You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 9, 2017 - 08:15
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 53 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 53

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 53

  Tillægsdagsorden blev optaget på dagsordenen, som herefter blev godkendt.

 • Pkt. 54 Status på den sammenhængende børnepolitik

  Opfoelgning_paa_handleplanen_for_den_sammenhaengende_boernepolitik.pdf

  Pkt. 54

  Status på den sammenhængende børnepolitik

  Sagsnr. 269018 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 3. november 2015 handleplanen for den sammenhængende børnepolitik. Udvalget får med denne sag en samlet status i forhold til målene i politikken. Forvaltningen præsenterer udvalget for et kort oplæg i mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 3. november 2015 handleplanen for den sammenhængende børnepolitik, som fremgår af bilag. Det er lovpligtigt, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik. Roskilde Kommunes børnepolitik har mål om styrket tidlig indsats, styrket samarbejde med børn og unge, vellykkede overgange og sammenhængende forløb samt kontinuitet i anbringelsen.
  I forhold til målet om en styrket tidlig indsats anvendes Roskildemodellen som et redskab til tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde om børn og unge med behov for støtte. Det er målet, at Roskildemodellen anvendes i de tværfaglige fokusteam på skoler og dagtilbud. Forvaltningen har et vedvarende fokus på at anvende redskabet og dermed yderligere styrke det tværfaglige samarbejde for at sikre den tidlige indsats.
  Roskilde Kommune indgår i et 4-årigt samarbejde med Børns Vilkår om styrket inddragelse af børn og unge. Samarbejdet har fokus på, at børn og unge oplever at blive inddraget i deres egen sag. Der arbejdes med redskaber til at inddrage børn og unge og med at styrke barnets stemme i børnesamtaler og handleplaner. I 2017 arbejdes med fokus på at implementere projektet inden samarbejdet med Børns Vilkår afsluttes i marts 2018.
  Vellykkede overgange og sammenhængende forløb er styrket gennem et tæt og kontinuerligt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Inden udgangen af 8. klasse afholdes møde med den unge og UU med henblik på at fastlægge en plan for at understøtte den gode overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse. Forvaltningen har fokus på, at der fremadrettet målrettet skal arbejdes med en styrket ungeindsats for at støtte alle børn og unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  Der er igangsat et evidensbaseret uddannelsesprogram for plejefamilier for at styrke kontinuiteten i anbringelser af børn og unge. Formålet er, at børn oplever en god anbringelse, og at plejefamilien bevarer og udvikler nye kompetencer, så barnet eller den unge kan forblive i plejefamilien. I alt 9 plejefamilier er uddannet i den evidensbaserede metode, og plejefamilierne oplever generelt forløbene positivt. Der er foretaget en midtvejsevaluering som viser, at plejeforældrenes stressniveau og børnenes adfærdsvanskeligheder er faldet, efter plejefamilierne har deltaget i uddannelsen. Der foretages en slutevaluering med fokus på effekt af metoden i slutningen af 2017.
  Skole- og Børneudvalget behandlede den 2. februar 2016 en sag om, at Roskilde Kommune har modtaget midler fra Velux-fonden til udvikling af multikulturelle plejefamilier til uledsagede flygtninge. Der er aktuelt anbragt 4 i plejefamilie. Der arbejdes også med at etablere venskabsfamilier til uledsagede flygtninge og aktuelt er 4 uledsagede tilknyttet en venskabsfamilie.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 54

  Drøftet.

