You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 7, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 132 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 132

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 132

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 133 Status på Åben Skole

  Pkt. 133

  Status på Åben Skole

  Sagsnr. 264656 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådets principper for Åben Skole i Roskilde Kommune fokuserer på, at samarbejde mellem skoler og det omkringliggende samfund skaber brobygning og sætter et højt ambitionsniveau for børnene. Principperne, som er udsprunget af arbejdet i Folkeskolereformudvalget, har også fokus på længerevarende forløb og samarbejdsaftaler mellem skoler og eksterne aktører. Skole- og Børneudvalget får årligt en status på arbejdet med Åben Skole, og vil i mødet få et mundtligt oplæg om et konkret åben skole samarbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med Åben Skole er, at skolerne inddrager lokalsamfundet, de musiske skoler, erhvervslivet, idrætsforeningerne og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne får et større kendskab til samfundet herunder foreningslivet. Samarbejder indenfor Åben Skole skal have en faglig kvalitet, der medvirker til at skabe øget læring, motivation og trivsel.
  Den elektroniske platform www.åbenskole.roskilde.dk er udviklet til at understøtte samarbejdet mellem skolerne og lokale aktører og fungerer som formidling af Åben Skole aktiviteter. Der er i dag 68 forskellige aktører, der har lagt 117 aktiviteter på platformen. Platformen har haft 2.799 unikke besøgende i perioden marts 2016 – september 2017. Erfaringerne viser, at platformen bedst har understøttet samarbejdet med kulturinstitutioner, mens den appellerer mindre til erhvervslivet og idrætsforeninger. Forvaltningen undersøger derfor mulighederne for videreudvikling af platformen.
  Med budget 2017 blev der afsat midler til foreningslivet ind i folkeskolen. Indsatsen er kommet godt i gang, og der er aftaler med 11 folkeskoler og over 20 idrætsforeninger om Åben Skole forløb. For indeværende skoleår er der allerede planlagt mere end 150 forløb fordelt på de 11 folkeskoler. Det forventes, at flere skoler og foreninger planlægger og gennemfører forløb inden skoleårets afslutning. Et foreningsforløb er typisk et samarbejde med en idrætsforening af tre gange enten på skolen eller hos foreningen.
  Status på samarbejdet med erhvervslivet er, at 228 virksomheder er inviteret til at deltage i samarbejde med Roskilde Kommunes skoler. 37 virksomheder samarbejder, eller er på vej til et samarbejde, med skolerne i september 2017, og det forventes at flere er på vej. Alle skoler er ved at indgå samarbejde med en eller flere virksomheder.
  For at have tydelige forventninger omkring samarbejder mellem skoler og erhvervsvirksomheder, er der i samarbejde med virksomhedsledere og skoleledere udviklet en folder: Ved du, hvor lidt din virksomhed skal bidrage med for at gøre en stor forskel?. Der er desuden udviklet en skabelon for aftaler mellem skole og virksomhed: Program for 1. og 2. møde mellem skole og virksomhed.
  Nogle af skolernes samarbejder med erhvervslivet understøttes på platformen https://roskildeaabenskolevirksomheder.nemtilmeld.dk/, hvor samarbejdet tager udgangspunkt i en udfordring fra virksomheden, som eleverne skal løse med eller uden hjælp fra virksomheden. Eleverne får efterfølgende respons på opgaveløsningen fra virksomheden. Størstedelen af erhvervslivssamarbejder understøttes af forvaltningen, lærer fra Himmelev Skole, der er frikøbt til formålet, eller ekstern konsulentstøtte fra Dansk Byggeri og professionshøjskolen Absalon.
  Der er med budgetforliget for 2018 afsat 3 mio. kr. til Folkeskolen i samarbejde med lokalområdet, der blandt andet skal anvendes til at koordinere samarbejdet mellem skoler, erhvervsliv og foreninger. Derudover skal der udarbejdes en analyse af erfaringer fra andre kommuner til inspiration i arbejdet med at fremme samarbejdet mellem skoler, SFO, klubber og det lokale foreningsliv. Dette vender forvaltningen tilbage med i en sag første kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 133

  Drøftet.

