You are here

Referat

Dato: Mandag, April 29, 2019 - 15:00
Sted: Mødelokale 15, Rådhusbuen 3, Roskilde
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 1

  Fraværende: Lotte Brøndtoft.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 2

  Fraværende: Lotte Brøndtoft.

 • Pkt. 3 Besættelse af vakante pladser i rådet

  Pkt. 3

  Besættelse af vakante pladser i Rådet

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har kontaktet de foreslåede kandidater til vakante pladser i Rådet uden positive tilbagemeldinger. Yderligere virksomhedsledere er kontaktet, og forhåbentlig vil det være muligt at præsentere navne på kandidater på mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Rådet godkender kandidater præsenteret på mødet som nye medlem af Rådet

  2. eller at Rådet drøfter yderligere muligheder for at besætte vakante pladser i Rådet.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Beskæftigelsesrådets kommissorium er Rådet sammensat på følgende måde:
  - 3 repræsentanter fra erhvervslivet,
  - 3 repræsentanter for de faglige organisationer,
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg
  Pt. er kun et medlem repræsentant for erhvervslivet, og Rådet har derfor et ønske om at udpege yderligere to repræsentanter for erhvervslivet.
  På seneste møde blev det besluttet at indhente kandidater fra Dansk Byggeri og Roskilde Handel, at undersøge mulighederne for af finde en kandidat fra det tekniske område samt at kontakte Ole Høgh, direktør i Scandic og evt. kandidater med fokus på Socialøkonomi.
  Status er:
  - Dansk Byggeri har meddelt, at de ikke ønsker at stille med en kandidat.
  - Ole Høgh, direktør i Scandic, ønsker ikke at deltage i rådsarbejder lige nu med henvisning til renoveringen af hotellet, der er i gang.
  - Roskilde Handel er kontaktet og forvaltningen afventer en tilbagemelding
  - De nævnte kandidater med fokus på socialøkonomi er af forskellige årsager ikke egnede kandidater (manglende lokalt tilhørsforhold, ønske om repræsentation af forskellige virksomhedstyper mm.)
  I samarbejde med Erhvervsafdelingen er der taget kontakt til yderligere 3 erhvervsledere, og det forventes, at en status på disse henvendelser, samt henvendelsen til Roskilde Handel, kan gives på mødet.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 3

  Pladserne søges besat i løbet af efteråret således at rådet er fuldtalligt i 2020.
  Kontakt evt. virksomheder, der tidligere er blevet indstillet til CSR-pris.

  Fraværende: Lotte Brøndtoft.

 • Pkt. 4 Invitation til studietur til Middelfart og Esbjerg

  Pkt. 4

  Invitation til studietur til Middelfart og Esbjerg

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget inviterer Beskæftigelsesrådet med på studietur den 2. maj til Middelfart og Esbjerg Kommune.

  Sagsfremstilling

  Som inspiration til revisionen af Roskilde Kommunes beskæftigelsespolitik har Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsket at besøge kommuner, der har arbejdet med særlige indsatser eller områder inden for beskæftigelse.
  Der er derfor planlagt en studietur torsdag den 2. maj til hhv. Middelfart og Esbjerg Kommuner.
  Besøget i Middelfart Kommune vil fokusere på:
  - Middelfart Kommunes projekt vedrørende langtidsledige dagpengemodtagere ”Skærpet fokus på langtidsledighed ved 24 ugers ledighed
  - Middelfart Kommunes organisering og koordinering af rekrutteringsservicen samt råd og vejledning af ledige i Job- og vækstcenteret
  Besøget i Esbjerg Kommune vil fokusere på:
  - Esbjerg Kommunes investeringsprojekt omkring ”Intensiv indsats til jobparate kontanthjælpsmodtagere” og kommunens arbejde med at udbrede indsatsen til flere målgrupper og systematisk inddragelse af virksomhedskonsulenter
  - Esbjerg Kommunes arbejde med brancherettede teams bestående af beskæftigelsesrådgivere og Virksomhedskonsulenter som har særlig viden og ansvar inden for følgende brancheområder: Produktion, ”Bløde” område, Offentlige virksomheder samt Energibranchen)
  - Esbjerg Kommunes tværgående samarbejde med øvrige forvaltningsområder i kommunen og hvordan sådan et tværgående samarbejde er organiseret.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil gerne invitere Beskæftigelsesrådet til at deltage i studieturen. Transporten foregår i fælles bus og der vil være afgang fra Roskilde rådhus ca. 8.30. Der forventes hjemkomst til Roskilde kl. ca. 21.00.
  Tilbagemeldinger om evt. deltagelse kan ske til:
  Tanja Popp tanjap@roskilde.dk eller Hanne Villadsen hannevil@roskilde.dk

