You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 6, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 67 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 67

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 67

  Godkendt

 • Pkt. 68 Orientering om pladser på 0-6 års området i april

  institutionsopgoerelse.pdf distriktsopgoerelsen.pdf

  Pkt. 68

  Orientering om pladser på 0-6 års området i april

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger hver måned udviklingen i kapaciteten for daginstitutioner på 0 - 6 års området. Oversigten pr. 1. april 2014 viser, hvordan efterspørgslen er i de enkelte pasningsdistrikter, herunder om der er tomme pladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn helst skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af tomme pladser fordelt på dagtilbud. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hver enkelt institution.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 68

  Godkendt.

 • Pkt. 69 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

  notat_budgetopfoelgning_pr_31_marts_2014.pdf

  Pkt. 69

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

  Sagsnr. 256881 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget.

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventet nettodriftsregnskab fordelt på udvalg i mio. kr.

  Figur 2. Forventet nettodriftsregnskab fordelt på fagområder i mio. kr.

  Jfr. figur 1 forventes der på Skole- og Børneudvalgets område en samlet afvigelse på 9,0 mio. kr. Jfr. figur 2 fordeler afvigelserne sig på Skole samt Børn og Unge. På de øvrige områder er der ingen afvigelser.

  Skole

  Der er en afvigelse på 12,0 mio. kr. mellem forventet regnskab og udmøntet budget inkl. omplaceringer mellem udvalg (fx barselspuljer). Samlet forventes dog et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i indeværende år. Dette skyldes, at de decentrale enheder er i gang med at implementere folkeskolereformens førsteår. Afvigelsen på 12,0 mio. kr., som vist i figur 2, er af teknisk karakter, idet merforbruget alene afspejler, at alle overførte lockoutmidler forventes anvendt til kompenserende undervisning og indsatser.

  Børn og Unge

  Der er en afvigelse på 3,0 mio. kr. mellem forventet regnskab og udmøntet budget inkl. omplaceringer mellem udvalg (fx barselspuljer). Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på anbringelsesområdet på grund af øget effekt af forebyggende indsatser.

  Økonomi

  Der forventes i 2014 et samlet merforbrug på 136,0 mio. kr. Merforbrug på anlæg finansieres af overførsler fra 2013. Merforbrug på driften forventes finansieret af overførsler fra 2013 samt kompensation ved midtvejsreguleringen. Udviklingen på områder med merforbrug følges løbende.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 69

