes kommuner svarede på de mange spørgsmål. Forud for borgermødet modtog Roskilde Kommune 32 spørgsmål fra vibyborgerne. Københavns Kommunes og Roskilde Kommunes besvarelse af spørgsmålene blev gennemgået af borgmesteren på borgermødet. Svarene er efterfølgende offentliggjort sammen med version 3 af tryghedsdokumentet på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen vil forvaltningen gennemføre en socialfaglig konsekvensvurdering ved etablering af et bosted med plads til 35 beboere i Viby Sj. Den socialfaglige vurdering fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen af lokalplanen.
  De arealer, der ikke længere skal anvendes til botilbud grundet reduktionen i antallet af beboere, skal fastholdes til offentlige formål, herunder idræts- og institutionsformål som en del af rammeområde 6.D.242.
  Grundet sagens store almene interesse, behandles sagen ekstraordinært i byrådet.
  Lokalplanforslaget forventes klar til 1. behandling ved årsskiftet 2019/20. Forvaltningen foreslår, at den endelige lokalplan behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 127

  Anbefales.
  Lars-Christian Brask (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen. V og O anbefaler, at delområde 1 udvikles med en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i form af eksempelvis parcelhuse, dobbelthuse, række- og kædehuse i henhold til de gældende retningslinjer i kommuneplanen. Delområde 2 udlægges til en udvidelse af Viby Sjællands Idrætscenter med indendørs anlæg herunder en eventuel kommende svømmehal. Desuden kan delområdet anvendes til udendørs fritidsaktiviteter. Delområde 2 udvides med kommunens grund i rammeområde B255.

  Poul Lindor Nielsen (A) kan ikke tiltræde indstillingen og har følgende bemærkning: Delområde 1 anbefales lokalplanlagt efter den vedtagne kommuneplans retningslinjer. Dvs. åben lav bebyggelse, tæt lav bebyggelse med institutioner med relevans for et mindre bysamfund, dvs. børneinstitutioner, ældreboliger etc.
  Delområde 2 udlægges i forlængelse af den vedtagne kommuneplan til en udvidelse af Viby Sjællands Idrætscenter, både med henblik på flere aktiviteter vedr. udendørs anlæg, men også ved placering af en eventuel kommende svømmehal. Til dette areal skal også medregnes det kommunale areal på B255.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 128 Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (11-punktsprogram)

  Kort_LP_676.pdf 11-punktsprogram_for_forslag_til_lokalplan_676_for_boliger_ved_den_gamle_hoejskole_i_Himmelev.pdf Hoejskolegrunde-skitseprojekt.pdf

  Pkt. 128

  Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 301884 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter forhandlinger med projektudvikler for højskolegrunden i Himmelev er der udarbejdet et projektforslag, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Højskolegrunden i Himmelev har i mange år stået forladt, og det er med et nyt plangrundlag ønsket at sikre udviklingen af området. Projektet er, siden byrådet behandlede sagen på mødet den 24. april 2019, punkt 112, blevet tilpasset, så det indfrier de krav, byrådet stillede.
  Området er i dag omfattet af lokalplan 507 og kommuneplanramme 2.BS.2. Den gældende lokalplan fastlægger bebyggelsesprocent for området som helhed til 25% og fastsætter antal etager til max. 3 etager. Den gældende kommuneplanramme tillader en bebyggelsesprocent på 30% og max. 3 etager. Det reviderede projekt forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der tillader en bebyggelsesprocent på 34%, og at punkthusene kan opføres i 4 etager. Projektet forudsætter endvidere en revision af kommuneplanrammen, der kan gennemføres ved den ordinære kommuneplanrevision.
  Lokalplanens formål er at sikre, at:
  ̵ Højskolebygningen bevares og renoveres, så den fremstår som bebyggelsens dominerende hovedbygning. Minimum halvdelen af højskolebygningens stueetage skal anvendes til offentlige formål og/eller beboerhus.
  ̵ Bebyggelsen gives en landskabelig og åben karakter med et stort sammenhængende og offentligt parkrum.
  ̵ Parkering til terrassehusene og punkthusene primært etableres i parkeringskældre.
  Grundet sagens store almene interesse behandles sagen ekstraordinært i byrådet.
  Der afholdes et indledende informationsmøde den 19. august 2019, hvor projektet forelægges offentligheden, og hvor borgere har mulighed for at stille spørgsmål og dele synspunkter om udviklingen af højskolegrunden. Dette er ikke en del af den formelle høringsproces, og der afholdes derfor et senere borgermøde i forbindelse med den formelle offentlig høring af lokalplanforslaget, når dette er udarbejdet.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegationen, på grund af sagens almene interesse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Bygherre betaler ekstern rådgiver for at udarbejde lokalplanforslaget. Området er privatejet og udvikler er villig til at indgå i en udbygningsaftale og betale udgifterne til vejombygningen på Frederiksborgvej og Nyborgvej.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 128

