You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 2, 2019 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 50 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 50

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 50

  Pkt. 64 behandles som sidste punkt på dagsordenen, der herefter blev godkendt.

 • Pkt. 51 Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Strategi_for_fremme_af_trivselsog_laeringsmiljoe_i_dagtilbud_med_opdateret_raekkefoelgeplan_2019.pdf

  Pkt. 51

  Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Sagsnr. 314469 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2016 med strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2019 til fremme af trivsels- og læringsmiljø anvendes til de dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de 2 mio. kr. i 2019 anvendes efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Klostermarken, Børnehuset Sankt Hans Gade, Børnehuset Wiemosen, Børnehaven Bredgade og Børnehaven Engblommevej, og
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2019.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2016 vedtog Skole- og Børneudvalget en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Strategien skal sikre, at dagtilbuddene i Roskilde Kommune er indrettet, så de alle har forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker i dagtilbuddene i forhold til at imødekomme de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud og intentionerne i dagtilbudsloven.
  Strategien baserer sig blandt andet på anbefalinger fra professor Charlotte Ringsmose ved Danmarks Pædagogiske Universitet og på kommunens erfaringer fra udviklingsindsatsen omkring trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Der er i strategien fokus på dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. Med strategien er der foretaget en gennemgang af alle kommunens dagtilbud i forhold til hvilke behov, der er for at forbedre dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet en rækkefølgeplan for dagtilbuddenes behov for fysiske forbedringer. Rækkefølgeplanen indgår i strategien og revideres årligt. Strategi og rækkefølgeplan fremgår af bilag.
  Anlæg, der behandles med denne sag, forventes afsluttet i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 51

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

 • Pkt. 52 Klub Engen

  Notat_om_Klub_Engen.pdf

  Pkt. 52

  Klub Engen

  Sagsnr. 317963 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Lukningen af Klub Engen blev sat i bero ved 2. behandling af budget 2019 for at afsøge om bygningen kan bruges til andre aktiviteter, der giver økonomiske effektiviseringen. Forvaltningen har undersøgt mulighederne og finder ikke, at der aktuelt er andre aktiviteter, der med fordel kan etables på matriklen, som vil medføre effektiviseringer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afdelingen Klub Engen lukkes, og de indskrevne børn tilbydes plads i afdeling Poplen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 10. oktober ved 2. behandling af budget 2019, at lukningen af Engen sættes i bero, mens det undersøges om bygningen kan bruges til andre aktiviteter, der giver økonomisk effektivisering. Sagen skulle tages op i SBU.
  Beslutningen i budgetforliget om at lukke klub Engen tog afsæt i, at elever fra Jyllinge Skole i dag har mulighed for at få et klubtilbud i to afdelinger. Det er ikke i overensstemmelse med klubstrukturen, der efter politisk behandling i 2015 baserer sig på princippet om én skole, én klub. Samtidig har Klub Engen en størrelse, der giver en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer. En sammenlægning med Klub Poplen vil give mulighed for at udvikle klubområdet i Nord, hvor der er fokus på en sammenhængende dag og understøtter et styrket samarbejde mellem skole og klub.
  I forbindelse med budgetvedtagelsen fremsendte borgere fra Jyllinge forslag til anden anvendelse af klubbens lokaler, som blandt andet var mødested for dagplejemødre, udflugtssted for dagtilbud, skolebørnehave, mødested for de 14-17 årige, aktivitetssted for voksne med handicap og undervisning af skoleklasser. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at anvende ejendommen til disse formål. Der er mulighed for at dagtilbud og skoler i Nord kan benytte udefaciliteter på fx Gulddyssegård. Klub Engen har i perioden april 2018 til marts 2019 registreret, at ejendommen har været anvendt af eksterne brugere 12 gange i alt.
  Som det fremgår af vedlagte bilag er der i dag overskydende kapacitet ved de to klubafdelinger, der har elever fra den nuværende Jyllinge Skole. Der er aktuelt 63 indmeldte børn i Klub Engen, hvor der kan være 125 børn. Der er 195 indmeldte børn i Klub Poplen, hvor der er plads til 300 børn. Der har været et faldende elevtal i Jyllinge, som også har betydning for klubområdet. Klub Engen oplever et svingende fremmøde med max 20 børn dagligt og nogle dage har der været tre børn. I det daglige har Engen og Poplen et tæt samarbejde, hvor børnene selv kan vælge. Her vælger indskrevne børn i Engen ofte at komme i Poplen.
  Når Klub Engen fungerer som selvstændig afdeling, kræver det fast personaledækning i den fulde åbningstid og bindinger på valget af aktiviteter. En sammenlægning vil styrke rammerne for at have aktiviteter, der imødekommer børnenes forskellige behov og interesser. Det nuværende dyrehold vil, i det omfang det er muligt, blive flyttet til øvrige klubafdelinger i Nord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Lukning af klub Engen og den afledte økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt er med budget 2019 indregnet i budgettet på ØU’s område, - i 2019 med en halvårseffekt.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 52

