You are here

Referat

Dato: Mandag, September 24, 2018 - 16:30
Sted: Silvan, Industrivej 26, 4000 Roskilde
 • Pkt. 17 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 17

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 24-09-2018, pkt. 17

  Fraværende: Rune Kent, Iris Skov Houmøller

 • Pkt. 18 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 18

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 24-09-2018, pkt. 18

  Randi Tang er udtrådt af Rådet
  På næste i november 2018 drøftes mulighederne for at udpege to repræsentanter for erhvervslivet, således at Rådet kan blive fuldtalligt.
  Rådet drøftede tilsendte spørgsmål og svar vedr. tidlig indsats for børn og unge med psykiske problemer. Sagen sendes videre til Roskilde Kommunes Skole- og Børneudvalg
  Fraværende: Rune Kent, Iris Skov Houmøller.

 • Pkt. 19 Forretningsorden for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  NY_Forretningsorden_for_Roskilde_Kommunes_Beskaeftigelsesraad.pdf

  Pkt. 19

  Forretningsorden for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  En tilrettet forretningsorden forelægges som følge af drøftelse på seneste møde af Rådets virke i den kommende periode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forretningsorden godkendes.

  Sagsfremstilling

  På beskæftigelsesrådsmøde d. 19. juni 2018 blev Rådets virke i den kommende periode drøftet.
  Drøftelsen lagde op til, at der afholdes 4 årlige møder med tilhørende virksomhedsbesøg, og at Beskæftigelsesrådet skal være høringspart i forbindelse med relevante sager i BSU og UVEG.
  På baggrund af drøftelserne er udkast til ny forretningsorden vedlagt som bilag.
  Forretningsordenen angiver rådets sammensætning, mødevirksomhed, sekretariatsbetjening samt bestemmelser omkring tavshedspligt og habilitet.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 24-09-2018, pkt. 19

  Forretningsordenen blev godkendt.
  På møde i februar 2019 drøftes muligheden for at udvide rådet med op til 2 repræsentanter for relevante lokale foreninger.
  Fraværende: Rune Kent, Iris Skov Houmøller.

 • Pkt. 20 Arbejdsplan 2019 inkl. forslag til mødedatoer

  Arbejdsplan_2018_2019.pdf

  Pkt. 20

  Arbejdsplan 2019 inkl. forslag til mødedatoer

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelsesrådet modtager forslag til arbejdsplan for 2019 til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:
  1) at arbejdsplan inkl. datoer for rådets møder i 2019 drøftes og evt. suppleres
  2) at forslag til mødedatoer i 2019 godkendes

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd afholder 4 årlige møder, der alle omfatter besøg på en virksomhed i Roskilde Kommune.
  Vedlagte arbejdsplan indeholder forslag til brancher, virksomheder og temaer for besøgene i 2018 og 2019.
  Arbejdsplanen indeholder derudover kendte høringer og drøftelser af andre sager i perioden.
  Endelig indeholder planen forslag til kommende mødedatoer.
  De foreslåede datoer er:
  - 26. februar 2019 16.30 – 18.00
  - 29. april 2019 15.00 – 16.30
  - 23. september 16.30 – 18.00
  - 21. november 16.30 – 18.00

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 24-09-2018, pkt. 20

  Godkendt.
  Fraværende: Rune Kent, Iris Skov Houmøller.

 • Pkt. 21 Ny Beskæftigelsespolitik for Roskilde Kommune - indledende drøftelse

  Pkt. 21

  Ny Beskæftigelsespolitik for Roskilde Kommune - indledende drøftelse

  Sagsnr. 309754 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal have ny beskæftigelsespolitik. Beskæftigelses- og Socialudvalget har indledt drøftelserne og søger Beskæftigelsesrådets rådgivning i den forbindelse.

  Indstilling

  Det indstilles, at Beskæftigelsesrådet giver råd til ny beskæftigelsespolitik for Roskilde Kommune.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har indledt drøftelserne omen ny beskæftigelsespolitik for Roskilde Kommune.
  Byrådet har besluttet, at kommunens politikker skal tage udgangspunkt i en vision for området, og munde ud i klare, målbare mål, som sætter retning for den ønskede udvikling af det enkelte område i byrådsperioden.
  Processen for udvikling af beskæftigelsespolitikken fastlægges i Beskæftigelses- og Socialudvalget og politikken vedtages endeligt i byrådet.
  Rådets formand og formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen vil orientere om kommunens nuværende billede af udfordringer og forslag til fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune.
  Efterfølgende lægges der op til en drøftelse i Rådet, hvor medlemmerne opfordres til at supplere med arbejdsmarkedets billede af udfordringer og fokuspunkter og komme med råd til Roskilde Kommunes beskæftigelsespolitik i den kommende periode.
  Rådet inviteres til en videre drøftelse af beskæftigelsespolitikken, ligesom rådet vil modtage et udkast til politikken i høring.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 24-09-2018, pkt. 21

  Forslag til fokuspunkter for den kommende Beskæftigelsespolitik for Roskilde Kommune:

  Arbejdskraftressource:

  Rådet peger på, at der ligger en arbejdskraftressource blandt deltidsansatte i fx rengø-rings- eller restaurantbrancen der pt. arbejder 15 til 20 timer om ugen.

