You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 12, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 66 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 66

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 66

  Der er udsendt en tillægsdagsorden, der optages på dagsordenen. Pkt. 81 behandles efter pkt. 77. Pkt. 67 udgår af dagsordenen.

 • Pkt. 67 Møde med Danske Skoleelever

  Oplaeg_Danske_Skoleelever.pdf

  Pkt. 67

  Møde med Danske Skoleelever

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget holder møde med interesseorganisationen Danske Skoleelever, som repræsenterer elever i den danske folkeskole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget holder møde med Danske Skoleelever for at drøfte det politiske oplæg, som elevorganisationen har udarbejdet. Det politiske oplæg indeholder 8 løsningsforslag på den udfordring, som elevorganisationen mener der er med manglende læringslyst i de ældste klasser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 67

  Udgår.

 • Pkt. 68 Tidlig indsats på skole- og børneområdet

  Pkt. 68

  Tidlig indsats på skole- og børneområdet

  Sagsnr. 302254 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om arbejdet med at styrke en tidlig indsats for børn og unge, der er i begyndende mistrivsel, eller på anden vis i en udsat position. Forvaltningen vil i mødet give et kort oplæg om arbejdet med tidlig indsats, som vedrører hele Skole og Børns område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget får en status på arbejdet med en tidlig indsats primo 2019.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det kan have store konsekvenser for børn og unge, hvis der ikke reageres i tide i forbindelse med begyndende mistrivsel. Tidlig indsats kan være i forhold til barnets alder, men det kan også være tidlig indsats i forhold til, at en given situation udvikler sig.
  Der er i Roskilde Kommune igennem årene igangsat mange tiltag for at styrke en tidlig indsats. Dette arbejde bygges der nu videre på ved at sætte fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere fra alle områder i Skole og Børn kan betyde, at børn og unge i tide får den rette støtte og hjælp. Formålet er at opnå en tidlig opsporing af børn og unge, der har behov for særlig støtte, så de får de bedste forudsætninger for deres opvækst og udvikling samt at mindske betydningen af social baggrund.
  Målgruppen er som udgangspunkt alle børn og unge, da alle børn og unge kan blive ramt af midlertidig eller øget udsathed.
  I processen for arbejdet med den tidlige indsats bliver medarbejdere fra institutioner, skoler og forvaltning mv. inddraget for at dele viden og finde løsninger til at styrke det tværfaglige samarbejde. Der vil også ske en inddragelse af børn, unge og forældre for at deres perspektiver, forslag og behov kan indgå i arbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 68

  Godkendt, således at udvalget får en status i andet halvår 2018.

 • Pkt. 69 Omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

  Bilag_1.pdf

  Pkt. 69

  Omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

  Sagsnr. 302754 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget drøftede den 10. april 2018 en styrket tidlig og forebyggende indsats. Udvalget bad forvaltningen udarbejde et oplæg til, hvordan en investering i sagsbehandlingen på området kan bidrage til en styrket tidlig indsats. Med denne sag forelægges 3 forskellige scenarier for at investere i en omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en budgetblok for et eller flere af de tre omstillingsscenarier: Børneområdet (0-13 årige), Ungeområdet (13-18/23 årige), Det samlede børne- og ungeområde (0-18/23 årige).

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Målet med at investere i sagsbehandlingen er at understøtte, at sagsbehandlingen er karakteriseret ved systematik, høj dokumentationskvalitet, hyppig inddragelse og opfølgning på den iværksatte støtte gennem tættere kontakt til barnet/den unge, familie, netværk og samarbejdspartnere. Effekten heraf forventes at være, at børn og unge hjælpes tidligere i problemudviklingen, og i højere grad støttes i et så almindeligt børne- og ungdomsliv som muligt.
  Andre danske kommuner, som efter svensk forbillede har investeret i sagsbehandlingen, har typisk nedbragt sagstallet for sagsbehandlerne til mellem 20-25 sager pr. sagsbehandler. Hvis Roskilde Kommune skal implementere en lignende omstilling, skal der ansættes yderligere cirka 11 rådgiver-årsværk i Børn og Unge. Det er erfaringen fra andre kommuners omlægning, at en investering i sagsbehandlingen over en årrække medfører en besparelse på driften, fordi den styrkede sagsbehandling kan medvirke til at undgå, at børn og unge får behov for mere indgribende og langvarig støtte. Størrelsen af besparelsespotentialet, og tidsperspektivet for hvor hurtigt besparelsen kan opnås, afhænger af investeringens omfang og målgruppen for omstillingen.
  Omstillingen indebærer en udgift de første år, mens besparelsen forventes indhentet over en årrække. De foreslåede modeller indeholder de forventede varige driftsbesparelser over en femårig periode. For alle modeller gælder, at der vil være en merudgift de første år, og at effekten af denne først giver et forventet stigende økonomisk afkast efter en femårig periode. Der vil løbende blive fulgt op på de realiserede faglige og økonomiske resultater af omstillingen.
  Etableres en model på børneområdet (0-13 årige) med en årlig udgift på 3,4 mio. kr. er der størst potentiale for at forebygge, at børnene får brug for særlig støtte på længere sigt, men det kortsigtede besparelsespotentiale er mindre for denne målgruppe. Efter en femårig periode forventes den årlige investering at betyde en forventet nedgang i de årlige driftsudgifter på ca. 2 mio.
  Hvis omlægningen etableres på ungeområdet (13-18/23 årige) med en årlig udgift på ca. 4 mio. kr., kan investeringen betale sig hjem hurtigere, da nuværende praksis betyder, at flere unge modtager omkostningstunge foranstaltninger. Til gengæld vil denne omstilling ikke omfatte de yngre børn, hvor forebyggelseseffekten er størst. Efter en femårig periode forventes den årlige investering at betyde en forventet nedgang i de årlige driftsudgifter på ca. 4 mio.
  Hvis omlægningen fra start foretages på hele børne- og ungeområdet (0-18/23 årige) med en årlig udgift på 6,4 mio. kr., vil investeringen være større, men den samlede nettoeffekt vil også være større. En samlet omstilling vil også betyde, at børn, unge og forældre vil opleve fælles tilgang og metoder, uanset deres børns alder, og at der kan arbejdes med tværgående kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Unge. Efter en femårig periode forventes den årlige investering at betyde en forventet nedgang i de årlige driftsudgifter på ca. 6,5 mio. Den samlede investering i de 5 år på 34,7 mio. kr. vil dermed efterfølgende generere en forventet årlig driftsbesparelse på minimum 6,5 mio. kr.
  De tre forskellige scenarier er beskrevet i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 69