 • Pkt. 55 Status på SSP-samarbejdet

  Pkt. 55

  Status på SSP-samarbejdet

  Sagsnr. 204582 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget får en årlig status på SSP samarbejdet. Den kriminalpræventive plan indgår i den sammenhængende børnepolitik. Forvaltningen vil præsentere et kort oplæg om SSP-samarbejdet i mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I handleplanen for den sammenhængende børnepolitik, som er godkendt af Skole- og Børneudvalget den 3. november 2015, er det besluttet, at Skole- og Børneudvalget modtager en årlig status for SSP-samarbejdet og indsatserne.
  SSP-samarbejdet koordinerer de kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge op til 18 år i Roskilde Kommune. SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi samt Boligselskabet Sjælland. SSP er organiseret i 5 lokalgrupper, som lokalt identificerer mistrivsel og begyndende kriminalitet blandt unge. Der kan nedsættes ad hoc grupper ved behov. I grupperne deltager skoler, klubber, politiet, ungdomsskolen, Boligselskabet Sjælland, Børn og Unge samt SSP-konsulenterne. Andre relevante aktører inddrages ved behov. SSP-samarbejdet koordinerer indsatserne med det kriminalitetsforebyggende netværk, der er etableret på voksenområdet for unge over 18 år.
  SSP understøtter den boligsociale helhedsplan omkring unge og forældre i de lokale boligområder med konkrete initiativer. Der indgår fortsat en SSP-konsulent i radikaliseringsnetværket i Midt- og Vestsjællands Politikreds, som omhandler indsatser mod radikalisering og ekstremisme.
  Ungdomskriminaliteten er faldende på landsplan. Tendensen er den samme i Roskilde Kommune. I 2014 var der 114 sigtede og i 2015 var der 76 sigtede. Det er faldet til 71 sigtede i 2016, heraf er 48 sigtede for første gang. SSP har ugentlige møder med politiet om konkrete unge i risiko for at udvikle kriminel adfærd for at sikre en forebyggende indsats.
  I 2016 har fokus været på rusmidler og unges anvendelse af sociale medier. SSP har afholdt en konference for SSP-organisationens cirka 110 deltagere med fokus på mistrivsel og unges brug af rusmidler. Der er afholdt forældremøder på 6. og 7. klassetrin om unges alkoholforbrug og udskydelse af debutalder, og der har været deltagelse i et samarbejde om nedsættelse af de unges alkoholforbrug.
  Der er afholdt et temamøde for medlemmerne af SSP-organisationen om ”Unges digitale verden” med oplæg fra blandt andet Center for Digital Pædagogik. Det er fortsat et fokusområde i 2017.
  Et andet SSP fokusområde i 2016 har været de unges brug af det offentlige rum, herunder Folkeparken. Der er samarbejdet mellem Politiet, klubber/skoler, Veje og Grønne områder, Natteravnene og opsøgende medarbejdere om at koordinere indsatserne, herunder kommunens tilstedeværelse i parken. Der er også samarbejdet med andre kommuner, og der er udsendt forældreorientering. Dette fokusområde fortsætter i 2017. Der blev afholdt et lukket arrangement for 9. og 10. klasserne på sidste skoledag med cirka 1.000 deltagere i 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 55

  Drøftet.

 • Pkt. 56 Fremtidigt behov for kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet

  Kapacitetsredegoerelse_for_skoler_og_dagtilbud_2017.pdf

  Pkt. 56

  Fremtidigt behov for kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 291060 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune har forvaltningen foretaget en beregning af, hvad det forventede behov for kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet vil være i de kommende år. Prognosen viser, at der sker en stigning i antallet af børn i fra 2017 til 2021. Der forventes en stigning blandt de 0-6 årige, som i prognoseperioden kan betyde, at der i nogle pasningsdistrikter skal ske en udvidelse af kapaciteten. Der forventes også en stigning blandt de 6-16 årige. Denne stigning vurderes at kunne rummes indenfor skolernes distrikter, dog med undtagelse af Trekroner Skole. Der henvises til anden sag på dagsordenen om Trekroner Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 for Roskilde Kommune viser, at der bliver 982 flere børn i 2021 end der er i 2017, svarende til en stigning på 5,7 procent. Den største stigning sker blandt de 0-5årige. Prognosen danner baggrund for en beregning af behovet for kapacitet på området.

