You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 19, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 100 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 100

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 100

  Godkendt.

 • Pkt. 101 Fællesmøde med FMU i Velfærd

  Pkt. 101

  Fællesmøde med FMU i Velfærd

  Sagsnr. 249473 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale er der mulighed for, at Forvaltnings MED-Udvalgene (FMU) og det relevante politiske udvalg afholder regelmæssige møder mindst en gang om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale kan der mindst en gang om året afholdes et møde mellem fagudvalg og FMU.
  Fællesmødet afholdes den 19. august 2014 fra kl. 17.00 – 17.30.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 101

  Drøftet.

 • Pkt. 102 Orientering om pladser på 0-6 års området i august

  distriktsopgoerelse_august_2014.pdf institutionsopgoerelse_august_2014.pdf

  Pkt. 102

  Orientering om pladser på 0-6 års området i august

  Sagsnr. 68146 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen følger hver måned udviklingen i antallet af pladser i dagtilbud på 0 - 6 års området. Oversigten pr. 1. august 2014 viser den aktuelle situation i hvert af de 11 pasningsdistrikter, herunder om der er tomme pladser eller ekstra indskrevne børn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det.
  Byrådet har besluttet, at børn skal have tilbud om en plads i eget distrikt eller i nabodistriktet. Derfor planlægges kapaciteten, så der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem antallet af børn og pladser i hvert distrikt. Stort set alle børn får tildelt plads i eget distrikt eller nabodistriktet, med mindre de selv ønsker et andet distrikt.
  Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår en kapacitetsoversigt, der viser antallet af indmeldte børn og antallet af tomme pladser fordelt på dagtilbud. Der er tillige en oversigt over kapacitet og indmeldte børn i hver enkelt institution.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 102

  Godkendt.

 • Pkt. 103 Orientering om skolebestyrelsernes sammensætning efter valg

  oversigt_over_skolebestyrelsesmedlemmer.pdf

  Pkt. 103

  Orientering om skolebestyrelsernes sammensætning efter valget

  Sagsnr. 257792 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med de afholdte valg inden sommerferien 2014 har alle skolebestyrelser fået besat alle pladser for forældrerepræsentanter. På nær 3 skoler har alle også fået indvalgt eksterne aktører ind i bestyrelserne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget godkendte styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Roskilde Kommune den 4. marts 2014, og bad i den forbindelse om at blive orienteret om skolebestyrelsernes sammensætning efter de afholdte skolebestyrelsesvalg i år.
  Af bilag fremgår oversigt over de valgte medlemmer i alle skolebestyrelser. Alle skoler har fået indvalgt forældrerepræsentanter til alle pladser, med op til fem suppleanter på et par af skolerne. På nær 3 skoler har alle fået eksterne aktører i bestyrelserne, hvor 9 skoler har to repræsentanter, 9 skoler har én repræsentant.
  De eksterne aktører kommer især fra ungdomsuddannelserne, men der er også indvalgt eksterne aktører, der repræsenterer lokale idrætsforeninger, boligselskabet, RISØ, erhvervslivet og UU-vejledningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 103

  Godkendt.

 • Pkt. 104 Orientering om nye bekendtgørelser som følge af folkeskolereformen

  oversigt_over_nye_bekendtgoerelser.pdf

  Pkt. 104

  Orientering om nye bekendtgørelser som følge af folkeskolereformen

  Sagsnr. 261999 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Undervisningsministeriet har som følge af folkeskolereformen udstedt en række nye bekendtgørelser under folkeskoleloven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er som følge af folkeskolereformen udstedt en række nye bekendtgørelser under folkeskoleloven. De nye bekendtgørelser udmønter folkeskolereformen i det samlede regelsæt under folkeskoleloven. Derudover har Undervisningsministeriet foretaget en sanering af regelsættet. Af bilag fremgår en oversigt over de nye bekendtgørelser.
  Forvaltningen har orienteret skolelederne om de nye bekendtgørelser, herunder om de indholdsmæssige ændringer heraf.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 104

  Godkendt.

