You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 4, 2017 - 10:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 37 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 37

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 37

  Godkendt.

 • Pkt. 38 Valg af ny næstformand i Skole- og Børneudvalget

  Pkt. 38

  Valg af ny næstformand i Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 290360 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal vælge en ny næstformand, da Mads Ravndrup Thomsen (V) er udtrådt af byrådet.

  Indstilling

  Det indstilles, at der vælges en næstformand.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget skal vælge en næstformand blandt sine medlemmer:
  - Claus Larsen (A)
  - Jette Tjørnelund (V)
  - Poul Andersen (A)
  - Bente Dieckmann (A)
  - Jeppe Trolle (B)
  - Karsten Lorentzen (O)
  - Henrik Stougaard (Ø)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 38

  Jette Tjørnelund (V) vælges som næstformand.

 • Pkt. 39 Resultater af kortlægningsundersøgelse på dagtilbudsområdet

  Kortlaegningsundersoegelse.pdf Oversigt_over_resultater_af_kortlaegningsundersoegelsen.pdf

  Pkt. 39

  Resultater af kortlægningsundersøgelse på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 287256 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i udviklingsindsatsen ”trivsel og læring for alle – vi udvikler fremtidens dagtilbud” er der i januar - februar 2017 gennemført en kortlægningsundersøgelse af børns trivsel, udvikling og læring blandt forældre, medarbejdere og børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Udvalget skal drøfte resultaterne af kortlægningsundersøgelsen. Resultaterne vil indgå i det videre arbejde med at udvikle børns trivsel og læring i dagtilbud.
  Forvaltningen vil i mødet holde et oplæg om udvikling af dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede i 2013, at der i årene 2013-2016 skulle gennemføres en udviklingsindsats ”Trivsel og læring for alle – vi udvikler fremtidens dagtilbud” i Roskilde Kommunes dagtilbud. Indsatsen fokuserer på inkluderende læringsmiljøer, der skaber trivsel for alle børn gennem fagligt funderet pædagogisk kvalitetsarbejde. Målet med indsatsen er, at alle børn trives og udnytter deres fulde potentiale for læring.
  Som led i udviklingsindsatsen blev der i 2014 gennemført en kortlægningsundersøgelse af børns trivsel, udvikling og læring blandt forældre, medarbejdere og børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Formålet med undersøgelsen var dels at vise, hvordan børn i dagtilbud trives, udvikler sig og lærer dels at vise, hvor der er behov for en styrket indsats. Derudover skulle kortlægningsundersøgelsen bidrage til at måle effekterne af udviklingsindsatsen ved en gentagelse af undersøgelsen i 2017.
  Resultaterne fra undersøgelsen i 2014 viste, at der var behov for at
  - styrke udvikling af alsidige pædagogiske læringsmiljøer med plads til både stille og vilde lege,
  - begrænse støj og larm,
  - mindske drilleri og sprog mellem børn, der gør dem kede af det og
  - styrke, at alle børn oplever, at de lærer nyt, mens de er i dagtilbud.
  I dagtilbuddene er der siden blevet arbejdet med alle fire indsatsområder både ved kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forhold til børns trivsel, udvikling og læring og ved etablering af læringsgrupper og fyraftensmøder om børns læring.
  Resultaterne fra kortlægningsundersøgelsen i 2017, som fremgår af bilag, viser, at kvaliteten i det pædagogiske arbejde er øget siden 2014. Der er blandt andet større fokus på dagtilbuddenes læringsmiljøer som fundament for børnenes læring, og der arbejdes systematisk og med afsæt i forskning med at skabe læringsmiljøer, der styrker børnenes trivsel, udvikling og læring.
  Som det fremgår af bilaget viser resultaterne for 2017, at der for alle fire indsatsområder er sket en forbedring.
  Udvalget skal drøfte undersøgelsens resultater indenfor de fire indsatsområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 39

  Drøftet.

 • Pkt. 40 Drøftelse af status på dagtilbudspolitik

  Dagtilbudspolitik.pdf Status_paa_dagtilbudspolitik.pdf

  Pkt. 40

  Drøftelse af status på dagtilbudspolitik

  Sagsnr. 270904 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 1. december 2015 en handleplan for byrådets dagtilbudspolitik. Handleplanen beskriver de indsatser, der skal iværksættes for at opfylde de politiske mål i dagtilbudspolitikken. Udvalget skal på baggrund af status for indsatserne drøfte resultaterne i forhold til de 4 mål, der indgår i byrådets dagtilbudspolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådets dagtilbudspolitik blev vedtaget den 28. oktober 2015 med en vision om, at alle børn i dagtilbud skal trives, og deres nysgerrighed, kreativitet og lyst til leg og læring skal støttes og udfordres. Dagtilbudspolitikken indeholder fire politiske mål, og Skole- og Børneudvalget har vedtaget en handleplan for dagtilbudspolitikken, der beskriver de indsatser, der skal iværksættes for at indfri målene. De politiske mål og handleplan med status på indsatserne fremgår af bilag.
  Det er et mål, at læringsmiljøet i dagtilbud aktivt understøtter børns udvikling, leg og læring. Status viser, at dagtilbuddene har fokus på læringsmiljøet og, at de arbejder systematisk og med afsæt i forskning på at skabe læringsmiljøer, der styrker børnenes trivsel, udvikling og læring. Dagtilbud har bl.a. arbejdet med børns læring i hverdagslivet. Der er igangsat flere projekter med kulturinstitutioner, der skal inspirere det pædagogiske arbejde med børns leg og læring. En kortlægning af børns trivsel, udvikling og læring fremgår af anden sag.
  Det er et mål, at børn skal have vellykkede overgange og sammenhængende forløb. Det skal bl.a. ske ved at have særlig fokus på at modtage nye børn og familier og ved at tilrettelægge samarbejdsforløb og indgå formelle aftaler med skolerne om overgangen til skole. Status viser, at alle dagtilbud tilbyder samtaler, når de får nye børn og familier. Fire dagtilbud er med i et forskningsprojekt, hvor de afprøver modeller for, hvordan nye børn og familier modtages. En fælles model for overgangen mellem dagtilbud og skoler er ved at blive indført i alle dagtilbud. Der er startet flere samarbejdsforløb med skolerne, fx forløb der inddrager musik, og som indgår som en del af den kommende musikbystrategi.
  Det er et mål, at styrke forældrenes inddragelse i børnenes trivsel, udvikling og læring. Status viser, at dagtilbud afholder årlige samtaler med forældrene om barnets trivsel, udvikling, sprog og læring og om, hvordan dagtilbud og forældre i fællesskab kan understøtte barnet. Et nyt dialogredskab, der skal medvirke til, at dagtilbud og forældre kan arbejde mere systematisk med at understøtte barnets læring, er ved at blive indført. Undersøgelsen af forældrenes tilfredshed fra 2016 viser, at 79 pct. af forældrene er tilfredse med dialogen og samarbejdet med personalet.
  Det er et mål, at alle børns sproglige udvikling skal styrkes. Det skal bl.a. ske ved, at dagtilbuddene arbejder systematisk med at finde alle børn, som har brug for særlig sprogstimulering. Alle treårige børn skal sprogvurderes, og status for 2016 viser, at 96 pct. af alle treårige børn i dagtilbud er blevet sprogvurderet.
  Udvalget skal drøfte resultaterne i forhold til de 4 mål om henholdsvis læringsmiljøer, vellykkede overgange, inddragelse af forældre, og børns sproglige udvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 40

  Drøftet.

 • Pkt. 41 Tilsyn i dagtilbud i 2016

  Opsamling_paa_paedagogisk_tilsyn_i_dagtilbud_i_2016.pdf Paedagogisk_tilsyn.pdf

  Pkt. 41

  Tilsyn i dagtilbud i 2016

  Sagsnr. 290198 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med indholdet i alle dagtilbud beliggende i kommunen og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunens ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer og omfatter kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunen. Udvalget skal drøfte status for tilsynsbesøg i dagtilbuddene i Roskilde Kommune for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunen skal føre tilsyn med indholdet i dagtilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder om de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven, efterleves. Tilsynets formål er dermed både at støtte den pædagogiske udvikling i dagtilbuddene og sikre, at dagtilbuddene indfrier og overholder de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven samt efterlever kommunens politiske mål.
  I Roskilde Kommune føres der et årligt pædagogisk tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunen. I 2016 er der gennemført tilsyn i alle 47 kommunale afdelinger, 10 selvejende, 7 private dagtilbud og 2 puljeinstitutioner. Der har ikke været anledning til at føre skærpet tilsyn med nogle dagtilbud. Rammen for tilsyn samt opsamling på tilsyn i dagtilbud i 2016 fremgår af bilag.
  Rammen for det pædagogiske tilsyn består af en skriftlig status fra dagtilbudsleder, et tilsynsbesøg og efterfølgende dialog med dagtilbudsleder efterfulgt af en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten indeholder lederens statusbeskrivelse, iagttagelser og opmærksomhedspunkter fra den tilsynsførende samt anbefalinger til udvikling af pædagogisk praksis og evt. påbud. Tilsynsbesøget og iagttagelser af dagtilbuddets børne- og læringsmiljø tager udgangspunkt i det forskningsbaserede redskab KIDS (kvalitetsudvikling i daginstitutioner) til vurdering og udvikling af pædagogisk kvalitet i dagtilbud.
  Generelt viser tilsynene, at alle dagtilbud i Roskilde Kommune har fokus på og arbejder med udviklingen af læringsmiljøet. Det er forskelligt, hvor langt de enkelte dagtilbud er kommet i arbejdet med læringsmiljøer. Tilsynene viser, at der fortsat er behov for at arbejde med udvikling af inspirerende læringsmiljøer, som giver mulighed for at arbejde med børn i mindre grupper. Der er også fortsat behov for at arbejde med børnenes læring i den daglige pædagogiske praksis.
  Tilsynene viser, at alle dagtilbud har fokus på og arbejder med at understøtte og styrke relationer og samspillet mellem børn og voksne og mellem børnene. Tilsynene viser, at der fortsat er behov for at arbejde med modtagelsen af børn og forældre og overgangen mellem hjem og dagtilbud.
  I forhold til børnenes sproglige udvikling viser tilsynene, at alle dagtilbud har fokus på og arbejder med at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, der styrker børnenes sproglige udvikling. Alle treårige børn bliver sprogvurderet, og der udarbejdes handleplaner for børn, der har brug for en særlig eller fokuseret indsats. Fremadrettet kan data fra sprogvurderingerne anvendes mere målrettet til at understøtte udviklingen af det pædagogiske arbejde med børnenes sproglige kompetencer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 41

  Drøftet.

 • Pkt. 42 Etablering af 8. og 9. klassetrin på Vindinge Skole

  Udvikling_af_Vindinge_Skole.pdf

  Pkt. 42

  Etablering af 8. og 9. klassetrin på Vindinge Skole

  Sagsnr. 282192 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. december 2016, at der skal arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at udvikle Vindinge Skole således, at skolen udvides med en 8. og 9. årgang. En fuldt udvidet tosporet skole vil kunne rummes inden for den eksisterende bygningsmasse. En udvikling af Vindinge Skole er en ændring af skoledistrikterne for Vindinge Skole og Hedegårdenes Skole og skal derfor ifølge styringsvedtægten sendes i høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om etablering af 8. og 9. klassetrin på Vindinge Skole sendes i høring hos skolebestyrelserne ved Vindinge Skole og Hedegårdenes Skole samt i OMU Skole og Klub i perioden den 5. april til 8. maj 2017.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den aktuelle skoleprognose for kommende elevtal på Vindinge Skole viser, at der med det udvidede boligudbygningsprogram for området fortsat vil være behov for en tosporet skole. I indeværende skoleår er der tre børnehaveklasser, og ifølge prognosen kan der være behov for at etablere tre børnehaveklasser i 2020-2022. Prognosen afspejler samtidig en høj fraflytningskvotient. Det kan derfor være nødvendigt med klassesammenlægninger, senest på 7. klassetrin, af både pædagogiske og økonomiske årsager.
  Årgangene 8. og 9. klasse henhører ifølge styrelsesvedtægtens bilag til Hedegårdenes Skoles distrikt. Tidligere år viser, at op til 36,4 % af eleverne fortsætter på Hedegårdenes Skole, mens resten primært fortsætter i private tilbud.
  Der er ingen 7. klasse i indeværende år, så udvidelse af Vindinge Skole med en 8. klasse er først aktuelt fra skoleåret 2018/2019. Formodes eleverne at fortsætte i udskolingen på Vindinge Skole vil skolen i 2018/2019 have sin første 8. klasse, to 8. klasser og én 9. klasse i 2019/2020 og være fuldt udbygget med to klasser på både 8. og 9. klassetrin i 2020/2021. Skolen vil have lokalekapacitet til en fuldt tosporet skole.
  Hedegårdenes Skole vil opleve en nedgang i antal elever på 8. og 9. årgang, hvis eleverne kan blive på Vindinge Skole. Ændringen vil ikke være større end, at Hedegårdenes Skole fremover vil fortsætte med to spor i udskolingen men med en lavere klassekvotient end nu.
  I følge styrelsesvedtægtens § 22 skal ændringer i skoledistrikter sendes i høring i de berørte skolebestyrelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Det ændrede elev- og klassetal vil fra 2018/2019 med den nuværende ressourcemodel få betydning for fordeling af midler til de to skoler. Den samlede udgift vil kunne holdes inden for rammen. Mindre bygningsmæssige ændringer finansieres indenfor rammen og som en del af skolerenoveringsstrategien på Vindinge Skole.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 42

  Godkendt.

 • Pkt. 43 Ansøgninger af midler fra pulje til kortere skoledage

  Oversigt_over_ansoegninger.pdf Til_SBU_vedr._to-voksenordning_og_SS_16b.pdf

  Pkt. 43

  Ansøgninger om midler fra pulje til kortere skoledage

  Sagsnr. 287092 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budgetaftalen 2017 er det besluttet at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. til at finansiere en kortere skoledag. Skolebestyrelserne har kompetencen, når kortere skoledag kan afholdes indenfor eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr. skal det godkendes af Skole og Børneudvalget efter ansøgning fra skolebestyrelsen. Udvalget skal behandle 68 ansøgninger til i alt 1.506.011 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ansøgninger om midler fra puljen på 2,5 mio. kr. til samlet i alt 1.506.011 kr. godkendes, og
  2. tovoksenordningen evalueres primo 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 indgår der mulighed for kortere skoledage: ”Budgetparterne er enige om, at der skal gives mulighed for at afkorte skoledagen for eleverne og konvertere max 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to voksne (som loven giver mulighed for). Byrådet delegerer kompetencen til at veksle understøttende timer til tovoksenordning til skolens ledelse og bestyrelserne. Til dette afsættes en pulje på 2,5 mio. kr., som efter ansøgning kan søges af skolerne, og udmøntes af SBU”.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. december 2016, at det er skolebestyrelsens kompetence, når en kortere skoledag kan afholdes indenfor eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr., skal det godkendes af Skole og Børneudvalget efter ansøgning fra skolebestyrelsen. Der er 11 skoler, som har ansøgt om midler fra puljen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag. Der er i alt 68 ansøgninger på samlet 1.506.011 mio. kr. Derudover kan oplyses, at der udover de klasser, hvor der ansøges om midler fra puljen, er fem klasser fra udskolingen (7.-9. klasse), hvor bestyrelserne har truffet beslutning om forkortelse af skoledagen med to timer.
  Skolebestyrelsen ved Sct. Jørgens Skole har fremsendt et brev til udvalget, jf. bilag, med overvejelser omkring proceduren for etablering af tovoksenordningen med afsæt i folkeskolens § 16b.
  Ifølge folkeskolelovens § 16 b er det muligt at nedsætte tiden til understøttende undervisning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Såfremt skoledagen afkortes, er skolerne forpligtet til at stille et fritidstilbud til rådighed i de timer nedsættelsen vedrører.
  Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen ved vurdering af, at en eller flere problemstillinger kan afhjælpes ved flere voksne i klassen. Fra og med 4. klasse skal der være helt særlige tilfælde for at nedskalere tiden til understøttende undervisning, og der skal stilles skærpede krav for to voksne i klassen. Det er et vigtigt element i loven, at der foretages en konkret og individuel vurdering af de enkelte klassers behov, og ikke generelt for en årgang eller skole.
  Forvaltningens vurdering er, at det er de færreste ansøgninger, som har specifikke begrundelser. Det er for flere ansøgninger svært at se, at der er tale om helt særlige behov. Der er et par skoler, der har søgt for hele indskolingen, og der er et par skoler, som har søgt for de kommende 0. klasser, hvor de endnu ikke kender børnene. Forvaltningen vil inddrage de betragtninger i den løbende dialog og i det almindelige tilsyn med skolerne.
  Godkendelser om tovoksenordninger kan ifølge loven kun gives i op til et skoleår ad gangen, således at det løbende sikres, at det er den rigtige løsning for den enkelte klasse. Forvaltningen foreslår derfor, at ordningen evalueres primo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 43

  Ad 1 og 2: Godkendt, dog således at der laves en status med tilbagemeldinger fra skolernes ledelser i forhold til de foreløbige erfaringer i november 2017.

 • Pkt. 44 Roskilde Kommunes prioriteter for rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2018

  Pkt. 44

  Roskilde Kommunes prioriteter for rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2018

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne i Region Sjælland er i øjeblikket i gang med at forberede rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2018. Forvaltningen forelægger hermed forslag til, hvad der kan være Roskilde Kommunes prioriteter for det videre arbejde. Sagen behandles i både Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fire skitserede prioriteter for rammeaftalesamarbejdet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som definerer samarbejdet mellem de 17 sjællandske kommuner og regionen på social- og undervisningsområdet og sikrer et samlet overblik over de tilbud, som kommunerne og regionen samarbejder om. Formålet med rammeaftalen er på den ene side at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisning og på den anden side at anvise nogle fokusområder, som skal være retningsanvisende for den faglige udvikling af området.

  Processen for rammeaftalen 2018 blev igangsat med et seminar for politikere den 25. november 2016. Siden har der været gennemført en workshop med repræsentanter fra handicapråd og handicaporganisationer samt en workshop med ledere på såvel udfører- som myndighedsområdet. Den 7. april 2017 er der igen en workshop med politikere. Herefter begynder udfærdigelsen af selve aftalen, som skal behandles i KKR den 12. juni 2017.

  På baggrund af de afholdte workshops indstiller forvaltningen følgende fire indsatsområder, som Roskilde Kommunes prioriteter for det videre arbejde med en ny rammeaftale:

  1. Styrket fokus på bruger/pårørendeinddragelse: Flere kommuner på Sjælland arbejder systematisk med bruger/pårørendeinddragelse på socialområdet. I Roskilde Kommune er en ny pårørendepolitik under udarbejdelse. Bruger/pårørendeinddragelse er endvidere en vigtig prioritet for handicaprådene.
  2. Styrket fokus på rehabilitering: Flere undersøgelser viser, at især borgere med psykiske lidelser har potentiale for at leve gode og aktive liv, hvis den kommunale og regionale indsats tilrettelægges efter et rehabiliterende sigte, hvor fokus hele tiden er på at forbedre borgernes funktionsevne. I socialpsykiatrien i Roskilde Kommune er de første skridt allerede taget af den rehabiliterende vej.
  3. Styrket fokus på samarbejde mellem tilbud og myndighed: Et centralt element i rehabiliteringsarbejdet er samarbejdet mellem tilbud og myndighed. Rehabilitering forudsætter, at indsatsen over for borgeren tilrettelægges i et tæt samspil mellem borger, myndighed og udfører, og at indsatsen løbende justeres, så den passer til borgerens funktionsniveau.
  4. Fortsat fokus på effektiv drift: Det specialiserede social- og undervisningsområde er i alle sjællandske under stigende udgiftspres. Traditionelt har der i rammeaftalesamarbejdet været fokus på udgiftsstyringen. Med henvisning til det stigende udgiftspres er det forvaltningens vurdering, at dette fokus bør bibeholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 44

  Godkendt.

 • Pkt. 45 Markering af foreningsidrætten

  Pkt. 45

  Markering af foreningsidrætten

  Sagsnr. 290345 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om markering af foreningsidrætten i relation til projektet ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indstiftes 3 priser på 10.000 kr., som uddeles til idrætsforeninger, som i samarbejde med en folkeskole har gjort en særlig indsats i forbindelse med ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”. Priserne skal bruges til at understøtte aktiviteten mellem forening og skole.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som udmøntning af budgetaftalen besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at der i foråret 2017 skulle drøftes et nyt koncept for idrætsfest. Idrætslivet i Roskilde Kommune hædres pt. ved følgende arrangementer:
  Roskilde Idrætsunions (RIU) Idrætsfest, hvor medaljetagere ved nationale og internationale mesterskaber får overrakt en gave fra Roskilde Kommune. Desuden uddeles den Sociale pris (10.000 kr.) til en forening, som har gjort en særlig indsats for en særlig målgruppe. Prisen er en fælles pris mellem Roskilde Kommune og RIU.
  Frivillig Fredag, hvor kommunen hædrer alle frivillige i kommunens foreningsliv med en festmiddag og et kulturelt indslag. Desuden udlodder Roskilde Festival donationer til 10 foreninger. Kommunen uddeler en idrætspris til en forening (15.000 kr.) og en idrætspris til en person (5.000 kr.)
  Kommunens idrætsforeninger løfter gennem ”Foreningslivet ind i Folkeskolen” en væsentlig rolle i arbejdet med Åben Skole. Derfor foreslår forvaltningen, at der indstiftes tre priser på hver 10.000 kr. af Kultur- og Idrætsudvalget, som tildeles en idrætsforening, der i samarbejde med en skole har gjort en særlig indsats i den forbindelse. Prisen vil være med til at synliggøre det store arbejde, der løftes af idrætsforeningerne i forbindelse med Åben Skole. Udvælgelse af prismodtagerne sker efter forslag fra forvaltningen til formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Priserne uddeles af formændene for de to udvalg i fællesskab. Prisoverrækkelsen sker på skolerne efter nærmere aftale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Priserne, i alt 30.000 kr. finansieres af midler afsat på Kultur- og Idrætsudvalgets budget til ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 45

  Godkendt.

 • Pkt. 46 Eventuel udleje/udlån af kommunale lokaler

  Pkt. 46

  Eventuel udleje/udlån af kommunale lokaler

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at få følgende optaget på dagsordenen: ”Jeg er blevet orienteret om, at det i går mandag på et fællesmøde mellem KIU og Folkeoplysningsområdet blev oplyst, at der i forvaltningen arbejdes med en ordning om at stille kommunalt ejede lokaler til rådighed for en privatskoles SFO-ordning. Nærmere betegnet skulle det dreje sig om lokaler på ”Gråbrødre Skole” til Sankt Josef Skoles SFO-ordning. Da snitfladen mellem privatskoler og kommunen som bekendt er et område, der har stor politisk bevågenhed, og dette ikke mindst i SBU, overrasker det mig at skulle modtage sådanne oplysninger ad omveje, og ikke direkte.
  (Hertil kommer, men udenfor SBUs regi, spørgsmål omkring det ud fra kommunens interesser og byrådets beslutninger omkring den pågl. ejendom overhovedet er hensigtsmæssigt at udleje/udlåne de omtalte lokaler)?
  Forslag: SBU orienteres om baggrunden for de omtalte oplysninger overfor KIU/Folkeoplysningsudvalg. SBU drøfter, om der på baggrund af oplysningerne er behov for at udvalget tager initiativ til beslutninger.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan oplyse, at det er besluttet i byrådet den 26. november 2014 pkt. 387, at de nuværende aftenskoleaktiviteter skal flyttes fra Gråbrødre Skole til Kildegården. Aftenskolerne flyttes i det tempo de nye lokaler står klar. Nogle aktiviteter er flyttet, og flere følger til sommer. De sidste aktiviteter kan dog først flyttes sommeren 2018.
  Der vil derfor i de kommende skoleår være nogle tomme lokaler på Gråbrødre Skole. I den forbindelse har der været dialog med Skt. Josef Skole om midlertidig leje af disse lokaler til 10. klasse samt to internationale klasser i 2 skoleår. Såfremt der indgås en aftale, skal der betales en markedspris, og der vil snarest blive forelagt en sag til Økonomiudvalget om lejeaftale. Når bygningerne på Gråbrødre Skole er frigjort, skal Økonomiudvalget behandle en sag om disponering af den kommunale ejendom.
  Kommunens velvilje skal også ses i lyset af, at Skt. Josef Skole og Roskilde Gymnasium har ansøgning hos ministeriet om opstart af et internationalt gymnasium. Her har Økonomiudvalget på seminaret i januar 2017 givet et signal om, at dele af Gråbrødre Skole kan udlejes midlertidigt til formålet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 46

  Udvalget tager sagen til efterretning.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, at der stilles lokaler til rådighed til konkurrerende virksomhed til folkeskoleområdet og begærer derfor sagen i byrådet.

 • Pkt. 47 Orientering om nye undervisningsforløb i madkundskab

  Pkt. 47

  Orientering om nye undervisningsforløb i madkundskab

  Sagsnr. 290366 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I samarbejde med Madkulturen har Roskilde Kommune udviklet syv nye undervisningsforløb i faget madkundskab. Flere af forløbene inddrager flere fag i undervisningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i samarbejde med Madkulturen og lærere fra kommunens skoler udarbejdet syv nye undervisningsforløb i madkundskab.
  Forløbene er rettet mod råvarer og madlavningsteknikker, men der er også lavet tværfaglige forløb, hvor andre fag trækkes ind i undervisningen. Forløbene er udviklet, så de understøtter alle relevante læringsmål i fagene.
  Forløbene fremgår herunder:
  - Korn: Om bagning, kornsorter og dej (Madkundskab)
  - Udskæringer: Om at snitte og hakke grønt (Madkundskab)
  - Æg: Om æggets mange tekniske egenskaber (Madkundskab)
  - Reklamer: Om pizza og reklamekampagner (Dansk & Madkundskab)
  - Vikingemad: Hvad spiste de – og hvordan levede de? (Historie & Madkundskab)
  - Fisk: Statistik om forbruget og nye retter fra havet (Matematik & Madkundskab)
  - Bagning: Hvad sker der, når vi ændrer opskriften? (Natur/teknologi & Madkundskab)

  Flere af de nye tværfaglige forløb kombinerer håndværk med viden. På den måde får eleverne mulighed for at lære nye færdigheder på en praksisnær måde. For eksempel skal eleverne i det forløb, hvor de arbejder med pizzaer i madkundskabslokalet, samtidig arbejde sammen med faget dansk, hvor de laver reklamekampagner for maden.
  Fælles for alle forløbene er, at børnene oplever glæden ved at lave et godt måltid mad, som er sundt, nærende og smager godt. De nye forløb skal også give eleverne indsigt i madkultur og give viden om sundhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 47

  Godkendt.

