You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 3, 2017 - 17:00
Sted: Poplen, Møllevej 10, 4040 Jyllinge
 • Pkt. 116 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 116

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 116

  Karsten Lorentzen (O) præciserede ift pkt. 124, at forslaget handler om religiøst slagtet kød.
  Herefter blev dagsordenen godkendt

  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V).

 • Pkt. 117 Status på klubpolitik

  Status_paa_Klubpolitik_-_Klubpolitik.pdf Status_op_Klubpolitik_-_opsamling_paa_gruppe_interview.pdf Status_paa_klubpolitik_-_Evaluering_af_skole_og_klubsamarbejdsaftaler_1617.pdf

  Pkt. 117

  Status på klubpolitik

  Sagsnr. 264006 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klubpolitikken blev vedtaget i Byrådet den 2. september 2015, og Skole- og Børneudvalget godkendte handleplan for klubpolitikken den 3. november 2015. Med denne sag gives der en status på den samlede klubpolitik. Der vil i mødet blive en mundtlig uddybning af nogle af de indsatser, der er arbejdet med som en del af klubpolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med byrådets klubpolitik er der formuleret tre konkrete mål, som udvalget med denne sag får en samlet status på.
  Som opfølgning på målet om, at børn og unge skal indgå i meningsfulde fællesskaber er der i efteråret 2016 gennemført en dialogbaseret forældretilfredshedsundersøgelse i klubområderne, som Skole- og Børneudvalget blev orienteret om den 6. december 2016 Forældrene angiver, at klubberne støtter op om, at børn og unge indgår i meningsfulde fællesskaber, og lægger vægt på klubbernes arbejde med social adfærd på digitale medier. Undersøgelsen viser dog også, at der er forskellige vurderinger i forhold til samarbejdet med skoler og klubber og om klubbernes informationer på hjemmesider og Facebook. Dette er et udviklingspotentiale i klubbernes arbejde.
  Som opfølgning på målet om at fremme børn og unges nysgerrighed og kreativitet blev Skole- og Børneudvalget den 1. november 2016 orienteret om den række af aktiviteter, der finder sted på tværs af klubområderne. Herudover kan det nævnes, at der blev afholdt en fælles klubfestival den 8. juni 2017 på Musicon med fokus på kreativitet og fællesskaber på tværs af klubberne i Roskilde. På klubfestivalen var der alle former for aktiviteter, med et kreativt udtryk og indhold for eksempel rollespil, hockey, bands, waveboards, fodbold og Segways. Desuden blev der gennemført Street Cup fodbold i samarbejde med DGI og Ungdomsringen på Musicon den 24. maj 2017. Der vil også fremadrettet blive arbejdet med udvikling af tværgående og fælles aktiviteter, der fremmer børn og unges nysgerrighed og kreativitet – også i sammenhæng til de elementer, der indgår i musikbystrategien.
  I forhold til målet om at børn og unge skal trives og opleve et sammenhængende forløb mellem skole og fritid, er der udarbejdet en evaluering af samarbejdsaftalerne mellem skoler og klubber. Evalueringen, som fremgår af bilag, viser, at der er etableret et samarbejde mellem skoler og klubber, så der er kommet øget fokus på børnenes læring og trivsel. Klubpædagogerne understøtter børnenes læring og trivsel i en varieret dag. Klubpædagogerne bidrager med vejledning og viden om sociale medier, sociale relationer og med forældresamarbejdet. Der er dog også et fortsat udviklingspotentiale i at styrke samarbejdet mellem skole og klub, som kræver et fortsat fokus i de kommende år.
  Skole- og Børneudvalget blev den 16. august 2016 præsenteret for klubbernes målrettede arbejde i forhold til at understøtte de unge på de sociale medier. Klubberne har uddannet en række ung til ung vejledere (digitalisterne) til at vejlede og støtte de unge i forhold til digital trivsel. Der er gennemført fokusgruppe interview i maj 2017 med digitalisterne i forhold til deres vurdering af de unges digitale trivsel generelt. Digitalisterne oplever generelt en god trivsel blandt de unge, også digitalt. Der er dog også en del unge, der aktuelt oplever, at der sker deling af billeder. Idet sociale medier er en integreret del af de unges sociale liv er det vigtigt, at de unge støttes i det, tidligt, også før klubalderen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 117

  Drøftet.

