You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 14, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, Rådhusbuen 1, Mødelokale 2A
 • Pkt. 5 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 5

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 5

  Udvalget ønsker at fastholde sidste periodes forretningsorden, hvor alle sager er til beslutning, også sager der indstilles taget til orientering. Dermed er pkt. 17 og pkt. 18 sager til beslutning.
  Det præciseres, at det for pkt. 10 er indstillingspunkterne 1-3, der er til behandling, og at det for pkt. 11 er indstillingspunkterne 1-5, der er til behandling.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 6 Forslag til politisk mødeplan for 2014

  udkast_politisk_moedeplan_2014_til_fagudvalgene.pdf

  Pkt. 6

  Forslag til politisk mødeplan for 2014

  Sagsnr. 237317 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalgets mødeplan for 2014 besluttes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2013 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag til en samlet mødeplan for alle udvalg, der tager hensyn til ferier, helligdage med mere, juli måned er holdt mødefri. Mødeplanen fremgår af bilag.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2014.
  Byrådets mødeplan blev jf. Styrelseslovens § 8 godkendt på byrådets møde den 30. oktober 2013, pkt. 250.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 6

  Godkendt, dog således at mødet den 30. september flyttes til tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 17.00.

 • Pkt. 7 Introduktion af Skole- og Børneudvalget

  introduktion_til_skole-_og_boerneudvalget.pdf

  Pkt. 7

  Introduktion af Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 250010 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen gennemgår Skole- og Børneudvalgets hovedopgaver, organisering af direktørområdet Velfærd samt forslag om afholdelse af temamøder og besigtigelser for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afholdes fire temamøder i 2014 forbindelse med de ordinære møder, og at temamøderne omhandler børn og unge, dagtilbud, folkeskolen og klub samt de specialiserede tilbud og inklusion, og
  2. der afholdes to besigtigelser på udvalgets institutioner i første halvdel af 2014 udenfor de aftalte mødedatoer.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen vil på mødet blive ledsaget af en mundtlig introduktion til organisering og hovedopgaver på udvalgets område. Hovedopgaver på skole og børneområdet fremgår tillige af bilag.
  Skole- og Børneudvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægten.
  Skole- og Børneudvalgets opgaver kan inddeles i 2 store områder. Det er dels opgaver beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt § 10 om økonomi, som er ens for alle udvalg og dels de opgaver, der er beskrevet i § 14, som beskriver udvalgets faglige kompetenceområde.
  I medfør af § 10 i styrelsesvedtægten skal udvalget sikre, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er fastsat i budgettet ikke overskrides. Udover de afsatte beløb i budgettet kan udvalget foretage indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.
  Af § 14 i styrelsesvedtægten fremgår alle udvalgets faglige kompetenceområder. Samlet er det fastlagt, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens
  opgaver på skole-, børne- og familieområdet, herunder opgaver vedrørende:
  - dagtilbud
  - skole, SFO og fritidshjem
  - ungdomsskole
  - fritidsklubber
  - specialundervisning
  - PPR
  - udsatte børn og unge (anbringelser, behandlingstilbud, døgntilbud mv. til 0-18-årige)
  - det specialiserede børneområde, herunder handicappede
  - drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
  - skoleudbygningsplaner, og andre sektorplaner inden for skole- og børneområdet i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10
  - anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
  Med henblik på yderligere information og dialog om udvalgets opgaver foreslår forvaltningen, at der holdes fire temamøder i 2014 i forbindelse med udvalgets ordinære møder. Som temaer for møderne foreslås udsatte børn og unge, dagtilbudsområdet, folkeskole og klub samt de specialiserede tilbud og inklusion. Temadrøftelsernes varighed vil være cirka tre kvarter. Endvidere foreslår forvaltningen, at der gennemføres 2 besigtigelser i første halvdel af 2014 i form af besøg til relevante institutioner på udvalgets område. Besigtigelserne planlægges gennemført på andre datoer end udvalgsmøderne og som udgangspunkt med en varighed på cirka 3 timer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 7

  Ad 1: Godkendt
  Ad 2: Godkendt, med den tilføjelse, at der tillige holdes nogle udvalgsmøder på institutioner indenfor udvalgets område. Forvaltningen udarbejder et forslag til tidspunkter og steder for besigtigelsesture og afholdelse af møder.

 • Pkt. 8 Beskrivelse af kompetencefordeling

  Pkt. 8

  Beskrivelse af kompetencefordeling

  Sagsnr. 250397 Skole- og Børneudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  I sagen orienteres om gældende snit i forhold til delegation af kompetence fra udvalgsniveau til forvaltningsniveau. Der lægges endvidere op til, at delegation for de enkelte udvalg kan tages op i det enkelte udvalg senere på foråret 2014 som følge af tilpasning af struktur og opgaver på det enkelte udvalgs område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den nuværende delegation til forvaltningsniveau fortsætter, og
  2. udvalget beslutter proces for fornyet behandling af delegationerne fra udvalgs- til forvaltningsniveau.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Af hensyn til hensigtsmæssig indretning af den offentlige forvaltning sker delegation i den offentlige sektor i vidt omfang. Delegation fra udvalgsniveau til forvaltningsniveau sker i en lang række tilfælde ud fra forskellige hensyn blandt andet adgangen til at træffe afgørelser indenfor rimelig tid, samt i forhold til administrative beslutninger om det offentliges indretning, hvor det drejer sig om rutinemæssige afgørelser, og hvor der kan forventes vægtige arbejdsmæssige begrundelser.
  En stående delegation er gældende, indtil den trækkes tilbage af den delegerende myndighed. Uanset hvor beslutningskompetencen ligger, træffes afgørelser og beslutninger altid indenfor lovgivningens rammer.
  I forbindelse med indtræden af et nyt Byråd er det hensigtsmæssigt, at de nye stående udvalg introduceres til de områder, hvor der er givet delegation.
  Der lægges med denne sag ikke op til at der skal ske en gennemgribende revision af kommunens delegationsniveau. En nærmere drøftelse i de enkelte udvalg omkring delegationsniveauet mellem udvalg og forvaltning kan med fordel ske efter at den af Byrådet igangsatte undersøgelse om det politiske arbejde er gennemført.
  Nedenfor følger en oplistning af delegationer i nærværende udvalg:
  Konkrete, personrelaterede afgørelser for områder, hvor Skole- og Børneudvalget har fastlagt retningslinjer forelægges som udgangspunkt ikke for Skole- og Børneudvalget, men afgøres endeligt af forvaltningen. Sager af denne karakter kan f.eks. være afgørelser om dispensation fra visitationsregler, dispensation ved skoleindskrivning, tildeling af specialpædagogiske tilbud. Der er tillige delegeret kompetence i forhold til godkendelse af undervisningsoverenskomster.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 8