  Anbefales, idet der lægges vægt på, at højskolen renoveres parallelt samt at indbliks- og skyggegener mindskes i den videre bearbejdning, og at det sker i dialog med beboerne i nabolaget.
  Lars-Christian Brask (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling. V og O ønsker udvikling af området med udgangspunkt i gældende lokalplan og kommuneplan. Dvs at bebyggelsesprocenten forbliver 25%, og at der maks. bygges i tre etager.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 129 Forslag til lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup (11-punktsprogram)

  Kortbilag_-_Lokalplan_691.pdf 11-punktsprogram_-_Forslag_til_lokalplan_691.pdf

  Pkt. 129

  Forslag til lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 319046 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rokilde Kommune ønsker at udstykke og sælge et areal øst for Gundsø Omsorgscenter i Ågerup med henblik på opførelse af mindre boliger, som vil være attraktive for blandt andet seniorer. Dette kræver udarbejdelse af et nyt plangrundlag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Rokilde Kommune ønsker at udstykke og sælge et areal øst for Gundsø Omsorgscenter til boligudbygning, der kan understøtte kommunal service og dagligvarehandlen i Ågerup og Store Valby. Boligudbygningen skal samtidig imødekomme en lokal efterspørgsel efter attraktive boliger for seniorer.
  Det nuværende plangrundlag for området muliggør kun anvendelse af området til offentlige formål, og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, og områdets rammebestemmelser i kommuneplanen skal ændres.
  Ændringen af områdets rammebestemmelser vil indgå i udarbejdelsen af kommuneplan 2019.
  Lokalplanen skal muliggøre en tæt-lav bebyggelse bestående af ca. 20 mindre boliger i ét plan og med krav om opførelse af fælleshus.
  Lokalplanen skal fastlægge placering og karakter af byggeriet, veje, stier, parkering samt beplantning mm. Bebyggelsesplanen vil have fokus på at skabe rekreative og grønne arealer imellem husene, der sammen med fælleshuset, kan fremme fællesskabet beboerne i mellem.
  Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde i høringsperioden, samt at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udbud og efterfølgende grundsalg vil ske på baggrund af vedtaget lokalplan.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 129

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, idet O finder, at der burde have været afholdt borgermøde forud for forelæggelse af 11-punkts-programmet.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 130 Forslag til lokalplan 694 for Risø mellemlager og udstillingsfacilitet (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_694_for_Risoe_mellemlager.pdf Kortbilag_lokalplan_694_for_Risoe.pdf

  Pkt. 130

  Forslag til lokalplan 694 for Risø mellemlager og udstillingsfacilitet (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 320102 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med afsæt i folketingsbeslutning skal der opføres nye mellemlagerfaciliteter til radioaktivt affald på Risø-halvøen. Faciliteterne kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 694 for Risø mellemlager og udstillingsfacilitet på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget har den 15. maj 2018 besluttet, at den statslige virksomhed Dansk Dekommissionering indtil 2073 skal modtage, håndtere og opbevare radioaktivt affald fra hele landet samt fra Risøs tidligere aktiviteter på Risø-halvøen. Det er en midlertidig løsning, som skal afløses af slutdepot et andet sted i landet eller gennem en international aftale. Dansk Dekommissionering står for demontering af de udtjente nukleare anlæg på Risø-halvøen, samt realisering af projektet.
  Staten er bygherre på opgaven, som kræver etablering af en ny højvandssikret lagerbygning samt tilhørende faciliteter til håndtering af det radioaktive affald. Projektet omfatter også kontor- og udstillingsfaciliteter, hvor offentligheden kan lære mere om Risø og håndtering af radioaktivt affald. Anlægget skal stå klar til ibrugtagning senest i 2022.
  Anlægget kan ikke rummes inden for gældende byplanvedtægt fra 1977, og derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan.
  Bygherre skønner, at lagerfaciliteten skal have et volumen på 150.000 m3 og foreslår et fodaftryk på 10.000 m² med en højde på 15 meter fra gulvkoten. Dette vurderer forvaltningen vil påvirke omgivelserne væsentligt uanset udformning. Derfor vil forvaltningen i lokalplanarbejdet have fokus på udformning af mellemlageret, så det store volumen bedst muligt indpasses i landskabet og naturen på Risø halvøen og omegn.
  Lokalplanen udarbejdes af Dansk Dekommissionering, i tæt samarbejde med forvaltningen. Projektet kræver også en miljøkonsekvensrapport, som Miljøstyrelsen udarbejder og er ansvarlig for.
  Projektet strider imod maksimal bygningshøjde i gældende kommuneplanramme. Forvaltningen anbefaler, at denne ændring medtages i forslag til Kommuneplan 2019, da lokalplanen først skal 1. behandles politisk i foråret 2020.
  Forvaltningen foreslår en parallel inddragelsesproces, hvor Dansk Dekommissionering og kommunen i fællesskab afholder et indledende dialogmøde om lokalplan, kommuneplanændring samt VVM. Ligeledes afholdes et fælles borgermøde under den offentlige høring.
  Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet grundet sagens almene interesse for offentligheden, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgifter til udarbejdelse af lokalplan, miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport påhviler staten som bygherre.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 130

