You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 13, 2018 - 17:00
Sted: Rådhusbuen 1, lokale 2A.
 • Pkt. 25 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 25

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 25

  Jette Tjørnelund (V), Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F) ønsker pkt. 33 udsat. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Tjørnelund (V), Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F) og imod stemte Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Henning (A) og Gitte Simoni (O), herefter faldt forslaget.
  Dagsordenen blev herefter godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 26 Temadrøftelse skoleområdet

  Pkt. 26

  Temadrøftelse skoleområdet

  Sagsnr. 301494 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal med denne sag drøfte de opgaver og udfordringer, der er på skoleområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget får en introduktion til opgaver og indsatser på skoleområdet.
  Udvalget vil i mødet få et oplæg fra forvaltningen om skoleområdet i Roskilde Kommune. I mødet vil der også være oplæg fra en skoleleder, der introducerer udvalget til det arbejde, der sker på de enkelte skoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 26

  Drøftet.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 27 Folkeskolen i samarbejde med erhvervs- og foreningsliv

  Bilag_til_sag_om_folkeskolen_i_samarbejde_med_erhvervs-_og_foreningsliv.pdf

  Pkt. 27

  Folkeskolen i samarbejde med erhvervs- og foreningsliv

  Sagsnr. 300805 Skole- og Børneudvalget 2018-2021 Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2018 er der afsat tre mio. kr. til skolerne i Roskilde Kommune til koordinering af samarbejdet mellem skoler, erhvervs- og foreningsliv. Skole- og Børneudvalget skal med denne sag behandle forslaget til anvendelse af de tre mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. bevillingen tildeles skolerne, så 1,5 mio. kr. fordeles ligeligt mellem skolerne og 1,5 mio. kr. fordeles i forhold til elevtal, og
  2. skolerne skal anvende midlerne til koordinatorer og eksterne samarbejder.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er med budgetforliget for 2018 afsat tre mio. kr. årligt til folkeskolens samarbejde med lokalområdet: ”Parterne ønsker at styrke folkeskolen generelt og dens samarbejder med det omgivende samfund i særdeleshed. Der afsættes derfor tre millioner kroner til fordeling via den vedtagne ressourcemodel. Budgetforligspartierne er enige om at arbejde hen imod, at alle skoler har en fast tilknyttet ansvarlig med dertil afsatte timer til at koordinere samarbejdet mellem skoler, erhvervs- og foreningsliv og for at fremme andelen af unge, som tager en erhvervsfaglig uddannelse”.
  Forvaltningen indstiller, at bevillingen tildeles skolerne, så halvdelen af de 3 mio. kr. fordeles ligeligt mellem skolerne, og den anden halvdel tildeles i forhold til elevtal på skolerne. Forvaltningen indstiller, at skolerne skal anvende bevillingen til koordinatorer samt til udgifter til eksterne samarbejder for eksempel undervisere fra erhvervsskolerne. Koordinatorer på skolerne skal sikre, at der etableres og anvendes samarbejder med lokale aktører fra erhvervsuddannelser, erhvervsliv, foreningsliv og kulturliv, primært i forhold til elever fra udskolingen.
  Formålet med anvendelsen af de 3 mio. kr. skal være at kvalificere de unges uddannelsesvalg og at understøtte mere praktiske anvendelsesorienterede læringsformer i skolerne. Samtidig skal det også generelt understøtte, at der kommer praktiske elementer i undervisningen for alle årgange.
  Såfremt skolerne vurderer, at det vil fremme samarbejdet, kan flere skoler dele ressourcepersoner som for eksempel koordinatorer og faglærere.
  Af bilag fremgår eksempler på de elementer, der kan indgå i samarbejdet mellem skole og erhvervsliv mv. Det vedrører for eksempel forløb hos virksomheder, introduktion til erhvervsuddannelser, praktiske valgfag og samarbejde for at kvalificere elevernes uddannelsesvalg. Der lægges op til, at hver skole skal udarbejde en plan for, hvordan de vil udmønte opgaven.

