You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 9, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 4 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 4

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 4

  For pkt. 10 ændres beslutningskompetence til Byrådet.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 5 Introduktion af Skole- og Børneudvalget

  Hovedopgaver_paa_skole-_og_boerneomraadet.pdf

  Pkt. 5

  Introduktion af Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 300148 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen gennemgår Skole- og Børneudvalgets hovedopgaver, organisering af direktørområdet Skole- og Børn samt forslag om afholdelse af temamøder og besøgs ture for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget drøfter gensidige forventninger til arbejdet og samarbejdet i udvalget,
  2. der afholdes tre temamøder i første halvår 2018 i forbindelse med de ordinære møder, og at temamøderne omhandler dagtilbud, skole og klub samt børn og unge, og
  3. der afholdes to besøgs ture til tilbud på udvalgets område i første halvdel af 2018 udenfor de aftalte mødedatoer.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen vil på mødet blive ledsaget af en mundtlig introduktion til organisering og hovedopgaver på Skole- og Børneudvalgets område. Hovedopgaver på skole- og børneområdet fremgår også af bilag.
  Efter kommunens styrelsesvedtægt kan Skole- og Børneudvalgets opgaver inddeles i to områder. Opgaver beskrevet i styrelsesvedtægtens § 9 om økonomi, der er ens for alle udvalg, og opgaver beskrevet i styrelsesvedtægtens § 16, der beskriver udvalgets faglige kompetenceområde.
  Af § 16 i styrelsesvedtægten fremgår alle udvalgets faglige kompetenceområder. Samlet er det fastlagt, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på skole- og børne- og familieområdet, herunder opgaver vedrørende
  - dagtilbud
  - skole og SFO
  - ungdomsskole
  - fritidsklubber
  - specialundervisning
  - PPR
  - udsatte børn og unge, herunder handicappede (anbringelser, behandlingstilbud, døgntilbud mv. til 0-18-årige)

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
  - skoleudbygningsplaner, og andre sektorplaner inden for skole- og børneområdet i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11.
  Med henblik på yderligere information og dialog om udvalgets opgaver foreslår forvaltningen, at der holdes tre temamøder i 2018 i forbindelse med udvalgets ordinære møder. Som temaer for møderne foreslås dagtilbud, skole og klub samt børn og unge i nævnte rækkefølge. Temadrøftelsernes varighed vil være cirka tre kvarter.
  Endvidere foreslår forvaltningen, at der gennemføres to besøgs ture til institutioner på udvalgets område i første halvdel af 2018. Besøgene planlægges gennemført på andre datoer end udvalgsmøderne og som udgangspunkt med en varighed på cirka tre timer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 5

  Ad 1.: Drøftet.
  Ad 2.: Godkendt .
  Ad 3.: Godkendt.

 • Pkt. 6 Mødeplan for Skole- og Børneudvalget 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 6

  Mødeplan for Skole- og Børneudvalget 2018

  Sagsnr. 293096 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for februar måned 2018 og frem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen, eller
  2. forslag 2 med nuværende kadence fordelt på 3 hverdage godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2017, og ønske om alternativt forslag og styrelsesvedtægten er der udarbejdet to forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 6

  Udvalget beslutter forslag 2.