  Ad 1: Godkendt.
  Ad 2: Godkendt, således at kompetencefordelingen drøftes igen, når resultatet af undersøgelsen, der er igangsat af byrådet, foreligger.

 • Pkt. 9 Orientering om status på procesplan for fremtidens folkeskole

  procesplan_for_politisk_forberedelse_af_folkeskolereform.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om status på procesplan for Fremtidens Folkeskole

  Sagsnr. 250209 Skole- og Børneudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. marts 2013, at status på procesplan for Fremtidens Folkeskole behandles som fast punkt på de ordinære udvalgsmøder.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af procesplanen, og som det fremgår af andre sager på dagsordenen, behandles de overordnede rammer og retningslinjer for skole og SFO samt fremtidig klubstruktur med tilhørende høringssvar på Skole- og Børneudvalgets møde, og går videre til byrådet i januar 2014. Når der er truffet beslutning om de overordnede rammer og strukturer skal skoler, SFO’er og klubber efterfølgende i gang med at gennemføre beslutningerne og planlægge skoleåret 2014/ 2015.
  Når beslutningerne vedrørende overordnede rammer og strukturer er truffet udestår to sager i procesplanen: 1) de kommende politiske mål, som indgår i § 17, stk.4 udvalget om folkeskolereformen, jævnfør kommissoriet, og 2) udarbejdelse af en overordnet samarbejdsmodel for det lokale samarbejde med kultur, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, herunder den kommunale musik- og kulturskole, der skal behandles i Skole- og Børneudvalget i 1. kvartal 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 9

  Godkendt.

 • Pkt. 10 Fremtidig klubstruktur

  modeller_for_kluborganisering.pdf sammendrag_af_hoeringssvar_til_fremtidens_klubstruktur.pdf klub_engbaekgaard_og_impulsen_-_bestyrelsen.pdf klub_engbaekgaard_og_klub_impulsen_-_personalet.pdf klub_gadstrup.pdf klub_hedeboparken_1_-_foraeldrebestyrelsen.pdf klub_hedeboparken_2_-_foraeldrebestyrelsen.pdf klub_hedeboparken_-_personalet.pdf klub_hjoernet_-_foraeldrebestyrelsen.pdf klub_hjoernet_-_personalegruppen.pdf klub_hyrdehoej_-_bestyrelsen.pdf klub_hyrdehoej_-_personalet.pdf klub_jyllinge_-_foraeldrebestyrelsen.pdf klub_jyllinge_-_med-udvalg.pdf klub_kildegaarden_og_klub_margrethehaab_-_bestyrelsen.pdf klub_kildegaard_og_klub_margrethehaab_-_med-udvalget.pdf klub_krudhuset_og_gadegaarden_-_bestyrelsen_brev_1.pdf klub_krudthuset_gadegaarden_-_bestyrelsen_brev_2.pdf klub_krudthuset_og_gadegaarden_-_medudvalg.pdf klub_sct._georgs_gaarden_-_foraeldrebestyrelsen.pdf klub_sct._georgs_gaarden_-_personalet.pdf klub_soendergaarden_-_foraeldrebestyrelsen.pdf klub_soendergaarden_-_personalet.pdf klub_tingstedet_-_bestyrelsen.pdf klub_tingstedet_-_med-udvalget.pdf klub_trekroner_-_bestyrelsen.pdf klub_trekroner_-_personalet.pdf klub_viadukten_-_bestyrelsen.pdf klub_viadukten_-_personalegruppen.pdf klubberne_oestervang_vor_frue_-_foraeldrebestyrelse.pdf himmelev_skole_-_skolebestyrelsen.pdf himmelev_skole_-_lmu.pdf tjoernegaardskolen_-_skolebestyrelsen_og_lmu.pdf trekronerskolen_-_skolebestyrelsen.pdf fmu_for_velfaerd.pdf omu_skole_og_klub.pdf bupl.pdf referat_fra_reglementsdroeftelse_med_bupl_den_16._december_2013.pdf

