You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 5, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 104 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 104

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  kole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 104

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 105 Fællesmøde med Handicaprådet

  Pkt. 105

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 295655 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget holder det årlige møde med Handicaprådet. Fællesmødet begynder kl. 17 og afholdes i mødelokale 2A og forventes at vare cirka en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Skole- og Børneudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.
  Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet:
  - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste
  - Budget 2018-21
  - Kommende sager i Skole- og Børneudvalget, der vedrører specialområdet
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 105

  Drøftet.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 106 Kapacitet på dagtilbudsområdet

  Kapacitetsredegoerelse_for_dagtilbud_2017.pdf Ansoegning_om_etablering_af_vuggestuegruppe_fra_Boernehaven_Solsikken.pdf

  Pkt. 106

  Kapacitet på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 295692 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune lever op til pasningsgarantien på dagtilbudsområdet, og der er i kommunen samlet set et overskud af dagtilbudspladser. Der er dog pasningsdistrikter i kommunen, hvor der opleves en større efterspørgsel efter pladser, end det der aktuelt er. Med denne sag skal udvalget drøfte behovet for fremtidige udvidelser herunder behandle ansøgning fra Børnehaven Solsikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget drøfter behovet for fremtidige udvidelser af kapaciteten, og
  2. endelig stillingstagen til ansøgningen fra Børnehaven Solsikken udskydes til 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune drøftede Skole- og Børneudvalget den 9. maj 2017 fremtidigt behov for kapacitet på dagtilbudsområdet. Prognosen for dagtilbudsområdet viser, at der samlet set på 0-6 års området er tilstrækkelig dagtilbudskapacitet i kommunen frem mod år 2020. Det dækker dog over, at der er mangel på pladser til de 0-2 årige og ledige pladser til de 3-5 årige. Fra 2020 vil den ekstra efterspørgsel efter pladser til de 0-2 årige overstige antallet af ledige 3-5 års pladser.
  Roskilde Kommune har de senere år haft et fokus på at skabe en øget fleksibilitet mellem 0-2 års pladser og 3-5 års pladser. Dette kan også i de næste år være med til at dække behovet for flere 0-2 års pladser. Der er dog særlige udfordringer i forhold til kapaciteten i nogle af kommunens pasningsdistrikter. Det betyder, at der indenfor de næste år vil blive behov for at iværksætte initiativer i forhold til kapacitetsudviklingen. Det drejer sig om pasningsdistrikterne Himmelev/Trekroner, Midtvestbyen, Sydbyen, Vor Frue og Ågerup. Forvaltningen følger udviklingen i alle pasningsdistrikter nøje. Den aktuelle situation i pasningsdistrikterne fremgår af anden sag på Skole- og Børneudvalgets dagsorden. Aktuelt er der ikke akutte problemer i forhold til kapaciteten. Prognosen for dagtilbudsområdet med gennemgang af de enkelte pasningsdistrikter fremgår af bilag.
  Forvaltningen er aktuelt i gang med en analyse af den samlede bygningsmasse på dagtilbudsområdet. Analysen skal bl.a. bruges til at kvalificere, hvor det vil være muligt at udvide kapaciteten indenfor eksisterende byggeri, og hvor der generelt er udvidelsesmuligheder i forhold til kapacitetsbehovet. Hertil kommer en vurdering af, om der bliver frigivet lokaler/ejendomme fra andre områder, som kan medvirke til at løse kapacitetsudfordringen. Analysen forventes afsluttet primo 2018. Når analysen foreligger, vil forvaltningen fremlægge konkrete forslag til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet for udvalget.
  Den selvejende institution Børnehaven Solsikken har fremsendt en konkret ansøgning om at etablere 0-2 års pladser. Ansøgningen fremgår af bilag. Solsikken er normeret til 44 børnehavepladser og søger om ændring til 12 vuggestuepladser og 26 børnehavepladser. Solsikken ligger i pasningsdistrikt Sydbyen. I Sydbyen vil der ifølge prognosen være behov for flere pladser til de 0-2 årige fra 2020, samtidig vil der dog være ledige pladser til de 3-5 årige. Til den tid forventes det derfor, at der vil blive behov for at omlægge børnehavepladser til vuggestuepladser for at kunne imødekomme behovet og sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud. Hvis der etableres 0-2 års pladser I Sydbyen på nuværende tidspunkt, vil det medføre en overskydende kapacitet på 0-2 års området. Forvaltningen foreslår derfor, at en endelig stillingstagen til ansøgningen fra Børnehaven Solsikken udskydes til 2018, hvor den kan indgå i den samlede analyse af bygningsmassen og kapaciteten på dagtilbudsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 106