  Udvalget ønsker, at der bliver udarbejdet blokke på alle tre forslag til at vælge imellem i forhold til budget 2019.

 • Pkt. 70 Ny ressourcetildelingsmodel på skole-området

  Oversigt_over_elever_fordelt_paa_skoledistrikter_pr_05_09_2017.pdf

  Pkt. 70

  Ny ressourcetildelingsmodel på skole-området

  Sagsnr. 296847 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 10. april 2018 den overordnede procesplan for ændring af ressourcemodel på skoleområdet. Procesplanen er i denne sag nedbrudt til en nærmere tidsplan for forløbet i efteråret 2018 med henblik på, at en gradvis indfasning af en ny ressourcemodel kan begynde 1. januar 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tids- og handleplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. april 2019, at temadrøftelse om ressourcemodellen skulle være den 12. juni 2018. Efter udvalgets introduktion til ressourcemodellen foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre efter følgende plan:
  Forvaltningen udarbejder nu modeller for ændring af ressourcemodellen, der baserer sig på følgende dynamiske parametre:
  - En grundtildeling
  - En klassetildeling
  - En klassekvotient ved klassetildeling
  - En elevtildeling
  - En socioøkonomisk tildeling
  - En driftstildeling
  I forbindelse med den socioøkonomiske tildeling vil forvaltningen udarbejde scenarier for beregningsmodeller, der indeholder forskellige gennemskuelige og kendte faktorer, der har betydning for det socioøkonomiske udgiftsbehov.
  Modellerne for ændring af ressourcemodellen vil være opdelt i almenområdet og den vidtgående specialundervisning, så det fremgår hvad den enkelte skole får fordelt til hvert område, og dermed også det samlede beløb. Modellerne vil tage udgangspunkt i, at der maksimalt omfordeles budget svarende til 2,5% fra den enkelte skole i forhold til den nuværende fordeling. Af bilag fremgår en oversigt over antallet af elever på de enkelte skoler, der er bosiddende i skoledistriktet.
  Modellerne vil tillige indeholde forslag til indfasning af den ændrede ressourcemodel, så det sker over en længere periode, der begynder 1. januar 2019.
  Tids- og handleplan
  - 4. september 2018: Skole- og Børneudvalget behandler sag med modeller for ændring af ressourcemodel, og sender forslag i høring hos skolebestyrelserne

  - 5. september – 12. oktober Høringsperiode

  - 6. november 2018: Skole- og Børneudvalget behandler sag efter høringsrunde med henblik på endelig beslutning om ændret ressourcemodel

  - Januar 2019: Indfasning af ændret ressourcemodel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. En ændring af ressourcemodellen holdes indenfor den eksisterende økonomi på skoleområdet.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 70

  Godkendt, dog således at udvalget får en opsamling på mødet i august 2018.

 • Pkt. 71 Ændring af dagtilbudsloven

  Uddybende_notat_om_aendring_af_dagtilbudsloven.pdf

  Pkt. 71

  Ændring af dagtilbudsloven

  Sagsnr. 306054 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I juni 2017 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet. Aftalen har resulteret i en ændring af dagtilbudsloven, der er vedtaget den 24. maj 2018. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, dog med enkelte undtagelser. I denne sag orienteres udvalget om de væsentligste ændringer i dagtilbudsloven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget, som følge af ændring af dagtilbudsloven, får konkrete sager til behandling i 2. halvår 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) består overordnet af to dele, der henholdsvis handler om ændringer, der skal styrke kvaliteten i dagtilbud, og ændringer der skal give forældrene øget fleksibilitet og frit valg. De væsentligste ændringer opridses kort nedenfor og er uddybet i bilag.
  Den pædagogiske læreplan blev indført i 2004 med det formål at sikre, at alle dagtilbud arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med alle børns læring. Med lovændringen bliver det fastsat i dagtilbudsloven, at, den pædagogiske læreplan fremover skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag, seks læreplanstemaer, og to brede pædagogiske læringsmål for hvert læreplanstema. Kommunalbestyrelsen skal dermed ikke længere fastsætte mål for dagtilbuddene, men skal i stedet fastsætte rammer og eventuelle prioriterede indsatser på området og sikre, at der minimum hvert andet år sker en politisk drøftelse af udviklingen på området.
  Lovændringen betyder også, at forældrene får øget fleksibilitet i form af tilbud om deltidspladser for forældre på barselsorlov, mulighed for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid for forældre, der har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for dette (kombinationstilbud), og mere fleksibilitet i reglerne for tilskud til pasning af egne børn.
  Lovændringen indebærer videre, at forældrenes mulighed for at ønske og få plads i et bestemt dagtilbud styrkes, og at forældreindflydelsen i forældrebestyrelserne styrkes ved en udvidelse af bestyrelsens minimumskompetencer.
  Derudover skærpes de indholdsmæssige krav til kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse med private pasningsordninger. Kommunalbestyrelsen får endvidere i visse tilfælde mulighed for at give privatinstitutioner et højere bygnings- og driftstilskud.
  Med lovændringen stilles der også krav om læringsfokus i overgangsperioden fra barnet starter i SFO indtil skolestart.
  Den nærmere betydning af lovændringerne for Roskilde Kommune vil blive beskrevet i de konkrete sager, der som følge af lovændringerne vil blive forelagt udvalget i løbet af 2. halvår 2018.

