You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 3, 2014 - 17:00
Sted: Margretheskolen, Margretevej 7
 • Pkt. 82 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 82

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 82

  Anna Bondo Nielsen (Ø) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Stougaard (Ø), der havde lovligt forfald.
  Godkendt.

 • Pkt. 83 Orientering om pladser på 0-6 års områder i maj

  distriktsopgoerelse.pdf institutionsopgoerelse.pdf

  Pkt. 83

  Orientering om pladser op 0-6 års områder i maj

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger hver måned udviklingen i kapaciteten for dagtilbud på 0 - 6 års området. Oversigten pr. 1. maj 2014 viser den aktuelle udnyttelse af kapaciteten i hvert af de 11 pasningsdistrikter, herunder om der er tomme pladser eller ekstra indskrevne børn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn helst skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt. Stort set alle børn får tildelt plads i eget distrikt eller nabodistriktet, med mindre de selv ønsker et andet distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af tomme pladser fordelt på dagtilbud. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hver enkelt institution.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 83

  Godkendt.

 • Pkt. 84 Orientering om deltagelse i De Utrolige År

  Pkt. 84

  Orientering om deltagelse i De Utrolige År

  Sagsnr. 258432 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik har et mål om tidlig indsats i forhold til udsatte børn. Roskilde Kommune starter i 2014 det evidensbaserede program ”De Utrolige År” til børn fra 3-8 år og deres forældre. Formålet med ”De Utrolige År” er at fremme børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer samt skoleparathed ved at styrke forældrenes kompetencer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik har mål om tidlig indsats i forhold til udsatte børn, og om at indsatser ydes tæt på barnet og den unges almindelige hverdag.
  Roskilde Kommune omlægger dele af den tidlige og forebyggende indsats til også at omfatte De Utrolige Års forældreprogram for børn fra 3-8 år samt deres forældre. ”De Utrolige År” er udviklet af en amerikansk psykolog og er en metode, der arbejder med at mindske risikofaktorer omkring et barn, samtidig med at de faktorer der beskytter barnet fremmes.
  ”De Utrolige År” fremmer børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer samt skoleparathed ved at styrke forældrenes kompetencer. Det forventes, at den tidlige indsats vil kunne forebygge, at nogle børn og forældre får behov for yderligere støtte fra Roskilde Kommune, og at det vil styrke inklusionen af børnene i skolen.
  Metoden består af kurser for grupper af forældre, hvor der er fokus på at udvikle og udnytte forældrenes egne ressourcer. Medarbejdere fra Roskilde Kommune undervises i metoden fra 2014 og 2 år frem. Fra september 2014 går de første forældrekurser i gang som en del af kompetenceudviklingen.
  International forskning viser, at den forældretræning, der er en del af ”De Utrolige År” medvirker til bedre forældrekompetencer, bedre selvfølelse og mindre stress hos forældrene samt at børnene får færre adfærdsvanskeligheder.
  I dansk sammenhæng viser en evaluering, at ”De Utrolige År” betyder, at:
  - forældrenes opdragelsesmetoder bliver mere positive,
  - stressniveauet i familien falder,
  - relationen mellem de voksne og børnene bliver mere positiv,
  - barnets problemer og vanskelige adfærd i hjemmet, institutionen og skole reduceres.
  På baggrund af de gode erfaringer udbydes metoden til danske kommuner med støtte fra satspuljen.
  Som en del af ”De Utrolige År” indføres et måleredskab, så der kan følges op på om Roskilde Kommune kan dokumentere en positiv effekt af forældreprogrammet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 84

  Godkendt.

 • Pkt. 85 Orientering om slutevaluering af pilotprojekter omkring folkeskolereformen

  slutevaluering_pilotprojekter.pdf

  Pkt. 85

  Orientering om slutevaluering af pilotprojekter omkring folkeskolereformen

  Sagsnr. 227538 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle skoler har gennemført pilotprojekter i skoleåret 2013/14, der afprøver forskellige elementer i folkeskolereformen. Projekterne er nu slutevalueret og skolerne videregiver deres anbefalinger i forhold til tilrettelæggelse af det kommende skoleår 2014/15.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Alle skoler har som en del af procesplanen for politisk forberedelse af folkeskolereformen gennemført lokale pilotprojekter, der afprøver elementerne i folkeskolereformen. Skole- og Børneudvalget er løbende blevet orienteret om resultaterne ved status på procesplanen for Fremtidens Folkeskole. Skolerne har nu opsamlet erfaringerne med deres pilotprojekter, som indgår i det videre forløb med videndeling i forhold til gennemførelse af folkeskolereformen. En samlet oversigt over de enkelte skolers anbefalinger fremgår af bilag. De mere overordnede konklusioner og anbefalinger beskrives nedenfor.

  Lærer- og pædagogsamarbejde

  Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale har en stor effekt. Det højner læringsniveauet og trivslen. Samarbejdet gør det muligt at organisere de konkrete indsatser mere hensigtsmæssigt og at tilgodese flere læringsstile. Flere skoler anbefaler, at samarbejdet opskaleres og at samarbejdet styrkes med klar fokus på elevens udbytte frem for faggruppe. Pædagogisk personale i den understøttende undervisning er med til at skabe sammenhæng for eleven.

  Udvidet skole dag og understøttende undervisning

  Erfaringerne med bevægelse hver dag er en succes. Børnene udtrykker tilfredshed, og skolerne oplever, at daglig bevægelse styrker elevernes læring, koncentration og motivation. I forhold til den understøttende undervisning anbefales, at eventuelle kurser tager afsæt i lokale omgivelser. Der er generelt blandende erfaringer med lektiecafe.

  Engelsk i 1-2. klasse

  Det har været en klar succes med engelsk i 1-2. klasse. Eleverne er parate til at lære sprog, og anbefalingen er at anvende meget konkrete materialer og inddrage bevægelse i faget.