  Pkt. 10

  Fremtidig klubstruktur

  Sagsnr. 239826 Skole- og Børneudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Folkeskolereformen får konsekvens for klubbens fremtidige åbningstider, ressourcer og tilbud. Forvaltningen har i samarbejde med klublederne vurderet mulige organisationsformer, som understøtter klubbernes samarbejde med skolerne om elementerne i reformen, og som samtidig fortsætter klubbernes gode forebyggende indsatser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fremtidens kommunale klubber organiseres i fem geografiske områder pr. 1 februar 2014 svarende til den geografiske opdeling i de øvrige ungeindsatser,
  2. klubberne indgår forpligtende samarbejde med skolerne om at understøtte børnenes læring og trivsel,
  3. klubstrukturen evalueres i efteråret 2015,
  4. ad 1-3 sendes i høring i perioden 4. – 19. december 2013 hos bestyrelser og MED, og
  5. forslaget med høringsbidrag behandles i Skole- og Børneudvalget og i byrådet i januar 2014.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-3 og ad 5: Byrådet
  Ad 4: Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeskolereformen kræver, at klubområdet nytænkes. Som besluttet i byrådet den 9. oktober 2013 har forvaltningen udarbejdet et oplæg til overordnede rammer og retningslinjer for den fremtidige organisering af skole, SFO og klub. Dette behandles i Skole- og Børneudvalget og byrådet i december 2013, og er det oplæg, der sendes videre til det nye byråd. Det er samtidig som del af procesplanen besluttet og varslet, at oplægget samtidig sendes i høring i bestyrelse og MED således, at det nye fagudvalg og byråd i januar 2014 kan behandle oplægget med høringssvar. Denne sag handler om et forslag til fremtidig klubstruktur.
  Den længere skoledag forkorter åbningstiden i klubberne, og det giver færre medarbejder- og ledelsesopgaver svarende til en reduktion fra 167 fuldtidsstillinger til 110 fuldtidsstillinger. Samtidig lægger folkeskolereformen op til et øget og forpligtende samarbejde mellem skoler og klubber ved, at pædagoger kan bidrage til at understøtte børnenes læring i folkeskolen.
  I dag arbejder Roskilde Kommunes fritidstilbud og Klub Ung efter dagtilbudslovens formål om, at børn og unge udvikles, trives og får læring i tilbuddene. Derudover arbejder klubberne jævnfør byrådets klubpolitik for at udvikle og styrke det gode ungdomsliv, hvor der i fællesskab med børn, unge og forældre planlægges aktiviteter efter alle børns behov. Det forudsættes, at formålet med drift af klubberne og de pædagogiske opgaver i klubberne er uændrede med den kortere åbningstid.
  Klubberne er organiseret i 15 klubber, herunder én selvejende klub. Klubberne består af fritidsklubber for børn i alderen 10-14 år, Klub Ung for 13-17-årige, og opsøgende teams målrettet børn og unge med særlig behov. Klubberne drives i dag som én enhed, hvor medarbejderne varetager pædagogiske opgaver i både fritidsklubben og i Klub Ung.
  Fremtidig organisering
  Der er tre forskellige muligheder for at organisere klubberne i fremtiden, afhængig af hvilken lovgivning det sker efter. Detaljer om lovgivning, indhold, rammer og organisering for alle modeller fremgår af bilag.

  Model 1 –
  Folkeskoleloven
  Model 2 –
  Ungdomsskoleloven
  Model 3 –
  Dagtilbudsloven
  Oprettelse som SFO 2 under skoleledelsen. Et klubtilbud organiseret i tre områder, som Ungdomsskolen er i dag. Fem områder organiseret geografisk som i Klub Ung og den sociale opsøgende indsats.

  De forskellige modeller er drøftet med klublederne. Der er enighed om, at forvaltningen anbefaler, at den fremtidige organisering sker i fem geografiske områder som i model 3, og at klubberne indgår i et samarbejde med skolerne om at skabe en sammenhængende indsats for børn og unges læring. Model 3 fastholder den eksisterende gode indsats i klubberne i en tid, hvor der er mange forandringer. Modellen foreslås evalueret i efteråret 2015, hvor der er flere konkrete erfaringer med folkeskolereformen og sammenhængende indsats. Tilbud til børn med nedsat funktionsevne i basisgrupper fortsætter indenfor rammerne af de fem områder.
  I model 3 oprettes fem klublederstillinger, og alt efter behov og konkrete opgaver lokalt vil der også være medarbejdere med pædagogiske ledelsesfunktioner. Modellen indfrir samtidig den budgetreduktion i forhold til ledelsen, som er besluttet med budgettet for 2014.
  Det foreslås, at den kommunale klubstruktur gennemføres allerede fra 1. februar 2014, så de udpegede ledere kan koble indførelsen af en ny klubstruktur til planlægningen af det nye skoleår på skolerne.
  Med den nye klubstruktur skal der oprettes forældrebestyrelser, som afspejler den nye organisering. De nye forældrebestyrelser skal blandt andet beslutte nye åbningstider i klubberne pr. 1. august 2014. Skole- og Børneudvalget orienteres om de nye åbningstider inden skolesommerferien.
  Den selvejende klub Viadukten forsætter som selvejende klub med kortere åbningstid og med mulighed for samarbejde med skoler og de nye kommunale klubber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-12-2013, pkt. 174

  Udvalget bemærker, at pædagogisk personale, både i SFO og klub, for så vidt muligt, sikres fuldtidsstillinger, samt at skoleledere skal planlægge den understøttende undervisning med pædagogisk personale fra SFO og klub.
  Ad 1-3 og 5: Anbefales.
  Ad 4: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 11-12-2013, pkt. 503

  Anbefales.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

  Byrådet, 18-12-2013, pkt. 295

  Godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling til Skole- og Børneudvalget den 14. januar 2014