  Økonomi

  Implementeringen af lovændringerne i kommunerne understøttes økonomisk gennem kompensation for nye opgaver (DUT) samt en række statslige puljer, som kommunerne kan ansøge om midler fra. Forhandlingerne om kompensation til kommunerne (DUT) er endnu ikke afsluttet. Den endelige kompensation vil være kendt i juni 2018 i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 71

  Godkendt.

 • Pkt. 72 Opfølgning på redegørelse om kvaliteten i dagtilbud

  Opfoelgning_paa_redegoerelse_om_kvaliteten_i_dagtilbud_-_bilag.pdf

  Pkt. 72

  Opfølgning på redegørelse om kvaliteten i dagtilbud

  Sagsnr. 303387 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. maj 2018, at der skulle udarbejdes en fornyet sag, der indeholder muligheder for at øge andelen af uddannede medarbejdere i forhold til uuddannede, samt de økonomiske konsekvenser ved at ændre ratioen barn/voksen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en budgetblok til budget 2019.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget præsenteres med denne sag for muligheder for at øge andelen af uddannede medarbejdere i forhold til uuddannede, samt beregning på ratioen barn/voksen og de økonomiske konsekvenser ved ændring af denne. Da budgettilførsel på det kommunale område også vil have konsekvenser for tilskuddet til både de selvejende og private dagtilbud, er udgifter hertil indregnet.
  Af bilag fremgår det, at udmøntningen i budget til løn på dagtilbudsområdet beregnes efter en personalesammensætning 54/46, der dækker over gennemsnitslønnen for henholdsvis pædagoguddannede og pædagogmedhjælpere. Pædagogiske assistenter indgår ikke i beregning af gennemsnitslønnen. Skal de det, kræver det ændring af tildelingsmodel (tidligere benævnt administrationsgrundlag).
  Såfremt andelen af uddannede pædagoger skal øges i budgettildelingen, så der er en fordeling på 58/42, vil der være en årlig merudgift på 3,2 mio. kr. netto.
  Såfremt andelen af uddannede pædagoger skal øges i budgettildelingen, så der er en fordeling på 60/40, vil der være en årlig merudgift på 4,8 mio. kr. netto.
  Beløbene opgøres i nettobeløb, da der med en øget udgift til området vil følge en forhøjelse af forældrebetalingen, da denne udgør 25 % af de samlede udgifter til dagtilbud.
  Den nuværende beregningsfaktor af ratioen barn/voksen på dagtilbudsområdet er på 4,7 barn per voksen i vuggestue og 9,6 barn per voksen i børnehave. Beregningsfaktoren er et udtryk for, hvor mange børn, der er per én voksen i dagtilbuddet. Såfremt denne ratio skal nedbringes med 1 barn pr. voksen i både vuggestue og børnehave, vil der være en årlig merudgift på i alt 51,1 mio. kr. netto. Såfremt ratioen skal nedbringes svarende til 0,5 barn pr. voksen i både vuggestue og børnehave, vil der være en årlig merudgift på i alt 22,9 mio. kr. netto.
  Skal ratioen alene nedbringes i børnehave med 1 barn pr. voksen, vil der være en årlig merudgift på i alt 13 mio. kr. netto. Skal ratioen alene nedbringes i vuggestue med 1 barn pr. voksen, vil der være en årlig merudgift på i alt 38 mio. kr. netto.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 72

  Udvalget beder om, at der udarbejdes blokke med forslag til budget 2019 på nedbringelse af ratio på 0,5 barn/voksen i hhv. vuggestue og børnehave samt blokke på de to forslag for ændring af andelen af uddannede pædagoger i budgettildelingen på hhv. 58/42 og 60/40.

 • Pkt. 73 Kommunalisering af Vindinge Børnehus

  ansoegning_om_nednormering_af_Vindinge_Boernehus.pdf

  Pkt. 73

  Kommunalisering af Vindinge Børnehus

  Sagsnr. 303307 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med at Vindinge Børnehus bliver en kommunal institution, ønsker bestyrelsen for den selvejende institution at overdrage ejendommen til Roskilde Kommune. Formålet med anvendelsen af institutionens formue ved institutionens nedlæggelse skal godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsoverenskomsten med Vindinge Børnehus opsiges pr. 1. august 2018,
  2. Roskilde Kommune overtager ejendommen, Stærkendevej 15, matrikel nr. 26ao, Vindinge by, Vindinge, for 0 kr. pr. 1.august 2018,
  3. forvaltningen bemyndiges til at underskrive gavedokument som gavemodtager på de anførte vilkår,
  4. byrådet godkender formålet med at anvende institutionens formue til videre dagtilbudsdrift ifølge vedtægterne for institutionen, § 10, og
  5. ansøgning om nednormering af Vindinge Børnehus behandles inden udgangen af 2018.

