You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 4, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 21 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 21

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 21

  Godkendt.

 • Pkt. 22 Orientering om tilsyn med private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner 2013

  Pkt. 22

  Orientering om tilsyn med private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner 2013

  Sagsnr. 199754 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune førte i 2013 tilsyn med private opholdssteder og kommunale døgntilbud for børn og unge placeret i Roskilde Kommune. Opgaven overgik 1. januar 2014 til Socialtilsyn Øst, der fremover godkender og fører tilsyn med private opholdssteder, kommunale døgntilbud og plejefamilier samt håndterer klager og indberetninger af magtanvendelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune førte i 2013 tilsyn på følgende døgntilbud for børn og unge, der ligger i kommunen:
  - de private opholdssteder: Småskolen og BakOp
  - anbringelsespladserne på Den lille Efterskole, Skolerne i Boserup
  - aflastningstilbuddet, Ud i det fri
  - Familiecentret Vibygaard, som er et privat botilbud
  - det kommunale døgntilbud, Roskilde Ungecenter.

  Der er for alle steder ført tilsyn uden væsentlige bemærkninger.

  Klager

  Roskilde Kommune har i 2013 modtaget to forældreklager over forhold på opholdsstedet Småskolen. Klagerne er behandlet administrativt og har ikke givet anledning til yderligere handlinger.

  Magtanvendelse

  Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, skal indberettes til og godkendes af den tilsynsførende myndighed. Der er i 2013 indberettet i alt 2 tilfælde af magtanvendelse på det kommunale døgntilbud Roskilde Ungecenter. Roskilde Kommune har vurderet magtanvendelserne som lovlige.

  Overdragelse til Socialtilsyn Øst

  1. januar 2014 overgik opgaven med godkendelse af tilbud, tilsyn med tilbuddene, håndtering af klager og indberetning af magtanvendelser samt godkendelse og tilsyn med plejefamilier til 5 Socialtilsyn. I Region Sjælland varetages tilsynsopgaven af Socialtilsyn Øst beliggende i Holbæk Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Budget 2014 er med Lov- og Cirkulæreprogrammet reduceret som følge af, at tilsynsopgaven er flyttet til Socialtilsyn Øst

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 22

  Godkendt.

 • Pkt. 23 Orientering om status på procesplan for fremtidens folkeskole

  procesplan_for_politisk_forberedelse_af_folkeskolereform.pdf

  Pkt. 23

  Orientering om status på procesplan for fremtidens folkeskole

  Sagsnr. 250209 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. marts 2013, at status på procesplan for Fremtidens Folkeskole behandles som fast punkt på de ordinære udvalgsmøder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I procesplanen for politisk forberedelse af folkeskolereformen, som fremgår af bilag, udestår på nuværende tidspunkt to sager: 1) de kommende politiske mål, som, jævnfør kommissoriet, indgår i § 17, stk.4 udvalget om folkeskolereformen, og 2) udarbejdelse af en overordnet samarbejdsmodel for det lokale samarbejde med kultur, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, herunder den kommunale musik- og kulturskole, der behandles i Skole- og Børneudvalget på møde i marts 2014.
  Det første møde i § 17, stk. 4 udvalget om folkeskolereformen holdes den 10. februar 2014. Skole- og Børneudvalget inviteres til at deltage i det første møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 23

  Godkendt.

