You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 1, 2014 - 17:00
Sted: Roskilde Unge Center, Kastelsvej 2 4000 Roskilde
 • Pkt. 52 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 52

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 52

  Punkt 64 flyttes til det første punkt på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 53 Temadrøftelse af Børn og Ungeområdet

  Pkt. 53

  Temadrøftelse af Børn og Ungeområdet

  Sagsnr. 255138 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget drøfter opgaver, indsatser og udfordringer på Børn og Ungeområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at børn og ungeområdet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet vil der være en drøftelse af fremtidige opgaver, indsatser og udfordringer på området for særlige tilbud til børn og unge.
  Forvaltningen vil på mødet holde et kort oplæg om status for opgaver og indsatser samt give et bud på de kommende udfordringer på området. Der lægges op til en politisk drøftelse af den kommende periodes politiske fokusområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 53

  Drøftet.

 • Pkt. 54 Orientering om pladser på 0-6 års området i marts

  distriktsoversigt.pdf institutionsoversigt.pdf

  Pkt. 54

  Orientering om pladser på 0-6 års området i marts

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger hver måned udviklingen i kapaciteten for daginstitutioner på 0 - 6 års området. Oversigten pr. 1. marts 2014 viser, hvordan efterspørgslen er i de enkelte pasningsdistrikter, herunder om der er tomme pladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn helst skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af tomme pladser fordelt på dagtilbud. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hver enkelt institution.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 54

  Godkendt.

 • Pkt. 55 Orientering om indsatser for kompetenceudvikling på skoleområdet

  Pkt. 55

  Orientering om indsatser for kompetenceudvikling på skoleområdet

  Sagsnr. 251838 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om de konkrete indsatser, der gennemføres for at styrke lærernes linjefagskompetencer, støtte samspillet mellem lærere og pædagogisk personale og for at styrke de specialpædagogiske kompetencer på skolerne i forhold til det fortsatte arbejde med inklusion.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2014 er der afsat i alt 10 mio. kr. til en udviklingsramme for folkeskole og dagtilbud. Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. februar 2014, at ud af den samlede udviklingsramme, skulle 2,6 mio. kr. gå til at styrke lærernes kompetencer i linjefag og til at støtte samspillet mellem lærere og pædagogisk personale. Yderligere 2 mio. kr. skal bruges til at styrke de specialpædagogiske kompetencer på skolerne i forhold til det fortsatte arbejde med inklusion. Forvaltningen blev bedt om at udarbejde konkrete forslag til indsatser.
  Cirka 600 efteruddannelsesforløb skal afvikles for at Roskilde Kommune kan nå regeringens mål i 2020 om fuld kompetencedækning. Det er en stor opgave, som sammenholdt med den fleksibilitet, der er nødvendig for at tilpasse forløbene til den enkelte skoles og lærers behov, kræver nye og fleksible former for efteruddannelse. Forvaltningen har i et samarbejde med UCSJ og repræsentanter for lærere, skoleledere og Roskilde Lærerforening udarbejdet et nyt koncept, som bygger på elektroniske medier, lokale studiegrupper og coaching fra UCSJ. Et pilotprojekt inden for dansk og matematik afvikles i 2014, før konceptet gradvist udrulles til de øvrige fag frem mod 2020.
  Forvaltningen søger desuden i samarbejde med UCSJ om at få andel i midlerne fra A.P. Møller Fonden til efteruddannelse af lærere. Der søges med fokus på de tre områder opkvalificering i linjefag, inklusion og lærings- og forandringsledelse.
  Det stiller nye krav til medarbejderne, at pædagogerne skal være med til stede i undervisningsdelen og at der skal være et udvidet tværfagligt samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale. Forvaltningen arbejder på en række indsatser, der
  - efteruddanner pædagoger inden for fagdidaktiske områder,
  - efteruddanner pædagoger og lærere i at opstille læringsmål for elevernes faglige udvikling, trivsel og skolens inklusionsarbejde,
  - styrker teamsamarbejdet mellem lærere, pædagoger og andre pædagogiske personaler.
  For at øge andelen af medarbejdere med specialpædagogiske kompetencer er der afsat 2 mio. kr. til dette. Linjefag i specialpædagogik ved læreruddannelsen eksisterer ikke længere, og forvaltningen arbejder derfor med at sammensætte en efteruddannelsesindsats baseret på diplommoduler, så deltagerne opnår både konkrete og formelle kompetencer indenfor specialpædagogik. Før der tages endelig stilling til sammensætningen af den konkrete indsats indhenter forvaltningen erfaringer fra de lærere og pædagoger, som har deltaget i de senere års efteruddannelser i Roskilde Kommune inden for specialpædagogik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 55

  Godkendt.

