You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 8, 2016 - 18:00
Sted: Kantinen på Roskilde Rådhus
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 1

  Dagsorden blev godkendt, med følgende tilføjelse: Punkt 2. Nedlæggelse af Elite- og Talentrådet.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 2 Nedlæggelse af Elite-og Talentrådet

  Pkt. 2

  Nedlæggelse af Elite-og Talentrådet

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 2
  Formanden for Elite- og Talentrådet tilføjede dette punkt til dagsordenen. De øvrige medlemmer havde ingen indvendinger til, at punktet blev optaget på dagsordenen.
  Formanden udtræder af Elite- og Talentrådet med øjeblikkelig virkning. Formanden opfordrer til, at rådet nedlægges.
  Sagen omkring kriterier for gå i idrætstalentklassen på Himmelev Skole blev drøftet i Elite- og Talentrådet. Sagen har været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. december 2016, pkt. 170 og på Skole- og Børneudvalget pkt. 160 den 6. december 2016 og begæret i Byrådet. Elite- og Talentrådet behandlede kriterier for optag til talentklasserne på det ekstraordinære møde den 26. oktober.
  Derudover blev rammerne for den kommende Team Danmark samarbejdsaftale 2017-2020 drøftet.
  Det blev besluttet, at der var bred enighed i rådet om, at organiseringen af arbejdet med talentudvikling (Team Danmarks samarbejdsaftalen, talentudviklingspuljen og elitesportsaftaler) sendes tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget.
  Medlemmet fra talentklassen på Himmelev Skole forholdte sig neutral til punktet, idet medlemmet forholder sig til det skolepolitiske. Medlemmet fra Kultur- og Idrætsudvalget forholdte sig også neutralt.
  Medlemmer fra de prioriterede sportsgrene samt Roskilde Idræts Unions medlem forventer at blive inddraget i dialogen omkring den fremtidige organisering.
  Som præcisering har forvaltningen efterfølgende tilføjet følgende til referatet idet punkt 1 (godkendelse af dagsordenen) blev godkendt på mødet:
  Forvaltningen oplyste herefter rådet om muligheden for at gennemføre de øvrige punkter på dagsordenen, jf. vedtægterne § 5, stk. 4. Rådet ønskede ikke at udpege et medlem til at lede mødet, hvorefter de efterfølgende punkter ikke blev behandlet.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 3 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 3

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 3
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 4 Orientering om nye medlemmer i Elite- og Talentrådet

  Oversigt_Medlemmer_og_tilforordnede_i_Elite-_og_Talentraadet_1.1.2017-31.12.2020.pdf

  Pkt. 4

  Orientering om nye medlemmer i Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Ifølge Elite- og Talentrådets vedtægter skal der udpeges nye medlemmer og tilforordnede i rådet forud for den nye samarbejdsperiode mellem Roskilde Kommune og Team Danmark fra den 1.1.2017-31.12.2020. Rådet orienteres om den nye medlemssammensætning og tilordnede.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Rådets 15 medlemmer er udvalgt som følger:
  1 rådsmedlem fra Byrådet er valgt af Kultur- og Idrætsudvalget
  1 rådsmedlem fra hver af de prioriterede sportsgrene er indstillet af de prioriterede sportsgrene
  2 rådsmedlemmer med elitemæssig baggrund er indstillet af forvaltningen
  1 rådsmedlem fra Roskilde Idræts Union (RIU) er indstillet af RIUs bestyrelse
  3 rådsmedlemmer for erhvervslivet i Roskilde Kommune er indstillet af Erhvervsforum Roskilde
  1 rådsmedlem fra Roskilde Campus er indstillet af repræsentanterne i Roskilde Campus
  1 rådsmedlem for idrætsskolen med talentklasser er indstillet af idrætsskolen
  I bilaget ses de nye medlemmer og tilforordnede i Elite- og Talentrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 4
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 5 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Oplaeg_Orientering_om_Team_Danmark_projektet_statistik_paa_medieomtale_og_oekonomi.pdf

  Pkt. 5

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Orienteringen omhandler følgende punkter:
  - Optag i talentklassen
  - Statistik på medieomtale
  - Økonomi

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 5
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 6 Orientering om Roskilde Kommunes samarbejdsaftaler med specialforbund

  Samarbejdsaftale_Dansk_Bordtennis_Union.pdf Samarbejdsaftale_Danmarks_Rocenter.pdf Samarbejdsaftale_Dansk_Cykel_Union.pdf

