You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 5, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 145 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 145

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 145

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 146 Anvendelse af midler til klubområdet

  Hoeringssvar_-_Klub_Roskilde_Oest_-_anvendelse_af_midler_paa_klubomraadet.pdf Hoeringssvar_-_Klub_Roskilde_Nord_-_anvendelse_af_midler_paa_klubomraadet.pdf Hoeringssvar_-_Klub_Roskilde_Syd_-_anvendelse_af_midler_paa_klubomraadet.pdf

  Pkt. 146

  Anvendelse af midler til klubområdet

  Sagsnr. 278077 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. maj 2016 at følge anbefalinger fra den tværpolitiske gruppe for klubområdet, der blev nedsat med budgetforliget for 2016. Den tværpolitiske gruppe havde fremsat anbefalinger for anvendelse af de 1,5 mio. kr., der var afsat til klubområdet med budgetforliget. Midlerne blev i første omgang fordelt for 2016 og 2017, hvor udvalget med denne sag skal tage stilling til anvendelse af midlerne i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de 1,5 mio. kr., der er afsat til udvikling af klubområdet, i 2018 anvendes til de indsatser, der blev sat i gang som anbefalet af den tværpolitiske gruppe om klubudvikling i 2016.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. maj 2016 at igangsætte fem indsatser, med henblik på, at
  - Fastholde og tiltrække de børn og unge, der ikke ellers ville komme i klub eller anden fritidsaktivitet
  - Styrke sammenhæng og overgang mellem skole/SFO og klub samt klub og fritidstilbud
  - Styrke klubbernes opsøgende arbejde
  - Udvikling af klubbernes arbejde i forbindelse med formidling af tilbud i det lokale kultur og idrætsliv mv.
  De fem indsatser, der foreslås videreført i 2018, og som er finansieret af de 1,5 mio. kr., der blev afsat med budget 2016 er:
  - 500.000 kr. til den opsøgende indsats
  - 300.000 kr. til et formaliseret samarbejde med DGI og lokale idrætsforeninger
  - 300.000 kr. til et formaliseret samarbejde mellem de musiske skoler og klubberne
  - 200.000 kr. til at fastholde og tiltrække børn og unge, der ikke ellers ville komme i klub eller andet fritidstilbud
  - 200.000 kr. til at styrke samarbejdet mellem Sjov Ferie og klubområdet.
  Forvaltningen vil i juni 2018 give udvalget en opsamling på erfaringerne med ovenstående indsatser, som kan danne baggrund for en beslutning om fremtidig anvendelse af de 1,5 mio. kr. til klubområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De 1,5 mio. kr. er afsat på Skole- og Børneudvalgets budget til klubområdet i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 118

  Udvalget beslutter at sende sagen med de fem forslag til anvendelse af klubmidler i høring hos Klubbestyrelserne, hvorefter udvalget behandler sagen igen i december 2017.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen har nu været i høring hos klub-områdebestyrelserne, og høringssvarene fremgår af bilag. Alle bestyrelser har tilsluttet sig forslagene til anvendelse af midlerne i 2018. Kultur- og Idrætsudvalget havde sagen til orientering i deres møde i oktober 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 146

  Godkendt.
  Fraværende Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 147 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Bilag_1_Oversigt_over_skoler_uden_ventilation.pdf Bilag_2_Revideret_strategi_for_skolerenovering.pdf

  Pkt. 147

  Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Renoveringerne forløber planmæssigt, og Skole- og Børneudvalget skal behandle forslag til den videre rækkefølge i skolerenoveringerne i 2018 og årene frem. Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anvendelsen af midler til skolerenovering i 2018 og årene frem godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering, herunder øvrige læringsmiljøer og ventilation.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering, og Skole- og Børneudvalget vedtog den 1. december 2015 det videre arbejde med den strategiske skolerenovering, herunder arbejdet med indeklimaforhold. Skole- og Børneudvalget besluttede ultimo 2016 den videre prioritering af midlerne i 2017 og årene frem. I forbindelse med Skole- og Børneudvalgets drøftelser omkring status på indeklima på skolerne den 7. november 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en plan for at etablere ventilation og indeklimaforhold på de skoler, der ikke har ventilationsanlæg med angivelse af de økonomiske konsekvenser på hhv. 3, 5 eller 10 år. Derudover ønsker udvalget at kende effekten af indeklimatiltag på alle 11 skoler, herunder om effekten af udluftning er tilstrækkelig.
  De 10 mio. kr. årligt, der indgår i strategien for skolerenovering frem til 2025, skulle oprindeligt bruges til renovering af øvrige lokaler, der understøtter nye læringsmiljøer, nye fag som håndværk og design såvel som lokaler til musik. De 10 mio. kr. skulle bruges strategisk sammen med de allerede budgetlagte centrale samt decentrale vedligeholdelsesmidler til vedligeholdelse af klimaskærm og teknik.
  Beslutningen om etablering af ventilation medfører, at en stor del af bevillingen anvendes hertil.
  I forhold til de 11 skoler, der fik foretaget målinger i foråret 2015, eksisterer der nye målinger på de tre skoler, hvor der er etableret ventilation. Her viser CO2 logninger i tilfældig udvalgt uge, at ppm værdien ikke længere overskrides i længere perioder, og dermed overholdes grænseværdierne. Der er ikke installeret fast måleudstyr til løbende logninger på skoler, hvor der ikke er installeret ventilation. En måling tager ikke højde for rummets størrelse eller antallet af personer i rummet. En CO2 værdi på maximalt 1000 ppm i et almindelig klasselokale uden ventilation vurderes til at kræve åbning af alle vinduer fem minutter efter hver time, både sommer og vinter. Erfaringer viser, at effekten af udluftning kan være utilstrækkelig.
  Det er forventningen, at en ny måling på de skoler, der ikke har ventilationsanlæg, vil vise de samme udfordringer som i 2015 på skoler uden ventilation.
  Den samlede udgift til etablering af ventilationsudgift på de syv skoler uden ventilationsanlæg anslås til 67,5 mio. kr. Den endelig pris afhænger af de konkrete udbud. Oversigt over skolerne samt forslag til prioritering fremgår af bilag 1. Nedenstående tabel viser den årlige økonomiske udgift, såfremt ventilationsbehovet skal indfries på henholdsvis 3, 5 eller 10 år.

  3 år 5 år 10 år
  Årlig udgift mio. kr. 22,5 mio. kr. 13,5 mio. kr. 6,75 mio. kr.

  Et revideret forslag til strategi for skolerenovering med forslag til prioritering af rækkefølge for etablering af ventilation samt en status på etablering af håndværk & design på skolerne fremgår af bilag.
  Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2018.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 147

  Ad 1 Godkendt
  Ad 2 Anbefales
  Et enigt udvalg beder forvaltningen om, at der bliver udarbejdet et budgetforslag til en budgetblok til de indledende budgetdrøftelser for 2019 vedrørende ventilation til skolerne ud fra de tre budgetforslag, der er skitseret for hhv. 3 - 5 og 10 år.

 • Pkt. 148 Anlægsregnskab - renovering af faglokaler på skolerne

  Pkt. 148

  Anlægsregnskab - renovering af faglokaler på skolerne

  Sagsnr. 270119 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I perioden 2015-2017 er der jævnfør skolerenoveringsstrategien renoveret nedslidte og udtjente skolekøkkener, fysik-, biologi- og idrætslokaler. Renovering af udvalgte faglokaler på skolerne er nu færdig, og anlægsregnskabet skal godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 21. december 2016 pkt. 328 en anlægsbevilling til renovering af faglokaler på 16 mio. kr. og den 29. marts 2017 pkt. 55 en tillægsbevilling (overførsel) på -473.769 kr. Samlet 15.526.231 kr.
  Renovering og modernisering af faglokaler på skolerne, der blev sat i gang med godkendelse af strategi for skolerenovering i Byrådet den 27. maj 2015, er afsluttet. Der har i perioden 2015-2017 været afsat 16 mio. kr. årligt finansieret som tillægsbevilling til renovering af nedslidte og udtjente skolekøkkener, fysik-, biologi- og idrætslokaler.
  Renovering af skolernes faglokaler er gennemført på baggrund af forvaltningens daværende bygningssyn og gennemgang af den enkelte skole. Ikke alle skoler havde et renoveringsbehov i forhold til faglokaler. Alle faglokalernes renoveringsbehov vil fremadrettet indgå i almindelig bygningssyn og løbende vedligeholdelsesplaner.
  Projektet er nu afsluttet.
  Der aflægges hermed regnskab, hvor der er afholdt udgifter for 15.526.735 kr. Projektet udviser således et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling bortset fra et lille merforbrug på 504 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 15.526.231 kr. og afholdt udgifter for 15.526.734,98 kr. svarende til en negativ kasseeffekt på -503,98 kr. i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 148

