You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 10, 2018 - 17:00
Sted: Rådhusbuen 1, Lokale 2A
 • Pkt. 39 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 39

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 39

  Gitte Simoni (O) var fraværende og Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.
  Pkt. 44 flyttes til efter pkt. 40. Der er udsendt en tillægsdagsorden, som optages på dagsordenen og behandles før pkt. 52.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 40 Temadrøftelse om Børn og Unge

  Pkt. 40

  Temadrøftelse om Børn og Unge

  Sagsnr. 302651 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal med denne sag drøfte de opgaver, indsatser og udfordringer, der er på området for udsatte børn og unge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen vil på mødet blive ledsaget af et oplæg fra forvaltningen om organisering og opgaveløsning i Børn og Unge. Der lægges endvidere op til en politisk drøftelse af den kommende periodes fokusområder:
  - Kvalitet i sagsbehandlingen i Børn og Unge
  - Omstilling af indsatsen for udsatte børn og unge – Ændret strategisk ramme og faglig retning
  - Budgetudfordringer som følge af udviklingen på området for børn med handicap.
  På mødet vil der også være oplæg fra lederen af Handicapafsnittet i Børn og Unge, der introducerer udvalget til udviklingen i målgruppen af børn og unge med handicap.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 40

  Drøftet.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 41 Styrket tidlig og forebyggende indsats

  Pkt. 41

  Styrket tidlig og forebyggende indsats

  Sagsnr. 302754 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal med denne sag drøfte en omlægning af sagsbehandlingen for udsatte børn og unge til en mere forebyggende og effektiv praksis.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen vender tilbage med et oplæg om, hvordan den tidlige indsats kan styrkes gennem en investering i sagsbehandlingen.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Børn og Unge får viden om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte via en underretning, eller ved at forældrene eller barnet/den unge selv retter henvendelse. Der kan iværksættes mange forskellige typer af støtte. Støtten kan variere fra tidlig forebyggende rådgivning, med mulighed for at være anonym, over støtteforanstaltninger, der iværksættes mens barnet eller den unge bor hjemme. Barnet eller den unge kan også anbringes udenfor hjemmet. De fleste støtteforanstaltninger forudsætter, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, som skal afdække bekymringer og ressourcer i forhold til det enkelte barn og barnets netværk. Når der er iværksat støtte, skal sagsbehandleren følge op på handleplanen første gang efter 3 måneder og derefter minimum hver 6. måned indtil barnet eller den unge er i trivsel og støtten afsluttes.
  En række kommuner har de seneste år arbejdet med at omlægge deres arbejde på udsatte børn og ungeområdet til en tidligere forebyggende og mere effektiv praksis. Målet med omlægningen er at sikre en styrket opfølgning på indsatsernes effekt, så indsatsen kan justeres hurtigere, styrke inddragelsen af børn og forældre samt styrke det tværfaglige samarbejde med fokus på den tidlige opsporing og forebyggelse.
  Et af redskaberne i omlægningen i mange kommuner er en investering i sagsbehandlingen. En investering i sagsbehandlingen betyder, at der kan ske en hyppigere opfølgningen på de igangsatte indsatser, så de hurtigere kan justeres ved behov og barnet sikres derved hurtigere en effektiv støtte. På den måde kan investeringen i sagsbehandlingen medvirke til at undgå, at børn og unge får behov for mere indgribende og langvarig støtte.
  Investeringen i sagsbehandlingen bliver betragtet som en væsentlig forudsætning for, at der kan arbejdes med en generel omstilling af mindset og indsatser med større vægt på den tidlige forebyggelse. Roskilde Kommune har deltaget i Socialstyrelsens referencekommuneprojekt, som har haft til formål at videndele og inspirere til omstilling på tværs af kommuner, men der er ikke taget stilling til spørgsmålet om investering i sagsbehandlingen i Roskilde Kommune.
  Ved udgangen af 2017 var der 1.575 åbne sager i Børn og Unge. Sagerne fordelte sig mellem Forvisitationen (147), Børn (318), Unge (373), Handicap (604) samt 106 sager med uledsagede flygtninge. Det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver i Børn, Unge og Flygtningeafsnittet er ca. 30 sager. I Handicap er sagstallet ca. 40 sager pr. rådgiver.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 41

  Godkendt, således at udvalget får et oplæg til behandling i juni 2018.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 42 Ansøgning om puljemidler til børn og unge med psykiske vanskeligheder

