You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 27, 2018 - 16:30
Sted: AMU Juul A/S, Abildgårdsvej 14, Roskilde
 • Pkt. 25 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 25

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 27-11-2018, pkt. 25

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Tina Pedersen.

 • Pkt. 26 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 26

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 27-11-2018, pkt. 26

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Tina Pedersen.

 • Pkt. 27 Drøftelse af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

  Pkt. 27

  Drøftelse af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Anne Gregersen (A-kasseleder) indleder drøftelse af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats med et oplæg der bl.a. har fokus på a-kassernes tiltænkte rolle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, rådet drøfter aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats og giver Roskilde gode råd i forbindelse med aftalens implementering.

  Sagsfremstilling

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har den 23. august 2018 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. Den overordnede intention med aftalen er en forenkling af lovgivningen på området, en mere individuel tilrettelæggelse af den enkelte borgers forløb samt et stærkere virksomhedsrettet fokus.
  På mødet indleder a-kasseleder drøftelsen med et oplæg bl.a. med fokus på den særlige rolle, der er tiltænkt a-kasserne.
  Aftalen bygger på fire overordnede elementer, som kort er uddybet herunder. Den fulde aftaletekst kan ses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: https://www.bm.dk/media/7787/aftaletekst_lab.pdf

  Færre og mere enkle proceskrav

  Der sker en ensretning af kontakt- og samtaleforløbet på tværs af målgrupper, både i forhold til antal og indhold. Desuden forenkles og harmoniseres reglerne om ret- og pligttilbud.

  Ens regler på tværs af målgrupper

  Der sker en forenkling af varighedsbegrænsningerne på løntilskudsjobs og virksomhedspraktik. Antallet af målgrupper for ordningerne reduceres til to, som er borgere tæt på arbejdsmarkedet og borgere længere fra arbejdsmarkedet.
  Der sker desuden en forenkling af uddannelsestilbud på tværs af målgrupper samt af voksenlærlingeordningen.

  Mere ansvar til a-kasserne

  I en fireårig forsøgsperiode får udvalgte a-kasser ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet

  Flere digitale løsninger

  Der sker en forenkling og automatisering af arbejdsgange ved bl.a. virksomheders digitale ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Muligheden for digital ansøgning om øvrige virksomhedsrettede tilbud udvides. Fremover skal alle ledige udarbejde et CV på Jobnet og alle, der modtager en indsats i jobcentret, skal kommunikere digitalt via Min Plan på Jobnet. Dette gælder ikke borgere, der er fritaget digital post, eller digital selvbetjening.
  Aftalen udmøntes via lovgivning i det nye folketingsår med henblik på, at langt de fleste initiativer kan træde i kraft 1. juli 2019.
  Aftalepartierne mødes et år efter loven er trådt i kraft for at følge kommunernes indsats.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 27-11-2018, pkt. 27

  Aftalen blev drøftet.
  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Tina Pedersen.

 • Pkt. 28 Drøftelse af mulighederne for at besætte vakante pladser i rådet

  Pkt. 28

  Drøftelse af mulighederne for at besætte vakante pladser i rådet

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Mulighederne for at udpege to repræsentanter for erhvervslivet drøftes, således at Rådet kan blive fuldtalligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Rådets medlemmer foreslår egnede kandidater
  2. Rådet drøfter mulighederne for at besætte vakante pladser i Rådet og beslutter procedure for udpegning

  Sagsfremstilling

  Ifølge Beskæftigelsesrådets kommissorium er Rådet sammensat på følgende måde:
  - 3 repræsentanter fra erhvervslivet,
  - 3 repræsentanter for de faglige organisationer,
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg
  Pt. er kun et medlem repræsentant for erhvervslivet, og Rådet har derfor et ønske om at udpege yderligere to repræsentanter for erhvervslivet.
  Rådets medlemmer har derfor mulighed for at foreslå egnede kandidater på mødet.
  På Rådets møde d. 24. september 2018 blev det foreslået at finde repræsentanter for handelslivet og socialøkonomiske virksomheder.
  Tidligere erfaringer med rekruttering af medlemmer viser, at der ligger en udfordring i at finde egnede kandidater, der kan prioritere møderne i en travl kalender. Roskilde Kommune har således endnu ikke kontaktet de foreslåede kandidater
  Vedr. handelslivet er der mulighed for at kontakte formand for Roskilde Handel mhp. forespørgsel blandt medlemmerne i Roskilde Handels bestyrelse. Alternativt kan der tages direkte kontakt til en af de store butikker i kommunen. De store butikker er ikke medlemmer af Roskilde Handel.
  Vedr. socialøkonomiske virksomheder er der ligeledes mulighed for at kontakte et medlem af Advisory Board for Socialøkonomi f.eks. Trine Holmberg, Argo eller at rette en direkte forespørgsel til store virksomheder som f.eks. Hanne Selsholt Britz, divisionsdirektør i De Forenede Dampvaskerier eller Anne Brink Pedersen, adm. direktør i IST.
  Endelig har Dansk Byggeri tidligere været aktive i beskæftigelsesrådsarbejdet i Roskilde Kommune. Her er det igen muligt at kontakte Dansk Byggeri eller at tage direkte kontakt til en stor lokal entreprenørvirksomhed f. eks Elindco.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 27-11-2018, pkt. 28

  Forslag fra Rådet:
  Ole Høeg, Scandic
  Repræsentant for det tekniske område
  På næste møde forelægges navngivne kandidater
  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Tina Pedersen.