  Anbefales.

 • Pkt. 149 Min Uddannelse

  Notat_om_min_uddannelse.pdf

  Pkt. 149

  Min Uddannelse

  Sagsnr. 299480 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede sagen om ’Min Uddannelse’ den 3. oktober 2017. Som opfølgning på udvalgets beslutning derfra, præsenteres udvalget for de konkrete initiativer, der vil indgå i den videre implementering af den digitale læringsplatform.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de konkrete initiativer drøftes, og
  2. udvalget får en status på implementeringen af Min Uddannelse til april 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. oktober 2017, at forvaltningen til december 2017 skulle forberede en sag, der uddyber implementeringen af Min Uddannelse (MU).
  En uddybning af status på implementeringen og de fremadrettede initiativer fremgår af bilag.
  En digital læringsplatform (en del af brugerportalsinitiativet) indgår i regeringsaftalen med kommunerne fra 2014. Aftalen er, at alle kommuner skal have implementeret digitale læringsplatforme med udgangen af 2017. Ingen kommuner fraviger aftalen, men har lokalt valgt forskellige IT-løsninger.
  Formålet med den digitale læringsplatform er at have en samlet platform, hvor eleverne har adgang til læringsmateriale, og hvor den enkelte elevs læring og udvikling kan følges. Samtidig er det en platform, som skal understøtte lærerne i deres forberedelse og afvikling af undervisning og læringsforløb. Endelig skal forældrene kunne følge med i deres barns udvikling og læringsforløb ved at have adgang til læringsplatformen. Opsamling af erfaringer fra det første 1½ år med den digitale læringsplatform viser, at ovennævnte formål endnu ikke er opfyldt. Der er områder, hvor der skal ske en fortsat udvikling og dialog i skolernes brug af platformen, ligesom der er dialog med udbyderen af systemet omkring den tekniske udvikling.
  I Roskilde Kommune traf forvaltningen, efter samråd med skoleledere og udvalgte medarbejdere, i foråret 2015 beslutning om at vælge den digitale læringsplatform MinUddannelse (MU). I første omgang afprøvede fire pilotskoler platformen. I skoleåret 2016/2017 skulle lærere på alle skoler i Roskilde Kommune lave en årsplan med fire undervisningsforløb i MU samt leve op til lovkravet om digitale elevplaner. I nuværende skoleår og fremadrettet er der ikke udmeldt centrale krav til skolerne i Roskilde Kommune. Der er fokus på at understøtte en lokal udvikling af arbejdet med læringsplatformen.
  Forvaltningen har taget nedenstående konkrete initiativer, der har betydning for den fremtidige anvendelse af læringsplatformen. Formålet med disse initiativer er at de skal sikre en bedre implementering, hvor der tages hensyn til de udfordringer, der aktuelt opleves. Det drejer sig om følgende:
  - Mulighederne for at bruge Min Uddannelse til at udarbejde elevplaner skal forbedres
  - En styrket dialog med skolerne omkring forventninger til hvordan den enkelte lærer kan anvende Min Uddannelse
  - Et tættere samarbejde med skolerne om de forskellige pædagogiske anvendelsesmuligheder, der er i forhold til fx brugen af læringsmål
  - Understøtte at Min Uddannelse anvendes i forskellig grad i hhv. SFO, indskoling, mellemtrin og udskoling
  - En dialog med udbyderen omkring fortsat udvikling af systemet på en bedre visning i, som forældrene anvender.
  Skolerne har i dag tre digitale systemer: Intra, MU og Office365. Office365 er dokumenthåndtering ’i skyen’, der afløser tidligere kommunale drev. Der er integration mellem Office365 og MU, således at samme dokumenter hentes til begge programmer. Der er derfor ikke tale om parallelle systemer. Intra erstattes af systemet ’Aula’ som ny kommunikationsplatform i 2019, hvor elevplaner ikke længere er med.
  Forvaltningen følger udviklingen og foreslår, at Skole- og Børneudvalget får en tilbagemelding til april 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 149