  Godkendt

 • Pkt. 70 Orientering om kortlægningsundersøgelse af børns trivsel og læring

  Pkt. 70

  Orientering om kortlægningsundersøgelse af børns trivsel og læring

  Sagsnr. 239326 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 1. oktober 2013 succeskriterier for et udviklingsforløb blandt alle kommunens dagtilbud, herunder, at der skulle gennemføres en kortlægningsundersøgelse blandt børn, forældre og medarbejdere. Udvalget orienteres om resultaterne af kortlægningsundersøgelsen af børns trivsel og læring, der nu er gennemført i samtlige 0-6års dagtilbud i Roskilde Kommune. Resultaterne indgår i det videre arbejde med at udvikle børns trivsel og læring i dagtilbuddene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede i 2013, at der som en del af dagtilbudspolitikkens mål om social inklusion, at der i årene 2013-2016 skal gennemføres en omfattende pædagogisk udviklingsindsats i samtlige kommunale dagtilbud. Det politiske mål er, at børnene i Roskilde Kommunes dagtilbud føler sig som en del af fællesskabet med andre børn og voksne i dagtilbuddet.
  Den fælles udviklingsindsats fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og aktivt understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget som de kan. Indsatsen skal samtidig skabe en god og sammenhængende overgang til skolen.
  En væsentlig del af indsatsen er at udvikle alle medarbejderes kompetencer i dagtilbuddene.
  Et andet vigtigt element er en kortlægningsundersøgelse af børns trivsel og læring, som er gennemført i perioden 1. marts – 31. marts 2014. Formålet med kortlægningen er tredelt. Resultaterne viser for det første, hvordan børn i dagtilbud trives og lærer i dag; for det andet, hvor der kan være udviklingspunkter i forhold til børnenes trivsel og læring; og for det tredje at bidrage til, at effekterne af udviklingsindsatsen kan måles, når kortlægningsundersøgelsen gentages primo 2016. Resultaterne af undersøgelsen drøftes desuden i områdebestyrelserne, forældrebestyrelserne og i forældrekontaktudvalgene.
  Spørgsmålene er formuleret med inspiration i lignende kortlægningsundersøgelser, som er udviklet og gennemprøvet i Dansk Center For Undervisningsmiljø og i Børnerådet. Der er en forholdsvis høj besvarelsesprocent for børnene, hvor 75 % af alle børn i 4-6års alderen har svaret. Tilsvarende har 80 % af alle medarbejdere svaret, mens det er ca. 40 % af alle forældre til børn i dagtilbud, der har svaret på undersøgelsen. De i alt 34 spørgsmål er grupperet i tre temaer henholdsvis læringsmiljø, trivsel og læring.
  Det samlede resultat viser, at børnene generelt er glade for at gå i dagtilbud, og at de er glade for at lære noget nyt. Resultaterne viser også, at forholdet mellem børn og voksne er godt, at børnene oplever, at de voksne kan lide dem og at børnene kan lide de voksne. Der er en oplevelse af, at de voksne hjælper børnene, når de har brug for det.
  Ifølge undersøgelsen synes børnene, at der næsten altid er noget sjovt at lave uden for og inden for. Mange børn oplever også, at det er rart at spise sammen i dagtilbuddet. Der er dog også tegn på, at læringsmiljøerne er præget af for meget støj og at ikke alle børn oplever, at de kan lege i fred og ro ude og inde. En del børn oplever, at der ikke er steder, hvor de kan lege vildt, løbe og larme.
  I forhold til børnenes læring i dagtilbud, viser undersøgelsen, at det er sjovt for børnene at lære nyt, og at de er gode til at lære nyt. Samtidigt kan nogle af resultaterne også tolkes i retning af, at børnene ikke lærer så meget nyt, som de gerne vil og kan.
  Undersøgelsens resultater vil nu indgå i det videre udviklingsarbejde. Gode relationer mellem børn og voksne og mellem børn er det vigtigste for børns trivsel og læring og et stærkt udgangspunkt for at synligøre arbejdet med børns læring, læringsmål og læringsaktiviteter, og giver feedback til børnene selv og til forældrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 70

  Godkendt

 • Pkt. 71 Orientering om skoledistrikter

  oversigt_over_skoledistrikter.pdf

  Pkt. 71

  Orientering om skoledistrikter

  Sagsnr. 256936 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har bedt om en orientering om de nuværende skoledistrikter. Kommunen er opdelt i 18 geografiske skoledistrikter. Der er flydende skoledistrikter to steder i kommunen, dels imellem Jyllinge Skole og Baunehøjskolen, og dels imellem Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er opdelt i 18 geografiske skoledistrikter, efter antallet af folkeskoler. Der er flydende skoledistrikter to steder i kommunen, hvor skolerne ligger meget tæt på hinanden. Det er mellem Jyllinge Skole og Baunehøjskolen og mellem Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen.
  Af bilag fremgår kortmateriale, der viser de aktuelle skoledistrikter.
  På kommunens hjemmeside er der mulighed for at indtaste sin adresse, for at se hvilken distriktsskole man tilhører. Det kan findes via link: http://roskilde.dk/skolestart.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 71

  Godkendt

 • Pkt. 72 Orientering om fremtidigt behov for kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet

  kapacitetsredegoerelse_for_skoler_og_dagtilbud_2014.pdf

  Pkt. 72

  Orientering om fremtidigt behov for kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 256636 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune har forvaltningen beregnet, hvad det forventede behov for kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet vil være i de kommende år. Beregningen viser, at der er en udfordring med tilstrækkelig kapacitet på Trekronerskolen. En udfordring, der i dag løses ved at leje pavilloner. På dagtilbudsområdet bliver der behov for en øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Sagsfremstilling