  Godkendt med den tilføjelse, at der skal udarbejdes en helhedsplan for hele Risø-området, og at der skal afholdes et borgermøde inden færdiggørelse af helhedsplan og lokalplanforslag. Uddannelsesinstitutionerne på stedet skal inviteres med til borgermødet.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, idet O finder, at der burde have været afholdt borgermøde forud for forelæggelse af 11-punkts-programmet.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 131 Status på pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Kriterier_for_vurdering_af_projekter_i_pulje_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet.pdf Status_paa_projekterne_afsat_i_budget_2018_og_2019_i_pulje_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet_samt_bruttoliste_over_mulige_projekter_til_realisering_i_pu.pdf

  Pkt. 131

  Status på pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Sagsnr. 299552 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det skal besluttes, om fremkommelighed skal tilføjes som et ekstra kriterium for vurdering af mulige projekter i pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Desuden gives en status på fremdriften i de vedtagne projekter i 2018 og 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der tilføjes et 7. kriterium ”fremkommelighed” for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet
  2. udvalget drøfter mulige nye projekter, som forvaltningen skal vurdere og tilføje bruttolisten

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Byrådet
  Ad 2.: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for udmøntning af puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Der blev besluttet følgende kriterier: cykelfremme, trafiksikkerhed, skoleveje, mobilitet, klima, og synergieffekter/samspil med øvrige tiltag. Dertil at der skal være en geografisk spredning af de enkelte projekter over årene. Ligeledes skal min. 40 % af midlerne i puljen reserveres til projekter, der forbedrer forholdene for cyklister og fodgængere.
  Forvaltningen vurderer, at hvis man i højere grad ønsker at fremme projekter, der øger den generelle fremkommelighed for personbiler og erhvervstrafikken på vejene, så er der behov for at tilføje et nyt kriterium ”fremkommelighed”, når de enkelte projekter skal vurderes. Konkret kan det for eksempel være projekter, der handler om at ombygge et kryds med en ekstra svingbane, så trafikken glider lettere. Et sådant projekt vil score lavt med de eksisterende kriterier. I bilag 1 fremgår forslag til reviderede kriterier for vurdering af projekter i puljen.
  Hvis kriteriet godkendes, vil forvaltningen opdatere bruttolisten med mulige projekter. Bruttolisten vil i januar 2020 blive vedlagt dagsordenspunkt til Plan- og Teknikudvalget om godkendelse af projekterne i puljen 2020-2023, herunder godkendelse af ikke prioriterede midler og eventuelle restmidler fra puljen afsat i 2018.
  Status på projekterne besluttet i budget 2018 er, at stort set alle projekter er helt eller delvist udført. Dog forventes et projekt anlagt i 2019 og et projekt i 2020. Enkelte projekter er blevet billigere, mens enkelte er blevet lidt dyrere end forventet. Samlet set forventes budgetrammen på de i alt 10 mio. kr. i 2018 at blive brugt. Se bilag 2 for uddybning af de enkelte projekter.
  Status på projekterne besluttet i 2019 er, at tre projekter er udført, mens resten forventes udført i løbet af 2019, med undtagelse af projektet på Køgevej/Vor Frue Hovedgade med anlæg af ny vej til Søndermarksvej (Vilvorde). Projektet forventes anlagt i 2020.
  Forvaltningen har fået udarbejdet en ekstern trafiksikkerhedsvurdering af skolevejene i Viby i forlængelse af Plan- og Teknikudvalgets beslutning den 4. april 2019, punkt 55, om, at udvalget vil se på, hvor skolevejene skal gå. Forvaltningen vil præsentere hovedresultaterne i rapporten på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet puljemidlerne indgår i anlægsbudgettet og er frigivet til de nævne formål.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 131

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Drøftet.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 132 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Lastbiler på Lynghøjen i Svogerslev

  Pkt. 132

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Lastbiler på Lynghøjen i Svogerslev