 • Pkt. 105 Orientering om særlige tilbud på skoleområdet

  tosprogsomraadet.pdf oversigt_over_saerlige_tilbud_i_folkeskolen.pdf

  Pkt. 105

  Orientering om særlige tilbud på skoleområdet

  Sagsnr. 261016 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om organisering og konkrete tiltag for børn med særlige behov. Samtidig orienteres om de konkrete tilbud, der er for tosprogede elever.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget ønskede i forlængelse af orientering omkring decentralisering af specialundervisningen den 1. april 2014 at få afdækket indholdet i arbejdet med inklusion på skolerne i løbet af efteråret 2014.
  Af bilag fremgår oversigt over struktur og sammenhænge indenfor inklusionsindsatsen. Bilaget illustrerer de forskellige typer af tilbud som gives på skolerne, og hvilke behov der dækkes på specialskoler.
  Inklusion
  Specialundervisningen i Roskilde Kommune er decentraliseret, så flere elever undervises i almene tilbud på folkeskolerne og færre henvises til særlige undervisningstilbud. Skolerne samarbejder med Inklusionscentret om at etablere inkluderende tilbud, der er tilpasset den enkelte elev med specialpædagogiske behov.
  Skole- og Børneudvalget har besluttet at styrke lærernes og pædagogernes specialpædagogiske kompetencer. Derfor er der som en del af efteruddannelsesforløbet planlagt et lokalt forankret forløb, hvor der arbejdes med at opstille lærings- og trivselsmål, som alle børn har gavn af, og som dermed fremmer inklusion. Alle skoler har desuden en inklusionsvejleder, der indgår i et fagligt netværk. Der er således fokus på at skabe bæredygtige faglige miljøer på den enkelte skole og videndeling på tværs af skolerne omkring inklusion.
  Socialrådgivere på skolerne
  Der er socialrådgivere på skolerne, der indgår i et tværfagligt samarbejde for så tidligt som muligt at støtte op om de enkelte børn og yde en tidlig indsats, når børn og unge har begyndende sociale vanskeligheder.
  Tosprogsområdet
  Dansk som andet sprog organiseres dels som 1) basisundervisning, der er danskundervisning i modtageklasser for nytilflyttede børn og dels som 2) supplerende undervisning for elever, der kan grundlæggende dansk, men fortsat har sprogstøtte behov.
  Modtageklasserne er i dag på Hedegårdenes Skole og Tjørnegårdsskolen (fra skoleåret 2015/2016 kun på Hedegårdenes Skole). Efter tre måneder udsluses eleverne gradvist til den almindelige undervisning, hvorefter skolegangen typisk fortsætter på distriktsskolen. Den supplerende undervisning organiseres på distriktsskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Indsatsen er finansieret indenfor eksisterende budget.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 105

  Godkendt.

 • Pkt. 106 Orientering om skolereformens konsekvenser for træning i idrætsklubber

