You are here

Dagsorden

Dato: Torsdag, November 19, 2015 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 2A
 • Pkt. 12 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 12

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 12

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 13 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 13

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 13

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 14 Integrationsindsatsen i Roskilde Kommune

  Pkt. 14

  Integrationsindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Oplæg og debat om integrationsindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsfremstilling

  Administrationschef og ansvarlig for Roskilde Kommunes integrationsindsats Maria Tvarnø lægger op til debat med et oplæg, hvor hun bl.a. vil komme ind på følgende spørgsmål:
  - Hvordan ser udviklingen ud lokalt i Roskilde Kommune?
  - Hvordan matcher de nye flygtninge, der flytter hertil, vores lokale arbejdsmarked?
  - Hvad gør kommunen for at modtage og integrere flygtningene med fokus på, at de kommer i job?
  - Hvilken rolle spiller de lokale virksomheder?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 14

  Oplægget blev debatteret og plancherne fra Maria Tvarnøes oplæg vedlægges referatet.

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 15 Høring: Roskilde Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik 2016 - 2019

  udkast_til_erhvervs-_og_vaekstpolitik_2015.pdf

  Pkt. 15

  Høring: Roskilde Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik 2016 - 2019

  Sagsnr. 249393 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har sendt Roskilde Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik 2016-2019 i høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter og afgiver sit høringssvar til Roskilde Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik 2016-2019.

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har sendt Roskilde Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik 2016-2019 i høring og opfordrer alle virksomheder og borgere til at deltage i høringen.
  Erhvervs- og Vækstpolitikken bygger på følgende vision:
  ”Vi skal og vil fremtidssikre erhvervslivets muligheder for at skabe, vækst, velstand og nye arbejdspladser.”
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har udpeget fem indsatsområder, som i den nye erhvervspolitik vil få ekstra opmærksomhed i de kommende tre år:
  - ”Fra viden til målbar vækst”, med en målsætning om at mangel på kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft ikke må være en barriere for vækst blandt virksomhederne i Roskilde Kommune i 2020.
  - ”Fra sagsnummer til kunde”, med en målsætning om at Roskilde Kommune senest i 2019 skal være blandt de 25 mest erhvervsvenlige kommuner i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse.
  - ”From small til great”, med en målsætning om minimum 500 eksportvirksomheder i Roskilde Kommune i 2020.
  - ”Fra købstad til destination”, med en målsætning om flere borgere i Roskilde Kommune (minimum 91.000 i 2020)
  - ”Fra begrænsninger til muligheder”, med en målsætning om at Roskilde Kommune skal have solgt 100.000 m2 erhvervsjord inden 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 15

  Roskilde Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik blev forelagt rådet. Rådets medlemmer opfordres til at afgive høringssvar. Høringssvarene sendes til erhvervschef Jens Thornsen på mail: jensdt@roskilde.dk

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 16 Ny virksomhedsstrategi for Jobcenter Roskilde

  maalinger_paa_strategi_ii.pdf notat_vedr._ny_virksomhedsstrategi.pdf

  Pkt. 16

  Ny virksomhedsstrategi for Jobcenter Roskilde

  Sagsnr. 270802 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af reformerne på beskæftigelsesområdet har Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendt en ny virksomhedsstrategi. Hensigten er at gøre Roskilde Jobcenter til en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne, skabe flere jobåbninger til de ledige og sænke ledigheden generelt i Roskilde Kommune.
  Udvalget ønskede ved behandlingen, at der tilføjes et stærkere fokus på CSR gennem promovering af virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar og evt. gennem uddeling af en CSR-pris.
  Virksomhedsstrategien sendes til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd til orientering med henblik på rådgivning om implementering af strategien (sendes også til Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering til orientering)