 • Pkt. 24 Sammenlægning af specialklasserækken

  Pkt. 24

  Sammenlægning af specialklasserækken

  Sagsnr. 93329 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens specialklasserække og tilhørende særlige klubtilbud er i dag delt på to skoler og to klubber. Med budget 2014 er der afsat 2 mio. kr. til at skabe en fagligt bæredygtig og sammenhængende struktur på specialklasserækken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. specialklasserækken for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder samles på Tjørnegårdsskolen og klubtilbuddet samles i Klub Sct. Georggården fra skoleåret 2015/16,
  2. den nye 0. klasse starter på Tjørnegårdsskolen og at kommende 1. klasse flyttes til Tjørnegårdsskolen i skoleåret 2014/15,
  3. modtageklasserne samles på Hedegårdenes Skole fra skoleåret 2015/16, og
  4. forslagene sendes i høring hos bestyrelser på Tjørnegårdsskole, Klub Sct. Georggården, Hedegårdenes Skole og Klub Hedeboparken, Baunehøjskolen samt i Handicaprådet og OMU for skole og klub med høringsfrist den 21. februar.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har med budget 2014 afsat 2 mio. kr. til anlæg for at kunne samle Roskilde Kommunes specialklasserække for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Specialklasserækkerne er i dag delt på de to skoler, Tjørnegårdsskolen og Hedegårdenes Skole, ligesom der er særlige klubtilbud, basisklubber på Klub Sct. Georggården (for elever på Tjørnegårdsskolen) og Klub Hedeboparken (for elever på Hedegårdenes Skole).
  Nye børnehaveklasser oprettes i dag på skift på de to skoler, som illustreret i nedenstående tabel, der viser elevtallene i specialklasserækken på de to skoler i indeværende skoleår.

  Elevtal 2013/14
  Trin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt
  Tjørnegårdsskolen 5 3 5 6 4 5 28
  Hedegårdenes skole 7 8 5 9 11 33

  Ved at samle specialklasserækken sikres der et stærkere fagligt miljø med flere specialkompetencer samlet på en skole. Det vil medføre nogle mere optimale forhold til udvikling af stærke faglige og bæredygtige miljøer med højt specialiserede kompetencer i forhold til de enkelte børns behov. Dermed vil der også opnås en større fleksibilitet og mulighed for at dække timerne med specialpædagogisk personale. Endelig vil det give flere muligheder for relationer mellem børnene i klasser med lave elevtal. For fritidstilbuddene vil det give en aldersmæssigt mere hensigtsmæssig blanding af børn, både i SFO (0. – 3. klasse) og klub (4. – 10. klasse).
  Forvaltningen indstiller, at specialklasserækken samles med virkning fra skoleåret 2015/16. Dette giver tid til at ombygningerne er på plads, og sikrer en god proces for sammenlægningen i forhold til både børn, forældre og personale.
  På Tjørnegårdsskolen kan der etableres plads til specialklasserækken på skolen og i klubben ved at foretage justeringer af lokaler indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer. Det vurderes at kunne rummes indenfor de 2 mio. kr., der er afsat i budget 2014.
  På Hedegårdenes Skole er det ikke muligt at rumme hele specialklasserækken indenfor de nuværende skolebygninger som følge af de konsekvenser folkeskolereformen har i forhold til etablering af arbejdspladser på skolen til lærerne. De 2 mio. kr. vil kunne dække ombygninger i fritidstilbuddet på Hedeboparken. Det vurderes at ville koste 10 - 15 mio. kr. at etablere plads til de ekstra specialklasser på Hedegårdenes Skole i form af en tilbygning.
  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at specialklasserækken samles på Tjørnegårdsskolen og Klub Sct. Georggården.
  Det forudsættes, at det specialpædagogiske personale følger specialklasserækken, så personalet fra Hedegårdenes Skole og Hedeboparkens basisklub tilbydes ansættelse på henholdsvis Tjørnegårdsskolen og Klub Sct. Georggårdens basisklub.
  Det forudsættes, at også specialklasserækken, som følge af folkeskolereformen, får en længere og mere varieret skoledag, ifølge folkeskolereformen. Det vil bl.a. medføre tæt samarbejde mellem de specialpædagogiske ressourcer i skole- og fritidstilbud.

  0. og 1. klasse start på Tjørnegårdsskolen i 2014

  De nye 0. og 1. klasser kan begynde på Tjørnegårdsskolen allerede i skoleåret 2014/15. Derved undgår den nye 0. klasse et skoleskift efter kun ét år. Det er afgørende, at de to klasser holdes på samme skole af hensyn til muligheden for at arbejde sammen på tværs af de to klasser, særligt da det på nuværende tidspunkt tegner til at blive en lille 0. klasse.

