You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 6, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 69 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 69

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 69

  Godkendt.

 • Pkt. 70 En styrket ungeindsats

  Bilag_1_-_Projektbeskrivelse_-_En_styrket_ungeindsats.pdf Bilag_2_-_Oversigt_over_kommunale_aktoerer_omkring_unges_uddannelse_og_beskaeftigelse.pdf

  Pkt. 70

  En styrket ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved byrådets forårsseminar den 20.-21. april 2017 blev behovet for en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune drøftet. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afdække, hvordan ungeindsatsen kan styrkes, så alle børn og unge støttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, inden sagen behandles i Byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. projektbeskrivelse, som fremgår af bilag 1, godkendes,
  2. alle relevante kommunale aktører, der har opgaver i relation til unges uddannelse og beskæftigelse, inddrages i det videre arbejde,
  3. det drøftes, hvordan arbejdet med en styrket ungeindsats fra 2018 skal forankres politisk, og
  4. der gives en status på arbejdet ultimo 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En del af visionen for Roskilde Kommune er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse og stærke fællesskaber. Imidlertid falder mange unge fra undervejs på deres ungdomsuddannelse. Samtidig er fuldtidsledigheden i Roskilde Kommune blandt de 16-29-årige højere end landsgennemsnittet.
  Der er en lang række aktører involveret i unge menneskers uddannelse og beskæftigelse. Det understreger behovet for en klar sammenhæng mellem de forskellige indsatser og et stort fokus på unges overgange mellem aktører. Af bilag 2 fremgår en oversigt med centrale kommunale aktører omkring unge menneskers uddannelse og beskæftigelse.
  På baggrund af drøftelserne på byrådets forårsseminar har forvaltningen igangsat et arbejde, der sigter mod at styrke ungeindsatsen i Roskilde Kommune. Af bilag 1 fremgår forslag til projektbeskrivelse.
  Forvaltningen er i øjeblikket ved at kortlægge de eksisterende indsatser rettet mod unge i Roskilde Kommune på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. I den forbindelse ses også på sammenhængen mellem de eksisterende indsatser. På baggrund af kortlægningsarbejdet igangsættes i anden halvdel af 2017 nærmere analyser af udvalgte områder og problemstillinger. Kortlægnings- og analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats.
  Forslagene til en styrket ungeindsats ventes klar i starten af 2018 og vil have til formål at:
  - øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - mindske ledigheden blandt unge
  - styrke sammenhængen i de kommunale og øvrige indsatser målrettet unges uddannelse og beskæftigelse.
  Forvaltningen tilrettelægger arbejdet, så der løbende inddrages viden og erfaringer fra en bred række af aktørerne omkring unges uddannelse og beskæftigelse såvel som fra de unge selv. Samtidig vil forvaltningen også søge inspiration blandt erfaringer fra andre kommuners indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse. Endelig vil forvaltningen undervejs tage hensyn til relevante nationale udspil og forslag til ændret lovgivning.
  I slutningen af 2017 gives en status for arbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 70

  Ad 1-4: Anbefales, dog således, at det præciseres at udvalget præsenteres for en foreløbig status af arbejdet i oktober 2017.

 • Pkt. 71 Etablering af 8. og 9. klassetrin på Vindinge Skole efter høring

  Vindinge_Skole_SKB_hoeringssvar.pdf Hedegaardenes_Skole_SKB_hoeringssvar.pdf Udtalelse_fra_medarbejderside_i_OMU_Skole_og_Klub.pdf Vindinge_Skoles_LMU_hoeringssvar.pdf

  Pkt. 71

  Etablering af 8. og 9. klassetrin på Vindinge Skole efter høring

  Sagsnr. 282192 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. april 2017 at sende etablering af en 8. og 9. årgang på Vindinge Skole i høring, således at skolen udvides til en fuldt tosporet skole. En udvikling af Vindinge Skole er en ændring af skoledistrikterne for Vindinge Skole og Hedegårdenes Skole. Styrelsesvedtægten for skolevæsen i Roskilde Kommune skal derfor efterfølgende tilpasses.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at

  1. en etablering af 8. og 9. klassetrin på Vindinge Skole gennemføres pr. 1. august 2017, og
  2. styrelsesvedtægten for skolevæsen i Roskilde Kommune opdateres i forhold til beslutning i pkt.1.