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Pierre Kary og Karsten Lorentzen ønsker sag om lastbiler på Lynghøjen i Svogerslev på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Pierre Kary (A) og Karsten Lorentzen (O) ønsker sag om Lynghøjen i Svogerslev optaget på dagsordenen:
  ”Nuværende skiltning på Lynghøjen/Hovedgaden begrænser kun adgangen for lastbiler i en kort tidsperiode om morgenen. Lastbilerne har stadig tilladt adgang til Lynghøjen uden for det angivede tidsrum. Skiltning ved indkørslen fra vestsiden af Lynghøjen indikerer imidlertid, at leveringer er forbudt via Lynghøjen. Lastbilchaufførerne er derfor forvirrede og forsøger at vende om på den smalle skolegade.
  De virksomheder, der tidligere havde adresse på vestsiden af Lynghøjen, har haft næsten et år til at informere deres kunder og leverandør om deres nye adresse, og at lastbilleverancer skal ske via Lindenborgvej. Elektroniske kort/GPS har haft næsten et år til at blive opdateret.
  Forslag:
  Fra 1. september 2019, trafikadgang til Lynghøjen skal begrænses yderligere, og førerne skal informeres tidligere ved deres indkørsel til området, om den alternative adgangsvej.

  1. Ændring af skiltning på Lynghøjen (ved Svogerslev Hovedgade):

  - Forbudt for lastbiler, undtager ærinder til skolen eller boliger Image

  1. Ny skiltning på Lindenborgvej (fra øst og fra vest) Image

  - Lede lastbiler til industriområde/firmanavne (væk fra Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen)

  1. Indsnævring af indkørslen til den venstre side af Lynghøjen

  - Kun for personbiler

  1. Tillad parkering kun på venstre side af Lynghøjen men kun fra kl 18.00 – 24.00”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 132

  Udvalget besluttede:
  a) at forvaltningen skal søge Politiets tilladelse til at ændre tekst-tavlen under lastbilsforbud til "ærindekørsel tilladt til skole og boliger",
  b) at der etableres gennemført fortov ved overkørslen til virksomhederne på Lynghøjen, samt
  c) at der tillades parkering på Lynghøjens vestlige side, men kun fra kl. 18-24.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 133 Ansøgning om dispensation til sammenbyggede seniorboliger ved Himmelev Gl. Præstegaard

  Forvaltningens_notat_med_supplerende_information.pdf Ansoegning_af_17._april_2019.pdf Skitseprojekt_af_17._april_2019_fra_Rubow_Arkitekter.pdf Bilag_med_nabobemaerkninger_som_foelge_af_naborienteringen.pdf

  Pkt. 133

  Ansøgning om dispensation til sammenbyggede seniorboliger ved Himmelev Gl. Præstegaard

  Sagsnr. 319386 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en dispensationsansøgning til opførelse af sammenbyggede seniorboliger i tilknytning til plejecentret ”Himmelev Gl. Præstegaard”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives dispensation fra Lokalplan 552, § 5.3 og § 6.2 til placering af boliger på et areal, der i lokalplanen er udlagt til parkering, samt dispensation til at bygge seniorboligerne som sammenbyggede punkthuse.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 23. april 2019 modtaget en ansøgning om dispensation til opførelse af seniorboliger langs Himmelev Sognevej.

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 552 og arealet langs Himmelev Sognevej er i lokalplanen udlagt til opførelse af seniorboliger. Der ansøges om dispensation fra Lokalplan 552, § 6.2, hvoraf det fremgår, at seniorboligerne skal opføres som punkthuse, der kan forbindes med fælles altaner.

  Der søges dispensation til i stedet at opføre sammenbyggede punkthuse. Punkthusene vil hermed ikke kun blive forbundet med altaner. En del af bebyggelsen placeres på et areal, som er udlagt til parkering, jf. Lokalplan 552, § 5.3. Arealet umiddelbar øst for indkørslen er således udlagt til parkering og må ifølge Lokalplan 552, § 6.2 ikke bebygges. Ansøgningen kræver derfor dispensation fra denne bestemmelse. Der blev i 2014 givet dispensation til at flytte parkeringsarealet til ejendommens nordøstlige hjørne.
  Forvaltningen mener derfor, at følgende betingelser skal være en forudsætning for dispensationen:

  1. At det anlagte parkeringsareal i det nordøstlige hjørne friholdes for bebyggelse og bebyggelsen dermed trækkes længst muligt væk fra beboerne på Rørholm.
  1. At det skal tilstræbes, at der skabes variation i den ydre fremtræden mellem facaderne på de tre sammenbyggede punkthuse. Lokalplanen har nemlig intentioner om, at der skal skabes variation i facadeudtrykket, jf. lokalplanens §1. Derfor bør byggeriet fremstå som tre sammenbyggede huse, og ikke ét samlet hus.