  Pkt. 42

  Ansøgning om puljemidler til børn og unge med psykiske vanskeligheder

  Sagsnr. 303142 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag skal der tages stilling til, om Roskilde Kommune ønsker at indgå et samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og 2 andre kommuner i regionen om at søge eksterne midler. Midlerne skal bruges til at tilbyde børn og unge med psykiske vanskeligheder en mere sammenhængende og styrket indsats. Det er et krav for at modtage midler fra puljen, at regionen og mindst 2 kommuner i regionen ansøger om midlerne i fællesskab, samt at der foreligger lokale politiske godkendelser til ansøgningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der søges fælles satspuljemidler i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien og 2 andre kommuner i regionen for at styrke indsatsen for børn og unge med psykiske vanskeligheder.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I satspuljeaftalen for sundheds- og ældreområdet er der i 2018-2020 afsat 33,5 mio. kr. til at implementere og udbrede forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i regioner og kommuner. I forløbsprogrammerne er der særligt fokus på børn og unge med ADHD, spiseforstyrrelser og angst og/eller depression. Denne målgruppe er en stigende målgruppe i Roskilde Kommune.
  Formålet med puljen er at tilbyde børn og unge med psykiske vanskeligheder en mere sammenhængende indsats samt den bedst mulige udredning og behandling for at forebygge behov for behandling med medicin. Målet er at understøtte sammenhængende indsatser med høj kvalitet, hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samt inddragelse af barnet, den unge og forældre eller andre pårørende. Allerede eksisterende initiativer skal understøttes, der skal iværksættes nye indsatser eller eksisterende initiativer skal styrkes.
  Børne- og Ungdomspsykiatrien har rettet henvendelse til Roskilde Kommune og anmodet om, at indgå i et samarbejde om at søge midler til at implementere forløbsprogrammerne og dermed styrke indsatsen til børn og unge med psykiske vanskeligheder. Faxe og Kalundborg Kommune vil også indgå i samarbejdet. Visionen er at tilbyde en mere omfattende og tværsektoriel indsats til børn, unge og deres familier.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 42

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 43 Status på SSP-indsatsen

  SSP-organiseringen.pdf

  Pkt. 43

  Status på SSP-indsatsen

  Sagsnr. 204582 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget får en årlig status på samarbejdet mellem Skole, Socialområdet og Politiet (SSP).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  SSP-samarbejdet koordinerer de kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge op til 18 år i Roskilde Kommune. SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi samt Boligselskabet Sjælland. SSP er organiseret i 5 lokalgrupper. I grupperne deltager repræsentanter fra skoler, klubber, politiet, ungdomsskolen, Boligselskabet Sjælland, Børn og Unge samt de to forvaltningsansatte SSP-konsulenter. Lokalgrupperne screener og identificerer lokalt uroskabende adfærd, mistrivsel og begyndende kriminalitet blandt mindreårige i relation til enkelte individer og grupperinger. SSP organisationen planlægger også generelle kriminalitetsforebyggende indsatser og kampagner.
  Der kan nedsættes ad hoc SSP-grupper efter behov og andre relevante aktører kan inddrages. SSP understøtter den boligsociale helhedsplan omkring unge og forældre i de lokale boligområder med konkrete initiativer. SSP-konsulenterne har blandt andet deltaget i forældrekurser og i den boligsociale beredskabsplan, hvor der sættes indsatser i gang i boligområdet ved konkret behov.
  Der indgår fortsat en SSP-konsulent i radikaliseringsnetværket i Midt- og Vestsjællands Politikreds, som sikrer viden og kompetence i relation til håndtering af bekymring om radikalisering og ekstremisme.
  I 2017 har der i SSP samarbejdet været fokus på alkohol og rusmidler. SSP-konsulenterne har deltaget i forældremøder på 6. og 7. klassetrin om unges alkoholforbrug og udskydelse af debutalder. De har også deltaget i den kommunale indsats om at nedsætte de unges alkoholforbrug på ungdomsuddannelserne. SSP organisationen har også i 2017 arbejdet med blandt andet antimobbestrategier.
  I 2017 har der også været fokus på de unges brug af det offentlige rum, herunder ophold i Folkeparken. Der har været et tæt samarbejde mellem Politiet, klubber/skoler, Veje og Grønne områder, Natteravnene og opsøgende medarbejdere om at koordinere indsatserne, herunder de kommunale medarbejderes tilstedeværelse i parken.
  Børne- og Ungdomskriminaliteten har de senere år været faldende både på landsplan og i Roskilde Kommune. I 2015 var der i Roskilde Kommune 76 sigtede. Antallet af sigtede faldt til 71 i 2016 og 63 i 2017. En SSP-konsulent har ugentlige møder med politiet om konkrete unge, som er i risiko for at udvikle kriminel adfærd for at sikre en forebyggende indsats. Unge, der sigtes første gang, og deres forældre tilbydes et kriminalitetsforebyggende hjemmebesøg.
  For unge, som sigtes for alvorlig kriminalitet, skal der afholdes et netværkssamråd med den unge, den unges forældre og andre relevante personer fra den unges netværk indenfor 7 dage. Der skal desuden udarbejdes en handleplan for at forebygge yderligere kriminalitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 43

  Drøftet.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 44 Status på Min Uddannelse

