You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 30, 2017 - 18:00
Sted: Kantinen på Roskilde Rådhus
 • Pkt. 52 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 52

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 52
  Godkendt.

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 53 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt.53

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Campus har udpeget deres anden repræsentant i Roskilde Elite- og Talantråd: En repræsentant for de videregående uddannelser lektor Leif Ebbe Jensen fra Professionshøjskolen Absalon. (Henrik Nevers er repræsentant fra ungdomsuddannelserne)
  Ove Pedersen fra Roskilde Roklub har afløst Anja Falk Riecke, Roskilde Roklub.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 53

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 54 Forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler

  Forslag_til_kriterier_til_nye_elitesportsaftaler.pdf Ansoegningsskema_elitesportsaftaler.pdf

  Pkt. 54

  Forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes nuværende elitesportsaftaler med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis udløber den 30. juni 2018. Elite- og Talentrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet rådgiver Kultur- og Idrætsudvalget om indgåelse af elitesportsaftaler, jf. rådets vedtægter § 2. stik. 4. En arbejdsgruppe, nedsat af Elite- og Talentrådet den 14. september 2017, har udarbejdet forslag til kriterier for nye elitesportsaftaler.
  Arbejdsgruppen forslår, at alle klubber kan ansøge om en elitesportsaftale, såfremt klubben er medlem af Roskilde Idræts Union, hjemmehørende i Roskilde Kommune samt organiseret under et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Ansøger skal søge til et specifikt hold, udøver eller projekt. Tidligere var det kun klubberne i Team Danmark - aftalen, som kunne søge.
  Ved udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler forslår arbejdsgruppen, at ansøger vurderes på følgende 4 bedømmelseskriterier: Sportslige niveau, talentudvikling, folkelig opbakning gennem sportsoplevelser og eksponering. Derudover kan to klubber samarbejde om et område i en ansøgning, som opfylder ét af de fire kriterier. Bonus skal fortsat være en del af aftalen og skal fastsættes i forhold til det aftalte beløb i elitesportsaftalen med den enkelte klub. Uforløst bonus skal, som i dag, overføres til Talentudviklingspuljen, og beløbsstørrelsen i aftalerne kan ændres, hvis klubberne ikke lever op til væsentlige præmisser i aftalen.
  Endelig foreslår arbejdsgruppen, at midlerne på 300.000 kr. i partnerskabsaftalerne med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub bliver en del af elitesportsaftalerne, og der indgås mindst 3 nye elitesportsaftaler, dog under forudsætning af, at ansøgerne lever op til de opstillede kriterier.
  Arbejdsgruppen forslår, at elitesportsaftalerne igen løber i en 3 årig periode - fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2021 - for at give muligheden for at sikre kontinuitet i klubbernes arbejde. Samtidig skal processen med indgåelse af nye aftaler påbegyndes ét år før aftalens udløb.
  Oversigt over nuværende kriterier og forslag til nye kriterier, anbefalinger og proces, samt forslag til ansøgningsskema er beskrevet i bilagene. Kriterier skal godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget, og interesserede klubber har derefter en ansøgningsfrist på 14 dage. Elite- og Talentrådet vil herefter behandle ansøgninger og forelægge anbefalinger til nye elitesportsaftaler til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget. De nye elitesportsaftaler forventes at være indgået med udvalgte klubber i foråret 2018.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er årligt afsat 1.600.000 kr. i budgettet til fast udbetaling til elitesportsaftaler, svarende til 1.739.130. kr. i årligt tilskud som følge af særlige tilskudsmomsregler. Derudover er der en maksimal ramme på 200.000 kr. i samlede bonusudbetalinger årligt på baggrund af, at den samlede kommunale budgetramme til elitesportsaftalerne er på 1.800.000 kr. årligt.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 54
  Rådet drøftede arbejdsgruppens forslag. Der ønskes, at bedømmelseskriterier fortsat indeholder krav om branding af Roskilde Kommune medtaget under punkt om "Folkelig opbakning gennem sportsoplevelser". Derudover skal det understreges, at der er tale om en elitesportsoplevelse.
  Elite- og Talentrådet anbefaler kriterier med følgende ændring til bedømmelseskriterier:
  "Folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser og branding af Roskilde Kommune".
  Notat og ansøgningsskema konsekvensrettes.
  Elite- og Talentrådet anbefaler ligeledes Kultur- og Idrætsudvalget, at midlerne fra partnerskabsaftalerne (300.000 kr., som udløber i 2018) videreføres i forbindelse med budget 2019 og indgår som en del af den økonomiske ramme for elitesportsaftalerne.