  Udskolingen

  En del skoler har gennemført forskellige pilotprojekter i udskolingen, der støtter elevernes læring ved at skabe mere motiverende rammer og støtte overgangen til ungdomsuddannelse. Erfaringerne viser, at en udskolingsstruktur med holdopdelte forløb og basislærere på tværs af årgange giver mere motiverede elever, der er engageret i egen læring.
  Udvidet brobygning med projektforløb på 9. årgang i samarbejde med ungdomsuddannelsessteder betyder, at eleverne føler sig bedre klædt på til at vælge uddannelse. Co-pilot projektet, hvor en person støtter den enkelte elev i overgangen til ungdomsuddannelse, både uddannelsesmæssigt og personligt, ser ud til at have god effekt i forhold til at den unge fastholdes i sin uddannelse.

  IT understøttende undervisning

  I forhold til pilotprojekter med afprøvning af IT i undervisningen anbefales tablets som relevant supplement i specialundervisningen, da eleverne bliver mere selvhjulpne. I arbejdet med diverse IT-programmer anbefales at vælge konkrete undervisningsforløb og udvælge hvilke læringsmål, der skal i spil. Interaktive projektorer, hvor tavlen også er et almindeligt whiteboard, fungerer rigtig godt, viser et forløb om anvendelsesmuligheder, som har fundet sted i samarbejde med UCSJ.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 85

  Godkendt.

 • Pkt. 86 Orientering om fælles uge 32-kurser på skoleområdet

  program_uge_32_kurser.pdf

  Pkt. 86

  Orientering om fælles uge 32-kurser på skoleområdet

  Sagsnr. 248378 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres, at der er planlagt gennemførelse af en fælles begyndelse af det nye skoleår i uge 32 for alle lærere og pædagogisk personale på skoleområdet. Den fælles start er et ønske fra skolelederne, og formålet er at sætte fokus på de fælles faglige udfordringer med folkeskolereformen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I ugen inden eleverne begynder i skole efter sommerferien, markeres det første skoleår med skolereformen for lærere og pædagogisk personale på skoleområdet med et fælles forløb i uge 32. Programmet er udarbejdet i samarbejde med skolelederne for at styrke gennemførelsen af skolereformen, øge fokus på læring og inklusion, og samtidig opnå en synergieffekt blandt deltagende lærere og pædagogisk personale.
  Programmet, fremgår af bilag, og viser at uge 32 indledes med en fælles konference for alle lærere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet. Herefter er der, tirsdag og onsdag, en række fælles workshops med videre, som foregår på de enkelte skoler. Temaerne spænder bredt fra inklusion og trivsel, humanistiske fag, naturfag til musiske og kreative fag såvel som idræt, motion og bevægelse. De sidste to dage i ugen har den enkelte skole tilrettelagt særlige aktiviteter og møder for lærere og pædagogiske medarbejdere på den enkelte skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Udgifterne afholdes indenfor det budget, der er afsat til kompetenceudvikling på skoleområdet.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 86

  Godkendt.

 • Pkt. 87 Orientering om status på klubområdet forud for skoleåret 2014/15

  Pkt. 87

  Orientering om status på klubområdet forud for skoleåret 2014/15

  Sagsnr. 258662 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på klubområdet efter omlægningen til fem geografiske områder den 1. februar 2014 og de medfølgende personalerokader samt om de forpligtende samarbejder med skolerne om læring og trivsel. Der orienteres desuden om de nyvalgte forældrebestyrelser og proces med at inddrage børnene i udvikling af klubtilbuddet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede med sagen om den fremtidige klubstruktur den 14. januar 2014, at organisationsændringen skulle gennemføres fra den 1. februar 2014, og at klubberne indgår forpligtende samarbejde med skolerne om at understøtte børnenes læring og trivsel. Samtidig bestilte udvalget en status for klubområdet forud for skoleåret 2014/15.
  Alle personalerokader er på plads for både ledere og medarbejdere, hvor der er fundet stillinger til alle. Der har været en temadag for medarbejderne om at håndtere forandringer, fokus på klubbens kerneopgave og betydningen af den nye ledelsesstruktur.
  Tilslutningen af børn til klubberne er stort set uændret. Der er tilmeldt 2448 børn per 1. maj 2014, hvor der var 2377 børn samme tid sidste år.
  Klubberne er godt i gang med det forpligtende samarbejde med skolerne. De drøfter blandt andet, hvordan klubpædagoger indgår i løsningen af opgaverne sammen med skolerne. Desuden vil forskellige modeller for, hvad der virker for den enkelte skole og klub, blive afprøvet. Da klubberne har børn fra flere skoler, kan den enkelte klub være nødt til at organisere samarbejdet forskelligt. De fleste klubber har allerede lavet konkrete aftaler med skolerne om det antal timer, der er med til at sikre fuldtidsstillinger til pædagogerne, og de sidste klubber er i gang.
  Alle klubberne har haft valg til forældrebestyrelser, og tilbagemeldingen er, at forældrene er meget engagerede og nogle steder har der været kampvalg. De første bestyrelsesmøder er gennemført i maj og tilbagemeldingerne på drøftelser omkring åbningstid er generelt ens. Det betyder, at alle klubber udover åbningstid i hverdagene fra 14.30 til 17.00, samler timer sammen til ekstra åbningstid ved at lukke de mindre enheder i ferier og fridage og samler børnene på færre enheder i de perioder. Den mere konkrete udmøntning afhænger af den fremtidige fremmødestatistik og lokale behov.
  Alle klubber har med forskellige kreative modeller inddraget børnene aktivt i processen. Det er fulgt op med en fælles ’børneinspirationsdag’, hvor de fem klubber præsenterede deres arbejde og arbejdede videre med udvalgte temaer på tværs af klubberne.
  Børnene lægger vægt på, at klubberne kan støtte dem i at danne sociale relationer og fællesskaber, gerne på tværs af skole og klub. Børnene ser også gerne, at det pædagogiske personale, samtidig med at de deltager i skolen, støtter det enkelte barn i at få et frirum. Der skal findes en god balance mellem pædagogens skolerolle og deres sociale rolle som ”venskabshjælpere”, igangsættere af bevægelse og kreative processer og deres betydningsfulde rolle for den overordnede trivsel.
  Børnene ønsker fleksible åbningstider, så klubben sommetider kan holde åbent om aftenen og i ferie/weekender ved særlige arrangementer og aktiviteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 87

  Godkendt.