  Forvaltningen vil understøtte skolernes arbejde via et fælles netværk, der også skal danne ramme for samarbejdet med erhvervsskolerne, UU, erhvervsliv og foreninger. Netværket skal også inspirere skolerne indbyrdes, så de indsatser, der er sat i gang på enkelte skoler, kan udbredes til flere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er med budget 2018 afsat tre mio. kr. årligt.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 27

  Ad 1.: Godkendt
  Ad 2.: Godkendt dog således, at det præciseres at åben skole samarbejdet udover det erhvervsfaglige perspektiv også skal have fokus på samarbejde med foreninger og øvrige aktører i lokalsamfundet.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 28 Evaluering af pulje til kortere skoledage/to-voksenordning

  Evaluering_af_tovoksenordningen.pdf

  Pkt. 28

  Evaluering af pulje til kortere skoledage/ to-voksenordning

  Sagsnr. 287092 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budgetaftalen fra 2017 blev der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til finansiering af en kortere skoledag. Skolebestyrelserne har fået kompetencen til at godkende ordningen, når den kan holdes inden for skolernes eget budget. Skole- og Børneudvalget skal godkende ordninger der kræver tilskud fra puljen. Ordningen er blevet evalueret og skal danne grundlag for udvalgets beslutning om fremtidig anvendelse af den afsatte pulje.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. evalueringen godkendes, og
  2. puljen på 2,5 mio. kr. fra puljen fra skoleåret 2018/19 fordeles til skolerne i forhold til antal klasser på skolen.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen fra 2017 blev det besluttet at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. til finansiering af en kortere skoledag med mulighed for at konvertere max to ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to voksne, jf. folkeskolelovens § 16b.
  I forbindelse med godkendelse af ansøgninger den 4. april 2017 besluttede Skole- og Børneudvalget, at to-voksenordningen evalueres primo 2018. Evalueringen skal danne baggrund for udvalgets behandling af en sag om den kommende procedure for godkendelse af to-voksenordninger og anvendelse af den afsatte pulje.
  Evalueringen, der fremgår af bilag, viser, at der ikke isoleret set kan konstateres et større læringsudbytte eller en øget trivsel blandt eleverne på baggrund af tovoksenordningen. Eleverne peger i evalueringen på generelle forhold, der understøtter den gode undervisning og motivation for at lære. Det er fx mulighed for koncentration og ro i undervisningen, og hjælp i timerne, der kan opleves lettere tilgængeligt i en to-voksenordning. I forhold til den kortere skoledag peger eleverne alene på, at det er positivt på grund af mere fritid.
  Medarbejderperspektivet i evalueringen peger på, at ressourcer til tovoksenordning giver mere tid til forberedelse og øget mulighed for at samarbejde.
  I forhold til drøftelser med skolelederkredsen viser evalueringen, at ressourcer til tovoksenordninger medvirker til, at skolerne får bedre mulighed for at etablere inkluderende læringsmiljøer, og at der er ressourcer til fx at få afviklet elevsamtaler og hjælpe den enkelte elev. Nogle skoler fremhæver, at det netop er tiden til understøttende undervisning, der giver mulighed for at arbejde med faglig fordybelse.
  Evalueringen viser, at det ikke er den kortere skoledag i sig selv, men et spørgsmål om ressourcer til at have tovoksenordning, der skaber mulighed for bedre læringsmiljøer.
  Forvaltningen indstiller derfor, at puljen til kortere skoledag fremadrettet fordeles til skolerne efter antallet af klasser på skolen og anvendes til en generel indsats på alle skoler til tovoksenordninger, der understøtter faglige indsatser og etablering af inkluderende læringsmiljøer. På den måde kommer de afsatte midler alle årgange til gode og ikke kun elever, der er tilmeldt fritidsordning. Skolebestyrelserne har fortsat efter indstilling fra skolelederen kompetencen til at nedsætte tiden til understøttende undervisning op til max to timer, jf. formålet med folkeskolelovens § 16b, men at afgørelsen sker uafhængigt af tilskud fra puljen.
  Det skal tillige oplyses, at Undervisningsministeriet har sat en undersøgelse i gang, der medio 2018 skal afdække de erfaringer, som skolerne på landsplan har gjort med anvendelsen af § 16 b. Undersøgelsen skal afdække, hvilke begrundelser skolerne har haft for at benytte paragraffen, og om de tilsigtede faglige og pædagogiske mål opnås.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 28

