You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 7, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 21 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 21

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 21

  Pkt. 25 blev udsat. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 22 Temadrøftelse om status på folkeskolereformen

  Status_paa_folkeskolereformen_2017.pdf

  Pkt. 22

  Temadrøftelse om status på folkeskole-reformen

  Sagsnr. 287531 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Denne sag indeholder en status på arbejdet med at gennemføre folkeskolereformen i Roskilde Kommune som oplæg til en temadrøftelse i Skole- og Børneudvalget.
  Skole- og Børneudvalget vil i mødet få et mundtligt oplæg om status på implementering af de nationale og lokale elementer som følge af folkeskolereformen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeskolereformen trådte i kraft med skoleåret 2014/ 2015, og folkeskolerne er nu i gang med reformens tredje år. Skole- og Børneudvalget får med denne sag en status på arbejdet med at gennemføre reformens elementer i Roskilde Kommunes folkeskoler.
  Af bilag fremgår en opsamling af resultaterne for de områder, der er arbejdet med i Roskilde Kommune som følge af de nationale mål med folkeskolereformen og de lokale mål og målsætninger, der er vedtaget af byrådet.
  Udvalget vil få en præsentation af status på arbejdet for de enkelte områder, der alle skal understøtte elevernes læring og trivsel i folkeskolen.
  Der er fortsat områder, som kræver et særligt fokus, og som også et nyt udvalg vil skulle arbejde med. Det gælder fx arbejde med at mindske betydningen af social baggrund, udvikling af læringsmiljøer i skolerne og arbejdet med inklusion.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 22

  Drøftet.

 • Pkt. 23 Digitaliseringsstrategi for skoleområdet

  Digitaliseringsstrategi_folkeskolerne_i_Roskilde_Kommune_2017.pdf

  Pkt. 23

  Digitaliseringsstrategi for skoleområdet

  Sagsnr. 274637 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Digitalisering af folkeskolen er et nationalt mål for at øge elevernes læring, og der skal indføres læringsplatforme i alle kommuner. Der er indført digitale enheder til alle elever på skolerne i Roskilde Kommune. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en digitaliseringsstrategi med mål for, hvordan digitalisering skal understøtte undervisningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at digitaliseringsstrategien godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Digitalisering er et værktøj, der skal understøtte det pædagogiske arbejde i undervisningen for at løfte elevernes læring og trivsel. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en digitaliseringsstrategi, som skal danne ramme for skolernes arbejde med digitaliseringen. Strategien fremgår af bilag.
  Forvaltningen foreslår følgende mål med digitalisering i folkeskolerne i Roskilde Kommune:
  - Digital dannelse forstået som det at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i en digital verden
  - Understøttelse af undervisningen, således at eleverne eksempelvis får mulighed for at undersøge og producere materiale og at læring sker gennem erfaringsdannelse og varierede undervisningsformer
  - Understøtte samarbejdet om forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen mellem lærere og pædagoger
  - Understøtte samarbejde mellem skole og forældre ved, at elevplanen kan danne grundlag for dialog om elevens læring.
  Målene uddybes i digitaliseringsstrategien, ligesom de nationale mål og rammerne for at støtte op om digitalisering på skolerne i Roskilde Kommune også beskrives.
  Alle skolerne er i gang med at implementere læringsplatformen MinUddannelse. Der gives med anden sag på dagsordenen en orientering om læringsplatformen MinUddannelse. I forbindelse med den planlagte udskiftning af PC’ere på skolerne har det været muligt at udlevere en iPad eller PC til alle elever til undervisningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Finansiering af iPads eller PC’ere til alle elever er sket indenfor budgetrammen.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 23

  Godkendt. Udvalget beder om, at der efterfølgende fremlægges en særskilt sag om samarbejdsplatformen Aula, herunder resultat af udbudsrunde.