 • Pkt. 118 Anvendelse af midler til klubområdet

  Pkt. 118

  Anvendelse af midler til klubområdet

  Sagsnr. 278077 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. maj 2016 at følge anbefalinger fra den tværpolitiske gruppe for klubområdet, der blev nedsat med budgetforliget for 2016. Den tværpolitiske gruppe havde fremsat anbefalinger for anvendelse af de 1,5 mio. kr., der var afsat til klubområdet med budgetforliget. Midlerne blev i første omgang fordelt for 2016 og 2017, hvor udvalget med denne sag skal tage stilling til anvendelse af midlerne i 2018. Da to af indsatserne vedrører samarbejde med de musiske skoler og sjov ferie, sendes sagen til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de 1,5 mio. kr., der er afsat til udvikling af klubområdet, i 2018 anvendes til de indsatser, der blev sat i gang som anbefalet af den tværpolitiske gruppe om klubudvikling i 2016.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. maj 2016 at igangsætte fem indsatser, med henblik på, at
  - Fastholde og tiltrække de børn og unge, der ikke ellers ville komme i klub eller anden fritidsaktivitet
  - Styrke sammenhæng og overgang mellem skole/SFO og klub samt klub og fritidstilbud
  - Styrke klubbernes opsøgende arbejde
  - Udvikling af klubbernes arbejde i forbindelse med formidling af tilbud i det lokale kultur og idrætsliv mv.
  De fem indsatser, der foreslås videreført i 2018, og som er finansieret af de 1,5 mio. kr., der blev afsat med budget 2016 er:
  - 500.000 kr. til den opsøgende indsats
  - 300.000 kr. til et formaliseret samarbejde med DGI og lokale idrætsforeninger
  - 300.000 kr. til et formaliseret samarbejde mellem de musiske skoler og klubberne
  - 200.000 kr. til at fastholde og tiltrække børn og unge, der ikke ellers ville komme i klub eller andet fritidstilbud
  - 200.000 kr. til at styrke samarbejdet mellem Sjov Ferie og klubområdet.
  Forvaltningen vil i juni 2018 give udvalget en opsamling på erfaringerne med ovenstående indsatser, som kan danne baggrund for en beslutning om fremtidig anvendelse af de 1,5 mio. kr. til klubområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De 1,5 mio. kr. er afsat på Skole- og Børneudvalgets budget til klubområdet.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 118

  Udvalget beslutter at sende sagen med de fem forslag til anvendelse af klubmidler i høring hos Klubbestyrelserne, hvorefter udvalget behandler sagen igen i december 2017.

 • Pkt. 119 Min Uddannelse

  Pkt. 119

  Min Uddannelse

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget får en status på anvendelse af den digitale læringsplatform ”Min Uddannelse” på kommunens folkeskoler. Udvalget vil i mødet få en præsentation af læringsplatformen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget fik den 7. marts 2017 en orientering om implementering af den digitale læringsplatform ”Min Uddannelse”. Det indgår i regeringsaftalen med kommunerne fra 2014, at alle kommuner skal have implementeret digitale læringsplatforme med udgangen af 2017.
  Formålet med den digitale læringsplatform er, at den giver både elever, forældre og skolens medarbejdere adgang til elevplan, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold som eleverne arbejder i. Derudover skal det være muligt for elever og lærere at kunne se, planlægge, gemme og dele undervisningsforløb ud fra de obligatoriske og individuelle læringsmål.
  Roskilde Kommune har valgt MinUddannelse som læringsplatform efter inddragelse af skolerne. Undervisningen kan forberedes, afvikles og evalueres i MinUddannelse. Alle elever har enten en tablet eller PC, og med disse understøttes mulighederne i MinUddannelse bedre, således at undervisningen kan afvikles digitalt.
  Der er udarbejdet en fælles implementeringsplan af MinUddannelse på skolerne, og skolerne har i relation til denne også udarbejdet lokale implementeringsplaner.
  ”Min Uddannelse” retter sig både til elever, forældre og lærere, og forvaltningen følger løbende alle parters brug og oplevelser af platformen.
  Forvaltningen understøtter kompetenceudvikling, videndeling og sparring af superbrugere fra alle skoler, der har et fælles netværk. Forvaltningen er i løbende dialog med udbyderne af MinUddannelse med henblik på at påvirke den tekniske udvikling af læringsplatformen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 119

  Udvalget beslutter, at på baggrund af meldinger fra mange af de folkeskolelærere, der bruger platformen i det daglige, kan udvalget på det foreliggende grundlag ikke afvise et indtryk af, at denne platform er alt for over-registrerende, metodemæssigt ensrettende, tung og uforholdsmæssig tidskrævende at arbejde med i praksis.
  Det besluttes derfor at give forvaltningen som opgave, til forelæggelse for SBU i december 2017, at forberede en sag, hvor udvalget i givet fald kan beslutte, hvad der videre skal ske mht. anvendelse af denne platform.