  Modtageklasserne

  Det foreslås samtidig at samle modtageklasserne på den skole, der ikke får specialklasserækken. Der er i dag to modtageklasser på Tjørnegårdsskolen og en på Hedegårdenes Skole. Modtageklasser er tilbud til sent ankomne flygtninge og indvandrere, der har brug for undervisning i basisdansk som 2. sprog, inden de begynder i en almenklasse. Ligesom for specialklasserækken gælder det for modtageklasserne, at en samling på en skole vil give et stærkere fagligt miljø og større fleksibilitet for personalet. Det forudsættes, at personalet følger modtageklasserne, som for specialklasserækken.

  Høring

  Forvaltningen anbefaler, at forslagene sendes i høring hos bestyrelserne på Tjørnegårdsskolen, Klub Sct. Georggården, Hedegårdenes Skole og Klub Hedeboparken samt i Handicaprådet og OMU skole og klub med høringsfrist til den 21. februar. Sagen vil derefter blive behandlet i Skole- og Børneudvalget og Byrådet i marts med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat 2 mio. kr. i budget 2014 til ombygninger i forbindelse med sammenlægningen af specialklasserækken. Der vil senere blive fremsat sag om frigivelse af anlægsmidlerne.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 24

  Godkendt dog således, at sagen sendes til høring hos alle skolebestyrelser.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold for pkt. 1-3

 • Pkt. 25 Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

  udkast_til_ny_styrelsesvedtaegt_-_med_oversigt_over_aendringer.pdf udkast_til_bilag_til_styrelsesvedtaegt.pdf bilag_a_-_udkast_til_regler_for_valg_af_foraeldrerepraesentanter_til_skolebestyrelser.pdf bilag_b_-_undervisningsoverenskomster.pdf

  Pkt. 25

  Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 251330 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Roskilde Kommune med tilhørende bilag, herunder procedure for valg til skolebestyrelser skal godkendes. Styrelsesvedtægten er justeret i forhold til den nye folkeskolelov og de politiske beslutninger, der er truffet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til styrelsesvedtægt med bilag godkendes,
  2. vedtægten og bilag sendes i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 21. februar 2014, herunder godkendelse af valgreglerne
  3. udviklingsrådet nedlægges,
  4. afvikling af forskudte valg evalueres i 2016, og
  5. udvalget udpeger medlemmer til valgbestyrelserne på de 21 skoler.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Alle folkeskoler i Roskilde Kommune styres overordnet ud fra bestemmelser i Styrelsesvedtægt for Skolevæsenet i Roskilde Kommune. Den eksisterende styrelsesvedtægt skal opdateres i forhold til ændrede lovkrav som følge af folkeskolereformen, samt i forhold til de politiske beslutninger, der er truffet i forhold til gennemførelse af folkeskolereformen i Roskilde Kommune.
  Af bilag fremgår forslaget til ny Styrelsesvedtægt for Skolevæsenet i Roskilde med tilhørende bilag, herunder valg til skolebestyrelser. Denne er således opdateret i forhold til ændret lovgivning og de lokale politiske beslutninger, der er truffet: 1) forskudte valg gældende fra ordinære valg 2014, 2) at de nye skolebestyrelser fra skoleåret 2014/ 2015 udvides med to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger, samt 3) Pædagogiske Råd nedlægges og erstattes af en anden hensigtsmæssig medarbejderinddragelse efter lokale ønsker og behov.
  Det tværgående udviklingssamarbejde vedrørende pædagogisk udvikling af folkeskolen har hidtil været en bestemmelse i styrelsesvedtægten med etablering af Skolernes Udviklingsråd. Erfaringen viser, at et stående råd med fast møderække ikke er en tilstrækkelig fleksibel konstruktion til at arbejde i den komplekse og flerfaglige hverdag i folkeskolen. Forvaltningen foreslår derfor, at udviklingsrådet nedlægges i sin nuværende form, og at forvaltningen sammen med skolelederne og fællestillidsrepræsentanter på området drøfter, hvorledes den tværgående og tværfaglige dialog om udviklingen af folkeskolen i Roskilde Kommune bedst muligt varetages. Udvalget vil senere få præsenteret et forslag til beslutning om dette, herunder forslag til formål, opgaver og sammensætning.