 • Pkt. 56 Orientering om justering af økonomistyringsregler

  Pkt. 56

  Orientering om justering af økonomistyringsregler

  Sagsnr. 238882 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet behandlede den 26. marts 2014 en sag om justering af økonomistyringsreglerne. Forvaltningen orienterer om, hvad byrådets beslutning indebærer på Skole- og Børneudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 26. marts 2014 en sag om justering af økonomistyringsreglerne.
  Justeringerne omhandler en tilpasning af forvaltningens kompetence til at omplacere budget samt en fastsættelse af de rammestyrede enheder.
  Forvaltningen vil på mødet mundtligt orientere om, hvad byrådets beslutning indebærer på Skole- og Børneudvalgets område.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 56

  Godkendt.

 • Pkt. 57 Orientering om decentralisering af specialundervisning - helårsevaluering 2014

  helaarsevaluering_2014.pdf

  Pkt. 57

  Orientering om decentralisering af specialundervisning - helårsevaluering 2014

  Sagsnr. 200268 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 26. april 2011 at decentralisere specialundervisningen fra den 1. januar 2012. Processen følges tæt i Skole- og Børneudvalget i de første 5 år. Helårsevaluering 2014 beskriver udviklingen i specialundervisningen i 2013.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med decentraliseringen af specialundervisningen er, at flere elever undervises i almene tilbud på folkeskolerne, og dermed at færre elever udskilles til særlige undervisningstilbud.
  Som det fremgår af bilaget viser helårsevalueringen, at 96,8% af børnene i Roskilde Kommune i 0.-9. klasse deltager i undervisning i de almindelige folkeskoler i 2013. Der er altså nu 3,2 % af eleverne på 0. – 9. klassetrin, der er i et særligt tilbud.
  Til sammenligning var der i januar 2012 3,7 % af alle børn i 0. – 9. klasse, der gik i særlige tilbud. Der blev dengang fastsat et mål om, at i 2016 skulle maksimalt 3 % af alle børn gå i skoletilbud udenfor den almene skole. Andelen var i september 2012 3,5 % og i september 2013 var andelen nede på 3,2 %. Skolerne i Roskilde nærmer sig altså det politiske mål. I forhold til elevtallet i september 2013 vil 19 flere elever skulle inkluderes for at nå målet om 3 %.
  Roskilde Kommunes skoler arbejder målrettet i samarbejde med Inklusionscenteret om at skabe inkluderende tilbud tilpasset de enkelte elever med specialpædagogiske behov.
  Det skal bemærkes, at de sidste 3% omfatter børn med generelle indlæringsvanskeligheder, og ansvaret for dem er ikke decentraliseret. Det skyldes en faglig vurdering af, at disse børn får det største faglige udbytte i særlige tilbud, der er målrettede til deres behov.
  Efteruddannelse af lærere indenfor specialpædagogik er et vigtigt indsatsområde, da faget ikke udbydes som linjefag i læreruddannelsen længere. Byrådet har med Udviklingsrammen for folkeskolen og dagtilbud i budget 2014 reserveret et beløb til kompetenceudvikling, herunder til specialpædagogiske kompetencer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 57

  Et enigt udvalg ønsker, at der i løbet af efteråret 2014 sker en afdækning af indholdet i arbejdet med inklusion på skolerne. Denne skal blandt andet belyse, hvilke udfordringer skolerne har med elever i vanskeligheder samt behov/ønsker for efteruddannelse af personalet.