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) finder at klub Engen skal opretholdes, og kan derfor ikke tiltræde flertalsbeslutningen. Bl.a. på baggrund af at det findes meget kortsynet at lukke klub Engen. Sagen begæres på den baggrund i byrådet.
  Tina Boel (F) kan ikke tiltræde.

 • Pkt. 53 Placering af klubtilbud

  Notat_med_forslag_om_at_flytte_Gadstrup_Klub.pdf

  Pkt. 53

  Placering af klubtilbud

  Sagsnr. 318100 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 er det besluttet at gennemføre beslutningen om at SFO-aktiviteter flyttes fra særskilte ejendomme og ind på skolerne ved Dåstrup, Gadstrup, Vor Frue, Himmelev og Peder Syv. Disse sammenlægninger er igangsat i foråret 2019. Dette har betydning for en fremtidig anvendelse af Gadstrup SFO, hvor forvaltningen indstiller, at Klub Gadstrup flytter ind. Med sagen skal der også tages endelig beslutning om, at klubtilbuddet i Vor Frue ophører.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Vor Frue skoleklub lukkes pr. 1. august, hvor børnene flyttes til Klub Østervang,
  2. Gadstrup Klub flytter i tidligere SFO-lokaler på Gadstrup Skole, og
  3. ejendommen, hvor Klub Gadstrup har været, sættes til salg.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at gennemføre den tidligere beslutning om at flytte SFO-aktiviteter ind på udvalgte skoler, herunder SFO Gadstrup. I budgetforligsteksten foreslås det at overveje om de lokaler, hvor SFO Gadstrup har været kan anvendes til børnehus. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at anvende lokalerne til dagtilbud. Der mangler ikke dagtilbudspladser i distriktet, og bygningen vil kræve en større ombygning for at kunne leve op til de lovgivningsmæssige krav, hvis den skal anvendes til dagtilbud. Derfor anbefales det ikke at arbejde videre med dette forslag.

  Klub Gadstrup

  Klub Gadstrup ligger i dag i en selvstændig bygning på den anden side af p-pladsen ved Gadstup Skole. SFO Gadstrup og skolen ligger på samme matrikel, bygget sammen af en glasgang og har fælles udearealer. Derfor indstiller forvaltningen, at der arbejdes videre med at flytte klubbens aktiviteter ind i SFO’ens lokaler og i stedet frasælger de nuværende klublokaler. Det giver mulighed for at etablere læringsmilljøer, der kan anvendes til både klubtilbuddet og skoletiden. Der kan på den måde etableres faciliteter, der understøtter overgange mellem skole og fritid og fremmer samarbejdet mellem skole og klub.
  Hvis klubben flyttes på skolens matrikel giver det mulighed for at udvikle et samlet børn og unge miljø, hvor skolen og klubben i dag er adskilt af en vej, hvor der kører busser samt er p-pladser. Som det fremgår af bilag vil der være behov for at renovere lokalerne og udearealer, så de er alderssvarende til klubbørn.

  Klub Vor Frue

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015, at Klub Vor Frue skulle være en skoleklub, der var placeret på Vor Frue Skole, men fortsat være en del af klubområdet. Det skulle således være en fælles opgave, der løses i et ligeværdigt samarbejde mellem skole og klub, at udvikle skoleklubtilbuddet.
  Byrådet besluttede den 30. januar 2019, at Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/ 2020. Klubben er tilbud for 4. til 7. klasse, og der er derfor ikke længere elever på Vor Frue Skole, der skal have et klubtilbud. Forvaltningen indstiller derfor, at Vor Frue Klub lukker pr. 1. august 2019 og børnene tilbydes plads i Klub Østervang, som bliver deres distriktsklub. Klub Østervang har kapacitet til at tilbyde børnene plads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Flytning og indretning af klub Gadstrup kan ske af midler afsat til klubområdet.
  De lokaler, der i dag anvendes til SFO har et større antal m2 end den ejendom, hvor klubben er. Det betyder, at såfremt det besluttes at sælge ejendommen, hvor klubben er, forventes der en mindre indtægt, end det der har været forventet ved salg af lokalerne, hvor SFO’en er.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 53