  Valg til skolebestyrelser

  Med den nye folkeskolelov er beslutningen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser udlagt til kommunalbestyrelsen, og det er ikke længere et borgerligt ombud at være forældrerepræsentant i en skolebestyrelse. Forvaltningen foreslår, at de hidtil gældende regler i skolebestyrelsesbekendtgørelsen for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne videreføres med justeringen om forskudt valg. Skolerne kan derfor fortsætte valgene efter de hidtil kendte regler og få erfaring med afvikling af forskudte valg inden reglerne eventuelt revideres.
  I valgreglerne fremgår det, at byrådet kan udpege et medlem til valgbestyrelsen, og kan beslutte om vedkommende skal være formand. Forvaltningen foreslår, at Skole- og Børneudvalget udpeger et medlem til hver valgbestyrelse på de 21 skoler.

  Høring

  Det foreslås, at forslaget til styrelsesvedtægt med tilhørende bilag sendes i høring i skolebestyrelserne med en høringsfrist til den 21. februar 2014. Det fremgår af den nuværende styrelsesvedtægt, at der ikke kan foretages ændringer uden høring. Skolerne er varslet om høringsperioden. Den nye skolebestyrelsesbekendtgørelse trådte først i kraft den 20. januar 2014, men opstart af valghandlingen skal ske medio marts 2014 i forhold til de konkrete tidsfrister. Derfor foreslår forvaltningen denne høringsfrist, så vedtægten med tilhørende bilag kan endelig godkendes af byrådet den 26. marts 2014, og valghandlingen derefter kan sættes i gang.
  Ifølge reglerne om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, kræves desuden at valgreglerne godkendes af de enkelte skolebestyrelser. Forvaltningen foreslår derfor, at skolebestyrelserne i forbindelse med høringen godkender valgreglerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 25

  Ad 1-4: godkendt
  Ad 5: forvaltningen fordeler valgbestyrelserne mellem udvalgsmedlemmerne.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde pkt. 1, 3 og 4, da han mener, at man bør undlade at ændre styrelsesvedtægten før høring

 • Pkt. 26 Børnehaveklasser i skoleåret 2014/15

  oversigt_kommende_boernehaveklasser.pdf

  Pkt. 26

  Børnehaveklasser i skoleåret 2014/15

  Sagsnr. 201452 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal årligt tage stilling til, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i skoleåret 2014/15.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes 41 børnehaveklasser i skoleåret 2014/15, ifølge forslag 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet med Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Roskilde Kommune, at byrådet skal tage stilling til, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i skoleåret 2014/15.
  Ifølge styrelsesvedtægten har alle elever krav på at blive optaget på distriktsskolen. En elev kan blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er færre end 22 elever i klasserne på det pågældende klassetrin. Hvis en elev ønsker skolestart i børnehaveklassen eller 1. klasse, og har ældre søskende gående på skolen, kan eleven indmeldes, hvis der er færre end 25 elever i klasserne på den pågældende årgang.
  Det skal bemærkes, at der ifølge Folkeskoleloven maksimalt må være 28 elever pr. klasse.
  I forbindelse med den årlige befolkningsprognose, der udarbejdes på baggrund af blandt andet boligudbygningsplaner, foretager forvaltningen en beregning af forventninger til kapacitetsbehov på skolerne i årene fremover.
  Der er i 2014/15 i alt 879 elever tilmeldt til indskrivning i børnehaveklasse. Til sammenligning var tallet for 2013/2014 i alt 946 elever. Forvaltningen har, indenfor de besluttede retningslinjer, udarbejdet 2 forslag til oprettelse af børnehaveklasser i det kommende skoleår, som fremgår af bilag.