 • Pkt. 7 Udvidelse af Trekronerskolen

  Pkt. 7

  Udvidelse af Trekronerskolen

  Sagsnr. 300337 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2018 er der afsat i alt 40 mio. kr. til at sikre en fleksibel og fremtidssikret udvidelse af Trekronerskolen, der tager højde for, at skolen fremover kan rumme 5 spor. Skole- og Børneudvalget skal iværksætte en proces for det videre arbejde med udvidelse af Trekronerskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der planlægges med en bred brugerinvolvering i planlægningsfasen, hvor både skolebestyrelse, elever og forældre indgår sammen med ekstern bistand, der kan bidrage med viden og erfaringer, og
  2. der i projekteringen sikres en fleksibel og fremtidssikret bygning, som eventuelt senere kan anvendes til andre formål.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 15. august 2017 sagen om ”Kapacitet på Trekronerskolen”. Med sagen besluttede udvalget, at ”anbefale, at der i budgetforhandlingerne arbejdes videre med en udvidelse af den nuværende Trekroner Skole, hvor der planlægges med muligheder for ”den lille skole i den store skole” med gode faglige faciliteter, idræts-, legeplads-, og lærerfaciliteter, på den nordlige side af Trekroner Alle.”
  Den seneste skoleprognose fra foråret 2017 viste en forventning om, at der fra skoleåret 2018/19 og frem hvert år vil begynde elever svarende til fem 0.-klasser. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen, vil der i det kommende skoleår dog kun begynde elever svarende til fire klasser. Den næste skoleprognose præsenteres for byrådet i forbindelse med forårsseminaret i april 2018. I den forbindelse vil der også indgå en gennemgang af skoleprognosens træfsikkerhed forud for den videre kapacitetsplanlægning på området.
  Forvaltningen indstiller, at der tidligt i planlægningen for udvidelse af Trekronerskolen etableres en involverende proces, som bidrager til blandt andet at udvikle forslag til læringsmiljøer og lokaleudnyttelse i forbindelse med udvidelsen. Der skal tilrettelægges en proces, der bidrager til at skabe rammerne for en nyskabende, moderne og professionel skole, der er en del af den nuværende skole. Udover brugere, som fx skolebestyrelsen, nuværende elever og forældre sammen med kommende brugere af skolen foreslår forvaltningen, at der indgår ekstern bistand, som kan bidrage med faglig viden om læringsmiljøer med henblik på at følge principperne, der blev besluttet i Skole- og Børneudvalget den 15. august 2017.
  Forvaltningen vil frem til april arbejde med en tilrettelæggelse af grundlaget for den videre proces, hvori også vil indgå den kommende skoleprognose. På baggrund heraf kan Skole- og Børneudvalget i april 2018 godkende en tids- og handleplan for den involverende proces, hvor et første møde med brugere og videnspersoner kan afholdes primo maj 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er afsat 1 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 7

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt dog således, at det præciseres, at der er tale om et fleksibelt og fremtidssikret byggeri.

 • Pkt. 8 Ændring af folkeskoleloven om lempelse i regelsættet om Fælles Mål

  Pkt. 8

  Ændring af folkeskoleloven om lempelse i regelsættet om Fælles Mål

  Sagsnr. 300139 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 11. oktober 2017 at udsætte sagen om fritagelse for dokumentationskrav med henblik på genoptagelse, når lovændringen om lempelse i regelsættet om Fælles Mål i givet fald blev vedtaget. Lovændringen blev vedtaget den 7. december 2017, og Skole- og Børneudvalget, som har kompetencen på området, får hermed sagen til behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der fortsat ikke fastsættes dokumentationskrav til skolerne i forhold til elevernes opnåelse af de vejledende færdigheds- og vidensmål.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Loven om ændring af folkeskoleloven m.v. (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) blev vedtaget den 7. december 2017 og trådte i kraft den 14. december 2017.
  Lovændringen indebærer blandt andet, at de bindende færdigheds- og vidensmål vil udgå af bekendtgørelserne om Fælles Mål og i stedet bliver vejledende. Som opfølgning på loven vil der blive udstedt nye bekendtgørelser om Fælles Mål, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst forventes at træde i kraft den 1. februar 2018.
  Af bemærkningerne til loven fremgår blandt andet, at der ved at reducere antallet af bindende mål følger en større frihed til at tilrettelægge undervisningens indhold. Det giver mulighed for at underviserne i højere grad kan fokusere på arbejdet med fagenes og de obligatoriske emners indhold. Det fremgår også, at dette fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den frihed, der er hensigten med lovforslaget, nemlig at give underviserne frihed til at anvende deres pædagogiske faglighed bedst muligt, samt på ikke at pålægge skolerne og underviserne unødige dokumentationskrav. Det fremgår videre, at de færre bindinger har til formål at sikre, at kommunernes understøttelse af skolernes evalueringskultur sker med et mindre fokus på dokumentation af delprocesser og et større fokus på elevernes samlede udbytte af undervisningen.
  Forvaltningen skal bemærke, at der i Roskilde Kommune ikke tidligere har været fastsat krav til skolerne om dokumentation i forhold til færdigheds- og vidensmål.
  Der henvises i øvrigt til anden sag på dagsordenen om Min Uddannelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Min Uddannelse