 • Pkt. 88 Orientering om kommende større sager til Skole- og Børneudvalget

  Pkt. 88

  Orientering om kommende større sager til Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal og den efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i det kommende kvartal i udvalget:
  - Sammensætning af skolebestyrelser efter skolebestyrelsesvalg
  - Specialundervisning, indhold i arbejdet med inklusion på skolerne
  - Ny erhvervsrettet 10. klasse fra skoleåret 2015/2016 – efter erhvervsuddannelsesreform
  - Resultat af afstemningen om bespisningsordning på dagtilbudsområdet
  - Budget 2015
  Oversigt over større sager i udvalget i den efterfølgende periode:
  - Opfølgning på den boligsociale indsats
  - Procesevaluering af klubområdet i forhold til folkeskolereformen
  - Opfølgning på projekt om kommunens indsats for særligt udsatte flygtningefamilier (afsluttes ultimo 2014)
  - Kommunalt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing om behandling af sager om overgreb mod børn og unge

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 88

  Godkendt.

 • Pkt. 89 Bevilling til projektet vejen til uddannelse og beskæftigelse

  Pkt. 89

  Bevilling til projektet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”

  Sagsnr. 200522 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune deltager i projektet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og slutter med udgangen af 2014. Ministeriet har i februar 2014 udmeldt en pulje til gennemføre og forankre projektet i 2015. Roskilde Kommune har modtaget 152.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udgifts- og indtægtsbevilling på 152.000 kr. for perioden 1. januar 2015 til 30. april 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i august 2011, at Roskilde Kommune deltager som projektkommune i projektet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” (tidligere kaldet Særtog). Projektet støttes af ministeriet og gennemføres i perioden december 2011 til og med december 2014. Denne sag handler om en pulje til at forankre projektets metode fra 1. januar 2015 til 30. april 2015.
  Formålet med projektet er at støtte anbragte og tidligere anbragte børn og unge i deres uddannelsesforløb. Projektets metode er et helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde som tydeliggør og målretter den støtte, der ydes. Regeringens sociale 2020 mål har også fokus på udsatte børn og unges uddannelse, både af hensyn til børnenes trivsel og muligheder for et senere velfungerende voksenliv. Regeringens mål er, at andelen af udsatte børn og unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, øges fra 36,4 % i 2011 til 50 % i 2020.
  Ved projektets start var 44 % af de 17 unge der deltog i projektet, i gang med en uddannelse. I dag er 83 % af de 42 unge der deltager i projektet, i gang med en uddannelse. Midtvejsevalueringen af projektet viser også, at støtten fra projektet betyder en mere koordineret og målrettet indsats.
  Roskilde Kommune modtager 152.000 kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje til yderligere implementering og forankring af projektets metode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  De 152.000 kr. er bevilliget for perioden 1. januar 2015 til 30. april 2015. Der søges om en udgifts og indtægtsbevilling på 152.000 kr. i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 89

  Anbefales.

 • Pkt. 90 Ansøgning om kommunalisering af Børnehaven Tornhøj

  ansoegning_om_kommunalisering_af_boernehaven_tornhoej.pdf

  Pkt. 90

  Ansøgning om kommunalisering af Børnehaven Tornhøj

  Sagsnr. 258461 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende daginstitution Tornhøj Børnehave har ansøgt om at blive kommunal institution. Institutionen overdrager ejendom og alle aktiver til Roskilde Kommune ved kommunaliseringen. På grund af det faldende behov for børnehavepladser i Jyllinge pasningsdistrikt foreslår forvaltningen, at børnehaven nednormeres ved kommunaliseringen, og at børnehaven sammenlægges med Arken til et børnehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ansøgningen fra Tornhøj Børnehave imødekommes, så Tornhøj overgår til kommunal institution snarest muligt og indgår i område Roskilde Nord,
  2. Tornhøj Børnehave, i forbindelse med kommunaliseringen, normeres til 44 børnehavebørn, svarende til to grupper, og
  3. Tornhøj Børnehave sammenlægges med, og bliver en afdeling af, Børnehuset Arken.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tornhøj Børnehave har sendt en ansøgning om at ophæve sin status som selvejende institution og overgå til kommunal institution. Ansøgningen fremgår af bilag.
  Tornhøj Børnehave, Baunegårdsvej 70 i Jyllinge, er en selvejende børnehave, normeret til 88 børnehavebørn. Ejendommen tilhører børnehaven, og Frie Børnehaver varetager administrationen for børnehaven.
  Ved en kommunalisering overdrager Tornhøj Børnehave ejendommen og alle aktiver til Roskilde Kommune.
  En kommunalisering af Tornhøj Børnehave indebærer, at driftsoverenskomsten med Roskilde Kommune skal opsiges, og bestyrelsen skal ansøge Civilstyrelsen om samtykke til opløsning og overdragelse af den selvejende institutions formue, herunder ejendommen Baunegårdsvej 70 i Jyllinge, til Roskilde Kommune. Ejendommen er ubehæftet og har ifølge den seneste vurdering fra 2012 en ejendomsværdi af 3.400.000 kr. Roskilde Kommune har, ved det seneste bygningssyn i 2013, vurderet ejendommens samlede tilstand til middel.
  Ved en kommunalisering af børnehaven overgår administrationen, arbejdsgiverkompetencen og ansvaret overfor de ansatte samt det økonomiske ansvar for driften til Roskilde Kommune.
  Ved en kommunalisering af børnehaven foreslår forvaltningen, at børnehaven, på grund af det faldende behov for børnehavepladser i Jyllinge pasningsdistrikt, nednormeres til 44 børnehavebørn svarende til to grupper. Dermed nedbringes kapaciteten i Jyllinge pasningsdistrikt med 44 pladser.
  Ved en kommunalisering af børnehaven opløses den nuværende bestyrelse i børnehaven, og i stedet oprettes der et forældrekontaktudvalg bestående af tre til fem forældrerepræsentanter og vælges to forældrerepræsentanter til områdebestyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der vil være engangsudgifter forbundet med overdragelse af ejendommen til eksempelvis tinglysning af skøde. Tornhøj har et underskud på driften på ca. 100.000 kr. fra tidligere budgetår. Disse udgifter kan afholdes inden for dagtilbudsområdet.
  Roskilde Kommune tilføres en ejendom med en værdi vurderet til 3.400.000 kr. i 2012. Det bemærkes, at ejendommens markedsværdi ikke kendes.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 90