  Forslag 1

  Med denne fordeling oprettes der 41 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,4 elever pr. klasse. Forslag 1 medfører, at der i alt gives afslag på 21 elevers ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen. Disse elever kan rummes på årgangen på deres distriktsskole. Trekronerskolen vil have plads til yderligere 10 elever på denne årgang. Den seneste befolkningsprognose, som løber til og med skoleåret 2017/18 forudser en tilgang på 2 elever i denne periode til denne årgang på Trekronerskolen.

  Forslag 2

  Med denne fordeling oprettes der 40 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 22. Forslaget medfører, at der oprettes to klasser på Absalon Skole i stedet for de tre klasser foreslået i forslag 1.
  Forslag 2 medfører, at der i alt gives afslag på 51 elevers ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, heraf 15 søskende. Forslaget medfører tillige, at der oprettes to klasser på Østervangsskolen med en klassekvotient på 27 elever.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det skal bemærkes, at der er en udgift pr. klasse på 140.000 kr. pr. kalenderår, og resten af ressourcetildelingen til skolerne er elevafhængigt. Forslag 2 medfører en mindreudgift på 140.000 kr. i forhold til forslag 1. Disse merudgifter har ikke helårseffekt i 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 26

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og mener at der skal etableres 1 ekstra klasse på henholdsvis Trekroner, Himmelev og Sct. Jørgens Skole

 • Pkt. 27 Udviklingsramme for folkeskolen og dagtilbud

  Pkt. 27

  Udviklingsramme for folkeskolen og dagtilbud

  Sagsnr. 251838 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2014 er der afsat i alt 10 mio. kr. til en udviklingsramme, hvor de 8 mio. kr. skal anvendes på folkeskoleområdet og de 2 mio. kr. skal anvendes på børneområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget drøfter anvendelse af udviklingsrammen,
  2. der afsættes 2 mio. kr. til at understøtte opstarten af klubtilbud i august 2014,
  3. der på 0 – 6 års området afsættes 1,8 mio. kr. til i en 2-årig periode at forbedre grundnormeringen i institutioner med flest sårbare børn,
  4. der afsættes 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling i Dagplejen,
  5. der afsættes 1,4 mio. kr. til ligelig fordeling mellem skolerne til indsatser, der fremmer samarbejde mellem skolerne og foreninger, og
  6. der senere fremsættes en sag med konkrete indsatser i forhold til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, herunder vedrørende liniefagskompetencer og specialpædagogiske kompetencer.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2014 er der afsat en udviklingsramme til skole- og børneområdet på i alt 10 mio. kr., hvor 8 mio. kr. skal anvendes på folkeskoleområdet og 2 mio. kr. på børneområdet.
  Af budgetforligsteksten fremgår, at fokus i forhold til folkeskolen er kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger, understøttelse af samarbejdet med foreninger og skolernes fortsatte arbejde med inklusion. På børneområdet er fokus at gøre børn med særlige behov mere læringsparate og at igangsætte målrettede indsatser for enkelte dagtilbud med særlige udfordringer i forhold til udsatte børn.
  På den baggrund foreslår forvaltningen, at de 10 mio. kr. udmøntes i 2014 ved at der afsættes:
  - 1,8 mio. kr. til dagtilbudsområdet med henblik på at grundnormeringen i en toåring periode hæves i område Sydvest, der har de institutioner med flest udsatte børn, således at det grundlæggende pædagogiske arbejde kan styrkes og således at samarbejdet med øvrige parter også kan styrkes. målrettet børn med særlige behov
  - 200.000 kr. til kompetenceudvikling af dagplejere i forhold til børn med særlige behov
  - 2 mio. kr. som et engangsbeløb i 2014 til brug for ekstra ressourcer på klubområdet i forbindelse med overgangen til de nye rammevilkår for området, herunder nye samarbejder og opgaver i forbindelse med gennemførelse af folkeskolereformen
  - 1,4 mio. kr., der fordeles ligeligt til skolerne med henblik på at understøtte indsatser, der fremmer samarbejdet mellem foreninger og skolerne, og dermed understøtter det, at skolerne skal åbne sig mod det omkringliggende samfund
  - 2,6 mio. kr. til at styrke lærernes liniefagskompetencer og til at støtte samspillet mellem lærere og pædagogisk personale
  - 2 mio. kr. til at styrke de specialpædagogiske kompetencer på skolerne i forhold til det fortsatte arbejde med inklusion.
  Forvaltningen vil senere fremsætte en sag med konkrete forslag i forhold til at styrke lærernes liniefagskompetencer, specialpædagogiske kompetencer og til at støtte samspillet mellem lærere og pædagogiske personale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er i budget 2014 afsat 10 mio. kr. i 2014 og 2015, og 9 mio. kr. i 2016 og 2017, til en udviklingsramme på området.
  Følger udvalget forvaltningens indstilling, er der disponeret 5,4 mio. kr. heraf i 2014 og 1,8 mio. kr. i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 27