  Minimumskrav_til_anvendelse_af_Min_Uddannelse.pdf

  Pkt. 9

  Min Uddannelse

  Sagsnr. 299480 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede sager om læringsplatformen Min Uddannelse den 3. oktober 2017 og den 5. december 2017. Som opfølgning på udvalgets beslutning den 5. december 2017, har forvaltningen foretaget en vurdering af, hvad der vil være det fremtidige minimumskrav til brug af læringsplatforme med udgangspunkt i lovbestemmelserne om den digitale elevplan og lovændringen af 8. december 2017 om fælles mål i folkeskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. december 2017, at der skulle udarbejdes en ny sag om Min Uddannelse, hvor det fremgår, ”hvad der vurderes at være fremtidige minimums krav til brug af læringsplatforme på baggrund af den kommende lovændring vedr. fælles mål i folkeskolen”.
  Da der ikke er nogle centralt fastsatte krav til brug af læringsplatforme, og der ikke er udsigt til, at der vil komme sådanne, bygger forvaltningens vurdering på lovbestemmelserne om elevplaner.
  Af bekendtgørelsen om krav til elevplaner fremgår det, at der som led i den løbende evaluering for alle elever skal udarbejdes en digital elevplan, som indeholder individuelle mål, status for elevens læring og plan for opfølgning.
  Elevplanen skal bruges til en systematisk evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen.
  Det fremgår tillige, at elevplanen skal være et værktøj i det daglige arbejde. Opstillingen af læringsmål skal ske i samarbejde med eleven og hænge sammen med skolens arbejde med opfyldelsen af de krav der er med Fælles Mål. Udvalget behandler med en anden sag på dagsordenen konsekvenser af den ændrede lovgivning om Fælles Mål.
  Elevplaner kan frem til 2019 laves i SkoleIntra. I 2019 ophører kommunernes brug af SkoleIntra, som afløses af IT-platformen Aula. Det er ikke muligt at lave elevplanen i Aula, som alene kan præsentere oplysninger, der er genereret i andre platforme som fx Min Uddannelse.
  For at skolerne fremadrettet kan leve op til lovkravet om digitale elevplaner, er det for nuværende ikke muligt at se andre løsninger, end at det sker gennem anvendelse af en digital læringsplatform som Min Uddannelse. Det vil betyde, at lærerne skal arbejde med læringsmål i den digitale platform inden for de fag, hvor der er krav om en elevplan. Det fremgår af bilag, hvilke krav der er for de enkelte fag og årgange.
  Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af foråret 2018 skal udarbejde et oplæg til, hvordan man kan udmønte Fælles Mål på de digitale læringsplatforme. Det skal kortlægges, hvordan læringsplatformene kan bruges til opfyldelse af folkeskolens formålsparagraf, og hvordan arbejdet med læringsplatformene reelt bliver en understøttelse og et brugbart redskab for lærerne i undervisningen.
  Endvidere skal arbejdsgruppen se på en reducering af detaljeringsgraden på læringsplatformene, de kommunale rammer for arbejdet med læringsplatformene, hvordan brugerfladen gøres mere relevant og tilgængelig ift. forældrene, samt hvordan lærerens eget faglige handlerum i relation til planlægning og evaluering af undervisningen i læringsplatformene kan sikres.
  Forvaltningen vil følge det arbejde, der sker via Undervisningsministeriet, og må afvente resultatet af dette arbejde for en yderligere præcisering af de minimumskrav, der fremadrettet kan stilles til anvendelse af læringsplatformen. Udvalget vil herefter få en ny sag til behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 9

  Med hensyn til situationen pt. konstaterer udvalget, at
  a) der er ikke noget krav overfor skolerne om dokumentation ift færdigheds- og vidensmål
  b) lærerne skal imidlertid arbejde med læringsmål i den digitale platform indenfor de fag, hvor der er krav om en elevplan. Det fremgår af bilag, hvilke krav der er for de enkelte fag og årgange
  c) resten af mulighederne i Min Uddannelse er pt. muligheder, der kan anvendes i det omfang, det ønskes lokalt på skolen.
  Med hensyn til en eventuel ændret fremtidig situation afventes som udgangspunkt resultatet af den miniserielle arbejdsgruppes arbejde, idet udvalget dog under alle omstændigheder ønsker sagen om Min Uddannelse på igen senest på udvalgets møde i april 2018.

