You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 25, 2015 - 16:30
Sted: Mødelokale 2 A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 1

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 2

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 3 Konstituering af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  udkast_til_forretningsorden.pdf

  Pkt. 3

  Konstituering af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Der er udpeget medlemmer til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Rådet præsenterer og konstituerer sig på dette første møde. Udkast til forretningsorden for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd fremlægges til stillingtagen i forbindelse med konstitueringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forretningsorden godkendes

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Dette møde er det konstituerende møde for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.

  Byrådet har besluttet, at rådets formand er formand for Beskæftigelses- og Socialudvalgets formand, Bent Jørgensen.

  Udkast til forretningsorden for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd er vedlagt som bilag og fremlægges i forbindelse med konstitueringen.
  Forretningsordenen angiver rådets sammensætning, konstitueringsprocedure, mødevirksomhed, sekretariatsbetjening samt bestemmelser omkring tavshedspligt og habilitet.
  Forretningsorden evalueres ultimo 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 3
  Rådet konstituerede sig og godkendte forslag til forretningsorden.
  Rådet har fået en henvendelse fra Handicaprådet, der ønsker at indtræde i rådet. (jf. mulighed for, at rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer beskrevet i kommissoriet under dagsordenens punkt 5). Rådet besluttede alene at gøre Handicaprådet og Integrationsrådet til formelle høringsparter og opfordre dem til at henvende sig med eventuelle ønsker til punkter til behandling i rådet. Derudover kan rådene eller andre inviteres til temamøder om relevante emner.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 4 Gensidig præsentation af rådets medlemmer

  Pkt. 4

  Gensidig præsentation af rådets med-lemmer

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Medlemmerne af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd præsenterer sig under dette punkt.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Som grundlag for rådets fremtidige arbejde giver forvaltningen en kort introduktion til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesindsats.
  Oversigt med karakteristikker af jobcentrets målgrupper vedlægges som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 4
  Medlemmerne præsenterede sig.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 4

 • Pkt. 5 Kommissorium for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  udkast_til_kommissorium.pdf

  Pkt. 5

  Kommissorium for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd afholder deres første møde d. 25. august 2015. Medlemmerne til rådet er indstillet og udkast til rådets kommissorium er vedlagt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til kommissorium for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd godkendes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd besluttede d. 25 marts 2015 at nedsætte et lokalt råd på beskæftigelsesområdet.
  Rådet har det overordnede formål, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab kan give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet, så erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge, og så man på det lokale arbejdsmarked samtidig bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats). Rådet skal være rådgivende overfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Rådet har mulighed for at supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt.
  Ifølge byrådsbeslutningen skal rådet på det første møde udarbejde et kommissorium for rådets arbejde m.h.p. godkendelse i byrådet.
  Udkast til kommissorium er vedlagt i bilag og beskriver rådets formål, opgaver og sammensætning.
  Byrådet forventes at bevilge en pulje på 500.000 kr. årligt, når kommissoriet for rådets arbejde er godkendt.

  Økonomi

  Byrådet forventes, at bevilge puljen på 500.000 kr. når kommissoriet for rådets arbejde er godkendt.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 5
  Rådet besluttede at tilføje "de faglige organisationer" 2 steder og med disse rettelser blev udkast til kommissorium godkendt.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 6 Mødeplan

  Pkt. 6

  Mødeplan

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds mødeplan for 2015/2016 forelægges rådet til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødeplan for 2015/2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i udkast til forretningsorden (pkt. 3) foreslået følgende " Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd afholder normalt ordinært møde 2 gange om året. Et møde i foråret og et møde i efteråret." Derfor foreslås følgende mødeplan for 2015/2016:
  19. november 2015
  9. februar 2016
  25. august 2016
  Alle møder afholdes i tidsrummet 16.30 til 18.00
  Medio i 2016 udarbejdes en ny mødeplan for 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 6
  Mødeplanen blev godkendt. Dog begynder mødet d. 25. august 2016 kl. 17.00 og datoen fastsættes først endeligt på mødet den 9. februar 2016.
  På mødet den 19. november 2015 behandles Beskæftigelsesplanen, Roskilde Kommunes Virksomhedsstrategi med henblik på implementering, kommunens kommende "Erhvervs og Vækststrategi" og endelig inviteres leder af Integrationsafsnittet, Maria Tvarnø til at holde oplæg om "Flygtninge som ressource i din virksomhed".
  Generelt opfordres rådets medlemmer til at sende mail til sekretariatet (Kristinep@roskilde.dk) med forslag til emner til behandling på rådets møder.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 7 Introduktion til Beskæftigelsesområdet