 • Pkt. 58 Forretningsorden for Skole- og Børneudvalget

  forretningsorden_for_skole-_og_boerneudvalget.pdf

  Pkt. 58

  Forretningsorden for Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal vedtage udvalgets forretningsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til forretningsorden for Skole- og Børneudvalget godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. januar 2014 at fortsætte med forretningsordenen fra det tidligere Skole- og Børneudvalg. Forvaltningen forelægger hermed forretningsorden for Skole- og Børneudvalget, som fremgår af bilag. Det enkelte udvalg beslutter selv, om der skal vedtages en forretningsorden.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 58

  Godkendt

 • Pkt. 59 Deltagelse i Undervisningsministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram om folkeskolereform

  undervisningsministeriets_evaluering_af_folkeskolereformen.pdf

  Pkt. 59

  Deltagelse i Undervisningsministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram om folkeskolereform

  Sagsnr. 256052 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Undervisningsministeriet har inviteret 5 skoler fra Roskilde Kommune til at deltage i et stort evaluerings- og følgeforskningsprogram i forhold til folkeskolereformen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget drøfter, hvorvidt udvalget beslutter, at de 5 inviterede skoler indgår i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet, eller om udvalget vil lade det være op til de inviterede skoler, selv at afgøre det.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Undervisningsministeriet igangsætter et stort evaluerings- og følgeforskningsprogram i forhold til folkeskolereformen i samarbejde med en række centrale parter indenfor uddannelse og forskning. Målet er at følge omstillingsprocessen, så alle lærer af de erfaringer, skolerne gør sig med reformen.
  Forskerne har anbefalet, at der etableres et panel af minimum 200 repræsentativt udvalgte skoler, og på den baggrund har UNI-C udvalgt Vindinge Skole, Baunehøjskolen, Absalons Skole, Trekronerskolen og Vor Frue Skole fra Roskilde Kommune.
  Deltagelse i panelet indebærer, at der de næste fem år indsamles spørgeskemaer blandt elever, forældre, lærere, pædagoger og skoleleder på skolerne. Skolerne vil blandt andet få adgang til egne data og deltagelse i konferencer om følgeforskningen.
  Deltagelse er frivillig for skolerne men af hensyn til undersøgelsens validitet, er det afgørende, at så mange som muligt af de inviterede skoler vælger at indgå i evalueringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 59

  Udvalget anbefaler de udvalgte skoler, at de deltager i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet.

 • Pkt. 60 Gældende kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

  Pkt. 60

  Gældende kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 242898 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. september 2013 nye kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Udvalget har ønsket at drøfte de gældende kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget drøfter de gældende kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. september 2013 at tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet fremover skal ske på baggrund af en samlet vurdering efter følgende tre overordnede ikke prioriterede principper, som finder anvendelse både ved opgang og nedgang i børnetallet.
  - Ved tilpasninger lægges vægt på en hensigtsmæssig geografisk fordeling af tilbud i det enkelte distrikt.
  - Ved tilpasninger lægges vægt på, at der skal være variation i dagtilbuddene indenfor det enkelte distrikt. Dette betyder, at der skal sikres forskellige typer af dagtilbud i det enkelte distrikt, herunder at dagplejen behandles som et ligeværdigt tilbud.
  - Ved institutionslukninger indgår endvidere de samlede drifts- og bygningsmæssige forhold, f.eks. om der er bygninger med høje ejendomsudgifter, bygninger med betydelige renoveringskrav, bygninger af dårlig bygningskvalitet eller bygninger med uhensigtsmæssig indretning. Desuden indgår, om institutionen er beliggende i en lejet bygning frem for en bygning ejet af Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 60

  Udvalget beder forvaltningen om at iværksætte en analyse af kommunens dagtilbudsstruktur, der tager udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose og de kriterier, der er drøftet i dagens møde, med henblik på at fremkomme med et forslag til at sikre en fleksibel og bæredygtig institutionsstruktur på det samlede dagtilbudsområde, i forhold til kvalitet og kapacitet.