 • Pkt. 10 Skoleelevernes ferieplan 2018/2019 og 2019/2020

  Oversigt_over_ferier_i_skoleaarene_201819_201920.pdf

  Pkt. 10

  Skoleelevernes ferieplan 2018/2019 og 2019/2020

  Sagsnr. 298506 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skoleelevernes ferieplan for skoleårene 2018/19 og 2019/20 skal fastlægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til placering af ferier og fridage for skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Elevernes sommerferie er fastsat med folkeskoleloven § 14a og begynder den sidste lørdag i juni. Den varer indtil første skoledag efter skoleårets begyndelse, som fastsættes af byrådet.

  Elevernes sommerferie begynder i skoleåret 2017/18 lørdag den 30. juni 2018 og første skoledag i skoleåret 2018/2019 er mandag den 13.august, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 12. januar 2016.
  Byrådet har med styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fastsat principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage. Ferieplanen fastlægges af Skole- og Børneudvalget og skal ikke i høring i skolebestyrelserne.

  På baggrund af ovenstående er udarbejdet forslag til ferieplan for de to kommende skoleår, som fremgår af bilag. Antallet af skoledage er ikke længere lovbestemt til 200 skoledage, men fastsættes alene ud fra kravene i folkeskolelovens § 14 b om den samlede varighed af undervisningstiden. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af
  - mindst 1.200 timer i 0. klasse og på 1.-3. klassetrin,
  - mindst 1.320 timer på 4.-6 klassetrin og
  - 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

  Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med 200 skoledage, da det svarer til en skoledag på 7 timer for 7.-9. klassetrin, når de 1.400 timer fordeles. Dette danner baggrund for forslaget til ferieplaner for de to kommende skoleår. Det skal bemærkes, at 2020 er skudår, hvorfor antallet af dage er 366.
  Det forslås, at første skoledag efter sommerferien 2020 er mandag den 10.august 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 10

  Anbefales.

 • Pkt. 11 Børnehaveklasser i skoleåret 2018/19

  Bilag_til_sag_-_Boernehaveklasser_i_Roskilde_Kommune_i_skoleaaret_201819.pdf

  Pkt. 11

  Børnehaveklasser i skoleåret 2018/19

  Sagsnr. 201452 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2018/19. Forvaltningen har ud fra skoleindskrivningen udarbejdet to modeller, der skal vælges imellem. I model 1 oprettes der to børnehaveklasser på Dåstrup Skole og en børnehaveklasse på Peder Syv Skole. I model 2 oprettes der to børnehaveklasser på Peder Syv Skolen og en børnehaveklasse på Dåstrup Skole. I begge modeller oprettes der i alt 40 børnehaveklasser, og alle søskendebørn får deres ønsker opfyldt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes to børnehaveklasser på Dåstrup Skole i skoleåret 2018/19 efter model 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge folkeskoleloven skal byrådet beslutte, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i det kommende skoleår. Der må maksimalt være 28 elever pr. klasse.
  Loven om frit skolevalg betyder, at elever kan optages på en anden skole end deres distriktsskole, hvis der er plads i de klasser, der oprettes på skolen. Skolelederen skal afvise ansøgning om indskrivning af en elev fra et andet skoledistrikt eller en anden kommune, hvis der gennemsnitlig er 24 eller flere elever i klasserne på det pågældende klassetrin. Forvaltningen kan i særlige tilfælde fravige dette krav.
  Forvaltningen har med afsæt i styringsvedtægten for Roskilde Kommunes skoler udarbejdet to modeller for oprettelse af børnehaveklasser i 2018/19, som fremgår af bilag. I begge modeller oprettes 40 børnehaveklasser, hvilket er det samme som i skoleåret 2017/18. I begge modeller har alle 69 søskendebørn, der søger en anden skole end distriktsskolen, fået deres ønske opfyldt.
  I model 1 oprettes to børnehaveklasser på Dåstrup Skole med en klassekvotient på 17,5. Det betyder, at der optages 9 elever fra Peder Syv Skolens distrikt på Dåstrup Skole, som de selv har ønsket, og at Peder Syv Skolen får én børnehaveklasse, der har en klassekvotient på 20.
  For hele kommunen gives der afslag på i alt 11 elevers ansøgning om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, heraf 8 elever bosiddende i kommunen.
  Med denne model får 124 elever deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen. Konsekvensen ved denne model er, at det kan medføre ansøgninger fra yderligere søskendebørn fra Peder Syv Skolen til Dåstrup Skole i de kommende år.
  I model 2 oprettes to børnehaveklasser på Peder Syv Skolen med en klassekvotient på 14,5. Det betyder, at der afvises 9 elever, som har søgt fra Peder Syv Skolen til Dåstrup Skole, således at Dåstrup Skole får én børnehaveklasse, der har en klassekvotient på 26.
  For hele kommunen gives der afslag på i alt 20 elevers ansøgning om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, heraf 17 elever bosiddende i kommunen.
  Med denne model får 115 elever deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen.
  Til det kommende skoleår 2018/19 er der tilmeldt i alt 855 elever til børnehaveklasse i Roskilde Kommunes folkeskoler. Til skoleåret 2017/18 var der på samme tidspunkt tilmeldt 804 elever. Andelen af elever der har søgt om optagelse i privatskole er faldet siden skoleåret 2017/18, hvor det var 11,25 procent mod 10,91 procent ved dette års skoleindskrivning.
  I alt er der modtaget 51 ansøgninger om udsat skolestart, hvilket er samme antal som til skoleåret 2017/18, aktuelt er 44 ansøgninger imødekommet.
  Ved beslutningen om at oprette børnehaveklasser efter model 1 vil der i skoleåret 2018/19 være 40 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,4. I skoleåret 2017/18 blev der oprettet 40 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 20,1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 11