  Ad 1-3: Anbefales

 • Pkt. 91 Analyse af dagtilbudsområdet

  analyse_af_dagtilbudsomraadet.pdf

  Pkt. 91

  Analyse af dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 257290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en analyse af kommunens dagtilbudsområde med henblik på at fremkomme med forslag til at sikre en fleksibel og bæredygtig dagtilbudsstruktur i forhold til kvalitet og kapacitet. Analysen tager sit afsæt i den statusbeskrivelse som udvalget godkendte den 6. maj 2014. I analysen præsenteres de udfordringer og muligheder, der er på dagtilbudsområdet i forhold til at sikre en høj kvalitet og en fleksibel kapacitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. analysen anvendes som grundlag for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet,
  2. resultaterne fra undersøgelsen om børns læring og trivsel drøftes med dialogforum på dagtilbudsområdet i efteråret 2014 med henblik på at udarbejde konkrete forslag til det videre arbejde, og
  3. udvalget drøfter behovet for justering af kriterier for lukning af institutioner.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget drøftede den 1. april 2014 de gældende kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en analyse, der med udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose og de drøftede kriterier, skulle fremkomme med forslag til at sikre en fleksibel og bæredygtig institutionsstruktur på det samlede dagtilbudsområde, i forhold til kvalitet og kapacitet.
  Analysen af dagtilbudsområdet, som fremgår af bilag, tager afsæt i statusbeskrivelsen, som udvalget godkendte den 6. maj 2014. Analysen giver et billede af de udfordringer, som det samlede dagtilbudsområde står overfor i forhold til at øge kvaliteten med øget fokus på læring og trivsel, ligesom den giver et billede af de udfordringer, der er i forhold til at sikre den nødvendige kapacitet på området.
  Der arbejdes målrettet med at udvikle indsatserne i forhold til børns trivsel og læring i kommunens dagtilbud. Det har hidtil været vanskeligt for forvaltningen at trække data på resultater i forhold til kvaliteten, som også er anvendelige for det enkelte dagtilbud. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning i forhold til enkel og meningsfuld dataindsamling, som også vil skulle anvendes til de kvalitetsrapporter for dagtilbudsområdet, som forvaltningen præsenterer for udvalget hvert andet år. Forvaltningen foreslår, at resultaterne fra kortlægningsundersøgelsen på dagtilbudsområdet anvendes, når der skal formuleres politiske mål i forbindelse med politikudvikling på området. Forvaltningen foreslår tillige, at resultaterne fra undersøgelsen blandt børn, forældre og medarbejdere om læring og trivsel i dagtilbud drøftes i dialogforum på dagtilbudsområdet i efteråret 2014 med henblik på, at der efterfølgende kan udarbejdes et konkret forslag til det videre arbejde med udvikling af bæredygtige dagtilbud i forhold til kvalitet og kapacitet.
  Den seneste befolkningsprognose viser, at der i årene fremover er særlige udfordringer i de to pasningsdistrikter Jyllinge og Viby/Dåstrup, hvor der er flere pladser end der bliver efterspurgt, og at der i tre andre pasningsdistrikter, Sydbyen, Himmelev/Trekroner, Midtvestbyen, er behov for en større fleksibilitet imellem vuggestue- og børnehavepladser. I de 6 øvrige pasningsdistrikter er der stort set sammenfald mellem kapacitet og behov.
  På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter behovet for at nedbringe antallet af pladser i Jyllinge og Viby/Dåstrup, herunder at antallet af dagplejepladser i Jyllinge nedbringes. Antallet af pladser kan fx nedbringes ved at sammenlægge institutioner med det formål at sikre, at der er fleksible og bæredygtige dagtilbud, hvor der er plads til både vuggestue- og børnehavebørn, og hvor der tillige er plads til at børn fra dagplejen kan få børnehaveplads. Dette kan blandt andet opnås ved at nednormere børnehaven Tornhøj i Jyllinge i forbindelse med deres ansøgning om at blive kommunaliseret, som fremgår af anden sag på dagsorden. Fleksible og bæredygtige dagtilbud skal også indrettes efter de enkelte børnegruppers behov i forhold til læring og trivsel, og med henblik på at kunne tilbyde både rum til stille og mere vilde aktiviteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomien på dagtilbudsområdet er sammensat således, at pengene følger barnet. Det vil sige, at institutionerne får tildelt budget efter antal indmeldte børn og ikke efter, hvor mange børn de er normeret til. Det betyder også, at der i de to pasningsdistrikter med massivt faldende børnetal er flere dagtilbud, der har væsentligt færre børn indmeldt henover året, end de er normeret til. Det giver udfordringer for nogle i forhold til at få økonomien til at række, når der skal sikres en god medarbejderdækning i den fulde åbningstid og i forbindelse med fravær med videre. Der er således en større fleksibilitet for de institutioner, der har flere indmeldte børn, og dermed flere medarbejdertimer.
  For Dagplejen blev der i 2013 truffet den beslutning, at dagplejens budget reguleres en gang årligt. Det vil sige, at der ikke her sker en ændring i budgettet til dagplejen, når der er færre indmeldte børn. Det blev forudsat, i forbindelse med beregning af denne økonomimodel, at der ikke var tomme pladser, og dermed fuld dækning og fuld forældrebetaling. Når der så er tomme pladser i dagplejen betyder det, at der opstår en merudgift i forhold til det, der er forudsat i budgettet.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 91

  Ad 1: udvalget tager analysen til orientering
  Ad 2: godkendt
  Ad 3: drøftet, således at udvalget på det kommende møde behandler et selvstændigt punkt om kriterier for lukning af daginstitutioner samt et punkt om rammer for dagplejen.

