You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 2, 2017 - 16:30
Sted: FOA Roskilde, Fuglebakken 2, 4000 Roskilde
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 1
  Fraværende

 • Pkt. 2 Orientering om mødestedet FOA

  Pkt. 2

  Orientering om mødestedet FOA

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Tina Pedersen fortæller om FOA og de daglige aktiviteter i huset.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 2
  Rådet blev orienteret
  Fraværende

 • Pkt. 3 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 3

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 3
  Fraværende

 • Pkt. 4 Orientering om status på arbejdet med virksomhedsstrategien, herunder drøftelse af mulighederne i Roskilde Kommunes nye virksomhedspanel

  Pkt. 4

  Orientering om status på arbejdet med virksomhedsstrategien, herunder drøftelse af mulighederne i Roskilde Kommunes nye virksomhedspanel

  Sagsnr. 270802 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i forbindelse med arbejdet med virksomhedsstrategi oprettet et virksomhedspanel og vil gerne drøfte muligheder og potentialer i dette panel.

  Sagsfremstilling

  Rådet drøftede i november 2015 Roskilde Kommunes nye virksomhedsstrategi.
  Leder af Jobservice Palle Olsen vil på mødet give en status for arbejdet med at gøre Jobcentret til en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne og skabe flere jobåbninger til de ledige.
  Palle Olsen vil bl.a fortælle om oprettelsen af, og ideerne med, det nye virksomhedspanel, der pt. har 200 virksomheder involveret. I den forbindelse vil Roskilde Kommune gerne drøfte med Rådet, hvilke muligheder og potentialer, der ligger i denne direkte kontaktform med lokale virksomheder.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 4
  Gode råd: Kontakten til de små firmaer skabes bedst ved fysiske besøg.
  Målrettede henvendelse med faste intervaller (ikke for ofte) er en god idé.
  Resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne kan videresendes til Erhvervsafdelingen og UVEG til brug i forbindelse med Erhvervsstartegi mm.
  Når virksomhederne kontaktes for at analysere hvor der mangler arbejdskraft bør det følges op af øgede midler til opkvalificerende kurser til ledige. 3F og FOA oplever at mange ledige får afslag på ønsker om AMU-kurser o.lign.
  Til næste møde får 3F og FOA vha. A-kasserne udarbejdet en oversigt der illustrerer oplevelsen af mange afslag og om det er ønsker om særlige typer af kurser, der specielt gives afslag på.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 4
  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 5 Gode råd til kommunen angående minijobs (som hjælp til borgere ramt af kontanthjælpsreformen)

  Pkt. 5

  Gode råd til kommunen angående minijobs (som hjælp til borgere ramt af kontanthjælpsreformen)

  Sagsnr. 289702 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Kontanthjælpsreformen har betydet, at mere end 300 borgere indtil videre har fået nedsat ydelsen med 500-1000 kr., da de ikke har optjent 225-timers arbejde inden for de seneste 12 måneder. Roskilde Kommune vil derfor gerne have gode råd og vejledning til, hvordan eksisterende minijobs kan identificeres, og hvor og hvordan nye kan oprettes til hjælp for disse borgere.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kontanthjælpsreformen er der, med virkning fra 1. oktober 2016, indført en skærpet rådighedspligt - 225-timers reglen. 225-timers reglen betyder at:
  Ugifte personer, som ikke har optjent 225 timers arbejde indenfor de seneste 12 mdr., vil få nedsat deres ydelse med 1000 kr., hvis deres ydelsesniveau svarer til voksensats (14.575/10.968 kr.) og med 500 kr., hvis ydelsesniveauet er under voksensatserne.
  Ægtepar, hvor én af ægtefællerne ikke opfylder kravet om 225 timer indenfor seneste 12 mdr., får nedsat deres ydelse, så den ydelse, de tilsammen modtager, svarer til én voksensats, dvs. 14.575 kr., hvis de er forsørgere og 10.968 kr., hvis de ikke er forsørgere.
  Der er dog flere grupper, som er undtaget fra timekravet, bl.a. personer, som modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, personer med så begrænset en arbejdsevne at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de ikke kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked og ægtepar, hvor én af ægtefællerne har forsørgerpligt, modtager integrationsydelse og ikke opfylder opholdskrav til at modtage fuld børne- og ungeydelse.
  Jobcentret har mulighed for at bevilge opkvalificering af de ledige, fx gennem AMU-kurser.
  I Roskilde Kommune har mere end 300 personer mistet ydelse siden 1. oktober 2016.
  Roskilde Kommune ønsker derfor gode råd fra Beskæftigelsesrådet til, hvordan eksisterende minijobs identificeres, og hvor og hvordan nye kan oprettes.
  Som indledning til punktet orienterer Roskilde Kommunes virksomhedskonsulent Thomas Skov Rasmussen om erfaringerne med de foreløbige tiltag. Bl.a. sidder Jobcentrets virksomhedskonsulenter nu parat i Jobbutikken tirsdag og torsdag morgen fra kl. 8 – 10 for at hjælpe borgene med at finde job.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 5
  Gode råd:
  Minijobs skal også være et led i en mere langsigtet strategi for at få den ledige i varig beskæftigelse
  En helhedsorienteret indsats kan understøttes af, at alle relevante involverede fra kommunen deltager i mødet med borgeren
  Muligheden for at møde virksomhedskonsulenterne i tidsrummet 8-10 kan afskære en del borgere med andre udfordringer end ledighed.
  Virksomhedskonsulenterne kan også give de ledige gode råd ang. personlig optræden.
  Spørgeskemaet til virksomhederne i virksomhedspanelet kan også indeholde spm. om minijobs (og fleksjobs, praktikker m.m.)
  De kommunale aktører kan samarbejde noget mere så virksomhederne ikke får så mange henvendelser om praktikker mm.
  Det er ønskeligt med åbenhed om de udfordringer de ledige har inden virksomhederne tager borgeren i praktik el. lign.
  Fra arbejdsgiversiden opfordres kommunen til at gå videre ad denne vej. Initiativerne omkring minijobs til de ledige virker relevante og lovende.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 5
  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 6 Gode råd til kommunen angående Roskilde Kommunes CSR-pris