  Ad 1.: Godkendt
  Ad 2.: Udvalget beslutter, at puljen på de 2,5 mio. kr. opretholdes, og at skolerne skal ansøge Skole- og Børneudvalget om at få del i puljen.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 29 Godkendelse af lokale valgfag til skoleåret 2018/19

  Valgfag_Visuel_kultur.pdf Valgfag_privatoekonomi_-_undgaa_luksusfaelden.pdf Valgfag_kommunikation.pdf Valgfag_CSI_Crime_Scene_Investigation.pdf

  Pkt. 29

  Godkendelse af lokale valgfag til skoleåret 2018/19

  Sagsnr. 270876 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge folkeskoleloven skal eleverne på 7. – 9. klassetrin vælge mindst ét valgfag. Skole- og Børneudvalget har tidligere godkendt en række valgfag, som kan udbydes på skolerne i Roskilde Kommune. Med denne sag skal udvalget behandle forslag om fire nye valgfag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fire valgfag godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolerne kan ifølge folkeskoleloven tilbyde undervisning i en række fag og emner som valgfag, den såkaldte valgfagsrække. Udover disse er der mulighed for, at den enkelte kommune kan godkende, at eleverne tilbydes undervisning i andre fag og emner. Kompetencen til at godkende beskrivelse af fagenes mål og indhold er delegeret til Skole- og Børneudvalget fra byrådet den 30. marts 2017.
  Der er tidligere godkendt følgende valgfag i Roskilde Kommune:
  Kinesisk - sprog og kultur, Naturfag med udfordringer, Kunstskolen, Konstruktion og design, Idræt på tværs, Friluftsliv og naturforståelse, Sundhed – krop og stil, Japansk – sprog og kultur, Medborgerskab og frivillighed – Cykling uden alder, Vores natur – vores kultur, Skoleskak, Adventure, Cricket, Bridge, Vild med web – lær om digitalt design, Global Perspective – in English, Digital foto, Bordrollespil, Vagtfunktionær – sikkerhedsvagt, Avanceret matematik, Boldspil, De 7 verdensdele, Masterclass og
  Meditation, Mindfullness, Junioridrætsleder, E-sport, Springbrættet og LEGO Mindstorms, Uddannelse og job og Spiludvikling
  Flere af valgfagene afvikles i samarbejde med Ungdomsskolen og Boserupgård, og enkelte valgfag afvikles i samarbejde med ungdomsuddannelser i Roskilde.
  Der er vedhæftet beskrivelser af følgende fag med fagformål, kompetencemål og læseplaner.
  - Visuel kultur
  Analyse og fremstilling af visuelle udtryk i en tid, præget af kommunikation gennem billeder – reklamer, spil, musikvideoer, Facebook, Instagram.
  - Kommunikation
  Om kommunikative virkemidler og øvelser af taler og jobansøgninger
  - CSI (Crime Scene Investigation) – udbydes af Roskilde Tekniske Skole, HTX
  Med inddragelse af fagene fysik, kemi og biologi undersøger og analyserer eleverne mordgåder, inspireret af CSI serien
  - Privatøkonomi – undgå luksusfælden, udbydes af Roskilde Handelsskole
  Eleverne skal opnå kompetencer i forhold til privatøkonomisk planlægning, lånetyper og e-boks.
  Valgfagene vil efterfølgende kunne afvikles på alle skoler i Roskilde Kommune.
  Alle skoler indgår i samarbejde med minimum en anden skole om valgfag. Samarbejderne varierer fra sparring til fælles afvikling af valgfag.
  Tilbud om valgfag i samarbejde med erhvervsskolerne i Roskilde er sendt til alle skolerne for at udbrede samarbejder med erhvervsskoler om valgfag på flere skoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 29

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 30 Afgangsklassernes sidste skoledag