 • Pkt. 92 Ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje

  udtalelse_fra_foraeldrebestyrelsen_vedr._aendring_i_styrelsesvedtaegten.pdf forslag_til_aendret_styrelsesvedtaegt_for_den_kommunale_dagpleje.pdf

  Pkt. 92

  Ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje

  Sagsnr. 85993 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 29. maj 2013 vedtog Byrådet en ny ledelsesstruktur for den kommunale Dagpleje. For at styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje er i overensstemmelse med den ny ledelsesstruktur, kræver det, at der sker en ændring af styrelsesvedtægten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den ændrede styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 29. maj 2013 vedtog Byrådet en ny ledelsesstruktur for den kommunale Dagpleje. Forud for beslutningen om den ny ledelsesstruktur for den kommunale dagpleje blev der gennemført en høringsproces hvor blandt andet forældrebestyrelsen blev inddraget. Den nye ledelsesstruktur indebærer, at der ikke længere er en afdelingsleder i dagplejen.
  I styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje skal § 3 stk. 4 og § 9 stk. 2 i styrelsesvedtægten justeres, så de svarer til byrådets beslutning.
  I styrelsesvedtægtens § 3 stk. 4 står i dag:
  ”Lederen og afdelingslederen betragtes ikke i denne sammenhæng som medarbejder og kan derfor hverken vælges eller deltage i valget af medarbejderrepræsentanter”.
  Det foreslås, at § 3 stk. 4 ændres til:
  ”Lederen betragtes ikke i denne sammenhæng som medarbejder og kan derfor hverken vælges eller deltage i valget af medarbejderrepræsentanter”.
  I styrelsesvedtægtens § 9 stk. 2 står i dag:
  ”Lederen er sekretær for bestyrelsen. Ved lederens fravær indtræder afdelingslederen i hans/hendes sted”.
  Det foreslås, at § 9 stk. 2 ændres til:
  ”Lederen er sekretær for bestyrelsen”.
  Ændring af styrelsesvedtægten kan kun foretages efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelsen. Udtalelse fra forældrebestyrelsen, og forslag til ændret styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje, fremgår af bilag.
  I forhold til bestyrelsens bemærkninger skal forvaltningen understrege, at justeringen af vedtægterne alene er udtryk for en konsekvensrettelse på baggrund af byrådets beslutning om organisering af dagplejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 92

  Godkendt.

 • Pkt. 93 Forslag om justering af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet

  evaluering_af_ressourcemodel_paa_folkeskoleomraadet.pdf bilag_med_ny_fordeling_i_ressourcetildelingsmodellen.pdf

  Pkt. 93

  Forslag om justering af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet

  Sagsnr. 255403 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL’s evaluering af ressourcetildelingsmodellen peger på, at der i dag er en uhensigtsmæssig fordeling af blandt andet tildelingen af ressourcer til teknisk, administrativt personale (TAP). På baggrund af drøftelser i Skole- og Børneudvalget den 1. april 2014 omkring evalueringen foreslår forvaltningen, at den nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet bibeholdes, men at tildelingen til administration og pedelvirksomhed justeres. Konsekvensen af omfordelingen er, at de små og mellemstore skoler får flere ressourcer og de store skoler får et mindre grundbeløb. Den samlede tildeling fastholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslaget til justeringer af den nuværende ressourcemodel i forhold til administration og pedelvirksomhed drøftes,
  2. den nuværende ressourcemodel beholdes med en justering, hvor hver skole får en grundtildeling og en tildeling pr. elev. Alle skoler tildeles 0,8 mio. kr. i grundtildeling på nær de små skoler, hvor TCR og Vor Frue Skole tildeles 0,4 mio., og Vindinge tildeles 0,6 mio. kr., og
  3. forslaget om en justering af ressourcemodellen med en grundtildeling, der dækker udgifter til administration og pedelvirksomhed sendes i høring i skolebestyrelser og MED.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 20. januar 2013 en ny ressourcemodel for folkeskolerne, og besluttede samtidig, at modellen skulle evalueres efter et år. KL har forestået evalueringen, som Skole- og Børneudvalget drøftede den 1. april 2014, herunder forslag til ændringer af den eksisterende model.
  Baggrunden for den nuværende ressourcemodel var harmonisering, gennemsigtighed og forenkling. Modellen består af flere parametre, hvor cirka 60 % af de samlede ressourcer fordels efter antal elever og klasser. Modellen er på den måde dynamisk og følger den demografiske udvikling. På andre områder er modellen mere statisk, som ’små skole’ og ’ikke vestlig oprindelse’. Modellen har betydet, at store skoler og skoler med høje klassekvotienter har bedre vilkår end skoler med små klassekvotienter.
  I dag er tildelingen til teknisk, administrativt personale (TAP) alene baseret på elevtallet. Der er ikke ligefrem proportionalitet mellem elevtal og behovet for TAP-ressourcer, og tildelingsformen kan dermed forekomme uhensigtsmæssig, fordi skoler med lavt elevantal er nødt til at hente ressourcer fra elev- og klassetildelingen for at sikre de nødvendige ressourcer til administration og pedelvirksomhed.
  Da den nuværende model blev ændret i 2013 fik de store skoler forhøjet deres ressourcetildeling til TAP på bekostning af de små og mellemstore skoler. Trekroner Skole fik således ca. 700.000 kr. mere ud af omlægningen, mens Peder Syv Skole fik reduceret tildelingen med ca. 500.000 kr. Der gøres opmærksom på, at tallene kan være svære at sammenligne fra år til år, da børnetallene løbende ændrer sig.
  På baggrund af Skole- og Børneudvalgets drøftelser indstiller forvaltningen, at den nuværende model bibeholdes, men at der indarbejdes justeringer på TAP-tildelingen.