  Ansøgningen blev sendt til naboorientering den 21. maj 2019. Dette gav anledning til en række indsigelser og bemærkninger fra naboer og grundejerforeningen. De fleste bemærkninger vedrører dog forhold, hvor projektet er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 133

  Godkendt.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 134 Resultater i Roskilde 2019

  Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf

  Pkt. 134

  Resultater i Roskilde 2019

  Sagsnr. 239364 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2018, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er følgende forslag til ændringer på Plan- og Teknikudvalgets område:
  For at skabe overensstemmelse med en Plan- og Teknikudvalgets beslutning den 15. marts 2018, punkt 45, ændres resultatkravet for målet til sagsbehandlingstider til byggesager fra:
  ”Boligsager: a) Alle sager screenes og modtager en kvittering efter højst 5 arbejdsdage (opdateres kvartalvis) b) Alle sager enten afgøres eller modtager oplysning om videre sagsbehandling (sagsbehandler, evt. mangler, vurdering af sagsbehandlingstid) indenfor 10 arbejdsdage (opdateres kvartalsvis). Erhvervssager: Sagsbehandlingstiden fastholdes på højst 8 uger.”
  Til:
  Boligsager: Servicemålet er 40 dage målt fra sagen er fyldestgørende.
  Erhvervssager: Servicemål om at erhvervs- og etageboligsager skal behandles inden 8 uger. Servicemålet regnes fra den dato, hvor kommunen har modtaget et fyldestgørende ansøgningsmateriale.
  På Plan- og Teknikudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, herunder veje
  - Sagsbehandlingstider på byggesager
  - Trafiksikkerhed
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Plan- og Teknikudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 134

  Anbefales.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 135 Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Plan-_og_Teknikudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Plan-_og_Teknikudvalget_2020_august-moedet.pdf Takstkatalog_2020_-_PTU.pdf Plan-_og_Teknikudvalgets_budgetbemaerkninger.pdf PTU_blokliste_2020-2023.pdf PTU_bloktekster_2020-2023.pdf Bemaerkninger_til_de_4_besparelsespakker.pdf

  Pkt. 135

  Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Sagsnr. 318942 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Plan- og Teknikudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag, spareforslag og øvrige ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 128,2 mio. kr., og der indgår anlæg for 112,9 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2020. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Til forskel fra tidligere år foreligger der endnu ikke et samlet overblik over kommunens økonomi på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Indgåelsen af økonomiaftalen har været udskudt på grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger og offentliggøres medio september. Det betyder, at udvalgsbudgetterne vil blive justeret som følge af fx nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogrammet.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2020-2023 blev der i pinsen forhandlet om besparelser, jf. sparemålet på 125 mio. kr. på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret. Byrådet behandlede 19. juni 2019 de 4 forhandlede besparelsespakker. Her blev det besluttet, at de 4 pakker indgår i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Materiale herom fremgår af bilag. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og byrådet og ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september. Der vil løbende fra medio august blive udsendt budgetrelateret materiale i den elektroniske budgetmappe i Prepare.

  Særlige forhold vedrørende Plan- og Teknikudvalget

  Der foreligger budgetnotat vedrørende udvalgets budget 2020 om både drift, anlæg og takster.
  Plan- og Teknikudvalget anbefalede på sit møde den 4. april 2019, punkt 56, en omlægning af zebraindsatsen. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. april 2019, punkt 154, at oversende forslaget til budgettet, samt at ”landsbysamfund” skal ændres til ”lokalsamfund”. Forslaget indgår derfor ikke i Strategisk Anlægsplan 2020 med de foreslåede 1,5 mio. kr., men vil indgå i budgetmappen til budgetforhandlingerne efter sommerferien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 135

  Godkendt.
  Udvalget besluttede at videresende et blokforslag fra Lars-Christian Brask (V): "Der iværksættes en temaanalyse på plan- og teknikområdet for at smidiggøre samt optimere plan- og byggesagsbehandling. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2020, der finansieres af forslag stillet i Økonomiudvalget. Der estimeres en besparelse i overslagsår på 1,0 mio. kr.”
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 136 Ændring af mødetidspunkt for Plan- og Teknikudvalgets møder

  Pkt. 136

  Ændring af mødetidspunkt for Plan- og Teknikudvalgets møder

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalgets møder i november og december 2019 foreslås flyttet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalgets møder november og december flyttes til tirsdag den 5. november 2019 kl. 17.00 og tirsdag den 3. december kl. 17.00.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Jens Børstings indtræden i Plan- og Teknikudvalget er der behov for, at Plan- og Teknikudvalget flytter tidspunkt for afvikling af udvalgsmøder, da der er sammenfald med mødetidspunkterne i Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvor Jens Børsting i forvejen sidder.
  Derfor foreslås det, at udvalgsmøderne i november og december flyttes til:
  Tirsdag den 5. november kl. 17.00
  Tirsdag den 3. december kl. 17.00
  Udvalgsmøde i oktober er i forvejen flyttet til afholdelse torsdag den 3. oktober kl. 7.30 på grund af Byplanmøde i Køge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 136