  Pkt. 30

  Afgangsklassernes sidste skoledag

  Sagsnr. 302485 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2006 været med til planlægningen af et fælles arrangement i forbindelse med 9. klassernes sidste skoledag. Det fælles arrangement har fundet sted i Roskilde by og været en lukket fest uden udskænkning af alkohol, men hvor eleverne kan medbringe egne drikkevarer. I SSP regi har der været drøftelser om, at der opleves et stort alkoholforbrug ved det store arrangement for alle skolerne. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter andre muligheder for et eller flere arrangementer omkring sidste skoledag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. februar 2015, at der fortsat skulle være fælles afgangsfest for 9. klasses eleverne. I 2017 blev det afholdt ved Paramount på Eriksvej 40, da det på grund af byggeri på Kildegården ikke kunne være i Rådmandshaven.
  Forberedelsen af det fælles arrangement for afgangseleverne bliver også drøftet i SSP-organisationen, som er et samarbejde mellem skole, socialområdet og politiet. Eleverne der deltager i det fælles arrangementet er mellem 14 -16 år, og en stor del er under de 16 år, som er minimumsalderen for at købe alkohol. Det fælles arrangement er en lukket begivenhed for eleverne fra 9. klasse, hvor medarbejdere fra skoler og klubber er til stede sammen med medarbejdere fra det lokale politi, det socialt opsøgende team, samarit vagter og SSP konsulenter. Arrangementet har altid været uden udskænkning af alkohol, men det har været tilladt for eleverne selv at medbringe alkohol.
  Roskilde Kommune følger Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol. Det fremgår af forebyggelsespakken, at en tidlig alkoholdebut øger risikoen for et stort forbrug og afhængighed af alkohol senere i livet. Derfor er der fokus på at udsætte de unges alkoholdebut og nedsætte alkoholforbruget. Udsættelse af unges alkoholdebut og en nedsættelse af deres alkoholforbrug indgår også i drøftelser i SSP organisationen. På den baggrund har det også tidligere været drøftet, hvordan rammerne for afgangselevernes sidste skoledag kan ændres, så den medvirker til at begrænse unges alkoholindtag, da der er bekymring for udviklingen.
  Erfaringerne fra den fælles afgangsfest er hvert år, at festen bliver anledning til en del unges alkoholdebut. Der er hvert år et antal unge mellem 14 og 16 år, der indtager meget alkohol og ikke kan tage vare på sig selv. Flere kommer på skadestuen, til observation hos samaritterne på pladsen eller skal hentes af forældrene.
  Der er mange traditioner omkring afslutning af folkeskolen, som holdes i hævd på de enkelte skoler, og som eleverne har set frem til igennem årene. Den store fælles begivenhed, som er placeret i Roskilde by, kan dog have betydning for, at en stor del af de 14-16 årige afgangselever indtager for meget alkohol. For nogle bliver det også anledning til at de får deres alkoholdebut.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om der skal arbejdes med alternative muligheder for at afvikle afgangselevernes sidste skoledag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 30

  Skole- og Børneudvalget har drøftet alternative muligheder for afviklingen af 9. klassernes sidste skoledag og er enige i, at sidste skoledag fremover skal afvikles på en sådan måde, at det begrænser de unges forbrug af alkohol.
  Udvalget er klar over, at der ikke findes nogen nemme løsninger på problemstillingen, men at det kræver en dialog og samarbejde med skolebestyrelserne og forældrene, skoleledelserne og eleverne.
  Derfor beder udvalget forvaltningen om at vende tilbage med et forslag til, hvordan man på kort sigt og på langt sigt kan tilrettelægge sidste skoledag, så det begrænser de unges indtagelse af alkohol, og med en høj grad af fokus på fællesskab, og hvor man i større omfang inddrager forældre og skolebestyrelse i afvikling og dialogen omkring sidste skoledag.
  Endvidere ønsker udvalget forslag til, hvordan man kan arbejde med at fremme en sund kultur blandt kommunens unge omkring forholdet til alkohol, i samarbejde mellem skole, forældre og elever.
  Forvaltningen vender tilbage med en ny sag herom den 10. april 2018.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 31 Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Strategi_for_fremme_af_trivsels-_og_laeringsmiljoe_i_dagtilbud_med_opdateret_raekkefoelgeplan_februar_2018.pdf