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal

 • Pkt. 55 Kriterier for uddeling af puljemidler til prioriterede sportsgrene

  Kriterier_for_uddeling_af_puljemidler_til_prioriterede_sportsgrene.pdf

  Pkt. 55

  Kriterier for uddeling af puljemidler til prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet fordeler årligt 500.000 kr. til 6 prioriterede sportsgrene i henhold til samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde kommune 2017-2020. Midlerne har bl.a. til formål at understøtte talentudviklingen i klubberne i Team Danmark projektet. En arbejdsgruppe, nedsat af Elite- og Talentrådet, fremlægger forslag til kriterier for fordelingsnøgle for uddeling af midler til prioriterede sportsgrene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier for uddeling af midler til prioriterede sportsgrene anbefales og fremlægges i årsplan 2018/2019 til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet nedsatte på mødet den 14.september 2017 en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de 6 klubber, der er med i Team Danmark aftalen samt en repræsentant med elitemæssig baggrund. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til kriterier for fordelingsnøgle for uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene og foreslår, at nedenstående model skal gælde frem til den 31. december 2020, hvor den nuværende samarbejdsaftale mellem Roskilde kommune og Team Danmark udløber.

  Område Økonomi
  Grundpulje:
  Hver klub modtager 1/6 af 250.000 (6 klubber x 41.667 kr.)
  250.000 kr.
  Krav om 3 talentstrategimål til hver klub:
  Opfyldelse af hvert mål udløser 1/18 af 250.000 kr. (3 mål x 13.888 kr. x 6 klubber)
  250.000 kr.
  Der etableres en tilskudspulje med midler, der overføres fra de talent-strategimål, der ikke er opfyldt. Denne pulje kan klubberne ansøge. Der vil kunne søges én gang årligt til tiltag, som understøtter talentudviklingsstrategien for klubben.
  I alt: 500.000 kr.

  Grundpuljen fordeles ligeligt mellem de 6 klubber. Derudover afsættes der en pulje på 250.000 kr., som igen er fordelt ligeligt, men hvor hver klub har tre mål, med afsæt i deres talentstrategi som de skal opfylde, for at få det fulde beløb. De mål som ikke bliver indfriet, vil blive overført til en fælles pulje, som alle klubberne kan søge til en gang om året. Forvaltningen tager dialogen med klubberne om strategimål og indstiller mål, samt årlig fordeling af eventuelle midler i fælles pulje til godkendelse i Elite- og Talentrådet.
  Arbejdsgruppens forslag til ny model for uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene begrundes i klubbernes erfaringer med den nuværende model, som har vist en uhensigtsmæssig manglende fleksibilitet i forhold til klubbernes forskelligheder. En ny forenklet model vil i højere grad imødekomme og understøtte klubbernes forskelligheder og sportslige mål.
  Oversigt over nuværende kriterier for uddeling af puljemidler samt arbejdsgruppens begrundelse for revidering af den nuværende fordelingsnøgle uddybes i bilaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er afsat 500.000 kr. årligt til puljemidler til prioriterede sportsgrene.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 55
  Godkendt.

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 56 Forslag til kriterier og proces- og tidsplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Forslag_til_kriterier_og_proces_for_lokalt_prioriterede_sportsgrene_2018-2020.pdf Ansoegningsskema_lokalt_prioriterede_sportsgrene.pdf