  Indstillingspunkterne 1-3 har været i høring hos bestyrelser og MED i perioden 4. til 19. december 2013. Der er kommet 13 høringssvar fra klubbestyrelser og 13 høringssvar fra personalegrupper/ lokale MED-udvalg. Derudover har tre skoleskolebestyrelser, et skole LMU samt OMU Skole og Klub, FMU-medarbejdersiden og BUPL fremsendt et høringssvar. Høringssvarerne fremgår, sammen med et sammendrag af alle høringssvar, som bilag. Referat af drøftelse i henhold til reglement fremgår ligeledes af bilag.
  Alle høringssvar anbefaler model 3, hvor klubområdet organiseres efter dagtilbudsloven, og der er generel opbakning til opdelingen i fem geografiske områder, som Klub Ung og den sociale opsøgende indsats.
  Generelt støtter høringssvarene, at klubberne indgår forpligtende samarbejde med skolerne om at understøtte børnenes læring og trivsel. De fleste påpeger samtidig et behov for, at det forpligtende samarbejde udmøntes i meget konkrete aftaler med skolerne.
  Enkelte høringssvar nævner basisgruppernes fremtid. Forvaltningen skal bemærke, at det er forudsat, at basisgrupperne til børn med generelle indlæringsvanskeligheder fortsat eksisterer som en integreret del af skole- og fritidstilbuddet.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 10

  Ad 1-2: Anbefales.
  Ad 3: Anbefales, dog således, at Skole- og Børneudvalget i juni 2014 får præsenteret en status for klubområdet forud for skoleåret 2014/2015 og en første procesevaluering i september 2014.

 • Pkt. 11 Overordnede rammer og retningslinjer for skole og SFO

  sammendrag_af_hoeringssvar_vedr._rammer_og_retningslinjer_for_skole_og_sfo.pdf absalons_skole_-_skolebestyrelsen.pdf absalons_skole_-_med-udvalg.pdf baunehoejskolen_-_skolebestyrelsen.pdf baunehoejskolen_-_med-udvalg.pdf daastrup_skole_-_bestyrelsen.pdf daastrup_skole_-_lmu.pdf gadstrup_skole_-_bestyrelsen.pdf gadstrup_skole_-_lmu.pdf hedegaardenes_skole_-_skolebestyrelsen.pdf hedegaardenes_skole_-_lmu.pdf himmelev_skole_-_skolebestyrelsen.pdf himmelev_skole_-_lmu.pdf jyllinge_skole_-_skolebestyrelsen.pdf lindebjergskolen_-_skolebestyrelsen.pdf lynghoejskolen_-_skolebestyrelsen.pdf lynghoejskolen_-_lmu.pdf margretheskolen_-_skolebestyrelsen.pdf margretheskolen_-_lmu.pdf nordgaardsskolen_-_bestyrelsen_og_lmu.pdf peder_syv_skolen_-_skolebestyrelsen_og_med-udvalg.pdf scr_fjordskolen_-_skolebestyrelsen.pdf scr_fjordskolen_-_lmu.pdf sct_joergens_skole_-_skolebestyrelsen.pdf sct._joergens_skole_-_lmu.pdf tcr_-_skolebestyrelsen.pdf tjoernegaardskolen_-_skolebestyrelsen_og_lmu.pdf trekronerskolen_-_skolebestyrelsen.pdf trekronerskolen_-_lmu.pdf vindinge_skole_-_skolebestyrelsen.pdf vindinge_skole_-_med.pdf vor_frue_skole_-_lmu_og_skolebestyrelsen.pdf oestervangsskolen_-_skolebestyrelsen_og_lmu.pdf fmu_for_velfaerd.pdf omu_skole_og_klub_-_medarbejderrepraesentanterne.pdf roskilde_laererforening.pdf bupl.pdf referat_fra_reglementsdroeftelse_med_bupl_den_16._december_2013.pdf