  Beslutningskompetence
  Skole- og Børneudvalget
  Sagsfremstilling
  Forslaget har i følge styrelsesvedtægtens § 22 været sendt i høring hos skolebestyrelserne ved Vindinge Skole og Hedegårdenes Skole samt i OMU Skole og Klub i perioden 5. april til 8. maj 2017. Høringsparterne har indsendt høringssvar, som fremgår af bilag. Alle parter anbefaler, at der oprettes 8. og 9. klasse ved Vindinge Skole med virkning fra 1. august 2017. Samtidigt gør skolebestyrelsen på Hedegårdenes Skole og OMU Skole og Klub opmærksomme på, at Hedegårdenes Skoles økonomi kan blive anstrengt fremover ved færre elever og lavere klassekvotienter i udskolingen. Udover høringsparterne har LMU ved Hedegårdenes Skole indsendt høringssvar, som også fremgår af bilag.
  Den aktuelle skoleprognose for kommende elevtal på Vindinge Skole viser, at der med det udvidede boligudbygningsprogram for området fortsat vil være behov for en tosporet skole. I indeværende skoleår er der tre børnehaveklasser. Der kan også vise sig behov for at etablere tre børnehaveklasser i årene 2020-2022. Dette vil kunne rummes indenfor den eksisterende kapacitet. Prognosen afspejler samtidig en høj fraflytningskvotient på skolens ældste klassetrin. Skolebestyrelsen ved Vindinge Skole har ønsket en etablering af 8. og 9. klassetrin for at styrke skolens pædagogiske tilbud og styrke skolens forankring i lokalmiljøet.
  8. og 9. årgang i Vindinges skoledistrikt har hidtil henhørt til Hedegårdenes Skoles distrikt. I tidligere år har op til 36,4 % af eleverne fra Vindinge benyttet Hedegårdenes Skole, mens resten primært er fortsat i private skoletilbud. De to skolebestyrelser ser forskelligt på muligheden for at ændre den nuværende privatskoleandel for de ældste elever på Vindinge Skole. For at få et bæredygtigt pædagogisk miljø på 8. og 9. klassetrin på Vindinge Skole er det nødvendigt, at en større andel vælger det kommunale skoletilbud. Dette ser skolebestyrelsen på Vindinge Skole positivt på, mens skolebestyrelsen på Hedegårdenes Skole er mere forbeholdende over for en hurtig effekt. Forvaltningen vurderer, at der er basis for et 8. og 9. klassetrin på Vindinge Skole, hvilket tidligst vil blive aktuelt fra august 2018, da der i 2016/2017 ikke er en 7. klasse på skolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I forhold til driftsøkonomien vil det ændrede elev- og klassetal fra 2018/2019 med den nuværende ressourcemodel få betydning for fordeling af midler til de to skoler. Den samlede udgift vil kunne holdes inden for rammen, idet pengene følger barnet i ressourcemodellen. Mindre bygningsmæssige ændringer finansieres indenfor rammen og som en del af skolerenoveringsstrategien på Vindinge Skole. Eventuelle konsekvenser i forhold til driftsøkonomien for Hedegårdenes Skole som følge af lavere elevtal i 8. og 9. årgang vil indgå i det videre arbejde med skolernes ressourcemodel.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 71

  Ad 1-2: Godkendt

 • Pkt. 72 Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Skole-_og_Boerneudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_2018_Skole-_og_Boerneudvalget.pdf Takstbilag_SBU.pdf SBU_bloktekster.pdf SBU_bloklister.pdf Strategisk_anlaegsplan_2018-2025.pdf Budgetforbedringsmuligheder_paa_Skole-_og_Boerneudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 72

  Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Skole- og Børneudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes herunder konkrete forslag til budgetforbedringer

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2018 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.661,9 mio. kr., mens der indgår anlæg for 12,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen som foreløbigt budgetteringsgrundlag indarbejdet forslag til strategisk anlægsplan inden for en ramme på 140 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til, hvilke anlægsprojekter det vurderer skal indgå i den videre behandling af budget 2018-2021.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Skole- og Børneudvalget på 26,1 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen.
  Særlige forhold vedr. Skole- og Børneudvalget
  Skole- og Børneudvalget behandlede den 7. marts 2017 forvaltningens forslag til budgetforbedringsmuligheder, som fremgår af bilag og indgår i budgetbehandlingen. Et flertal i udvalget besluttede, at ”der i stedet for de konkrete forslag skulle arbejdes videre med en rammebesparelse på udvalgets område i det videre budgetforberedende arbejde”. En rammebesparelse på 26,1 mio. kr. udgør 1,55% af udvalgets samlede budget. Det vil ved en forholdsmæssig fordeling betyde, at der skal spares ca. 17 mio. kr. på Skole og Klubs område, og ca. 2,8 mio. kr. på Børn og Unges område. Da der særligt for Dagtilbuds område også er en indtægt fra forældrebetaling, vil det beløb, der skal spares på dagtilbudsområdet være ca. 8,4 mio. kr. for at realisere andelen på netto ca. 6,3 mio. kr. Omregnet til årsværk betyder det 17 årsværk på Dagtilbuds område, 33 årsværk på Skole og Klubs område og en fordeling, der svarer til ca. 2,6 færre anbringelser og ca. 13 færre forebyggende indsatser på Børn og Unges område.
  På baggrund af den seneste befolkningsprognose besluttede Skole- og Børneudvalget, at forvaltningen frem til august 2017 skal udarbejde oplæg til muligheder for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet i Trekronerskolens distrikt med udgangspunkt i nyt fremtidssikret byggeri. Dette må forventes at have betydning for anlægsbudgettet fra 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da det vedrører budget 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 72

  Oversendes ukommenteret til budgetforhandlingerne.