  Pkt. 6

  Orientering om Roskilde Kommunes samarbejdsaftaler med specialforbund

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har indgået samarbejdsaftaler med foreløbig 3 af de 6 specialforbund, der er tilknyttet vores prioriterede sportsgrene for samarbejdsperioden 1.1.2017-31.12.2020. Elite- og Talentrådet orienteres om indholdet i samarbejdsaftalerne.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Samarbejdet mellem Danmarks Idrætsforbunds specialforbund og Elitekommunerne skal forbedres. Dette er et indsatsområde for Team Danmark.
  I den foregående periode 2013-2016 har Roskilde Kommune haft et fint samarbejde med specialforbundene.
  I den nye samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune indgår vi skriftlige samarbejdsaftaler mellem Roskilde Kommune og de 6 specialforbund, der er tilknyttet vores prioriterede sportsgrene.
  Formålet med samarbejdsaftalerne er at skabe bedre talentudvikling lokalt, hvor forbundet har en mere involverende rolle, så der er et tættere samarbejde mellem klubberne i projektet samt den talentansvarlige i forbundet.
  Dansk Bordtennis Union, Dansk Cykling Union og Dansk Forening for Rosport har været i dialog med den lokale prioriterede klub (Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring og Roskilde Roklub) om en samarbejdsaftales indhold.
  Roskilde Kommune og specialforbundet har efterfølgende holdt møde og indgået samarbejdsaftale mellem parterne.
  Forvaltningen holder møde med Dansk Håndbold Forbund den 29.11 2016 om deres udspil. Det skal noteres, at Roskilde Kommune har sagt nej til at betale 10.000 kr. til ansættelse af en elitekommunekonsulent i DHF regi.
  BMX sporten, skifter specialforbund, og overgår til DCU (Dansk Cykel Union) pr. 1.1 2017 og vi afventer status hos BMX til den tid.
  DBU (Dansk Boldspils Union) indgår ikke aftaler med elitekommunerne på området for 7.-9.klasser.

  Samarbejdsaftalen er indgået for perioden 1.1.2017-21.12.2020 og bliver evalueret en gang årligt med et møde mellem parterne, hvor aftalen kan blive revideret.
  Samarbejdsaftalerne er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 6
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 7 Orientering om overlevering af erfaringer fra idrætsskoler til kommunens folkeskoler

  Pkt. 7

  Orientering om overlevering af erfaringer fra idrætsskoler til kommunens folkeskoler

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  I Team Danmark projektet har vi siden 2010 haft idrætsskoler, men med den nye skolereform betød det, at alle kommunens skoler i princippet var idrætsskoler. Dermed stoppede vi med at have idrætsskoler i 0.-6.klasse.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsfremstilling

  På hver af idrætsskolerne har der været en koordinator, som har haft ansvaret for at implementere bevægelse i fagene og få opkvalificeret idrætsområdet.
  På et temamøde i Elite- og Talentrådet har vi evalueret, sammen med de tre skolers idrætskoordinator, hvordan deres erfaringer fra projektet bedst kunne bredes ud til de øvrige folkeskoler i Roskilde Kommune.
  På baggrund af evalueringerne har forvaltningen haft møde med skoleafdelingen om de tre modeller, som Elite- og Talentrådet blev orienteret om på møde den 9. juni 2016 samt behandlet den 10. december 2015. Sagen er dermed overdraget til denne forvaltning.
  Der kommer en opfølgning med skoleforvaltningen medio 2017, hvorefter rådet orienteres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 7
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 8 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 8

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Klubben orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:

  - Stilling
  - Skader
  - Kampe
  - Udfordringer
  - Nyt fra træningen
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 8
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 9 Orientering om sportscollege i Roskilde Kommune

  Pkt. 9

  Orientering om sportscollege i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Elite- og Talentråd har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Christian Juel Glem, Lisbeth Klarskov og Peter Jacobsen, der sammen med forvaltningen skal afdække mulighederne for sportscollege i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Omkring Kildehuskollegiet har forvaltningen hentet oplysninger om, hvilke lån, der er på ejendommen.
  Lånene i ejendommen er på små 6,2 mill. samlet set fordelt på lån hos BRF kredit og Statens Administration. Lånene er givet på specielle vilkår, og skal der indrettes et sportscollege, skal lånene indfries, og nye lån skal optages.
  De nye lån vil blive optaget på andre vilkår, som vil afhænge af hvilken ejerskabsmodel der vil være. Ydelsen (rente) vil formentlig være højere end de nuværende. Forvaltningen har været i kontakt med BRF kredit/Jyske Bank om dette, og skal udarbejde forskellige scenarier, hvor der så vil være forskellige muligheder for lånefinansiering.
  Arbejdsgruppen er blevet orienteret om ovenstående af forvaltningen.
  Videre proces
  Forvaltningen har indkaldt arbejdsgruppen til møde den 6. december.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 9
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 10 Eventuelt

  Pkt. 10

  Eventuelt

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 10
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 11 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 11

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Faste dagsordenspunkter til det første elite- og talentrådsmøde:
  - Godkendelse af dagsorden
  - Meddelelser fra formand og andre
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status
  - Eventuelt
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd
  - Godkendelse af referat
  Udover faste dagsordenpunkter er følgende med:
  - Valg af formand og næstformand
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne
  - Drøftelse af kriterier ungdomsuddannelser
  - Model for sportscollege dagtilbud og videre proces
  - Nedsætte arbejdsgruppe kriterier til bonus
  - Kriterier til støtte, prioriterede sportsgrene
  - Proces for lokalt prioriterede sportsgrene
  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 11
  Punktet blev ikke behandlet, se punkt 2.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.

 • Pkt. 12 Godkendelse af referat

  Pkt. 12

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-12-2016, pkt. 12
  Referatet blev godkendt.

  Fraværende
  Niels Erichsen, Peter Jacobsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke.