You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 6, 2018 - 17:00
Sted: Rådhusbuen 1, Lokale 2A
 • Pkt. 14 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 14

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 14

  Præcisering ift. pkt. 20, hvor indstillingspunkt 2 og 3 er Skole- og Børneudvalgets kompetence. Herefter blev dagsordenen godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 15 Temadrøftelse dagtilbudsområdet

  projektoverblik_dagtilbudsomraadet.pdf

  Pkt. 15

  Temadrøftelse dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 300662 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole og Børneudvalget skal med denne sag drøfte de opgaver, indsatser og udfordringer, der er på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen vil på mødet blive ledsaget af et oplæg fra forvaltningen om dagtilbudsområdet. Der lægges endvidere op til en politisk drøftelse af den kommende periodes fokusområder:
  - tidlig og forebyggende indsats
  - implementering af den reviderede dagtilbudslov
  - kapacitetstilpasning på grund af befolkningsvækst i Roskilde Kommune
  På mødet vil der også være oplæg fra en områdeleder der introducerer udvalget til det pædagogiske arbejde i de enkelte dagtilbud.
  Af bilag fremgår en oversigt over igangværende projekter på dagtilbudsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 15

  Drøftet.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 16 Muligheder for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet

  kapacitetsredegoerelse_for_dagtilbud_2017.pdf Muligheder_for_at_oege_kapaciteten.pdf

  Pkt. 16

  Muligheder for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 300343 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter nogle år, hvor børnetallet har været faldende, forventes der i årene frem en stigning i børnetallet og dermed en stigning i efterspørgslen efter pladser i dagtilbud. Skole- og Børneudvalget skal med denne sag drøfte forskellige muligheder for at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de forskellige muligheder, der er for at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. december 2014 kriterier for tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Kriterierne indebærer, at fremtidige kapacitetstilpasninger skal ske på baggrund af en samlet vurdering efter nedenstående fem principper. Principperne finder anvendelse både ved opgang og nedgang i børnetallet.
  Principperne, som fremgår af bilag, indeholder, at der ved tilpasninger lægges vægt på en hensigtsmæssig geografisk fordeling af tilbud i det enkelte distrikt og at der skal være en variation i dagtilbuddene indenfor det enkelte distrikt.

  Skole- og Børneudvalgte drøftede den 5. september 2017 behovet for fremtidige udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Stigningen i børnetallet betyder, at der i nogle pasningsdistrikter fremadrettet vil blive behov for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet, så kommunen fortsat kan leve op til pasningsgarantien. Af bilag fremgår kapacitetsredegørelsen for dagtilbud 2017. Udvalget vil i 2. kvartal 2018 få en opdateret kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet, som baserer sig på den befolkningsprognose, der kommer i foråret 2018.
  Kommunen har forskellige muligheder for at udvide kapaciteten med mere eller mindre permanente løsninger, som det uddybes i bilaget. Nogle tiltag kan iværksættes på kort sigt andre er mere langsigtede.
  Kommunen kan udvide kapaciteten på kort sigt ved fx
  - at opnormere kommunens dagtilbud, så der indenfor de fysiske rammer i det enkelte dagtilbud indmeldes flere børn, ligesom der følger flere personaletimer med,
  - at etablere udflytterordninger, hvor der fx er en busordning, hvor dagtilbud har tilknyttet et spejderhus eller ophold i skoven eller andet,
  - at øge fleksibiliteten, så ledige børnehavepladser bedre kan anvendes til vuggestuepladser ved behov,
  - at arbejde på at rekruttere yderligere dagplejere,
  - at indrette og ibrugtage mindre bygninger tilknyttet nuværende afdelinger.
  Kommunen kan udvide kapaciteten på langt sigt ved fx
  - at etablere flerbørnsdagpleje, hvor flere dagplejere har dagpleje sammen i kommunale lokaler,
  - at udvide bygningsmassen, som kan ske ved udbygning og ombygning eller ændret anvendelse af andre kommunale ejendomme,
  - at ændre pasningsdistrikterne, så de bliver større, hvorved der er flere muligheder for at tilbyde ledige pladser indenfor visitationsreglernes krav om, at forældre får tilbudt plads i eget eller nabodistrikt.
  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter disse forslag. På baggrund af drøftelserne vil forvaltningen udarbejde konkrete forslag til udvidelse i de pasningsdistrikter, hvor der er behov. Dermed skal udvalget behandle en ny sag herom i 2. kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 16