 • Pkt. 48 Orientering om motocrosstilbud

  Pkt. 48

  Orientering om motocrosstilbud

  Sagsnr. 290820 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om status på motocrosstilbud i Klub Hedeboparken. I forlængelse af opsigelse af lejemålet på Københavnsvej 106B er der arbejdet videre med fortsat at kunne tilbyde motocrossaktivitet til målgruppen 13-17-årige i Roskilde Kommune. Hidtil har tilbuddet været finansieret af KLUB UNG midler. Fremover samarbejder Klub Hedeboparken med Ungdomsskolen og fortsætter værkstedsaktiviteten i ungdomsskolens eksisterende værksted på Peder Syv Skolen med løb på knallertbanen i Hedeland som hidtil.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. november 2015 at opsige lejemålet på Københavnsvej 106B fra Boligselskabet Sjælland og flytte Klub Hedeboparken til kommunale lokaler efter flytning af SFO Hedegårdene til Hedegårdenes Skole. Både klubbestyrelsen og LMU tilsluttede sig beslutningen og påpegede samtidig i høringen vigtigheden i at fastholde motocrossværkstedets aktiviteter i tilknytning til klubben. Motocrosstilbuddet har hele tiden været målrettet de unge over 13 år. Der er derfor siden arbejdet med at finde andre lokaler i bymidten indenfor de øvrige klubber, herunder Viadukten og MUSICON, hvor der i forvejen foregår KLUB UNG aktiviteter, og i tilknytning til knallertbanen i Hedeland. Det var ikke muligt på de nævnte steder.
  Motocrosstilbuddet er i dag et ud af flere KLUB UNG tilbud for de 13-17-årige i Roskilde Kommune. Tilbuddet indebærer aftenåbent i værkstedet mandag og onsdag aftener samt weekendløb primært på knallertbanen i Hedeland. Formålet med KLUB UNG er at skabe attraktive aktiviteter, der styrker relationer. Motocrossaktiviteten vurderes som et tilbud, der skaber fællesskab og gode relationer, men med en meget afgrænset målgruppe.
  Der er i dag 12 aktive kørere fordelt på en 13-årig, syv 15-17-årige og de sidste fire er 18-20-årige. Derudover er der 10 andre brugere i alderen 15-17 år, som i dag kommer i værkstedet de to aftener om ugen. Disse 10 brugere kan ligeledes komme i afdelingens almindelige klublokaler.
  Der er derfor indledt et samarbejde med Ungdomsskolen omkring etablering af motocrosshold i Ungdomsskolens afdeling Syd. Ungdomsskolen har i forvejen motocrosstilbud og et eksisterende værksted på Peder Syv Skole. Aftalen er at oprette et særligt motocrosshold for de nuværende unge fra motocrossaktiviteten i Hedeboparken, hvor nytilkomne fra klubberne i midt også kan deltage. Alle motocrossmaskiner og andet materiel flyttes til værkstedet på Peder Syv Skole. De unge transporteres i klubbens busser til og fra Viby i forhold til åbningstiderne i værkstedet. Når de unge skal køre på motocrossmaskinerne, vil holdet som hidtil anvende den kommunale knallertbane i Hedeland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  KLUB UNG’s budget består af en fast pulje til drift af afdelingerne. Derudover er der en variabel pulje på 4,8 mio. kr., der revurderes hvert 3. år, som bl.a. finansierer udgifter til motocrossaktiviteten. Hidtil har motocross haft et budget på i alt 770.000 kr., som ved 12 brugere giver en udgift på mere end 60.000 kr. pr. ung. Denne prioritering er der ikke længere opbakning til blandt klubbestyrelserne.
  Når motocross organiseres i Ungdomsskolen kan aktiviteten finansieres indenfor det eksisterende budget.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 48

  Godkendt.