  Faktiske tal Prognose tal Ændringer
  2017-2021
  Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antal Procent
  0-2 2.325 2.426 2.500 2.562 2.680 2.797 371 15,3 %
  3-5 2.786 2.718 2.760 2.833 2.950 3.047 329 12,1 %
  6-9 4.304 4.304 4.223 4.246 4.218 4.190 -114 -2,6 %
  10-13 4.403 4.530 4.587 4.577 4.628 4.646 116 2,6 %
  14-16 3.290 3.317 3.307 3.413 3.490 3.596 279 8,4 %
  17.108 17.295 17.377 17.631 17.965 18.277 982 5,7 %

  Tallene i tabellen overfor er således forventning til det samlede antal børn i de enkelte aldersgrupper. Ved beregning af behovet for kapacitet sættes disse tal overfor, hvor stor en andel af fx de 0-2 årige, der benytter dagtilbud i Roskilde Kommune.
  For dagtilbudsområdet betyder befolkningsstigningen, at der vil være brug for en øget fleksibilitet imellem vuggestue og børnehavepladser for at sikre, at kapaciteten anvendes fuldt ud.

  Roskilde Kommune 2017 2018 2019 2020 2021
  0-2 års behov 1.760 1.829 1.856 1.939 2.005
  0-2 års kapacitet 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712
  Forskel -48 -117 -144 -227 -293
  3-5 års behov 2.542 2.560 2.684 2.776 2.840
  3-5 års kapacitet 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993
  Forskel 451 433 309 217 153

  Som det fremgår af tabellen ovenfor vil der opstå en stigning i behovet efter pladser til 0-2 årige samtidig med, at der i hele prognoseperioden er et overskud i antallet af børnehavepladser. Fra 2020 vil den ekstra efterspørgsel efter pladser til de 0-2 årige overstige antallet af ledige børnehavepladser. Derfor vil der være behov for en eventuel ændring af normeringerne i enkelte institutioner indenfor de bygningsmæssige muligheder. Fra 2021 kan der være behov for en udvidelse af antal pladser i dagtilbud, særligt i områderne: Himmelev/Trekroner, Sydbyen og Midtvestbyen og i mindre grad i Vor Frue og Gundsømagle. Forvaltningen er i gang med en gennemgang af bygningsmassen på dagtilbudsområdet, der kan bruges til at kvalificere, hvor det vil være muligt at udvide indenfor eksisterende byggeri, og hvor der generelt er udvidelsesmuligheder i forhold til behovet.
  Forvaltningen vil i andet halvår 2017 fremlægge en sag med konkrete forslag til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.
  For skoleområdet giver befolkningsstigningen ikke de store ændringer i vurderingen af kapaciteten. Udviklingen i kommende elevtal er forskellig på tværs af skoledistrikter. For Jyllinge Skole og Sct. Jørgens Skole kan der forventes et større fald i antallet af elever og dermed i antallet af klasser i perioden. Hvorimod der vil være en øget søgning til Klostermarksskolen og især Trekronerskolen. Den forventede stigning i antal elever og klasser vurderes at kunne rummes indenfor Klostermarksskolens kapacitet. For en vurdering af kapaciteten på Trekronerskolen henvises til anden sag på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 56

  Drøftet.