  Drøftet.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 17 Tilsyn i dagtilbud 2017

  Paedagogisk_tilsyn.pdf Opsamling_paa_paedagogisk_tilsyn_2017.pdf

  Pkt. 17

  Tilsyn i dagtilbud 2017

  Sagsnr. 300777 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med indholdet i alle dagtilbud beliggende i kommunen og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunens ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer og omfatter kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunen. Udvalget skal drøfte status for tilsynsbesøg i dagtilbuddene i Roskilde Kommune for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunen skal føre tilsyn med indholdet i dagtilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder om de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven efterleves. Tilsynets formål er dermed både at støtte den pædagogiske udvikling i dagtilbuddene og sikre, at dagtilbuddene indfrier og overholder de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven samt efterlever kommunens politiske mål.
  I Roskilde Kommune føres der et årligt pædagogisk tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunen. I 2017 er der gennemført tilsyn i 49 kommunale afdelinger, 9 selvejende institutioner, 7 private dagtilbud, 2 puljeinstitutioner og specialbørnehaven Bjerget. I 2017 har der i en periode været ført skærpet tilsyn med ét dagtilbud. Rammen for tilsyn samt opsamling på tilsyn i dagtilbud i 2017 fremgår af bilag.
  Generelt viser tilsynene, at alle dagtilbud har fokus på og arbejder målrettet med udviklingen af den pædagogiske kvalitet herunder børnenes sproglige udvikling, overgange og den fysiske indretning. Tilsynene viser også, at der fortsat er behov for at arbejde med begrænsning af støj og med sammenhængen mellem pædagogik, fysisk indretning og organisering.
  Tilsynene viser, at der i flere dagtilbud arbejdes med en aldersopdeling, som medfører større grupper og flere gruppeskift for børnene. Det peger på, at der er behov for at have fokus på, hvordan dette indvirker på børnenes trivsel og udvikling.
  Tilsynene viser, at der generelt er en imødekommende atmosfære i dagtilbuddene, at medarbejderne har et stort kendskab til og er opmærksomme på at tage udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov. Der arbejdes målrettet med at styrke relationen mellem børnene og med at udvikle børnenes venskaber. Endelig viser tilsynene, at der fortsat er behov for, at der arbejdes med at støtte børnene i at fastholde og udvikle deres lege. Fremadrettet anbefales det også, at have større opmærksomhed på, at inddrage børnenes perspektiv, stimulere børnenes nysgerrighed og motivere dem til at eksperimentere og udforske deres omgivelser.
  Flere af de udviklingspunkter, der er identificeret i tilsynene, er i tråd med de resultater, som kortlægningsundersøgelsen fra 2017 viste. I de enkelte afdelinger arbejdes der videre med de konkrete udviklingspunkter, der er blevet identificeret, og der følges op herpå løbende via områdeledelsen, og igen når der føres tilsyn i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 17

  Drøftet.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 18 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende pædagogisk uddannet personale

  Kort_fortalt_-_Kommunale_forskelle_i_uddannet_personale_i_daginstitutioner.pdf

  Pkt. 18

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende pædagogisk uddannet personale

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Redegørelse om andelen af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner.
  Der er fremkommet oplysninger fra Børne- og Socialministeriet og i pressen om, at andelen af pædagogisk uddannet personale i Roskilde Kommunes daginstitutioner ligger markant lavere end i de fleste andre kommuner. Det er bekymrende i forhold til om der er de rette ressourcer i daginstitutionerne til en tidlig indsats. Venstre foreslår derfor, at der udarbejdes en redegørelse til Skole- og Børneudvalget, som belyser følgende:
  1) Årsagerne til den lave andel af pædagogisk uddannet personale i kommunens daginstitutioner.
  2) Konsekvenserne af den lave andel af pædagogiske uddannet personale i forhold til kommunens politik om at styrke alle børns trivsel, udvikling og læring herunder en tidlig indsats overfor de børn der har brug for hjælp til at overvinde udfordringer.
  3) Handlemuligheder for at hæve andelen af pædagogiskuddannet personale.
  Redegørelsen skal foreligge tids nok til at indgå som baggrund for budgetforhandlingerne for 2019.
  Forvaltningen bedes vedlægge sagsfremstillingen udgivelsen fra Børne- og Socialministeriet dateret 12. december 2017: Kort fortalt. Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 18