 • Pkt. 24 Valgfag for skoleåret 2017/18

  E-sport.pdf Junioridraetsleder.pdf Springbraettet.pdf First_Lego.pdf

  Pkt. 24

  Valgfag for skoleåret 2017/18

  Sagsnr. 270876 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge folkeskoleloven skal eleverne på 7. – 9. klassetrin vælge mindst ét valgfag. Skole- og Børneudvalget har tidligere godkendt en række valgfag, som kan udbydes på skolerne i Roskilde Kommune. Med denne sag skal udvalget behandle forslag om fire nye valgfag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at valgfagene Junioridrætsleder, E-sport, Springbrættet og LEGO Mindstorms godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolerne kan ifølge folkeskoleloven tilbyde undervisning i en række fag og emner som valgfag, den såkaldte valgfagsrække. Udover disse er der mulighed for, at den enkelte kommune kan godkende, at eleverne tilbydes undervisning i andre fag og emner. Beskrivelse af fagenes mål og indhold skal godkendes af Skole- og Børneudvalget.
  Der er tidligere godkendt følgende valgfag i Roskilde Kommune:
  Kinesisk - sprog og kultur, Naturfag med udfordringer, Kunstskolen, Konstruktion og design, Idræt på tværs, Friluftsliv og naturforståelse, Sundhed – krop og stil, Japansk – sprog og kultur, Medborgerskab og frivillighed – Cykling uden alder, Vores natur – vores kultur, Skoleskak, Adventure, Cricket, Bridge, Vild med web – lær om digitalt design, Global Perspective – in English, Digital foto, Bordrollespil, Vagtfunktionær – sikkerhedsvagt, Avanceret matematik, Boldspil, De 7 verdensdele, Masterclass og
  Meditation og mindfullness.
  Flere af valgfagene afvikles i samarbejde med Ungdomsskolen og Boserupgård, og enkelte valgfag afvikles i samarbejde med erhvervsuddannelser i Roskilde.
  Der er vedhæftet beskrivelser af følgende fag med fagformål, kompetencemål og læseplaner.
  - Junioridrætsleder, hvor eleverne skal udvikle forståelse for at støtte børn i deres fysiske udvikling og gennem forløb tilpasset målgruppen skal kunne begå sig som junioridrætsleder i en forening, klub eller på en skole/SFO
  - E-sport, hvor eleverne gennem elektronisk sport (E-sport) skal udvikle deres evne til at kunne samarbejde, koncentrere sig og kommunikere korrekt og præcist. Samtidig skal de udvikle deres finmotorik, samt deres evne og overblik over mange informationer, lægge en strategi og udføre den, samt at kunne multitaske
  - Springbrættet, hvor eleverne skal lære sig selv bedre at kende og skal kunne sælge sig selv bedst muligt til en mundtlig eksamen eller en jobsamtale
  - LEGO Mindstorms, hvor undervisningen baserer sig på LEGO mindstorm robotter. Hvert år udgives en opgavebane, som eleverne arbejder med at løse. Her skal der først opnås en egentlig viden om programmering af robotterne, hvorefter eleverne selv skal arbejde med problemløsning.
  Valgfagene vil efterfølgende kunne afvikles på alle skoler i Roskilde Kommune.
  Valgfagssamarbejde mellem skolerne
  Skole og Børneudvalget har på møde den 3. maj 2016 fastlagt mål for samarbejde mellem skolerne om valgfag. De skoler, der har samarbejde om valgfag, har generelt gode erfaringer med det. Men det kan blandt andet være svært at få eleverne til at møde op på anden skole og det kræver meget koordinering mellem skolerne herunder harmonisering af tider for valghold. Det er aftalt, at alle skoler skal indgå i samarbejde med minimum en anden skole om valgfag i skoleåret 2017/18. Og at samarbejdet kan tage form af sparring eller lærersamarbejde, hvis det lokalt vurderes at give mest udbytte. Forvaltningen udarbejder en oversigt over valgfagssamarbejdet i efteråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 24

  Godkendt.