  Den seneste befolkningsprognose fra marts 2014 for Roskilde Kommune viser, at der bliver ca. 175 færre børn i 0-16 års alderen i perioden 2014– 2019, svarende til et fald på 1 %.
  Af bilag fremgår udviklingen af befolkningstallet i de enkelte pasningsdistrikter på dagtilbudsområdet og i de enkelte skoledistrikter.
  På skoleområdet er elevtallet forholdsvis konstant i de kommende år, og forvaltningen vurderer derfor, at der ikke bliver et behov for store tilpasninger. De nuværende udfordringer med tilstrækkelig kapacitet på Trekronerskolen vil dog fortsætte, men uden at det forværres. Forvaltningen anbefaler derfor en permanent løsning som erstatning for de lejede pavilloner, der er opsat på dispensation. Udgiften til en udbygning, som i kvalitet og arkitektur svarer til den nuværende skole, og som kan dække det fremtidige behov, vurderes til at være i alt 16 mio. kr.
  På dagtilbudsområdet vil det samlede 0-6 års område i årene fremover stort set ligge på det nuværende antal børn. Det betyder, at det nuværende overskud af dagtilbudspladser vil gælde i de kommende år også. Udviklingen er dog forskellig imellem de enkelte pasningsdistrikter, hvor der for nogle områder af kommunen ses et fortsat fald i antallet af børn, og for andre områder en stigning, som det også fremgår af bilaget.
  Der er tillige udsving imellem behovet for børnehavepladser og pladser til de 0-2 årige, hvor der forventes et fortsat fald i antallet af de 3-5 årige, samtidig med en tilsvarende stigning i antallet af de 0-2 årige. Derfor er der fortsat behov for en øget fleksibilitet mellem vuggestue og børnehavepladser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 72

  Godkendt.
  Udvalget beder om, at forvaltningen udarbejder en beskrivelse af muligheden for udbygning af Trekronerskolen, som foreligger inden budgetbehandlingen.

  .

 • Pkt. 73 Samarbejde med Børns Vilkår

  Pkt. 73

  Samarbejde med Børns Vilkår

  Sagsnr. 257256 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børns Vilkår har inviteret Roskilde Kommune til at deltage i et projekt om bedre inddragelse af børn og unge i deres børne- eller ungesag. Skole- og Børneudvalget skal med denne sag tage stilling til, om Roskilde Kommune skal deltage i projektet som pionerkommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes deltagelse i Børns Vilkårs projekt ”Bedre børneinddragelse” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  En af målsætningerne i Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik er, at børn og unge har ret til at blive inddraget og til at være medbestemmende, når de tilbydes en særlig indsats. Derfor arbejdes der løbende med styrkelse af børns inddragelse.
  Børns Vilkår har igangsat et projekt om at forbedre børneinddragelsen. Det er Børns Vilkårs erfaring, at selvom rådgiverne holder den lovpligtige børnesamtale, føler børnene sig ikke altid inddraget. Børns Vilkår har derfor i samarbejde med Tryg Fonden udviklet et projektdesign, der styrker børneinddragelsen i kommunen.
  Målet med projektet er, at
  - øge børnenes selvværd, trivsel og inklusion
  - at børnene får og tager mere ansvar i eget liv
  - øge effekten af foranstaltning, og at der sker færre sammenbrud af disse, og
  - der opstår færre klagesager.
  Børns Vilkår har tilbudt Roskilde kommune at deltage som pionerkommune i projektet. Hvis Roskilde Kommune deltager begynder projektet i september 2014. I 2015 udvides projektet til at omfatte i alt 4 kommuner. Projektet afsluttes endeligt i 2018. Børns Vilkår står for evalueringen af projektet og dets effekter.
  Det anbefales, at Roskilde Kommune deltager i projektet, for der at få ny viden og nye kompetencer på området. Samtidig får kommunen mulighed for at påvirke projektet på baggrund af vores løbende erfaringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 73

  Godkendt

 • Pkt. 74 Analyse af dagtilbudsområdet

  aktuel_status_for_kvalitet_og_kapacitet_i_dagtilbuddene.pdf

  Pkt. 74

  Analyse af dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 257290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har bedt forvaltningen om en analyse af kommunens dagtilbudsstruktur, der tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og kriterierne for kapacitetstilpasning. Analyse skal føre til forslag, der kan sikre en fleksibel og bæredygtig institutionsstruktur på det samlede dagtilbudsområde, både i forhold til kvalitet og kapacitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at analysens statusdel godkendes og at analyse og anbefalinger forelægges på udvalgets møde i juni 2014.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget bad den 1. april 2014 forvaltningen om en analyse af kommunens dagtilbudsstruktur, der tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og kriterierne for kapacitetstilpasning. Analysen skal føre til forslag, der kan sikre en fleksibel og bæredygtig institutionsstruktur på det samlede dagtilbudsområde i forhold til kvalitet og kapacitet.