  Beslutningskompetence

  Ad 1. 2. og 3. Økonomiudvalget
  Ad 4. Byrådet
  Ad 5. Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 18. april 2018, at den selvejende institution Vindinge Børnehus bliver kommunal. Bestyrelsen for Vindinge Børnehus ønsker i den forbindelse at overdrage ejendommen og alle aktiver til Roskilde Kommune. Driftsoverenskomsten med Vindinge Børnehus opsiges på denne baggrund pr. 1. august 2018.
  Forvaltningen har på vegne af bestyrelsen ansøgt Civilstyrelsen om at godkende opløsningen af den selvejende institution og overdragelsen af dens formue og aktiver, herunder ejendommen Stærkendevej 15, matrikel nr. 26ao, Vindinge by, Vindinge til Roskilde Kommune. Ejendommen overdrages den 1. august 2018 til Roskilde Kommune som en gave for 0 kr. Kommunen overtager ejendommen med de eksisterende rettigheder, byrder og forpligtelser. Ejendommen overdrages ubehæftet, og har en ejendomsværdi på 4.600.000 kr. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med overtagelsen og handlen.
  Ifølge § 10 i vedtægterne for Vindinge Børnehus skal institutionens formue ved institutionens nedlæggelse anvendes til et tilsvarende socialt formål inden for børneområdet. Formålet skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af Byrådet. Bestyrelsen for Vindinge Børnehus anser formålet som opfyldt, idet kommunen overtager ejendommen for at drive den videre som kommunal daginstitution.
  Bestyrelsen for Vindinge Børnehus har ansøgt om nednormering af antal børnehavepladser. Ansøgningen fremgår af bilag. Vindinge Børnehus er normeret til 39 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser og søger om ændring til 44 vuggestuepladser og 78 børnehavepladser. Forvaltningen foreslår, at behandling af ansøgningen udskydes til ultimo 2018, hvor der er foretaget en nærmere gennemgang af organiseringen af det pædagogiske arbejde og de fysiske rammers betydning for normeringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De årlige driftsudgifter til institutionen vil være uændrede.
  Der vil være engangsudgifter forbundet med overdragelse af ejendommen til eksempelvis tinglysning af skøde. Disse afholdes inden for udvalgets ramme.
  Vindinge Børnehus har fra Roskilde Kommune i 2014 modtaget lån på 4.155.640,78 kr. som i henhold til driftsoverenskomsten er sikret ved gældsbrev og som nedskrives årligt. Restgælden på dette lån er pr. 1. januar 2018 3.740.077 kr. Ved overdragelse af ejendommen vederlagsfrit betragtes gældsbrevet som indfriet.
  Roskilde Kommune tilføres en ejendom med en samlet værdi vurderet til 4.600.000 kr. i 2017. Ejendommens markedsværdi kendes ikke. Der er ikke gæld i ejendommen. Bygningens samlede tilstand er ved det seneste bygningssyn i september 2017 vurderet til 2, hvor der er og forestår en del almindelige vedligeholdelsesopgaver.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 73

  Ad 1-3: Anbefales.
  Ad 4: Anbefales.
  ad 5: Godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O) på grund af inhabilitet

 • Pkt. 74 Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Skole-_og_Boerneudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Takster_for_2019_paa_Skole-_og_Boerneudvalgets_omraade.pdf SBU_-_Blokliste.pdf SBU_-_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2019-2026.pdf Budgetnotat_for_Skole-_og_Boerneudvalget_2019_til_junimoedet.pdf

  Pkt. 74

  Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Skole- og Børneudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2019 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.614,5 mio. kr., mens der indgår anlæg for 20,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På baggrund af forårsseminarets drøftelser er den overordnede målsætning økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Det er endvidere besluttet at indarbejde et forslag til strategisk anlægsplan med byggemodningsprojekter på 37,1 mio. kr. og et anlægsniveau ekskl. byggemodning på 182,6 mio. kr.
  For at skabe mulighed for et budget i balance er der igangsat temaanalyser på følgende områder, som indgår i budgetdrøftelserne i august: SFO- og skoleområdet, ældreområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet.
  Herudover har direktionen igangsat udarbejdelse af budgetforbedringsforslag på de områder, der ikke er omfattet af temaanalyse. Disse forslag vil blive forelagt på augustmøderne.
  I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats.

  Særlige forhold vedr. Skole- og Børneudvalget

  Temaanalysen er under udarbejdelse. Fokus i arbejdet er at kunne præsentere nogle forslag til ændringer, som styrker den faglige kvalitet på skolerne for færre midler. Temaanalysen vil foreligge i august og indgå i de afsluttende budgetdrøftelser. Temaanalysen vil undervejs i udarbejdelsen blive drøftet med KL’s konsulentvirksomhed med henblik på at afdække andre vinkler og kobling til, hvad andre kommuner har gjort.
  Skole- og Børneudvalget bad den 5. december 2017 forvaltningen om til de indledede budgetdrøftelser at udarbejde forslag til budgetblok vedrørende ventilation til skolerne. Som det fremgår af bilag er der 7 skoler, der ikke har etableret ventilationsanlæg, og som alle indgår i strategien for skolerenovering, hvor der er afsat 10 mio. kr. årligt til blandt udbedring af ventilation. Såfremt der skal ske en hurtigere udbedring af ventilation er der en anslået udgift på 67,5 mio. kr. Den endelig pris afhænger af de konkrete udbud. Såfremt ventilationsbehovet skal indfries over henholdsvis 3, 5 eller 10 år, skal der afsættes en årlig budgetblok på 22,5 mio. kr. over 3 år, 13,5 mio. kr. over 5 år eller 6,75 mio. kr. over 10 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da det vedrører budget 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 74

  Udover de blokforslag der er bedt om under de enkelte dagsordenpunkter, beder udvalget om, at der udarbejdes følgende blokke:
  - en blok på nedsættelse af taksten til SFO med 300 kr. pr. barn/md i de 11 betalingsmåneder
  - en blok til kompensation af de mindre skoler ved indgåelse af en læreraftale med den nuværende ressourcemodel.
  - en blok til udbedring af ventilationsforhold på de skoler, hvor der endnu ikke er igangsat arbejde på et samlet beløb til 53,5 mio. kr. med angivelse af overslagsbeløb for de enkelte skoler og rækkefølge
  - en blok på 2 mio. kr. til medfinansiering ved fondsansøgninger for udvidelse af Boserupgård Naturcenter
  - en blok som følge af konsekvenser ved en handleplan for nedbringelse af elevfravær til et stabilt niveau under 4,5% inden for en kort årrække.