  Pkt. 31

  Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Sagsnr. 296834 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2013 arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten og børnenes muligheder for trivsel og læring i kommunens dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2018 til fremme af trivsels- og læringsmiljø anvendes til de dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. de 2 mio. kr. i 2018 anvendes efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Skrænten, Børnehuset Kastanjen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hjortkær, Børnehuset Tusindfryd og Børnehuset Solstrålen, og
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2013 iværksatte Roskilde Kommune en ambitiøs udviklingsindsats, der skal medvirke til at imødekomme de aktuelle forventninger og krav til det pædagogiske arbejde i dagtilbud og forbedre den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud. Indsatsen fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget, som de kan. Som en del af indsatsen har alle medarbejdere i dagtilbud fået kompetenceudvikling i forhold til viden om børns læring og læreprocesser, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøs påvirkning af børns trivsel, udvikling og læring.
  I forhold til de fysiske forbedringer, der er behov for i de enkelte dagtilbud for at fremme trivsels- og læringsmiljøet, har Skole- og Børneudvalget tidligere godkendt den strategi, som fremgår af bilag. Der er i strategien fokus på, hvordan dagtilbud indrettes med forskellige lege og læringszoner, således at der både er områder med mulighed for fordybelse og områder med mulighed for leg med mere fysisk aktivitet. Det er i dag ikke alle dagtilbud, der er indrettet optimalt med forskellige lege og læringszoner, og det er forbedringer af disse, der indgår i strategien.
  På baggrund af institutionernes behov for lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø er der udarbejdet en rækkefølgeplan for behovet for fysiske forbedringer på de enkelte dagtilbud. Rækkefølgeplanen, som indgår i strategien, er udarbejdet på baggrund af de årlige tilsynsbesøg, som foretages i dagtilbuddene. Rækkefølgeplanen vil således løbende blive revideret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 31

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 32 Pilotprojekt juniorpædagoger i dagtilbud

  Projektbeskrivelse_for_pilotprojekt_med_juniorpaedagoger_i_dagtilbud.pdf

  Pkt. 32

  Pilotprojekt juniorpædagoger i dagtilbud

  Sagsnr. 301843 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som en del af budgetforliget for 2018 indgår, at der skal opstartes et pilotprojekt vedrørende brug af juniorpædagoger i børnehaver. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, som har gennemført projekter med juniorpædagoger, har forvaltningen udarbejdet forslag til udformning af pilotprojekt vedrørende juniorpædagoger i børnehaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til pilotprojekt med juniorpædagoger godkendes, og
  2. pilotprojektet evalueres foråret 2019.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budgetforliget for 2018 besluttede budgetpartierne at opstarte et pilotprojekt vedrørende brug af juniorpædagoger i børnehaver. Af forligsteksten fremgår, at ”juniorpædagoger er drenge i 7-8-9. klasse, som gennemgår et kort kursusforløb for derefter at blive ansat i en eller flere af kommunens børnehaver for at kunne tilbyde børnehavebørnene aktiviteter, såsom vildere leg og sportsaktiviteter mv., som det eksisterende personale i børnehaverne ikke kan tilbyde”.
  Vallensbæk Kommune var den første kommune, der tog initiativ til juniorpædagogordningen. Siden har flere andre kommuner også ladet sig inspirere af ordningen, heriblandt Fredensborg, Gentofte, Greve, København og Ringsted. Generelt set bruger kommunerne samme model for juniorpædagoger som Vallensbæk kommune. Forvaltningens forslag til pilotprojekt med juniorpædagoger i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag, tager også udgangspunkt i Vallensbæk modellen, da den er bedst dokumenteret. Blandt andet har Danmarks Pædagogiske Universitet evalueret ordningen.
  Juniorpædagogforløbet vil blive udbudt som et tilbud i Ungdomsskolen. Uddannelsesforløbet vil blandt andet bestå af undervisning i førstehjælp, introduktion til det pædagogiske område og idræts- og bevægelsesaktiviteter med fokus på udeleg og udnyttelse af den enkelte institutions udearealer. Efter endt uddannelsesforløb tilknyttes juniorpædagogerne et dagtilbud i Roskilde Kommune i en praktikordning. Den unge vil efter skoletid møde ind i en nærliggende børnehave 1-2 gange om ugen i en time. Juniorpædagogen vil følge en medarbejder og vil ikke være alene med børnene. Skolerne vil medvirke til at sørge for at information om juniorpædagogforløbet vil tilgå de relevante målgrupper.
  Med juniorpædagogerne får dagtilbuddene mulighed for at skabe flere fysiske aktiviteter for børnene i børnehaverne ved vildere leg og sportsaktiviteter. Juniorpædagogerne er hermed et supplement til det eksisterende pædagogiske arbejde.
  Pilotprojektet forventes at starte i efteråret 2018. Forvaltningen foreslår, at projektet evalueres i foråret 2019 efter forløbet med juniorpædagoger har kørt i ca. 6 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  De samlede udgifter på ca. 150.000 kr. årligt finansieres indenfor rammen.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 32

