You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 19, 2018 - 16:30
Sted: Frellsen, Industrivej 12, 4000 Roskilde
 • Pkt. 10 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 10

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-06-2018, pkt. 10
  Dagsordenen blev godkendt

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Ole Holse Olsen, Iris Skov Houmøller

 • Pkt. 11 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 11

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-06-2018, pkt. 11

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Ole Holse Olsen, Iris Skov Houmøller

 • Pkt. 12 Drøftelse af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds virke i den kommende periode

  Pkt. 12

  Drøftelse af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds virke i den kommende periode

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Det fremtidige arbejde i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter form og rammer for rådsarbejdet i den kommende periode.

  Sagsfremstilling

  Byrådet i Roskilde Kommune ønsker, at Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd fortsat skaber rammen for, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab kan give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet.
  Under drøftelse af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds virke i den kommende periode på Rådets møde i marts 2018 blev afgivet følgende input til den kommende behandling:
  - Det vurderes, at to møder årligt er utilstrækkeligt ift. at Rådet kan udfylde sin rådgivende funktion
  - Der efterlyses mere engagement og ejerskab til rådsarbejdet fra rådsmedlemmerne i forhold til fremmøde samt evt. arbejde mellem møderne.
  - Det ønskes, at Rådet skal arbejde mere rådgivende.
  Forvaltningen foreslår derfor
  - at Beskæftigelsesrådets fokus vil være mere målrettet samarbejde og dialog med virksomhederne.
  - at der på hvert møde tages udgangspunkt i og rådgives i forhold til konkrete problemstillinger f. eks i forbindelse med et virksomhedsbesøg.
  - at Rådet fremover afholder 4 møder årligt.
  Til næste møde udarbejdes ny forretningsorden for Rådets virke, der er tilpasset resultatet af denne drøftelse.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-06-2018, pkt. 12

  Til næste møde udarbejdes en "arbejdsplan" for rådets fremtidige virke, der lægger op til 4 årlige møder og virksomhedsbesøg. Derudover udpeges Beskæftigelsesrådet til høringspart i forbindelse med relevante sager i BSU og UVEG.

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Ole Holse Olsen, Iris Skov Houmøller

 • Pkt. 13 Mødeplan efterår 2018

  Pkt. 13

  Mødeplan efterår 2018

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds mødeplan for efteråret 2018 forelægges Rådet til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødeplan for efterår 2018 godkendes.

  Sagsfremstilling

  For at sikre en kontinuerlig møderække og dermed give Beskæftigelsesrådet bedre muligheder for at udfylde sin rådgivende funktion foreslås det at fastsætte to møder i efteråret 2018. Forvaltningen foreslår derudover at møderne starter kl. 15 for at møderne kan kombineres med virksomhedsbesøg og det kan foregå mens der stadig er aktivitet.
  Der foreslås følgende mødeplan for 2018:
  - Mandag d. 24. september 2018 kl. 15.00 til 16.30
  - Mandag d. 26. november 2018 kl. 15.00 til 16.30

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-06-2018, pkt. 13

  Mødetidspunktet fastsættes så vidt muligt til kl. 16.30. Ca. 1 møde om året kan have mødestart tidligere fx i forbindelse med besøg i virksomhed med produktion, hvis dette møde varsles i god tid.
  Efterårets møder blev fastsat til:
  Mandag d. 24. september 2018 kl. 16.30 til 18.00
  Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 16.30 til 18.00
  Forslag: Næste møde holdes hos detail-virksomhed fx Kvickly Hyrdehøj

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Ole Holse Olsen, Iris Skov Houmøller