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) tager til efterretning, at budgetpartierne ønsker at udmønte udviklingsrammen som beskrevet, og mener at der derudover er behov for 10 mio. kr. ekstra til basisnormering på folkeskoleområdet.

 • Pkt. 28 Kapacitetstilpasning dagtilbudsområdet

  kapacitetsanalyse_for_0-6_aars_omraadet_2014_-_2017.pdf uddybende_notat_om_kapacitetstilpasninger.pdf

  Pkt. 28

  Kapacitetstilpasning dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 237836 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der bliver færre børn i Roskilde Kommune, og dermed falder også behovet for dagtilbudspladser. Derfor er der nu behov for at tilpasse antallet af pladser, så det svarer til det faktiske antal børn. Forvaltningen foreslår, at der i Jyllinge og Viby / Dåstrup, hvor der er mange tomme pladser i forhold til børnetallet, nedlægges daginstitutioner, og at en børnehave konverteres til et børnehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. for Jyllinge nedlægges Børnehaven Lindehuset (driftsoverenskomsten opsiges), og Børnehaven Tornhøj konverteres til et børnehus over de næste 1-2 år, og
  2. for Viby / Dåstrup nedlægges Børnehuset Atlantis (driftsoverenskomsten opsiges), og
  3. forslagene sendes til høring i de berørte bestyrelser: Børnehaven Lindehuset, Børnehaven Tornhøj og Børnehuset Atlantis samt områdebestyrelserne i Nord (Jyllinge) og område Syd (Viby / Dåstrup / Gadstrup) og OMU for dagtilbud og sundhed, med høringsfrist den 21. februar 2014

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. september 2013, at der primo 2014 skulle fremlægges forslag til konkrete kapacitetsjusteringer i distrikterne. Beslutningen blev truffet på baggrund af kapacitetsanalysen for hele dagtilbudsområdet, der viser, at børnetallet har været og er faldende i store dele af Roskilde Kommune. Kapacitetsanalysen fremgår af bilag. Analysen viser, at der især i Jyllinge og Dåstrup/Viby er for mange pladser i perioden frem til 2017.
  I Roskilde Kommune følger pengene med børnene. Det betyder, at der med et faldende børnetal sker en løbende tilpasning af antallet af medarbejdere. Når der er tomme pladser betyder det derfor, at institutionerne får færre ressourcer og at de har vanskeligere ved at få hverdagen til at hænge sammen i forhold til at dække åbningstiden og sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde, hvilket særligt gør sig gældende for de mindre institutioner. Ved en lukning af institutioner vil de medarbejdere, der er omkring børnene følge med til den institution, hvor børnene får tilbudt plads.
  Forvaltningen anbefaler derfor, at antallet af pladser tilpasses børnetallet i de distrikter, hvor der er markant mange tomme pladser ved at lukke og omlægge institutioner. Det sikrer gode og bæredygtige institutioner, både pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssigt. Tilpasningerne sker efter de kriterier Skole- og Børneudvalget har besluttet for lukning af institutioner. Når børnene flyttes til andre institutioner, flytter ressourcerne med, og det betyder, at også medarbejdere omplaceres til disse institutioner.