  Udvalget besluttede at fastholde mødet den 7. november kl. 17:00, og at flytte december-mødet til den 3. december kl. 17:00.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 137 Mødeplan for 2020

  Udkast_politisk_moedeplan_2020.pdf

  Pkt. 137

  Mødeplan for 2020

  Sagsnr. 320902 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalgets mødeplan for 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2019 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 137

  Godkendt.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 138 Frigivelse af rådighedsbeløb - Legepladser i kolonihaver

  Ansoegningsskema_til_legepladser_i_kolonihaver.pdf Annoncering._Puljen_til_legepladser_i_kolonihaver.pdf

  Pkt. 138

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Legepladser i kolonihaver

  Sagsnr. 317959 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til pulje til legepladser i kolonihaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til legepladser i kolonihaver.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har afsat en pulje på i alt 200.000 kr. til støtte af kolonihavernes legeplads.
  Forvaltningen foreslår, at der kan søges om forbedring til legepladser. Se vedhæftet bilag.
  Intentionen er at støtte op om kolonihaver som et samlingspunkt, hvor folk finder sammen og tager sig af hinanden.
  Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på gode legeoplevelser, sikkerhedsforbedringer og god kvalitet. Det vil også blive prioriteret, at puljen, så vidt det er muligt, fordeles, så der skabes bedre legemuligheder flere steder i kommunen.
  Projektet forventes startet: September 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -200
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 138

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 139 Frigivelse af rådighedsbeløb - National cykelrute 6

  Pkt. 139

  Frigivelse af rådighedsbeløb - National cykelrute 6

  Sagsnr. 298738 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2017 opnåede Roskilde Kommune 100% statstilskud til national cykelrute 4 og dele af rute 6. I 2018 opnåede kommunen et yderligere tilskud til den del af national cykelrute 6, som går igennem Roskilde by.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 77.000 kr. i 2019 vedr. hhv. udgifter og indtægter til ”Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune” ” finansieret af tilskud fra statens ”Pulje til fremme af cykling 2018 – Særlig indsats for nationale cykelruter”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til en kommunal indsats for de to nationale cykelruter i forlængelse af det projekt, der blev givet tilsagn til i 2018. I 2017 opnåede Roskilde Kommune 100% statstilskud til national cykelrute 4 og dele af rute 6. I 2018 opnåede kommunen et yderligere tilskud til den del af national cykelrute 6, som går igennem Roskilde by. Indsatsen skal sikre, at ruten tilpasses aktuelle forhold ved at gå gennem Roskilde Centrum, forbi Domkirken og gennem Algade samt sikrer en opdateret ruteskiltning.
  Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold, og at ruteskiltningen er opdateret især gennem Roskilde by. Enkelte steder på ruten bliver der opsat servicevejvisning til fx Lynghøjsøerne.
  Projektet forventes startet: Planlægningen er startet i januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: September 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da udgiften er dækket 100 procent af statsligt tilskud.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -77
  Anlæg, indtægter 77
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -77
  Anlæg, indtægter 77
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 139

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 140 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forskønnelse af Københavnsvej

  Pkt. 140

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Forskønnelse af Københavnsvej

  Sagsnr. 300241 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til projektering og start på projektet med forskønnelse af Københavnsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til forskønnelse af Københavnsvej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til forskønnelse af Københavnsvej som indfaldsvej. Der er endvidere afsat 2 mio. kr. i budget 2020. Projektet skal ses i sammenhæng med etablering af supercykelstien Roskilderuten, samt forbedringer for busfremkommelighed på linje 123. Begge projekter har modtaget statslig støtte.
  Der er igangsat udarbejdelse af helhedsplan for Københavnsvej, der angiver principperne for en samlet forbedring og forskønnelse af strækningen. Midlerne bruges til projektering, og til anlægsprojektet. Projektering forventes igangsat i efteråret 2019, og det samlede anlægsprojekt forventes udført ultimo 2020.
  Projektet forventes startet: Marts 2020
  Projektet forventet afsluttet: December 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 140

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 141 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Sortebrødre Plads Vest