 • Pkt. 134 Status på kortere skoledage

  Oversigt_over_foreloebige_erfaringer_med_tovoksenordninger.pdf

  Pkt. 134

  Status på kortere skoledage

  Sagsnr. 287092 Skole- og Børneudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Med budgettet for 2017 blev det besluttet at afsætte en pulje til finansiering af en kortere skoledag. Skolebestyrelserne har fået kompetence til at godkende ordningen, når ordningen kan afholdes indenfor eget budget. Skole- og Børneudvalget skal godkende ordninger, der kræver tilskud fra puljen. Der gives med denne sag en status på de foreløbige erfaringer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. december 2016, at det er skolebestyrelsens kompetence, når en kortere skoledag kan afholdes indenfor eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr., skal det godkendes af Skole- og Børneudvalget efter ansøgning fra skolebestyrelsen.
  Skole- og Børneudvalget godkendte den 4. april 2017 i alt 68 ansøgninger fra 11 skoler til cirka 1,5 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at der skulle laves en status med tilbagemeldinger fra skolernes ledelser i forhold til de foreløbige erfaringer i november 2017.
  De foreløbige erfaringer, der fremgår af sammenskrevet oversigt i bilag, viser, at ordningen tilrettelægges forskelligt. De fleste skoler fordeler tiden over flere dage, andre har forkortet en enkel dag med to lektioner. Skolernes generelle tilbagemelding er, at de tidlige erfaringer tre måneder inde i skoleåret viser, at tovoksenordningen imødekommer de udfordringer, der ligger til grund for ansøgningerne. Der har været forskellige forhold til stede i klasserne, der var årsag til, at skolerne anvendte muligheden for tovoksenordningen. Tilbagemeldingerne viser, at der er en generel oplevelse af, at ordningen bidrager til at opnå formålet.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. april 2017, at tovoksenordningen evalueres primo 2018. Evalueringen skal danne baggrund for udvalgets behandling af en sag om kommende procedure for godkendelse af tovoksenordning og anvendelse af den afsatte pulje.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 134

  Drøftet.

 • Pkt. 135 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Skole- og Børneudvalgets område

  Pkt. 135

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Skole- og Børneudvalgets område

  Sagsnr. 293852 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2018-2021 på Skole- og Børneudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev vedtaget af byrådet den 11. oktober 2017 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  - Bedre normeringer på dagtilbud, udmøntes efter børnetal til dagtilbud i december med deres budget for 2018
  - Sagsbehandling børn- og ungeområdet, udmøntes i december 2017 til anvendelse fra 1. januar 2018
  - Folkeskolen i samarbejde med lokalsamfundet, midlerne udmøntes efter ressourcemodellen på skoleområdet i december 2017. Udvalget skal i første kvartal 2018 behandle et oplæg til anvendelse af midlerne.
  - Samarbejdsanalyse for skole, SFO, klubber og foreningsliv. Udvalget vil få analysen præsenteret i første kvartal 2018.
  - Juniorpædagoger, udvalget skal i første kvartal 2018 behandle et oplæg til gennemførelse af pilotforsøg med juniorpædagoger.
  - Skolekantine Margretheskolen, udvalget får i februar 2018 et forslag til etablering af skolekantine på Margretheskolen.
  - Udvidelse Trekronerskolen, udvalget får i januar 2018 et første oplæg til den videre proces for udvidelse af Trekronerskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetaftalen 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 135

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og undlader at stemme for indstillingen.
  Henrik Stougaard (Ø)kan ikke tiltræde, med henvisning til EL's ændringsforslag ved 2. behandling af budgettet. I denne sammenhæng med særligt fokus på, at EL ønsker at de 5 mio. der i flertalsbudgettet er afsat til Ro's Efterskole skal overføres til Roskildes Folkeskoler.

 • Pkt. 136 Anlægsregnskab - Klostermarksskolens renovering

  Pkt. 136

  Anlægsregnskab - Klostermarksskolens renovering

  Sagsnr. 294921 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges endeligt anlægsregnskab for renovering af Klostermarksskolen. Skolen er blevet renoveret for at afhjælpe bygningsmæssige skader, ajourføre skolen til nutidige undervisningsformer og skabe rammerne for en fuldt tresporet skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden 29. februar 2012 til den 17. december 2014 bevilget i alt 113.000.000 kr. til renovering af Klostermarksskolen, og projektet er nu afsluttet.
  Der aflægges hermed regnskab, hvor der er afholdt udgifter for 113.000.708 kr. Projektet udviser således et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling bortset fra et lille merforbrug på 708 kr., som er fragået kassen tidligere år.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1.898.568 kr. og afholdt udgifter for det samme. Sagen har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 136

  Anbefales.