 • Pkt. 25 Etablering af fælles SFO/ indskoling på Himmelev Skole

  Kort_over_Himmelev_Skole_og_SFO_matrikler.pdf Proces_og_hoeringssvar_fra_skolebestyrelsen_paa_Himmelev_Skole.pdf

  Pkt. 25

  Etablering af fælles SFO/ indskoling på Himmelev Skole

  Sagsnr. 282147 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2017 er det besluttet at optimere lokaleanvendelsen ved et øget samarbejde mellem skole og SFO. Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. januar 2017 at igangsætte en proces med de skoler, der har SFO i selvstændige bygninger. Med denne sag skal udvalget behandle et forslag til fælles SFO og indskoling på Himmelev Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der etableres fælles SFO og indskoling på Himmelev Skole.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har en målsætning om at sikre sammenhæng i børnenes hverdag og gode overgange mellem skole og SFO. Med budget 2017 er det besluttet, at der skal ske ”en optimeret lokaleanvendelse ved øget samarbejde mellem skole og SFO herunder ved fx øget etablering af fleksible SFO og skolelokaler”.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. januar 2017 at igangsætte en proces med de skoler, der har SFO i selvstændige bygninger med henblik på, at der fremkommer konkrete forslag til udmøntning af fælles SFO og indskolingslokaler på de skoler, hvor SFO er i en selvstændig bygning.
  Himmelev Skole er en af de skoler, der har SFO i en selvstændig ejendom. Som det fremgår af bilag er der på Himmelev Skole særskilte SFO-lokaler for 0.- 2. klasserne på skolens matrikel og SFO-tilbud til skolens 3. klasser i afdeling Asgård på særskilt matrikel på den anden side af Fynsvej i forhold til skolen. Der går i indeværende skoleår 72 elever i 3. klasse. Asgård anvendes foruden 3. klasses SFO til musikskolen, valgfag og enkeltmandsundervisning af elever med særlige behov. Derudover anvender flere dagtilbud i området tumlesalen om formiddagen. Disse funktioner kan fremadrettet være i andre lokaler på skolen.
  I forhold til forslaget om samlet SFO og indskoling har Himmelev Skole i løbet af januar og februar 2017 gennemført en inddragelsesproces med medarbejderne. Derudover er mulighederne ved fælles SFO og indskolingslokaler blevet drøftet med skolebestyrelsen. Processen og skolebestyrelsens bemærkninger fremgår af bilag.
  Skolebestyrelsen ser en eventuel nedlæggelse af Asgård som en klar forringelse af det nuværende skole og SFO tilbud. Skolebestyrelsen anerkender og respekterer, at skolens ledelse og personale tænker løsningsorienteret i forhold til besparelsen. Skolebestyrelsen forventer, at der fra forvaltningen afsættes de nødvendige økonomiske midler i forhold til at indrette de nuværende børnehaveklasselokaler til fælles SFO/indskolingslokaler.
  Ved beslutning om at lave samlet SFO og indskoling vil Himmelev Skole bruge anledningen til at rokere rundt på de nuværende 0. klasser og på den måde udvikle videre på overgangsarbejdet mellem børnehaveklassen og 1. klasse. Det giver mulighed for at tilbyde 3. klasserne et nyt attraktivt 3. klassemiljø på skolen i stedet for den nuværende bygning. Himmelev Skole foreslår, at sammenlægningen gennemføres i sommerferien, således at den er klar til kommende skoleår den 1. august 2017. Herefter vil ejendommen kunne overgå til anden anvendelse. Forvaltningen kan pege på, at der aktuelt opleves en stigende efterspørgsel efter dagtilbudspladser i Himmelev/Trekroner pasningsdistrikt. Med den kommende befolkningsprognose og kapacitetsvurdering for dagtilbudsområdet vil udvalget blive præsenteret for, om der er behov for en udvidelse af pladser i området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Sagen vedrører udmøntning af besparelser på 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 og årene frem, der er besluttet med budget 2017.
  Mindre ombygninger finansieres indenfor rammen.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 25

  Udsat.

