You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 9, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 116 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 116

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 116

  Godkendt.

 • Pkt. 117 Orientering om pladser på 0-6 års området i september

  distriktsopgoerelse.pdf institutionsopgoerelse.pdf

  Pkt. 117

  Orientering om pladser på 0-6 års området i september

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger hver måned udviklingen i antallet af pladser i dagtilbud på 0 - 6 års området. Oversigten pr. 1. september 2014 viser den aktuelle situation i hvert af de 11 pasningsdistrikter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt. Stort set alle børn får tildelt plads i eget distrikt eller nabodistriktet, med mindre de selv ønsker et andet distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af tomme pladser fordelt på dagtilbud. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hver enkelt institution.
  Som det fremgår af bilag er der indskrevet i alt 4.020 børn i dagtilbud pr. 1. september 2014. Det er 95 flere børn end der var indskrevet pr. 1. august 2014. Til sammenligning var der pr. 1. september 2013 indskrevet i alt 4.152 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 117

  Godkendt.

 • Pkt. 118 Orientering om erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)

  Pkt. 118

  Orientering om ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)

  Sagsnr. 258338 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne skal ifølge den nye folkeskolelov og som en del af erhvervsuddannelsesreformen tilbyde et erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af erhvervsuddannelsesreformen skal kommunen udover den almindelige 10. klasse tilbyde et erhvervsrettet 10. klassesforløb (EUD10). EUD10 er særligt målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

  EUD10 skal tilrettelægges, så det retter op på elevernes manglende uddannelsesparathed, herunder svage færdigheder i dansk og matematik, og skal introducere de unge til de fire nye hovedområder på erhvervsuddannelserne.

  Mindst 30 % af undervisningen på EUD10, 12 uger, skal ske i samarbejde med mindst en institution, der tilbyder erhvervsuddannelse, og kommunen skal indgå overenskomst med institutionen om samarbejdet.

  Ministeriet har endnu ikke færdiggjort den bekendtgørelse, der skal redegøre for de nærmere regler for EUD10. Den vil blandt andet omhandle indhold i den valgfri del af EUD10 og samarbejdet med erhvervsuddannelsesinstitutionen, herunder overenskomsten. Bekendtgørelsen kommer omkring nytår.

  Når bekendtgørelsen foreligger, vil forvaltningen orientere om de nærmere konsekvenser for Roskilde Kommune og det tilbud, der skal være etableret for skoleåret 2015/2016.

  Økonomi

  Der er ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014. De nærmere økonomiske konsekvenser for kommende skoleår kendes, når bekendtgørelsen for EUD10 er endeligt udarbejdet.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 118

  Godkendt.

 • Pkt. 119 Orientering om kontantfrie skoler og klubber

  Pkt. 119

  Orientering om kontantfrie skoler og klubber

  Sagsnr. 258080 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I dag findes der forskellige former for betalingssystemer i skoler og klubber ved fx kantiner. Der er gode erfaringer fra skoler og klubber, som har en enkel administrations- og betalingsproces uden brug af kontanter. Derfor er der gennemført et udbud om en løsning på kontantfrie skoler og klubber. Løsningen skal også give elever og forældre et mere fleksibelt betalingssystem på alle skoler og klubber. Systemet planlægges indført fra medio september 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I dag foregår betalingen i kantinerne på Roskilde Kommunes folkeskoler og klubber med kontanter og der er forskellig praksis i forhold til bankindbetalinger. Det er en relativt omfattende administrativ opgave at håndtere de forskellige løsninger.
  Både skolerne og klubberne har derfor ønsket at blive kontantfrie. Det betyder, at eleverne får udleveret et betalingskort, hvor forældrene indsætter penge, og betalingen tager et sekund via scanner og uden pinkode. Det samme betalingskort kan anvendes i skolen og klubben og på tværs af distrikter, så der ikke er flere betalingssystemer for børnene.
  Opgaven har været i udbud efter gældende regler for offentlige udbud af den størrelse. Udbudsmaterialet er lavet i samarbejde med repræsentanter fra skolerne og klubberne.
  Det nye system forventes taget ibrug medio september 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Indkøb af systemet og daglig drift er finansieret indenfor det eksisterende budget.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 119

  Godkendt, dog således at løsningen sendes til behandling i skole- og klubbestyrelser inden løsningen implementeres.