  Pkt. 141

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Sortebrødre Plads Vest

  Sagsnr. 289344 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til byggemodning af Sortebrødre Plads Vest.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af byudvikling ved Sortebrødre Plads.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I august 2018 stod det nye p-hus på Sortebrødre Plads færdig, og i foråret 2019 blev pladsen mellem p-hus og Sortebrødrestræde færdiganlagt. Den østlige del af Sortebrødre Plads har således fået et stort løft samtidig med, at de forberedende arbejder i forbindelse med udbud af byggegrundene på den resterende del af pladsen pågår.
  I efteråret 2019 bygges der ny indgang til biblioteket fra sydsiden, og der skal i den forbindelse anlægges nye adgangsforhold fra Rosenhaven med forbindelse til Sortebrødre Plads og senere direkte til bibliotekspassagen over den nuværende varegård.
  Ombygningen afstedkommer en gennemgribende renovering af hele området syd for biblioteket. Når ombygning af bibliotekshaven står færdig primo 2020, vil centrale dele af arealerne både øst og vest for byggefelterne på Sortebrødre Plads stå færdige.
  Midlerne, der søges frigivet, vil dække udgifter i forbindelse med sammenkoblingen mellem den ny indgang til biblioteket og pladsen, samt til forundersøgelser i forbindelse med begyndende byggemodning af Sortebrødre Plads Vest bl.a. elforsyning.
  Projektet forventes startet: August 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 141

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 142 Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byrum og Miljø

  Pkt. 142

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byrum og Miljø

  Sagsnr. 314463 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb fra budget til Byrum og Miljøanlæg. Sidste del af vejen Lydmuren samt vejen Bagtæppet kan nu etableres samt afslutning af arbejder på Basgangen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Musicon – Byrum og Miljø.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon byggemodnes i takt med bydelens løbende udvikling. I området omkring Rockmagneten, hvor blandt andet museet Ragnarock og festivalhøjskolen ligger, er det nu tid til at færdiggøre anden del af vejen Lydmuren samt vejen Bagtæppet. Projektet er tegnet færdigt og rummer trafikløsninger, parkeringspladser, regnvandsafledning, opholdsmuligheder og beplantning. Herudover afsluttes arbejderne på Basgangen og et mindre beløb er afsat til håndtering og kontrol af gassen på Musicon.
  Projektet forventes startet: September 2019
  Projektet forventes afsluttet: Juni 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -9.800
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 142

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 143 Indtægtsbevilling - Jyllingeruten

  Pkt. 143

  Indtægtsbevilling - Jyllingeruten

  Sagsnr. 276896 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 4 mio. kr. i tilskud fra den statslige supercykelstipulje i 2015 til etablering af Jyllingeruten, hvilket medfører, at den nuværende indtægtsbevilling skal forøges med 2,8 mio.kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2019 vedr. indtægter til etablering af enkeltrettede cykelstier på hver side af Værebrovej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 16. december 2015, punkt 379, at der blev givet en anlægsbevilling til udgifter til etablering af supercykelsti Jyllingeruten fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station på 3 mio. kr. Der blev samtidig givet en bevilling til indtægter på 1,2 mio. kr. Indtægten er en del af tilskuddet på i alt 4 mio. kr., som staten har givet tilsagn om til projektet. Der er derfor behov for en indtægtsbevilling på de sidste 2,8 mio. kr. fra staten.
  Byrådet har derudover godkendt en tillægsbevilling til udgifter på 1,2 mio. kr. den 30. august 2017, punkt 191.
  Cykelstierne langs Værebrovej forventes færdige i september 2019. Den samlede supercykelsti med skiltning igennem både Roskilde og Egedal kommuner forventes indviet i foråret 2020, da det afventer, at anlæg af cykelstier i Egedal Kommune færdiggøres.
  Projektet forventes startet: Anlægsprojektet er startet i januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: September 2019.

  Økonomi

  Sagen vil medføre en forbedring af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.200
  Anlæg, indtægter 1.200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.200
  Anlæg, indtægter 4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 2.800
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdning
  2.800

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 143

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 144 Anlægsregnskab - Søjlepladsen, Musicon