 • Pkt. 26 Navngivning af børnehusene i det tidligere Børnehuset Sankt Jørgensbjerg

  Pkt. 26

  Nye navne til børnehusene i det tidligere Børnehuset Sankt Jørgensbjerg

  Sagsnr. 281498 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med kommunalisering af den selvejende institution Børnehuset Sankt Jørgensbjerg besluttede Økonomiudvalget den 6. september 2016, at børnehuset med virkning fra den 1. januar 2017 etableres som to kommunale børnehuse. Børnehusene ønsker, at de nye afdelinger kommer til at hedde Børnehuset Smedegade og Børnehuset Sankt Hans Gade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at de to nye kommunale børnehuse i det tidligere Børnehuset Sankt Jørgensbjerg navngives som henholdsvis Børnehuset Smedegade og Børnehuset Sankt Hans Gade.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 6. september 2016, at den selvejende institution Børnehuset Sankt Jørgensbjerg overgår til kommunal institution pr. 1. januar 2017, og at Børnehuset Sankt Jørgensbjerg i forbindelse med kommunaliseringen etableres som to kommunale børnehuse.
  Børnehuset Sankt Jørgensbjerg er beliggende i to ejendomme, Sankt Hans gade 40 og Smedegade 21, og indgår i område Roskilde Vest. Begge børnehuse har 33 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser.
  Efter kommunaliseringen har der været gennemført en proces, hvor forældrekontaktudvalg og personale i begge børnehuse er blevet inddraget med henblik på at komme med forslag til navne til de to nye kommunale børnehuse. Forældrekontaktudvalg og personale er enige om at foreslå, at børnehusenes navne bliver Børnehuset Sankt Hans Gade og Børnehuset Smedegade.
  Navnene Børnehuset Sankt Hans Gade og Børnehuset Smedegade afspejler børnehusenes beliggenhed og stammer tilbage fra tiden før etableringen af Børnehuset Sankt Jørgensbjerg. Børnehuset Sankt Jørgensbjerg blev etableret i 2007 ved en sammenlægning af de selvejende institutioner Smedegades Børnehave, Sankt Hans Gades Børnehave og Sct. Hans Gades Vuggestue. I 2009 blev den selvejende institution Smedegades vuggestue også en del af Børnehuset Sankt Jørgensbjerg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  De udgifter, der vil være til ændring af skiltning mv., kan afholdes indenfor rammen.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 26

  Godkendt.

 • Pkt. 27 Nyt navn til Børnehuset Dommervænget

  Pkt. 27

  Nyt navn til Børnehuset Dommervænget

  Sagsnr. 289397 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børnehuset Dommervænget er i gang med en udviklingsproces både i forhold til udvikling af de fysiske rammer, etablering af nye læringsmiljøer og i forhold til udvikling af den pædagogiske tilgang. For at understøtte denne udvikling af børnehuset ønsker børnehuset at skifte navn til Børnehuset Nova.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Børnehuset Dommervænget skifter navn til Børnehuset Nova.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Børnehuset Dommervænget er beliggende Dommervænget 30 A og B og indgår i område Roskilde Sydvest.
  Børnehuset Dommervænget har gennem længere tid været i gang med en større udviklingsproces, både i forhold til udvikling af de fysiske rammer og etablering af nye læringsmiljøer og i forhold til udvikling af den pædagogiske tilgang i børnehuset.
  Stuerne i børnehuset er åbnet op, og rummene er indrettet forskelligt med forskellige læringsmiljøer. Gangarealer er inddraget til aktiviteter og ligeledes indrettet med forskellige læringsmiljøer. De nye fysiske rammer er med til at skabe en ny pædagogisk kontekst. Børnehuset er også i gang med at udvikle den pædagogiske tilgang med fokus på udvikling af samspil og kommunikation mellem børn og voksne.
  For at understøtte udviklingen af børnehuset ønsker Børnehuset Dommervænget at skifte navn til Børnehuset Nova. Nova er navnet på en stjerne, der udvikler sig og vokser i styrke. Navnet symboliserer dermed den udvikling, der er i gang i børnehuset.
  Der har været gennemført en proces i børnehuset, hvor forældre og personale er blevet inddraget med henblik på at komme med forslag til navne. Forslagene har efterfølgende været behandlet af forældrekontaktudvalget. Forældrekontaktudvalg og personale er enige om at foreslå, at børnehusets navn ændres til Børnehuset Nova.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  De udgifter, der vil være til ændring af skiltning mv., kan afholdes indenfor rammen.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 27

  Godkendt.