 • Pkt. 120 Orientering om første procesevaluering af ny klubstruktur

  Pkt. 120

  Orientering om første procesevaluering af ny klubstruktur

  Sagsnr. 239826 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. januar 2014 i forbindelse med behandling af fremtidig klubstruktur, at der skulle foreligge en første procesevaluering af den nye klubstruktur i september 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. januar 2014, at den fremtidige klubstruktur skulle organiseres geografisk i 5 områder, og at denne struktur skulle træde i kraft fra 1. februar 2014. Der er oprettet nye forældrebestyrelser, som afspejler denne struktur. Tilbud til børn med nedsat funktionsevne i basisgrupper eksisterer som hidtil, dog nu indenfor rammerne af den nye struktur.
  Skole- og Børneudvalget blev den 3. juni 2014 orienteret om status på klubområdet forud for skoleåret 2014/2015. Som det fremgik af denne var alle personalerokader for ledere og medarbejdere på plads inden sommerferien. Der har været en proces for at etablere samarbejde i de nye klubområder og samarbejde med de skoler, som klubberne samarbejder med. På samme måde har der været en inddragende proces med klubmedlemmerne i forhold til at udforme det fremtidige klubtilbud.
  Der er holdt bestyrelsesmøder i alle de 5 nye områder.
  Forvaltningen følger løbende udviklingen i antallet af ind- og udmeldinger i klubben. I forhold til 1. oktober 2013 er der 1. oktober 2014 i alt 120 færre børn fra 4. – 7. klasse indmeldt i de 5 klubområder. Det skal ses i forhold til, at der er i alt 3082 indmeldte børn i klub pr. 1. oktober 2014.
  Skole- og Børneudvalget får en evaluering af klubtilbuddet, når det første skoleår med den nye reform er gennemført.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 120

  Godkendt.
  Henrik Stougaard kan ikke tiltræde indstillingen, da han finder at sagen er for tynd til at udgøre en evaluering.

 • Pkt. 121 Orientering om halvårsregnskab 2014

  notat_halvaarsregnskab_2014.pdf

  Pkt. 121

  Orientering om halvårsregnskab 2014

  Sagsnr. 260405 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2014 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det samlede forventede årsregnskab for hele Roskilde Kommune viser en forværring af de likvide aktiver på 102,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der tale om en forbedring på 33,7 mio. kr.
  Figur 1: Forventet nettodriftsregnskab fordelt på fagområder i mio. kr.

  På Skole- og Børneudvalgets samlede område forventes en afvigelse på 8,0 mio. kr. Det er en forbedring på 3,0 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. marts. Forbedringen fordeler sig på Skole samt Børn og Unge.
  På Skole ses en forbedring på 2,5 mio. kr. siden sidst. Det skyldes, at de decentrale enheder på hele Skole- og Børneområdet er i gang med at implementere folkeskolereformens første år.
  På Børn og Unge er mindreforbruget steget med 0,5 mio. kr. Det skyldes, at der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste, som skyldes lidt lavere aktivitet end forudsat i budgettet. Samtidig er forventningerne til mindreforbruget på anbringelsesområdet justeret ned med 1,5 mio. kr. på grund af et stigendeantal sager samt øget kompleksitet som følge af ny lovgivning på området, herunder udgifter til anvendelse af Børnehuset i Næstved. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. på inklusionscenteret, da objektiv finansiering for rådgivningsydelser i forbindelse med landsdækkende specialundervisningstilbud overgår til staten. Ændringen er indarbejdet i budgettet fra 2015.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 121

  Godkendt.

 • Pkt. 122 Orientering om kommende større sager til Skole- og Børneudvalget

  kommende_stoerre_sager_september-moederne_2014_-_samlet_oversigt.pdf

  Pkt. 122

  Orientering om kommende større sager til Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal og den efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i det kommende kvartal i udvalget:
  - Opfølgning på den boligsociale indsats
  - Kriterier for kapacitetstilpasning
  - Kommunalt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing om behandling af sager om overgreb mod børn og unge
  - Tilbud for børn med særlige behov på folkeskoleområdet
  Oversigt over større sager i udvalget i den efterfølgende periode:
  - Opfølgning på projekt om kommunens indsats for særligt udsatte flygtningefamilier (afsluttes ultimo 2014)
  - Formulering af dagtilbudspolitik, skolepolitik og klubpolitik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 122

  Godkendt.