  Forvaltningen foreslår, at analysen tager sit afsæt i den statusbeskrivelse, der er bilag til denne sag. Bilaget beskriver dagtilbudsstrukturen, herunder størrelsen af institutionerne, kapaciteten og børnetallet, kriterierne for lukninger af institutioner samt de kvalitetsværktøjer, institutionerne skal arbejde med for at sikre kvaliteten.
  På udvalgets møde i juni vil forvaltningen forelægge analysen og anbefalingerne til, hvordan kommunen sikrer et fleksibelt og bæredygtigt dagtilbudsområde i forhold til kvalitet og kapacitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 74

  Godkendt

 • Pkt. 75 Samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler omkring rytmik og musik

  Pkt. 75

  Samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler omkring rytmik og musik

  Sagsnr. 257176 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen præsenterer konkrete forslag til udmøntning af byrådets beslutning om at etablere 1) pilotprojekt med svømning i 1. klasse, 2) musik/leg/bevægelse i indskolingen for alle børnehaveklasser, 3) talentlinjer indenfor kunstfag i udskolingen, og 4) valgfag med instrumentundervisning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de konkrete forslag, vedrørende pilotprojekt med svømning i 1. klasse, musik/leg/bevægelse i indskolingen for alle børnehaveklasser, talentlinjer indenfor kunstfag i udskolingen og valgfag med instrumentundervisning, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. marts 2014 i forbindelse med beslutning om udmøntning af midler til svømmeundervisning fra 1. klasse besluttet, at der tilrettelægges et pilotprojekt for en 1. klasse eller en SFO for at afprøve svømmeundervisning for aldersgruppen. Byrådet besluttede endvidere, at der i et samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler etableres følgende aktiviteter: 1) musik/leg/bevægelse en time om ugen i indskolingen for alle børnehaveklasser, 2) talentlinjer indenfor kunstfagene musik, dans, drama, billedkunst, håndværk og design i udskolingen og 3) valgfag i fx tre forskellige instrumenter i udskolingen. Aktiviteterne gennemføres i skoleårene 2014/15 og 2015/16, og evalueres i foråret 2015. Skole- og Børneudvalget præsenteres hermed for konkrete forslag til aktiviteter.
  Svømning i 1. klasse
  Absalon Skole vil gerne afprøve forsøg med svømmeundervisning to lektioner om ugen i tre 1. klasser. Svømningen vil komme til at foregå som en del af den udvidede skoledag med uddannede svømmelærere. Skolen planlægges at anvende Sct. Jørgens Badet, som ligger nærmest.
  Musik, leg og bevægelse i børnehaveklassen (0. klasse)
  Forvaltningen foreslår, at den fælles indsats med musik, leg og bevægelse en time om ugen i indskolingens første trin tilrettelægges som kompagnonundervisning i en lektion, hvor der er både lærer/ pædagog tilstede sammen med en medarbejder fra de musiske skoler. Det giver muligheder for en fleksibel planlægning og sammenhæng til øvrige indsatser i skolen, når lærer/ pædagog kan koordinere med klassens øvrige arbejde.
  Aktiviteten får fokus på det legende, improvisatoriske i musikken samt på sammenspil, sang og instrumenter, hvor de musikalske grundprincipper udvikles. Udgangspunktet er børnenes spontane musikalitet for at stimulere og udvikle den musiske glæde og talent.
  Aktiviteten aftales lokalt mellem den enkelte skole og de musiske skoler i forbindelse med skemaplanlægning, og foregår i perioden 1. september til 15. juni. Der planlægges ugentlige lektioner, og hvor det giver mening kan timerne også indgå som et klasseprojekt. Undervisningen skemaplanlægges, så den kan koordineres med den frivillige selvvalgte undervisning i de musiske skoler.
  Talentlinjer
  Forvaltningen forslår, at der afprøves tre modeller for talentliner indenfor kunstfagene musik, dans, drama, billedkunst, håndværk og design i udskolingen geografisk opdelt i nord, midt og syd. De tre pilotprojekter skal afprøve forskellige strukturer og opnå erfaringer, som kan indgå i en kommende beslutning om eventuelt at søge ministeriet om forsøg med talentklasse i musik.