  Pkt. 106

  Orientering om skolereformens konsekvenser for træning i idrætsklubber

  Sagsnr. 251838 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Formanden for Skole- og Børneudvalget, Claus Larsen, har bedt om en orientering om hvilke konsekvenser den længere skoledag har for de elever, der træner i idrætsklubber efter skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ændringen af folkeskoleloven har medført en udvidelse af det ugentlige undervisningstimetal for alle årgange. Dermed har alle elever fået en længere skoledag, end det var tilfældet tidligere. For de ældste klassers vedkommende (7.-10. klasse) betyder det, at de skal have op til 35 timers undervisning pr. uge. I sidste skoleår kunne de ældste klasser have op til 33 timers undervisning pr. uge.
  Der er i skoleåret 2014/15 nogle klasser i de ældste årgange, der enkelte dage har undervisning frem til kl. 16.00. Dette kan give problemer i forhold til deltagelse i træning i idrætsklubber eller andre fritidsaktiviteter, som tidligere kunne begynde kl. 15.30. Skolelederen kan, efter anmodning fra forældrene, fritage elever fra deltagelse i valgfag og idræt, hvis de i stedet dyrker eliteidræt. Denne fritagelse er også taget i anvendelse i forhold til nogle få elever. Der er også dialog mellem skoler og idrætsforeninger i forhold til muligheder for løsninger på konkrete problemer.
  Det er dog ikke alene valgfag og idræt, der ligger i ydertimerne af de ældste klassers skema, og dermed betyder denne form for fritagelse ikke at eleverne får kortere skoledag og mulighed for at deltage i træning fra fx kl. 15.30.
  Forvaltningen har foretaget en screening af alle klasseskemaer i 7.-10. klasse. De fleste klasser har 7. lektion som den sidste time og slutter således skoledagen mellem kl. 14.45 og 15.15. Den 8. lektion bliver anvendt i et omfang svarende til 17%, men der er store forskelle skolerne imellem. Den 8. lektion slutter mellem kl. 15.45 og 16.00.
  Det fremgår af den nye folkeskolelov, at undervisningen som hovedregel skal placeres mellem kl. 8.00 og 16.00. Dette er fulgt ved skemalægning på alle kommunens skoler. For elever fra 0. – 6. klasse er der kun i ganske få tilfælde undervisning efter kl. 15.00, så der bør ikke være et problem i forhold til disse årgange.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 106

  Godkendt.

 • Pkt. 107 Orientering om resultat af afstemning om bespisningsordninger på 0-6 års området

  oversigt_over_bespisningsordninger_i_daginstitutioner_i_roskilde_kommune_i_perioden_2015_-2016.pdf

  Pkt. 107

  Orientering om resultat af afstemning om bespisningsordninger på 0-6 års området

  Sagsnr. 251746 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i perioden 12. maj – 6. juni 2014 gennemført en afstemning om bespisningsordningen i alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Resultatet er, at forældrene i i alt 61 af de kommunale afdelinger og selvejende institutioner har valgt bespisningsordning, mens den er blevet fravalgt i i alt 4 af de kommunale afdelinger og selvejende institutioner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at resultatet af afstemningen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. maj 2014 at sende spørgsmålet om fravalg af bespisningsordninger for 2015 og 2016 til afstemning i alle daginstitutioner. Afstemningen blev gennemført efter de retningslinjer, som blev vedtaget af Skole- og Børneudvalget i oktober 2010.
  Bespisningsordningen er blevet fravalgt i 2 kommunale afdelinger og i 2 selvejende afdelinger. I en af de afdelinger, som fravalgte bespisningsordningen i 2012 er der denne gang truffet beslutning om at vælge bespisningsordningen. 60 afdelinger og selvejende daginstitutioner, der hidtil har haft mad, har valgt at fastholde bespisningen.
  I alt 61 eller 93,8 % af alle afdelinger og selvejende daginstitutioner har valgt at have bespisningsordning fra 1. januar 2015. Oversigt over bespisningsordningerne i de 61 daginstitutioner for perioden 2015 – 2016 fremgår af bilag.
  Ud af de 52 kommunale afdelinger med mad får 39 afdelinger egenproduktion, 9 afdelinger får maden leveret af den eksterne leverandør ”Fru Hansens Kælder” og 4 får maden leveret fra en anden daginstitution.
  Ud af de 9 selvejende daginstitutioner med mad får 6 institutioner egenproduktion, og 3 institutioner får maden leveret af den eksterne leverandør ”Fru Hansens Kælder”.

  Økonomi

  Fra 2015 vil der, med de i alt 61 institutioner, der har valgt bespisningsordning være en merudgift på netto ca. 436.000 kr. årligt. Som følge af budgetmodellen på området vil budgettet blive teknisk reguleret i forhold til de 436.000 kr.
  Hertil kommer en engangsudgift til nødvendig ombygning af køkkenerne i afdelingerne Arken, Skovly, Hyldekær og Solsikken, således at disse kan overgå til egenproduktion.
  Denne udgift finansieres af de 840.000 kr., der er afsat i budget 2014, og søges frigivet i anden sag på dagsordenen.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 107

  Godkendt.