 • Pkt. 75 Resultater i Roskilde 2018

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf

  Pkt. 75

  Resultater i Roskilde 2018

  Sagsnr. 239364 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område, herunder at resultatkravene for målene til ”Ventetid til daginstitutionsplads” og ”Afgangskarakterer i 9. klasse” ændres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2017, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er følgende forslag til ændringer på Skole- og Børneudvalgets område:

  1. Resultatkrav for målet til ”Ventetid til daginstitutionsplads” ændres fra ”Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor eget distrikt eller nabodistriktet indenfor garantiperioden. Resultatkravet er 100%.” til ”Borgere i Roskilde Kommune skal tilbydes plads indenfor garantiperioden. Resultatkravet er 100%.”
  1. Resultatkrav for målet til ”Afgangskarakterer i 9. klasse” ændres til to forskellige resultatkrav. Det vil sige, at det foreslås at ændre det oprindelige resultatkrav fra ”Roskilde Kommune skal stræbe efter det højest mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit i dansk og matematik skal stige fra år til år.” til henholdsvis ”Roskilde Kommune skal stræbe efter det højest mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit skal fastholdes eller stige år for år.” og ”Andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik skal fastholdes eller stige hvert år.”

  På Skole- og Børneudvalgets område foreslås det, at der fortsat indgår resultater for følgende:
  - Ventetid til daginstitutionsplads
  - Forældretilfredshed i dagtilbud
  - Andel sikre læsere i folkeskolen
  - Afgangskarakterer i 9. Klasse (gennemsnit)
  - Afgangskarakterer i 9. Klasse (dansk og matematik)
  - Forældretilfredshed med folkeskolen
  - Elevtrivsel i folkeskolen
  - Andel af klasser, der undervises af linjefagslærere i faget
  - Elevfravær
  - Tidlig indsats for unge under 18 år, der begår kriminalitet første gang
  - Den Åbne Anonyme Rådgivning
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Skole- og Børneudvalgets område.
  Resultatkravet vedrørende elevfravær på 4,5 % er ikke opnået (statusfarve rød), og var for skoleåret 2016/17 på 6,0 %. Forvaltningen har iværksat en indsats med fokus på at nedbringe elevfraværet, hvor forældre orienteres, når en elev registreres fraværende, og der følges op hver måned på elever med højt fravær, hvor bl.a. skolesocialrådgiveren indgår.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 75

  Anbefales.
  Udvalget præciserer, at ændring ved resultatkrav for målet til ventetid til daginstitutionsplads ikke ændrer reglerne for tildeling af pladser om, at af de tre tilbud forældre får til dagtilbud skal mindst de to være indenfor eget pasningsdistrikt.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold i forhold til resultatkrav vedrørende elevfravær.
  Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold i forhold til resultatkrav vedr. afgangskarakterer.

 • Pkt. 76 Orientering om Min Uddannelse

  Pkt. 76

  Orientering om Min Uddannelse

  Sagsnr. 299480 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget fik den 10. april 2018 en status på Min Uddannelse og en præsentation af læringsplatformen. Udvalget besluttede at behandle en sag om Min Uddannelse igen, når der er nyt fra Ministeriets arbejdsgruppe, dog senest i juni 2018.
  Der foreligger aktuelt ikke noget nyt fra arbejdsgruppen. Undervisningsministeriet har oplyst, at de forventer at offentliggøre deres anbefalinger i juni 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har været i kontakt med Undervisningsministeriet, der oplyser, at det endnu ikke er afgjort, hvornår arbejdsgruppen offentliggør deres anbefalinger, men at det forventeligt bliver medio juni. Både forvaltningen og leverandøren af Min Uddannelse afventer anbefalingerne fra arbejdsgruppen.
  Det forventes at Undervisningsministeriets arbejdsgruppen kommer med oplæg til,
  - hvordan læringsplatformene kan bruges til at opfylde folkeskolens formålsparagraf
  - hvordan arbejdet med Fælles Mål på læringsplatformene bliver en reel understøttelse af lærernes arbejde og bliver et relevant og brugbart pædagogisk og didaktisk redskab
  - vidensspredning af gode eksempler, hvor læringsplatformen kan bidrage til at skabe gode og meningsfulde rammer for tilrettelæggelsen af undervisningen og arbejdet med elevernes faglige udvikling

  Endvidere skal der ses på en reducering af detaljeringsgraden på læringsplatformene, de kommunale rammer for arbejdet med læringsplatformene, hvordan brugerfladen gøres relevant og tilgængelig ift. forældrene, samt hvordan lærernes eget faglige handlerum i relation til planlægning og evaluering af undervisningen i læringsplatformene kan sikres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 76

  Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B) foreslår:" I fortsættelse af SBU’s beslutning på mødet 9.1.2018, pkt. 9, at:
  a) Der er ikke noget krav overfor skolerne om dokumentation ift færdigheds- og vidensmål
  b) Lærerne skal imidlertid arbejde med læringsmål i den digitale platform indenfor de fag, hvor der er krav om en elevplan. Det fremgår af bilag til SBU sag 9/2018 (9. jan. 2018) hvilke krav der er for de enkelte fag og årgange.
  c) Resten af mulighederne i Min Uddannelse er pt. tilbudte redskaber. Fra og med skoleåret 2018/2019 er det i Roskilde Kommunes folkeskoler den enkelte lærer der afgør i hvilket omfang disse tilbud anvendes."