  Pkt. 11

  Overordnede rammer og retningslinjer for skole og SFO

  Sagsnr. 239826 Skole- og Børneudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Målet med fremtidens skole er, at den enkelte elev bliver så dygtig som muligt og trives bedst muligt. Organiseringen af skoleområdet skal understøtte læring og trivsel ved at skabe en sammenhængende indsats for det enkelte barn. Forvaltningen anbefaler, at skolerne organiserer sig med en struktur, der sikrer tværfaglige kompetencer og understøtter en sammenhængende indsats mellem skole og fritid. Der skal etableres forpligtende samarbejder i forhold til børns læring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skolerne organiserer sig med en struktur, herunder en ledelsesstruktur med undervisnings- og pædagogfaglige kompetencer, der understøtter tværfaglighed og en sammenhængende indsats mellem skole og fritid,
  2. skolerne etablerer forpligtende samarbejde med klubområdet, der understøtter børnenes læring og trivsel,
  3. i forhold til at skabe bæredygtige faglige miljøer etablerer skolerne relevante samarbejder med andre skoler, Ungdomsskolen og andre kommunale og lokale aktører,
  4. en overordnet samarbejdsmodel og tilhørende idékatalog for det lokale samarbejde med kultur, folkeoplysnings-, idræts-, og foreningsliv, herunder den kommunale musik- og kulturskole, præsenteres for Skole- og Børneudvalget i første kvartal 2014, og udvalget modtager årligt en status,
  5. der tilrettelægges en særskilt proces for den kommende politikudvikling med delmål, der understøtter de overordnede lærings- og trivselsmål, som behandles i Skole- og Børneudvalget i 1. kvartal 2014,
  6. ad 1-5 sendes i høring hos bestyrelser og i MED i perioden 4. december 2013 til 19. december 2013, og
  7. oplægget med høringssvar behandles i Skole- og Børneudvalget og i byrådet i januar 2014.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-5 og ad 7: Byrådet
  Ad 6: Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som besluttet i byrådet den 9. oktober 2013 har forvaltningen udarbejdet et oplæg til overordnede rammer og retningslinjer for den fremtidige organisering af skole, SFO og klub. Dette behandles i Skole- og Børneudvalget og byrådet i december 2013 og er det oplæg, der sendes videre til det nye byråd. Det er samtidig som del af procesplanen besluttet og varslet, at oplægget samtidig sendes i høring i bestyrelse og MED således, at det nye fagudvalg og byråd i januar 2014 kan behandle oplægget med høringssvar. Dette oplæg til overordnede rammer og retningslinjer for organisering af skoleområdet er udarbejdet efter drøftelser med skoleledere samt SFO- og klubledere. Skolerne er sammen med deres ledelsesteam og bestyrelser i fuld gang med at udvikle og udmønte mål og overordnede rammer og retningslinjer efter lokale forhold.
  Overordnede mål og politikudvikling
  Den fremtidige organisering af Roskilde Kommunes skolevæsen skal sikre, at
  - de overordnede mål opnås,
  - at skoledagen kan tilrettelægges fleksibelt og med integrerede fagligheder,
  - at der er en sammenhængende indsats mellem skole og fritidstilbud,
  - at skolerne udvikler nye læringsmiljøer, der fremmer børnenes læring, trivsel og faglige som alsidige udvikling.
  Eleverne skal fremover være lige så dygtige i 8. klasse, som de er i 9. klasse i dag, og være bedre rustet til at gennemføre den rette ungdomsuddannelse. Det skal de gøre på nye og bedre måder, og ikke blot med mere af det samme.
  Den fremtidige organisering skal derfor understøtte, at den enkelte skole er bæredygtig i forhold til at udvikle indholdet, skabe attraktive indsatser og levere de forventede resultater.
  Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at tage afsæt i skolernes konkrete kontekst med udgangspunkt i lokale forhold. Derfor anbefaler forvaltningen ikke en samlet model, men nogle overordnede rammer og retningslinjer, så skolerne lokalt kan arbejde med elementerne i folkeskolereformen.
  Når det nye byråd skal formulere politikker for den kommende byrådsperiode, foreslår forvaltningen, at der på skole- og klubområdet indgår delmål om resultater i forhold til elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel. Forvaltningen foreslår derfor, at Skole- og Børneudvalget i første kvartal 2014 får forelagt en særlig proces for politikudvikling og formulering af delmål.
  I forhold til det hele børneliv strækker den sammenhængende indsats for børnene sig fra 0 til 16 år. Med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for elevernes skolestart foreslår forvaltningen, at mål og indhold i forhold til sammenhænge mellem 0-6-årsområdet og skolealderen ligeledes indgår i kommende politikformulering.
  Organisering
  Skolerne peger på, at en sammenhængende indsats for eleverne i 0. til 3. klasse understøttes ved at etablere fælles ledelse af indskoling for eksempel med en indskolingsleder, der har ansvaret for både skole og SFO. Indskolingen vil på den måde skabe helhed og blive samlet med nye og bredere opgaver i forhold til børnenes læring og trivsel.
  Under alle omstændigheder skal SFO-ledere indgå i ledelsesteamet på skolerne, og dermed rykker ledelsesopgaven fra SFO med ind i skolen, når børnenes skoledag udvides, og de nuværende SFO-centerledere vil få en større faglig og ledelsesmæssig opgave og rolle i forhold til skoledelen. Skolerne peger samtidig på, at det med den mindre ledelsesopgave i fritidsdelen er hensigtsmæssigt at nedlægge funktionerne som SFO-souschef og afdelingsleder. På den måde udmønter de enkelte skoler det vedtagne budget, hvor skolerne reduceres forholdsmæssigt på ledelsesfunktioner. Der vil være forskellige lokale løsninger på samme måde, som der er i dag.
  Byrådet besluttede den 9. oktober 2013 at nedlægge Pædagogiske Råd som et obligatorisk råd. Skolerne har tilkendegivet, at de ønsker at etablere nye mødefora og nye former for medarbejderinddragelse, som passer ind i den enkelte skoles organisering i afdelinger og teams.
  Nogle skoler peger på at opsplitte klubområdet og lægge fritidsdelen ind under skolerne for at skabe sammenhæng i indsatsen for eleverne i 4.-7. klasse. De ønsker dog at bibeholde Klub Ung som selvstændigt tilbud. For at fastholde den gode indsats i klubberne i en tid, hvor der er mange forandringer, anbefaler forvaltningen en klubstruktur med fem geografiske områder, i tråd med Klub Ung indsatsen, den opsøgende sociale indsats og SSP-strukturen. Modellen foreslås evalueret i foråret 2016. Det er der redegjort nærmere for i en anden sag om fremtidig klubstruktur på dagsordenen.
  Forudsat at klubområdet organiseres med fem geografiske områder, anbefaler forvaltningen, at skolerne indgår et forpligtende samarbejde med klubberne om børns læring og en sammenhængende indsats for børnene i den målgruppe. Skole og klub kan på den måde sammen få erfaringer og udvikle perspektiver på en bæredygtig indsats mellem skole og klubdelen, der honorerer kravene til fremtidens folkeskole.
  Bæredygtige faglige miljøer
  Skolerne skal honorere kravene i folkeskolereformen om blandt andet højere faglighed, linjefagsdækning og flere valgfag. De skal samtidig sikre bæredygtige skoler i forhold til det faldende elevtal. Derfor er det forvaltningens vurdering, at der er behov for et tværgående samarbejde mellem nogle af skolerne.
  Det gælder i forhold til Vor Frue skole og Østervangsskolen, Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen samt Vindinge Skole og Hedegårdenes Skole. Skole- og Børneudvalget orienteres, når de enkelte skoler har konkretiseret og tilrettelagt deres samarbejde i samarbejde med skolebestyrelserne.
  I løbet af 2014 udvikles videre på relevante samarbejdsmodeller for de nævnte skoler, som kan give erfaringer til politikudviklingen i den nye byrådsperiode.
  Den åbne skole og udviklingsstrategier
  Skolerne skal i forhold til den åbne skole udvikle deres indsatser med afsæt i Roskilde Kommunes tre udviklingsstrategier:
  - Det Musiske Roskilde,
  - Uddannelse, Forskning og Erhverv og
  - Sundhed og Idræt.
  Processen med at skabe en fælles overordnet samarbejdsmodel, som kan understøtte den enkelte skole i at udvikle det lokale samarbejde med kultur, folkeoplysnings-, idræts-, og foreningsliv, herunder den kommunale musik- og kulturskole, foregår i samspil med de lokale aktører. Workshoppen den 26. november 2013 om ’Idræt, kultur og Læring i folkeskolen’ er startskuddet til et samarbejde om de konkrete indsatser på den enkelte skole, der understøtter elevernes læring og trivsel.
  Forvaltningen vil på baggrund af denne dialog arbejde videre med at udvikle mål og rammer til en overordnet samarbejdsmodel for den åbne skole med et tilhørende idékatalog, der præsenteres for Skole- og Børneudvalget i første kvartal 2014. Forvaltningen anbefaler en løbende opfølgning på indsatsen ved årligt at give Skole- og Børneudvalget en status på samarbejdet. Første gang foreslås i efteråret 2015, når første skoleår med den nye folkeskole er gået.
  Skolebestyrelserne skal jævnføre lovgivningen i forlængelse af denne proces fastsætte principper for samarbejdet på den enkelte skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 03-12-2013, pkt. 175