 • Pkt. 108 Frigivelse af rådighedsbeløb - køkkener i daginstitutioner

  Pkt. 108

  Frigivelse af rådighedsbeløb - køkkener i daginstitutioner

  Sagsnr. 254969 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til planlagt ombygning af daginstitutionskøkkener.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 840.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til ombygning af køkkener i Arken, Skovly Hyldekær og Solsikken.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede i forbindelse med afstemning om bespisningsordninger på 0-6 års området, at daginstitutionerne Arken i Jyllinge, Skovly i Jyllinge og Hyldekær og Solsikken i Gundsømagle skulle have tilbud om at få ombygget deres køkkener, således at de kan overgå til at lave maden selv.
  Arken, Skovly, Hyldekær og Solsikken har sagt ja til de nye madordninger, og skal derfor have ombygget deres køkkener.
  Byrådet afsatte i 2013 3 mio. kr. til ombygning og renovering af køkkener på børneområdet. Den resterende anlægsbevilling på 840.000 kr. er overført til 2014.
  Forvaltningen foreslår, at den resterende anlægsbevilling på 840.000 kr. til køkkener på daginstitutionsområdet anvendes til ombygning af køkkener til egenproduktion i Arken, Skovly, Hyldekær og Solsikken.
  Projekterne forventes påbegyndt efteråret 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -840
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -840

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 108

  Anbefales

 • Pkt. 109 Budget 2015-2018 - afsluttende drøftelser i fagudvalg

  skole-_og_boerneudvalgets_budgetramme_og_den_videre_budgetlaegning.pdf budgetnotat.pdf borgerrettede_takster_2015.pdf budgetbemaerkninger.pdf blokliste.pdf bloktekster.pdf strategisk_anlaegsplan_2015-2022.pdf bloktekster_til_strategisk_anlaegsplan.pdf ansoegning_parkeringsanlaeg_trekroner_boernehus.pdf ansoegning_renovering_af_vindinge_hallen.pdf

  Pkt. 109

  Budget 2015-2018 - afsluttende drøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 258058 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Skole- og Børneudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  3. udvalget beslutter, at der udarbejdes en blok om forlængelse af samarbejdet med Headspace til 1. april 2016 og

  4. udvalget beslutter, om anlæg vedrørende asfaltering af parkeringspladsen ved Trekroner Børnehus samt renovering af Vindingehallen skal oversendes til budgettet.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.565,4 mio. kr., mens der indgår anlæg for 22 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Særlige forhold vedr. Skole- og Børneudvalget
  Udvalget har i forbindelse med de indledende budgetdrøftelser bedt om, at blokken i strategisk anlægsplan vedrørende fysiske konsekvenser af folkeskolereformen - herunder renovering af skolekøkkener, deles i to blokke. Der afsættes således en blok vedrørende fysiske konsekvenser af folkeskolereformen på 8 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene, og en selvstændig blok på 8 mio. kr. i 2015 til renovering af de 4 skolekøkkener, der er kategoriseret som udtjent. Der henvises til blokkene 4003, 4003A og 4003B i bloktekster og -liste.
  Der er kommet to henvendelser til udvalget. Forældrebestyrelsen for Trekroner Børnehus har ansøgt om 350.000 kr. til asfaltering af parkeringspladsen. Bestyrelsen for Vindinge Skole har fremsendt en ansøgning til udvalget om renovering af Vindingehallen. Forvaltningen vurderer, at udgifter til renoveringen efter et forsigtigt skøn vil koste op til 2,0 mio. kr. Begge ansøgninger fremgår af bilag.
  Der er tillige kommet en henvendelse fra Det Sociale Netværk, der ønsker at forlænge samarbejdet målrettet psykisk, sårbare unge via Headspace frem til 1. april 2016, idet følgeforskningen har brug for yderligere tid til at evaluere indsatsen, da opstarten tog længere tid end først forudsat. Det foreslås, at der udarbejdes en blok på 350.000 kr. i 2015 til forlængelse af samarbejdet til 1. april 2016. Forslaget fremgår af bloktekster og -liste.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2015-2018.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 109

  Ad 1 og 2: oversendes til budgetbehandlingen, dog således at det er blok 4003A og 4003B, som alternativ til blok 4003, der oversendes til budgetbehandlingen.
  Ad 3: der udarbejdes en blok, som oversendes til budgetbehandlingen.
  Ad 4: der udarbejdes blokke, som oversendes til budgetbehandlingen.