  Pkt. 44

  Status på Min Uddannelse

  Sagsnr. 299480 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på MinUddannelse i forlængelse af Skole- og Børneudvalgets drøftelser den 9. januar 2018. Der foreligger endnu ikke et resultat fra den arbejdsgruppe, der er nedsat af Undervisningsministeriet. Udvalget vil i mødet få en præsentation af læringsplatformen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 9. januar 2018, at ”Med hensyn til situationen pt. konstaterer udvalget, at:
  a) der er ikke noget krav overfor skolerne om dokumentation ift. færdigheds- og vidensmål
  b) lærerne skal imidlertid arbejde med læringsmål i den digitale platform indenfor de fag, hvor der er krav om en elevplan. Det fremgår af bilag, hvilke krav der er for de enkelte fag og årgange
  c) resten af mulighederne i Min Uddannelse er pt. muligheder, der kan anvendes i det omfang, det ønskes lokalt på skolen.
  Med hensyn til en eventuel ændret fremtidig situation afventes som udgangspunkt resultatet af den ministerielle arbejdsgruppes arbejde, idet udvalget dog under alle omstændigheder ønsker sagen om Min Uddannelse på igen senest på udvalgets møde i april 2018”.

  Som udvalget tidligere er blevet oplyst om har Undervisningsministeriet nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af foråret 2018 skal udarbejde et oplæg til, hvordan man kan udmønte Fælles Mål på de digitale læringsplatforme. Det skal kortlægges, hvordan læringsplatformene kan bruges til opfyldelse af folkeskolens formålsparagraf, og hvordan arbejdet med læringsplatformene reelt bliver en understøttelse og et brugbart redskab for lærerne i undervisningen. Der er endnu ikke kommet nogen udmelding fra ministeriet om, hvad resultatet af arbejdsgruppens arbejde viser.
  Af sagen som Skole- og Børneudvalget behandlede den 9. januar 2018 fremgår blandt andet, at lærerne skal arbejde med læringsmål i den digitale platform indenfor de fag, hvor der er krav om en elevplan.
  Forvaltningen har efter udvalgets behandling af sagen den 9. januar 2018 holdt et seminar med skolernes ledere og vejledere fra de pædagogiske læringscentre med fokus på, hvordan man på nuværende tidspunkt kan arbejde med elevplanen i Min Uddannelse. Samtidig er alle skoler informeret om, at resten af mulighederne i Min Uddannelse kan anvendes i det omfang, det ønskes på den enkelte skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 44

  Drøftet. Udvalget behandler en sag om Min Uddannelse igen, når der er nyt fra Ministeriets arbejdsgruppe, dog senest i juni 2018.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 45 Visitation til eksterne tilbud

  Pkt. 45

  Visitation til eksterne tilbud

  Sagsnr. 303100 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget drøfter visitation til eksterne tilbud på udvalgets område som opfølgning på drøftelser i Økonomiudvalget i januar 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det præciseres i den fremtidige visitation til døgnanbringelse, aflastning og dagbehandling på udvalgets område, at et grundlag for fravalg af et tilbud kan være, hvis tilbuddet har væsentlige anmærkninger fra tilsynet af faglig eller økonomisk art, eller på anden måde ikke lever op til de krav til sociale og etiske forhold, som fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Børn og unge kan efter reglerne i serviceloven visiteres til døgnanbringelse, aflastning og dagbehandling. Døgnanbringelse og aflastning kan ske i tilbud, der er godkendt af Socialtilsynet og kan være tilbud, som drives kommunalt, regionalt eller privat. Der er dog visse tilbud, som ikke er omfattet af Socialtilsynets kompetence. Det gælder bl.a. aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1, aflastning og døgnanbringelse i barnets netværk samt dagbehandlingstilbud. Ved visitation til dagbehandlingstilbud er det Børn og Unge og skolen/PPR, der følger op på indsatsen i forhold til det enkelte barn. Herudover fører beliggenhedskommunen tilsyn med undervisningen på de interne skoler i dagbehandlingstilbud.
  Afgørelsen om visitation til døgnanbringelse, aflastning og dagbehandling sker altid efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn eller unges behov og forudsætninger og i samarbejde med forældrene og barnet eller den unge. En afgørelse efter serviceloven træffes på baggrund af faglige (behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige) og økonomiske hensyn.
  Når der visiteres til et privat tilbud, et regionalt tilbud eller et tilbud i en anden kommune indgår Roskilde Kommune kontrakt med leverandøren. Afgørelsen om visitation træffes af et visitationsudvalg.
  Det indskærpes fremadrettet, at der er en række principper og procedurer, der gælder i forbindelse med en kontraktindgåelse:
  - Forvaltningen gennemser tilsynsrapporter fra Socialtilsynet og andre tilsynsmyndigheder og er opmærksom på tilsynets anmærkninger af faglig eller økonomisk art i forhold til et aktuelt tilbud, når der er tale om tilbud, som er omfattet af Socialtilsynets kompetence
  - Roskilde Kommune har en Indkøbs- og udbudspolitik, der også stiller krav til en række etiske og sociale forhold, der skal være opfyldt ved kontraktindgåelse
  Socialtilsyn Øst, Holbæk, fører det driftsorienterede tilsyn med døgntilbud efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5-7, og forvaltningen fører det personrettede tilsyn, der har til formål at sikre, at den hjælp, der er truffet afgørelse om at yde, fortsat opfylder sit formål. Beliggenhedskommunen fører tilsyn med tilbud med dagbehandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 45

