You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 22, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 1A
 • Pkt. 215 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 215

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 22-10-2014, pkt. 215

  Godkendt.

 • Pkt. 216 Anvendelse af bygninger på Sct. Hans

  aftale_om_udvikling_af_sct._hans.pdf notat_vedr._placering_af_asylcenter_paa_sct._hans_vest.pdf

  Pkt. 216

  Anvendelse af bygninger på Sct. Hans

  Sagsnr. 263413 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningens videre forhandlinger med Region Sjælland og Udlændingestyrelsen om etablering af et asylcenter i Sct. Hans området, herunder udkast til aftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der igangsættes proces for meddelelse af 2-årig dispensation fra lokalplan 289 til etablering af et opholdscenter for 350 asylansøgere i Kurhuset på Sct. Hans Vest, etablering af midlertidigt ophold for kommunens egne flygtninge i 2 sidebygninger til Kurhuset og 3 tidligere lægeboliger i Sct. Hans Vest, samt etablering af Roskilde Kommunes tilbud til sygedagpengemodtagere, Fønix, i Slottet, Sct. Hans Vest
  2. der indgås aftale med Region Hovedstaden om kommunens køberet til ejendommene Toftebakken 9, 10, 11, og 12, samt lejeret til ejendommene Parcelgårdsvej 4 og 6, Sdr. Allé 5 og 7, Bistrupvænge 12 og ”Slottet” Bistrup Bakke 5.
  3. Forvaltningen bemyndiges til at indgå lejeaftaler vedr. ejendommene Parcelgårdsvej 4 og 6, Sdr. Allé 5 og 7, Bistrupvænge 12 og ”Slottet” Bistrup Bakke 5.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1 og Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 2 og 3.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 24. september 2014, punkt 438, at forvaltningen skulle indlede dialog med Region Sjælland og Udlændingestyrelsen for at få belyst forudsætningerne for at etablere et midlertidigt asylcenter i Sct. Hans Vest-området. I dialogen med regionen er det blevet præciseret, at der skal være tale om et opholdscenter med plads til højst 350 asylansøgere i en tidsbegrænset 2-årig periode.
  Roskilde Kommune har mulighed for at tillade brugen til asylcenter ved en midlertidig dispensation fra områdets lokalplan, hvilket vil kræve en nabohøring mv. Den nærmere planmæssige begrundelse for at kunne meddele dispensation fremgår af vedlagte notat.
  Forvaltningen har i samarbejde med Region Hovedstaden udarbejdet forslag til aftale vedr. visse ejendomme i Sct. Hans-området, som kommunen har en særlig interesse i at få råderet over.
  Kommunen får en køberet til ejendommene Toftebakken 9-12, hvor kommunen har interesse i at kunne etablere et ”Psykiatriens Hus” til behandling og ophold af personer med psykiatriske lidelser. Kommunen indgår en tidsbegrænset lejeaftale om Parcelhusvej 4 og 6 samt Sdr. Allé 5 til midlertidigt ophold for kommunens egne flygtninge, der har fået asyl. Kommunen får desuden option til at leje bygningerne ”Vesterhus”, Sdr. Allé 7 og ”Krathus”, Bistrup Bakke 12 til eventuel yderligere indkvartering af kommunens flygtninge. Endelig får kommunen option på at leje ”Slottet”, Bistrup Bakke 5 til etablering af kommunens tilbud til sygedagpengemodtagere, Fønix. Denne institution har i dag til huse på Haraldsborg, hvor der også er plads til 27 flygtninge. De mange indkvarteringsmuligheder for Roskilde Kommunes egne flygtninge på Sct. Hans samt muligheden for at placere Fønix i ”Slottet” på Sct. Hans vil frigøre Haraldsborg, så det kan sælges næste efterår, når ny lokalplan er udfærdiget på baggrund af de bud, der forventes modtaget den 23. oktober 2014.
  Der fremlægges særskilt sag om eventuel indgåelse af købsaftale for ejendommene Toftebakken 9, 10, 11 og 12.
  Det bemærkes, at det i aftalen med Region Hovedstaden er sikret, at Roskilde Kommune ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tab, såfremt kommunens dispensation til asylcenter mv. bliver omgjort i Natur- og Miljøklagenævnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser.
  Udlændingestyrelsen dækker udgifter til sundhedsmæssige (sygehusindlæggelser mv.) og sociale foranstaltninger (ydelser efter serviceloven). Erfaringer fra bl.a. Lejre Kommune viser, at der til tilsyn og sagsbehandling må påregnes et ekstra ressourcetræk, som forventes at kunne holdes inden for rammen til administrative udgifter. Det vil hovedsagligt være på børne- og familieområdet, men også på voksen og handicapområdet.

  Plan- og Teknikudvalget. 22-10-2014, pkt. 216

  Ad. 1.: V stillede ændringsforslag: Punkt 1 godkendes, idet udvalget understreger, at dispensationen er midlertidig for 2 år.
  For stemte: V.
  Imod stemte: A, Ø og O.
  Herefter blev indstillingens punkt 1 godkendt (A, V og Ø).
  O kunne ikke tiltræde indstillingen, idet Dansk Folkeparti ikke ønsker permanente eller midlertidige boliger til flygtninge på Sct. Hans.