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 33 Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

  Pkt. 33

  Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

  Sagsnr. 301607 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivningen i 2018 med en mindreudgift på 22,7 mio. kr. I denne sag behandles fordeling af besparelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til 4,1 mio. kr. ved at besparelsen overføres til de resterende driftsområder
  2. det besluttes, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser, hvis specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet også skal friholdes for den resterende del af besparelsen

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivning i 2018 med en effekt på 22,7 mio. kr. hvert år. I tillægsaftalen til budgetforliget aftalte forligsparterne på baggrund af budgethøringen, at der til ØU/direktionsseminaret i januar 2018 skulle forelægges forslag til alternativ udmøntning heraf, idet særligt konsekvenserne for specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdets køb af pladser blev fremhævet. På ØU/direktionsseminaret blev fremlagt en model, hvor specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til i alt 4,1 mio. kr. ved, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder. Udmøntningen vil ske forholdsmæssigt på de øvrige områders driftsbudgetter. Det samlede resultat af en sådan omfordeling fremgår af tabellen nedenfor inkl. effekt af ny styrelsesvedtægt, herunder ejendomsservice.

  I alt Fordeling ved budgetlægningen Omfordeling med 50 % på specialundervisning og børne- og voksensocialområdet samt effekt af ny styrelsesvedtægt (inkl. ejendomsservice)
  -22.724 -22.724
  Økonomiudvalget -3.119 -6.205
  Kultur & Idrætsudvalget -818 -677
  Beskæftigelses- & Socialudvalget -2.238 -1.531
  Skole & Børneudvalget -10.991 -7.614
  Plan & Teknikudvalget -474 -483
  Klima & Miljøudvalget -1.355 -1.752
  Sundheds & Omsorgsudvalget -3.729 -4.461

  Det har været drøftet, om specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet skal friholdes for hele besparelsen vedrørende undladt prisfremskrivning i 2018. Direktionen vurderer imidlertid, at konsekvenserne af en fuld friholdelse af budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet vil have for store konsekvenser for de øvrige områder, hvis besparelsen blot overføres til disse områder som en yderligere proportionel besparelse. Hvis det fortsat ønskes at friholde budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet helt, vil der skulle besluttes andre konkrete besparelser for yderligere 4,1 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en ændret fordeling af besparelsen på 22,7 mio.kr. vedr. undladt prisfremskrivning i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 55

  Ad 1. "at": godkendt, Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder.
  Ad 2. "at": sagen sendes i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser.

  Supplerende sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalgets andel af den resterende del af besparelsen udgør 3,1 mio. kr., som er det beløb udvalget skal udmønte ved andre besparelser.
  Forvaltningen kan pege på, at de 3,1 mio. kr. kan hentes ved fx at gennemføre nogle af de budgetforbedringsforslag, der var fremsat i forbindelse med budget 2018, og som kan have virkning allerede for 2018. Det er forslagene om
  - en udvidelse af fælles sommerferieordning i SFO og klub i 2 uger i sommerferien, hvor der er tilbud om sommercamp i udvalgte afdelinger, således at børn og unge samles i færre SFO’er og klubber. Det kan hente en årlig besparelse på 2 mio. kr.
  - sampasning i dagtilbud i 2 uger i juli, hvor der tilbydes sampasning i udvalgte dagtilbud i hvert af de 11 pasningsdistrikter. Ved sampasning i en institution i hver af de 11 pasningsdistrikter er der en årlig besparelse på 7,3 mio. kr.
  - en ligelig besparelse af de 3,1 mio. kr. på alle fagområder, hvilket svarer til en reduktion af budgettet på ca. 0,2% af budgettet
  Alternativt kan de 3,1 mio. kr. for 2018 hentes fra de overførsler på i alt 33 mio. kr., der er på udvalgets område fra 2017 til 2018, og besparelsen i de kommende år kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 33

  Jette Henning (A) foreslår, at sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget. Gitte Simoni ønsker forslaget sat til afstemning. For stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B).
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Gitte Simoni (O) undlader at stemme.