  Ad 1: Drøftet.
  Ad 2: Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 107 Udvidelse af forsøgsordning med obligatoriske valgfag efter kl. 16

  Pkt. 107

  Udvidelse af forsøgsordning med obligatoriske valgfag efter kl. 16

  Sagsnr. 279299 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. juni 2017, at få beskrevet mulighederne for at udvide forsøgsordningen med obligatoriske valgfag efter kl. 16 fra skoleåret 2018/19. Forvaltningen har undersøgt dette hos Undervisningsministeriet. Udvidelse af forsøgsordningen til øvrige fag forudsætter, at en konkret ansøgning fra kommunen imødekommes af Undervisningsministeriet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget bad den 6. juni om en beskrivelse af mulighederne for at udvide forsøgsordningen med obligatoriske valgfag efter kl. 16 fra skoleåret 2018/19. På den baggrund har forvaltningen kontaktet Undervisningsministeriet med spørgsmål om muligheden for at udvide den forsøgsordning, som ministeriet har godkendt for to konkrete fag, med andre obligatoriske valgfag efter kl. 16.
  Forvaltningen har bedt ministeriet om at oplyse, hvilke muligheder der er, for at udvide forsøgsordningen med obligatoriske valgfag efter kl. 16. Herunder om den godkendte forsøgsordning kan udvides, sådan at kommunalbestyrelsen i forsøgsperioden får mulighed for at godkende, at andre obligatoriske valgfag også kan ligge uden for den normale undervisningstid, dvs. efter kl. 16.00.
  Ministeriet oplyser mundtligt, at muligheden for at udvide forsøgsordningen med obligatoriske valgfag efter kl. 16 fra skoleåret 2018/19 er, at kommunen sender en konkret ansøgning om fravigelse fra folkeskolelovens bestemmelser. Der skal ligesom for valgfagene ”Friluftsliv” og ”Vores natur – vores kultur” søges om godkendelse som forsøgsprojekt efter folkeskolelovens § 55, stk. 1 om fravigelse af folkeskoleloven.
  Udover at der vil blive lagt vægt på de konkrete pædagogiske begrundelser for at fravige lovgivning, kan ministeriet ikke vejlede yderligere om betingelserne for godkendelse. Behandlingen sker ved en konkret vurdering af ansøgningen.
  Ministeriet har ikke afgivet skriftligt svar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 107

  Drøftet.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 108 Velfærdsalliance mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og DBU/DBU Sjælland

  Aftale_Velfaerdsalliance_mellem_Roskilde_Kommune_Syddansk_Universitet_DBU.pdf

  Pkt. 108

  Velfærdsalliance mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og DBU/DBU Sjælland

  Sagsnr. 287121 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Velfærdsalliancen er en hensigtserklæring om et strategisk samarbejde mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og Dansk Boldspils-Union (DBU). DBU ønsker at indgå samarbejde med landets kommuner og dermed også Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at velfærdsalliancen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Social- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Aftalen indebærer en gensidig forpligtelse til samarbejde i bredde- og elitesammenhæng inden for nedenstående områder.

  Sundhedsområdet

  Det er intentionen, at aktiviteterne Fodbold Fitness, herunder Oldboys og Bedstemorfodbold samt Fodbold på Recept bliver en del af kommunens sundhedstilbud.

  Folkeskole- & ungdomsuddannelsesområdet

  Aftalen indebærer, at alle folkeskoler får et tilbud fra DBU om ”Fifa 11 for Health” og skolemotionskonceptet FIT FIRST, som samarbejdsprojekter under Åben Skole. Endvidere samarbejdes der om projekt KICK-bevægelse på erhvervsskolen.

  Inklusion – brobygning

  Det er intentionen med denne rammeaftale at udvikle et fodboldtilbud målrettet borgere i boligområder med lav foreningsdeltagelse.

  EM 2020

  Det er hensigten, at nærværende aftale skal give anledning til spinoff-aktivitet i forbindelse med EM-slutrunden i 2020 i København.

  Nyt stadion i Roskilde

  Når kommunens nye stadion står klart, vil kommunen og DBU afklare mulighederne for at indgå en aftale om afvikling af U-landskampe og/eller træningssamlinger.

  DBU Tour

  Kommunen har med DBU A/S indgået aftale om afvikling af DBU Tour i 2017. Denne aftales detaljer er beskrevet i separat aftale mellem parterne.