  Pkt. 6

  Gode råd til kommunen angående Roskilde Kommunes CSR-pris

  Sagsnr. 289702 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker råd fra Beskæftigelsesrådet angående Roskilde Kommunes CSR-pris 2017.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesrådet udpegede i slutningen af 2016 vinderen af Roskilde Kommunes CSR-pris. På trods af udvidet ansøgningsfrist og Beskæftigelsesrådets involvering blev der kun indstillet 5 virksomheder til prisen.
  Set i det lys ønsker Roskilde Kommune råd fra Beskæftigelsesrådet angående Roskilde Kommunes CSR-pris 2017.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 6
  Gode råd:
  Alle de nominerede bør have mulighed for at fortælle Beskæftigelsesrådet om deres arbejde inden vinderen udpeges.
  De nominerede virksomheder skal tidligt i processen have at vide at de er nominerede
  Vinderen skal præsenteres, ved et større event som nytårskuren, men skal ikke drukne i for mange andre indslag.
  Nu da konceptet er mere kendt vil rådet vil kunne gå mere aktivt ind i dette års nomineringer og fungere som ambassadører.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 6
  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 7 Gode råd til kommunen angående kommende virksomhedsrettet event

  Pkt. 7

  Gode råd til kommunen angående kommende virksomhedsrettet event

  Sagsnr. 289702 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune vil gerne have gode råd, der kan bidrage til, at en kommende event, målrettet virksomheder med rekrutteringsbehov, bliver en succes.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune planlægger en virksomhedsrettet event i 2. halvår af 2017 med det formål at skaffe virksomhederne medarbejdere og skaffe jobs til jobsøgende – på fuld eller deltid, støttet eller ustøttet. Eventen skal være brancherettet og målrettet virksomheder med rekrutteringsbehov. Dvs. eventen kan fx målrettes håndværksmestre, virksomheder på transportområdet, hotel og restaurantbranchen eller virksomheder indenfor butik/handel.
  Gennem præsentation af succesfulde forløb, oplæg og matchmaking skal eventen synliggøre de rekrutteringsmuligheder, der er for virksomhederne blandt nye flygtninge, andre nydanskere og generelt ’fra kanten af arbejdsmarkedet’. Derudover skal de jobrettede uddannelsesmuligheder for ansatte og for jobsøgende synliggøres.
  Arrangementet er i planlægningsfasen, og Roskilde Kommune vil derfor gerne på nuværende tidspunkt have gode råd fra Beskæftigelsesrådet til, hvad der skal til for, at arrangementet bliver en succes, både for virksomheder og ledige.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 7
  Udsat til næste møde. Da den konkrete event planlægges pt. kan Rådsmedlemmerne indsende eventuelle råd pr. mail.
  Fraværende

 • Pkt. 8 Gode råd til kommunen angående IGU - Integrationsgrunduddannelse

  Pkt. 8

  Gode råd til kommunen angående IGU - Integrationsgrunduddannelse

  Sagsnr. 289702 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune vil gerne have flere flygtninge i gang i de 2-årige IGU-forløb, der er en kombination af lønnet praktik og skoleforløb. Derfor søges gode råd til, hvordan disse forløb hjælpes i gang, og hvordan de bliver en succes både for virksomhederne og flygtningene.