 • Pkt. 34 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen

  Pkt. 34

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen

  Sagsnr. 300190 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Undervisningsministeriet har afsat midler til en pulje, der skal styrke maddannelse i folkeskolen. Roskilde Kommune har, på baggrund af ansøgning, fået tilsagn om ialt 1,475 mio. kr., som byrådet med denne sag skal godkende anvendes til formålet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 1,475 mio. kr. fordelt med 656.000 kr. i 2018 og 819.000 kr. i 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget 1,475 mio. kr. fra Undervisningsministeriets pulje til styrkelse af maddannelse i folkeskolen. Projektet Madens uge i skolen vil styrke mad og måltiders betydning i skolen. Gennem spændende og praksisnære undervisningsforløb får eleverne forståelse for fødevarers vej fra produktion til forarbejdning og salg, og de får indsigt i hvordan bæredygtighed, økologi og fødevarer hænger sammen. Samtidig omdanner eleverne selv råvarer til et velsmagende og sundt måltid.
  I projektet udvikles Åben skole forløb i samarbejde med lokale fødevarevirksomheder og landbrug. Elever inviteres indenfor i virksomheden, ser produktionen og eksempler på de uddannelses- og karrieremuligheder, der er i fødevareerhvervet. Der udvikles også nyt undervisningsmateriale til madkundskab, som er et fag, der i sig selv styrker maddannelsen. Herudover består projektet blandt andet af et madpakkeværksted, hvor elever fra ZBC underviser skoleelever i sunde og nemme madpakker. Det er hensigten, at forløbene skal fortsætte efter 2019, hvor projektperioden udløber.
  Projektet gennemføres i 2018 og 2019 i samarbejde med Madkulturen, ZBC og lokale fødevarevirksomheder og landbrug.

  Økonomi

  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,475 mio. kr. fordelt med 656.000 kr. i 2018 og 819.000 kr. i 2019 til projektet.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 34

  Anbefales.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 35 Orientering om temaanalyse vedr. skole og SFO til budget 2019-2022

  Pkt. 35

  Orientering om temaanalyse vedr. skole og SFO til budget 2019-2022

  Sagsnr. 301988 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres i sagen om igangsættelse af temaanalyse på skole- og SFO-området som led i budgetlægningen for 2019-2022. Igangsættelsen sker i forlængelse af drøftelser på ØU/direktionsseminaret 25./26. januar 2018 samt beslutning på Økonomiudvalgets møde 14. februar 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede 14. februar 2018 at iværksætte 3 temaanalyser vedrørende ældre og træning, skole og SFO samt ejendomsområdet. Temaanalyser blev drøftet på ØU/direktionsseminaret i januar som en metode til at anskue budgetlægningen mere helhedsorienteret for et sammenhængende serviceområde.
  Fokus i temaanalyserne vil være på strukturerne på serviceområdet samt på at undersøge, hvor man kan finde på andre måder at løse den samlede opgave lige så godt eller bedre for færre midler.
  På skole- og SFO-området vil man i temaanalysen primært fokusere på følgende elementer:
  - Strukturer på skoleområdet
  - Struktur på SFO- og Klubområdet
  Temaanalysen vil undervejs i udarbejdelsen blive drøftet med ekstern rådgiver med henblik på at afdække andre vinkler og kobling til, hvad andre kommuner har gjort. Temaanalysen vil foreligge endeligt i august og her indgå på de afsluttende budgetmøder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den er en del af budgetlægningen for 2019-2022

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 35

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 36 Orientering om nøgletal på skole- og børneområdet

  Dagtilbud_-_Belaegning.pdf Dagtilbud_-_Udvikling_i_antal_ledige_pladser_i_udvalgte_pasningsdistrikter_.pdf Dagtilbud_-_Oversigt_over_kapacitet_og_indmeldte_boern_i_hvert_enkelt_dagtilbud.pdf Dagtilbud_-_Oversigt_over_antal_indmeldte_boern.pdf Dagtilbud_-_Oversigt_over_antal_ledige_pladser.pdf SFO_-_Daekningsgrad.pdf SFO_-_Oversigt_over_indmeldte.pdf Klub_-_Daekningsgrad.pdf Klub_-_Udvikling_i_antal_indmeldte_boern_fordelt_paa_klassetrin.pdf Klub_-_Oversigt_over_indmeldte.pdf