 • Pkt. 120 Lovændring om antimobbestrategi

  Pkt. 120

  Lovændring om antimobbestrategi

  Sagsnr. 295697 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med virkning fra den 1. august 2017 er der sket en ændring i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og i lov om folkeskolen. Ændringerne betyder, at der er indført krav om, at alle skoler skal have en antimobbestrategi, der indeholder en strategi mod digital mobning, og at der er mulighed for klageadgang til kommunalbestyrelsen i forbindelse med mobning, ligesom der frem til 2022 etableres en statslig klageinstans mod mobning. Forvaltningen indstiller, at forvaltningen får kompetencen til at håndtere klagesager vedrørende mobning, og at Skole- og Børneudvalget får en årlig sag til behandling med status over de sager om mobning, der har været i det foregående skoleår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. forvaltningen får kompetencen til at behandle klager om mobning på skolerne, og
  2. Skole- og Børneudvalget årligt får en status over klager, der har været til behandling i forvaltningen, herunder klager der videresendes til den statslige klageinstans, første gang i september 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Lovændringerne med virkning fra den 1. august 2017 medfører, at den obligatoriske antimobbestrategi på alle skoler skal indeholde en strategi mod digital mobning. Det medfører tillige, at der er opstillet krav til, at skolelederen skal udarbejde handlingsplaner ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø. Endelig medfører lovændringen, at der bliver klageadgang over skolernes efterlevelse af reglerne om mobning, og at der oprettes en statslig klageinstans mod mobning under Dansk Center for Undervisningsmiljø – DCUM, som eksisterer frem til den 31. juli 2022.

  Alle skoler i Roskilde Kommune har en antimobbestrategi, som kan findes på skolens hjemmeside. Det følger af lovændringen, at der skal udarbejdes en handleplan, hvis skolens ledelse konstaterer problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende. Det fremgår af loven, at en handleplan skal være udarbejdet senest 10 dage efter, at der er modtaget oplysning om problemer, og at der straks skal træffes midlertidige foranstaltninger overfor de konstaterede problemer.

  Med lovændringen får elever og forældre mulighed for at indgive en klage over ledelsens håndtering af problemerne til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan efter de almindelige regler om intern delegation delegere kompetencen til at behandle klager til forvaltningen. Af hensyn til at opnå en kortere svarfrist til elev og forældre indstilles det, at kompetencen delegeres til forvaltningen.

  Forvaltningen vurderer klagen, herunder om der skal gives helt eller delvist medhold, eller om der ikke skal gives medhold i klagen. Hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, skal skolen herefter arbejde med at opfylde handlepligterne for at bringe problemerne effektivt til ophør.

  Får klageren ikke medhold i klagen, sender forvaltningen klagen videre til den statslige klageinstans mod mobning. Klageinstansen kan udstede påbud om opfyldelse af handlepligter og vil kunne anmode de kommunale tilsynsmyndigheder om at påse, at kommunen efterlever påbuddet.

  Ved beslutning om at delegere kompetencen til forvaltningen indstilles det, at Skole- og Børneudvalget en gang årligt får en sag til behandling med oversigt over de klager, der har været behandlet i forvaltningen, samt de klager, der er sendt videre til den nationale klageinstans. Af sagen skal også fremgå, om klagerne har ført til ændret praksis og nye indsatser i forbindelse med opgaverne omkring antimobbestrategier på kommunens skoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 120

  Ad 1.:Udvalget delegerer kompetencen til formanden for Skole og Børneudvalget, frem til Skole- og Børneudvalget i den kommende byrådsperiode skal tage stilling til fremtidig delegationsniveau.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 121 Overgangen fra ung til voksen

  Notat_til_sag_vedroerende_undersoegelse_af_foraeldre_til_boern_med_autismes_oplevelse_ved_barnets_overgang_fra_17_til_18_aar.pdf