  Elite i øvrigt

  Velfærdsalliancen sikrer kommunen et samarbejde med DBU Elite for at optimere samarbejdet mellem kommunens fodboldklubber om talentudvikling.
  Roskilde Kommune får i perioden status af ”Officiel DBU Velfærdsalliancepartner” og kan frit bruge denne betegnelse eller variationer heraf i sin markedsføring.
  Aftalen gælder i perioden 1.9.2017 – 31.12.2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet aftalens økonomiske forhold er prioriteret i eksisterende indsatser.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 108

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 109 Orientering om antal indmeldte børn og antal pladser på dagtilbudsområdet

  Oversigt_over_antal_indmeldte_boern.pdf Oversigt_over_antal_ledige_pladser.pdf Overisigt_over_kapacitet_og_indmeldte_boern_i_hvert_enkelt_dagtilbud.pdf

  Pkt. 109

  Orientering om antal indmeldte børn og antal pladser på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger kvartalsvis udviklingen i antal indmeldte børn og antal pladser i dagtilbud. Oversigten pr. 1. august 2017 viser den aktuelle situation i hvert af de 11 pasningsdistrikter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt. Stort set alle børn får tildelt plads i eget distrikt eller nabodistriktet, med mindre de selv ønsker et andet distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af ledige pladser fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hvert enkelt dagtilbud.
  Efterspørgslen efter pladser på dagtilbudsområdet varierer henover året, hvor der er færrest indskrevne børn i dagtilbud den 1. maj hvert år, hvor den ældste årgang er flyttet til SFO/skole. Fra dette tidspunkt vil der for hver måned blive indskrevet nye børn i dagtilbud, i takt med at børnene får en alder, hvor de skal henholdsvis i dagpleje/vuggestue og børnehave. Der vil derfor altid være flest børn indskrevet i april.
  Som det fremgår af bilag er der indskrevet 3.735 børn i dagtilbud pr. 1. august 2017. Til sammenligning var der pr. 1. august 2016 indskrevet 3.628 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Konsekvensen af udviklingen af børnetallet vil indgå i budgetopfølgningen.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 109

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 110 Orientering om antal elever i SFO og klub

  Oversigt_over_antal_indmeldte_i_SFO.pdf Oversigt_over_antal_indmeldte_i_klub.pdf

  Pkt. 110

  Orientering om antal elever i SFO og klub

  Sagsnr. 288448 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har besluttet at følge udviklingen i antallet af tilmeldte i SFO og klubberne kvartalsvist. Udvalget får orientering om årsager til børns udmelding, når der er SFO’er, der har mindre end 90 pct. af indskrevne skoleelever tilmeldt i SFO.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigten over antallet af elever i SFO, som fremgår af bilag, viser, at der i august 2017 gennemsnitligt er 99,1 pct. af elevgrundlaget, der er indmeldt i SFO. Der er ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne skoleelever, der er tilmeldt i SFO. Hvor belægningsprocenten overstiger 100 pct. skyldes dette, at SFO’en har børn fra andre skoler, herunder privatskoler.
  Oversigten over antallet af indmeldte børn i klub, som fremgår af bilag, viser, at der i juli 2017 er indskrevet 3.879 børn i klub. Det svarer til, at der gennemsnitligt er 79,7 pct. af elevgrundlaget, der er tilmeldt i klub. Til sammenligning var der i juli 2016 indmeldt gennemsnitligt 81,4 pct. af de indskrevne elever på de relevante årgange.
  Generelt for klubområdet gælder, at antallet af indmeldte børn svinger hen over året med det højeste antal indmeldte børn ved skolestart i maj, hvorefter antallet af indmeldte børn er faldende hen over året. En opgørelse over udmeldelse fra klubberne i perioden juni 2017 til og med august 2017 viser, at ud af de udmeldelser, der har været i perioden er 9 pct. 4. klasseelever, 32 pct. 5. klasseelever, 39 pct. 6. klasseelever og 20 pct. er 7. klasseelever. 2 pct. af udmeldelserne skyldes flytning til andre kommuner og 6 pct. skyldes skift til anden klub.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 110

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 111 Orientering om kommende større sager - september 2017

  Pkt. 111

  Orientering om kommende større sager - september 2017

  Sagsnr. 258315 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Status på arbejdet med Åben Skole
  - Status på erfaring med pulje til kortere skoledage/ to-voksen ordning
  - Status på ungeindsats

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Introduktion nyt udvalg
  - Kvalitetsrapport 2017-2017 på skoleområdet
  - Decentralisering af specialundervisning frem mod 2020
  - Ressourcemodel på skoleområdet
  - Børnehaveklasser skoleåret 2018-2019
  - Kapacitet på dagtilbudsområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 111