  Henrik Stougaard (Ø) fremsatte et ændringsforslag om, at der oprettes tre børnehaveklasser på Lynghøjskolen. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Henrik Stougaard (Ø), imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O). Herefter bortfaldt forslaget
  Forvaltningens indstilling blev anbefalet.

 • Pkt. 12 Orientering om status på den boligsociale helhedsplan

  Aktivitetsoversigt.pdf

  Pkt. 12

  Orientering om status på den boligsociale helhedsplan

  Sagsnr. 294251 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en boligsocial helhedsplan 2017-2020. Formålet er at fremme tryghed og trivsel blandt beboerne i helhedsplanens boligområder og medvirke til at bryde den negative sociale arv. Planen vægter arbejdet med børn, unge og familier højt, og omfatter bl.a. aktiviteter med en positiv betydning for uddannelse og beskæftigelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Helhedsplanen bygger på en strategisk samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland, og viderefører samarbejdet om helhedsplanen 2012-2016.
  Helhedsplanen er finansieret af kommune og boligselskab med støtte fra Landsbyggefonden. Der er nedsat en bestyrelse bestående af både kommunen og boligselskabet. Bestyrelsen mødes 3 gange årligt. Indsatserne monitoreres løbende af bestyrelsen, og Landsbyggefonden skal årligt have status på milepæle og aktiviteter.
  Helhedsplanen er bygget op om fire indsatsområder:
  - Uddannelse og beskæftigelse
  - Den kriminalpræventive indsats
  - Forebyggelse og forældreansvar
  - Tryghed og trivsel
  Helhedsplanen er kommet godt fra start og der er fortsat et godt samarbejde mellem Roskilde kommune og Boligselskabet Sjælland. Som det fremgår af bilag har langt de fleste indsatser i 2017 opnået deres måltal mht. antal deltagere, afholdte arrangementer mv.
  En fritidsundersøgelse blandt børn i 4.-9. klasse på fem skoler nær helhedsplanens boligområder, viste, at piger, der bor i de almene boligområder, i langt mindre grad end piger, der bor i andre områder, går til noget i deres fritid. Derfor vil der fremover være fokus på at udvikle aktiviteter til pigerne, blandt andet gennem øget samarbejde omkring kommunens Fritidspas og med foreningen Styrke, der afholder pigefodbold og efterfølgende pigecafé.
  Der har været udfordringer med at rekruttere unge til Ildfugle-forløbet, og der er derfor indledt dialog med Beredskabet om videreudvikling af aktiviteten, så det i højere grad bliver foreneligt med de krav, der stilles til et beskæftigelsestilbud. I stedet har unge fra boligområderne været anvist til andre beskæftigelsesfremmende tilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 12

  Godkendt.

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 13

  Datasikkerhed