 • Pkt. 57 Kapacitet på Trekronerskolen

  Kapacitetsredegoerelse_for_Trekronerskolen_2017.pdf

  Pkt. 57

  Kapacitet på Trekronerskolen

  Sagsnr. 291160 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Befolkningsprognosen viser, at der kan forventes en øget tilgang af børn til Trekroner Skoles distrikt end forventet i tidligere prognoser. Det medfører et behov for en yderligere udvidelse af skolens kapacitet begyndende fra skoleåret 2019/20.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de foreslåede scenarier for en udvidelse af kapaciteten til elever i Trekronerskolens distrikt.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Trekronerskolen er udvidet til en firesporet skole, der står klar til ibrugtagning fra skoleåret 2017/18.
  Befolkningprognosen fra foråret 2017 viser, at der kommer væsentlig flere børn i Trekroner Skoles distrikt end tidligere antaget. Det skyldes dels kommunens boligudbygningsprogram, og dels at der er en stigning i fødselstallet. Det indgår i prognosen, at familier, der flytter til området, kommer med flere børn end det ellers er tilfældet.
  Prognosen viser, at der vil være behov for fem klasser ved fremtidige 0. klasser fra skoleåret 2018/19 og fremover. I tidligere prognose har stigningen i antallet af elever været forventet for enkelte år for siden at falde igen. Med den seneste prognose forventes det, at denne stigning fortsætter også ud over prognoseperioden. Dermed vil behovet for en udvidelse af kapaciteten også række ud over en længere periode.
  Med den nuværende udvidelse og en fortsat anvendelse af de pavilloner, der er opsat på midlertidig dispensation, vil der tidligst fra skoleåret 2019/20 været behov for en yderligere udvidelse. Frem til da vil den nuværende bygningsmasse være udnyttet optimalt, da kapaciteten i faglokaler, lokaler til personale og administration og udenomsarealer såsom skolegård i forvejen anvendes maksimalt.
  Med et stigende elevtal og antal klasser vil der i årene efter 2019 opstå behov for ekstra faglokaler og fællesfaciliteter samt klasselokaler. Som det fremgår af bilag har forvaltningen fremsat tre scenarier, der kan indgå i det videre arbejde med muligheder for udvidelse af kapaciteten. Det drejer sig om muligheden for

  1. at overtage ledige lokaler på RUC, hvor der vil være en forventet udgift på 18,5 mio. kr. til ombygning samt udgifter til køb af ejendomme,
  2. skabe udvidelse ved at udnytte faciliteter i tilknytning til Trekroner Skole,
  3. opføre helt nyt skolebyggeri.

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de mulige scenarier, der kan arbejdes videre med i forhold til at udvide kapaciteten. Prognosen viser, at der skal være en løsning fra skoleåret 2019/20. Det betyder, at der skal træffes beslutning i forbindelse med budget 2019. På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen udarbejde en sag til august 2017 med gennemberegnede forslag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Når det er besluttet, hvilke scenarier, der skal arbejdes videre med, vil der ved efterfølgende sag indgå de konkrete budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 57

  Udvalget beder forvaltningen om et uddybende grundlag, inden udvalget træffer endelig beslutning om løsningen. Udvalget bemærker dog, at de ønsker, at forvaltningen arbejder videre efter model 3, hvor der etableres et nyt, fremtidssikret byggeri for at udvide kapaciteten i Trekroner Skoles distrikt. Udvalget beder om, at behovet analyseres nærmere, og at der arbejdes med scenarier både i forhold til muligheder for en parallelskole, ændring af skoledistrikter, en afdeling med indskoling eller udskoling.

 • Pkt. 58 Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

  Invitation_til_partnerskab_om_udvikling_af_kvalitet_i_dagtilbud.pdf Projektbeskrivelse_Partnerskab_om_dagtilbud.pdf