 • Pkt. 61 Opfølgning på efterspørgsel efter dagplejepladser

  Pkt. 61

  Opfølgning på efterspørgsel efter dagplejepladser

  Sagsnr. 255326 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har bedt om at få en sag på dagsordenen om efterspørgsel efter dagplejepladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har bedt om at få følgende sag på dagsordenen:
  ”Jeg kunne godt tænke mig en sag på dagsordenen, hvor vi får listet op hvor mange der efterspørger en dagplejeplads. Jeg mener dette er et nødvendigt redskab for at kunne følge udviklingen om hvorvidt vi formår at leve op til vores løfte om dagplejen som et ligeværdigt tilbud og hvorvidt midlerne der er afsat rent faktisk rykker noget.
  Jeg kunne godt tænke mig at vi løbende får en sådan sag op så vi kan følge udviklingen og den fremgang i efterspørgsel der gerne skulle følge med investeringen.
  Til sagen ønsker jeg også oplyst hvor mange der mod deres ønske får en vuggestueplads pga. manglende dagplejepladser”.
  Forvaltningen kan oplyse, at antallet af pladser i dagplejen fastsættes en gang årligt på baggrund af forventning til børnetallet. For 2014 er antallet fastsat til 71 dagplejere, inkl. 2 dagplejere til præmature børn. Der er aktuelt indmeldt 234 børn i dagplejen, og der er 10 ledige pladser. Antallet af pladser i dagplejen for 2015 skal fastsættes i forbindelse med budget 2015. Det bemærkes, at der for pladser i dagplejen gælder et andet princip end for de øvrige dagtilbud, hvor pengene følger barnet og økonomien justeres i forhold til antallet af indmeldte børn.
  For børn med pasningsbehov til og med den 31. juli 2014 er der 18 børn, som ønsker dagpleje, som har fået tilbudt en vuggestueplads. Det drejer sig om 1 barn i Himmelev pasningsdistrikt, 9 børn i Sydbyens pasningsdistrikt, 4 børn i Midtbyens pasningsdistrikt, 2 børn i Ågerup pasningsdistrikt og 2 børn i Vindinge pasningsdistrikt. De to sidstnævnte børn har dog fået dagplejeplads i Himmelev pasningsdistrikt.
  Dagplejen har senest i marts 2014 søgt efter flere dagplejere, især i Sydbyen og Midtbyen. Der var dog ingen ansøgere fra disse to områder.
  Forvaltningen følger hver måned udviklingen i kapaciteten på 0-6 års området, og Skole- og Børneudvalget bliver til hvert møde orienteret om antallet af pladser i de enkelte pasningsdistrikter, antallet af indmeldte børn, og antallet af tomme pladser, herunder i antallet af tomme pladser i dagplejen. Det fremgår af oversigten, at der generelt i det seneste år har været ledige pladser i distrikterne. Pt. er der, jvf oversigten til sagen om pladser på 0-6 års området, 10 ubesatte pladser i dagplejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 61

  Drøftet.

 • Pkt. 62 Ny styrelsesvedtægt for de kommunale klubber - efter høring

  ny_styrelsesvedtaegt_for_de_kommunale_klubber.pdf forslag_til_ny_styrelsesvedtaegt_for_foraeldrebestyrelserne_i_klubberne.pdf bilag_til_styrelsesvedtaegt.pdf sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_i_klub_ei_engbaekgaard_og_impulsen.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_klub_gadegaarden_og_krudthuset.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_klub_nord.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_klub_midt_hedeboparken.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_klub_hjoernet.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_klub_hyrdehoej.pdf hoeringssvar_bestyrelserne_i_klub_soendergaarden_klub_kildegaarden_og_klub_margrethehaab.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_sct._georg_gaardens_klub.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_klub_tingstedet.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_klub_trekroner_skademosegaard_og_nymarksgaard.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_for_klubberne_oestervang_og_vor_frue.pdf hoeringssvar_omu_skole_og_klub.pdf hoeringssvar_personalet_klub_roskilde_syd_afdeling_gadstrup.pdf hoeringssvar_lmu_klub_nord_kometen_impulsen_engen_engbaekgaard_og_poplen.pdf hoeringssvar_lmu_klub_sct._goerg_gaarden.pdf hoeringssvar_personale_klub_oest.pdf hoeringssvar_personalet_klub_kildegaarden.pdf hoeringssva_rpersonale_klub_roskilde_syd_afdeling_daastrup.pdf

  Pkt. 62

  Ny styrelsesvedtægt for de kommunale klubber - efter høring

  Sagsnr. 251393 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. marts 2014 at sende forslag til ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber i høring. Sagen har været i høring i klubbernes forældrebestyrelser og MED udvalg og forelægges til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber godkendes således, at valget af forældrerepræsentanter for afdelingen sker på et forældremøde i den enkelte afdeling, og der for afdelinger med basisgrupper så vidt muligt vælges 1 repræsentant og 1 suppleant for forældre til denne gruppe børn udover de 1-2 forældrerepræsentanter fra afdelingen.