  Pkt. 121

  Overgangen fra ung til voksen

  Sagsnr. 294001 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig. Det har betydning for alle unge med sociale vanskeligheder eller handicap og deres forældre. Med henblik på at afdække den oplevelse forældre har i forbindelse med denne overgang, har forvaltningen gennemført en kvalitativ undersøgelse blandt forældre til 5 unge med autisme. Forældrene er blevet spurgt til deres oplevelse af forløbet i forhold til, at den unge bliver 18 år. Da sagen vedrører overgangen fra ung til voksen behandles den i både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennemført en kvalitativ undersøgelse, hvor forældre til 5 unge med autisme er blevet interviewet om deres oplevelse omkring overgangen fra barn til myndig. Forældrenes svar samler sig om 5 centrale temaer: 1) Barnet bliver myndigt 2) Det gode forløb 3) Information 4) Samarbejde med kommunen 5) Forældrenes råd til kommunen.
  Når en ung fylder 18 år ændrer lovgivningen sig på flere punkter, som kan betyde at vurdering og bevilling af støtte til den unge på en række områder sker efter andre regler. Samtidig vil den unges forældre ikke længere blive automatisk involveret i den unges sag og samarbejde med kommunen, med mindre den unge giver tilladelse til dette.
  Forvaltningen har fokus på, at overgangen fra barn til voksen kan være svær. Der arbejdes med at koordinere sagsbehandlingen mellem afdelingerne fra den unge er 16/17 år for at skabe de bedste muligheder for en god overgang. Undersøgelsen blandt forældre til 5 unge autister viser dog, at der fortsat er grundlag for at forbedre denne koordinering og sikre en bedre information til forældre i forbindelse med overgangen.
  Byrådet har igangsat arbejdet med ”En styrket ungeindsats”, som har til hensigt at styrke sammenhængen i indsatser målrettet unges uddannelse og beskæftigelse. I dette arbejde vil også indgå anbefalinger til en bedre overgang fra ung til voksen.
  Byrådet har desuden vedtaget en pårørendepolitik målrettet pårørende til borgere over 18 år, som blandt andet sigter på, at forældrene anerkendes og respekteres, som personer der: 1) har indgående kendskab til borgeren og borgerens livshistorie 2) kan være den røde tråd i borgerens liv og 3) selv kan være berørt og belastet af situationen. Når den unge er under 18 år er det skrevet ind i lovgivningen, at forældre automatisk informeres og involveres i sagsbehandlingen.
  Undersøgelsen blandt forældre til 5 autister, som fremgår af bilag, tegner følgende udfordringer for en sammenhængende og helhedsorienteret overgang:
  - at sikre, at kommunen bedst muligt tager højde for den unges sene modning, og samtidig drager nytte af den viden, forældrene har – selvom den unge er myndig
  - at sikre kontinuitet i den unges forløb på tværs af det 18. år
  - at sikre en aktiv og systematisk information fra kommune til forældre
  - at sikre, at samarbejdet med forældrene lever op til målsætningerne for Roskilde Kommunes pårørendepolitik

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 121

  Drøftet.

 • Pkt. 122 Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 122

  Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Sagsnr. 293096 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen eller forslag 2 med nuværende kadance fordelt på 3 hverdage godkendes,
  2. der på de konstituerende møder i fagudvalgene i december besluttes dato for januar møderne i hvert enkelt udvalg, og
  3. forslag til mødeplan for resten af 2018 forelægges på udvalgenes møder i januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til kadance for mødeplan for fagudvalgenes møder for 2018.
  Det er ikke fastlagt, hvornår hvilke udvalg holder møder, da det afventer konstitueringen og de nye udvalgs stillingtagen, men det er lagt ind i hvilke ”mødekadancer”, det kan passe ind i forhold til, at alle udvalgssager kan behandles i byrådet samme måned.
  Der fremlægges forslag til byrådets møder for hele 2018 med udgangspunkt i mødeplanen for 2017 og styrelsesvedtægten. Der er udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Det kan oplyses, at sag om mødeplan for 2018 for byrådets møde forelægges byrådet, da byrådets møder jf. Styrelseslovens § 8, skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, som på nuværende tidspunkt er fastlagt, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 122

  Ad 1.: Udvalget ønsker, at begge forslag sendes videre til det nye udvalg
  Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde.
  Ad 2.-3.: Godkendt.

 • Pkt. 123 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om fritagelse for dokumentationskrav

  Pkt. 123

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om fritagelse for dokumentationskrav