 • Pkt. 49 Orientering om pladser i Børnehuset Mælkevejen

  Pkt. 49

  Orientering om pladser i Børnehuset Mælkevejen

  Sagsnr. 289496 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for, at princippet om tildeling af pladser fraviges i en periode i forhold til Børnehuset Mælkevejen. Det sker af hensyn til at sikre en fordeling af vuggestue- og børnehavepladser, der følger normeringen. De vuggestuebørn, der står på venteliste til Børnehuset Mælkevejen er så gamle, at de indenfor kort tid efter indskrivning vil blive til børnehavebørn. Dermed er der risiko for, at antallet af børnehavebørn overskrider normeringen så markant, at antallet af vuggestuepladser vil falde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Børnehuset Mælkevejen ligger på Frederiksborgvej i pasningsdistrikt Midtvestbyen og er normeret til 13 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn. Der er pt. indskrevet 14 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn i børnehuset.
  Børnehuset har igennem en længerevarende periode haft en lang venteliste til vuggestuen. Tildeling af pladser sker efter Roskilde Kommunes visitationsregler. Det betyder, at tildeling sker efter barnets alder, garantidato og behovsdato. En stor del af de børn, der bliver indskrevet i vuggestuen i Børnehuset Mælkevejen er meget tæt på at fylde tre år og bliver derfor børnehavebørn kort tid efter indskrivningen i vuggestue.
  Fra oktober 2017 og frem vil der være flere børn, der skal videre i børnehave end det antal børnehavepladser børnehuset er normeret til. Med visitationsreglerne, hvor det er det ældste barn på venteliste, der får plads i vuggestuen, vil der i løbet af 2017 opstå en situation med en stor overvægt af børnehavebørn i børnehuset. Det betyder, at der fra efteråret 2018 ikke vil være plads til at indskrive vuggestuebørn i børnehuset.
  Visitationsreglerne, som er vedtaget i byrådet den 26. november 2008, og revideret af Skole- og Børneudvalget den 3. maj 2011, giver mulighed for at fravige princippet om tildeling af konkrete institutionspladser, hvis sammensætningen af børnegrupperne med hensyn til blandt andet alder taler herfor. Fravigelsen må dog ikke medføre, at pasningsgarantien overskrides. For at sikre en fordeling af vuggestue- og børnehavebørn, der følger normeringen i børnehuset, er det nødvendigt, at gøre en undtagelse i forhold til tildeling af pladser til Børnehuset Mælkevejen, indtil der igen er skabt balance i fordelingen af vuggestue- og børnehavebørn i børnehuset.
  Konkret vil fravigelsen betyde, at de ledige vuggestuepladser vil være forbeholdt børn fra 18 måneder og nedefter. Hvis der er tale om et søskende barn på ventelisten, vil en søskende i overensstemmelse med visitationsreglerne stadig have fortrinsret. Reelt vil det betyde, at nogle af de vuggestuebørn, der står på venteliste til institutionen, ikke vil blive tilbudt plads i institutionen. Dette sker med henblik på at bevare vuggestuepladser i Mælkevejen. Det skal bemærkes, at de ældste børn på ventelisten til Børnehuset Mælkevejen allerede har plads i et andet dagtilbud, og står på venteliste til deres ønskeplads. Forældre, der har skrevet deres børn op til plads i Børnehuset Mælkevejen vil få brev om, at visitationsreglerne fraviges af hensyn til ovenstående.
  Forvaltningen vil gennemgå visitationsreglerne med henblik på at undersøge, om der kan være behov for mindre justeringer af reglerne. Såfremt det er tilfældet vil Skole- og Børneudvalget få forelagt en sag til behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 49

  Godkendt.

 • Pkt. 50 Orientering om samarbejdsplatformen Aula til skolerne

  Pkt. 50

  Orientering om samarbejdsplatformen Aula til skolerne

  Sagsnr. 274637 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget bad i forbindelse med behandlingen af sagen om digitaliseringsstrategien på skoleområdet på møde den 7. marts 2017 om at få en redegørelse for samarbejdsplatformen Aula herunder resultat af udbudsrunde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Aula er en digital kommunikations platform til kommunikation mellem personale, elever og forældre. Aula erstatter det nuværende SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal ifolkeskoler ogSFO'er i 92 af landets kommuner. Den skal dermed understøtte samarbejdet mellem skole og hjem. Det planlægges, at Aula kommer i drift på skolerne efter sommerferien 2018 eller 2019. Aula kommer også til at omfatte dagtilbudsområdet. Udrulningen på dagtilbudsområdet vil begynde umiddelbart derefter.
  Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme. Brugerportalsinitiativet blev aftalt i 2014 mellem KL og regeringen. Aftalen betyder, at kommunerne er forpligtede på at anskaffe en digital samarbejdsplatform.
  Det er aftalt mellem KL og kommunerne, at samarbejdsplatformen anskaffes som en fælleskommunal landsdækkende løsning gennem et udbud i KOMBIT. Roskilde Kommune har i november 2015 tilsluttet sig den fælleskommunale landsdækkende løsning.
  KL står for programledelsen i forbindelse med initiativet, men KOMBIT har fået til opgave at kravspecificere og indkøbe det system, der skal understøtte samarbejdsplatformen, Aula. KOMBIT er kommunernes it-fællesskab.
  KOMBIT har afsluttet prækvalifikationsvurderingen i forbindelse med udbuddet af Aula. Treansøgere med hver deres samarbejdspartnerehar efter opfordring afgivet tilbud på opgaven og indgår i forhandlinger med KOMBIT. Det drejer sig om:
  Assemble A/S i samarbejde med: Meebook, Avanade og TDC Hosting.
  Netcompany IT and Business Consultingi samarbejde med: Frogg, Advice
  Systematic A/S i samarbejde med: Ist Danmark, TDC Hosting.
  Udbuddet foregår som udbud med forhandling og forventes at være afsluttet i juli 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 50

  Godkendt.

 • Pkt. 51 Eventuelt

  Pkt. 51

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-04-2017, pkt. 51

  Intet.

 • Pkt. 52 Køb af areal og fraflytningskrav(Lukket)