  Pkt. 36

  Orientering om nøgletal på skole- og børneområdet

  Sagsnr. 302028 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist nogle udvalgte nøgletal på udvalgets område, der vedrører kapacitet på dagtilbudsområdet og antal indmeldte elever i henholdsvis SFO og klub. Disse nøgletal er samlet i denne sag og giver et samlet overblik over den aktuelle situation for den samlede kommune, men også opdelt i geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget følger hvert kvartal udviklingen i antallet af indmeldte børn i dagtilbud og antallet af ledige pladser. For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af henholdsvis indmeldte børn og ledige pladser i hvert distrikt. For de pasningsdistrikter, hvor der aktuelt er kapacitetsmæssige udfordringer fremgår udviklingen i antallet af ledige pladser fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehave. Denne viser, at der i alle pasningsdistrikter, med undtagelse af to, er ledige børnehavepladser mens alle vuggestuepladser er mere end fyldt op.
  Efterspørgslen efter pladser på dagtilbudsområdet varierer henover året, hvor der er færrest indskrevne børn i dagtilbud den 1. maj hvert år, hvor den ældste årgang er flyttet til SFO/skole. Fra dette tidspunkt vil der for hver måned blive indskrevet nye børn i dagtilbud, i takt med at børnene får en alder, hvor de skal henholdsvis i dagpleje/vuggestue og børnehave. Der vil derfor altid være flest børn indskrevet i april.
  Som det fremgår af bilag er der indskrevet 4.153 børn i dagtilbud pr. 1. februar 2018. Til sammenligning var der pr. 1. februar 2017 indskrevet 3.916 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. februar 2018 i alt 436 ledige pladser i dagtilbud.
  Skole- og Børneudvalget følger tillige hvert kvartal udviklingen i antallet af elever, der er tilmeldt i SFO og klub. Af bilag fremgår en geografisk oversigt med skoledistrikterne, hvor det fremgår, hvor mange elever, der pr. 1. februar 2018 går i henholdsvis SFO og klub. Oversigten viser også andelen (procentsatsen) af elever, der går i SFO og klub. For klub er andelen beregnet ud fra det antal elever, der er bosiddende i skoledistriktet. For SFO er andelen beregnet ud fra det antal elever, der går i distriktsskolen og som er tilmeldt en SFO. Pr. februar 2018 er der ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne skoleelever, der er tilmeldt i SFO.
  Oversigten over antallet af indmeldte børn i klub viser, at der i februar 2018 er indskrevet 3.145 børn i klub. Det svarer til, at der gennemsnitligt er 67,4 pct. af børn i aldersgruppen, der er tilmeldt i klub. Det er inklusive børn, der kommer fra andre skoler end de kommunale folkeskoler. Hvis der alene ses på de elever, der går i en af Roskilde Kommunes folkeskoler er der i alt 83,4% af dem, der er indmeldt i klub. Generelt for klubområdet gælder, at antallet af indmeldte børn svinger hen over året med det højeste antal indmeldte børn ved skolestart i maj, hvorefter antallet af indmeldte børn er faldende hen over året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 36

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 37 Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Pkt. 37

  Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Tids- og handleplan for udvidelse af Trekroner Skole
  2. Ressourcemodel skoleområdet
  3. Kapacitetsvurdering dagtilbudsområdet
  4. Visitationsregler dagtilbudsområdet
  5. Status på overgrebspakken i forhold til udsatte børn og unge
  6. Implementering af ny dagtilbudslov
  7. Indledende budgetdrøftelser
  8. Min Uddannelse
  9. Redegørelse om kvalitet i dagtilbud

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Afsluttende budgetdrøftelser
  2. Evaluering af struktur for dialogfora
  3. Revidering af beredskabsplanen for vold og seksuelle overgreb
  4. Udvidelse af Trekroner Skole

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 37

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 38 Eventuelt

  Pkt. 38

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 38

  Vindinge Børnehus

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).