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt, om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Fritagelse for dokumentationskrav.
  Venstre stiller følgende forslag: Kommunens skoler skal fritages for krav om at dokumentere elevernes opnåelse af vejledende færdigheds- og vidensmål. Der bliver således frihed på skolerne til at planlægge, hvorledes målene kan opnås. Fritagelsen forudsætter Folketingets vedtagelse og ikrafttræden af Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål).
  Motivation for forslaget:
  Forligspartierne bag Folkeskoleforligskredsen blev i foråret enige om, at bindingerne i Fælles Mål skal løsnes, så lærerne får et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Konkret bliver over 3.000 detaljerede færdigheds- og vidensmål i bekendtgørelsen vejledende i stedet for bindende. De overordnede mål for hvad eleverne skal kunne forbliver de samme, men friheden til at planlægge hvordan man når målet ligger lokalt. Lovforslaget forventes ifølge ministeriet, at blive vedtaget i efteråret 2017 og træde i kraft sidst på året. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at intentionen er, at underviserne i højere grad kan fokusere på arbejdet med fagenes og de obligatoriske emners indhold samt at det fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den frihed, der er hensigten med lovforslaget.
  Som led i arbejdet med afbureaukratisering mener Venstre, at skolerne skal kunne benytte den frihed som den kommende lempelse af lovgivningen åbner mulighed for hurtigst muligt efter i ikrafttrædelsen. Vi ser de muligheder lempelsen af loven giver både som en styrkelse af tilliden til fagligheden på de enkelte skoler og en reduktion af unødvendige dokumentationskrav.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan supplerende oplyse, at Undervisningsministeriet forventer, at fremsætte lovforslaget om ændring af Folkeskoleloven i begyndelsen af oktober og med forventet vedtagelse medio/ultimo november og med ikrafttrædelse den 1. december 2017. Af udkastet til lovændringen, som har været i høring, fremgår det at forslaget indebærer, at undervisningsministeren fremover alene vil skulle fastsætte bindende regler om kompetencemål for bestemte klassetrin. Herudover fremgår det af forslaget, at der fremover vil være bindende regler om inddeling i obligatoriske færdigheds- og vidensområder ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, samt opmærksomhedspunkter indenfor udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Kanonlister i dansk og historie vil også fortsat være obligatoriske. De hidtidige underliggende færdigheds- og vidensmål vil ikke længere være bindende, men gøres vejledende. Det fremgår af lovforslaget, ”.. at de overordnede mål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de enkelte fag vil være uændret, men med øget frihed til lokalt at tilrettelægge undervisningen på baggrund af de konkrete prioriteringer, ønsker og behov”. Det fremgår, ”.. at det blandt andet fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den øgede frihed, der er hensigten med lovforslaget, at kunne anvende undervisernes pædagogiske faglighed bedst muligt, og ikke pålægger skolerne og underviserne unødige dokumentationskrav, som tager tid fra det faglige arbejde med eleverne”.
  Forvaltningen vil altid afvente, at ny lovgivning er vedtaget, inden den bliver implementeret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 123

  På baggrund af mødets drøftelser er udvalget generelt positive overfor intentionerne i forslaget. Udvalget finder det dog ikke hensigtsmæssigt at træffe egentlige beslutninger, før det omtalte påtænkte lovforslag rent faktisk er vedtaget. Udvalget udsætter derfor sagen, med henblik på genoptagelse når loven i givet fald er vedtaget.
  Jette Tjørnelund (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet

 • Pkt. 124 Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om religiøst slagtet kød

  Pkt. 124

  Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om religiøst slagtet kød

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har ønsket at få følgende på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en udfasning af religiøst slagtet kød fra alle kommunens institutioner og opfordrer byrådet til at arbejde for dette”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 124

  Forslaget blev sat til afstemning.
  For stemte Karsten Lorentzen (O), imod stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Jette Tjørnelund (V). Herefter begærer Karsten Lorentzen (O) sagen i byrådet.

 • Pkt. 125 Orientering om Demokratiskolen

  Pkt. 125

  Orientering om Demokratiskolen

  Sagsnr. 289516 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I oktober 2017 gennemføres forløbet Demokratiskolen i 14 udskolingsklasser på fem af skolerne i Roskilde Kommune. I forløbet skal eleverne udvikle deres ideer til, hvordan Roskilde Kommune bliver en endnu bedre kommune. Elevernes forslag præsenteres på Ungedagen den 9. november 2017, hvor byrådet også inviteres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Seks af Roskilde Kommunes folkeskoler deltager i forløbet Demokratiskolen i uge 40 og 43 i oktober 2017. Demokratiskolen er en digital platform, der er udviklet af Dansk Kommunikation.
  Demokratiskolen er et undervisningsforløb for folkeskolens ældste klasser om demokratiske processer. Eleverne får rollen som borgere, der skal være med til at forbedre lokalsamfundet, samtidig med, at de lærer om demokrati og får viden om, hvad en kommune er, og hvordan man får indflydelse.
  Link til Demokratiskolen: https://demokratiskolen.dk/om-demokratiskolen/
  De fem skoler, der deltager er Absalon Skole, Sct. Jørgens Skole, Klostermarksskolen, Østervangsskolen og Specialcenter Roskilde, Hedevang. Der deltager i alt 14 8. og 9. klasser i forløbet. Lindebjergskolen testede et forløb med Demokratiskolen i marts 2017 med to klasser.
  Med forløbet i Demokratiskolen bliver de deltagende elever bedt om at komme med ideer til, hvordan Roskilde Kommune kan blive en endnu bedre kommune? Det gælder både i forhold til tilbud for unge, men også om hvordan unge kan inddrages i løsninger på andre områder, fx for ældre medborgere, klima eller sundhed.
  Eleverne bliver via opgaver præsenteret for det kommunale demokrati om mandagen. Fra tirsdag til torsdag skal eleverne udvikle konkrete ideer til kommunen. Alle ideer skal præsenteres i en video. På den sidste dag i henholdsvis uge 40 og uge 43 samles alle deltagende elever og vælger vinderforslag fra de to forløb.
  De i alt tre vindervideoer bliver præsenteret på Ungedagen den 9. november 2017. Ideerne vil også blive præsenteret på kommunens digitale medier, så elevernes forslag synliggøres bredt.
  Demokratiskolen er også en del af Unge og Demokrati indsatsen, som har byrådet vedtaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 125