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet og bemærker, at "Sagsfremstillingen findes mangelfuld og skæv, idet det beskrevne alene vil være et fragment af en visitationspolitik, altså hvordan kommunen prioriterer når der skal vælges det tilbud der samlet er det mest rigtige for den berørte borger og for RK. I sagen som den ser ud nu, savnes først og fremmest en beskrivelse af hvad der gør at tilbud tilvælges. Derudover savnes konkrete beskrivelser af hvad det er for typer af de diffust omtalte anmærkninger mv., der angiveligt skulle kunne gøre at man vil fravælge tilbud der er godkendt til at forefindes på tilbudsportalen.
  Sagen kan i den nuværende udformning efterlade et indtryk af, at man lokalt ikke ønsker at efterleve ministersvaret fra dec. 2017, samt at man ønsker at forbeholde sig alene at fravælge tilbud og slet ikke visitere."
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 46 Samarbejdsanalyse for skoler, SFO, klubber og foreningsliv

  Bilag_om_samarbejde_mellem_skole_SFO_klubber_og_foreningsliv.pdf

  Pkt. 46

  Samarbejdsanalyse for skoler, SFO, klubber og foreningsliv

  Sagsnr. 301961 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at fremme samarbejdet mellem skoler, SFO, klubber og det lokale foreningsliv er det med budget 2018 aftalt, at der udarbejdes en analyse af andre kommuners erfaringer med samarbejdet. Sagens indstillingspunkter behandles i Skole- og Børneudvalget, og sagen forelægges til orientering for Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. samarbejdsanalysen drøftes med henblik på inspiration til fremme af samarbejde, og
  2. der arbejdes med at samarbejdet mellem SFO, klubber og foreninger fremmes.

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at ”Skole- og Børneudvalget arbejder med at fremme samarbejdet mellem skoler, SFO, klubber og det lokale foreningsliv. Til inspiration og fremme for dette arbejde ønsker parterne udarbejdet en analyse af erfaringer fra andre kommuner til forelæggelse i Skole- og Børneudvalget”.
  Forvaltningen har indhentet oplysninger fra andre kommuner og DGI om deres erfaringer med samarbejde mellem skoler, SFO, klubber og foreninger. DGI vurderer umiddelbart, at kommunerne generelt stadig er i gang med at afsøge gode rammer for at få flere samarbejder mellem skoler og foreninger, og at Roskilde Kommune i den sammenhæng er langt fremme.
  På baggrund af analysen, som fremgår af bilag, peger forvaltningen på, at der er muligheder for at udvide de gode erfaringer og koncept for samarbejde, der er mellem skoler og foreninger til også at omfatte SFO og klubber. Ved at udvide samarbejdet til også at omfatte SFO og klubber kan der opstå andre muligheder for indhold end det er muligt indenfor skoledagen. Ved at udvide samarbejdet kan det også være med til at introducere flere børn til foreningslivet. Flere foreninger anvender fx idrætsfaciliteter på skolerne fra sidst på eftermiddagen, og de samme faciliteter kan anvendes af SFO og klubber frem til foreningsmedlemmerne begynder. Den sammenhængende dag for børnene kan også fremmes ved at udvikle forløb på tværs af skole, SFO og klub.
  Analysen kan give inspiration til, at de eksisterende samarbejder videreudvikles ved at der for eksempel kan arbejdes på at formidle undervisningsmateriale til forløbene, og der kan afholdes netværksmøder for foreninger, skoler, SFO og klubber.
  Analysen viser, at kommunerne organiserer samarbejdet på forskellig vis, og flere kommuner har afsat særlige midler, der skal understøtte samarbejdet. I Aalborg Kommune bliver der udarbejdet læringsmateriale til forløb i de forskellige idrætsgrene. Slagelse har partnerskabsforeninger, der forpligtes på en række forløb på skolerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 46

  Ad 1.: Drøftet.
  Ad 2.: Godkendt, således at udvalget får en opfølgning på udvikling af samarbejdet ultimo 2018.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 47 Procesplan for ændring af ressource-model på skoleområdet