 • Pkt. 73 Mål om økologi

  Pkt. 73

  Mål om økologi

  Sagsnr. 293132 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budgetforlig for 2017 er der fastsat et overordnet mål om, at hæve andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb til 90 pct. i 2025. Der fremsættes forslag til delmål og anvendelse af midlerne fra Udviklingspuljen, som er afsat til uddannelse af kommunens medarbejdere i økologisk omlægning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de 400.000 kr. fra Udviklingspuljen anvendes på skoleområdet, og
  2. delmålene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budgetforliget 2017 afsat 0,4 mio.kr. til uddannelse af kommunens medarbejdere til økologisk madlavning som et led i at opnå kommunens overordnede mål om, at hæve andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb til 90 pct. i 2025.
  De største kommunale områder, hvor der dagligt foretages store fødevareindkøb er dagtilbuds og skoleområdet, herudover er der fødevareindkøb på de sociale institutioner, plejecentre, rådhuset og i mindre omfang biblioteket. På dagtilbudsområdet er der ca. 3.500 børn, der dagligt får mad (mellemmåltider og frokost) og på skoleområdet er der ca. 8.300 elever, der har adgang til skolekantine, herudover er der tilbud om mad i SFO og klub.
  Der har tidligere været arbejdet med økologisk omlægning på dagtilbudsområdet med gode resultater. Dermed er der også opmålt økologiprocenter for dagtilbud, mens der ikke foreligger økologiprocenter på de øvrige områder.
  For at understøtte den fortsatte udvikling på de store områder indstiller forvaltningen, at midlerne fra udviklingspuljen på 0,4 mio. kr. i 2017 bruges på skoleområdet. Skoleområdet er et område i udvikling, som har en stor berøringsflade. Der er i 2017 udarbejdet en mad- og måltidsguide, som fokuserer på sund og nærende mad til alle skoleelever. Forvaltningen vurderer, at uddannelsestilbud til skolernes kantinepersonale i økologisk omlægning vil have stor betydning for at kunne understøtte en øget omlægning til økologi. Uddannelse i økologisk omlægning indebærer eksempelvis optimering af drift, så der undgås merudgifter, viden om menuplanlægning, indkøb af varer i sæson, samt indsatser for at undgå madspild.
  I forbindelse med overgangen til økologi opstilles forslag til delmål for de enkelte områder:

  Område 2017 2018 2020 2022 2024 2025
  Dagtilbud 72 pct. 75 pct. 80 pct. 85 pct. 90 pct. 95 pct.
  Skole,SFO,klub 30 pct. 50 pct. 70 pct. 80 pct. 90 pct.

  Udvalget vil få en status for, hvordan målene nås i hvert af de pågældende år. Dermed vil den første opfølgning komme i andet halvår 2018, hvor der også vil være udarbejdet aktuelle økologiprocenter for alle områder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetåret 2017. Udmøntningen af de 400.000 kr. stammer fra udviklingspuljen i budgetforlig for 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 73

  Ad 1-2: Godkendt.

 • Pkt. 74 Godkendelse af valgfagene Uddannelse og job og spiludvikling

  beskrivelse_Uddannelse_og_job.pdf Beskrivelse_af_valgfag_spiludvikling.pdf

  Pkt. 74

  Godkendelse af valgfagene uddannelse og job og spiludvikling

  Sagsnr. 270876 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge folkeskoleloven skal eleverne på 7. – 9. klassetrin vælge mindst ét valgfag. Skole- og Børneudvalget har tidligere godkendt en række valgfag, som kan udbydes på skolerne i Roskilde Kommune. Med denne sag skal udvalget behandle forslag om to nye valgfag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de to valgfag, ”Uddannelse og job” og ”Spiludvikling”, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolerne kan ifølge folkeskoleloven tilbyde undervisning i en række fag og emner som valgfag, den såkaldte valgfagsrække. Udover disse er der mulighed for, at den enkelte kommune kan godkende, at eleverne tilbydes undervisning i andre fag og emner. Beskrivelse af fagenes mål og indhold skal godkendes af Skole- og Børneudvalget.
  Der er tidligere godkendt følgende valgfag i Roskilde Kommune:
  Kinesisk - sprog og kultur, Naturfag med udfordringer, Kunstskolen, Konstruktion og design, Idræt på tværs, Friluftsliv og naturforståelse, Sundhed – krop og stil, Japansk – sprog og kultur, Medborgerskab og frivillighed – Cykling uden alder, Vores natur – vores kultur, Skoleskak, Adventure, Cricket, Bridge, Vild med web – lær om digitalt design, Global Perspective – in English, Digital foto, Bordrollespil, Vagtfunktionær – sikkerhedsvagt, Avanceret matematik, Boldspil, De 7 verdensdele, Masterclass og
  Meditation, Mindfullness, Junioridrætsleder, E-sport, Springbrættet og LEGO Mindstorms.
  Nogen af valgfagene afvikles i samarbejde med Ungdomsskolen og Boserupgård Naturcenter, og enkelte valgfag afvikles i samarbejde med erhvervsuddannelser i Roskilde.
  Af bilag fremgår beskrivelser af de to fag med fagformål, kompetencemål og læseplaner.
  - Uddannelse og Job – sådan finder du DIN vej. Faget skal motivere til, at eleverne gennem mange forskellige uddannelse og jobaktiviteter er bedre kvalificerede til at forholde sig til, hvilke veje der kunne være for dem i fremtiden.
  - Spiludvikling i samarbejde med ZBC Slagteriskolen. I Spiludvikling skal eleverne udvikle deres kompetencer og lyst til at bruge programmering og interaktive medie produktioner som værktøj. I fremtiden vil det være endnu vigtigere, at kunne forstå, bruge og omkonfigurere alle de IT-systemer og robotter, vi alle kommer til at bruge i vores arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 74

  Godkendt.