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 126 Orientering om Skolemadens Uge

  Pkt. 126

  Orientering om Skolemadens Uge

  Sagsnr. 282651 Skole- og Børneudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Som opfølgning på Guiden til Mad og Måltider i Skolen, afholder Roskilde Kommune og Madkulturen ’Skolemadens Uge’ for elever i uge 41. Ugen skal motivere eleverne til at sætte øget fokus på mad og måltider i skolen, blandt andet med et madpakkeværksted, hvor elever fra ZBC underviser elever fra kommunens folkeskoler i at lave sunde og velsmagende madpakker.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og Madkulturen arbejder i 2016-2017 sammen om at styrke maden og måltiderne på skolerne i Roskilde Kommune. I foråret 2017 blev der lanceret en Guide til Mad og Måltider i Skolen. Guiden indeholder anbefalinger til både maden og måltidets rammer og organisering på skolerne. Sammen med guiden hører en opskriftpakke med fire årstidsbestemte menuplaner, målrettet skolekantinerne i Roskilde Kommune.
  Guiden, og processen med at udbrede den på skolerne, gennemføres i tæt samarbejde med skolerne og andre aktører, såsom Fødevarestyrelsen og ZBC. Formålet er, at alle elever oplever tid og rum til at spise sunde og velsmagende måltider, der dækker deres behov, så de trives og lærer bedst muligt.
  I uge 41 afholdes ”Skolemadens Uge”, for at gøre eleverne opmærksomme på, hvor vigtig maden og måltiderne er for deres trivsel, sundhed og læring. Ugen afsluttes med skolernes motionsdag om fredagen, og skaber derved en naturlig kobling mellem kost og motion.
  Skolemadens Uge består af to elementer: et madpakkeværksted på ZBC, samt tilbud om sæsonens menuer i skolekantinerne.
  Madpakkeværkstedet er udviklet i samarbejde med ZBC. Her underviser elever fra ZBC skoleeleverne i at lave sunde og velsmagende madpakker. Målet er, at klasserne får inspiration og kompetencer til selv at lave gode madpakker. Undervisningen er integreret i et undervisningsforløb på ZBC, og er et praksiseksempel på samproduktion/åben skole til gavn for både elever på folkeskoler og erhvervsuddannelser, samtidig med at elever fra folkeskolerne bliver introduceret til en fødevare/erhvervsuddannelse på tæt hold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 126

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 127 Orientering om status på ungepolitikken

  politiske_maal_Unge_politikken.pdf Vision_og_maalsaetninger_ungepolitikken.pdf Kortlaegning_af_unges_kompetencer_Kulturcrew_projektpionererne_og_traenerspirene.pdf status_paa_Roskilde_Kommunes_ungepolitik_-_Unge_og_demokrati.pdf