  Pkt. 47

  Procesplan for ændring af ressource-model på skoleområdet

  Sagsnr. 278964 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole og Børneudvalget godkendte den 4. oktober 2016 principper for en ny ressourcemodel på skoleområdet efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen. Da der var behov for at belyse flere elementer i modellen besluttede udvalget efterfølgende, at der ikke blev arbejdet videre efter den hidtidige procesplan. Af orienteringssag til udvalget den 6. juni 2017 fremgik det, at der skal arbejdes videre med en ny og forenklet ressourcemodel på skoleområdet i løbet af 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at procesplan for ændring af ressourcemodellen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 1. marts 2016, at der skulle udarbejdes en procesplan for ændring af ressourcemodel på skoleområdet. Den 6. december 2016 besluttede udvalget, at der ikke arbejdes videre med en ny ressourcemodel efter den tidligere besluttede procesplan.
  De nye principper for ressourcemodellen, der er besluttet den 4. oktober 2016, tager udgangspunkt i en forenkling af den hidtidige ressourcemodel, så der kommer en bedre sammenhæng mellem de reelle omkostninger på den enkelte skole og den ressource, der tildeles. Den nye model skal baseres på færre og dynamiske parametre, som kan tage højde for udsving i det underliggende grundlag: en grundtildeling, en klassetildeling, en klassekvotient ved klassetildeling, en elevtildeling, en socioøkonomisk tildeling og en driftstildeling.
  Skole- og Børneudvalget skal nu arbejde videre med konkretisering af forslag til ressourcetildeling, og forvaltningen foreslår derfor følgende tidsplan:
  - April/maj: særskilt møde med introduktion til ressourcemodellen for Skole- og Børneudvalget
  - Maj temadrøftelse på udvalgets møde om ressourcetildelingsmodel på skoleområdet med henblik på at få en status på det hidtidige arbejde omkring ressourcemodellen samt indblik i, hvilke muligheder, der er for at udarbejde konkrete forslag til ressourcefordeling imellem skolerne
  - 3. kvartal 2018 præsenteres konkrete forslag til ændringer af ressourcemodellen, der efterfølgende kan sendes i høring, inden der træffes en endelig beslutning om en endelig indfasning af en ny model
  - Januar 2019, gradvis indfasning af ny ressourcemodel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 47

  Godkendt, dog således at der holdes to møder til introduktion i april/maj og temadrøftelsen flyttes til udvalgets møde i juni 2018.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 48 Opfølgning på afgangsklassernes sidste skoledag

  Pkt. 48

  Opfølgning på afgangsklassernes sidste skoledag

  Sagsnr. 302485 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget behandlede den 13. marts 2018 en sag om afgangsklassernes sidste skoledag. Forvaltningen præsenterer med denne sag forslag til, hvordan der i forhold til dette års sidste skoledag, som falder den 30. maj, kan arbejdes for et fokus på elevernes fællesskab og en begrænsning i de unges indtag af alkohol.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skolerne i forbindelse med sidste skoledag den 30. maj 2018 så vidt muligt planlægger med aktiviteter på skolerne, så der er mindre fri tid fra arrangement på skolen slutter til klassernes egne arrangementer om aftenen begynder, og
  2. der rettes henvendelse til skolebestyrelserne med opfordring til en dialog med afgangseleverne og deres forældre om at sidste skoledag afholdes uden indtagelse af alkohol.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 13. marts 2018 ”at sidste skoledag fremover skal afvikles på en sådan måde, at det begrænser de unges forbrug af alkohol.
  Udvalget er klar over, at der ikke findes nogen nemme løsninger på problemstillingen, men at det kræver dialog og samarbejde med skolebestyrelserne og forældrene, skoleledelserne og eleverne”.
  Udvalget har derfor bedt om ”et forslag til, hvordan man på kort sigt og på langt sigt kan tilrettelægge sidste skoledag, så det begrænser de unges indtagelse af alkohol, og med en høj grad af fokus på fællesskab, og hvor man i større omfang inddrager forældre og skolebestyrelse i afvikling og dialogen omkring sidste skoledag”.

  Denne sag handler om den kommende sidste skoledag, den 30. maj 2018, et fælles arrangement allerede er under planlægning. Forvaltningen vil i 3. kvartal 2018 vende tilbage med en sag om, hvordan der kan tilrettelægges en fremadrettet proces med bred involvering af skolebestyrelser, forældre og elever for at afholde sidste skoledag med fokus på det lokale fællesskab og uden indtag af alkohol. Dette vil også indgå i programmet for skole/SFO/klubforum den 16. maj.
  For den kommende sidste skoledag foreslår forvaltningen, at der i regi af SSP og i samarbejde med skolernes ledelse drøftes, hvilke muligheder der er for at begrænse elevernes indtag af alkohol. Det gælder særligt for den del af dagen, hvor eleverne er på skolen og ved deltagelse i det fælles arrangement, der planlægges på Eriksvej ved Paramount. Afgangseleverne er typisk mellem 15-17 år og en stor del af dem er derfor også under de 16 år, som er aldersgrænsen for at købe alkohol under 16,5% og 18 år for alkohol over 16,5%.
  Samtidig foreslår forvaltningen, at der sendes et brev til skolebestyrelserne med opfordring til, at der alle på skoler tages initiativ til en dialog med forældre og afgangselever om alkoholforbruget i forbindelse med sidste skoledag. Der vil også i brevet blive lagt op til en opfordring til, at forældrene ikke bakker op om, at afgangseleverne drikker alkohol, og særligt stærk spiritus, i forbindelse med dagen. Samtidig opfordres der til, at der i planlægningen af sidste skoledag på den enkelte skole vurderes, hvilke aktiviteter og handlinger, der kan indgå for at understøtte en sidste skoledag uden elevernes indtag af alkohol.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 48