 • Pkt. 75 Ændring af vedtægter for den selvejende institution Børnehuset Kastanjen

  Forslag_til_nye_vedtaegter_for_Boernehuset_Kastanjen.pdf Den_gaeldende_vedtaegt_for_Boernehuset_Kastanjen.pdf

  Pkt. 75

  Ændring af vedtægter for den selvejende institution Børnehuset Kastanjen

  Sagsnr. 88858 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Når der sker ændringer i vedtægterne for de selvejende institutioner, skal de ændrede vedtægter godkendes af Skole- og Børneudvalget. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Kastanjen ønsker at ændre vedtægterne for børnehuset, så de er mere tidssvarende. De gældende vedtægter er fra 1995.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de ændrede vedtægter for Børnehuset Kastanjen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Børnehuset Kastanjen er beliggende Ringparken 3, 4000 Roskilde i pasningsdistrikt Sydbyen.
  Den selvejende institution er reguleret af vedtægterne for institutionen. Når der sker ændringer i vedtægterne, skal de ændrede vedtægter godkendes af kommunen.
  Bestyrelsen har ønsket at gøre vedtægterne mere tidssvarende. Der er alene tale om en generel gennemskrivning og opdatering af vedtægterne, så de sprogligt er mere tidssvarende. De gældende vedtægter er fra 1995.
  De gældende vedtægter og forslag til nye vedtægter fremgår af bilag.
  Driftsoverenskomsten, som Roskilde Kommune har med den selvejende institution Børnehuset Kastanjen, om børnehusets drift som daginstitution er uændret. Der er tale om en standard driftsoverenskomst, som svarer til de driftsoverenskomster, som Roskilde Kommune har indgået med de øvrige selvejende institutioner.
  Driftsoverenskomsten indebærer fortsat, at Roskilde Kommune visiterer alle pladserne til børnehuset via den centrale pladsanvisning og afholder alle udgifterne ved driften af børnehuset.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 75

  Godkendt.

 • Pkt. 76 Anmodning om optagelse af sag fra Claus Larsen (A) om erhvervsuddannelse

  Et_faglaert_Sjaelland.pdf

  Pkt. 76

  Anmodning om optagelse af sag fra Claus Larsen (A) om erhvervsuddannelse

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Claus Larsen (A) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Claus Larsen (A) har bedt om at få følgende på dagsordenen:
  ”Mange unge mennesker fravælger i dag en erhvervsuddannelse, dette kan der være mange årsager til. I løbet af ganske få år, er andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse faldet fra 30% til 18% ifølge Danmarks statistik. Det er en udvikling vi meget gerne skal have vendt, da vi ifølge prognoserne kommer til at mangle kvalificeret og uddannet arbejdskraft inden for industri og håndværk i 2015. I dag er der allerede fag indenfor håndværk, hvor det er svært at skaffe faglært arbejdskraft.
  Socialdemokraterne ønsker derfor, at der undersøges muligheden for at sætte tiltag i gang, i samarbejde med vores Folkeskoler, der åbner øjnene hos de unge mennesker for at der er et alternativ til de boglige uddannelser.
  Tiltagene der kunne arbejdes med, kan sagtens være med baggrund i vedhæftede udspil fra DSU og Danske Elforbund ungdom, 3F Ungdom og Metal Ungdom, som er Den Praktiske Projektopgave, Faglige Forældremøder, Obligatorisk Erhvervspraktik, øremærket Brobygning Til Erhvervsuddannelserne og Adgang til Faglærte Uddannelsesvejledere”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 76

  Udvalget beslutter, at forvaltningen undersøger muligheden for at sætte tiltag i gang, i samarbejde med skolerne, der åbner øjnene hos de unge mennesker for, at der er et alternativ til de boglige uddannelser, jf. bilag til sagen. Udvalget får en tilbagemelding i oktober 2017, der også vedrører eksisterende tiltag.