  Talentlinjerne skal tilrettelægges, så eleverne kan deltage i den almindelige undervisning på egen distriktsskole, samtidig med at de har undervisning på en talentlinje, der fysisk kan foregå flere steder. Forsøgene i nord, midt og syd foreslås organiseret forskelligt, hvor de nordlige skoler afprøver både to sammenhængende lektioner to gange ugentlig og et kortere projektforløb. I midt og syd foreslås et forsøg med to intensive projektforløb af to til tre uger i henholdsvis efteråret og foråret. I den periode deltager eleverne ikke i deres normale klasser, og der laves individuelle aftaler omkring selvstudie mv.
  Forvaltningen foreslår, at der udvikles en model for optagelse på talentlinjen, hvor både de musiske skoler og folkeskolerne har indflydelse. På den måde sidestilles alle talenter, uanset om eleven er indskrevet i en af de musiske skoler i forvejen.
  Valgfag
  Oprettelse af valgfag i forskellige instrumenter i udskolingen foreslås organiseret på samme måde som der i dag oprettes valgfag i samarbejde med Ungdomsskolen. Det betyder, at byrådet kan godkende andre valgfag end oplistet i lovgivningen, og at indholdet skal fremgå af en politisk godkendt læseplan for faget.
  De musiske skoler afsætter et budget svarende til to ugentlige lektioner i 36 uger med en medarbejder fra de musiske skoler på alle folkeskoler, hvor de musiske valgfag tilbydes som en supplerende ressource til skolerne. Valgfagsrækken organiseres geografisk forskelligt alt efter, hvordan de konkrete musiske valgfag supplerer de øvrige tilbud. I den sydlige del af kommunen har alle skoler eksempelvis skemalagt valgfag på samme tidspunkt, så eleverne kan vælge fag på tværs af skolerne og derved få et bredere udbud af fag at vælge imellem. På andre skoler organiseres valgfag som et samlet projekt på en uge.
  Byrådet præsenteres for konkrete læseplaner for de valgfag, der aftales mellem skolerne og de musiske skoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat 7,5 mio. kr. over fire år, fordelt på 1,1 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017.
  Aktiviteterne gennemføres i de to kommende skoleår 2014/15 og 2015/16, og evalueres i foråret 2015. Der afsættes 0,2 mio. kr. til svømning, 1,9 mio. kr. til musik, leg og bevægelse, 1,6 mio. kr. til valgfag, 1,1 mio. kr. til talentlinje og 0,3 mio. kr. til uforudsete udgifter. I alt 5,1 mio. kr. i 2014-2016.
  Udmøntningen af de resterende 2,4 mio. kr. i budget 2016 og 2017 afventer dermed resultatet af evalueringen.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 75

  Godkendt.
  Venstre og Enhedslisten kan ikke tiltræde, at der laves pilotprojekt med svømning i 1. klasse.
  Venstre kan ikke tiltræde, at valgfag kun er instrumentundervisning, men ønsker at det skal være en bred række af kunstfag.

 • Pkt. 76 Frigivelse af rådighedsbeløb til udearealer ved Specialcenter Roskilde

  Pkt. 76

  Frigivelse af rådighedsbeløb til udearealer ved Specialcenter Roskilde

  Sagsnr. 257057 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af ude-arealerne ved Specialcenter Roskilde i 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2014 til færdiggørelse af udearealerne ved Specialcenter Roskilde på Sognevej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er afsat 600.000 kr. i budget 2014 til færdiggørelse af udearealerne ved Sognevej, som ikke blev færdiggjort i forbindelse med indflytningen.
  Bevillingen anvendes på til-og-fra-kørselsforhold, asfaltering og afstribning af parkeringsarealet, mooncarbane, flisebelægning på og ved legeplads, skur til mooncars samt øvrige legeredskaber, rullegræs på fodboldbane samt parkour-bane.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser
  Der er i budget 2014-2017 afsat 600.000 kr. i 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 76