  Pkt. 58

  Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL har den 7. april 2017 inviteret alle kommuner til at deltage i et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. KL skriver, at ”Formålet med partnerskabet er at understøtte den kommunale proces fra ord til intention om øget kvalitet til konkret lokalt forankret handling i læringsmiljøerne og den faglige ledelse”. Skole- og Børneudvalget blev den 4. april 2017 præsenteret for status på arbejdet med byrådets dagtilbudspolitik og opfølgning på kortlægningsundersøgelse på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke indgår i partnerskabet om udvikling af kvalitet i dagtilbud.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  KL har inviteret landets kommuner til at deltage i et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. Der er tilmeldingsfrist den 5. maj 2017, men forvaltningen har været i kontakt med KL og fået udsættelse til den 10. maj 2017.
  Kommunernes deltagelse i partnerskaber tager afsæt i indsatsområder, som de deltagende kommuner identificerer et behov for at arbejde med. Partnerskabet vil blive sat i gang med et opstartsseminar i september 2017 for politikere, kommunale netværk mv. i alle partnerskabskommuner. Invitationen fra KL fremgår af bilag. Partnerskabet involverer både politikere, forvaltninger og institutionsledere.
  Skole- og Børneudvalget behandlede den 4. april 2017 tre sager om udvikling af dagtilbudsområdet som opfølgning på byrådets dagtilbudspolitik og den kortlægningsundersøgelse, der er foretaget blandt forældre, børn og medarbejdere på dagtilbudsområdet.
  Forvaltningen vurderer, at det ikke er det rette tidspunkt at indgå i et partnerskab, som det er præsenteret af KL. For det første fordi partnerskabet påbegyndes i slutningen af en byrådsperiode og herefter gennemføres i en ny periode. For det andet fordi partnerskabet ikke umiddelbart lægger sig op ad, hvor dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune aktuelt befinder sig. Der har over en årrække været gennemført et omfattende arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbud i Roskilde Kommune, herunder med fokus på udvikling af læringsmiljøer med afsæt i nyeste viden og forskning på området. Endvidere har skoler og dagtilbud arbejdet med at styrke overgange fra dagtilbud til skole. Næste skridt vil blandt andet være et styrket fokus på den tidlige indsats for at sikre social mobilitet og de bedste muligheder for alle børns trivsel, udvikling og læring. Dette vil også indgå i oplæg til det kommende politiske udvalg, der i den nye byrådsperiode skal beslutte fremtidige politiske mål på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Såfremt Roskilde Kommune skulle deltage i partnerskabet er prisen 110.000 kr. for to år, som dækker deltagelse i fem heldagstemamøder og tre tværgående konferencer.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 58

  Godkendt.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 59 Borgerrådgiverens beretning 2016

  Borgerraadgiverens_beretning_2016.pdf

  Pkt. 59

  Borgerrådgiverens beretning 2016

  Sagsnr. 289874 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2016.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2016 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 134

  Økonomiudvalget var enigt om at lave punktet om til en beslutningssag.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Beretningen sendes til alle fagudvalg og UVEG.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 59

  Godkendt.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 60 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om brug af offentlige institutioners arealer

  Pkt. 60

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om brug af offentlige institutioners arealer

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at følgende optages på dagsordenen:
  ”Klub Roskilde Syd’s arealer har i den seneste tid gentagne gange været anvendt til fester af en større gruppe eller grupper af unge, der medbringer musikanlæg på trækvogne og efterlader institutionens område med knust glas, øldåser mv. Der er rettet henvendelse til kommunen fra naboer og der har været opslag fra Klubbens medarbejdere på facebook med opfordringer til, at arealet ikke benyttes til festerne.
  Unge skal have lov til at være unge og more sig, men det vi er vidne til her ligger ud over, hvad der rimeligt overfor naboer, personale og de børn, der skal færdes på arealerne.
  Venstre vil gerne have klarhed over kommunens og politiets handlemuligheder samt forvaltningens anbefalinger til en løsning på de udfordringer, som vi ser med de førnævnte fester i Gadstrup.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 60

  Drøftet.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 61 Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

  Udmelding_af_rammeforsoeg_om_fleksible_muligheder_for_tilrettelaegelse_af_skoledagen.pdf Bilag_1_-_Formaal_og_principper_for_rammeforsoeg.pdf Bilag_2_-_Ansoegningsskema_til_rammeforsoeg.pdf Fristforlaengelse_rammeforsoeg.pdf