 • Pkt. 137 Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om modersmålsundervisning

  Pkt. 137

  Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om modersmålsundervisning

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en afskaffelse af ikke-lovbestemt modersmålsundervisning”.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan oplyse, at det fremgår af lovgivningen, at EU og EØS-borgere har ret til 3-5 lektioner ugentligt i modersmålsundervisning uden brugerbetaling. (EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejde) er et tæt samarbejde mellem de 28 EU-lande og Norge, Island samt Liechtenstein)
  Roskilde Kommune yder den lovpligtige modersmålsundervisning for elever fra 0.-9. klasse fra EU og EØS lande. Aktuelt er der undervisning i: fransk, hollandsk, spansk og portugisisk.
  Derudover tilbyder Roskilde Kommune, at borgere fra ikke-EU/EØS lande kan få 2 lektioner ugentligt i modersmålsundervisning med en brugerbetaling på 300 kr. årligt for elever fra 5.-9. klasse. Aktuelt undervises der i sprogene: russisk, tyrkisk, arabisk og afghansk. Udgiften til modersmålsundervisning for disse elever er ca. 650.000 kr. årligt.
  Al modersmålsundervisning i Roskilde Kommune organiseres i henhold til Folkeskolelovens § 3 stk.6, Folkeskolens bekendtgørelse om modersmålsundervisning.
  Undervisningen er organiseret som fritidsundervisning og er placeret efter den almindelige skoletid. Der oprettes hold i modersmålsundervisning, når der kan samles et hold på 12 elever med samme sprog, og der kan findes en egnet lærer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 137

  Karsten Lorentzen (O) præciserede forslaget til, at afskaffe den ikke-lovbestemte modersmålsundervisning, og at de 650.000 kr. i stedet anvendes til ekstra dansk timer til tosprogede børn. Forslaget blev sat til afstemning - for stemte Karsten Lorentzen (O), imod stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Jette Tjørnelund (V), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B).
  Dermed bortfaldt forslaget og Karsten Lorentzen (O) begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 138 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Pkt. 138

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagpressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 138

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O), Claus Larsen (A), Poul Andersen (A) og Bente Dieckmann (A) Imod stemte Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet. Det sker med bemærkning om, at det findes ulovligt at stoppe for visitationen i den foreliggende situation, idet der åbenlyst ikke foreligger noget sagligt fagligt grundlag herfor. Forvaltningens svar på spørgsmål 2 i sagen, som er implementeret i den endelige forslagstekst, er ikke i overensstemmelse med den faktiske retstilstand, jfr. bla. HjulmandKaptains notat af 4.11.2017.

 • Pkt. 139 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om kørsel til særlige skoletilbud

  Pkt. 139

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om kørsel til særlige skoletilbud

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Jeg anmoder om, at Skole- og Børneudvalget får en orientering om erfaringer og udfordringer med den nuværende kørselsordning for befordring af børn med psykiske og/eller fysiske handicap. Baggrunden er henvendelser fra forældre om gentagen udeblivelse af hjemkørsel af børn fra skoletilbud. Aflysninger eller væsentlige forsinkelser skaber unødvendig utryg for en gruppe af børn der i særlig grad har behov for forudsigelighed og tryghed. Derfor ønsker jeg en orientering om omfang af udeblivelser eller væsentlige forsinkelser af kørsel samt årsager hertil.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 139

  Udvalget beslutter, at der gives en tilbagemelding på redegørelsen om status for kørsel på udvalgets møde den 5. december.

 • Pkt. 140 Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Alletiders_Musikby_-_Handleplan.pdf

  Pkt. 140

  Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Sagsnr. 278503 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til høring i fagudvalgene forud for byrådets godkendelse i november 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til handlingsplanen.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet sendes handleplanen til høring i relevante fagudvalg, og høringssvarene vil foreligge til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 140

  Godkendt.