  Ad 1-5 og 7: Anbefales, dog således, at der i 3. "at" tilføjes samarbejde med erhvervslivet.
  Henrik Stougaard kan ikke tiltræde, at der tilføjes samarbejde med erhvervslivet og henviser til tidligere protokolbemærkninger og ændringsforslag i forbindelse med tidligere sager om folkeskolereformen.
  Ad 6: Godkendt, idet det præciseres, at høringen sker i skolebestyrelser og MED.

  Økonomiudvalget, 11-12-2013, pkt. 504

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (L) fastholder sine bemærkninger fra Skole- børneudvalget.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

  Byrådet, 18-12-2013, pkt. 296

  Godkendt.
  Ø og Henrik Stougaard (L) kan ikke godkende og bemærker følgende:
  "Den tilføjelse til indstillingens 3. at, som et flertal i SBU har vedtaget, er vi fra EL imod.
  Dette giver anledning til at henvise til EL’s ændringsforslag og protokolbemærkninger ang. implementering af overenskomstloven og den ny folkeskolelov, på møder i SBU og byrådet siden august 2013.
  Ud over vores budgetforlag, der peger på et reelt årligt behov for ca. 12 mio. kr. mere til folkeskolen end afsat i flertalsbudgettet, kan vores forslag opsummeres til, at Roskilde kommune skal benytte de muligheder lovgivning og andre regelsæt rummer, for i videst muligt omfang at sikre følgende syv principper:
  De fremtidige fælles rammer for Roskilde Kommunes folkeskole skal sikre at der afsættes forsvarlig tid til forberedelse og efterbehandling af undervisning, samarbejde med forældrene og samarbejde mellem lærere og pædagoger og øvrige opgaver.
  SFO- og Klub-tilbuddene i Roskilde kommune skal også fremover være bæredygtige og attraktive tilbud med selvstændig ledelse og egne budgetter. Tilbud der lever op til de ambitiøse visioner og målsætninger byrådet lokalt har sat for tilbuddene.
  Der skal gennemføres reelle forhandlinger med alle de relevante faglige organisationer for at indgå lokalaftaler om de fremtidige arbejdsvilkår i folkeskolen, SFO og Klubber.
  Antallet af helårs-stillinger i Roskilde kommune for henholdsvis skolelærere og de pædagogiske personalegrupper i SFO’er og Klubber, skal mindst fastholdes på pågældende personalegruppers beskæftigelsesniveau i skoleåret 2013/2014. På sigt skal der tilføres ekstra ressourcer, der sikrer undervisningens kvalitet.
  Der skal sikres disse personalegrupper fuldtidsjobs, og det skal undgås, at de får en opbrudt arbejdsdag.

  Den enkelte skole skal have ret til at vælge opretholdelse af det pædagogiske råd, hvis flertallet af det pædagogiske personale ønsker det.

  Den enkelte skolebestyrelse skal selv have ret til at bestemme, hvorvidt bestyrelsen skal opsuppleres med eksterne repræsentanter fra forenings- og/eller erhvervsliv. "

  Supplerende sagsfremstilling til Skole- og Børneudvalgets møde den 14. januar 2014