  Beslutningskompetence

  Skole – og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. marts 2014 at sende et forslag til ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber i høring. Sagsfremstillingen med bilag fra mødet den 4. marts 2014 fremgår af bilag.
  Byrådet besluttede den 29. januar 2014 en ny struktur for de kommunale klubber i Roskilde Kommune. Som en konsekvens af den nye klubstruktur er der udarbejdet forslag til en ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber.
  Den nye klubstruktur indebærer, at der oprettes 5 klubområder. De enkelte klubber udgør én institution bestående af 3-6 afdelinger, en klubleder, et budget og en forældrebestyrelse.
  Forslaget til ny styrelsesvedtægt indebærer, at der i stedet for forældrebestyrelser i hver enkelt afdeling oprettes én forældrebestyrelse for hver af de 5 nye klubber. Styrelsesvedtægten indeholder bestemmelser om sammensætningen af forældrebestyrelser, herunder at det så vidt muligt skal sikres, at der er forældrerepræsentanter fra alle afdelinger i bestyrelsen. Samtidig foreslås det, at der er 2 medarbejderrepræsentanter for alle medarbejderne i klubben og 2 repræsentanter for alle klubmedlemmer i klubben i bestyrelsen.
  Af hensyn til de nye forældrebestyrelsers opgaver forud for det nye skoleår 2014-2015, skal valg til de nye forældrebestyrelser finde sted primo maj.
  Høringssvar
  Forslaget til ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber har været i høring i forældrebestyrelser og MED udvalg i perioden 5. – 19. marts 2014. Der er modtaget 19 høringssvar, som fremgår af bilag sammen med et sammendrag af høringssvarene. 12 af høringssvarene er fra bestyrelserne, 1 er fra OMU Skole og Klub og 6 er fra de lokale medudvalg (LMU).
  Der er generelt i høringssvarene fremkommet bemærkninger til forældrebestyrelsens sammensætning og til procedurerne for valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
  I 11 af høringssvarene stilles forslag om at der vælges flere medarbejderrepræsentanter og/eller flere repræsentanter for klubmedlemmerne end de 2 medarbejderrepræsentanter og de 2 klubrepræsentanter, der er foreslået i § 2 i forslaget til ny styrelsesvedtægt. 4 høringssvar foreslår, at der vælges 1 medarbejderrepræsentant og 1 repræsentant for klubmedlemmerne fra hver afdeling til bestyrelsen. 5 høringssvar foreslår, at der vælges 1-2 klubrepræsentanter fra hver afdeling til bestyrelsen og 2 høringssvar foreslår, at der vælges 1 medarbejderrepræsentant fra hver afdeling til bestyrelsen.
  I høringssvarene fra bestyrelse og personale i Klub Sct. Georggården stilles forslag om, at der vælges 2 forældrerepræsentanter og en suppleant fra basisgruppen (forældre til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) til bestyrelsen, således at de vælges udover de 1-2 forældrerepræsentanter for hele afdelingen, hvor det er forslået i § 2, at der vælges 1-2 forældrerepræsentanter, og at en af disse skal være repræsentant for forældre i basisgruppen.
  I 9 af høringssvarene stilles forslag om, at valget af forældrerepræsentanter og suppleanter sker på et afdelingsmøde frem for på et fælles forældremøde i klubben, som det er foreslået i § 3, stk. 1, i forslaget til ny styrelsesvedtægt.
  2 bestyrelser foreslår i deres høringssvar, at der i hver afdeling gives mulighed for at oprette et forældreråd, som skal understøtte og fastholde det lokale engagement og aktiviteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 62

  Godkendt.