  Ad 1- 2: udvalget beder om, at der kommer en ny sag på om Min Uddannelse i januar 2018, og beder forvaltningen om, at det i sagen fremgår, hvad der vurderes at være fremtidige minimums krav til brug af læringsplatforme på baggrund af den kommende lovændring vedr. fælles mål i folkeskolen

 • Pkt. 150 SPOTTET - et tilbud om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

  Pkt. 150

  SPOTTET - et tilbud om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

  Sagsnr. 263075 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  SPOTTET er et tværfagligt rådgivnings- og behandlingstilbud til unge under 30 år med misbrugsproblematikker og deres forældre. Tilbuddet er et samarbejde mellem Træning og Sundhed, Center for Alkohol og Stofbehandling (CAS) samt Børn og Unge. Sagen behandles i Skole og Børneudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådgivnings- og behandlingstilbuddet SPOTTET videreføres i et samarbejde mellem Træning og Sundhed, CAS samt Børn og Unge.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget blev den 6. december 2016 orienteret om SPOTTET, der er et nyt rådgivningstilbud og tilbud om misbrugsbehandling til unge.
  SPOTTET tilbyder anonym rådgivning, misbrugsbehandling til unge under 30 år og forældregrupper. Tilbuddet er organiseret i et samarbejde mellem CAS, Børn og Unge og Sundhedscentret, der alle bidrager med medarbejderressourcer.
  De foreløbige resultater viser, at der fra juni 2016 frem til august 2017 har været 68 borgere i anonym rådgivning, 12 unge i misbrugsbehandling og 27 forældre, som har deltaget i en forældregruppe.
  Fra januar 2017 til medio november 2017 har 29 unge benyttet den anonyme rådgivning. Aldersfordelingen viser, at 79 procent er under 20 år, 14 procent er mellem 21-24 år, 7 procent har ikke ønsket at oplyse alder. 17 af de 29 unge er fortsat i et forløb i SPOTTET, mens 12 unge enten er afsluttet efter første samtale, henvist til andet tilbud eller ikke ønsket at deltage mere.
  SPOTTET er desuden leverandør af misbrugsbehandling til unge under 18 år i Roskilde Kommune. Fra juni 2016 frem til august 2017 har 12 unge været i et behandlingsforløb, hvoraf 9 er afsluttet og 3 fortsat er i behandling. Resultaterne efter afsluttet forløb viser, at tre er stoffri, fire har reduceret deres forbrug og to har et uændret forbrug.
  Der har været afholdt 4 forældregrupper med deltagelse af 27 forældre. Der kan deltage 10 forældre i hver gruppe. Forældregrupperne består af fire mødegange og en opfølgningsgang omkring to måneder efter afslutningen. På den sidste mødegang udfylder forældrene et skriftligt spørgeskema med fire spørgsmål. Resultaterne af spørgeskemaet viser blandt andet at forældrenes forventninger til tilbuddet stemmer overens med udbyttet.
  En eventuel videreførelse af tilbuddet i SPOTTET kan ske inden for det eksisterende budget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 150

  Godkendt.

 • Pkt. 151 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2017.pdf

  Pkt. 151

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Sagsnr. 290871 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 21,4 mio. kr., hvilket er en forbedring siden seneste budgetopfølgning på 12,5 mio. kr.

  Forbedringen består af:

  Serviceudgifter, forbedring på 13,0 mio. kr.

  - Forbedring på dagtilbud på 5,3 mio. kr., som skyldes pasning af færre børn end forventet ved sidste budgetopfølgning og mindreforbrug på institutionerne. Derudover kan planlagte istandsættelser og forbedring af faciliteter først realiseres i 2018.
  - Forbedring på 2,6 mio. kr. på skoler som skyldes mindreforbrug på tværgående faglige aktiviteter og øgede indtægter for elever fra andre kommuner.
  - Forbedring på 0,6 mio. kr. på specialskoler vedr. en justering af de forventede lønrefusioner på Specialcenter Roskilde.
  - Forbedring på 4,5 mio. kr. på fagområdet Børn og unge som skyldes aktivitetsnedgang, herunder særligt en nedgang i de forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger.

  Overførselsudgifter, forværring på 0,4 mio. kr.

  Forværring på 0,4 mio. kr. for fagområdet Børn og Unge, som skyldes en fortsat stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.

  Ikke-serviceudgifter, forværring på 0,1 mio. kr.

  Forværring på 0,1 mio. kr. for skoler, som skyldes færre refusioner for dyre enkeltsager på specialområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 151

  Godkendt.

 • Pkt. 152 Orientering om pladser i Børnehuset Mælkevejen

  Pkt. 152

  Orientering om pladser i Børnehuset Mælkevejen

  Sagsnr. 289496 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Siden april 2017 har der været behov for at fravige princippet om tildeling af pladser i Børnehuset Mælkevejen af hensyn til at sikre en fordeling af vuggestue- og børnehavebørn, der følger normeringen i børnehuset. Der er nu igen skabt balance i fordelingen af vuggestue- og børnehavebørn og undtagelsen i forhold til tildeling af pladser til Børnehuset Mælkevejen vil derfor ophøre pr. 1. marts 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Visitationsreglerne, som er vedtaget i byrådet den 26. november 2008, og revideret af Skole- og Børneudvalget den 3. maj 2011, giver mulighed for at fravige princippet om tildeling af konkrete institutionspladser, hvis sammensætningen af børnegrupperne med hensyn til blandt andet alder taler herfor. Fravigelsen må dog ikke medføre, at pasningsgarantien overskrides.
  I april 2017 blev skole- og Børneudvalget orienteret om behovet for at fravige princippet om tildeling af pladser i Børnehuset Mælkevejen af hensyn til at sikre en fordeling af vuggestue- og børnehavebørn, der følger normeringen i børnehuset.
  Undtagelsen i forhold til tildeling af pladser til Børnehuset Mælkevejen, har betydet at ledige vuggestuepladser siden april 2017 har været forbeholdt børn fra 18 måneder og nedefter. Søskendebørn har dog stadig i overensstemmelse med visitationsreglerne haft fortrinsret.
  Der er nu igen skabt balance i fordelingen af vuggestue- og børnehavebørn i børnehuset Mælkevejen. Undtagelsen i forhold til tildeling af pladser til Børnehuset Mælkevejen vil derfor ophøre pr. 1. marts 2018. Forældre, der har skrevet deres børn op til en plads i Børnehuset Mælkevejen vil få besked om ophør af undtagelsen.
  Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen i børnesammensætningen i Børnehuset Mælkevejen nøje.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 152

  Godkendt.