  Konkret forslag til justering

  For at sikre nogenlunde lige vilkår for skolernes administration foreslår forvaltningen, at hver skole får en grundtildeling og en tildeling pr. elev. Det indstilles, at alle skoler tildeles 0,8 mio. kr. i grundtildeling. Det svarer nogenlunde til én sekretær og én teknisk serviceleder. De tre små skoler får et mindre grundbeløb. TCR og Vor Frue Skole tildeles 0,4 mio., og Vindinge tildeles 0,6 mio. kr.
  Den samlede tildelingen til TAP fastholdes på 29,5 mio.kr. (fremskrevet til nuværende niveau). Den del af de 29,5 mio. kr. der ikke fordeles via grundtildelingen fordeles med 1610 kr. pr. elev. Den konkrete fordeling fremgår af bilag. Omfordelingen betyder, at de store skoler får færre ressourcer tildelt til TAP, og de små skoler mellemstore får flere ressourcer. Samlet set omfordeles cirka en halv procent af den samlede ressource. Den skole, der mister mest er Jyllinge Skole, som mister ca. 550.000 svarende til 1,3 % af skolens samlede ressource.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Den samlede tildeling til TAP fastholdes på 29,5 mio. kr., og samlet set omfordeles cirka en halv procent af den samlede ressource.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 93

  Anbefales, således at sagen sendes i kort høring med frist til den 16. juni, idet der alene er tale om en mindre tilbagejustering i forhold til tildeling til teknisk administrativt personale (TAP).

 • Pkt. 94 Budget 2015-2018 - indledende drøftelser i fagudvalg

  budgetnotat_skole-_og_boerneudvalget.pdf sbu_-_borgerrettede_takster_2015.pdf sbu_blokoversigt.pdf sbu_bloktekster.pdf strategisk_anlaegsplan_2015-2022.pdf

  Pkt. 94

  Budget 2015-2018 - indledende drøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 258058 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler de indledende, overordnede budgetdrøftelser for Skole- og Børneudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I budgetprocessen for budget 2015 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august.
  På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2015-2018. Det sker i denne sag. Her forelægges det foreløbige budget samt de væsentligste udfordringer på udvalgets område.
  Det er ikke vurderingen på baggrund af drøftelserne om kommunens overordnede økonomi på forårsseminaret, at der er bevæggrund for at foretage reduktioner i driften, og budgetrammen for udvalget er således alene korrigeret med tekniske korrektioner, nye pris- og lønskøn samt eventuelle demografikorrektioner.
  På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen. Fagudvalgene skal på augustmødet tage stilling til behovet for omprioriteringer inden for udvalgets ramme samt eventuelle forslag til aktivitetsudvidelser.
  Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 5. september til 22. september 2014. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet.
  Udover budgetprocessen har Byrådet som bekendt også igangsat en proces vedrørende forøgelse af produktiviteten i Roskilde Kommune. Det er besluttet, at der over en 4 årig periode skal tilvejebringes produktivitetsforbedringer på 100 mio. kr. svarende til 25 mio. kr. årligt fra og med 2015.
  Arbejdet med produktivitetsstigning er ikke som sådan en del af budgetarbejdet, men derimod en løbende proces. Enkelttiltag vedrørende produktivitetsstigning vil alene blive forelagt til politisk godkendelse, hvis forslaget medfører ændringer af forhold, der kræver politisk godkendelse. Som udgangspunkt er det en forudsætning, at produktivitetsfremmende tiltag alene påvirker metoden, en kommunal serviceydelse leveres på, men ikke selve serviceniveauet.
  Produktivitetsstigningen er indregnet som en særskilt række i fagudvalgstabellen nedenfor på baggrund af udvalgets andel af de kommunale nettodriftsudgifter. Inden udgangen af 2014 skal beløbet udmøntes. Arbejdet med udmøntning koordineres i en tværgående arbejdsgruppe under ledelse af Økonomichefen og med deltagelse af MED-repræsentanter, hvorfra der vil blive afrapporteret løbende.

  Budget 2015

  Udgangspunktet for Skole- og Børneudvalgets budget er overslagsåret 2015 i det vedtagne budget 2014. Herefter er budgettet korrigeret for politiske beslutninger, tekniske korrektioner og fremskrevet med KL’s nyeste pris- og lønskøn. Herved fremkommer udvalgets samlede budget, som fremgår af nedenstående tabel:
  Budget 2015-2018 fordelt på politikområder

  Skole & Børneudvalget
  Nettoudgifter i 1.000 kr.
  i 2015-priser
  -=udgifter/+=indtægter
  Budget 2014 Budget forslag 2015 Budget forslag 2016 Budget forslag 2017 Budget forslag 2018
  Dagtilbud -348.390 -348.528 -342.958 -344.756 -348.000
  Skoler -993.641 -941.759 -944.060 -938.882 -940.310
  Specialskoler 20.381 -1.332 -1.179 -1.178 -1.178
  Børn og unge -276.578 -274.733 -274.674 -274.673 -274.673
  Lov- og cirkulæreprogram
  Konjunkturvurdering
  Nettodriftsudgifter i alt -1.598.228 -1.566.352 -1.562.871 -1.559.489 -1.564.162
  Heraf:
  Serviceudgifter -1.591.241 -1.557.981 -1.554.602 -1.551.221 -1.555.893
  Ikke-serviceudgifter 0 6.274 6.274 6.274 6.274
  Overførselsudgifter -6.987 -14.645 -14.543 -14.543 -14.543
  Nettodriftsudgifter i alt -1.598.228 -1.566.352 -1.562.871 -1.559.489 -1.564.162
  Produktivitetsstigning 8.233 8.233 8.233 8.233
  Anlæg i strategisk anlægsplan -22.000 -27.500 -12.000 -10.000
  Afledt drift i strategisk anlægsplan 0 0 -300 -300
  Anlæg i alt i strategisk anlægsplan -22.000 -27.500 -12.300 -10.300