 • Pkt. 110 Fremtiden for idrætsskoler

  Pkt. 110

  Fremtiden for idrætsskoler

  Sagsnr. 251838 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med den nye skolereform skal alle elever dagligt have 45 minutters bevægelse. Hermed kommer alle kommunens skoler til at leve op til de elementer, der tidligere udgjorde det særlige ved de 6 idrætsskoler.
  Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og for Skole- og Børneudvalget med henblik på behandling af indstillingens punkt 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der af de afsatte midler til idrætsskoler på Kultur- og Idrætsudvalgets budget tilbageføres 2,2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. fra og med 2016 til Skole- og Børneudvalgets budget, hvorefter udvalget primo 2015 træffer beslutning om konkret anvendelse af midlerne,
  2. de resterende afsatte midler til idrætsskoler på Kultur- og Idrætsudvalgets budget forbliver i Kultur- og Idrætsudvalget til bl.a. finansiering af videreførelsen af projektet LikeMyLife og andre udfordringer på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Siden 2010 har Roskilde Kommune som led i Team Danmark aftalen haft et projekt om idrætsskoler. Senest i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at antallet af idrætsskoler skulle øges fra 3 til 6. De 6 idrætsskoler er Baunehøjskolen, Gadstrup Skole Lindebjergskolen, Sct. Jørgens Skole, Tjørnegårdsskolen og Trekronerskolen. At være idrætsskole indebærer bl.a. 2 timers ekstra idræt ugentligt.
  Roskilde Kommune har således været forgangskommune ift. integration af mere idræt og bevægelse i skolen, som nu er et krav til alle folkeskoler. Folkeskolereformen og kravet om 45 minutters bevægelse om dagen, betyder, at alle skoler fremover skal arbejde med idræt og bevægelse.
  Der er på Kultur- og Idrætsudvalgets budget afsat 4,5 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. i 2016 og frem, som indtil nu er blevet betalt til de 6 idrætsskoler til dækning af lærertimer i ekstra idræt, uddannelse af lærere og pædagoger samt udstyr i forbindelse med at være idrætsskole.
  I budget 2014 har idrætsskolerne bibeholdt bevillingen til ekstra lektioner i idræt. Forvaltningen og idrætsskolerne er enige om, at det ikke længere er meningsfuldt at tale om særlige idrætsskoler. Dermed bortfalder også det økonomiske tilskud.
  Det er aftalt, at de 6 idrætsskoler i resten af 2014 fungerer som ambassadører på området, og videregiver deres erfaringer. De 6 skoler har oparbejdet særlig viden og kompetencer omkring idræt, motion og bevægelse i skolen. Skolerne adskiller sig derfor fra øvrige skoler ved at have konkrete erfaringer med bevægelse i undervisningen både i idrætsfaget og i øvrige fag, erfaringer med fysisk indretning i forhold til idræt og bevægelse samt en idrætsfaglig kvalitet, hvor forskningen er koblet på.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet idrætsskolerne indtil 31. december 2014 får de hidtil afsatte midler.
  I 2015 er 4,5 mio. kr. fra 2016 og frem er 2,7 mio. kr. frie i Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Heraf er de 2,2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016 og frem oprindeligt en medfinansiering fra skoleområdets budget, som indstilles tilbageført til Skole- og Børneudvalgets budget med henblik på at udvalget primo 2015 disponerer midlerne.
  De resterende frie midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget (2,3 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 og frem) foreslås reserveret til projektet LikeMyLife, som har fokus på at introducere børn og unge til fritidsaktiviteter (se anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden) og til at imødegå produktivitetskrav på udvalgets område.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 110

  Ad 1: Anbefales.
  Dansk Folkeparti mener, at de afsatte midler skal tilføres kassen til videre fordeling i budgettet.
  Enhedslisten og Venstre tager forbehold for, om skæringstidspunktet skal være ved nytår eller ved skoleårets udgang.