  Borgere med ikke-vestlig baggrund:

  Gruppen af borgere med ikke vestlig baggrund udgør en forholdsvis stor andel af de ledige. Rådet anbefaler en håndholdt indsats med fokus på individuelle kompetencer og barrierer.

  Fastholdelse af sygemeldte borgere:

  Fastholdelse af kontakten til arbejdsmarkedet er en vigtig forudsætning for at den sy-gemeldte vender hurtigst muligt tilbage til arbejde. Det er rådets opfattelse at det gennem den seneste tid er blevet sværere af lave aftaler om fastholdelse mellem den sygemeldte og ansættelsesstedet.

  Uddannelse

  Uddannelse eller beskæftigelse med tilknyttet uddannelse prioriteres, når jobcentret guider de ledige ud af ledighed. Uddannelsesniveauet skal dog være realistisk i forhold til den lediges kompetencer. Rådet anbefaler fokus på brug af Realkompetancevurderinger.
  Fraværende: Rune Kent, Iris Skov Houmøller.

 • Pkt. 22 Forslag til emner til drøftelse mellem Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og udvalgsformændene for hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget

  Pkt. 22

  Forslag til emner til drøftelse mellem Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og udvalgsformændene for hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  I efteråret afholdes møde mellem Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og udvalgsformændene for hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget. Temaet for dette møde er beskæftigelse og arbejdskraft og Beskæftigelsesrådet har mulighed for at indstille emner til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesrådet drøfter og udarbejder forslag til emner under temaet: ”Beskæftigelse og arbejdskraft”, som formanden kan viderebringe til drøftelse på møde med Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) afholder en række temamøder med henblik på at styrke de tværgående sammenhænge på erhvervsområdet.
  Den 26. oktober 2018 afholdes temamøde omhandlende ”Beskæftigelse og arbejdskraft”. Udover UVEG´s medlemmer er borgmester Joy Mogensen, formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen og formanden for Skole – og Børneudvalget Jette Henning inviteret med til mødet.
  Rådets medlemmer bedes komme med forslag til relevante emner til drøftelse på mødet.
  UVEG har udpeget følgende emner:
  ̵ Er der behov for at skabe en bedre koordinering i kontakten til det lokale erhvervsliv i forhold til offentlige henvendelser om jobprøvning, praktikpladser, fleksjob mv. og hvordan kan vi i givet fald blive bedre til at sikre denne koordinering?
  ̵ Kan vi blive bedre til at forecaste det lokale behov for fremtidens arbejdskraft, så vi kan sætte tidligere ind med en opkvalificering af de ledige?
  ̵ Hvordan bliver vi bedre til at sætte fokus på erhvervsuddannelsernes muligheder, og hvordan bruges erhvervsuddannelserne, folkeskolen og jobcenteret i denne proces?

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 24-09-2018, pkt. 22

  I uddannelsessystemet bliver der fokuseret på de unge og det udgangspunkt, at man i ungdommen uddanner sig til resten af livet. I fremtiden vil behovet for efteruddannelse og ikke mindst supplerende uddannelser øges. Mulighederne for uddannelser i udlandet fx via fjernundervisning er allerede til stede og tiltrækker allerede de mest progressive.
  Andre forslag til punkter kan sendes til sekretariatet senest d. 8. oktober.
  Fraværende: Rune Kent, Iris Skov Houmøller.

 • Pkt. 23 Orientering om mulig nedlæggelse af Beskæftigelsesrådets pulje

  Pkt. 23

  Orientering om mulig nedlæggelse af Beskæftigelsesrådets pulje

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget for forslag til Budget 2019-22 i Roskilde Kommune er der forslag om, at Beskæftigelsesrådets pulje på 270.000 kr. nedlægges fra 2019.

  Sagsfremstilling

  I budgetforlig for Budget 2019-22, der i øjeblikket er til behandling i Roskilde Kommunes Byråd, foreslås det, at Beskæftigelsesrådets pulje på 270.000 kr. nedlægges fra 2019.
  I forligsteksten står:
  ”Nedlæggelse af pulje til Beskæftigelsesrådet.
  Der er enighed om, at puljen på 0,27 mio. kr. nedlægges fra 2019 og frem.”
  Der tages forbehold for, at Budget 2019 2. og sidste behandles i Økonomiudvalget den 3. oktober og i byrådet den 10. oktober 2019.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 24-09-2018, pkt. 23

  Rådet blev orienteret.
  Fraværende: Rune Kent, Iris Skov Houmøller.

 • Pkt. 24 Eventuelt

  Pkt. 24

  Eventuelt

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 24-09-2018, pkt. 24

  Fraværende: Rune Kent, Iris Skov Houmøller.