  I budgetarbejdet frem til 1. behandling og budgetseminaret vil Skole- og Børneudvalgets budgetramme blive korrigeret efter behov for blandt andet konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen, lov- og cirkulæreprogrammet, konjunkturvurdering m.v.

  Anlæg

  Forvaltningen har som ved tidligere års budgetlægning udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan på baggrund af en tværgående, administrativ vurdering af kommunens anlægsbehov inden for en anlægsramme på 175 mio. kr., jf. drøftelserne på forårsseminaret.
  Forslaget til den strategiske anlægsplan blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2014 og er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Det er således Skole- og Børneudvalgets andel af den strategiske anlægsplan, der fremgår af oversigten ovenfor.
  Fagudvalgene skal på junimødet påbegynde drøftelserne om anlægsbehov. Senest på budgetmødet i august skal der fra hvert fagudvalg foreligge en oversigt over samtlige anlægsprojekter, der i perioden 2015-2018 af fagudvalgene anses for at skulle indgå i den videre budgetbehandlings prioritering. Samtlige anlægsforslag vil medgå i den videre budgetproces.

  Særlige forhold vedr. Skole- og Børneudvalget

  Trekronerskolen har ikke tilstrækkelig kapacitet, og prognoserne viser, at der frem til 2018 vil være behov for yderligere 6 klasseværelser. Kapacitetsproblemet har i nogle år været løst ved undervisning i faglokaler og leje af pavilloner. Denne løsning er ikke mulig at videreføre. På den baggrund indgår der et forslag i den strategiske anlægsplan om, at der afsættes 13,5 mio. kr. til etablering af en permanent løsning, hvor der allerede er afsat 2,5 mio. kr. En permanent løsning til erstatning for de nuværende pavilloner er vurderet til at koste i alt 16 mio. kr.
  Det vil være muligt indenfor den nuværende lokalplan at udvide skolen på et areal vest for skolen, fx hvor de nuværende pavilloner er opstillet. Der er allerede afsat 2,5 mio. kr. til anlæg, men en løsning vil ikke kunne igangsættes, før det resterende beløb på 13,5 mio. kr. er vedtaget.
  I den strategiske anlægsplan indgår der et forslag om, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i forbindelse med fysiske konsekvenser af folkeskolereformen. I forslaget er det forudsat, at beløbet er inklusive de 2 mio. kr. om året til renovering af de skolekøkkener, der blev afsat med budget 2014. Gennemgangen af skolekøkkener viste, at i alt 10 ud af 19 skolekøkkener er nedslidte eller udtjent.
  Med henblik på at opnå en øget fleksibilitet mellem vuggestue og børnehavepladser og i forhold til at sikre en udvikling af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, så de understøtter børnenes læringsmiljø og trivsel foreslås der afsat 4 mio. kr. i 2015 og 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. hvert år i 2019-2022 til blandt andet forbedring af fysiske rammer for læringsmiljøer, til støjdæmpning samt køkkener.

  Den omfattende renovering af Klostermarksskolen afsluttes i 2015. I den strategiske anlægsplan er der i den forbindelse foreslået afsat 8 mio. kr. i 2015.
  Forældrebestyrelsen ved Trekroner børnehus har ansøgt kommunen om 350.000 kr. til finansiering af asfaltering af parkeringspladsen ved børnehuset. Udgiften er ikke indarbejdet i budgettet. Det foreslås, at udvalget drøfter om dette skal indarbejdes som en driftsudvidelsesblok.
  Fokuspunkter og udfordringer på udvalgets område i øvrigt fremgår af det vedhæftede budgetnotat.
  Forskellen i budgettabellen mellem 2014 og 2015 på Specialskoler er af teknisk karakter og skyldes, at udgiftsbudgettet vedrørende to decentrale institutioner er placeret på forskellige fagområder i de to år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 94

  Drøftet. De foreslåede blokke anbefales, dog således, at det anbefales, at blok 4003 deles i to blokke, hvor den nuværende blok til fysiske konsekvenser af skolereformen justeres til 8 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene, og der udformes en selvstændig blok på 8 mio. kr. i 2015 til renovering af de 4 skolekøkkener, der er kategoriseret som udtjent.

 • Pkt. 95 Forslag til plan for renovering af skolekøkkener

  oversigt_over_kategorisering_af_skolekoekkener_2013.pdf

  Pkt. 95

  Forslag til plan for renovering af skolekøkkener

  Sagsnr. 238326 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har med budget 2014-17 afsat to mio. kr. i hvert af årene til renovering af skolekøkkener. I år renoveres Hedegårdenes Skole, og med denne sag præsenteres et forslag til plan for renovering af de næste skolekøkkener til drøftelse i Skole- og Børneudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget har den 14. januar 2014 bedt om, at der forud for behandling af budget 2015 på udvalgets område kommer en sag om en mulig plan for renovering af de skolekøkkener, der vurderes at have behov herfor.
  Forvaltningen har i 2013 vurderet alle skolekøkkenerne og kategoriseret deres tilstand på en fireskala, hvor A) er nyt eller som nyt, B) er i ok stand, C) er slidt og D) er udtjent. Et samlet overblik over kategoriseringen med bemærkninger fremgår af bilag.
  Byrådet afsatte med budget 2014-17 to mio. kr. i hvert af årene til renovering af fire skolekøkkener, der er i kategorien udtjent. Skole- og Børneudvalget vedtog den 14. januar 2014, at den første udskiftning gennemføres på Hedegårdenes Skole på baggrund af køkkenets alder og antallet af fritidsbrugere.
  Af de fem skoler, som er kategoriseret som udtjent, er der i dag kun fritidsbrugere på Hedegårdenes Skole og Dåstrup Skole. Hertil kommer 4 skoler, hvor køkkenerne er kategoriseret som nedslidte. Forvaltningen foreslår, at renoveringen gennemføres efter først kategorisering, antallet af brugere/ fritidsbrugere, og dernæst køkkenets alder. Planen for de kommende renoveringer vil således være Dåstrup Skole, Gadstrup Skole, Lynghøjskolen og Lindebjergskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 95