  Pkt. 56

  Forslag til kriterier og procesplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  En arbejdsgruppe, nedsat af Elite- og Talentrådet den 14. september 2017, fremlægger kriterier og plan for arbejdet med lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at procesplan og kriterier for udpegning af klubber anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  I henhold til samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2017 - 2020 vil kommunen arbejde for at få lokalt prioriterede sportsgrene. En arbejdsgruppe, nedsat af Elite- og Talentrådet, har derfor udarbejdet forslag til kriterier og proces- og tidsplan for igangsættelse arbejdet frem mod udvælgelse af lokalt prioriterede sportsgrene.
  Forslaget vil danne udgangspunkt for arbejdsgruppens videre arbejde med indstilling af klubber, som kan være med i processen frem mod udvælgelsen af lokalt prioriterede sportsgrene.
  Arbejdsgruppen forslår, at ansøgere skal være medlem af Roskilde Idræts Union, være under et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund, samt hjemmehørende i Roskilde kommune.
  Klubbernes ansøgning vurderes samlet ud fra følgende kriterier: Klubbens nuværende talentstrategi, nuværende trænerniveau, bidrag fra specialforbund, klubbens udviklingspotentiale frem mod 2021, nuværende sportslige niveau, klubbens størrelse og omsætning, økonomisk bidrag, og specialforbundets rangering i Team Danmark.
  Arbejdsgruppen foreslår, at der afholdes et indledende informationsmøde for alle idrætsklubber i Roskilde Kommune, som efterfølgende kan ansøge om at deltage i udviklingsarbejdet. Udviklingsarbejdet består bl.a. af 4 arbejdsmøder, som har til formål at kvalificere klubbernes vej mod at blive lokalt prioriterede sportsgrene. Det er afsat 58.000 kr. årligt til udviklingsarbejdet, primært undervisning, til de udvalgte klubber.
  Procesplan og kriterier for udpegning af klubber anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget januar 2018. Efterfølgende udvælgelse af klubber behandles af Elite- og Talentrådet og fremlægges ligeledes til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget medio 2018.
  Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde kommune skal genforhandles i 2020, og aftalen vil indeholde beslutningen om, hvilke klubber der udvælges som de prioriterede sportsgrene i Team Danmark projektet, og hvilke klubber der udvælges som de lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune. De endelig aftaler og samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune for den kommende periode 2021-2024 skal godkendes af byrådet.
  Uddybelse af arbejdsgruppens forslag vedr. kriterier og proces- og tidsplan for Roskilde Kommunes udmøntning af lokalt prioriterede sportsgrene, beskrevet i bilag 1. Bilag 2 er ansøgningsskema for interesserede klubber, der vil udvælges til talentarbejdet og kvalificering frem om en samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der årligt er afsat 58.000 kr. i 2017, 2018, 2019 og 2020 svarende til i alt 232.000 kr. til udviklingsarbejdet frem mod udpegning af lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 56
  Godkendt.

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 57 Status på de prioriterede sportsgrene (hver især). 10 min.

  Pkt. 57

  Status på de prioriterede sportsgrene (hver især). 10 min.

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde BMX, Roskilde Håndbold, Roskilde Cykle Ring og Roskilde Roklub orienterer Rådet mundtligt om status i klubben på specielt talentområdet indenfor rammerne af Roskilde Kommune og Team Danmarks samarbejdsaftale 2017-2020.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Roskilde BMX, Roskilde Håndbold, Roskilde Cykle Ring og Roskilde Roklub, som indgår i Roskilde Kommunes og Team Danmarks aftale om understøttelse af prioriterede sportsgrene i kommunen, har mulighed for én gang årligt at give en status på klubbernes arbejde med talentudviklingen. Klubberne kan orientere om klubbernes ambitioner på sigt, hvilke udfordringer der arbejdes med for tiden m.m.

  Hver klub har cirka 10 min til deres orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 57

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 58 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 58

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  FC Roskilde og Roskilde Bordtennis orienterer rådet mundtligt ud fra en række orienteringspunkter, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2015 til juni 2018. Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal), og hver 3. måned giver klubberne en mundtlig status på aftalerne i Elite- og Talentrådet.
  Udover elitesportsaftalerne støttes de to idrætsklubber årligt med et beløb samt en årlig bonus fra Roskilde Kommune under forudsætning af, at klubberne lever op til fastsatte mål for sæsonen samt opfylder en række forpligtigelser og ydelser, som klubberne har indgået med kommunen i perioden juli 2015 til juni 2018.
  Klubbernes mundtlige orientering i rådet følger følgende punkter:
  - Stilling.
  - Skader.
  - Kampe.
  - Udfordringer.
  - Nyt fra træningen.
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 58

