You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 18, 2014 - 16:15
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 2A
 • Pkt. 99 Forslag om justering af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet efter høring

  evaluering_af_ressourcemodel_paa_folkeskoleomraadet.pdf bilag_med_ny_fordeling_i_ressourcetildelingsmodellen.pdf sammenfatning_af_hoeringssvar_vedr._justering_af_ressourcetildelingsmodellen_paa_skoleomraadet.pdf absalon_skole_skolebestyrelse.pdf baunehoejskolen_skolebestyrelse.pdf daastrup_skole_lmu.pdf daastrup_skole_skolebestyrelsen.pdf gadstrup_skole_lmu.pdf gadstrup_skole_skolebestyrelse.pdf hedegaardenes_skole_lmu.pdf hedegaardenes_skole_skolebestyrelse.pdf himmelev_skole_lmu.pdf himmelev_skole_skolebetyrelse.pdf jyllinge_skole_skolebestyrelsen.pdf klostermarksskolen_skolebestyrelse_lmu.pdf lynghoejskolen_lmu.pdf lynghoejskolen_skolebestyrelse.pdf margretheskolen_skolebestyrelse.pdf omu_skole_og_klub.pdf peder_syv_skole_skolebestyrelse.pdf sct._joergens_skole_lmu.pdf sct._joergens_skole_skolebestyrelsen.pdf tcr_skolebestyrelse_lmu.pdf tjoernegaardskolen_skolebestyrelse_og_lmu.pdf trekroner_skole_lmu.pdf trekroner_skole_skolebestyrelse.pdf vindinge_skole_skolebestyrelse_og_lmu.pdf vor_frue_skole_skolebestyrelse.pdf oestervangsskolen_skolebestyrelse_og_lmu.pdf

  Pkt. 99

  Forslag om justering af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet efter høring

  Sagsnr. 255403 Skole- og Børneudvalget Åbent Punkt

  Resume

  KL’s evaluering af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet peger på, at der i dag er en uhensigtsmæssig fordeling af blandt andet tildelingen af ressourcer til teknisk, administrativt personale (TAP). Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. juni at sende forslag om justering af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet i høring i skolebestyrelser og MED i perioden 4. til 16. juni 2014. Med forslaget bibeholdes den nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, men tildelingen til administration og pedelvirksomhed justeres. Konsekvensen af omfordelingen er, at de små og mellemstore skoler får flere ressourcer, og de store skoler får et mindre grundbeløb. Den samlede tildeling fastholdes. Høringssvarene vil blive fremsendt forud for mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den nuværende ressourcemodel beholdes med en justering, hvor hver skole får en grundtildeling og en tildeling pr. elev. Alle skoler tildeles 0,8 mio. kr. i grundtildeling på nær de små skoler, hvor TCR og Vor Frue Skole tildeles 0,4 mio., og Vindinge tildeles 0,6 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 20. januar 2013 en ny ressourcemodel for folkeskolerne, og besluttede samtidig, at modellen skulle evalueres efter et år. KL har forestået evalueringen, som Skole- og Børneudvalget drøftede den 1. april 2014, herunder forslag til ændringer af den eksisterende model.
  Baggrunden for den nuværende ressourcemodel var harmonisering, gennemsigtighed og forenkling. Modellen består af flere parametre, hvor cirka 60 % af de samlede ressourcer fordels efter antal elever og klasser. Modellen er på den måde dynamisk og følger den demografiske udvikling. På andre områder er modellen mere statisk, som ’små skole’ og ’ikke vestlig oprindelse’. Modellen har betydet, at store skoler og skoler med høje klassekvotienter har bedre vilkår end skoler med små klassekvotienter.
  I dag er tildelingen til teknisk, administrativt personale (TAP) alene baseret på elevtallet. Der er ikke ligefrem proportionalitet mellem elevtal og behovet for TAP-ressourcer, og tildelingsformen kan dermed forekomme uhensigtsmæssig, fordi skoler med lavt elevantal er nødt til at hente ressourcer fra elev- og klassetildelingen for at sikre de nødvendige ressourcer til administration og pedelvirksomhed.
  Da den nuværende model blev ændret i 2013 fik de store skoler forhøjet deres ressourcetildeling til TAP på bekostning af de små og mellemstore skoler. Trekroner Skole fik således ca. 700.000 kr. mere ud af omlægningen, mens Peder Syv Skole fik reduceret tildelingen med ca. 500.000 kr. Der gøres opmærksom på, at tallene kan være svære at sammenligne fra år til år, da børnetallene løbende ændrer sig.
  På baggrund af Skole- og Børneudvalgets drøftelser indstiller forvaltningen, at den nuværende model bibeholdes, men at der indarbejdes justeringer på TAP-tildelingen.
  Konkret forslag til justering
  For at sikre nogenlunde lige vilkår for skolernes administration foreslår forvaltningen, at hver skole får en grundtildeling og en tildeling pr. elev. Det indstilles, at alle skoler tildeles 0,8 mio. kr. i grundtildeling. Det svarer nogenlunde til én sekretær og én teknisk serviceleder. De tre små skoler får et mindre grundbeløb. TCR og Vor Frue Skole tildeles 0,4 mio., og Vindinge tildeles 0,6 mio. kr.
  Den samlede tildelingen til TAP fastholdes på 29,5 mio.kr. (fremskrevet til nuværende niveau). Den del af de 29,5 mio. kr. der ikke fordeles via grundtildelingen fordeles med 1610 kr. pr. elev. Den konkrete fordeling fremgår af bilag. Omfordelingen betyder, at de store skoler får færre ressourcer tildelt til TAP, og de små/mellemstore skoler får flere ressourcer. Samlet set omfordeles cirka en halv procent af den samlede ressource. Den skole, der mister mest er Jyllinge Skole, som mister ca. 550.000 svarende til 1,3 % af skolens samlede ressource.
  Høring
  Forslaget til justering af ressourcetildelingsmodellen med en grundtildeling, der dækker udgifter til administration og pedelvirksomhed, har Skole- og børneudvalget den 3. juni 2014 sendt i høring i skolebestyrelser og MED i perioden 4. til 16. juni 2014. Høringssvarene vil blive fremsendt forud for mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Den samlede tildeling til TAP fastholdes på 29,5 mio. kr., og samlet set omfordeles cirka en halv procent af den samlede ressource med virkning fra 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 03-06-2014, pkt. 93

  Anbefales, således at sagen sendes i kort høring med frist til den 16. juni, idet der alene er tale om en mindre tilbagejustering i forhold til tildeling til teknisk administrativt personale (TAP).

  Skole- og Børneudvalget, 18-06-2014, pkt. 99

  Anbefales.
  Udvalget vil fremadrettet følge folkeskolereformens gennemførelse og derunder betydning for ressourcetildelingsmodellen

  Fraværende
  Thomas Breddam (A); Anna Bondo (Ø) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Stougaard (Ø) der havde lovligt forfald.