  Pkt. 61

  Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Undervisningsministeriet har den 5. april 2017 inviteret landets kommuner til at deltage i et rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§14b og 16a. Der er frist for ansøgning om deltagelse i rammeforsøget den 16. maj 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender ansøgninger fra skoler, der ønsker at deltage i rammeforsøget.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Undervisningsministeriet har inviteret alle landets kommuner til at ansøge om at deltage i et rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b (undervisningstidens tilrettelæggelse) og 16a (understøttende undervisning). Invitationen fra ministeriet fremgår af bilag. Rammeforsøget gælder med virkning fra det kommende skoleår. Forsøget betyder, at 50 skoler får mulighed for at erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb, herunder mulighed for at forkorte skoledagen.
  Forvaltningen har sendt invitation om deltagelse i rammeforsøget til alle skoler, og 1 skole overvejer at deltage i rammeforsøget.
  Eventuelle ansøgninger om deltagelse i rammeforsøget vil blive fremsendt til udvalget inden mødet den 9. maj.
  Med budget 2017 besluttede byrådet ”at der gives mulighed for at afkorte skoledagen for eleverne og konvertere max 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to voksne (som loven giver mulighed for).”
  Skole- og Børneudvalget godkendte den 4. april 2017 de ansøgninger, der er kommet til puljen på de 2,5 mio. kr., der blev afsat med budget 2017 til formålet. Der er 11 skoler, der havde ansøgt om midler fra puljen. Ansøgningerne vedrører i alt 68 klasser på de 11 skoler.
  Skole- og Børneudvalget har besluttet, at den lokale ordning skal evalueres primo 2018. Rammeforsøget, der igangsættes af ministeriet vil blive evalueret inden udgangen af skoleåret 2019/2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 61

  Udvalget godkender Sct. Jørgens Skoles ansøgning til deltagelse i rammeforsøget.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 62 Anmodning om optagelse af sag om forsøg med kortere skoledage

  Pkt. 62

  Anmodning om optagelse af sag om forsøg med kortere skoledage

  Sagsnr. 291346 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om optagelse af sag om forsøg med kortere skoledag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få følgende forslag optaget på byrådets dagsorden.
  "Venstre stiller forslag om, at Roskildes folkeskoler skal gives mulighed for at ansøge om deltagelse i Undervisningsministeriets rammeforsøg med mere fleksibel skoledag jævnfør udmelding fra Ministeriet til kommunalbestyrelser 5. april 2017. Forsøgsgodkendelsen fra ministeriet gives med start fra skoleåret 2017/18. Forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20. Baggrunden for at rejse sagen i byrådet inden udvalgsbehandling, er begrundet i ministeriets relativt korte ansøgningsfrist. Det foreslås, at Skole- og Børneudvalget bemyndiges til at vurdere ansøgningerne fra skolerne, der måtte ønske at deltage, inden de fremsendes til ministeriet.
  Folkeskolereformen stillede forholdsvis firkantede krav om en længere skoledag dog med en åbning for en kortere skoledag, såfremt der var en ekstra voksen tilstede i timerne. Den mulighed har i Roskilde Kommunes skoler har vist stor interesse for. Ikke mindre end 18 ud af kommunens 21 skoler har ansøgt om muligheden og fået den. Der tyder på en efterspørgsel på mere fleksibilitet i skoledagens længde fra kommunens folkeskoler. Forsøget kan være med til at kvalificere, hvordan vi gør børnene dygtigere med en mere fleksibel skoledag. Venstre mener, at erfaringerne fra de lærere og elever, der er i folkeskolen hver dag, er værdifulde for den stadige udvikling af folkeskolen. Målet er at få alle børn bedst muligt videre i livet. Det handler om børnenes fremtid.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2017.