  Skole- og Børneudvalget besluttede, at der skal udarbejdes en redegørelse om kvaliteten i dagtilbuddene, herunder andelen af uddannet personale:
  Redegørelsen skal belyse følgende:
  - Sammensætningen af det pædagogiske personale fordelt på hhv. pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere mv., herunder de enkelte faggruppers styrker og kompetenceområder. Der ønskes tal på kommuneniveau og på områdeniveau. Der tages udgangspunkt i de nyeste tal på området.
  - Udgifterne på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune sammenlignet med andre kommuner/landet som helhed
  - Kort beskrivelse af hvad forskningen siger om sammenhængen mellem andelen af pædagogisk uddannet personale og kvalitet i dagtilbud, herunder indsatsen overfor børn i udsatte positioner.
  - Kort beskrivelse af hvad der ifølge forskningen kendetegner et høj kvalitets dagtilbud.
  - Forslag til håndtag, der kan tages i brug, for at øge kvaliteten i Roskilde Kommunes dagtilbud, herunder andelen af pædagogisk uddannet personale.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 19 Dialogfora på Skole- og Børneudvalgets område i perioden 2018 - 2021

  Oversigt_over_medlemmer_af_dialogfora_paa_Skole-_og_Boerneudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 19

  Dialogfora på Skole- og Børneudvalgets område i perioden 2018 - 2021

  Sagsnr. 300747 Skole- og Børneudvalget 2018-2021 Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal beslutte, hvordan den direkte dialog med forældre på udvalgets område skal foregå i den kommende periode. I 2016 besluttede udvalget at oprette to dialogfora; et dagtilbudsforum og et skole/SFO/klubforum, samt, at denne struktur for dialogfora skal evalueres i 2. halvår 2018. Skole- og Børneudvalget mødes med de to dialogfora to gange om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole og Børneudvalget mødes med henholdsvis dagtilbudsforum og skole/SFO/klubform to gange om året.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Dialogforaenes formål er at fungere som ramme for en direkte dialog mellem forældre og Skole- og Børneudvalget. Dialogforum for skole/SFO/klub er det fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen jf. § 20 i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Hvert forum består af Skole- og Børneudvalgets medlemmer, repræsentanter for bestyrelserne og repræsentanter for ledere og medarbejdere. Af bilag fremgår sammensætning af de to dialogfora.
  Hvert dialogforum udpeger 2 blandt forældrerepræsentanterne, som har dialogen med formanden for Skole- og Børneudvalget omkring dagsorden for det kommende møde i dialogforum.
  De senere år har der været holdt et fælles dialogmøde for begge fora i foråret, som alene har omhandlet budgetforberedelse. Derudover har hvert dialogforum haft et møde i efteråret, hvor kvalitet og udvikling af det enkelte område har været i fokus.
  Der har igennem årene været udfordringer med at få en høj deltagelse til møderne i dialogfora. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der til møderne i dialogfora i 2018 både i foråret og i efteråret er emner på programmet, som bestyrelserne fx også lokalt arbejder med. Mødet i foråret bør så samtidig også indeholde emne om budgetforberedelse. Formålet er, at der kan være dialog omkring emner, der er meningsfulde for forældrene. På samme måde skal selve mødet ligge op til meget involvering og forskellige procesformer, der gør at alle kommer til orde.
  Det er tidligere besluttet at dialogfora skal evalueres i første halvår 2018. Forvaltningen foreslår en evaluering i efteråret 2018, hvor udvalget har afholdt begge dialogmøder.
  Forvaltningen foreslår, at der er møde følgende datoer:
  Dagtilbudsforum den 24. april og den 9. oktober 2018.
  Skole/SFO/klubforum den 3. maj og den 25. oktober 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 19

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 20 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016-2017 på skoleområdet