 • Pkt. 28 Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sammenfatning_til_forberedelse_af_budget_2018-2021.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Skole-_og_Boerneudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 28

  Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sagsnr. 286217 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021 på Skole- og Børneudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetforbedringsmulighederne drøftes og kommenteres.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-21, har Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmødet den 8. februar besluttet, at budgetforbedringsmulighederne forelægges for fagudvalgene på martsmøderne til kommentering, og at de derefter indgår i den videre budgetproces.
  Herudover vedtog Byrådet den 15. februar, at der i forbindelse med den tekniske fremskrivning af budgettet forudsættes tværgående budgetforbedringer på i alt 18 mio. kr. årligt ved at undlade prisfremskrivning på driften (fremskrivning på lønbudgetterne opretholdes) og ved at videreføre målet om produktivitetsstigning i 2019-21 svarende til 25 mio. kr. årligt. Partierne forbeholder sig ret til at fremkomme med ændringsforslag ved budgetforhandlingerne.
  Det samlede materiale indgik i Strategiseminar for Økonomiudvalget og Direktionen i januar 2017, og der tages udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer på udvalgsspecifikke driftsområder med 60 mio. kr. om året. Den udvalgsspecifikke del af budgetforbedringen fordeles efter udvalgets procentvise andel af nettoserviceudgifterne.
  Skole- og Børneudvalgets del af budgetforbedringen svarer til 26,1 mio. kr., og af bilag fremgår forvaltningens forslag til mulige områder, hvor der kan findes budgetforbedringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 28

  Udvalget drøftede sagen. A foreslår, at det anbefales, at der i stedet for de konkrete forslag arbejdes med en rammebesparelse på udvalgets område i det videre budgetforberedende arbejde. Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Mads Thomsen (V), Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B). Henrik Stougaard (Ø) undlod at stemme.
  Henrik Stougaard bemærker, at ”Som anført i protokolbemærkning til byrådsmødet 15.2.2017 sag 26, kan EL ikke godkende hverken at der i budgettet på forhånd indregnes de årlige 25 mio. kr. i rammebesparelser, eller at der på forhånd budgetteres uden prisfremskrivninger. Hertil kommer, at det for udvalget forelagte aktuelle katalog over budgetbesparelsesforslag er så kraftigt domineret af nedskæringer i serviceniveau og forringelser af medarbejdervilkår, at EL ikke finder dette egnet til at indgå i det videre arbejde med budgettet.”

 • Pkt. 29 Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om mad i kommunale institutioner

  Pkt. 29

  Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om mad i kommunale institutioner

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har anmodet om optagelse af en sag om mad i de kommunale institutioner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har anmodet om at få følgende forslag optaget på Skole- og Børneudvalgets dagsorden:
  ”Byrådet skal arbejde for, at
  - kommunale institutioner med madordninger pålægges at sikre den danske madkultur som en central del af tilbuddet – herunder at de serverer svinekød på lige fod med andre madvarer, og at
  - alle sikres en sund og varieret kost, hvor ingen tvinges til at spise noget der strider mod ens holdning eller religion – hvilket også gælder brugere, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at spise religiøst slagtet kød.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 29

  Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann A, Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde forslaget. Mads Thomsen (V) støtter forslaget fra Karsten Lorentzen (O). Herefter begærer Karsten Lorentzen (O) sagen i byrådet.