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 112 Orientering om halvårsregnskab 2017

  Notat_til_halvaarsregnskab_2017.pdf

  Pkt. 112

  Orientering om halvårsregnskab 2017

  Sagsnr. 294708 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2017 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 34,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forværring siden sidste budgetopfølgning på 10,4 mio. kr. Forværringen består af:
  Serviceudgifter – forværring på 12,5 mio.kr.
  - Merforbrug på 4,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet vedrører ændringer i forventningerne til aktiviteterne, samt et uforudset behov for finansiering i forbindelse med kommunaliseringen af en institution.
  - Merforbrug på 2,8 mio. kr. på skoleområdet, vedrører merforbrug på 0,4 mio. kr. i særligt dyre enkeltsager, og stigende til IT-investeringer samt et ikke-realiseret politisk vedtaget besparelsespotentiale til budget 2017 angående optimering af lokaleanvendelse ved et øget samarbejde mellem skole og SFO.
  - Merforbrug på 1,1 mio. kr. på specialskole vedrører et fald i antal elever efter sommerferien, og dermed faldende indtægter på området. Udgifterne falder ligeledes, men ikke i samme grad som indtægterne, da en del af udgifterne er faste. Desuden er der stigende udgifter til planlagte istandsættelser.
  - Merforbrug på 4,4 mio. kr. på fagområdet Børn og Unge vedrører dels særligt dyre enkeltsager, dels en andel af unge uledsagede flygtninge, som efter det fyldte 18. år endnu ikke er boligplaceret, og som der pga. varigheden af deres ophold, ikke kan hjemtages refusion for. Dels ses en stigning i antallet af børn med børnepsykiatriske diagnoser. Desuden ses endnu ikke fuld effekt af omlægningen af indsatser til brug af netværksplejefamilier. Derudover er der pres på udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

  Overførselsudgifter – forværring på 0,8 mio.kr:
  - Merforbrug på 0,8 mio. kr. på fagområdet Børn og Unge vedrørende en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

  Øvrige ikke-serviceudgifter – forbedring på 2,9 mio.kr.:
  - Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager

  Økonomi

  Forventningerne til det samlede årsregnskab for Roskilde Kommune viser en samlet forværring af de likvide aktiver på 128,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 er der tale om en forbedring på 14,9 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2017 uddybes i bilag.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 112

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 113 Orientering om oversigt over valgfag i skoleåret 2017 / 18

  Oversigt_over_valgfag_i_skoleaaret_2017-18.pdf

  Pkt. 113

  Orientering om oversigt over valgfag i skoleåret 2017/18

  Sagsnr. 270876 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  De valgfag, der udbydes i folkeskolerne i Roskilde Kommune i skoleårene 2016/17 og 2017/18 fremgår af oversigt herunder de lokale samarbejder, der er mellem skolerne om valgfag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med folkeskolereformen blev valgfag obligatoriske for eleverne fra 7. – 9. klasse. Valgfag skal være med til at udvikle læringsmiljøer, som understøtter, at alle elever lærer, trives og udvikler sig fagligt og alsidigt.

  Valgfagsudbud

  Eleverne fra 7. – 9. klasse skal vælge mindst et valgfag. Eleverne skal altid tilbydes 120 timers valgfag svarende til det vejledende timetal for to valgfag. Det betyder, at eleverne i 7. – 9. klasse altid skal have mindst to valgfag at vælge imellem. Hvor mange valgfag, eleverne gives mulighed for at følge, udover det ene obligatoriske, er en lokal beslutning.
  Valgfag i Roskilde Kommune i skoleårene 2016/17 og 2017/18 fremgår af den vedlagte oversigt. For 2017/18 vises både de udbudte fag, og de fag, der blev oprettet efter elevernes valg af valgfag. Undervisningsministeriet har udarbejdet mål for en række valgfag, den såkaldte valgfagsrække. Derudover har Skole- og Børneudvalget kompetence til at godkende en række kommunale valgfag og tilhørende mål for disse. Oversigten viser, et varieret valgfagsudbud på skolerne i Roskilde Kommune.