 • Pkt. 77 Anmodning om optagelse af sag om udvidelse af forsøgsordning med obligatoriske valgfag efter kl. 16.00

  Pkt. 77

  Anmodning om optagelse af sag om udvidelse af forsøgsordning med obligatoriske valgfag efter kl. 16.00

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få sagen på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Jette Tjørnelund (V) har bedt om at få følgende sag på dagsordenen:
  ”Den første marts 2016 besluttede SBU at søge ministeriet om dispensation fra folkeskoleloven til at to valgfag: ”friluftsliv” og ”vores natur – vores kultur” kunne gennemføres (delvist) uden for normal skoletid. Ansøgningen blev senere imødekommet (27/6-2016).
  Ansøgningen var et forsøg på videreførelse af den fremragende ordning, der ved ungdomsskolens hjælp var etableret med valgfag efter kl. 16, således at eleverne kunne få langt højere fleksibilitet (og flere valgmuligheder) ved deres valg af obligatoriske valgfag. Denne ordning blev desværre lukket ned efter henvendelse fra en enkelt forælder, med det resultat at ikke mindre end 19 velfungerende valghold måtte lukke.
  Der blev imidlertid kun ansøgt om dispensation til disse to fag, som i øvrigt indholdsmæssigt ligner hinanden en del.
  For at kunne udvide viften af mulige obligatoriske valgfag til langt mere fag, og for at øge fleksibiliteten ved elevernes valg af fag, ønskes ordningen derfor udvidet til alle valgfag som eleverne finder relevante, på linje med den ordning der eksisterede før ordningen blev lukket ned, og som angiveligt findes i andre kommuner.
  Der ønskes derfor at Roskilde Kommune inden sommerferien indsender ansøgning til ministeriet om at kommunen får hjemmel til at godkende obligatoriske valgfag, der ligger efter den normale skoletid kl. 16. Det skal selvfølgelig ske efter behørig advisering af forældre og elever om denne afvigelse, og der skal være alternativer til de pågældende valgfag, således at ingen elever skal vælge valgfag efter kl. 16 imod deres ønske. En sådan ordning vil give eleverne langt større fleksibilitet i deres valg og tidsmæssige placering af valgfag.
  Fagene kan derefter udbydes af skoler, ungdomsskole eller andre relevante aktører (jf. folkeskoleloven)”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 77

  Udvalget beder om, at forvaltningen udarbejder en sag til september 2017, der beskriver mulighederne for at udvide forsøgsordningen med obligatoriske valgfag efter kl. 16 fra skoleåret 2018/19.

 • Pkt. 78 Strategi for Alle Tiders Musikby - til høring

  Roskilde_-_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 78

  Strategi for Alle Tiders Musikby – til høring

  Sagsnr. 278503 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 1. september 2016 blev Musikby 2020 Udvalget nedsat med reference til Økonomiudvalget. Udvalget har udarbejdet en musikbystrategi. Musikbystrategien sendes i høring i de relevante fagudvalg, forud for byrådets godkendelse i august.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver evt. bemærkninger til strategien ”Roskilde - Alle Tiders Musikby.”

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslaget til strategien ”Roskilde – Alle Tiders Musikby” er udviklet i tæt dialog med musikaktører. Derudover er den inspireret af udbyttet af en række større aktørmøder og kvalificeret og godkendt af Musikby 2020 Udvalget.
  I udviklingsprocessen har der være fokus på følgende tematikker: ”De formelle og uformelle musikalske udviklingsveje”, ”Sundhed og velfærd”, ”Musik som erhverv og turisme”, ”Viden, formidling og forskning” og ”Synlighed”.
  Det tematiske arbejde er resulteret i følgende:
  Vision:
  ”Musikken skaber Roskilde. Roskilde skaber musikken.
  Vi kender musikkens værdi og vil understøtte de positive effekter, som musikken har på mennesker og omverden. Musikken skal ind overalt. Musikkens potentialer skal forløses i en stærk samklang mellem frivillige ildsjæle og høj professionalisme.
  Musikken skal bæres via kreativitet, tværfaglighed og stærke fællesskaber. Vi vil bruge rigdommen af engagement, viden og skabertrang til at transformere Roskilde til et fremtidslaboratorium for musik, hvor vi viser nye veje og tester nye løsninger.”
  To målsætninger:
  Musik for alle og Musik sammen, hvorunder der opstilles en række indsatser.
  Handleplan
  Strategien vil blive fulgt op af en fireårig handleplan, der hvert år udbygges med yderligere et år og nye initiativer. Strategien og handleplanen for Alle Tiders Musikby er dermed fortløbende og uden slutdato.
  Handleplanen udarbejdes i regi af Musikby 2020 Udvalget og skal foreligge til godkendelse i byrådet november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 78

  Godkendt.