 • Pkt. 111 Igangsætning af navneskift for Klub Sct. Georgs Gården

  Pkt. 111

  Igangsætning af navneskift for Klub Sct. Georgs Gården

  Sagsnr. 260935 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klub Sct. Georgs Gården ønsker at skifte navn, da det nuværende navn, er tilbage fra tiden som selvejende institution under Sct. Georgs Gilderne. Derfor foreslås igangsættelse af en proces med inddragelse af klubmedlemmerne til at finde et nyt navn til Klub Sct. Georgs Gården.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der startes en proces for Klub Sct. Georgs Gården, hvor klubmedlemmerne inddrages og fremsætter forslag til nyt navn for klubben.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Klub Sct. Georgs Gårdens navn stammer tilbage fra 1973, da stedet blev oprettet som en selvejende institution under Sct. Georgs Gilderne. Ud fra en betragtning om at navnet bør afspejle tilbud, organisering og beliggenhed foreslår forvaltningen at der startes en proces, hvor klubmedlemmerne inddrages i at finde et nyt navn til klubafdelingen.
  Klub Sct. Georgs Gården gennemfører selv processen og videregiver endelig navneforslag til beslutning i Skole- og Børneudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Ændringer af skilte med videre finansieres indenfor det eksisterende budget.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 111

  Godkendt.

 • Pkt. 112 Kriterier for tilpasning af kapaciteten

  Pkt. 112

  Kriterier for tilpasning af kapaciteten

  Sagsnr. 242898 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. september 2013 nye kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Udvalget har ønsket at drøfte de gældende kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Skole- og Børneudvalget drøfter de gældende kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, og
  2. kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet drøftes med dagtilbuds dialogforum i efteråret 2014.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. september 2013 at tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet fremover skal ske på baggrund af en samlet vurdering efter nedenstående tre overordnede ikke prioriterede principper, som finder anvendelse både ved opgang og nedgang i børnetallet.
  - Ved tilpasninger lægges vægt på en hensigtsmæssig geografisk fordeling af tilbud i det enkelte distrikt.
  - Ved tilpasninger lægges vægt på, at der skal være variation i dagtilbuddene indenfor det enkelte distrikt. Dette betyder, at der skal sikres forskellige typer af dagtilbud i det enkelte distrikt, herunder at dagplejen behandles som et ligeværdigt tilbud.
  - Ved institutionslukninger indgår endvidere de samlede drifts- og bygningsmæssige forhold, f.eks. om der er bygninger med høje ejendomsudgifter, bygninger med betydelige renoveringskrav, bygninger af dårlig bygningskvalitet eller bygninger med uhensigtsmæssig indretning. Desuden indgår, om institutionen er beliggende i en lejet bygning frem for en bygning ejet af Roskilde Kommune.
  Skole- og Børneudvalget drøftede kriterier for kapacitetstilpasning den 1. april 2014 og ønskede, efter behandling af analyse af dagtilbudsområdet den 3. juni 2014, at drøfte de gældende kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet igen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 112

  Ad 1: Drøftet således, at der indgår et kriterium, hvor det ved institutionslukninger yderligere tages med i overvejelserne, i hvilket omfang institutionen er fyldt op og har venteliste. Det skal tillige indgå, hvorvidt institutionen er selvejende eller kommunal.
  Ad 2: Godkendt.