  Forslaget blev sat til afstemning, For stemte Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B), Imod stemte Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Jette Henning (A) og Gitte Simoni (O).
  Herefter begærer Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B) sagen i byrådet.

 • Pkt. 77 Orientering om nøgletal på skole- og børneområdet

  Dagtilbud_-_oversigt_over_kapacitet_og_indmeldte_boern_i_hvert_enkelt_dagtilbud.pdf Dagtilbud_-_Belaegning.pdf Dagtilbud_-_Udvikling_i_antal_ledige_pladser_i_udvalgte_pasningsdistrikter.pdf SFO_-_Daekningsgrad.pdf Klub_-_Daekningsgrad.pdf Klub_-_Udvikling_i_antal_indmeldte_boern_fordelt_paa_klassetrin.pdf

  Pkt. 77

  Orientering om nøgletal på skole- og børneområdet

  Sagsnr. 302028 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist nogle udvalgte nøgletal på udvalgets område, der vedrører kapacitet på dagtilbudsområdet og antal indmeldte elever i henholdsvis SFO og klub. Disse nøgletal er samlet i denne sag og giver et samlet overblik over den aktuelle situation for den samlede kommune, og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af henholdsvis indmeldte børn og ledige pladser i hvert distrikt. For de pasningsdistrikter, hvor der aktuelt er en merindskrivning i nogle dagtilbud er der tabeller, der viser det seneste års udvikling i antallet af ledige pladser fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehave. Denne viser, at der i alle pasningsdistrikter aktuelt er ledige børnehavepladser, mens vuggestuepladser i alle pasningsdistrikter på nær ét er fyldt op. Fleksibilitet mellem pladser til de 0-2årige og 3-5årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Efterspørgslen efter pladser på dagtilbudsområdet varierer henover året, hvor der er færrest indskrevne børnehavebørn i dagtilbud den 1. maj hvert år, hvor den ældste årgang er flyttet til SFO/skole. Fra dette tidspunkt vil der for hver måned blive indskrevet nye børn i dagtilbud, i takt med at børnene får en alder, hvor de skal henholdsvis i dagpleje/vuggestue og børnehave. Der vil derfor altid være flest børn indskrevet i april. Pr. 1. juni 2018 er der indskrevet 3.519 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. juni 2017 indskrevet 3.582 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. juni 2018 i alt 795 ledige pladser i dagtilbud.

  SFO og klub

  Af bilag fremgår en geografisk oversigt med skoledistrikterne, hvor det fremgår, hvor mange elever, der pr. 1. juni 2018 går i henholdsvis SFO og klub. Oversigten viser også andelen (procentsatsen) af elever, der går i SFO og klub. For SFO er andelen beregnet ud fra det antal elever, der går i distriktsskolen og som er tilmeldt en SFO. Pr. juni 2018 er der ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne skoleelever, der er tilmeldt i SFO.
  I juni 2018 er der indskrevet 3.925 børn i klub. Det svarer til, at der gennemsnitligt er 66,3 pct. af børn i aldersgruppen der er tilmeldt i klub. Andelen er beregnet ud fra det antal elever, der er bosiddende i skoledistriktet og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler. Generelt for klubområdet gælder, at antal indmeldte børn svinger hen over året med det højeste antal indmeldte børn ved skolestart i maj, hvorefter antallet af indmeldte børn er faldende hen over året. Udvikling i antal indmeldte børn i klubområderne fordelt på klassetrin fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 77

  Godkendt.

 • Pkt. 78 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Borgerraadgiverens_beretning_2017.pdf

  Pkt. 78

  Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Sagsnr. 303137 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beret-ningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2017.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2017 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 203

  Taget til efterretning.
  Økonomiudvalget opfordrer til at beretningen sættes på til orientering i relevante fagudvalg.

  Byrådet, 30-05-2018, pkt. 220

  Taget til efterretning.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 78

  Taget til efterretning.

 • Pkt. 79 Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Pkt. 79

  Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Afsluttende budgetdrøftelser
  2. Temaanalyse skole/SFO
  3. Visitationsregler i dagtilbud
  4. Valgfag udenfor sædvanlig skoletid
  5. Evaluering af struktur for dialogfora
  6. Ressourcefordelingsmodel for skoleområdet
  7. Beredskabsplan om overgreb på børn og unge
  8. Behovsanalyse specialområdet 0-6 år

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Temadrøftelse SSP samarbejde
  2. Samarbejde SFO, Klubber og foreninger
  3. Sidste skoledag
  4. Status på elever der fik 02 ved både matematik og dansk

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 79

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 80 Eventuelt

  Pkt. 80

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 80

  - Sidste Skoledag 2018
  - Invitation fra KL til politisk møde den 19. juni

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 81 Ansøgninger til to-voksen ordning 2018