  Anbefales

 • Pkt. 77 Afstemning om bespisningsordninger på 0-6 års området

  retningslinjer_for_fravalg_af_bespisningsordninger_i_daginstitutioner_i_roskilde_kommune.pdf oversigt_over_madordninger_i_daginstitutioner_2013-2014.pdf

  Pkt. 77

  Afstemning om bespisningsordninger på 0-6 års området

  Sagsnr. 251746 Skole- og Børneudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde en bespisningsordning til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud. Forældrene i institutionerne skal hvert andet år vælge, om de ønsker bespisningsordning i dagtilbuddet, hvilket er i år. Roskilde Kommune serverer mad i hovedparten af alle dagtilbud, og 70% af den mad, der serveres, er økologisk. Der er ikke produktionskøkken i alle dagtilbud i Roskilde Kommune. Det indstilles, at 3 institutioner tilbydes egenproduktion ved den nuværende afstemning, hvilket vil kunne finansieres med de 840.000 kr. der er afsat i budget 2014 til formålet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. afstemning om bespisningsordninger gennemføres i perioden den 12. maj – 6. juni 2014, så eventuelle ændringer i bespisningsordning træder i kraft pr. 1. januar 2015,
  2. afstemningen bliver et valg mellem den eksisterende bespisningsordning eller et fravalg af denne, og
  3. daginstitutionerne Børnehuset Arken i Jyllinge, Børnehuset Skovly i Jyllinge og Børnehuset Hyldekær i Gundsømagle får tilbud om at få ombygget deres køkkener for de 840.000 kr., der er afsat i budget 2014, så de kan overgå til egenproduktion, og således at der kan leveres egenproduceret mad fra Skovly til Hybenhuset i Jyllinge og fra Hyldekær til Solsikken i Gundsømagle.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Dagtilbudsloven siger, at kommunen skal tilbyde bespisningsordning til alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. Skole- og Børneudvalget besluttede den 16. februar 2010 proces for indførelse af madordningen i daginstitutionerne, hvoraf det fremgik at egenproduktion er visionen for alle dagtilbud. Kommunen har efterfølgende ombygget køkkenerne i en række af de dagtilbud, der ikke tidligere havde mulighed for at servere mad fra egenproduktion.
  I Roskilde Kommune har forældrene i langt de fleste institutioner valgt en bespisningsordning for børnene. Dette er i god overensstemmelse med det politiske mål om at kunne tilbyde god mad i alle institutioner. Maden produceres enten på institutionen eller leveres af en ekstern leverandør, hvor der pt. er aftale med ”Fru Hansens Kælder”. Enkelte institutioner får mad leveret fra en anden daginstitution.
  Der er en meget høj grad af økologi, på 70 %, i den mad, der serveres i de kommunale dagtilbud i Roskilde Kommune.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. oktober 2010 retningslinjerne for afstemning om bespisningsordning. Afstemningen skal foregå i hver afdeling indenfor et dagtilbudsområde, og afstemning skal ske blandt alle forældre. Forældrene kan ifølge dagtilbudsloven fravælge bespisningsordning, men der skal være et flertal mod madordningerne blandt alle forældre, for at en beslutning om fravalg er gyldig. Forældregruppens beslutning gælder for alle børn i afdelingen, dvs. både for vuggestuebørn og for børnehavebørn. Fravælges bespisningsordningen skal den ifølge loven ophøre senest 6 måneder efter fravalget.
  I de selvejende institutioner træffes beslutningen af bestyrelsen.
  Forvaltningen foreslår, at afstemningerne gennemføres i perioden 12. maj– 6. juni 2014 så eventuelle fravalg kan træde i kraft pr. 1. januar 2015, og eventuelle opsigelser af kontrakter med leverandører, ansættelseskontrakter m.v. kan ske rettidigt.
  Ombygning til egenproduktion
  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at opgradere køkkenerne til produktionskøkkener i de daginstitutioner, der i dag ikke har egenproduktion. Det drejer sig om i alt 20 institutioner, hvoraf 5 i dag har fravalgt bespisningsordningen og 15 har mix-produktion. Mix-produktion betyder, at institutionerne har mulighed for at lave noget af maden selv og modtage noget, der er færdiglavet fra en ekstern leverandør.
  Der er i 2014 afsat 840.000 kr. til ombygning af køkkener på dagtilbudsområdet. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til at opgradere køkkener i nogle af de institutioner, der i dag ikke har egenproduktion. Dog således, at der først forelægges bevillingssag og iværksættes ombygning, når afstemningsresultaterne foreligger.
  Forvaltningen foreslår, at daginstitutionerne Børnehuset Arken i Jyllinge, Børnehuset Skovly i Jyllinge og Børnehuset Hyldekær i Gundsømagle tilbydes at overgå til egenproduktion. Køkkenerne i disse institutioner ombygges således, at de også vil kunne levere til Børnehaven Solsikken i Gundsømagle og Børnehaven Hybenhuset i Jyllinge, hvis forældrene i disse institutioner, der i dag ikke har bespisningsordninger, vælger bespisningsordninger.
  Forvaltningen foreslår, at de øvrige institutioner fortsætter med uændrede bespisningsordninger (som de fremgår af vedlagte oversigt). Forvaltningen har gennemgået institutionerne og vurderer, at der vil være behov for et anlægsbeløb på ca. 2 mio. kr. for at kunne opgradere alle køkkener til egenproduktion.
  Når resultatet af afstemningen er kendt vil Skole- og Børneudvalget få forelagt sag om konsekvenserne af afstemningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Dog kan der komme yderligere udgifter, hvis institutioner der i dag ikke har bespisningsordning, vælger bespisningsordninger, omvendt vil fravalg af madordninger have den modsatte effekt. Det betyder, at der i de demografiske/økonomiske beregninger for 2016 vil indgå opdaterede forhold vedrørende bespisningsordninger. Madordningerne koster i gennemsnit 836 kr. pr måned og forældrene betaler 54 pct. af denne udgift, – 453 kr.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 77