  Valgfagssamarbejde mellem skolerne

  Skole og Børneudvalget behandlede den 3. maj 2016 rammer for samarbejde mellem skolerne om valgfag. Skolerne har siden arbejdet med lokale samarbejder ud fra disse rammer. Skole- og Børneudvalget blev den 7. marts 2017 orienteret om, at det er aftalt med skolerne, at de skal indgå i samarbejde med minimum en anden skole om valgfag i skoleåret 2017/18. Samarbejdet kan tage form af sparring eller lærersamarbejde, hvis det lokalt vurderes at give mest udbytte.
  Alle skoler samarbejder i skoleåret 2017/18 med mindst en anden skole. For flere samarbejder har skolerne fælles valgfagsudbud for eleverne. SCR Hedevang afvikler deres valgfag selv.
  Følgende skoler samarbejder om valgfag:
  - Absalon Skole og Sct. Jørgen Skole
  - Baunehøjskolen og Jyllinge Skole
  - Dåstrup Skole, Peder Syv Skolen og Gadstrup skole
  - Hedegårdenes Skole, Vindinge skole og Østervangsskolen
  - Himmelev Skole, Trekronerskolen og Klostermarksskolen
  - Lindebjergskolen og Margretheskolen
  - Lynghøjskolen og Tjørnegårdsskolen
  Derudover afholdes flere valgfag i samarbejde med andre aktører især Roskilde Ungdomsskole og uddannelsesinstitutionerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 113

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 114 Orientering om prioritering af midler til sikre skoleveje

  Oversigt_over_skolernes_oensker.pdf Skoletransportundersoegelse_Roskilde_Kommune_2017.pdf

  Pkt. 114

  Orientering om prioritering af midler til sikre skoleveje

  Sagsnr. 287285 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om, at Plan- og Teknikudvalget den 7. september 2017 behandler sagen om ”Prioritering af midler til sikre skoleveje”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om, at Plan- og Teknikudvalget den 7. september 2017 behandler en sag om prioritering af 1 mio. kr., der er afsat til trafiksikkerhed ved skoler. Forvaltningen indstiller med sagen, at midlerne prioriteres til Østervangsskolen, Gadstrup Skole og Klostermarksskolen.
  Af sagsfremstillingen fremgår, at ”Byrådet har den 25. januar 2017, punkt 15, givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i budget 2017 til trafiksikkerhed ved skoler. Plan- og Teknikudvalget besluttede prioriteringen af 1 mio. kr. den 12. januar 2017, punkt 12, og at 1 mio. kr. skulle afvente forvaltningens indstilling efter en ny skolerunde. Forvaltningen har tilbudt alle skoler et besøg og har i foråret været på 15 skoler. På den baggrund er der kommet mange ønsker frem med en samlet sum på mellem 48 – 61 mio. kr. inklusiv tidligere kendte mulige projekter. Forvaltningen foreslår, at tre skoler prioriteres. Hovedparten af midlerne afsættes til anlæg af fysiske foranstaltninger, som giver større trafiksikkerhed (fx bump, chikaner mv.).
  På alle tre skoler er der dog i høj grad behov for at påvirke adfærden, fx i forhold til forældres bilkørsel og parkering, og få elever til at cykle og gå sikkert. Etablering af trafiksikkerhedstiltag på vejene er i den sammenhæng ofte ikke nok til at ændre adfærden. Derfor foreslås det, at en mindre andel afsættes til inddragelsesforløb af elever som ambassadører for sikker trafik, hvilket der er gode erfaringer med på Skt. Josefs Skole.
  Følgende projekter ved skoler foreslås prioriteret:
  - Østervangsskolen – trafiksikkerhedstiltag på Astersvej og elever som ambassadører for sikker trafik
  - Gadstrup Skole – trafiksikkerhedstiltag på Ramsømaglevej og elever som ambassadører for sikker trafik
  - Klostermarksskolen – evt. mindre trafiksikkerhedstiltag på Kongebakken og elever som ambassadører for sikker trafik.
  I bilaget er problemstillingerne ved de tre skoler uddybet, og der er en oversigt over alle skolernes ønsker.
  Der er gennemført en transportundersøgelse på alle skoler i foråret 2017, der viser hvor mange, der går og cykler til/fra skole, og hvor mange der bliver kørt i bil eller bus. Gennemsnitligt er der 58 % af alle elever, der aktivt transporterer sig selv til og fra skole på alle skolerne i Roskilde. Der er stor forskel skolerne imellem, hvor den højeste andel har 80 %, der aktivt transporterer sig selv, mens den laveste andel er på en skole med 46 %. Resultatet for hver skole fremgår af bilaget. En gentagelse af undersøgelsen fx i 2018 eller 2019 kan vise, om der er sket en fremgang på de enkelte skoler og samlet set.
  Projekterne forventes startet: efterår 2017.
  Projekterne forventes afsluttet: medio 2018.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 114

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 115 Eventuelt

  Pkt. 115

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-09-2017, pkt. 115

  Intet.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Poul Andersen (A) - Tomas Breddam (A) deltog som stedfortræder.