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 4

  Desværre havde ingen af rådets medlemmer mulighed for at deltage med kort varsel, men rådets medlemmer var interesseret i at deltage i eventuelle lignende ture fremover.
  Rådet vil modtage en skriftelig orientering om hovedpunkterne fra turen.
  På Lolland har RAR besøgt et interessant projekt. Orienterende materiale sendes ud med referatet samt til BSU.

  Fraværende: Lotte Brøndtoft.

 • Pkt. 5 Status på projekter igangsat for Rådets midler i 2018

  Pkt. 5

  Status på projekter igangsat for Rådets midler i 2018

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelsesrådet bevilgede midler til to projekter i 2018: "Projekt med fokus på tidlig indsats for de 15-17-årige, som ikke er i stand til at starte på en ordinær uddannelse eller produktionsskole." og "Projekt med tidlig indsats for kriminelle/kriminalitetstruede."
  Forvaltningen giver en status på arbejdet.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd afsatte i 2018 en pulje på 250.000 kr. til udmøntning i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Dertil kom 50.000 kr. overført fra Rådets pulje i 2017 således, at det samlede beløb til disponering er 300.000 kr.
  Rådet besluttede at bevilge midler til to projekter:
  1) Projekt med fokus på tidlig indsats for de 15-17-årige, som ikke er i stand til at starte på en ordinær uddannelse eller produktionsskole.
  Formål: At give de unge en tidlig indsats i form af et forløb på 1 år der sikrer bedre overgang fra barn til voksen, og får de unge i gang med uddannelse og dermed modvirke, at de unge starter som 18-årig på offentlig forsørgelse.
  2) Projekt med tidlig indsats for kriminelle/kriminalitetstruede.
  Formål: Gennem en tidlig indsats at hjælpe kriminelle/kriminalitetstruede i gang med job og uddannelse og væk fra de kriminelle miljøer.
  Leder af Job og Uddannelse, UngeGuiden Signe Weinreich giver på mødet en status for de to projekter.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 5

  Erfaringerne fra 1) videreføres i arbejdet med den nye Ungeenhed.
  Erfaringerne fra 2) afrapporteres kort til BSU med henblik på at indarbejde resultaterne i det videre arbejde.

  Fraværende: Lotte Brøndtoft.

 • Pkt. 6 Orientering om FGU og den kommende Ungeenhed i Roskilde kommune

  Pkt. 6

  Orientering om FGU og den kommende Ungeenhed i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Rådet orienteres om Roskilde Kommunes arbejde med reformaftalen ”Bedre veje til uddannelse og job” gennem etablering af FGU og kommunal Ungeenhed.

  Sagsfremstilling

  I oktober 2017 blev der indgået en national reformaftale ”Bedre veje til uddannelse og job”. Aftalen indebærer fastsættelsen af nye uddannelsespolitiske målsætninger, etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og en række krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats. Aftalen træder i kraft 1. august 2019.
  Målene i reformen flugter med målene i Roskilde Kommunes projekt om en styrket ungeindsats: De unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og kommunen skal sikre, at unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.
  Leder af Job og Uddannelse, UngeGuiden Signe Weinreich giver på mødet en status for Roskilde Kommunes arbejde med ”Bedre veje til uddannelse og job”.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 6

  Rådet blev orienteret.

  Fraværende: Lotte Brøndtoft.