  Jyllinge

  Forvaltningen anbefaler, at der sikres en større fleksibilitet i dagtilbuddene i forhold til at kunne imødekomme fremtidige behov og udsving i efterspørgsel efter henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser.
  Forvaltningen anbefaler derfor, at antallet af pladser til børn i 3-5 års alderen i Jyllinge pasningsdistrikt fra maj 2014 nedsættes med ca. 100 pladser, og at antallet af vuggestuepladser i 2015 øges med ca. 13 pladser. Derfor foreslår forvaltningen, at den selvejende institution Børnehaven Lindehuset lukkes, og at den selvejende institution Børnehaven Tornhøj over de næste et - to år konverteres til et børnehus. Det bemærkes, at der vil være anlægsudgifter forbundet med at omdanne en børnehavegruppe til vuggestuegruppe. Pr. 1. maj 2014 er der kapacitet til, at børnene fra Børnehaven Lindehuset samlet kan flyttes til Børnehaven Tornhøj.

  Viby/Dåstrup

  Forvaltningen anbefaler, at der fra maj 2014 nedlægges ca. 30 pladser på 0-2 års området og ca. 40 pladser for børn i 3-5 års alderen i Viby / Dåstrup.
  Forvaltningen foreslår derfor, at den selvejende institution Børnehuset Atlantis lukkes. Pr. 1. maj 2014 er der kapacitet til, at børnene fra Børnehuset Atlantis samlet kan flyttes til Børnehuset Stjernen.

  Økonomi

  De foreslåede tilpasninger vil fra 2015 indebære en besparelse på ca. 1 mio. kr. som kan tilgå kassen.
  Følger udvalget indstillingen om at ombygge Tornhøj til børnehus i 2015, vil forvaltningen indregne anlægsudgift i forbindelse med udarbejdelse af strategisk anlægsplan for 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 28

  Godkendt.
  Mads Ravndrup Thomsen (V) tager forbehold.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og begærer pkt. 1og 2 i byrådet.

 • Pkt. 29 Indtægtsbevilling veddrørende modersmålsbaseret undervisning

  Pkt. 29

  Indtægtsbevilling vedrørende modersmålsbaseret undervisning

  Sagsnr. 232005 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte den 19. marts 2013 ansøgningen om at deltage i forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning. Undervisningsministeriet har nu givet tilsagn tilskuddet på i alt 165.711 kr. i 2014 og 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 60.172 kr. i 2014 og 105.539 kr. i 2015, i alt 165.711 kr., til dækning af Østervangsskolens og Tjørnegårdsskolens deltagelse i indsatsen vedrørende modersmålsbaseret undervisning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har søgt Undervisningsministeriet om 165.711 kr. til dækning af Østervangsskolens og Tjørnegårdsskolens deltagelse i ”forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. klassetrin – forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning”. Ansøgningen er imødekommet.
  Forsøgsprogrammet indeholder forsøgsindsats vedr. almen sprogforståelse på henholdsvis tyrkisk, arabisk og somali for mindre grupper.
  Undervisningsministeriet har bevilget 60.172 kr. i 2014 og 105.539 kr. i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der søges om en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling, der beløbsmæssigt modsvarer hinanden, og sagen har derfor netto ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 29

  Anbefales.