  Pkt. 127

  Orientering om status på ungepolitikken

  Sagsnr. 266903 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres sammen med Kultur- og Idrætsudvalget om status på arbejdet med opfyldelsen af målene i byrådets ungepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd vedtog ungepoIitikken den 2. september 2015. Visionen for ungepolitikken er, at Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur, hvor alle unge kan udfolde sig som hele mennesker, indgå i meningsfulde fællesskaber og få indflydelse. Det giver et godt udgangspunkt for, at unge i højere grad kan handle som aktive medborgere og for at unge kan være kommunens udviklingsdynamo i fremtiden.
  Ungepolitikken vedrører aldersgruppen 14-25 årige og indeholder tre politiske målsætninger: Unge og demokrati, Frivillighed og fællesskaber samt Liv i byen. Med ungepolitikken blev der vedtaget otte konkrete politiske mål. I juni 2017 blev der givet en status på 6 af målene. Med denne sag for udvalget en status på målet om ”at eksperimentere med forskellige inddragelsesmetoder”, samt en status på målet om ”kortlægning af de kompetencer, unge opnår igennem tre uformelle uddannelsesforløb – Kulturcrew, Projektpionererne og Trænerspirerne – hvor børn og unge tilegner sig kompetencer til at udvikle og gennemføre aktiviteter og projekter lokalt”.
  I forhold til målet om inddragelsesmetoder, er der blevet arbejdet med inddragelse af unge i Byens Hus, KulturCosmos og i udviklingen af Partnerskabsprojektet Samskabelse Unge og Alkohol (SUA). Erfaringerne herfra viser dels, at de unge er forskellige, og at ungeinddragelsen derfor skal ske på forskellige måder. Dels, at det er vigtigt, at de unge bliver taget seriøst, og har reel indflydelse. Erfaringerne viser også, at de unge er mest optaget og aktive i afvikling af konkrete aktiviteter og arrangementer og er svære at fastholde i planlægning og tilbagevendende mødeaktiviteter. Her er facilitering ofte nødvendig.
  I forhold til målet om kortlægning af de kompetencer unge opnår via uformelle uddannelsesforløb er der gode erfaringer med alle tre ordninger: Eleverne bliver blandt andet mere selvstændige, opnår viden der er nært knyttet til praksis og får erfaringer med at stå foran en stor forsamling. Særligt for Projektpionererne gælder, at eleverne via undervisningen er blevet rustet til at føre deres projektideer fra skrivebordsskuffen ud i livet og har herigennem ført værdi tilbage til deres hjemkommuner. Kortlægningen munder ud i anbefalinger for, hvordan Kulturcrew kan styrkes ved fx at blive struktureret som et valgfag som det gælder for Trænerspirerne.
  Samtlige mål i ungepolitikken er nu opfyldt.
  Ungepolitikken fremgår af bilag sammen med en uddybende status.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 127

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 128 Orientering om aktiviteter der kan introducere elever til erhvervsuddannelser

  Et_faglaert_Sjaelland.pdf Aktiviteter_der_introducerer_elever_til_erhvervsuddannelser.pdf

  Pkt. 128

  Orientering om tiltag der kan fremme at flere unge vælger en erhvervsuddannelse

  Sagsnr. 296489 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. juni 2017, at forvaltningen skulle undersøge muligheder for at sætte tiltag i gang, i samarbejde med skolerne, der åbner øjnene hos de unge mennesker for, at der er et alternativ til de boglige uddannelser. Dette skulle ske med henvisning til oplægget ”Et faglært Sjælland”. Udvalget får med denne sag en tilbagemelding på dette samt et overblik over de eksisterende tiltag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 6. juni 2017 en sag om muligheden for at sætte tiltag i gang i samarbejde med Roskilde Kommunes folkeskoler, der åbner øjnene hos de unge mennesker for, at der er et alternativ til de boglige uddannelser. Sagen blev behandlet med afsæt i et udspil fra DSU og Danske Elforbund ungdom, 3F Ungdom og Metal Ungdom, der fremsætter forslag til tiltag, der kan fremme at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

  Der er i Roskilde Kommune allerede en række fælles tiltag, der introducerer eleverne til erhvervsuddannelser, som det fremgår af bilag. Disse tiltag sker i et samarbejde med erhvervsskolerne i Roskilde og med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). De fælles kommunale indsatser dækker valgfag, åben skole, Skills Stafet, fagenes dag, Vejen til Jobbet, gruppevejledningsforløb, Co-pilot, møde for udskolingslærere og Sjov Ferie aktiviteter.

  Derudover har de enkelte skoler forskellige samarbejder med erhvervsskolerne. For eksempel har Sct. Jørgens Skole et samarbejde med Roskilde Tekniske Skole med arbejdende værksteder på forskellige linjer for elever i 7. klasse. Tiendeklassecenter har et tæt samarbejde med erhvervsskolerne - dels i de erhvervsrettede 10. klasseslinjer EUD10 og 20/20+ og dels har de øvrige linjer linjebrobygningsaktiviteter med erhvervsskolerne målrettet fokus for linjen.
  Roskilde Kommune har i samarbejde med ZBC Slagteriskolen aftalt, at udskolingslærerne fra alle skoler inviteres til infomøde om de aktuelle muligheder i erhvervsuddannelser og EUX, som kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse. Baggrunden er, at udskolingslærere er vigtige vejledere for de unge i uddannelsesvalget.
  Der er med budgetforliget for 2018 afsat 3 mio. kr. der blandt andet skal anvendes til at koordinere samarbejdet mellem skoler og erhvervslivet med henblik på at fremme andelen af unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse. Forvaltningen vil primo 2018 fremsætte forslag til udmøntning af denne del af budgetforliget. I den forbindelse vil også indgå forslag til yderligere tiltag der kan fremme, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 128

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 129 Orientering om status for arbejdet med en styrket ungeindsats

