You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 1, 2018 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 1
  Dagsordenen blev godkendt
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 2
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen

 • Pkt. 3 Præsentationsrunde

  Pkt. 3

  Præsentationsrunde

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd har fået nye medlemmer og mødet indledes med en kort præsentationsrunde.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunalvalget i november 2017 er Byrådets repræsentanter i Beskæftigelsesrådet udnæbnt for perioden 2018-2012. Mødet indledes med en kort præsentationsrunde

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 3
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen

 • Pkt. 4 Introduktion til beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

  Pkt. 4

  Introduktion til beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Kort introduktion til Beskæftigelsesrådets virke samt beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Jobchef Peter Sidelmann giver en kort mundtlig introduktion til Beskæftigelsesrådets virke samt beskæftigelsesindsatsens væsentligste udfordringer og fokuspunkter i Roskilde Kommune i den kommende periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 4
  Peter Sidelmanns powerpoints udsendes med referatet.
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen

 • Pkt. 5 Drøftelse af roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds virke i den kommende periode

  Kommissorium_Beskaeftigelsesraadet.pdf Forretningsorden_Beskaeftigeaesesraadet.pdf

  Pkt. 5

  Drøftelse af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds virke i den kommende periode

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Det fremtidige arbejde i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter form og rammer for rådsarbejdet i den kommende periode.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd nedsatte Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd ved en byrådsbeslutning d. 25. marts 2015.
  Rådet har til formål at skabe rammen for at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab kan give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet. Dels så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og samtidig således, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).

  Forvaltningen foreslår, at Rådet drøfter, hvordan rådsarbejdet bedst muligt lever op til dette formål i den kommende periode.
  I efteråret evaluerede rådet sit arbejde for den seneste periode. Dette gav bl.a. anledning til følgende bemærkninger:
  - En god platform for alle arbejdsmarkedets parter at mødes på
  - Interessante punkter på dagsordenen, som har været livligt debatteret
  - På møderne har virksomheder og de faglige organisationer primært givet input til kommunale institutioners virke.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 5
  Byrådet diskuterer Beskæftigelsesrådets fremtid og pt. forventes en politisk udmelding ultimo marts. Rammerne for det fremtidige rådsarbejde udarbejdes derfor først ved et evt. møde i maj/juni 2018.
  Der blev givet følgende input til den kommende behandling:
  - Det vurderes, at to møder årligt er utilstrækkeligt ift. at Rådet kan udfylde sin rådgivende funktion
  - Der efterlyses mere kommitment og ejerskab til rådsarbejdet fra de fremmødte rådsmedlemmerne i forhold til fremmøde samt evt. arbejde mellem møderne.
  - Det ønskes at Rådet skal arbejde mere rådgivende.
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen

 • Pkt. 6 En styrket ungeindsats

  Pkt. 6

  En styrket ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Rådet introduceres til Roskilde Kommunes projekt ’En styrket ungeindsats’, der sigter mod at øge andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse samt mindske ledigheden blandt unge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  at temaet drøftes, og
  at rådet kommer med råd til projektets videre udvikling

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Byrådet i Roskilde Kommunen har i 2017 igangsat ’En styrket ungeindsats’, som har en vision om, at alle børn og unge i Roskilde Kommune skal opleve at være en del af et fællesskab og i gang med enten uddannelse eller job.
  Imidlertid har for mange unge i Roskilde ikke en ungdomsuddannelse eller en fast forankring på arbejdsmarkedet. Hver femte elev i 9. klasse forventes ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse seks år efter sin afsluttede 9. klasse, og samtidig er ledigheden blandt de unge højere end landsgennemsnittet.
  Forvaltningen giver en introduktion til projekt ’En styrket ungeindsats’, herunder indsatserne vedr. brobygningsforløb og NExtWORK, som er indsatser for de unge i Roskilde, der viser gode resultater ift. at få de unge videre i uddannelse og beskæftigelse.

  Brobygningsforløb

  Roskilde Kommune og Teknisk Skole Roskilde samarbejder om et brobygningsforløb, der har til formål at understøtte de unge i at afklare deres fremtidige uddannelsesvalg. De unge som deltager i forløbet vil alle være uafklarede omkring, hvilken retning de skal vælge, og de vil have kendetegn som manglende motivation, begrænsede skolekundskaber, misbrug, psykiske og sociale udfordringer. Med forløbet vil de unge lære at kunne indgå i et ”normalt” ungefællesskab og få en øvebane til uddannelsessystemet. Det vil kunne skabe en permanent tilknytning til samfundet og derved få de unge ind i uddannelsessystemet - og på sigt få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  NExTWORK

  Rockwoolfonden har i samarbejde med Roskilde Kommune igangsat projektet NExT- WORK, som er en beskæftigelsesindsats for de unge. NExTWORK er forankret i et lokalt netværk af virksomheder, der tilbyder unge ledige praktikophold. Virksomhederne får støtte til at udvikle de unge og påtager sig samtidig ansvaret for i fællesskab at rykke en gruppe unge i retning mod uddannelse og job. Sideløbende med praktikopholdene får de unge støtte fra ungevejledere og psykologer til at håndtere sociale problemer og psykiske barrierer. De unge deler på ugentlige netværksmøder deres oplevelser med hinanden og træner simple teknikker til at tackle udfordringer på arbejdspladsen.
  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter temaet og kommer med forslag til projektets videre udvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 6
  Powepoints fra de to oplæg udsendes med referatet.
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen

 • Pkt. 7 Anvendelse af Rådets midler 2018

  Pkt. 7

  Anvendelse af Rådets midler 2018

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelsesrådets pulje er på 250.000 kr. i 2018. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ideer til, hvordan de forventede midler kan anvendes med henblik på senere forelæggelse af konkrete forslag.
  Beskæftigelsesrådet har derudover overført 50.000 kr. fra puljen i 2018, således at det samlede beløb til disponering er 300.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd har i budgettet for 2018 afsat en pulje på 250.000 kr. til udmøntning i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.
  Midlerne er afsat til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Dvs. initiativer, der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ideer til, hvordan de forventede midler kan anvendes med henblik på senere forelæggelse af konkrete forslag.

  Økonomi

  Der er afsat 250.000 kr. på Roskilde Kommunes budget til Beskæftigelsesrådets pulje i 2018. Dertil kommer 50.000 kr. overført fra Rådets pulje i 2017.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 7
  Punktet blev udskudt til evt. møde i maj/juni. Ideer til projekter kan sendes til forvaltningen.
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen

 • Pkt. 8 Orientiering om projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"

  Pkt. 8

  Orientering om projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Tina Pedersen (FOA) giver en status på arbejdet med projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet".

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.

  Sagsfremstilling

  Rådet bevilgede på møde d. 2. marts 2017 200.000 kr. til projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet". Som udgangspunkt giver dette projekt 10-12 flygtninge mulighed for IGU-forløb inden for ”Skole og daginstitution” og ”Pleje og Omsorg”.
  Projektet udvikles i samarbejde med medarbejdere på de to områder og Tina Pedersen (FOA) vil på mødet give en status for arbejdet med projektet.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 8
  Punktet blev udskudt.
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 01-03-2018, pkt. 9
  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen, Tina Pedersen