 • Pkt. 14 Anvendelse af Rådets midler 2018

  Pkt. 14

  Anvendelse af Rådets midler 2018

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen forelægger ideer til tre forskellige projekter med unge som målgruppe: hhv. 15-17 årige uden ordinære uddannelsesmuligheder, unge autister og unge kriminelle/kriminalitetstruede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesrådet udpeger én af de tre projektideer som udgangspunkt for en egentlig projektbeskrivelse og efterfølgende bevilling.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd har i budgettet for 2018 afsat en pulje på 250.000 kr. til udmøntning i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Dertil kommer 50.000 kr. overført fra Rådets pulje i 2017 således, at det samlede beløb til disponering er 300.000 kr.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter nedenstående tre ideer til projekter, med henblik på udvælgelse af ét projekt, der efterfølgende forelægges som egentlig projektbeskrivelse til beslutning.
  1) Projekt med fokus på tidlig indsats for de 15-17-årige, som ikke er i stand til at starte på en ordinær uddannelse eller produktionsskole.
  Denne gruppe vil have gavn af et tilbud, der kan afklare dem og gøre dem klar til ordinær uddannelse. Projektet kan udvikles i samarbejde med Grennesminde (et bo-, arbejds- og uddannelsessted for unge med særlige behov, placeret i Taastrup) eller med teknisk skole.
  Formål: At give de unge en tidlig indsats i form af et forløb på 1 år der sikrer bedre overgang fra barn til voksen og får de unge i gang med uddannelse og dermed modvirke at de unge starter som 18-årig på offentlig forsørgelse.
  Beløb: 200.000 kr.
  2) Projekt for autister.
  Et stigende antal unge har udfordringer med autisme og som mangler selvforståelse, afklaring i forhold til uddannelse og job. Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem UngeGuiden og virksomheden Tiponi. Tiponi arbejder i dag med denne gruppe af borgere i Roskilde Kommune gennem projektet Brightside.
  Formål: At få flere unge med autisme tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarkedet.
  Beløb: 100.000 kr.

  3) Projekt med tidlig indsats for kriminelle/kriminalitetstruede.
  Et forløb for kriminelle/kriminalitetstruet, som tidlig indsats. Jobcentret (UngeGuiden) arbejder i dag målrettet for at få de unge som er på offentlig forsørgelse, og som har kriminalitet bag sig eller er kriminalitetstruet, i gang med job eller uddannelse og få dem væk fra de kriminelle miljøer. I dette arbejde findes unge som ikke er på offentlig for-sørgelse; Det kan være unge under 18 år (fx søskende til nogen vi kender i UngeGuiden) eller unge som forsørges på anden vis, som er ude i kriminalitet eller er kriminalitetstruet. Formålet med det foreslåede projekt er at fokusere på denne gruppe og og derved få dem i gang med uddannelse og væk fra kriminel løbebane. Projektet er et samarbejde mellem UngeGuiden og Tiponi, der har erfaring med målgruppen gennem projektet Gadefilialen.
  Formål: Gennem en tidlig indsats at hjælpe kriminelle/kriminalitetstruede i gang med job og uddannelse og væk fra de kriminelle miljøer.
  Beløb: 100.000 kr.
  Udgifterne til de enkelte projekter er afhængige af antallet af deltagere og dermed skalerbare.

  Økonomi

  Der er afsat 250.000 kr. på Roskilde Kommunes budget til Beskæftigelsesrådets pulje i 2018. Dertil kommer 50.000 kr. overført fra Rådets pulje i 2017.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-06-2018, pkt. 14
  Der afsættes:
  200.000 kr. til projektet "Projekt med fokus på tidlig indsats for de 15-17-årige, som ikke er i stand til at starte på en ordinær uddannelse eller produktionsskole."
  100.000 kr. til projektet "Projekt med tidlig indsats for kriminelle/kriminalitetstruede."

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Ole Holse Olsen, Iris Skov Houmøller

 • Pkt. 15 Orientering om projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"

  Pkt. 15

  Orientering om projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Tina Pedersen (FOA) giver en status på arbejdet med projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet".

  Sagsfremstilling

  Rådet bevilgede på møde d. 2. marts 2017 200.000 kr. til projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet". Som udgangspunkt giver dette projekt 10-12 flygtninge mulighed for IGU-forløb inden for ”Skole og daginstitution” og ”Pleje og Omsorg”.
  Projektet udvikles i samarbejde med medarbejdere på de to områder og Tina Pedersen (FOA) vil på mødet give en status for arbejdet med projektet.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-06-2018, pkt. 15

  Rådet blev orienteret.

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Ole Holse Olsen, Iris Skov Houmøller

 • Pkt. 16 Eventuelt

  Pkt. 16

  Eventuelt

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-06-2018, pkt. 16

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Ole Holse Olsen, Iris Skov Houmøller