 • Pkt. 123 Politikudvikling på Skole- og Børneudvalgets område

  Pkt. 123

  Politikudvikling på Skole- og Børneudvalgets område

  Sagsnr. 262596 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal behandle forslag til proces for formulering af politikker på Skole- og Børneudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tids- og procesplan for de tre politikområder godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 18. juni 2014 udvalgenes forslag til de områder, hvor der skal formuleres politikker, som er gældende for byrådsperioden 2014-2017.
  På Skole- og Børneudvalgets område skal der formuleres fire politikker og en politik i samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget. Nedenfor er forslag til tids- og procesplan for de tre politikområder.
  Dagtilbudspolitik
  Det foreslås, at arbejdet med formulering af dagtilbudspolitikken sættes i gang i november 2014, hvor der er møde i dialogforum for dagtilbudsområdet. Udvalget behandler forslag til dagtilbudspolitik i 1. kvartal 2015.
  Klubpolitik
  Det foreslås, at arbejdet med formulering af klubpolitikken sættes i gang i november 2014, hvor der er møde i dialogforum for klubområdet. Udvalget behandler forslag til klubpolitik i 1. kvartal 2015.
  Skolepolitik
  Det foreslås, at arbejdet med formulering af skolepolitikken sættes i gang i november 2014, hvor der er møde i dialogforum for skoleområdet. Udvalget behandler forslag til skolepolitik i 1. kvartal 2015.
  Sammenhængende Børnepolitik
  Det foreslås, at arbejdet med formulering af den sammenhængende børnepolitik sættes i gang i januar 2015. Udvalget behandler forslag til den sammenhængende børnepolitik i 2. kvartal 2015.
  Ungepolitik (sammen med Kultur- og Idrætsudvalget)
  Det foreslås, at arbejdet med formulering af ungepolitikken tager afsæt i ungedagen, der afholdes i foråret 2015, og at politikken udarbejdes i dialog med Ungeudvalget. Undervejs i forløbet arrangeres et fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalget behandler forslag til unge i 2. kvartal 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfries indenfor det afsatte budget.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 123

  Godkendt.

 • Pkt. 124 Mødeplan for 2015

  udkast_politisk_moedeplan_2015.pdf

  Pkt. 124

  Mødeplan for 2015

  Sagsnr. 259413 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalgets mødeplan for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2014 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 124

  Godkendt.

 • Pkt. 125 Kommunalisering af Tornhøj Børnehave

  Pkt. 125

  Kommunalisering af Tornhøj Børnehave

  Sagsnr. 258461 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med at Tornhøj Børnehave bliver kommunal, ønsker bestyrelsen for børnehaven at overdrage ejendommen til Roskilde Kommune, så kommunen kan drive den videre som kommunal daginstitution. Ifølge vedtægterne for institutionen skal formålet med børnehavens formue ved institutionens nedlæggelse godkendes af Byrådet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune overtager ejendommen Baunegårdsvej 70, Jyllinge for 0 kr. pr. 1. november 2014,
  2. forvaltningen bemyndiges til at underskrive gavedokument som gavemodtager på de anførte vilkår og
  3. byrådet godkender formålet med at anvende børnehavens formue til videre daginstitutionsdrift ifølge vedtægterne for institutionen, § 17.

  Beslutningskompetence

  Ad 1. og 2 Økonomiudvalget
  Ad 3. Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 11. juni 2014, at den selvejende institution Tornhøj Børnehave bliver kommunal. Af sagen fremgik det, at bestyrelsen for Tornhøj Børnehave i den forbindelse ønsker at overdrage ejendommen og alle aktiver til Roskilde Kommune.
  Driftsoverenskomsten med Roskilde Kommune opsiges pr. 1. november 2014. Forvaltningen har på vegne af bestyrelsen ansøgt Civilstyrelsen om at godkende opløsning af den selvejende institution og overdragelsen af dens formue, herunder ejendommen Baunegårdsvej 70, Jyllinge, til Roskilde Kommune.
  Ejendommen overdrages den 1. november 2014 til Roskilde Kommune som en gave for 0 kr. Kommunen overtager ejendommen med de eksisterende rettigheder, byrder og forpligtelser. Ejendommen overdrages ubehæftet, og har en ejendomsværdi på 3.400.000 kr. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med overtagelsen og handlen.
  Ifølge § 17 i vedtægterne for Tornhøj Børnehave skal institutionens formue ved institutionens nedlæggelse anvendes til et andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge i Jyllinge. Formålet skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af Byrådet. Bestyrelsen for Tornhøj Børnehave anser formålet som opfyldt, idet kommunen overtager ejendommen for at drive den videre som kommunal daginstitution.
  Tornhøj Børnehave vil således være en kommunal børnehave, normeret til 44 pladser med virkning fra 1. november 2014. Forældrene i børnehaven har ved den netop afsluttede afstemning valgt madordning og Tornhøj vil fra den 1. januar 2015 få leveret mad fra Børnehuset Skovly.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Roskilde Kommune tilføres en ejendom med en værdi vurderet til 3.400.000 kr. i 2012. Der vil være engangsudgifter forbundet med overtagelsen af ejendommen til eksempelvis tinglysning af skøde. Disse udgifter vil blive afholdt af kommunen indenfor dagtilbudsområdet.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 125

  Ad 1-2: Anbefales.
  Ad 3: Anbefales.

 • Pkt. 126 Eventuelt

  Pkt. 126

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 126

  Intet.