  Indstillingspunkterne 1-5 har været i høring hos skolebestyrelser og MED i perioden 4. til 19. december 2013. Der er kommet 20 høringssvar fra skolebestyrelser og 17 høringssvar fra de lokale MED-udvalg på skolerne (heraf fem svar i fællesskab med skolebestyrelsen), samt høringssvar fra FMU Velfærd medarbejdersiden og OMU Skole og Klub medarbejdersiden. Derudover har Roskilde Lærerforening og BUPL fremsendt et høringssvar. Høringssvarene samt et sammendrag af alle høringssvar fremgår af bilag. Referat af drøftelse i henhold til reglementet fremgår ligeledes af bilag.
  Der er generel opbakning i både skolebestyrelser og MED-udvalg til, at der skal etableres en ledelsesstruktur med både undervisnings- og pædagogfaglige kompetencer, der understøtter tværfaglighed og en sammenhængende indsats mellem skole og fritid. Der er også generel opbakning til, at der skal etableres forpligtende samarbejde med klubben, der understøtter elevernes trivsel og læring. Der er desuden opbakning til, at der skal skabes bæredygtige faglige miljøer, som fordrer samarbejde skoler imellem og med Ungdomsskolen og andre kommunale og lokale aktører.
  Flere af de enkelte høringssvar beskriver mere detaljeret, hvordan den enkelte skole forestiller sig at udmønte kravene. Der er generel enighed om, at det er hensigtsmæssigt med overordnede rammer, der samtidig giver muligheder for et lokalt ledelsesrum og for udvikling af lokale løsninger på de enkelte skoler ud fra konkrete behov.
  Der er ligeledes generel opbakning til at udvikle en overordnet samarbejdsmodel for det lokale samarbejde med kultur, folkeoplysnings-, idræts-, og foreningsliv, herunder den kommunale musik- og kulturskole.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 11

  Ad 1-5: Anbefales, dog således at der i 3. at tilføjes samarbejde med erhvervslivet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og henviser til sine og Enhedslistens bemærkninger fra Byrådets møde den 18. december 2013:
  "Den tilføjelse til indstillingens 3. at, som et flertal i SBU har vedtaget, er vi fra EL imod.
  Dette giver anledning til at henvise til EL’s ændringsforslag og protokolbemærkninger ang. implementering af overenskomstloven og den ny folkeskolelov, på møder i SBU og byrådet siden august 2013.
  Ud over vores budgetforlag, der peger på et reelt årligt behov for ca. 12 mio. kr. mere til folkeskolen end afsat i flertalsbudgettet, kan vores forslag opsummeres til, at Roskilde kommune skal benytte de muligheder lovgivning og andre regelsæt rummer, for i videst muligt omfang at sikre følgende syv principper:
  De fremtidige fælles rammer for Roskilde Kommunes folkeskole skal sikre at der afsættes forsvarlig tid til forberedelse og efterbehandling af undervisning, samarbejde med forældrene og samarbejde mellem lærere og pædagoger og øvrige opgaver.
  SFO- og Klub-tilbuddene i Roskilde kommune skal også fremover være bæredygtige og attraktive tilbud med selvstændig ledelse og egne budgetter. Tilbud der lever op til de ambitiøse visioner og målsætninger byrådet lokalt har sat for tilbuddene.
  Der skal gennemføres reelle forhandlinger med alle de relevante faglige organisationer for at indgå lokalaftaler om de fremtidige arbejdsvilkår i folkeskolen, SFO og Klubber.
  Antallet af helårs-stillinger i Roskilde kommune for henholdsvis skolelærere og de pædagogiske personalegrupper i SFO’er og Klubber, skal mindst fastholdes på pågældende personalegruppers beskæftigelsesniveau i skoleåret 2013/2014. På sigt skal der tilføres ekstra ressourcer, der sikrer undervisningens kvalitet.
  Der skal sikres disse personalegrupper fuldtidsjobs, og det skal undgås, at de får en opbrudt arbejdsdag.

  Den enkelte skole skal have ret til at vælge opretholdelse af det pædagogiske råd, hvis flertallet af det pædagogiske personale ønsker det.

  Den enkelte skolebestyrelse skal selv have ret til at bestemme, hvorvidt bestyrelsen skal opsuppleres med eksterne repræsentanter fra forenings- og/eller erhvervsliv. "

 • Pkt. 12 Godkendelse af politiske mål for ungepolitikken 2014

  notat_til_forslag_til_politiske_maal_for_ungepolitikken_2014.pdf

  Pkt. 12

  Godkendelse af nye politiske mål for ungepolitikken 2014

  Sagsnr. 248746 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af inputtene fra årets Ungedag, som blev afholdt den 28. oktober 2013, og derefter drøftelse af forslagene i december 2013 i henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget, forelægges nu fornyede mål i ungepolitikken 2014 til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nye politiske mål for ungepolitikken 2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ungeudvalget og Roskilde Kommune var værter for årets Ungedag, den 28. oktober 2013 på Gimle. Formålet var at inddrage og i samarbejde med kommunens unge at formulere nye mål for Ungepolitikken i 2014. De politiske mål har følgende temaer:
  - Ungeudvalget skal fortsætte udviklingen som et demokratisk talerør for unge i Roskilde
  - Trekroner Hub ved søen mellem RUC og Trekroner
  - Udvikling af Latinerhaven
  - Mobilt projektværksted for unge
  De konkrete mål er formuleret i vedhæftede bilag.
  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget besluttede i møderne i december 2013 at oversende forslagene til politiske mål til behandling i januar (SBU den 3. december, punkt 177, KIU den 4. december, punkt 112)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 12

  Anbefales, dog således at det præciseres, at det første mål skal vedrøre aktiviteter for unge i hele Roskilde Kommune.