 • Pkt. 153 Orientering om pladser i Børnehuset Hjortkær

  Pkt. 153

  Orientering om pladser i Børnehuset Hjortkær

  Sagsnr. 299265 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af hensyn til at sikre en fordeling af vuggestue- og børnehavepladser, der følger den fastlagte normeringen, er der behov for, at princippet om tildeling af pladser fraviges i en periode i forhold til Børnehuset Hjortkær. De vuggestuebørn, der står på venteliste til Børnehuset Hjortkær har en alder, der betyder, at de kort tid efter indskrivning vil blive til børnehavebørn. Dermed er der risiko for, at antallet af børnehavebørn overskrider normeringen så markant, at det ikke er muligt at indskrive nye vuggestuebørn i børnehuset og børnehuset hermed alene har børnehavebørn indskrevet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Børnehuset Hjortkær ligger på Tunevej i pasningsdistrikt Vindinge og er normeret til 20 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn. Der er pr. 1. december 2017 indskrevet 14 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn i børnehuset.
  Børnehuset har igennem en længerevarende periode haft en lang venteliste til vuggestuen. Tildeling af pladser sker efter Roskilde Kommunes visitationsregler. Det betyder, at tildeling sker efter barnets alder, garantidato og behovsdato. En stor del af de børn, der bliver indskrevet i vuggestuen i Børnehuset Hjortkær er meget tæt på at fylde tre år og bliver derfor børnehavebørn kort tid efter indskrivningen i vuggestue.
  Fra december 2017 og frem vil der være flere børn, der skal videre i børnehave end det antal børnehavepladser børnehuset er normeret til. Med visitationsreglerne, hvor det er det ældste barn på venteliste, der får plads i vuggestuen, vil der i 2018 opstå en situation med en stor overvægt af børnehavebørn i børnehuset. Det betyder, at der i 2018 ikke vil være plads til at indskrive vuggestuebørn i børnehuset. Som det fremgår af anden sag på dagsorden er der ledige børnehavepladser og mangel på vuggestuepladser i pasningsdistrikt Vindinge
  Visitationsreglerne, som er vedtaget i byrådet den 26. november 2008, og revideret af Skole- og Børneudvalget den 3. maj 2011, giver mulighed for at fravige princippet om tildeling af konkrete institutionspladser, hvis sammensætningen af børnegrupperne med hensyn til blandt andet alder taler herfor. Fravigelsen må dog ikke medføre, at pasningsgarantien overskrides. For at sikre en fordeling af vuggestue- og børnehavebørn, der følger normeringen i børnehuset, er det nødvendigt, at gøre en undtagelse i forhold til tildeling af pladser til Børnehuset Hjortkær, indtil der igen er skabt balance i fordelingen af vuggestue- og børnehavebørn i børnehuset.
  Konkret vil fravigelsen betyde, at ledige vuggestuepladser vil være forbeholdt børn fra 18 måneder og nedefter. Hvis der er tale om et søskende barn på ventelisten, vil en søskende i overensstemmelse med visitationsreglerne stadig have fortrinsret. Dette sker med henblik på at bevare vuggestuepladser i Hjortkær. Der er pt. 28 børn på venteliste til Børnehuset Hjortkær. 25 af børnene på ventelisten til Børnehuset Hjortkær har allerede plads i et andet dagtilbud, og står på venteliste til deres ønskeplads. Forældre, der har skrevet deres børn op til plads i Børnehuset Hjortkær vil få brev om, at visitationsreglerne fraviges af hensyn til ovenstående og information vil blive lagt på kommunens hjemmeside.
  Udvalget vil i andet kvartal 2018 få en sag til behandling om visitationsreglerne på dagtilbudsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 153

  Godkendt.

 • Pkt. 154 Orientering om kørsel til skoletilbud

  Pkt. 154

  Orientering om kørsel til skoletilbud

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget får i mødet en mundtlig status på kørsel til skoletilbud, som opfølgning på den redegørelse, der blev givet i mødet den 7. november 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget fik den 7. november 2017 en redegørelse for erfaringer og udfordringer med den nuværende kørselsordning til skoletilbud. Udvalget besluttede, at der skulle gives en tilbagemelding på redegørelsen med en fornyet status på udvalgets møde den 5. december.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 154

  Udvalget tager den mundtlige status til efterretning og beder om at få den tilsendt skriftligt.