 • Pkt. 79 Orientering om status på ny ressourcemodel på skoleområdet

  Pkt. 79

  Orientering om status på ny ressourcemodel på skoleområdet

  Sagsnr. 278964 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af Skole- og Børneudvalgets behandling af sagen om ressourcemodel på skoleområdet den 6. december 2016 har forvaltningen igangsat arbejdet med at belyse flere elementer i ressourcemodellen. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en ny og forenklet ressourcemodel på skoleområdet vil kunne konkretiseres og behandles i løbet af 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole og Børneudvalget godkendte den 4. oktober 2016 principper for ny ressourcemodel på skoleområdet efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen. De nye principper, der skal gælde for en ny ressourcemodel, tager udgangspunkt i en forenkling af den hidtidige ressourcemodel, så der kommer en bedre sammenhæng mellem de reelle omkostninger på den enkelte skole og den ressource, der tildeles. Den nye model skal baseres på færre og dynamiske parametre, som kan tage højde for udsving i det underliggende grundlag:
  - En grundtildeling,
  - En klassetildeling
  - En klassekvotient ved klassetildeling
  - En elevtildeling
  - En socioøkonomisk tildeling
  - En driftstildeling.
  Den videre konkretisering af forslag til en ny ressourcemodel viste, at der var behov for at belyse flere elementer i modellen, herunder særligt forhold vedrørende den vidtgående specialundervisning. Udvalget besluttede på den baggrund den 6. december 2016, at der ikke blev arbejdet videre med en ny ressourcemodel efter den oprindelige procesplan.
  Forvaltningen har siden arbejdet med at gennemgå eksisterende registreringer vedrørende specialundervisning og har i samarbejde med skolerne igangsat en indsats, der skal sikre en ensartet og høj kvalitet i registreringerne vedrørende specialundervisning. Dette har afgørende betydning for at kunne følge udviklingen i behovet for specialundervisning. Indsatsen har derfor også betydning for det videre arbejde med at konkretisere en ny ressourcemodel, hvor der er en bedre sammenhæng mellem fordeling af midler til specialundervisning og behovet på de enkelte skoler.
  Arbejdet med at belyse elementer i modellen, herunder særligt forhold vedrørende den vidtgående specialundervisning, fortsætter frem mod udgangen af 2017. Forvaltningen vurderer fortsat, at der samlet set og i forlængelse af de allerede godkendte principper bør arbejdes videre med konkretiseringen af en ny og forenklet ressourcemodel på skoleområdet til behandling i løbet af 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 79

  Godkendt.

 • Pkt. 80 Orientering om status på ungepolitik

  Vision_og_maalsaetninger_ungepolitikken.pdf Maal_for_ungepolitikken.pdf Status_paa_Roskilde_Kommunes_ungepolitik.pdf

  Pkt. 80

  Orientering om status på ungepolitik

  Sagsnr. 266903 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres sammen med Kultur- og Idrætsudvalget om status på arbejdet med opfyldelsen af målene i byrådets ungepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ungepolitikken blev vedtaget i Byrådet den 2. september 2015. Visionen for ungepolitikken er, at Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur, hvor alle unge kan udfolde sig som hele mennesker, indgå i meningsfulde fællesskaber og få indflydelse. Det giver et godt udgangspunkt for, at unge i højere grad kan handle som aktive medborgere, og for at unge kan være kommunens udviklingsdynamo i fremtiden.
  Ungepolitikken rummer tre målsætninger: Unge og demokrati, frivillighed og fællesskaber samt Liv i byen. I ungepolitikken formuleres politiske mål for ét år ad gangen. I september 2015 blev der vedtaget otte mål. Arbejdet med at implementere målene rækker udover den angivne periode 2015/16, da der blev vedtaget flere mål, end det har været tilfældet tidligere. Forvaltningen har i samarbejde med unge og særligt Ungeudvalget arbejdet med realisering af målene siden.
  Indenfor målsætningen Unge og demokrati er især Ungedagen blevet videreudviklet med større inddragelse af Ungeudvalget. Og Ungeudvalget har arbejdet med udvikling af deres arbejde herunder synlighed af udvalget på Facebook. Kommunen har arbejdet med inddragelse af de unge i flere projekter.
  Indenfor målsætningen Frivillighed og fællesskaber har Ungeudvalget via det nye koncept for Ungedagen arbejdet med at give flere unge værktøjer til at skabe deres egne projekter og arrangementer. App’en Ungeguiden formidler nu tilbud for ensomme unge.
  Indenfor målsætningen Liv i Byen er brugen af Latinerhaven blevet understøttet ved udviklingen af nye audioguides med forslag til træningsaktiviteter, ligesom der er blevet udviklet skilte om tilblivelsen af Latinerhaven i samarbejde med unge. I Viby har lokale unge produceret en lille film om, hvorfor de er kulturskabere i Kulturcosmos som en måde at synliggøre, hvordan unge kan bidrage til deres lokalsamfund.
  Ungepolitikken fremgår af bilag sammen med en uddybende status.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 80

  Godkendt.