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt således at forvaltningen også udarbejder forslag til brev skolerne kan sende til forældre.
  Udvalget beslutter tillige, at der i regi af forvaltningen, SSP og i samarbejde med skolernes ledelse igangsættes aktiviteter og tiltag, der kan bidrage til fokus på fællesskab og til at begrænse elevernes indtag af alkohol i forbindelse med det fælles arrangement, der planlægges på Eriksvej ved Paramount.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 49 Ansøgning om kommunalisering af Vindinge Børnehus

  Ansoegning_om_kommunalisering.pdf Referat_fra_bestyrelsesmoede_den_20._marts_2018.pdf

  Pkt. 49

  Ansøgning om kommunalisering af Vindinge Børnehus

  Sagsnr. 303307 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Vindinge Børnehus har ansøgt om at blive kommunal institution. Institutionen overdrager ejendomme og alle aktiver til Roskilde Kommune ved kommunaliseringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ansøgningen fra Vindinge Børnehus imødekommes, så Vindinge Børnehus overgår til kommunal institution pr. 1. august 2018, og
  2. afdelingen indgår i område Roskilde Syd.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Vindinge Børnehus har sendt en ansøgning om at ophæve sin status som selvejende institution og overgå til kommunal institution. Ansøgningen fremgår af bilag.
  Vindinge Børnehus, Stærkendevej 15, matrikel nr. 26AO, Vindinge, 4000 Roskilde, er en selvejende institution normeret til 39 vuggestuebørn og 125 børnehavebørn. Børnehuset er beliggende i to ejendomme, hvor den ene tilhører børnehuset og den anden tilhører Roskilde Kommune. Grunden som begge ejendomme er beliggende på ejes af børnehuset. Kommunen har i dag driftsoverenskomst med børnehuset og visiterer pladser til institutionen.
  Ved en kommunalisering overdrager Vindinge Børnehus ejendommen og alle aktiver til Roskilde Kommune.
  En kommunalisering af Vindinge Børnehus medfører, at driftsoverenskomsten med Roskilde Kommune skal opsiges. Bestyrelsen skal ansøge Civilstyrelsen om samtykke til opløsning og overdragelse af den selvejende institutions formue, herunder ejendommen, matrikel nr. 26AO, Vindinge, 4000 Roskilde, til Roskilde Kommune.
  Ejendommen har ifølge den seneste offentlige vurdering fra 2017 en samlet ejendomsværdi på 4.600.000 kr. Roskilde Kommune har, ved det seneste bygningssyn i september 2017, vurderet ejendommenes samlede tilstand til 2, hvor der er og forestår en del almindelige vedligeholdelsesopgaver.
  Ved en kommunalisering af børnehuset overgår arbejdsgiverkompetencen og ansvaret overfor de ansatte samt det økonomiske ansvar for driften til Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  De årlige driftsudgifter til institutionen vil være uændrede.
  Der vil være engangsudgifter forbundet med overdragelse af ejendommene til eksempelvis tinglysning af skøde.
  Ved seneste budgetopfølgning i februar 2018 forventedes børnehusets regnskab for 2018 at være i balance. Der tages dog forbehold for, at der kan komme et merforbrug, der så i givet fald kan finansieres indenfor rammen til dagtilbud.
  Vindinge Børnehus har fra Roskilde Kommune i 2014 modtaget lån på 4.155.640,78 kr. som i henhold til driftsoverenskomsten er sikret ved gældsbrev. Restgælden på dette lån er pr. 1. januar 2018 3.740.077 kr. Da kommunen ved kommunaliseringen af børnehuset får overdraget ejendommen vederlagsfrit vil gældsbrevet i den forbindelse betragtes som indfriet.
  Roskilde Kommune tilføres ejendom med en samlet værdi vurderet til 4.600.000 kr. i 2017. Det bemærkes, at ejendommens markedsværdi ikke kendes. Der er ikke gæld i ejendommen.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 49

  Anbefales.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 50 Afstemning om madordninger på dagtilbudsområdet

  Retningslinjer_for_fravalg_af_bespisningsordning_i_dagtilbud_i_Roskilde_Kommune.pdf Oversigt_over_bespisningsordninger_paa_0-6_aars_omraadet_i_Roskilde_Kommune_i_perioden_2017_-2018.pdf