  Byrådet, 26-04-2017, pkt. 84

  Byrådet er enigt om at sende sagen til Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Joy Mogensen.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 62

  Drøftet.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 63 Orientering om skolekøkkener

  Pkt. 63

  Orientering om skolekantiner

  Sagsnr. 290366 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har den 7. marts 2017 bedt om at få en oversigt over, hvilke skoler der har skolekantiner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med sagen om ”Mad og måltider i skolerne” den 7. marts bad Skole- og Børneudvalget om at få en oversigt over, hvilke skoler der har en skolekantine.
  Alle skoler på nær Vindinge Skole har i dag en form for madudsalg. Det er dog forskelligt om skolerne selv producerer mad eller har et madudsalg leveret udefra. Ud af 18 folkeskoler er der på nuværende tidspunkt produktionskøkkener på 14 skoler. Margretheskolen, Peder Syv Skole og Vor Frue Skole producerer ikke selv. Eleverne på TCR benytter sig af kantinen på Handelsskolen.
  På Vindinge Skole undersøges i øjeblikket mulighederne for etablering af skolekantine som led i skolerenoveringsstrategien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 63

  Godkendt.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 64 Orientering om helårsevaluering af decentralisering af specialundervisningen

  Evaluering_af_decentralisering_af_specialundervisningen_2017.pdf

  Pkt. 64

  Orientering om helårsevaluering af decentralisering af specialundervisningen

  Sagsnr. 200268 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 26. april 2011 at decentralisere specialundervisningen fra den 1. januar 2012, hvorved ansvar for visitering af elever til specialundervisning og økonomi blev lagt ud til skolerne. Skole- og Børneudvalget ønskede at følge processen tæt i de første fem år med en årlig evaluering. I den femårige periode er segregeringsgraden faldet jævnt fra 3,7 % i januar 2012 frem til det laveste punkt 3,0 % i september 2014 for derefter at stige jævnt til 3,5 % i september 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved beslutning om decentralisering af specialundervisningen blev der fastsat et mål om, at andelen af børn, der visiteres til specialtilbud skulle falde fra 4 % til 3 % i Roskilde Kommune. Målet blev nået i 2014, men siden er tallet steget år fra år til nu 3,5 % i september 2016.
  På baggrund af de seneste års udvikling vil forvaltningen sætte særligt fokus på inklusionsindsatsen.

  Elever 0.- 9. klassetrin Jan 2012 Sep 2012 Sep 2013 Sep 2014 Sep 2015 Sep 2016
  Undervisningspligtige elever 11.143 11.190 11.483 11.026 10.897 11.095
  Elever i særlige tilbud 415 390 363 332 366 390
  Elever i særlige tilbud i % 3,7 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 3,3 % 3,5 %

  Tallene fra september 2016, viser, at der var 11.095 skolepligtige elever (0. – 9. klasse) i Roskilde Kommune, og af disse var 390 elever visiteret til særlige skoletilbud. Tallene kan henover skoleåret variere, men 5. september er valgt som skæringspunkt, da kommunerne her indberetter deres skoledata til Undervisningsministeriet.
  For de 390 elever, der er visiteret til særlige skoletilbud er det fagligt vurderet, at de vil have større udbytte af et særligt skoletilbud tilpasset deres vanskeligheder. Helårsevalueringen fremgår af bilag og uddyber blandt andet årsagerne til, at eleverne er visiteret til særlige tilbud.
  Fra september 2015 til september 2016 er der sket en stigning i det samlede elevtal på 198 og for elever i særlige tilbud på 24, hvilket er en forholdsmæssig større stigning, som øger andelen af elever i særlige tilbud til 3,5 %. Indskolingen (0.- 3. klasse) tegner sig for den største stigning på 31 elever, mellemtrinnet (4.- 6. klasse) for lidt mindre 12 elever, og udskolingen (7.-9. klasse) viser et fald på 19 elever.
  Den hyppigste henvisningsårsag er psykosociale problemer, diagnoser indenfor autismespektret og ADHD (AKT-problematikker), også selv om der er oplevet et fald fra 64,8 % i 2015 til 57,4 % i 2016. Generelle indlæringsvanskeligheder tegner sig for den største stigning i andel fra 29,2 % i 2015 til 34,1 % i 2016.
  Denne helårsevaluering er sidste evaluering i forbindelse med decentralisering af specialundervisningen. Forvaltningen vil udarbejde et forslag til, hvordan udviklingen i specialundervisningen frem mod 2020 kan følges af udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 64

  Godkendt.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 65 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2017_-_til_udvalg.pdf

  -

  - Pkt. 65

  - Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  - Sagsnr. 290868 - Skole- og Børneudvalget - Åbent punkt

  Resume

  - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 fremlægges til orientering.