 • Pkt. 141 Orientering om reformaftale på det forberedende område

  Bilag_1_-_Aftale_om_bedre_veje_til_uddannelse_og_job.pdf Bilag_2_-_Tidsplan_for_implementering_af_Forberedende_Grunduddannelse_FGU.pdf

  Pkt. 141

  Orientering om reformaftale for de forberedende tilbud på uddannelsesområdet

  Sagsnr. 290007 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et flertal af Folketingets partier har den 13. oktober 2017 indgået en reformaftale for de forberedende tilbud på uddannelsesområdet. Aftalen sigter mod at forenkle området og styrke indsatsen over for de unge, som ikke starter på eller gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Nogle unge har brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. I dag findes en lang række forberedende uddannelsestilbud, der på forskellig vis hjælper de unge i denne målgruppe. Tilbuddene omfatter produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning. Desuden understøtter kommunerne på forskellig vis unge i denne målgruppe med at gennemføre en ungdomsuddannelse og få et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.
  Reformaftalen medfører en række ændringer af det forberedende område og af de kommunale vejlednings- og støttefunktioner for unge i målgruppen. Aftalen indebærer blandt andet
  - At en række af de nuværende forberedende tilbud lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år. FGU’en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.
  - At der i februar/marts 2018 iværksættes en lokal proces med henblik på at oprette cirka 90 skoler, der skal udbyde FGU fra 2019. Skolerne organiseres som en del af i alt ca. 30 overordnede institutioner. I juni 2018 skal kommunerne via kommunekontaktrådene (KKR) stille forslag til placering af skoler og institutionernes dækningsområde.
  - At de kommunale vejlednings- og støttefunktioner, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning, fremover skal varetages af en sammenhængende koordineret, kommunal ungeindsats, hvor den unge tildeles én kontaktperson.
  Af bilag 1 fremgår aftaleteksten og af bilag 2 fremgår en tidsplan for implementering.
  Byrådet har den 14. juni 2017 igangsat et projekt om en styrket ungeindsats, der sigter mod at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og mindske ledigheden blandt unge. Forvaltningen er i den forbindelse i gang med at gennemføre analyser af centrale områder og problemstillinger inden for unges uddannelse og beskæftigelse. Analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i relevante fagudvalg og i byrådet i starten af 2018.
  Da reformaftalen påvirker nogle af rammebetingelserne for Roskilde Kommunes fremtidige ungeindsats, vil forslag i regi af projektet om en styrket ungeindsats tage hensyn til de ventede ændringer som følge af reformaftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Fra 2019 og frem afholder kommunerne via bidrag til staten ca. 65 pct. af de faktisk afholdte udgifter til den Forberedende Grunduddannelse (FGU), og staten afholder de resterende ca. 35 pct. De præcise budgetmæssige konsekvenser af den samlede aftale, herunder den valgte finansieringsmodel for FGU, kendes dog endnu ikke.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 141

  Godkendt.

 • Pkt. 142 Orientering om status på indeklima på skolerne

  Oversigt_over_CO2_logninger_i_uge_39.pdf

  Pkt. 142

  Orientering om status på indeklima på skolerne

  Sagsnr. 266241 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af en indeklimaundersøgelse på skolerne, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 2. juni 2016, blev forbedringer af indeklima en del af strategien for skolerenovering. Etablering af indeklimaforanstaltninger på skolerne kører planmæssigt i forhold til strategien, hvor udvalget sidst fik en status i december 2016. Målinger på de færdigetablerede ventilationsanlæg viser, at effekten er et indeklima, hvor CO2 koncentrationen ligger under grænseværdierne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget bad den 15. august 2017 om en status på effekten af indeklimaforanstaltninger.
  Indenfor de seneste år er der etableret ventilation på Gadstrup Skole, Hedegårdenes Skole, Klostermarksskolen, Lynghøjskolen og Sct. Jørgens Skole. På Vindinge Skole gennemføres i øjeblikket en omfattende renovering af både klimaskærm og ventilation. Peder Syv Skolen har fået ventilation i hallen i forbindelse med renovering af idrætslokale, og resten af skolen færdiggøres i 2018.
  Indeklimaet på skolerne følges via computeren med et såkaldt CTS system. Systemet registrerer både varme og ventilation. Der foretages dermed en konstant teknisk overvågning med alarmer ved overskridelser af de tilladte grænseværdier. Det er medarbejdere indenfor det tekniske personale på skolerne, som dagligt følger systemet, og forvaltningen involveres ved behov.
  Anbefalingerne til grænseværdien for CO2 koncentrationen er 1000 ppm, der må overskrides i kortere perioder. I 2015 blev der foretaget målinger på 11 skoler, der viste, at CO2-koncentrationen oversteg grænseværdien med 2000-3000 ppm i løbet af dagen. Som det fremgår af bilag, viser CO2 logninger på de konkrete skoler, der har fået ventilation de sidste par år, at indeklimaet nu overholder de anbefalede grænseværdier.
  Kommunen har på nuværende tidspunkt syv ud af 18 folkeskoler, der endnu ikke har ventilationsanlæg. Forvaltningen har løbende fokus på skolernes generelle renoveringsbehov herunder klimaskærm og ventilation. Med den kommende status på skolerenovering, hvor der skal frigives midler for 2018, vil der også indgå et forslag til prioritering af kommende indeklimarenoveringer. Dette forslag bliver udarbejdet på baggrund af en samlet vurdering af de eksisterende anlæg, de konkrete målinger og hvorvidt der er tale om overskridelser i kortere eller længere perioder, hvor generel udluftning kan reducere problemet væsentligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 142