  Pkt. 50

  Afstemning om madordninger på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 301410 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde madordning til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud. Forældrene i dagtilbuddene skal hvert 2. år vælge, om de ønsker madordning i dagtilbuddet. I Roskilde Kommune blev forældrene sidst spurgt i 2016. Roskilde Kommune serverer mad i hovedparten af alle dagtilbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. afstemning om madordning gennemføres i perioden 7. maj – 30. maj 2018, så eventuelle ændringer i madordning træder i kraft pr. 1. januar 2019,
  2. for det kommunale dagtilbud Fuglebakken bliver afstemningen et valg eller fravalg af levering af mad fra en nærliggende institution med egenproduktion,
  3. for de selvejende institutioner Dyssegården og Engblommevej bliver afstemningen et valg eller fravalg af mad leveret fra en ekstern leverandør, og
  4. for de øvrige dagtilbud bliver afstemningen et valg mellem den eksisterende madordning eller et fravalg af denne.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde madordning til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud i kommunen, og forældrene skal hvert andet år vælge om de ønsker madordning. Madordningen omfatter morgenmad, frokost og mellemmåltider.
  I Roskilde Kommune har forældrene i de fleste dagtilbud valgt en madordning for børnene. Fuglebakken, Dyssegården og Engblommevej har i dag ikke madordning. Maden produceres enten i dagtilbuddene eller leveres af en ekstern leverandør, hvor der pt. er aftale med ”Fru Hansens Kælder”. Enkelte dagtilbud får mad leveret fra et andet dagtilbud. Oversigt over de aktuelle madordninger i de enkelte dagtilbud fremgår af bilag.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. oktober 2010 retningslinjer for afstemning om madordning. For de kommunale dagtilbud, der er omfattet af områdeledelse, skal afstemningen foregå i hver enkelt afdeling, og afstemningen skal ske blandt alle forældre. Forældrene kan fravælge madordningen, men der skal være et flertal mod madordningen blandt alle forældre, for at en beslutning om fravalg er gyldig. Forældregruppens beslutning gælder for alle børn i afdelingen dvs. både for vuggestuebørn og for børnehavebørn. I de selvejende dagtilbud træffes beslutningen af bestyrelsen. Fravælges madordningen, skal den ophøre senest 6 måneder efter fravalget. Retningslinjerne fremgår af bilag.
  Forvaltningen foreslår, at afstemningerne gennemføres i perioden 7. maj – 30. maj 2018, så eventuelle fravalg kan træde i kraft pr. 1. januar 2019, og eventuelle opsigelser af kontrakter med leverandører, ansættelseskontrakter m.v. kan ske rettidigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der kan komme yderligere udgifter for 2019, hvis dagtilbud, der i dag ikke har madordning, vælger madordninger, omvendt vil fravalg af madordninger have den modsatte effekt. Opdaterede forhold vedrørende madordninger vil indgå i budget 2019. Madordningerne koster i 2018 i gennemsnit 887 kr. pr. måned og forældrene betaler 62,81 pct. af udgiften – 557 kr. Det er muligt at opkræve 100 pct. i forældrebetaling for madordning.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 50

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 51 Regulering af forældrebetaling ved eventuel konflikt

  Pkt. 51

  Regulering af forældrebetaling ved eventuel konflikt

  Sagsnr. 303018 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med overenskomstforhandlingerne er der varslet strejke og lockout. Der er i Roskilde Kommune varslet strejke på FOAs område for alle dagplejere, for medarbejdere på FOAs område i 4 kommunale børnehuse og 1 selvejende institution. KL har varslet lock-out, som for Roskilde Kommune omfatter alle dagtilbud, klubber, skoler og SFO’er med undtagelse af specialområderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forældrebetaling tilbagebetales, såfremt et barn ikke kan komme i dagtilbud, sfo eller klub i 5 hverdage eller derover som følge af, at den varslede konflikt gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Konsekvensen ved den varslede strejke i de 4 kommunale børnehuse: Gundsømagle, Bella Luna, Peblingevej, og Hyrdehøj er, at der vil være færre medarbejdere på arbejde, hvorfor der også skal være færre børn til stede i det enkelte børnehus. Forældrene i de fire børnehuse er orienteret om situationen og er blevet bedt om at angive deres mulighed for selv at passe barnet i de dage den eventuelle strejke vil forekomme.
  Såfremt lockouten bryder ud må det forventes, at størsteparten af alle dagtilbud, klubber og skoler/SFOer bliver lukket.
  Forvaltningen indstiller, at byrådet tager stilling til regulering af forældrebetalingen ved en længerevarende konflikt, hvor mange forældre ikke kan benytte dagtilbud, sfo og klub til deres børn.
  Af en redegørelse fra det nuværende Børne- og Socialministerium fremgår det, at ”udgangspunktet er, at forældre kun skal betale for en ydelse, som kommunen leverer. Hvis dagtilbuddet er lukket på grund af konflikt, har forældrene krav på en tilsvarende reduktion i deres egenbetaling. Der gælder dog også i disse situationer de sædvanlige regler om administrativ konveniens og proportionalitet. Kommunerne må derfor konkret vurdere, om omkostningerne ved at betale egenbetalingen tilbage til forældrene står mål med det beløb, som forældrene kan få tilbage. Beløbets størrelse vil bero på, hvor længe institutionen har været lukket på grund af konflikt, og det skal sammenholdes med de ressourcer, der vil medgå til at gennemføre tilbagebetalingen”.
  Forvaltningen indstiller, at der vil ske tilbagebetaling såfremt et barn i minimum 5 hverdage ikke kan benytte dagtilbud, sfo eller klub på grund af klub. Der vil også ske tilbagebetaling for madordning, såfremt der ikke er adgang til det minimum 5 hverdage. Det svarer til, at der i forvejen sker regulering af forældrebetaling i dagplejen, når en dagplejer er fraværende i minimum 5 hverdage og der ikke benyttes andet dagtilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Såfremt konflikten bliver en realitet vil der være mindreudgifter for kommunen ved fx lukning af dagtilbud, SFO og klubber, som kan finansiere de udgifter, der vil være forbundet med eventuel regulering af forældrebetaling.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 51