 • Pkt. 81 Orientering om Lær at tackle angst og depression for unge

  Pkt. 81

  Orientering om Lær at tackle angst og depression for unge

  Sagsnr. 291674 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om, at Roskilde Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune for projektet Lær at tackle angst og depression for unge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Af de politiske målsætninger for Roskilde Kommunes sundhedspolitik fremgår det, at børn og unge skal have mulighed for et sundt liv ved at fokusere på sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud, SFO, skoler, klubber og ungdomsuddannelser.
  Lær at tackle angst og depression er en patientuddannelse, der har til formål at styrke de 15-25-åriges psykiske helbred, reducere symptomer på angst og depression og styrke deres motivation for uddannelse og arbejde. Programmet er udviklet af Stanford University på baggrund af erfaringer fra sygdomsspecifikke kurser. I Danmark er Komiteen for Sundhedsoplysning ansvarlig for kurserne.
  Lær at tackle angst og depression for unge er et pilotprojekt målrettet unge. Pilotprojektet skal afprøve om indsatsen styrker de unges psykiske helbred, reducerer symptomer på angst og depression og øger deres motivation for uddannelse og arbejde. Der er 10 kommuner med i pilotprojektet (Roskilde, Allerød, Frederiksberg, Frederikshavn, Haderslev, Halsnæs, Køge, Odense, Skanderborg og Skive). Roskilde Kommune skal afholde ét kursus i 2017 og to kurser i 2018. Efter pilotafprøvningen gennemfører Komiteen for Sundhedsoplysning en forskningsevaluering. Evalueringen undersøger blandt andet indsatsens betydning for de unges mentale sundhed, psykiske symptomer og håndtering af hverdagen. Konceptet vil blive nationalt udbredt i 2019.
  Lær at tackle er et koncept for patientuddannelse til mennesker med kroniske eller langvarige lidelser. Kurserne har ikke fokus på den enkelte lidelse, men på de forhold der kendetegner et liv med en kronisk sygdom. Kurserne ledes af frivillige instruktører, der selv har en eller flere kroniske lidelser. I Roskilde Kommune tilbydes også Lær at tackle kronisk sygdom, angst og depression til voksne med kroniske smerter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 81

  Godkendt

 • Pkt. 82 Orientering om fremtidig skolefunktion ved Julemærkehjemmet Liljeborg og anden sygeundervisning

  Pkt. 82

  Orientering om fremtidig skolefunktion ved Julemærkehjemmet Liljeborg og anden sygeundervisning

  Sagsnr. 290465 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra efteråret 2017 åbner Julemærkefonden Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde Kommune. I henhold til Folkeskolelovens § 23 skal beliggenhedskommunen tilbyde undervisning til hjemmets børn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Liljeborg-koncernen købte i efteråret 2014 ejendommen Haraldsborg og har doneret den til Julemærkefonden. Fonden er nu i gang med at opføre et nyt Julemærkehjem, og de første børn starter deres ophold til november 2017. Der bliver plads til i alt 48 børn ad gangen.

  Julemærkefonden tilbyder ophold til børn med trivselsproblemer. Opholdet er 10 uger, og målgruppen er børn mellem 7 og 14 år.

  Da børnene, som er på ophold på Julemærkehjemmet Liljeborg, er henvist af egen læge til et ophold, skal Roskilde Kommune tilbyde undervisning i henhold til Folkeskolelovens § 23.
  Undervisningen vil blive tilrettelagt på samme vis, som det gøres for børn, der er indlagt på sygehus eller i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Oplysninger om sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 skal fremgå af Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune og punkt 11 i bilaget til styrelsesvedtægten ændres administrativt.

  Den daglige ledelse af sygeundervisningen på Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri er blevet varetaget af ledelsen på Sct. Jørgens Skole siden 2012, og den daglige ledelse af undervisningen på Julemærkehjemmet Liljeborg vil blive varetaget af ledelsen på Klostermarksskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Begge tilbud om sygeundervisning er takstfinansieret således, at Roskilde Kommune står for driften og opkræver den nødvendige finansiering til undervisning og administration gennem takster fra elevernes hjemkommuner. Dermed er der ikke ekstra udgifter for Roskilde Kommune.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 82

  Godkendt.
  t

 • Pkt. 83 Orientering om tidlig matematikindsats til marginalgrupper

  Pkt. 83

  Orientering om tidlig matematikindsats til marginalgrupper

  Sagsnr. 291786 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Absalons Skole, Gadstrup Skole og Tjørnegårdskolen deltager i et projekt om tidlig matematikindsats til marginalgrupper styret af Professionshøjskolen Metropol og finansieret via donation fra A. P. Møller Fonden. Projektet skal afprøve forskellige undervisningsformer tilpasset elever med enten stærke eller svage kompetencer inden for matematik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolerne i Roskilde Kommune er blevet inviteret af Professionshøjskolen Metropol til at indgå i et projekt, der skal implementere konceptet ”Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper”. Projektperioden løber fra august 2017 og to år frem og er finansieret af midler fra A. P. Møller Fonden. Absalons Skole, Gadstrup Skole og Tjørnegårdskolen har ønsket at deltage med enten klasser på 2. eller 8. årgang, hvilket er målgrupperne for projektet. Der forventes at deltage ialt 100 skoler fra 19 kommuner.
  Formålet med den særlige matematikindsats er at identificere, støtte og udvikle de elever, der har særligt vanskeligt ved matematik, men også de elever, der har særligt talent for matematik. Der er således fokus på elevernes matematiske potentiale og på at styrke deres mulighed for at forblive inkluderet i den almindelige matematikundervisning.
  For at opnå dette kompetenceudvikles matematiklærere og matematikvejledere i at anvende konceptet, som er et intensivt læringsforløb til eleverne.
  Udgangspunktet for det samlede projekt er at bidrage til en varig reduktion af børn, der forlader folkeskolen uden tilstrækkelige matematikkompetencer, og til at fastholde interessen og udvikle potentialet hos de særligt talentfulde. Ambitionen er at opnå en varig effekt i den danske folkeskole på linje med de resultater, der er opnået på læseområdet.
  Hver af de pågældende skoler deltager med 8-12 elever (udvalgt efter test af hele 2. eller 8. årgang), 2-4 matematiklærere, en matematikvejleder og en ledelsesrepræsentant.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 83

  Godkendt.