 • Pkt. 63 Ansøgning om godkendelse som privat daginstitution, Børnehuset Atlantis

  godkendelseskriterier_for_privatinstitutioner_i_roskilde_kommune.pdf ansoegning_om_godkendelse_som_privat_institution.pdf bilag_ansvarlig.pdf bilag_vedtaegter.pdf bilag_tillaeg_til_vedtaegter_boernehuset_atlantis.pdf bilag_antal_boern_og_oekonomi.pdf bilag_optagelseskriterier.pdf bilag_formaal_og_paedagogisk_kvalitet.pdf bilag_personaleforhold.pdf bilag_sikkerhedsstillelse.pdf bilag_administration.pdf

  Pkt. 63

  Ansøgning om godkendelse som privat daginstitution, Børnehuset Atlantis

  Sagsnr. 254615 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børnehuset Atlantis i Viby / Dåstrup søger om at blive godkendt som privat institution. Institutionen indfrier kravene til privat drift efter lovgivningen og kommunens godkendelseskriterier

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. børnehuset Atlantis med virkning fra den 1. maj 2014 godkendes til privat institution efter dagtilbudslovens § 19. stk. 4. på betingelse af, at der stilles en garanti svarende til 3 måneders drift af institutionen, og
  2. ændring af vedtægten godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har opsagt driftsoverenskomsten med Børnehuset Atlantis med 9 måneders varsel til den 1. januar 2015. Bestyrelsen i Børnehuset Atlantis ønsker i forbindelse med opsigelsen af driftsoverenskomsten med Roskilde Kommune at overgå til privat institution og har ansøgt om, med virkning fra den 1. maj 2014,at blive godkendt som privat institution efter dagtilbudslovens § 19. stk. 4. Forvaltningen anbefaler, at bestyrelsens ønske om at overgå til privat institution den 1. maj 2014 imødekommes.
  Børnehuset Atlantis ansøgning med vedtægter og uddybende bilag fremgår af bilag.
  Institutionen etableres i børnehusets eksisterende bygninger Bakkefløjen 17 -19, Dåstrup, og kapaciteten sættes til 30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.
  Børnehuset Atlantis indfrier kravene til godkendelse jf. lovgivningen og de kriterier, der er fastsat af Roskilde Kommune (vedlagt). De har derfor i henhold til dagtilbudslovens § 20 krav på godkendelse.
  I forbindelse med overgangen til privat institution skal vedtægterne ændres. Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede vedtægtsændringer godkendes.
  Af godkendelseskriterierne fremgår det, at Roskilde Kommune, på grund af kommunens forsyningsforpligtelse ved den private institutions eventuelle ophør, kræver en bankgaranti svarende til 3 måneders drift af privat institutionen. Bestyrelsen for Børnehuset Atlantis ønsker, at kommunen frafalder kravet om 3 måneders driftsgaranti. Da kravet er en del af godkendelseskriterierne, og da alle tidligere ansøgere har måttet indfri kravet, anbefaler forvaltningen, at kravet om 3 måneders driftsgaranti fastholdes.
  Det er således en betingelse, at institutionen stiller en garanti svarende til tre måneders drift af institutionen. Garantien er beregnet til 1.259.932 kr.
  Hvis institutionen ikke opfylder de kriterier, som institutionen er godkendt på baggrund af, kan kommunen ifølge dagtilbudslovens § 20 stk. 3 tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution.
  Roskilde Kommune yder efter lovgivningen et tilskud per barn, der er optaget i daginstitutionen og har bopæl i Roskilde Kommune. Tilskuddet svarer til den gennemsnitlige udgift per barn indskrevet i en af kommunens egne institutioner, med tilsvarende aldersgruppe og åbningstid.

  Økonomi

  Udgiften til tilskud afholdes inden for det nuværende budget.
  Godkendelse af at Atlantis bliver privat institution betyder, at den forventede besparelse på 1 mio. kr. som fulgte med beslutningen om at lukke Atlantis og Lindehuset, ikke kan indfries.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 63

  Forvaltningen oplyste i mødet, at Børnehuset Atlantis, efter indsendelse af ansøgningen, har meddelt forvaltningen, at de søger om privatisering fra 1. juni 2014.
  Ad1-2: Godkendt, således at det er med virkning fra 1. juni 2014.