  Kvalitetsrapport_2016-2017.pdf

  Pkt. 20

  Godkendelse af kvalitetsrapport 2016-2017 på skoleområdet

  Sagsnr. 298034 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet for 2016-2017 skal godkendes af byrådet. Kvalitetsrapporten viser en række resultater på skoleområdet. For 9. klasseprøverne fra sommeren 2017 opnår Roskilde Kommune en placering som nr. 11 blandt alle kommuner samtidigt med, at trivselsundersøgelsen for eleverne fra foråret 2017 viser et niveau lidt over landsgennemsnittet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kvalitetsrapporten for skoleåret 2016-2017 godkendes,
  2. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på indsatsen om fuld kompetencedækning, og
  3. forvaltningen vender tilbage med en redegørelse af eksisterende, planlagte og mulige indsatser i forhold til adgangskravet på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2-3: Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten, der fremgår af bilag, er udarbejdet efter bekendtgørelsens krav og den viser, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål. De nationale mål fokuserer primært på elevernes faglige resultater med henblik på, at de bliver så dygtige, som de kan. Den kommunale skolepolitik fokuserer i højere grad på indsatser, som understøtter arbejdet frem mod de nationale mål.
  I Roskilde Kommune blev de nationale mål ved skolereformen fra 2014 suppleret med en ambition om i løbet af de næste 10 år at opnå en placering blandt de ti bedst præsterende kommuner vedrørende elevernes faglige resultater. Roskilde Kommune ligger i 2017 på en delt 11. plads med et gennemsnit på 7,6, hvor højeste resultat var 8,4 (Lyngby-Taarbæk Kommune) og laveste 5,8 (Lolland Kommune). Landsgennemsnittet var på 7,1.

  Resultaterne i kvalitetsrapporterne bliver brugt i den kontinuerlige dialog med skolerne i forhold til, hvilke indsatser mv. der er nødvendige for at kunne øge elevernes faglige udvikling.

  For første gang i flere år er andelen af elever, der kan gå direkte videre til en ungdomsuddannelse på under 95 %. 93,7 % af eleverne i Roskilde Kommune ville i 2017 kunne gå direkte videre til en ungdomsuddannelse med adgangskravet på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik (landsgennemsnit 91,1 %). I 2015 og 2016 var resultaterne i Roskilde Kommune henholdsvis 97,2 % og 95,7 % og (landsgennemsnit 93,0 % og 92,8 %).

  Andelen af fag i Roskilde Kommune, som undervises af relevant uddannet personale, er med 82,3 % stadig lavere end det nationale niveau på 85,0 %. Kommunens efteruddannelsesplan har svært ved at holde trit med den nationale udvikling og udefrakommende faktorer som fx pensionering, fraflytning og vanskeligheder ved at rekruttere de nødvendige faglige kompetencer. Det vil blive vanskeligt at nå skolereformens målsætning om fuld kompetencedækning i 2020.
  Den nationale trivselsmåling blandt alle elever viser et niveau lidt over landsgennemsnittet, hvor 94 % angives at have høj trivsel.
  Roskilde Kommune lever med 3,8 % af eleverne i særlige tilbud op til den nationale målsætning på maksimalt 4 %, men ikke den kommunale på 3 %. Landsgennemsnittet er 4,8 %. De to foregående år har resultaterne i Roskilde Kommune været 3,6 %.
  Skole- og Børneudvalget fik frem til 2016 i forbindelse med decentralisering af specialundervisningen forelagt en årlig evaluering. Udviklingen i antal elever i specialundervisningen følges fremover i kvalitetsrapporten.

  92,5 % af eleverne fra kommunens skoler er femten måneder efter endt grundskole i gang med en ungdomsuddannelse med et landsgennemsnit på 87,0 %. Resultaterne i de to foregående år var begge år 89,9 % (landgennemsnit 85,9 % og 86,0 %).
  Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsrapporterne fremover være 2-årige. Næste kvalitetsrapport vil derfor blive fremlagt til politisk behandling i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 20

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.-3.: Godkendt således at udvalget får en sag til behandling i april 2018.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 21 Forsøgsordning om valgfag udenfor normal skoletid