  Oversigt_over_ansoegninger_om_midler_fra_pulje_til_to-voksenordninger.pdf

  Pkt. 81

  Ansøgninger til to-voksen ordning 2018

  Sagsnr. 287092 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2017 er der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til finansiering af en kortere skoledag. Skolebestyrelserne har kompetencen til at godkende ordningen, når den kan holdes inden for skolernes eget budget. Hvis afgørelsen kræver tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr., skal det godkendes af Skole- og Børneudvalget. Udvalget skal beslutte, hvordan puljen for 2018/19 skal fordeles.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter om midler fra puljen på 2,5 mio. kr. skal fordeles til de 71 klasser på 1.-4. årgang hvor der foreligger en konkret vurdering til i alt 1.775.000 kr., eller om de skal fordeles til alle 82 ansøgninger for klasser på 1.- 4. årgang til i alt 2.050.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen fra 2017 blev det besluttet at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. til finansiering af en kortere skoledag med mulighed for at konvertere max to ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to voksne, jf. folkeskolelovens § 16b. Skole- og Børneudvalget besluttede den 13.marts 2018, at puljen på de 2,5 mio. kr. opretholdes og, at skolerne skal ansøge Skole- og Børneudvalget om at få del i puljen.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. december 2016, at det er skolebestyrelsens kompetence, når en kortere skoledag kan afholdes indenfor eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr., skal det godkendes af Skole og Børneudvalget efter ansøgning fra skolen. Tilskud fra puljen skal bruges til at finansiere, at fritidstilbuddet kan holde åbent op til to timer længere.
  Det fremgår af Folkeskoleloven, at muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen ved vurdering af, at en eller flere problemstillinger kan afhjælpes ved flere voksne i klassen. Fra og med 4. klasse skal der være helt særlige tilfælde for at nedskalere tiden til understøttende undervisning, og der skal stilles skærpede krav for to voksne i klassen. Det er et vigtigt element i loven, at der foretages en konkret og individuel vurdering af de enkelte klassers behov, og ikke generelt for en årgang eller skole. Undervisningsministeriet har sat en undersøgelse i gang, der medio 2018 skal afdække de erfaringer, som skolerne på landsplan har gjort med anvendelsen af § 16 b. Undersøgelsen skal afdække, hvilke begrundelser skolerne har haft for at benytte paragraffen, og om de tilsigtede faglige og pædagogiske mål opnås.
  For det kommende skoleår er der 13 skoler, der har ansøgt om midler fra puljen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag. Der er i alt 127 ansøgninger på samlet 3.2 mio. kr. for 0.- 6.klasse, som er inklusiv specialklasser.
  Der er således kommet flere ansøgninger end der er økonomi til. Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives tilskud fra puljen til klasser på 1.-4. årgang, hvor der er et stort pasningsbehov sammenlignet med de ældre klasser. Forvaltningen anbefaler, at specialklasser ikke får del af puljen, da de i forvejen har en bedre normering end klasser i normalområdet. Ved et fast beløb pr. klasse på 25.000 kr., som dækker en pædagogisk medarbejder i SFO eller klub to timer ugentligt. Den resterende del af puljen, kan skolerne søge om i løbet af skoleåret, hvis der opstår behov for det.
  Ansøgningerne fra skolerne indeholder meget generelle begrundelser for at søge puljen. Nogle skoler har søgt for alle deres indskolingsklasser og nogle har også søgt for de kommende 0.klasser, hvor de endnu ikke kender eleverne. Mange af ansøgningerne lægger vægt på, at to-voksenordningen kan være med til at understøtte klasser med stor faglig spredning blandt eleverne og give bedre mulighed for at differentiere undervisningen. Derudover er der i flere af ansøgningerne noteret, at ordningen vil være til gavn i klasser, hvor enkelte elever har behov for ekstra støtte på grund af sociale eller faglige udfordringer. Af bilag fremgår oversigt over de klasser, der er søgt for. Forvaltningen har angivet om der foreligger en konkret vurdering af klassen i ansøgningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 08-05-2018, pkt. 59

  Udvalget beslutter, at midler fra puljen på de 2,5 mio. kr. skal fordeles til de 71 klasser på 1.-4. klasse, hvor der foreligger en konkret vurdering til i alt 1.775.000 kr.
  Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet. Udvalget får tilsendt alle ansøgninger inden byrådsmødet.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 227

  Økonomiudvalget er enigt i at sagen sendes tilbage til Skole- og Børneudvalget. Henrik Stougaard og Jeppe Trolle trækker hermed sin standsning af sagen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen skal oplyse, at der efter Skole- og Børneudvalgets første behandling af sagen er konstateret en sammentællingsfejl i forhold til ansøgninger. Samtidig er der tre klasser, der tidligere var opgjort i bilaget under ”ikke konkrete forklaringer”, der nu er flyttet til kolonnen med ”konkrete forklaringer”. Derfor ændres forvaltningens indstilling med den fornyede behandling af sagen, som det fremgår nedenfor. Det betyder, at der ved fordeling af midler til de klasser fra 1.-4. årgang, hvor der foreligger en konkret vurdering, er der 1,225 mio. kr. fra puljen, der ikke anvendes. Såfremt der fordeles til alle klasser på 1.-4 årgang er der 450.000 kr. der ikke anvendes.
  Der er i alt 74 klasser fra 1.- 6. klasse, der har fremsendt konkrete ansøgninger. En fordeling af midler til disse klasser vil betyde, at der anvendes i alt 1,850 mio. kr. og at der er 650.000 kr., der ikke anvendes. Forvaltningen har derudover været i kontakt med alle de skoler, som har søgt for kommende 0.klasser. Der er i alt søgt for 11 kommende 0.klasser og forvaltningen har vurderet, at 3 af de klasser, som er søgt for, har specifikke begrundelser, som tager udgangspunkt i deres kendskab til elevgruppen

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter om midler fra puljen på 2,5 mio. kr. skal fordeles til de 51 klasser på 1.- 4. årgang, hvor der foreligger en konkret vurdering til i alt 1,275 mio. kr., eller om de skal fordeles til alle 82 ansøgninger for klasser på 1.- 4. årgang eksklusiv specialklasser eller gruppeordninger til i alt 2.050.000 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 81

  Gitte Simoni (O) stillede spørgsmål om sin habilitet i sag. Udvalget besluttede, at Gitte Simoni (O) ikke var inhabil, og hun deltog under punktets behandling.
  Udvalget beslutter, at midler fra puljen skal fordeles til de 77 klasser på 0.-6. årgang, hvor der foreligger en konkret og individuel vurdering på i alt 1.925.000 kr., og de 575.000 kr. der er til overs fordeles efter sommerferien på baggrund af fornyet ansøgningsrunde, hvor der særligt vil blive lagt vægt på ansøgninger for 0.-3. klasser.