  Drøftet.
  Venstre og Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde og henviser til deres budgetforslag for budget 2014.

 • Pkt. 96 Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Pkt. 96

  Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Sagsnr. 255196 Skole- og Børneudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Byrådet har i sidste byrådsperiode vedtaget i alt 5 politikker på Skole- og Børneudvalgets område, hvoraf den ene er fælles med Kultur- og Idrætsudvalget. Politikudvikling tager afsæt i de enkelte fagudvalg eller i samarbejde mellem flere fagudvalg, og den endelige politik for et område behandles endeligt af byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget stiller forslag til hvilke politikker, der i indeværende byrådsperiode skal formuleres indenfor udvalgets område, herunder forslag til tværgående politikker.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet drøftede på forårsseminaret i april 2014, hvordan den politiske målstyring kan forenkles og antallet af mål nedbringes samtidig med, at der formuleres tværgående mål og politikker som vedrører flere fagudvalg.
  På Skole- og Børneudvalgets område er der aktuelt følgende politikker:
  - Dagtilbudspolitik
  - Skolepolitik
  - Klubpolitik
  - Ungepolitik
  - Sammenhængende Børnepolitik
  Ungepolitikken blev i sidste byrådsperiode udarbejdet i samarbejde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.
  Den sammenhængende Børnepolitik er lovpligtig for kommunerne at udarbejde, og vedrører området for udsatte børn og unge. Denne politik blev i sidste byrådsperiode udarbejdet i samarbejde mellem Forebyggelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget. I indeværende byrådsperiode hører det samlede børne- og ungeområde til Skole- og Børneudvalget.
  Folkeskolereformudvalget, der er nedsat som et §17, 4 udvalg, har i april 2014 formuleret anbefalinger til vision og overordnede målsætninger for skoleområdet, som byrådet den 28. maj har besluttet skal indgå i den videre politikformulering på området.
  Det kan overvejes om nogle af de eksisterende politikområder skal samles og om der skal udarbejdes politikker indenfor andre områder af udvalgets ressort, herunder om der skal formuleres tværgående politiske mål og målsætninger, der skal gælde for byrådsperioden 2014-2017.
  I forbindelse med den konkrete politikudvikling vil relevante aktører blive inddraget i processen. Når udvalget har besluttet, hvilke områder, der skal udarbejdes politikker for, udarbejder forvaltningen en tidsplan for udarbejdelse af politikkerne,

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Såfremt der er økonomiske konsekvenser som følge af de konkrete politiske mål, der formuleres i forbindelse med de enkelte politikker, vil dette fremgå af disse sager.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 96

  Anbefales.

 • Pkt. 97 Resultater i Roskilde 2014

  forslag_til_resultater_i_roskilde_2014.pdf

  Pkt. 97

  Resultater i Roskilde 2014

  Sagsnr. 239364 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved byrådets behandling af Resultater i Roskilde i 2013 fremgik, at der bliver arbejdet videre med udvikling af resultaterne i den nye byrådsperiode, og på den baggrund forelægges nu forslag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.
  Resultater i Roskilde er servicemål, som indgår sammen med mål for politikker og mål for udviklingsstrategierne i det samlede sæt af mål for kommunen. Politikkerne er under revision. Ganske få af de nuværende politikmål er servicemål, men en ny politik kan indeholde et eller flere politikmål, som samtidigt er servicemål. Det foreslås derfor, at hver gang en ny politik indstilles til godkendelse, indstilles samtidigt, hvorledes Resultater i Roskilde justeres som konsekvens af den nye politik.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  Ved udviklingen er der lagt vægt på følgende:
  - færre mål (der er nu 39 mål mod tidligere 51 mål),
  - at der kan følges op på resultaterne hvert år,
  - at der kan sammenlignes med andre kommuner,
  - at ambitionsniveauet for det enkelte mål sættes således, at det er realistisk at nå det med en målrettet indsats.
  Der skal fortsat ske en opfølgning på resultaterne en gang årligt.
  På Skole- og Børneudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - ventetid til daginstitutionsplads,
  - forældretilfredshed i dagtilbud,
  - andel sikre læsere i folkeskolen,
  - afgangskarakterer i 9. klasse,
  - forældretilfredshed med folkeskolen,
  - elevtilfredshed i folkeskolen,
  - gennemførelse af planlagte undervisningstimer,
  - andel af klasser, der undervises af linjefagslærere i faget,
  - elevfravær,
  - tidlig indsats for unge under 18 år, der begår kriminalitet første gang,
  - den Åbne Anonyme Rådgivning.
  På Skole- og Børneudvalgets område indgår følgende tidligere mål ikke i forslaget:
  - trivsel i folkeskolen.
  Af bilaget følger en nærmere begrundelse for, hvorfor dette tidligere mål ikke indgår i forslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 97

  Anbefales.

 • Pkt. 98 Eventuelt

  Pkt. 98

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 98

  - Møde i Erhvervsforum den 24. juni om samarbejde mellem skole og erhvervsliv
  - Budgetmøde i dialogfora 11. juni
  - Indvielse af Vindinge Børnehus den 26. juni.