 • Pkt. 30 Orientering om "Mad og måltider i skolen"

  Mad_og_maaltider_i_skolen_-_En_guide_til_skolerne_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 30

  Orientering om ”Mad og måltider i skolen”

  Sagsnr. 289751 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i samarbejde med Madkulturen udarbejdet guiden ”mad og måltider i skolerne”, som udvalget orienteres om med denne sag. Udarbejdelse af guiden er sket i en proces, hvor skolerne har været inddraget i forløbet. Formålet med guiden er, at den skal inspirere skolerne til at sætte fokus på mad og måltiders betydning for, at eleverne trives og får energi i løbet af skoledagen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i samarbejde med Madkulturen udarbejdet guiden ”Mad og måltider i skolen”, som skal inspirere den enkelte skole til, hvordan eleverne kan få stillet sult og tørst dagen igennem til gavn for deres trivsel og læring. Guiden fremgår af bilag, og den er udarbejdet i samarbejde med skolerne.
  Guiden indeholder 5 grundlæggende anbefalinger og nogle kvalitetskriterier for den mad, der tilbydes i skolernes kantiner. Kriterierne tager udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik, som Skole- og Børneudvalget senest behandlede den 3. maj 2016.
  De fem grundlæggende anbefalinger er følgende:
  - Velsmagende og sund mad. Maden der tilbydes på skolerne følger den gældende kostpolitik, kvalitetskriterierne i guiden og i øvrigt Fødevarestyrelsens officielle principper for sund mad i skolen.
  - Måltidet på skemaet. Der er skemalagt minimum tre tidsrum om dagen, som er afsat til måltider.
  - Spiseplads til alle. Der er defineret fysiske rum for alle klassetrin, hvor der er gode rammer til at skabe et måltid og spise.
  - En voksen deltager i måltidet. En voksen sætter rammen og deltager så vidt muligt i måltidet.
  - Elevinddragelse. Eleverne deltager så vidt muligt i produktion, salg og distribution af maden.

  Det anbefales tillige, at den enkelte skolebestyrelse arbejder videre med anbefalingerne fx som en del af arbejdet med skolens kostpolitik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 30

  Godkendt.

 • Pkt. 31 Orientering om udvikling i aktiviteter i Børn og Unge

  Bilag_om_aktivitetsudvikling.pdf

  Pkt. 31

  Orientering om udvikling i aktiviteter i Børn og Unge

  Sagsnr. 288656 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres Skole- og Børneudvalget om udviklingen i aktiviteter i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte og børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres med denne sag om udviklingen i forebyggende støtte og anbringelser.
  Aktuelt modtager 1.600 børn og unge i Roskilde Kommune særlig støtte efter servicelovens bestemmelser. Når forvaltningen modtager en underretning, skal den risikovurderes indenfor 24 timer. Uden for almindelig åbningstid risikovurderes indkomne underretninger af den sociale døgnvagt. På baggrund af risikovurderingen og samtaler med børn, unge og deres forældre tages der stilling til, om der skal iværksættes tidlig og forebyggende støtte.
  I 2016 er der modtaget 1012 underretninger om børn og unge med bekymring om børnene eller den unges trivsel, sundhed og udvikling. Antallet af underretninger er faldet siden 2014, hvilket formentligt skyldes en styrket tidlig indsats i form af nye tilbud og en organisering med fokus på at opspore og støtte børn og unge tidligt. Det er en tendens på landsplan, at mange underretninger modtages fra skolerne. Det ses også for Roskilde Kommune, hvor der i 2016 er modtaget 195 underretninger fra skolerne.
  I sidste kvartal af 2016 er der cirka 700 børn, unge og deres forældre, som modtager forebyggende hjælpeforanstaltninger. Det kan være i form af familiebehandling, støtte i hjemmet, kontaktpersoner og anden form for forebyggende hjælp. I samme kvartal var der anbragt 215 børn og unge uden for hjemmet, heraf var 33 børn og unge anbragt uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne og eller de unge selv. 20 af anbringelserne er handicappede børn og unge. Uledsagede flygtninge udgør 52 af anbringelserne, hvilket har været en stigende målgruppe siden 2013.
  Der arbejdes løbende med at tilpasse kommunens tilbud til målgruppen med fokus på indsatser, der virker. Udviklingen i aktiviteter er nærmere beskrevet i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 31

  Godkendt.