 • Pkt. 155 Orientering om antal indmeldte børn og antal pladser på dagtilbudsområdet

  Oversigt_over_antal_indmeldte_boern.pdf Oversigt_over_antal_ledige_pladser.pdf Oversigt_over_kapacitet_og_indmeldte_boern_i_hvert_enkelt_dagtilbud.pdf

  Pkt. 155

  Orientering om antal indmeldte børn og antal pladser på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger kvartalsvis udviklingen i antal indmeldte børn og antal pladser i dagtilbud. Oversigten pr. 1. november 2017 viser den aktuelle situation i hvert af de 11 pasningsdistrikter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt. Stort set alle børn får tildelt plads i eget distrikt eller nabodistriktet, med mindre de selv ønsker et andet distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af ledige pladser fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hvert enkelt dagtilbud.
  Efterspørgslen efter pladser på dagtilbudsområdet varierer henover året, hvor der er færrest indskrevne børn i dagtilbud den 1. maj hvert pr, hvor den ældste årgang er flyttet til SFO/skole. Fra dette tidspunkt vil der for hver måned blive indskrevet nye børn i dagtilbud, i takt med at børnene får en alder, hvor de skal henholdsvis i dagpleje/vuggestue og børnehave. Der vil derfor altid være flest børn indskrevet i april.
  Som det fremgår af bilag er der indskrevet 3.974 børn i dagtilbud pr. 1. november 2017. Til sammenligning var der pr. 1. november 2016 indskrevet 3.916 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Konsekvensen af udviklingen af børnetallet vil indgå i budgetopfølgningen.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 155

  Godkendt.

 • Pkt. 156 Orientering om antal elever i SFO og klub

  Oversigt_over_indmeldte_i_SFO.pdf Oversigt_over_indmeldte_i_klub.pdf

  Pkt. 156

  Orientering om antal elever i SFO og klub

  Sagsnr. 288448 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har besluttet at følge udviklingen i antallet af tilmeldte i SFO og klubberne kvartalsvist. Udvalget får orientering om årsager til børns udmelding, når der er SFO’er, der har mindre end 90 pct. af indskrevne skoleelever tilmeldt i SFO.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigten over antallet af elever i SFO, som fremgår af bilag, viser, at der i november 2017 gennemsnitligt er 98,2 pct. af elevgrundlaget, der er indmeldt i SFO. Der er ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne skoleelever, der er tilmeldt i SFO.
  Oversigten over antallet af indmeldte børn i klub, som fremgår af bilag, viser, at der i november 2017 er indskrevet 3.302 børn i klub. Det svarer til, at der gennemsnitligt er 81,5 pct. af elevgrundlaget, der er tilmeldt i klub. Til sammenligning var der i november 2016 indmeldt gennemsnitligt 82,7 pct. af de indskrevne elever på de relevante årgange.
  Generelt for klubområdet gælder, at antallet af indmeldte børn svinger hen over året med det højeste antal indmeldte børn ved skolestart i maj, hvorefter antallet af indmeldte børn er faldende hen over året. En opgørelse over udmeldelse fra klubberne i perioden september 2017 til og med november 2017 viser, at ud af de udmeldelser, der har været i perioden er 8 pct. 4. klasseelever, 18 pct. 5. klasseelever, 28 pct. 6. klasseelever og 46 pct. er 7. klasseelever. 4 pct. af udmeldelserne skyldes flytning til andre kommuner og 10 pct. skyldes skift til anden klub.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 156

  Godkendt

 • Pkt. 157 Orientering om kommende større sager - december 2017

  Pkt. 157

  Orientering om kommende større sager - december 2017

  Sagsnr. 258315 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Introduktion nyt udvalg
  - Kvalitetsrapport 2017-2017 på skoleområdet
  - Decentralisering af specialundervisning frem mod 2020
  - Ressourcemodel på skoleområdet
  - Børnehaveklasser skoleåret 2018-2019
  - Analyse af aktivitetsudvikling på området for udsatte børn og unge
  - Implementering af ny lovgivning på dagtilbudsområdet
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Tilsyn i dagtilbud 2017
  - Status på SSP-samarbejdet
  - Evaluering af ny organisering af modtagelsestilbud til flygtningebørn
  - Kapacitet på dagtilbudsområdet
  - Visitationsregler dagtilbud

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 157

  Godkendt.

 • Pkt. 158 Eventuelt

  Pkt. 158

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 158

  Børnehuset Hjortkær.