  Valgfag_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 21

  Forsøgsordning om valgfag udenfor normal skoletid

  Sagsnr. 279299 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har en forsøgsordning, hvor to valgfag kan afvikles udenfor normal undervisningstid. Skole- og Børneudvalget drøftede den 5. september 2017 mulighederne for at udvide forsøgsordningen med obligatoriske valgfag efter kl. 16. Med denne sag skal der tages stilling til, om Roskilde Kommune skal søge om yderligere dispensation til flere valgfag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der søges om en udvidelse af forsøgsordningen, så Roskilde Kommune kan godkende, at yderligere valgfag afholdes udenfor normal undervisningstid, hvis fagets karakter kræver undervisning udenfor skolen og i længere sekvenser.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge folkeskoleloven skal eleverne på 7. – 9. klassetrin vælge mindst ét valgfag. Det obligatoriske valgfag skal ligge indenfor den almindelige undervisningstid. Skolerne kan tilbyde eleverne en række valgfag fra den såkaldte valgfagsrække, hvor der er nationalt fastsatte mål og læseplaner. Herudover kan den enkelte kommune godkende mål og læseplaner for lokale valgfag. I Roskilde Kommune har Byrådet den 20. marts 2016 delegeret kompetencen til at godkende lokale valgfag til Skole- og Børneudvalget. Der er godkendt 31 lokale valgfag i Roskilde Kommune, der fremgår af bilag.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 1. marts 2016 at ansøge om muligheden for afvikling af valgfag udenfor normal undervisningstid. Undervisningsministeriet har godkendt ansøgningen om dispensation fra lovgivningen som en to årig forsøgsordning, og forsøget med de to valgfag er iværksat fra august 2016.
  I ansøgningen blev der lagt vægt på følgende forhold: Eleverne kan vælge et af de to valgfag ”Friluftsliv” og ”Vores natur – vores kultur”, også som det obligatoriske valgfag; Eleverne skal have mulighed for at vælge andre valgfag; De teoretiske dele af undervisningen med oplæg og baggrundsstof ligger primært indenfor normal undervisningstid; Og at ekskursioner og overnatning i naturen, der udgør tyngden på de to valghold, tidsmæssigt fylder mere end på almindelige valghold.
  Der var i skoleåret 2016/17 i alt 45 elever på faget friluftsliv. I skoleåret 2017/18 er der i alt 138 elever (heraf 82 elever på Jyllinge Skole), der har valgt valgfaget Friluftsliv / Outdoor, som afvikles udenfor normal undervisningstid. Valgfaget Vores natur – vores kultur har ikke været gennemført.
  Skole- og Børneudvalget drøftede på møde den 5. september 2017 muligheden for at udvide forsøgsordningen så obligatoriske valgfag kan ligge efter kl. 16. Herunder at kommunalbestyrelsen i forsøgsperioden får mulighed for at godkende, at andre obligatoriske valgfag også kan ligge udenfor den normale undervisningstid, dvs. efter kl. 16.
  Undervisningsministeriet oplyste i den forbindelse, at de ikke kan vejlede om betingelserne for godkendelse. Behandlingen sker ved en konkret vurdering af ansøgningen. Der skal, ligesom for valgfagene ”Friluftsliv” og ”Vores natur – vores kultur”, søges om godkendelse som forsøgsprojekt efter folkeskolelovens § 55, stk. 1 om fravigelse af folkeskoleloven. Ministeriet har i et skriftligt svar fremhævet, at betingelserne, om at eleverne skal have mulighed for at vælge andre fag som det obligatoriske valgfag indenfor normal skoledag, også vil gælde ved eventuelle fremtidige ansøgninger på området.
  Forvaltningen indstiller, at der ansøges om, at kommunalbestyrelsen i forsøgsperioden får mulighed for at godkende, at andre obligatoriske valgfag også kan ligge uden for den normale undervisningstid, dvs. efter kl. 16. Forvaltningen indstiller, at det vil gælde for fag, der kræver længere sammenhængende undervisningssekvenser og hvor undervisningen er flyttet væk fra skolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 21

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 22 Udpegning af valgbestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsesvalg

  Bilag_A_til_styrelsesvedtaegten_for_skolevaesenet_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 22

  Udpegning af valgbestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsesvalg

  Sagsnr. 300404 Skole- og Børneudvalget 2018-2021 Åbent punkt

  Resume

  Der skal afholdes ordinært valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne. Byrådet kan ifølge valgreglerne udpege et medlem til hver valgbestyrelse. Kompetencen kan delegeres til Skole- og Børneudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget udpeger medlemmer til valgbestyrelserne på de 21 skoler.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Reglerne om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne fremgår af bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som blev godkendt af Byrådet den 26. marts 2014. Der skal herefter afholdes valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne hvert andet år. Ordinære valg gennemføres efter, at der har været afholdt kommunale og regionale valg, og de skal være afsluttet senest den 31. maj det følgende år. Forskudte valg afholdes 2 år efter de ordinære valg.
  Der blev afholdt ordinære valg i 2014, forskudte valg i 2016, og der skal således afholdes ordinære valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i 2018. Ordinære valg omfatter ved skolebestyrelser med syv forældrerepræsentanter, fire pladser i bestyrelsen. Er bestyrelsen mindre, omfatter valget flertallet af forældrerepræsentanter.
  Ved TiendeklasseCenterRoskilde (TCR) er valgperioden for forældrerepræsentanter 1 år, og der afholdes derfor skolebestyrelsesvalg hvert år, jf. styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune.
  Ifølge valgreglerne i § 4 i bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag, består valgbestyrelsen af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Byrådet kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand. Forvaltningen foreslår, at Skole- og Børneudvalget udpeger et medlem til hver valgbestyrelse. For TCR vil udpegningen også gælde for skolebestyrelsesvalget i 2019.
  Medlemmer af valgbestyrelsen har nogle opgaver knyttet til skolebestyrelsesvalget. Valgbestyrelsen skal blandt andet beslutte, hvorvidt en person kan optages på valglisten, indkalde til et valgmøde, hvor valgbestyrelsen giver en orientering om de regler, der gælder for valget, orientere hjemmene om en eventuel afstemning og foretage stemmeoptælling med videre.
  Valgbestyrelsens første opgave er senest den 9. februar 2018 at sende en skriftlig meddelelse til hjemmene om valget. Den enkelte skoleleder sørger for de administrative opgaver i forbindelse med valget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 22

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 23 Vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen

  Pkt. 23

  Vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen

  Sagsnr. 300645 Skole- og Børneudvalget 2018-2021 Åbent punkt

  Resume

  En ændring af skolebestyrelsesbekendtgørelsen har medført en forhøjelse af vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. Der er derudover givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ikke ydes særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Af § 15 i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår, at der ydes fast vederlag til forældrerepræsentanter og diæter til elevrepræsentanter i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (skolebestyrelsesbekendtgørelsen).
  Bekendtgørelsen blev ændret den 1. oktober 2017, hvor det faste vederlag til forældrerepræsentanter blev forhøjet fra 3.000 kr. årligt til 4.500 kr. årligt, og diæter til elevrepræsentanter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder blev forhøjet fra 100 kr. pr. dag til 150 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, er diætbeløbet forhøjet fra 200 kr. til 300 kr.
  Derudover er der indført mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde formanden for skolebestyrelsen et årligt særskilt vederlag på 8.000 kr. Såfremt der ydes formanden særskilt vederlag, kan der ikke samtidigt ydes formanden andet vederlag eller diæter. Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om ydelse af vederlag m.v. kan ifølge bekendtgørelsen ikke delegeres til et af kommunalbestyrelsen nedsat udvalg eller til forvaltningen.
  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør ydes særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen, som vil betyde, at formanden vil modtage et større vederlag end de øvrige forældrerepræsentanter. Forvaltningen skal henvise til, at det ikke bør være vederlagets størrelse, der er styrende for beslutningen om at blive formand for skolebestyrelsen, men derimod en interesse i at indgå i skolebestyrelsesarbejdet. Forvaltningen skal endvidere henvise til, at forældrerepræsentanterne allerede modtager et fast vederlag for skolebestyrelsesarbejdet, som for nylig er blevet forhøjet.
  Hvis byrådet beslutter, at der ydes formanden særskilt vederlag, vil der blive foretaget en tilretning af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune i overensstemmelse hermed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018. Såfremt det besluttes, at vederlaget for formænd forhøjes, vil de i alt 73.500 kr. blive finansieret indenfor udvalgets ramme.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 23

  Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

 • Pkt. 24 Eventuelt

  Pkt. 24

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 24

  Opmærksomhed omkring det kommende valg til skolebestyrelser.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B)