 • Pkt. 7 Gode råd til kommunen angående samarbejdet med virksomhederne

  Pkt. 7

  Gode råd til kommunen angående samarbejdet med virksomhederne

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune vil gerne have øget samarbejdet med de lokale virksomheder i kommunen, så endnu flere kan opnå job og ordinære løntimer (småjobs).
  Derfor søges gode råd til, hvordan Jobcenter Roskilde kan blive virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner, og hvad der skal til for at vi lykkes med at få endnu flere ledige borgere i ordinære løntimer.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune arbejder løbende på at forbedre beskæftigelsesindsatsen for at få endnu flere ledige i beskæftigelse.
  Pt. er Jobcenter Roskildes virksomhedskonsulenter i gang med et organisations- og kompetenceudviklingsforløb (finansieret af STAR-puljemidler), der skal skabe fælles fagligt fundament og en fælles forståelse af virksomhederne som central kunde hos Jobcentret og forbedre deres evne til at udføre virksomhedsindsatsen – herunder ud-bygge viden om det lokale og regionale arbejdsmarked og mulige jobåbninger.
  Omdrejningspunktet for forløbet er at skabe et fælles sprog omkring udførelsen af virksomhedsindsatsen med fokus på kerneopgaven, som er at få borgere i job og ar-bejdskraft til virksomhederne.
  Som del af forløbet er Jobcenter Roskilde ved at revidere principper for god virksom-hedsservice (servicestandarder) og i denne forbindelse efterlyses Beskæftigelsesrådets gode råd til, hvordan Jobcenter Roskilde bliver virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner? Og hvad der skal til, for at vi lykkes med at få endnu flere ledige borgere i ordinære timer.
  - Hvilke serviceydelser vil I anbefale at Jobcenter Roskilde prioriterer? Og hvorfor?
  - Hvilke ideer har I til, hvordan vi fremadrettet kan blive virksomhedernes fore-trukne samarbejdspartner?

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 7

  Gode råd:
  - Vigtigt med en indgang/kontakt for virksomhederne.
  - Der eksisterer mange tilbud, måske er der brug for øget kendskab i virksomhederne
  - Der efterlyses øget smidighed ved brugen af de forskellige ordninger, måske specielt i forbindelse med overgang fra én ordning til en anden.
  - Høflighed og service koster ikke noget
  - Virksomhederne har brug for hjælp til at overvinde den barriere der ligger i det tilhørende papirarbejde.

 • Pkt. 8 Gode råd til kommunen angående vejen ind på arbejdsmarkedet for borgere med et begrænset kendskab til dansk

  Pkt. 8

  Gode råd til kommunen angående vejen ind på arbejdsmarkedet for borgere med et begrænset kendskab til dansk

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  I gruppen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er der i Roskilde Kommune pt. ca. 70 jobparate ledige borgere med et begrænset kendskab til dansk. Roskilde Kommune vil derfor gerne have gode råd og vejledning til, hvordan der skabes adgang og succes for disse borgere på arbejdsmarkedet til gavn for både ledige og erhvervsliv.

  Sagsfremstilling

  Selv om antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er stærkt faldende og flere flygtninge er kommet i arbejde, er der lige nu ca. 70 jobparate ledige borgere med et begrænset kendskab til dansk i Roskilde Kommune.
  De manglende sprogkundskaber giver udfordringer både for de ledige og virksomhederne.
  I det hidtidige arbejde med gruppen har Roskilde Kommune bl.a. gode erfaringer med:
  Integrationsmedarbejder stationeret i virksomheden ved ansættelse af større grupper.
  - Sprogmentorer.
  - Assistance fra 2-sprogede medarbejdere i integrationsafsnittet ved opstart.
  - Besøg af tolk på virksomheden med faste intervaller.
  - Facilitering af netværk for ledige i praktik og løntilskud, bl.a. for at identificere yderligere barrierer i forbindelse med ansættelser.
  Som supplement til disse indsatser vil Roskilde Kommune vil gerne have gode råd og vejledning til, hvordan ledige med begrænset kendskab til dansk kan få adgang til arbejdsmarkedet, og hvordan de ledige ansættelsesforholdet bliver en succes for både ledige og virksomhed.

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 8

  Gode råd:
  - God screening
  - Forudgående uddannelse af ufaglærte + viden om det danske arbejdsmarked.
  - Slutevaluering af IGU-projekt behandles på kommende møde

  Fraværende: Lotte Brøndtoft.

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt

  Sagsnr. 300208 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 29-04-2019, pkt. 9

  Forslag til punkt på næste møde: Rekruttering på mangelområder.

  Fraværende: Lotte Brøndtoft.