  Anbefales.

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 52 Eventuelt

  Pkt. 52

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 52

  - Besøgsture i maj og juni til tilbud på udvalgets område
  - Danske Skoleelever besøger udvalget i mødet i juni

  Fraværende: Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 53 Oprettelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Udkast_til_aftale_om_samarbejde_vedroerende_Forberedende_Grund_Uddannelse_FGU_mellem_Greve_Hoeje-Taastrup_Lejre_Roskilde_og_Solroed_kommuner.pdf

  Pkt. 53

  Oprettelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Sagsnr. 303027 Skole- og Børneudvalget Åbent Åbent punkt

  Resume

  I 2019 oprettes en ny statslig selvejende uddannelse; FGU. Roskilde Kommune skal sammen med landets øvrige kommuner via KKR indstille til undervisningsministeren, hvor den nye uddannelse skal placeres. Der redegøres for den proces, som Roskilde Kommune er en del af med henblik på dannelse af den nye uddannelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle og underskrive samarbejdsaftalen mellem Greve, Høje-Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner om at danne en Forberedende Grunduddannelsesinstitution, og
  2. der udpeges en udvalgsformand til institutionens kommende bestyrelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen forelægges enslydende i Skole- og Børneudvalget samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Med reformen ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” skal der fra august 2019 oprettes en ny statslig uddannelse; Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det er en ny uddannelse, som erstatter følgende nuværende uddannelser: Produktionsskole, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse, Almen Voksenuddannelse, Ordblindeundervisning for voksne samt Forberedende Voksenundervisning.
  FGU er for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring om fremtidig uddannelse og beskæftigelse, og uddannelsen er opdelt i tre spor: Almen grunduddannelse, Produktionsuddannelse og Erhvervsgrunduddannelse.
  For hver FGU-institution nedsættes en bestyrelse sammensat af et medlem fra hver kommunalbestyrelse i institutionens dækningsområde, en arbejdsgiverrepræsentant, en repræsentant fra fagbevægelsen, en repræsentant fra erhvervsskolesektoren samt to medarbejderrepræsentanter, hvoraf én har stemmeret.
  Kommunekontaktrådene (KKR) er af Undervisningsministeriet blevet anmodet om, frem mod den 1. juni 2018, at koordinere processen og indstillingen til ministeren for at etablere kommunale samarbejder om FGU-institutioner og –skoler. Det er på baggrund af denne tidsfrist, at sagen forelægges nu.
  Roskilde Kommune har på administrations- og borgmesterniveau været i dialog med Greve, Høje-Taastrup, Lejre og Solrød kommuner om et muligt samarbejde om FGU. Det er oplagt med et sådant samarbejde af flere grunde: De fem kommuner udgør for det første et geografisk område, der hører naturligt sammen, og hvor der i forvejen er stor interaktion på en række andre områder også. Endvidere og i fortsættelse heraf færdes de unge uddannelsessøgende allerede i dag på tværs af kommunegrænserne, hvilket også skal ses i lyset af veludviklede infrastrukturelle forbindelser med tog og bus m.v. Hertil kommer, at der allerede eksisterer en række store og veletablerede uddannelsesmuligheder og –visioner, som danner et yderst konstruktivt grundlag for oprettelse af FGU.
  I henhold til vedlagte udkast til samarbejdsaftale oprettes der skoler i Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup og Greve, mens Solrød Kommune får en afdeling/matrikel fra Høje-Taastrup/Greve Kommunes produktionsskole. Institutionen placeres i Høje-Taastrup Kommune, mens Roskilde Kommune starter med at have formandsposten i den kommende FGU-bestyrelse.
  Udkastet til samarbejdsaftale skal behandles i de fem kommuner og derfra færdigforhandles og underskrives.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 53

  Ad 1.: Anbefales
  Ad 2.: Udvalget anbefaler, at det bliver formanden for Skole- og Børneudvalget

  Fraværende: Gitte Simoni (O).