 • Pkt. 64 Evaluering af ressourcemodellen for folkeskolerne

  evaluering_af_ressourcemodel_paa_folkeskoleomraadet.pdf

  Pkt. 64

  Evaluering af ressourcemodellen for folkeskolerne

  Sagsnr. 255403 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 30. januar 2013, at skolernes ressourcemodel skulle evalueres forud for budget 2015. Den nuværende ressourcemodel, som blev godkendt af byrådet den 30. januar 2013 er blevet evalueret af en ekstern konsulent, Holger Olsen, som fremlægger resultater af evalueringen i mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Evalueringen af den nuværende ressourcemodel for folkeskolerne i Roskilde Kommune er gennemført af KL’s konsulentvirksomhed og fremgår af bilag. Evalueringen viser, at den nuværende model kun delvist lever op til ønsket om harmonisering, gennemsigtighed og forenkling. Konklusionen er, at der er behov for at revurdere modellen i lyset af de ændringer, der følger med folkeskolereformen.
  Den nuværende ressourcemodel betyder, at store skoler og skoler med høje klassekvotienter har bedre vilkår end skoler med små klassekvotienter.
  Evalueringen konkluderer tillige, at der tildeles ressourcer til ”små skoler” og efter antal elever med ”ikke-vestlig oprindelse” ud fra en anden fordeling end den dynamiske og elevtalsafhængige tildeling, der i øvrigt bruges i den nuværende model.
  Evalueringen anbefaler, at der gennemføres en ny ressourcemodel for folkeskolerne, som består af færre parametre end den nuværende, og som dermed har en større enkelhed og gennemsigtighed uden at det medfører en skævvridning i forhold til eksempelvis de mindre skoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 64

  Drøftet.

 • Pkt. 65 Frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af lærerarbejdspladser

  Pkt. 65

  Frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af lærerarbejdspladser

  Sagsnr. 254800 Skole- og Børneudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om at frigive rådighedsbeløb til indretning af lærerarbejdspladser i 2014. Desuden orienteres der om processen med at indrette attraktive arbejdspladser på skolerne i relation til fremtidens folkeskole og med de ændrede arbejdstidsregler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2014 er der afsat 10 mio. kr. til at etablere arbejdspladser på skolerne, som honorerer kravene i folkeskolereformen og giver attraktive arbejdspladser til lærernes ændrede arbejdstider. Skolerne har forskellige behov, og derfor er udgangspunktet de eksisterende lokaleforhold og lokale ønsker til IT og inventar. Anlægsbevillingen anvendes til at skabe fleksible og anvendelige rammer for forberedelse med forskellige lokale løsninger på de enkelte skoler.
  Samtlige skoler har gennemført en lokal proces, hvor medarbejderne har været inddraget, og hvor der har været en dialog med arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. Sagen er behandlet i det lokale MED-udvalg.
  Forvaltningen har i samarbejde med de enkelte skoler kortlagt alle skolernes behov, og den kommunale arbejdsmiljøchef har været inddraget i forhold til lovkravene til arbejdspladser. I dialogen med skolerne er der taget udgangspunkt i lokale ønsker og inspiration fra materiale fra blandt andet Danmarks Lærerforening og BUPL.
  Få steder er der mindre bygningsændringer, og ellers skal der etableres den nødvendige IT infrastruktur og anskaffes IT udstyr såvel som inventar. Det betyder, at samtlige skoler har fået tildelt et beløb til indkøb af inventar svarende til 5000 kr. per medarbejder, der giver et budget på i alt 4.050.000 kr. Derudover har skolerne fået tildelt et beløb til IT-udstyr beregnet ud fra det konkrete udgangspunkt på den enkelte skole og deres egne ønsker til IT-løsninger, som har et samlet budget på cirka 4 mio. kr. De sidste 2 mio. kr. anvendes til mindre ombygninger og etablering af IT-netværk.
  Etablering og indkøb gennemføres, så samtlige arbejdspladser står klar senest til opstart af det kommende skoleår.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2014:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000

  Finansiering
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 65

  Anbefales.

 • Pkt. 66 Eventuelt

  Pkt. 66

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 01-04-2014, pkt. 66

  - Lokale erhvervsdrivende fra Roskilde Kommune i skolebestyrelser
  - Konference om DUR den 22. april 2014.