 • Pkt. 13 Skolernes ferieplan for 2014/15 og 2015/16

  ferieplan_for_skoleaaret_2014-15.pdf ferieplan_for_skoleaaret_2015-16.pdf

  Pkt. 13

  Skolernes ferieplan for 2014/15 og 2015/16

  Sagsnr. 211230 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skolernes ferieplan for skoleårene 2014/15 og 2015/16 skal fastlægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslagene til placering af ferier og fridage for skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 15 i folkeskoleloven starter skoleåret den 1. august. Undervisningsministeren fastsætter sommerferiens begyndelsestidspunkt.
  Undervisningsministeriet har i bekendtgørelse af 27. september 2013 meddelt, at elevernes sommerferie i skoleåret 2014/15 begynder lørdag den 27. juni 2015, således at fredag den 26. juni 2015 bliver sidste skoledag. Tilsvarende i skoleåret 2015/16 begynder elevernes sommerferie lørdag den 25. juni 2016, således at fredag den 24. juni 2016 bliver sidste skoledag.
  Byrådet har i bilag til ”Styrelsesvedtægt for den kommunale folkeskole” fastsat principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage. Ferieplanen fastlægges i øvrigt af Skole- og Børneudvalget, og skal ikke i høring skolebestyrelserne.
  Af bilag fremgår forslag til ferieplaner for de to kommende skoleår. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående. Antallet af skoledage er ikke længere lovbestemt til 200 skoledage, men fastsættes i henhold til ”Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen” af kommunalbestyrelsen.
  Sommerferierne som er i forslag:
  - 27. juni – 9. august 2015, begge dage inkl. og
  - 25. juni – 7. august 2016, begge dage inkl.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 13

  Godkendt.

 • Pkt. 14 Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skolekøkkener

  Pkt. 14

  Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skolekøkkener

  Sagsnr. 238326 Skole- og Børneudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af skolekøkken i 2014. Forvaltningen har vurderet samtlige køkkener og kategoriseret deres tilstand. Forvaltningen foreslår, at alderskriteriet for skolekøkkenet samt antallet af fritidsbrugere bestemmer rækkefølgen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til renovering af skolekøkkener,
  2. den første udskiftning af skolekøkken sker ved Hedegårdenes Skole, og
  3. ultimo 2014 behandler Skole og Børneudvalget en sag om prioritering af udskiftning af skolekøkken i 2015.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2-3: Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har afsat to mio. kr. i hvert af årene 2014 og frem til renovering af fire skolekøkkener, der er i kategorien udtjent. Som drøftet i Skole- og Børneudvalget den 4. juni 2013 anslås udskiftning af et skolekøkken til at have en gennemsnitlig pris på ca. to mio. kr. baseret på erfaring fra tidligere udskiftning af skolekøkkener. Den præcise pris afhænger dog af de konkrete forhold på den enkelte skole.
  Forvaltningen har kategoriseret og vurderet samtlige skolekøkkener på en fireskala, hvor A) er nyt eller som nyt, B) er i ok stand, C) er slidt og D) er udtjent.
  Der er fem skoler, der vurderes som udtjente i kategorien D:

  Skole Antal Sidst renoveret Vurdering Antal fritidsbrugere
  Dåstrup Skole 2-spor
  Ca. 420 elever
  1976 oprindelige køkken, alt skal skiftes. 6 (E)
  4 (S)
  Gadstrup Skole 2-3 spor
  Ca. 500 elever
  Køkken 1: ca. 1972,
  Køkken 2: 1964
  begge køkkener meget i brug, meget nedslidte Ingen
  Hedegårdenes Skole 2-spor
  3-spor (7-9 kl. – elever fra Vindinge)
  Ca. 440 elever
  Ca. 1955 oprindelige køkken, ikke helt funktionsdygtig, nedslidt, men meget i brug 17 (E)
  4 (S)
  Lindebjerg-skolen 2-spor
  Ca. 360 elever
  1970erne ældre dato, udskiftningsegnet Ingen
  Lynghøjskolen 3-spor
  Ca. 600 elever
  1970erne alle overflader udtjente Ingen

  Der er fritidsbookinger på Hedegårdenes Skole og Dåstrup Skolen. På Gadstrup og Lindebjergskolen har ingen bookinger, og Lynghøjskolens køkken kan ikke bookes til fritidsbrugere. Der er enkeltstående bookinger (E) og længerevarende bookinger (sæson) (S).
  Forvaltningen foreslår, at skolekøkkenet på Hedegårdenes Skole udskiftes i 2014, på baggrund af køkkenets alder og antallet af fritidsbrugere.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2014:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Frigivelse af rådighedsbeløb
  Ændring af kassebeholdningen
  -2.000
  0

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 14

  Ad 1: Anbefales.
  Ad 2-3: Godkendt.
  Udvalget beder om, at der forud for behandling af budget 2015 på udvalgets område kommer en sag om en mulig plan for renovering af de skolekøkkener, der vurderes at have behov herfor.

 • Pkt. 15 Anlægsregnskab vedr. flytning og udvidelse af Børnehuset Hobitten

  Pkt. 15

  Anlægsregnskab vedr. flytning og udvidelse af Børnehuset Hobitten

  Sagsnr. 248976 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab over flytning og udvidelse af Børnehuset Hobitten.
  Anlægget er afsluttet i 2013.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. februar 2012 en anlægsbevilling på 4.400.000 kr. til udvidelse af Hobitten fra vuggestue til børnehus samt flytning til ledige lokaler ved Østervangsskolen.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 4.368.992 kr. Der er således en mindreudgift på 31.008 i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er i 2013 en mindreudgift på 30.850 kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.
  Rest rådighedsbeløbet i 2013 indgår ikke i den samlede overførselssag vedrørende anlæg.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 15

  Anbefales.

 • Pkt. 16 Eventuelt

  Pkt. 16

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2014, pkt. 16

  Børnegalaxen Roskilde har trukket sin ansøgning tilbage om at etablere sig som privat daginstitution på Rypevej 3, Roskilde.

 • Pkt. 17 Orientering om udbud af kørselsopgave (Lukket)

 • Pkt. 18 Orientering om udbud af kørselsopgave vedrørende busordninger(Lukket)

 • Pkt. 19 Resultat af udbud af befordringsopgave for Specialbørnehaven Bjerget(Lukket)

 • Pkt. 20 Klagesag(Lukket)