  Bilag_1_-_Oversigt_over_interviews_som_led_i_kortlaegningsarbejdet.pdf

  Pkt. 129

  Orientering om status for arbejdet med en styrket ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte den 14. juni 2017 at igangsætte et projekt, der sigter mod at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og mindske ledigheden blandt unge. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afdække, hvordan ungeindsatsen kan styrkes. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, inden sagen behandles i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 14. juni 2017 godkendte byrådet en projektbeskrivelse om en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune. I den forbindelse blev der anmodet om en foreløbig status for arbejdet i oktober 2017.
  Arbejdet følger den godkendte tidsplan og siden juni 2017 har forvaltningen arbejdet på at indsamle viden og erfaringer fra en række af de mange aktører, der i dag er involveret i unge menneskers uddannelse og beskæftigelse i Roskilde kommune. Der er blandt andet gennemført ca. 35 interviews med en række unge i målgruppen, institutionsledere og medarbejdere tæt på de unge samt eksterne samarbejdspartnere i form af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Af bilag fremgår en oversigt over interviews som led i kortlægningsarbejdet.
  På baggrund af det hidtidige arbejde kan der overordnet nu peges på tre temaer, der blandt andet vil indgå i det videre analysearbejde:
  - Klarere ansvar hos folkeskolerne for unges progression og valg af ungdomsuddannelse
  - Tidligere hjælp til frafaldstruede unge
  - Overgange og organisering med den unges behov i centrum
  Frem mod årsskiftet gennemføres nærmere analyser af centrale områder og problemstillinger inden for unges uddannelse og beskæftigelse, herunder vedrørende organiseringen af de kommunale ungeindsatser og overgange mellem blandt andet grundskole og ungdomsuddannelse. Analyserne vil bygge på det gennemførte kortlægningsarbejde og vil trække på eksisterende forskning og rapporter fra vidensinstitutioner samt på erfaringer fra andre kommuners indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse.
  Den 6. november 2017 afholdes et fagligt seminar for medarbejdere og ledere på området. Seminaret har til formål at udbrede viden om og udveksle erfaringer fra eksisterende indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse.
  Kortlægnings- og analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i relevante fagudvalg og i byrådet i starten af 2018.
  Parallelt med forvaltningens arbejde forhandles der nationalt om en reform af de forberedende tilbud til unge, der ikke går direkte fra grundskolen eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men tager udgangspunkt i regeringens reformudspil fra maj 2017. Der tages hensyn til resultaterne af de igangværende forhandlinger i forvaltningens videre arbejde.
  I august 2017 har uddannelsesaktører i Roskilde og Lejre Kommuner indgået et uddannelsessamarbejde, der har som mål at skabe bedre veje for de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsessamarbejdet spiller positivt sammen med og tænkes ind i det videre arbejde frem mod en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 129

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 130 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2017.pdf

  Pkt. 130

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Sagsnr. 290870 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 33,9 mio. kr., hvilket er en forbedring siden halvårsregnskabet på 1,0 mio. kr.

  Forbedringen består af:
  Serviceudgifter – forbedring på 1,1 mio.kr.
  - Forværring på 0,7 mio. kr. på dagtilbudsområdet vedrører ændringer i forventningerne til aktiviteterne, hvor der forventes flere børn passet i både 0-2års og 3-5års alderen end ved halvårsregnskabet.
  - Forværring på 0,3 mio. kr. på skoleområdet vedrører bl.a. en ændring i aktiviteten på specialområdet, hvilket også kan aflæses på specialskoler nedenfor.
  - Forbedring på 0,7 mio. kr. på specialskole vedrører en ændring i aktiviteten, og dermed en forventninger til flere indtægter.
  - Forbedring på 1,3 mio. kr. på fagområdet Børn og Unge vedrører ændringer i forventningen til aktiviteten. Skole og Børn har iværksat en undersøgelse af udgifterne på Børn og Unge, der i første omgang skal pege på, hvordan merforbruget i 2017 kan nedbringes, og derefter hvordan udgiftsniveauet for kommende år kan justeres. På baggrund af det foreløbige arbejde er forventningerne til regnskabsresultatet 2017 justeret, som beskrevet ovenfor. Resultaterne af undersøgelsen for kommende år vil foreligge i slutningen af 2017.
  Overførselsudgifter – forværring på 0,2 mio. kr.
  - Merforbrug på 0,2 mio. kr. på fagområdet Børn og Unge vedrører en svag stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 130

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 131 Eventuelt

  Pkt. 131

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 131

  - Udvalgets møde i december
  - Udvalget vil i december få en sag om, hvornår sager, der indgår i budgetforliget, kommer til behandling i udvalget

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).