  Sagsfremstilling

  Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.
  Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.
  1. februar 2017 begyndte 8 flygtninge/familiesammenførte til flygtninge i et IGU-forløb i Roskilde Kommune. Alle forløbene foregår i samarbejde med hotellet Bella Sky og er inden for hotel og restaurations- eller service-branchen.
  Roskilde Kommune vil gerne have flere flygtninge i gang i IGU-forløb og vil derfor gerne have gode råd til, hvordan disse forløb hjælpes i gang, og hvordan de bliver en succes både for virksomhederne og flygtningene.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 8
  Udsat til næste møde
  Fraværende

 • Pkt. 9 Gode råd til kommunen angående brug af frivillig arbejdskraft

  Endelig_version_af_frivilligpolitik_-_godkendt_i_byraadet.pdf

  Pkt. 9

  Gode råd til kommunen angående brug af frivillig arbejdskraft

  Sagsnr. 289702 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune vil gerne have råd og vejledning fra Beskæftigelsesrådet om, hvordan dilemmaerne omkring frivilligt arbejde bedst håndteres.

  Sagsfremstilling

  På Beskæftigelsesrådets møde i november 2016 blev brugen af frivillig arbejdskraft problematiseret. Specielt på FOA’s arbejdspladser kan der, blandt medarbejderne, være oplevelse af, at frivillige varetager opgaver, der burde varetages af lønnet arbejdskraft.
  Roskilde Kommune spørger derfor Beskæftigelsesrådet om råd til, hvordan dilemmaerne omkring frivilligt arbejde bedst kan håndteres.
  Roskilde Kommunes frivillighedspolitik er vedlagt som bilag.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 9
  Udsat til næste møde
  Fraværende

 • Pkt. 10 Anvendelse af Rådets midler i 2017 - prioritering af forslag

  Unge_i_uddannelse_med_store_jobchancer.pdf Integration_af_nytilkomne_flygtninge_paa_kommunale_arbejdspladser_gennem_IGU-forloeb.pdf

  Pkt. 10

  Anvendelse af Rådets midler i 2017 - prioritering af forslag

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag til udmøntning af Rådets midler i 2017. Et projekt der giver 10-12 flygtninge mulighed for IGU-forløb inden for ”Skole og daginstitution” og ”Pleje og Omsorg” og et projekt, der skal motivere 15-20 udsatte unge til at starte på og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på områder med store jobchancer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd beslutter, hvordan Rådets midler i 2017 – 250.000 kr. – skal anvendes.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd har i budgettet for 2017 afsat en pulje på 250.000 kr. til udmøntning i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. På mødet i november 2016 drøftede udvalget ideer til, hvordan de forventede midler kan anvendes.
  Rådet bad forvaltningen komme med udkast til projekter inden for 2 hovedområder:
  - "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"
  - Projekt(er) omkring mentorer på offentlige arbejdspladser i forbindelse med integrationsborgere ansat i praktik/løntilskud udarbejdet. Dette projekt udvikles i dialog med medarbejderne.
  -
  - Projekt(er) med udgangspunkt i de kommende store byggerier i Roskilde Kommune. Evt. med inspiration fra ”Byg til vækst” i Odense. Dialog med Dansk Byggeri jf. partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og 3F.
  Med dette udgangspunkt har forvaltningen udarbejdet 2 projektforslag, der begge er vedhæftet som bilag.
  Det ene beskriver projektet ”Integration af nytilkomne flygtninge på kommunale arbejdspladser gennem IGU-forløb”. Et projekt, hvor 10-12 flygtninge kommer i et 2-årigt IGU-forløb (Integrationsgrunduddannelse) indenfor de to kommunale områder ”Skole og daginstitution” og ”Pleje og Omsorg”. Midlerne skal anvendes til frikøb af medarbejdere på de arbejdspladser, der deltager i projektet.
  I det andet projekt motiveres 15-20 udsatte unge til at starte på og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse gennem et AMU-forløb på Roskilde Tekniske Skole. I forløbet introduceres de unge til forskellige uddannelser med store jobchancer.

  Økonomi

  Der er afsat 250.000 kr. på Roskilde Kommunes budget til Beskæftigelsesrådets pulje i 2017.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 10
  Rådet bevilger 200.000 kr. til "Integration af nytilkomne flygtninge på kommunale arbejdspladser gennem IGU-forløb”. Projektet får derudover mulighed for at søge kommunens Integrationspulje om de resterende 50.000 kr. En tidsplan og et specificeret budget skal foreligge senest 15. april 2017.
  50.000 kr. reserveres til brug i forbindelse med konkretisering af et projekt eller evt. et pilotprojekt, der kan skabe grundlag for en indsats på baggrund af erfaringerne fra det fynske "Byg til vækst"-projekt, mht. beskæftigelse og uddannelse. Arbejdsmarkedets parter er centrale i dette arbejde.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 10
  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 11 Eventuelt

  Pkt. 11

  Eventuelt

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 02-03-2017, pkt. 11
  Punktet blev ikke behandlet.
  Fraværende