 • Pkt. 32 Orientering om antal indmeldte børn og antal pladser på dagtilbudsområdet

  Oversigt_over_antal_indmeldte_boern_og_antal_ledige_pladser.pdf Oversigt_over_kapacitet_og_indmeldte_boern_i_hvert_enkelt_dagtilbud.pdf

  Pkt. 32

  Orientering om antal indmeldte børn og antal pladser på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger kvartalsvis udviklingen i antal indmeldte børn og antal pladser i dagtilbud. Oversigten pr. 1. marts 2017 viser den aktuelle situation i hvert af de 11 pasningsdistrikter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt. Stort set alle børn får tildelt plads i eget distrikt eller nabodistriktet, med mindre de selv ønsker et andet distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af ledige pladser fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hvert enkelt dagtilbud.
  Efterspørgslen efter pladser på dagtilbudsområdet varierer henover året, hvor der er færrest indskrevne børn i dagtilbud den 1. maj hvert år, hvor den ældste årgang er flyttet til SFO/skole. Fra dette tidspunkt vil der for hver måned blive indskrevet nye børn i dagtilbud, i takt med at børnene får en alder, hvor de skal i henholdsvis dagpleje/vuggestue og børnehave. Der vil derfor altid være flest børn indskrevet i april.
  Det fremgår af bilag, at der er et øget optag i Himmelev/Trekroner pasningsdistrikt. Dette følger forvaltningen nøje, og det vil også indgå i kapacitetsvurderingen, som udvalget vil få forelagt i maj, når den nye befolkningsprognose foreligger.
  Som det fremgår af bilag er der indskrevet 4.197 børn i dagtilbud pr. 1. marts 2017. til sammenligning var der pr. 1. marts 2016 indskrevet i alt 4.231 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Konsekvensen af udviklingen af børnetallet vil indgå i budgetopfølgningen.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 32

  Godkendt.

 • Pkt. 33 Orientering om antal elever i SFO og klub

  Oversigt_over_antal_indmeldte_i_SFO.pdf Oversigt_over_antal_indmeldte_i_klub.pdf

  Pkt. 33

  Orientering om antal elever i SFO og klub

  Sagsnr. 288448 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har besluttet at følge udviklingen i antallet af tilmeldte i SFO og klubberne kvartalsvis. Udvalget får orientering om årsager til børns udmelding, når der er SFO’er, der har mindre end 90 pct. af indskrevne skoleelever tilmeldt i SFO.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigten over antallet af elever i SFO, som fremgår af bilag, viser, at der i marts 2017 gennemsnitligt er 96,6 pct. af elevgrundlaget, der er indmeldt i SFO. På en enkelt skole er der færre end 90 pct. af de indskrevne skoleelever, der er tilmeldt i SFO. Det drejer sig om Hedegårdens Skole, hvor der er 87,8 pct. af de indskrevne skoleelever, der er tilmeldt i SFO. Den lavere belægningsprocent skyldes blandt andet, at flere 3. klasseelever på dette tidspunkt af året melder sig ud, inden de begynder i klub 1. maj. Flere forældre ønsker også at spare på betalingen til SFO. For Vor Frue skole er belægningsprocenten over 100 pct., dette skyldes, at der er elever fra privatskoler indmeldt i SFO.
  Oversigten over antallet af indmeldte børn i klub, som fremgår af bilag, viser, at der i februar 2017 er indskrevet 3.067 børn i klub, det svarer til, at der gennemsnitligt er 78,8 pct. af elevgrundlaget, der er tilmeldt i klub. Til sammenligning var der i februar 2016 indmeldt gennemsnitligt 80,1 pct. af elever på de relevante årgange.
  Generelt for klubområdet gælder, at antal indmeldte børn svinger hen over året med det højst antal indmeldte børn ved skolestart i maj, hvorefter antallet af indmeldte børn er faldende hen over året. En opgørelse over udmeldelse fra klubberne i perioden november 2016 til og med januar 2017 viser, at ud af de udmeldelser, der har været i perioden, er 13 pct. 4. klasseelever, 19 pct. 5. klasseelever, 30 pct. er 6. klasseelever og 38 pct. er 7. klasseelever. 2 pct. af udmeldelserne skyldes flytning til andre kommuner og 5 pct. skyldes skift til anden klub.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 33