  Pkt. 144

  Anlægsregnskab - Søjlepladsen, Musicon

  Sagsnr. 320507 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Søjlepladsen og Grejbank på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. maj 2016, punkt 152, en anlægsbevilling på 4,75 mio. kr. til udgifter og 1,250 mio. kr. til indtægter, samt en tillægsbevilling den 28. september 2016, punkt 242, på 1,4 mio. kr. til udgifter.
  Søjlepladsen er Musicons offentlige torv og udgør en del af helhedsplanen for Kulturtorvet som Lokale- og Anlægsfonden støttede. Kulturtorvet består herudover af et stykke af Lydmuren samt Rockmusseets Røde Løber og danner tilsammen et stor evet-rum for små og store arrangementer.
  Søjlepladsen er indrettet med et åbent rum til store arrangementer, en zone til leg og aktivitet med vandkunst, en opholdszone med siddemuligheder på flytbare mobiler og haveanlæg. Endelig blev pladsen udstyret med Grejbanken, en container der kan benyttes som information, bar, teknikrum mv., og som er indrettet med vask og afløb, køleskab, kabeltromler mv. og en palleløfter til at flytte grej og mobiler rundt på pladsen.
  Belysningen på Søljepladsen kan styres og programmeres, så den kan danne flotte rammer om arrangementer og hverdagsliv. På sigt kan belysningen styres sammen med lyset på Den Røde Løber, ved at der gives adgang for Ragnarock til at samkøre belysningen via lysprogrammet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Projektet udviser et forbrug på netto 4,9 mio. kr. svarende til den samlede anlægsbevilling.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 144

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 145 Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2019

  Pkt. 145

  Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2019

  Sagsnr. 318903 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 2. kvartal 2019 som viser, at servicemålet er overholdt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager

  Der er i 2. kvartal 2019 modtaget 429 sager, hvilket er en lille stigning på 1,5% i forhold til 2. kvartal 2018. Som tidligere orienteret om, er der udsendt breve til alle borgere i Roskilde Kommune om lovliggørelse af byggeri. Dette betyder, at der i øjeblikket er modtaget ca. 4.500 BBR-henvendelser om byggeri. En del af disse vil medføre lovliggørelsessager. Lovliggørelsessagerne indgår ikke i servicemålet for sagsbehandlingstiden.
  Det er tidligere besluttet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 15. marts 2018, punkt 45, at sagsbehandlingstiden alene skal måles på overholdelse af de nationale servicemål. Dette gøres midlertidigt via Bygnings- og Boligregistret (BBR), da der er tekniske problemer med at trække det fra Byg og Miljø (BOM). Servicemålet er 40 dage målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 2. kvartal 2019 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 35 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Servicemålet er overholdt for 77% af de byggetilladelser, som er givet i denne periode.
  Det betyder at 23% af de tilladelser, som er udstedt 2. kvartal har haft en sagsbehandlingstid på over 40 dage.Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 138 dage (brutto) i 2. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse. Bruttosagsbehandlingstiden er ikke omfattet af servicemålene.

  Erhvervssager:

  Der blev i 2. kvartal 2019 oprettet 278 sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en stigning på 36% i forhold til samme periode sidste år.
  Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 2. kvartal 2019 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 29 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Der er registreret en enkelt sag med sagsbehandlingstid som overskrider servicemålet, da den har haft en sagsbehandlingstid på 62 dage.
  Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 77 dage (brutto) i 2. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 145

  -
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 146 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2019_-_PTU.pdf

  Pkt. 146

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Plan- og Teknikudvalget viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og der er ingen ændringer siden seneste budgetopfølgning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 146

  -
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 147 Orientering om kommende større sager - august 2019

  Pkt. 147

  Orientering om kommende større sager for resten af 2019

  Sagsnr. 301127 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget for resten af 2019 og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i resten af 2019:

  1. Forslag til lokalplan 664 for boliger ved Kildegården (endelig vedtagelse) (oktober)
  2. Høring af VVM-redegørelse for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg (oktober)
  3. Forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev (oktober)
  4. Forslag til lokalplan 692 for Gråbrødre Skole (11-punktsprogram) (oktober)
  5. Forslag til lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne (til høring) (tidligere tofteengen) (oktober)
  6. Forslag til lokalplan 672 for Køgevej og Søndre Ringvej (til høring) (november)
  7. Forslag til lokalplan 683 for Ringstedgade (endelig vedtagelse) (november)
  8. Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads (endelig vedtagelse) (november)
  9. Udviklingsprincipper for Sydbyen (november)
  10. Forslag til lokalplan 682 for boliger ved Holmevej, Gundsømagle (til høring) (november)
  11. Forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest (december)
  12. Stibro over Holbækmotorvejen (december)
  13. Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (december)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård
  2. Forslag til helhedsplan for Svogerslev (til høring)
  3. Forslag til lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne (Endelig vedtagelse) (tidligere tofteengen)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 147

  -
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 148 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 148

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 148

  ̵ Møde med campingpladsen
  ̵ Borgermøde Ringstedgade
  ̵ Byvandring
  ̵ Fibernedgravning
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 149 Eventuelt

  Pkt. 149

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 149

  Konkret sag.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 150 Orientering om politianmeldelse – Påbud om lovliggørelse(Lukket)

 • Pkt. 151 Orientering om formandsbeslutning - Kondemnering(Lukket)

 • Pkt. 152 Orientering om formandsbeslutning - Tilladelse til prioritering(Lukket)