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 59 Opfølgning på temamøde om olympisk dag

  Pkt. 59

  Opfølgning på temamøde om olympisk dag og MasterClass

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet drøftede på mødet den 14.september 2017 under punkt 36 ”Temamøde om afholdelse af olympisk dag”, afholdelse af olympisk dag og MasterClass i Roskilde Kommune. Forvaltningen giver en status for afholdelse af Olympisk dag og MasterClass.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om følgende to indsatser:
  1. Olympisk dag som planlægges i samarbejde med Olympisk Klub Danmark. Arrangementet vil finde sted fredag den 22.-23.juni 2018 i Roskilde.

  1. Masterclass er målrettet de udøvere der modtager midler fra Talentudviklingspuljen, samt de klubber der er med som prioriterede sportsgrene i Roskilde kommunes Team Danmark aftale. Masterclass er ved at blive planlagt, og afholdes i foråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 59

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 60 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Orientering_om_Team_Danmark_Projektet.pdf

  Pkt. 60

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om følgende punkter:
  · Optagelse til talentklasserne på Himmelev Skole er afsluttet den 16.november.
  · Projektets instagramprofil Talent4000, der blev startet i efteråret 2015, er efter pause over sommeren aktiv igen. Profilen går på skift mellem de udøvere, der har modtaget støtte fra talentudviklingspuljen.
  · På Roskilde Team Danmarks projektets facebookprofil https://www.facebook.com/TeamDanmarkProjekt,promoverer klubberne de mange succesfulde historier, der er i projektet. I det seneste år er facebooksiden vokset med cirka 10% i følgere og i reach. Facebooksiden har cirka 1.000 visninger på ugeplan.
  Siden 2015, er klubberne i projektet vækstet på likes med 85%, bedst er FC Roskilde med 134% i bilag kan vækst ses.
  · Fra Infomedia indhenter forvaltningen statistik på, hvor ofte de 6 prioriterede klubber i Team Danmark projektet er i medierne. Overordnet set ligger klubbernes medielancering højere i forhold til tidligere, idet FC Roskilde dog står for cirka 80 % af alle artikler.
  · Økonomi: Der har været flere skadede spillere end normalt fra fodbold og håndbold siden sommerferien, hvilket har betydet, at der er lavet en aftale med FysioDanmark om at opgradere deres aftale for at behandle de mange ekstra skadede spillere. Dette får dog ikke betydning for det samlede budget. Projektet overholder budgettet.
  · Spotkursus om streaming afholdes den 27. november, og opfølgning på oplæg om sponsorering er sat til januar 2018, hvor klubberne og rådet er indbudt til at se Team Fog Næstved i Basketligaen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Grundbudgettet er årligt på 2.451.600 kr. i årene 2017- 2020. Dertil er der overført midler fra tidligere år, som indgår i budgetperioden 2017-2020 til blandt andet lokalt prioriterede sportsgrene, profilskoler, uddannelsespulje til de prioriterede sportsgrene og sportscollege.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 60

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 61 Eventuelt

  Pkt. 61

  Eventuelt

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 61
  Poul Lindor Nielsen: ØKU har en pulje, hvor der kan søges til store events.

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 62 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 62

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talenrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 8. februar 2018 samt eventuelle nye dagsordenspunkter, som rådet beslutter på møde den 30. november 2017:
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Eventuelt.
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Godkendelse af referat.

  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Forslag til nye elitesportsaftaler 2018-2020.
  - Årsplan 2018/2019.
  - Status på arbejde med lokalt prioriterede sportsgrene.
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne.
  - Status på Olympisk dag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 62
  Der gives en status på ny idrætspark på næste møde.

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.

 • Pkt. 63 Godkendelse af referatet

  Pkt. 63

  Godkendelse af referatet

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 30-11-2017, pkt. 63
  Godkendt.

  Fraværende: Peter Jacobsen, Henning Hansen, Allan Bendtsen, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Jørgen Aufeldt, i stedet suppleant Per Birkedal.