  Godkendt.

 • Pkt. 34 Orientering om digital læringsplatform

  Pkt. 34

  Orientering om den digitale læringsplatform MinUddannelse

  Sagsnr. 278187 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på implementeringen af den digitale læringsplatform MinUddannelse. Alle skoler er i gang med implementering af MinUddannelse og forvaltningen understøtter superbrugere på alle skoler med kompetenceudvikling og sparring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget fik den 2. februar 2016 en præsentation af den digitale læringsplatform ”MinUddannelse”. Det indgår i regeringsaftalen med kommunerne fra 2014, at alle kommuner skal have implementeret digitale læringsplatforme med udgangen af 2017. Desuden indføres Aula som ny kommunikationsplatform i 2019.
  Roskilde Kommune har valgt MinUddannelse som læringsplatform efter inddragelse af skolerne. Undervisningen kan forberedes, afvikles og evalueres i MinUddannelse. Når alle elever får udleveret en iPad eller PC, understøttes mulighederne i MinUddannelse bedre, særligt kan undervisningen afvikles digitalt.
  Forvaltningen understøtter implementeringen af MinUddannelse på skolerne via en fælles implementeringsplan. Her er implementeringen delt op i faser for at give medarbejderne tid til at lære værktøjet at kende. Skolerne udarbejder på den baggrund lokale implementeringsplaner.
  Alle lærere på skolerne har ifølge implementeringsplanen planlagt undervisningsforløb i MinUddannelse, og der er nu fokus på at arbejde med differentierede læringsmål for eleverne. Alle elever har ifølge implementeringsplanen som minimum været præsenteret for to til fire forløb i MinUddannelse. I den kommende periode vil der være fokus på afvikling af undervisningen i MinUddannelse.
  Forvaltningen er i gang med at evaluere elevernes oplevelse af MinUddannelse via elevrådene på skolerne. De foreløbige resultater peger på, at eleverne er glade for platformen, idet den synliggør, hvad de skal lære.
  Der er behov for en mere overskuelig formidling af elevernes læring og trivsel til forældrene. Forvaltningen er i dialog med udbyderne af platformen om dette.
  Forvaltningen understøtter kompetenceudvikling, videndeling og sparring af superbrugere fra alle skoler, der har et fælles netværk. Forvaltningen er i løbende dialog med udbyderne af MinUddannelse med henblik på at påvirke den tekniske udvikling af læringsplatformen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2017

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 34

  Godkendt.

 • Pkt. 35 Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Pkt. 35

  Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Sagsnr. 258315 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Helårsevaluering af decentralisering af specialundervisningen
  - Kapacitetsvurdering Trekronerskolen
  - Indledende budgetdrøftelser
  - Status på den sammenhængende børnepolitik
  - Status på SSP-samarbejdet.
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Afsluttende budgetdrøftelser
  - Godkendelse af rammeaftalen på det specialiserede område
  - Status på klubpolitik – evaluering af samarbejdsaftaler mellem skole - klub
  - Resultater i Roskilde – årlig opfølgning
  - Status på arbejdet med åben skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 35

  Godkendt.

 • Pkt. 36 Eventuelt

  Pkt. 36

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 36

  - Mads Thomsen udtræder af byrådet fra 1. april 2017.
  - Udvalgets møde den 4. april 2017 flyttes til kl. 10-12
  - Borgermøde Jyllinge Skole mandag den 13. marts kl. 17