  Udvalget beder om, at der udarbejdes en plan for at etablere ventilation og indeklimaforhold på de skoler, der ikke har ventilationsanlæg med en angivelse af, hvad de økonomiske konsekvenser vil være ved en udbedring på hhv. 3, 5 eller 10 år. Herudover ønsker udvalget at kende effekten af indeklimatiltag på alle 11 skoler, herunder om effekten af udluftning er tilstrækkelig.

 • Pkt. 143 Orientering om Unge- og Demokratiprojektet

  Pkt. 143

  Orientering om Unge- og Demokratiprojektet

  Sagsnr. 285098 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om de aktiviteter, som afvikles under Unge- og Demokratiprojektet, med henblik på at øge unges interesse for og deltagelse i demokratiet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 21. december 2016, punkt 323, at igangsætte et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder til, hvordan de unges demokratiske deltagelse kan øges. Projektet ligger i direkte forlængelse af ungepolitikken, som byrådet godkendte den 2. september 2015, punkt 221.
  Der er i projektet udviklet fem hovedaktiviteter, som vil blive afviklet op mod kommunalvalget 2017:
  Demokratimøbler i samarbejde med Teknisk Skole, hvor elever fra Teknisk Skoler arbejder med at udforme demokratimøbler, der skal placeres forskellige steder i kommunen
  Brætspillet Kommunekassen, hvor unge via spillet får indblik i kommunale beslutningsprocesser
  Filmproduktion om at være ung i Roskilde Kommune med afsluttende filmfestival
  Dialog mellem unge og byrådspolitikere om demokrati og det at være byrådsmedlem
  Kunstinstallationen ”The Voters” med Kunstnerduoen Jens og Morten i samarbejde med Museet for Samtidskunst, der via kunstneriske greb skal få unge interesseret i kommunalpolitik.
  Derudover har projektet et meget tæt samarbejde om to andre aktiviteter:
  Demokratiskolen, som er et undervisningsforløb for folkeskolens ældste klasser om demokratiske processer
  Ungedagen den 9. november 2017.
  Aktiviteterne skal lære de unge om kommune og demokrati på forskellige måder:
  - De unge skal få øjnene op for, hvad de gerne vil bevare eller ændre, så de får en interesse i at søge indflydelse og bruge demokratiet.
  - De unge skal lære om, hvad kommunen beskæftiger sig med, og hvad de dermed kan få indflydelse på ved at stemme.
  - De unge skal opleve, at der er mange muligheder for at få indflydelse, og at kommunalpolitikerne også er interesserede i at lytte på dem.
  - De unge skal opleve, at demokrati ikke kun drejer sig om at være god til ord, men at man også kan udtrykke sig om demokrati gennem film, håndværk, m.v..
  Projektet finansieres fra samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festivalen.
  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres ligeledes om sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 143

  Godkendt.

 • Pkt. 144 Eventuelt

  Pkt. 144

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 144

  - Samarbejde mellem Hedegårdenes Skole og Moske
  - Arbejdsulykke ved Lynghøjskolen
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Jette Tjørnelund (V)