 • Pkt. 30 Indkøb af Ipads / tablets til 8. og 9. klasse

  Pkt. 30

  Indkøb af iPads til 8. og 9. klasse

  Sagsnr. 250565 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2014 er der afsat 3,9 mio. kr. til at styrke elevernes digitale kompetence ved køb af iPads til elever i 8. og 9. klasse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget beslutter, hvorvidt de enkelte skoler kan bruge deres del af bevillingen til at anskaffe anden type tablets end iPads til elever i 8. og 9. klasse.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I et læringsmæssigt perspektiv har iPads fordele i forhold til mobilitet. De er intuitivt nemme at anvende, har hurtig netadgang og god skærm til informationssøgning. Der er en række gode læringsapplikationer (app’s) til undervisning. Margretheskolen har allerede gode erfaringer i at anvende iPads i udskolingen. Erfaringerne er blandt andet, at produktion og formidling får en fremtrædende rolle i undervisningen, og at bøgerne i høj grad erstattes.
  IPads spiller dog ikke sammen med Microsofts Office-pakker. Folkeskolens afgangsprøver forudsætter i deres nuværende udformning programmer i Office-pakken, ligesom afgangsprøverne skal afspejle den daglige undervisning. Erfaringer fra IT projekter på skolerne i samarbejde med matematik professionsforskere (GNU og projekter i forbindelse med Folkeskolereformen) viser, at iPads ikke på nuværende tidspunkt understøtter flere nyere anerkendte digitale læremidler indenfor matematik.
  Der findes andre tablets på markedet, som kan benytte Microsofts Office-pakke. Der er for eksempel Windows-tablets, som kan bruges i sammenhæng med PC’ere med Office-pakken. De har en række af fordele til fælles med iPads, i forhold til mobilitet, hurtig netadgang og tilgang til læringsapp’s.
  Skole- og Børneudvalget skal beslutte, om det skal være muligt for de enkelte skoler at anvende deres del af bevillingen til at indkøbe tablets af andet mærke end iPads, hvis det stemmer bedre overens med deres digitale undervisningsmetoder, og de selv finansierer prisforskellen.
  Skolerne er i gang med en del forsøgsprojekter i forhold til IT i undervisningen, blandt andet som følge af IT – og Medieplanen, vedtaget af Skole- og Børneudvalget i september 2012. Der arbejdes med digital kompetenceudvikling af lærerne i dansk og matematik i udskolingen samt opkvalificering af kompetencecentrene, så de kan give lærerne konkret vejledning og sparring i deres daglige digitale undervisning. En central strategi i planen er også ”Bring Your Own Device” (BYOD), jævnfør også regeringen og KL´s aftale, hvor eleverne medbringer eget digitalt udstyr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat 3,9 mio. kr. til indkøb af iPads i budget 2014 til de skoler, der ikke allerede anvender iPads.
  Udgifter til øvrig drift, dvs. reparationer, udskiftninger af ødelagte iPads dækkes af skolen eller forældrene efter de almindelige regler for erstatning af læremidler (bøger etc.). Skolerne dækker udgifter til app´s, der udgør 300 - 500 kr. pr. tablet (engangsudgift).

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 30

  Godkendt.
  Mads Ravndrup Thomsen (V), Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet, med forslag om, at midlerne fordeles ligeligt til skolerne, hvor de selv kan beslutte anvendelse i forhold til IT.

 • Pkt. 31 Tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen på Dåstrup Skole

  Pkt. 31

  Tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen på Dåstrup Skole

  Sagsnr. 99620 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kim Petersen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Dåstrup Skole grundet ændring i hans arbejdssituation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anmodningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kim Petersen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Dåstrup Skole grundet ændring i hans arbejdssituation. Hvis anmodningen imødekommes indtræder suppleant Michael Halvorsen.
  Til orientering kan oplyses, at skolebestyrelsen på Dåstrup Skole herefter vil se således ud:
  - Torben Claus Ammizsbøl Chrstiansen
  - Lars Henrik Jensen
  - Mette Rehl
  - Gisela Kuhn Swensson
  - Niels Kyvsgaard
  - Preben Erik Nørgaard
  - Michael Halvorsen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 31

  Godkendt.

 • Pkt. 32 Eventuelt

  Pkt. 32

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2014, pkt. 32

  - Udvalget holder 1 årligt fællesmøde med FMU i august 2014
  - Besigtigelsesture 1. april og 3. juni begge dage kl. 14-17.
  - Henvendelse fra Trekroner Børnehus
  - Dialogfora