  Ad 1-3 Godkendt.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde og henviser til Enhedslistens forslag ved budget 2014 om, at bespisningsordning skal indgå i kommunens generelle tilbud på dagtilbudsområdet.

 • Pkt. 78 Godkendelse af udviklingsstrategien, der indgår i Rammeaftale 2015

  rammeaftale_2015_-_udviklingsstrategi_2015.pdf appendiks_udviklingsstrategi_2015_-_rammeaftalens_parter_maal_principper_og_kommunernes_tilbagemeldinger.pdf allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2015.pdf paragrafomraader_i_rammeaftalen_for_det_specialiserede_socialomraade_og_specialundervisningsomraadet.pdf oversigt_over_lands-_og_landsdelsdaekkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger.pdf tilbudsoversigt_2015.pdf notat_vedr_lands-_og_landsdelsdaekkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_us_2015.pdf

  Pkt. 78

  Godkendelse af udviklingsstrategien, der indgår i Rammeaftale 2015

  Sagsnr. 230965 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. KKR Sjælland har behandlet aftalerne den 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet
  Sagen behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget og i Skole- og Børneudvalget.

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til Udviklingsstrategi 2015 som en del af den samlede Rammeaftale 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år.
  Det er kommunerne, der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaf­talerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).
  Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år.

  Kapacitetsbehov

  På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.
  Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

  Fokusområder

  Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.
  Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med.
  Der er fire fokusområder i udviklingsstrategien:
  - Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
  - Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)
  - Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.
  - Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25årige)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 78

  Anbefales

 • Pkt. 79 Eventuelt

  Pkt. 79

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 06-05-2014, pkt. 79

  - Studietur, foråret 2015
  - Tilbagemelding fra Skolebestyrelsesvalg

 • Pkt. 80 Resultat af udbud af befordringsopgave, specialundervisningskørsel og almen taxakørsel(Lukket)

 • Pkt. 81 Resultat af udbud af befordringsopgave, almen skolekørsel, svømmekørsel samt diverse ad hoc buskørsler(Lukket)