 • Pkt. 82 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende brug af uuddannede vikarer i folkeskolen

  Pkt. 82

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende brug af uuddannede vikarer i folkeskolen

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Venstre stiller forslag om udarbejdelse af redegørelse for brugen af uuddannede vikarer i Roskildes folkeskoler, herunder modeller for hvorledes omfanget kan nedbringes. Venstre finder det bekymrende for kvaliteten i skolerne, såfremt et stigende antal undervisere ikke har tilstrækkelig uddannelse til at kunne opfylde folkeskolens kvalifikationskrav.
  Baggrunden for forslaget er, at det fremgår af Rigsrevisionens bemærkninger til beretning for 2017, at antallet af vikarer, der ikke lever op til folkeskolens kvalifikationskrav, er stigende. Analyser udført af DR baseret på tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor antyder, at der er sket mere end en fordobling af andelen af uuddannede vikarer i Roskildes skoler i de sidste 10 år og at hver 20. lærer bag katederet ikke har en uddannelse. Det oplyses i analysen, at andel af uuddannede vikarer i Roskilde Kommune var 4,8% (svarende til 47 fuldtidsstillinger) i juni 2017 imod en andel på 1,9% i 2007.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 82

  Udvalget beder om, at få en sag på med en redegørelse, som foreslået, suppleret med angivelse af om vikarer, samt fastansatte og timeansatte lærere i folkeskolen opfylder folkeskolens kvalifikationskrav. Hertil ønsker udvalget også oplysninger om, hvordan der arbejdes med at kvalificere vikarerne til opgaverne i skolerne. Forvaltningen udarbejder en sag til september 2018.
  Udvalget beder tillige om en blok til budget 2019 for at nedbringe vikarforbrug på skolerne med 1 %.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 83 Anmodning om optagelse af sag fra Camilla Vilby-Mokvist og Jette Henning om ghettodelaftaler

  Pkt. 83

  Anmodning om optagelse af sag fra Camilla Vilby-Mokvist og Jette Henning om ghettodelaftaler

  Sagsnr. 307342 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Camilla Vilby-Mokvist (A) og Jette Henning (A) har bedt om at få denne sag optaget på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Camilla Vilby-Mokvist (A) og Jette Henning (A) har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden:
  ”Vi foreslår på vegne af Socialdemokratiet, at der udarbejdes en redegørelse om ghettodelaftalernes betydning for dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune samt anvendelsen af mulighederne i dagtilbudsloven og folkeskoleloven for fordeling af tosprogede børn/elever.
  Socialdemokratiet vil bede om en redegørelse for betydningen af ghetto-delaftalerne for dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune, herunder
  - Hvilke kommunale og selvejende daginstitutioner vil blive udfordret af kravet om, at der højest må nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution?
  - Hvilke private daginstitutioner vil blive udfordret af kravet om, at der højest må nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution?
  - Hvad vil konsekvensen for disse daginstitutioner være med de nye krav, og hvordan kan de imødegås?
  - Hvor mange 1-årige i Æblehaven/Rønnebærparken ville pt. være omfattet af det obligatoriske læringstilbud i daginstitution 25 timer om ugen?
  - Hvilke skoler i Roskilde Kommune ser ud til at vil blive omfattet af kravet om sprogprøver i 0.klasse, og hvad vil konsekvenserne heraf være?
  - Er der skoler i Roskilde Kommune, som i dag er udtaget i Undervisningsministeriets kvalitetssyn, som vil være i risiko for at blive underlagt de nye statslige sanktionsmuligheder overfor skoler med vedvarende dårlige faglige resultater? Hvad vil disse sanktioner indebære, og hvordan kan de imødegås?
  Derudover vil Socialdemokratiet bede om en redegørelse for anvendelsen af de nuværende muligheder i dagtilbudsloven og folkeskoleloven for fordeling af tosprogede børn/elever, herunder:
  - Hvor mange tosprogede børn, der modtager et 30 timers tilbud om ugen i henhold til dagtilbudsloven, og i hvilken form tilbuddet gives?
  - I hvilket omfang anvender Roskilde Kommune de nuværende muligheder for at trække forældre i børnefamilieydelsen, hvis de ikke vil medvirke til, at deres barn sprogvurderes og sprogstimuleres i henhold til dagtilbudsloven?
  - Hvor mange daginstitutioner i Roskilde Kommune har mere end 30 % tosprogede børn med behov for særlig sprogstimulering?
  - I hvilket omfang bruger Roskilde Kommune de eksisterende muligheder i dagtilbudsloven for at fordele tosprogede børn med behov for særlig sprogstimulering til institutioner med færre sprogligt udfordret børn?
  - I hvilket omfang benytter Roskilde Kommune dagtilbudslovens muligheder for ved optagelsen af nye børn at vurdere dagtilbuddets mulighed for at leve op til deres integrationsmæssige rolle?
  - I hvilket omfang anvendes folkeskolelovens § 5, stk. 7 til at understøtte tosprogede elevers sproglige udvikling ved at henvise dem til en anden skole end distriktsskolen?
  Endelig vil Socialdemokratiet bede om en vurdering af:
  - Mulighederne for og konsekvenserne af at fremrykke den obligatoriske sprogvurdering i 3-årsalderen til 2-årsalderen på dagtilbudsområdet, jf. dagtilbudsloven?”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 83

  Udvalget beder om at få en redegørelse som foreslået. Forvaltningen udarbejder en sag til september.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).