  karakteristik_af_ydelsesmodtagere.pdf

  Pkt. 7

  Introduktion til Beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Som en introduktion til det nye råd vil forvaltningen overordnet gennemgå de vigtigste indsatsområder for kommunens beskæftigelsesindsats.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Som grundlag for rådets fremtidige arbejde giver forvaltningen en kort introduktion til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesindsats.
  Oversigt med karakteristikker af jobcentrets målgrupper vedlægges som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 7
  Introduktion blev givet og affødte følgende forslag til temaer for kommende møder i Rådet:
  - Nytteindsatsen - hvor er de gode opgaver?
  - De forskellige ordninger og muligheder for virksomhederne for at oprette praktikker, løntilskud m.m.
  - Samarbejdet omkring sygemeldte og borgere i fleksjob.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 8 Drøftelse af behov for orientering om reformer, nøgletal, nye aktiviteter m.m.

  udvikling_i_ledigheden_august_2015.pdf

  Pkt. 8

  Drøftelse af behov for orientering om re-former, nøgletal, nye aktiviteter m.m.

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen ønsker at tilpasse omfanget af orienteringspunkter på de fremtidige dagsordener til rådets behov og ønsker.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at behovet for forskellige typer af orienteringer drøftes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder løbende orienteringer om fx reformer, nøgletal og nye initiativer på beskæftigelsesområdet. Hvis der er interesse for det i rådet, kan udvalgte orienteringer evt. indgå som en del af dagsordensmaterialet, der udsendes forud for de ordinære møder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 8
  Rådet ønsker, at orienteringer på møderne og i tilsendt materiale kun gives når det er relevant i forhold til de temaer, rådet behandler på det pågældende møde. En oversigt over den enkelte borgers mulige veje gennem jobcentret i nogle typiske livssituationer ønskes som grundlæggende materiale.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 9 Høring: Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018

  Pkt. 9

  Høring: Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018

  Sagsnr. 260808 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har udarbejdet "Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018" og beder rådet om et høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter og afgiver sit høringssvar til Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune forventes på møde den 18. august 2015 at sende Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018 i høring i Beskæftigelsesrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.
  Byrådet har besluttet, at Roskilde Kommunes Politik på Beskæftigelsesområdet også skal udgøre den lovpligtige beskæftigelsesplan. Beskæftigelses- og Socialudvalget har i løbet af foråret afholdt dialogmøde med ledige borgere og repræsentanter for de øvrige aktører i beskæftigelsesindsatsen, primært med fokus på indsatsen for udvalgte målgrupper: jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Med dette udgangspunkt og med baggrund i byrådets overordnede vision har udvalget udarbejdet vision og politiske målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune. Dette er suppleret med en række konkrete mål som opfølgning på vision og politiske mål samt en række uddybende bilag, så det tilsammen udgør "Politik for Beskæftigelsesindsatsen”.
  Dokumentet udsendes efter mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 18. august 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 9
  Rådet fandt "Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018" god og dækkende, men bemærkede, at en målsætning om at få sygedagpengemodtagere hurtigt tilbage i arbejde kan resultere i, at nogle sygedagpengemodtagere presses for hurtigt i arbejde. Derudover opfordrede repræsentanterne kommunen til at arbejde for at tiltrække borgere med uddannelser, der matcher behovene i kommunens virksomheder.
  Rådet ønsker løbende orientering om målopfyldelsen.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 10 Ideer til anvendelse af forventede midler

  Pkt. 10

  Ideer til anvendelse af forventede midler

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ideer til, hvordan de forventede midler kan anvendes med henblik på forelæggelse af konkrete forslag på de kommende møder

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter ideer til anvendelse af forventede midler.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Byrådsbeslutningen af 25. marts 2014 lægger op til, at der bevilges en pulje på 500.000 kr. årligt efter byrådets godkendelse af rådets kommissorium. Midlerne afsættes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Dvs. initiativer, der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ideer til, hvordan de forventede midler kan anvendes med henblik på forelæggelse af konkrete forslag på de kommende møder.

  Økonomi

  Byrådet forventes at bevilge puljen på 500.000 kr. årligt, når kommissoriet for rådets arbejde er godkendt.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 10
  Punktet udsættes og behandles efter en eventuel bevilling.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent

 • Pkt. 11 Eventuelt

  Pkt. 11

  Eventuelt

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 25-08-2015, pkt. 11
  Ole Holse Olsen (3F) bad forvaltningen viderebringe ros fra A-kassen til jobcentrets medarbejdere for indsatsen i forbindelse med overgang til nye rutiner som følge af nye krav om bl.a. samtaler med ledige, hvor både jobcenter og A-kasse deltager. Den formelle samarbejdsaftale har det dog taget lidt tid at få på plads.

  Fraværende
  Tina Pedersen, Rune Mikael Kent