 • Pkt. 84 Orientering om antal indmeldte børn og antal pladser på dagtilbudsområdet

  Oversigt_over_antal_indmeldte_boern.pdf Oversigt_over_antal_ledige_pladser.pdf Oversigt_over_kapacitet_og_indmeldte_boern_i_hvert_enkelt_dagtilbud.pdf

  Pkt. 84

  Orientering om antal indmeldte børn og antal pladser på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger kvartalsvis udviklingen i antal indmeldte børn og antal pladser i dagtilbud. Oversigten pr. 1. juni 2017 viser den aktuelle situation i hvert af de 11 pasningsdistrikter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der, som udgangspunkt, er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt. Stort set alle børn får tildelt plads i eget distrikt eller nabodistriktet, med mindre de selv ønsker et andet distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af ledige pladser fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hvert enkelt dagtilbud.
  Efterspørgslen efter pladser på dagtilbudsområdet varierer henover året, hvor der er færrest indskrevne børn i dagtilbud den 1. maj hvert år, hvor den ældste årgang er flyttet til SFO/skole. Fra dette tidspunkt vil der for hver måned blive indskrevet nye børn i dagtilbud, i takt med at børnene får en alder, hvor de skal i henholdsvis dagpleje/vuggestue og børnehave. Der vil derfor altid være flest børn indskrevet i april.
  Som det fremgår af bilag er der indskrevet 3.582 børn i dagtilbud pr. 1. juni 2017. Til sammenligning var der pr. 1. juni 2016 indskrevet 3.479 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Konsekvensen af udviklingen af børnetallet vil indgå i budgetopfølgningen.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 84

  Godkendt.

 • Pkt. 85 Orientering om antal elever i SFO og klub

  Oversigt_over_antal_indmeldte_i_SFO.pdf Oversigt_over_antal_indmeldte_i_klub.pdf

  Pkt. 85

  Orientering om antal elever i SFO og klub

  Sagsnr. 288448 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har besluttet at følge udviklingen i antallet af tilmeldte i SFO og klubberne kvartalsvis. Udvalget får orientering om årsager til børns udmelding, når der er SFO’er, der har mindre end 90 pct. af indskrevne skolelever tilmeldt i SFO.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigten over antallet af elever i SFO, som fremgår af bilag, viser, at der i juni 2017 gennemsnitligt er 99,1 pct. af elevgrundlaget, der er indmeldt i SFO. Der er ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne skoleelever, der er tilmeldt i SFO. Hvor belægningsprocenten overstiger 100 pct. skyldes dette, at SFO’en har børn fra andre skoler, herunder privatskoler.
  Oversigten over antallet af indmeldte børn i klub, som fremgår af bilag, viser, at der i maj 2017 er indskrevet 3.955 børn i klub, det svarer til, at der gennemsnitligt er 81,4 pct. af elevgrundlaget der er tilmeldt i klub. Til sammenligning var der i maj 2016 indmeldt gennemsnitligt 81,4 pct. af de indskrevne elever på de relevante årgange.
  Generelt for klubområdet gælder, at antal indmeldte børn svinger hen over året med det højst antal indmeldte børn ved skolestart i maj, hvorefter antallet af indmeldte børn er faldende hen over året. En opgørelse over udmeldelse fra klubberne i perioden februar 2017 til og med maj 2017 viser, at ud af de udmeldelser, der har været i perioden er 14 pct. 4. klasseelever, 27 pct. 5. klasseelever, 24 pct. 6. klasseelever og 22 pct. er 7. klasseelever. 8 pct. af udmeldelserne skyldes flytning til andre kommuner og 5 pct. skyldes skift til anden klub.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 85

  Godkendt.

 • Pkt. 86 Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Pkt. 86

  Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Sagsnr. 258315 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Afsluttende budgetdrøftelser
  - Godkendelse af rammeaftalen på det specialiserede område
  - Status på skolepolitik og handleplan
  - Kapacitet på Trekronerskolen
  - Resultater i Roskilde – årlig opfølgning

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Kapacitet på dagtilbudsområdet
  - Status på arbejdet med Åben skole
  - Status på foreløbige erfaringer med pulje til kortere skoledage/to-voksenordning
  - Status ungeindsats

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 86

  Godkendt.

 • Pkt. 87 Eventuelt

  Pkt. 87

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 87

  - - Sct. Jørgens Skole
  - - KL undersøgelse af styring på folkeskoleområdet
  - - Læringsmiljøer i skolerne
  - - Institutioners udearealer.