 • Pkt. 113 Rammer for dagplejen

  Pkt. 113

  Rammer for dagplejen

  Sagsnr. 260222 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med behandling af analyse af dagtilbudsområdet den 3. juni 2014 bad Skole- og Børneudvalget om at få en sag om rammer for dagplejen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det samlede niveau for antal af pladser i dagplejen fastholdes i 2015,
  2. forvaltningen kan regulere antallet af pladser i dagplejen i pasningsdistrikterne, når behovet ændrer sig, indenfor det samlede niveau.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. maj 2013 at indføre en ny ressourcemodel for dagplejen, hvor antallet af pladser i dagplejen reguleres årligt. Modellen forudsætter, at der hvert år fastsættes et budget for dagplejen i forhold til det forventede antal pladser. Antallet af dagplejere reguleres herefter i løbet af året alene i den udstrækning, at der kommer et uforudset stort fald i børnetallet. Det betyder, at der for 2015 i dagplejen ved en fastholdelse af det nuværende niveau er budget til 69 dagplejere, og at fordelingen af disse reguleres indenfor pasningsdistrikterne i forbindelse med ændring af efterspørgsel.
  Formålet med ressourcemodellen er at sikre en bæredygtig dagpleje i Roskilde Kommune. En bæredygtig dagpleje, der kender det kommende års budget, og som har et indhold af høj kvalitet, der udvikler børnenes læring og trivsel. Det sidestiller dagplejen med kommunens øvrige dagtilbud, samtidig med at dagplejen får en større vished for sit budget, som alene reguleres en gang årligt. De øvrige dagtilbud får reguleret deres budget løbende i forhold til antallet af indmeldte børn.
  Ressourcemodellen for dagplejen betyder således, at der fastsættes en årlig ramme for antallet af dagplejere. Indenfor den årlige ramme giver ressourcemodellen mulighed for, at antallet af dagplejere kan reguleres. Dette betyder, at forvaltningen inden for den fastsatte årlige ramme ved fald i børnetallet og mange tomme pladser i et område kan regulere antallet af dagplejere ned i området. Ved en stigning i børnetallet i et område kan forvaltningen ligeledes regulere antallet af dagplejere op, så længe det er indenfor den årlige fastsatte ramme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Såfremt der ikke sker en regulering af antallet af dagplejere, når der er et stort fald i børnetallet, er der udgifter til at dække lønudgiften til dagpleje, hvor der er tomme pladser. For øvrige dagtilbud følger udgiften børnene. I det omfang, der ikke kan justeres i antallet af dagplejere, når der er et faldende behov for pladser, vil det medføre en nettomerudgift på grund af manglende indtægter.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 113

  Ad 1: Godkendt
  Ad 2: Godkendt, dog således at forvaltningen indstiller regulering til Skole og Børneudvalget, når der skal ske tilpasning i dagplejen. Dette evalueres primo 2015.

 • Pkt. 114 Godkendelse af styringsaftale (del af sociale rammeaftale 2015)

  rammeaftale_2015_styringsaftale_2015.pdf

  Pkt. 114

  Godkendelse af styringsaftale (del af sociale rammeaftale 2015)

  Sagsnr. 249346 Skole- og børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rammeaftalen koordinerer indsatsen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Aftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale og indgås mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland. Udviklingsaftalen blev godkendt i juni 2014. KKR anbefaler, at kommunerne godkender styringsaftalen.
  Roskilde Kommune har taget forbehold for godkendelsen af aftalen i forhold til KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ pct.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde vedtages, herunder at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller på det specialiserede social- og undervisningsområde. Roskilde Kommune har som den eneste kommune i KKR Sjælland taget forbehold ift. anbefalingen fra KKR om en takstreduktion på 1½ procent.
  Som noget nyt i aftalen stilles der forslag om en procedure for, hvordan man håndterer særligt udpegede højt specialiserede tilbud, hvis de bliver lukningstruede. I Roskilde Kommune er hjerneskadedelen på BOMI udpeget som højt specialiseret tilbud.

  Sagen behandles også i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Forvaltningen arbejder allerede med at implementere en produktivitetsforøgelse på 0,5 pct. på alle forvaltningsområder i kommunen i 2015.
  Såfremt principperne for den endelige takstfastsættelse på det specialiserede socialområde overstiger 0,5 pct., vil det betyde, at udgifterne på området reduceres yderligere.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 114

  Udvalget kan ikke tiltræde den del af styringsaftalen, der betyder at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint.

 • Pkt. 115 Eventuelt

  Pkt. 115

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 115

  - Dialogfora den 6. november og den 18. november.
  - Lektiecafe
  - Kørsel til specialundervisning
  - Trådløst netværk på skolerne