 • Pkt. 29 Orientering om drøftelse mellem Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og udvalgsformanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Pkt. 29

  Orientering om drøftelse mellem Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og udvalgsformanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om temamøde i UVEG om beskæftigelse.

  Sagsfremstilling

  Den 26. oktober 2018 afholdt Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering temamøde om beskæftigelse. I temadrøftelsen deltog rådets formand Bent Jørgensen samt borgmester Joy Mogensen, Jesper Christensen fra Dansk Metal og Tina Petersen fra FOA.
  På mødet giver Bent Jørgensen en kort orientering om mødet, og hvad mødet gav anledning til af tanker og handlinger for Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Efterfølgende vil formand for Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering Lars Lindskov tilsvarende orientere om efterfølgende tanker og handlinger i UVEG.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 27-11-2018, pkt. 29

  Rådet blev orienteret
  Rådet vil blive inddraget i drøftelser om den kommende Beskæftigelsespolitik gennem politisk temadrøftelse.
  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Tina Pedersen.

 • Pkt. 30 Orientering om projekt Taskforce

  Status_Taskforce.pdf

  Pkt. 30

  Orientering om projekt Taskforce

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Status på det igangværende projekt Taskforce (Projekt med tidlig indsats for kriminelle/kriminalitetstruede).

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesrådet besluttede på møde den 19. juni 2018 at bevilge 100.000 kr. til projektet "Projekt med tidlig indsats for kriminelle/kriminalitetstruede."
  Den tidlige indsats for kriminelle/kriminalitetstruede er blevet til projekt Taskforce. Projektet er et samarbejde mellem UngeGuiden og Tiponi og forvaltningen har modtaget vedlagte beskrivelse af den første del af projektet.
  Første del var et fodboldstævne, som havde til formål at danne rammerne for screening af unge over 18 år, som er aktive i såvel det kriminelle som bandemiljøet i Roskilde, men som ikke har tilknytning til Roskilde Kommune, da de forsøger at ’gå under radaren’.
  I beskrivelsen gives følgende status efter fodboldstævnet:
  ”Ved stævnet lykkedes det at screene to unge til projektet. De unge er på nuværende tidspunkt ikke registreret i kommunen, på trods af at de i det kriminelle miljø er kendt som værende stærke profiler. Baggrunden herfor er, at de hidtil ikke har ønsket at være en del af systemet, da de lever et kriminelt liv. Efter stævnet har Tiponi opretholdt deres kontakt til de to unge samt motiveret dem til at blive en del af indsatsen – de ser ikke længere det kriminelle liv som en levevej, hvorfor de er motiveret for at blive hjulpet et andet, mere bæredygtigt, sted hen. I det opsøgende arbejde med disse to profiler har Tiponi tilmed screenet to yderligere til projektet, hvor lignende tilfælde gør sig gældende – de er ikke registreret i kommunen, grundet et aktivt fravalg for at kunne gå under radaren.
  Fælles for de fire unge er, at de stadig bor hjemme og antages at have nogle gode familiedynamikker med opbakning hjemmefra. De oplyser at være motiveret for at ændre levevej nu, fordi de er blevet gjort bekendt med, at hvis de skal lykkes i livet og udleve de drømme, som de ytrer at have i et 10-års perspektiv, så er det nu, der skal sættes ind, inden deres kriminelle handlinger vil præge deres identitetsskabelse. De har i den forbindelse udtalt, at de selv er bekendt med at ældre profiler i miljøet ikke har værdige liv med familie og jobs, hvilket de er bange for også vil ske for dem.
  På nuværende tidspunkt er status, at de fire unge er i færd med at blive indskrevet i Ungeguiden, hvor Tiponi i tæt samarbejde er i gang med at udarbejde handleplaner med mål og delmål for hver enkelt.”

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 27-11-2018, pkt. 30

  En ny status forelægges rådet på møde i april.
  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Tina Pedersen.

 • Pkt. 31 Orientering om nedlæggelse af CSR-pris

  Pkt. 31

  Orientering om nedlæggelse af CSR-pris

  Sagsnr. 277366 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg har på møde den 7. november 2018 valgt at nedlægge CSR prisen i Roskilde.

  Sagsfremstilling

  I 2016 oprettede Beskæftigelses- og Socialudvalget en CSR-pris, der havde til formål at fejre en lokal virksomhed, der havde gjort en ekstra indsats for det rummelige arbejdsmarked.
  Vinderen af prisen udpeges af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd og overrækkes af borgmesteren.
  Prisen er sidenhen blevet uddelt to gange på Erhvervslivets nytårskur for årene 2016 og 2017.
  På baggrund af erfaringerne med uddelingen af CSR-prisen har Beskæftigelses- og Socialudvalget på møde d. 7.november 2018 besluttet, at prisen nedlægges på baggrund af følgende:
  - Lav interesse blandt virksomheder
  På trods af reklame for prisen i lokalaviserne, hjemmeside, nyhedsbreve og på erhvervslivets sommerkur, modtog forvaltningen i både 2016 og 2017 meget få nomineringer.
  - Oprettelsen af "Roskilde Erhvervspris"
  Danske Bank har i 2018 oprettet ’Roskildes Erhvervspris’, der bl.a. sætter fokus på lokale virksomheders CSR. Det er planlagt, at prisen skal overrækkes på byrådets nytårskur for erhvervslivet som afholdes den 19. januar 2019

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 27-11-2018, pkt. 31

  Rådet blev orienteret
  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Tina Pedersen.

 • Pkt. 32 Eventuelt

  Pkt. 32

  Eventuelt

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 27-11-2018, pkt. 32

  Fraværende: Lotte Brøndtoft, Tina Pedersen.