  Indstilling

  - Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  - Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  - Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)
  -
  -
  -
  - På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. Heraf finansieres 11,7 mio. kr. af rammeoverførsler fra 2016. Merforbruget er sammensat af:
  -
  - Merforbrug på Dagtilbud på 1,5 mio. kr. som følge af, at der passes færre børn på 0-2 års området end forudsat, og at der derfor er færre indtægter fra forældrebetaling. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016.
  -
  - Merforbrug på Skole på 8,0 mio. kr. som skyldes forskydning af planlagte aktiviteter og igangsatte investeringer på skoler samt stigende udgifter til specialskolepladser på enkelte skoler. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016 samt et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes, at der på Skole og SFO, er tilført 2,7 mio. kr. for meget i demografimidler i forhold til det forventede antal børn.
  -
  - Merforbrug på Specialskoler på 2,7 mio. kr. som følge af et forventet fald i antal elever og dermed faldende indtægter på specialskolen Hedevang, som også har elever fra andre kommuner. Derudover skyldes merforbruget planlagte istandsættelser på Specialcenter Roskilde. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016.
  -
  - Merforbrug på Børn og Unge på 15,0 mio. kr. Det skyldes dels, at der for en andel af unge uledsagede flygtninge, som efter det fyldte 18. år, endnu ikke er boligplaceret, og som der pga. varigheden af deres ophold, ikke kan hjemtages refusion for. Derudover skyldes det en stigning i antallet af børn med børnepsykiatriske diagnoser – en tendens der også ses på landsplan. Der forventes desuden et merforbrug i 2017, som følge af, at der endnu ikke ses fuld effekt af omlægningen af indsatser til brug af netværksplejefamilier samt som følge af et fortsat pres på udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, hvor der dog ses et svagt fald i aktivitet i forhold til sidste år. Der forventes desuden et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en svag stigning i udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter. Af det samlede merforbrug finansieres 2,2 mio. af rammeoverførsler fra 2016.

  Økonomi

  - Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 65

  - Godkendt.
  -
  - Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B).
  -
  -

 • Pkt. 66 Eventuelt

  Pkt. 66

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 66

  - Rigsrevisionen har igangsat en undersøgelse af ministeriernes tilsyn med refusionsordninger i kommunerne. Roskilde Kommune er en blandt fem kommuner, hvor der indhentes sager fra
  - Regeringens udspil på dagtilbudsområdet.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 67 Lejekontrakt(Lukket)

 • Pkt. 68 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om forenkling af dokumentationskrav

  Pkt. 68

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om forenkling af dokumentationskrav

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få optaget denne sag på dagsordenen:
  ”Forenkling af dokumentationskrav i skoler og daginstitutioner.
  Venstre stiller forslag om, at der udarbejdes et katalog over mulige forenklinger af dokumentationskrav i skoler og daginstitutioner. Formålet er at frigøre tid til undervisning, læring, nærvær eller forberedelse uden tab af kvalitet. Kataloget skal fremlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 09-05-2017, pkt. 68

  Jette Tjørnelund (V) ønskede forslaget, som fremgår af sagsfremstillingen, sat til afstemning. For stemte Jette Tjørnelund (V), imod stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Henrik Stougaard (Ø). A og Ø henviser til, at der i kommunaldirektørens regi er sat en øvelse i gang for hele kommunen med en kortlægning af hvilke regelsæt og dokumentationskrav, der er fastsat nationalt og lokalt, med henblik på at kunne fjerne nogle af disse.
  Herefter begærede Jette Tjørnelund (V) sagen i byrådet.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B).