  Sagsfremstilling

  På baggrund af ændringer i konjunkturerne, reformerne på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Roskilde Jobcenter, har Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsket, at forvaltningen styrker samarbejdet med private og offentlige virksomheder igennem en ny virksomhedsstrategi.
  Forvaltningen har, i samarbejde med konsulenthuset Cabi, udarbejdet udkast til en ny virksomhedsstrategi, der beskriver, hvordan Jobcenter Roskilde vil styrke og udvide det samarbejde med virksomhederne, som allerede fungerer godt i dag, men som også rummer et større potentiale.
  Strategien tager udgangspunkt i, at få ledige borgere i arbejde og en succesfuld beskæftigelsesindsats er betinget af et godt samarbejde mellem virksomheder og Roskilde Kommune. Det gælder om at skabe det gode match mellem virksomhed og borger, både ved ordinære jobåbninger, men også i virksomhedspraktikker og løntilskud.
  Jobcenter Roskildes samlede samarbejde med virksomhederne omhandler mange forskellige målgrupper, og udkastet til den nye virksomhedsstrategi afspejler denne kompleksitet. Samtidig afspejler strategien nødvendigheden i at kommunikere klart og enkelt, hvad Roskilde Jobcenter vil kendes på i sit samarbejde med virksomhederne.
  Strategien ’Det virksomhedsrettede Jobcenter’ understøttes ved målbare pejlemærker indenfor sine 5 fokusområder (Mission, vision, strategi og mål vedlægges i bilag):
  1. IT & Web styrker vores samarbejdsflader med virksomhederne
  2. Vi lever konstant op til konkrete servicestandarder over for virksomhederne
  3. Vores medarbejdere forstår virksomhedernes behov og støtter dem derudfra
  4. Vores interne organisering skal matche virksomhedernes behov
  5. Vi når ud til flere virksomheder

  En konkret implementering forventes at kræve ressourcer til ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter, udbygning af hjemmeside, samt udformning af materialer til kampagner m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 16

  Virksomhedsstrategien blev drøftet og rådet ønsker på næste møde at drøfte hvilke kanaler, Jobcentret med fordel kan trække på mht løbende at afdække behovet for arbejdskraft på kort og mellemlangt sigt indenfor arbejdskraftoplandet omkring Roskilde.

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 17 Beskæftigelsesindsatsen for jobcentrets forskellige målgrupper

  indsatser_beskaeftigelsesomraadet_ii.pdf

  Pkt. 17

  Beskæftigelsesindsatsen for jobcentrets forskellige målgrupper

  Sagsnr. 264290 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Som en del af introduktionen til beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune forelægges en oversigt over indsats mm. for de målgrupper beskæftigelsesindsatsen retter sig imod.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesrådet ønskede på sidste møde en oversigt over indsatsen for de forskellige grupper af borgere, der kommer i jobcentret.
  Forvaltningen har tidligere udarbejdet vedlagte oversigt, der angiver, de målgrupper beskæftigelsesindsatsen retter sig imod. Til hver målgruppe knytter sig et antal indsatser. Den kommunale udgift til de forskellige indsatser og borgerens ydelser er angivet. Endelig er det angivet, hvor stor en del af de borgere, der påbegyndte et forløb på den pågældende ydelse i 2012, som modtog en vilkårlig forsørgelsesydelse 52 uger efter første ydelsesdag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 17

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 18 Ideer til anvendelse af forventede midler

  Pkt. 18

  Ideer til anvendelse af Rådets midler

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Genfremsættelse af udsat punkt fra møde d. 25. august 2015. Roskilde Kommunes Byråd besluttede d. 30. september 2015 at bevilge en pulje på 500.000 kr. årligt gældende fra 2016.
  Forvaltningen foreslår, at Rådet drøfter ideer til, hvordan midlerne kan anvendes med henblik på forelæggelse af konkrete forslag på de kommende møder

  Sagsfremstilling

  Byrådsbeslutningen af 25. marts 2014 lagde op til, at der bevilges en pulje på 500.000 kr. årligt efter byrådets godkendelse af rådets kommissorium. Midlerne afsættes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Dvs. initiativer der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

  Økonomi

  Byrådet har bevilget puljen på 500.000 kr. årligt, da kommissoriet for rådets arbejde er godkendt. Bevillingen løber fra Budget 2016.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 10
  Punktet udsættes og behandles efter en eventuel bevilling.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 18

  Punktet udsættes til næste møde. Rådets medlemmer opfordres til at medbringe konkrete ideer til projekter.

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 19 Orientering om Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018

  beskaeftigelsespolitik_beslutningsudkast.pdf

  Pkt. 19

  Orientering om Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018

  Sagsnr. 260808 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar angående ”Politik for beskæftigelsesindsatsen”, og Rådet orienteres om den endelige Beskæftigelsespolitik.

  Sagsfremstilling

  Udkast til Roskilde Kommunes Politik på Beskæftigelsesområdet har været i høring i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet og Handicaprådet.
  Høringssvarene har givet anledning til, at bilag 2 til politikken er udvidet med en strategi for indsatsen for ledighedsydelsesmodtagere.
  Den endelige behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget har derudover givet anledning til mindre sproglige ændringer, der er under udarbejdelse og vil blive redegjort for på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 19
  Punktet udsættes til næste møde

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller

 • Pkt. 20 Eventuelt

  Pkt. 20

  Eventuelt

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 19-11-2015, pkt. 20

  Fraværende
  Iris Skov Hovmøller