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2-3.: Skole- og Børneudvalget beder om, at der inden Økonomiudvalgets behandling af sagen indhentes en udtalelse fra MED om flytning af klub Gadstrup til de tidligere SFO-lokaler på Gadstrup Skole, og sagen oversendes til ØU's behandling
  Henrik Stougaard (Ø) finder, at alle sagen omhandlende SFO og klubtilbud skal opretholdes i nuværende rammer, og kan derfor ikke tiltræde nogen af leddene i flertalsbeslutningen. Dette bla. på baggrund af at de nuværende "miljø-skift" for SFO-børnene er meget værdifulde pædagogisk.
  Sagen begæres på den baggrund i byrådet.
  Tina Boel (F) kan ikke tiltræde pkt. 1.

 • Pkt. 54 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Skole-_og_Boerneudvalget.pdf

  Pkt. 54

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsætter med denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Skole- og Børneudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 26,3 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. til udmøntning. Skole- og Børneudvalgets andel heraf udgør 7,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at der på udvalgets område fra 2020 derudover udestår at blive indhentet 1,7 mio. kr. Det skyldes, at der med produktivitet for budget 2018 blev fundet en forbedring, der kun kunne udmøntes i 2018 og 2019.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Skole- og Børneudvalget

  FMU Skole og Børn har den 13. marts 2019 drøftet mulige besparelser på Skole- og Børneudvalgets områder, hvor der fremkom forskellige forslag, som FMU vil arbejde videre med på næste møde. Det er aftalt med FMU Skole og Børn, at deres møde med Skole- og Børneudvalget i år bliver den 14. maj.
  På Skole- og Børneudvalgets møde den 5. marts 2019 havde udvalget den første drøftelse af, hvordan sparemålet på 26,3 mio. kr. kan opnås.
  Skole- og Børneudvalget drøftede forslag med udgangspunkt i temaerne:
  - Serviceniveau. Er det det rigtige niveau, der er på udvalgsområdets institutioner?
  - Indtægter. Er det muligt at øge indtægterne på området ved at ændre forældrebetalingen til de forskellige tilbud?
  - Organisering. Er institutionerne på området organiseret mest effektivt, eller kan der opnås en faglig gevinst og en økonomisk besparelse ved en anden organisering? Der er i dag fx dagtilbud, der har så få pladser i normeringen, at de er økonomisk og fagligt udfordret.
  - Omlægning af arbejdet med udsatte børn og unge. I Roskilde Kommune er anbringelser af børn og unge relativt længere og dyrere end i andre kommuner. Kan en investering i en omlægning af arbejdet med udsatte børn og unge og derigennem en tidligere indsats, kortere og mindre indgribende anbringelser skabe grundlaget for et mindre budgetbehov og også en faglig gevinst?
  Med denne sag fortsætter udvalget drøftelserne fra martsmødet for at finde forslag til budget 2020-2023 og opnåelsen af sparemålet på de 26,3 mio. kr. på området. På baggrund af de drøftelser udvalget havde 5. marts 2019 holder forvaltningen et kort oplæg i mødet.
  På baggrund af drøftelserne på aprilmøderne forelægger fagudvalgene forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 54

  Drøftet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets flertalsbeslutning og stemmer imod at forvaltningen skal arbejde videre med det forelagte sparekatalog, samt at dette er egnet til forelæggelse for forårsseminaret. Dette allerede fordi det findes absolut nødvendigt at forbedre indsatsen på skole og børneområdet helt generelt og særligt mht tidlig indsats. Hertil kommer, med hensyn til det overordnede budget, at Enhedslisten foreslår budgetbalance opnået gennem indtægtsforøgelse og begrænsninger punktvis i anlægsbudgettet og går imod alle serviceforringende besparelser.

 • Pkt. 55 Udvikling af indsatser for børn og unge med psykiske problemer

  Bilag_med_oevrige_tiltag_til_maalgruppen.pdf

  Pkt. 55

  Udvikling af indsats for børn og unge med psykiske problemer

  Sagsnr. 316388 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling og afprøvning af særlige indsatser i forhold til opsporing og hjælp til børn og unge med psykiske problemer i henholdsvis 2019 og 2020. Med denne sag præsenteres et forslag til, hvordan midlerne udmøntes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til anvendelse af de 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På landsplan diagnosticeres et stigende antal børn og unge med psykiske lidelser. Det gælder også i Roskilde Kommune, hvor flere børn og unge udredes og behandles i børne- og ungepsykiatrien, og hvor mange flere, end dem der udredes, udviser tegn på begyndende psykisk sårbarhed og mistrivsel. Med budgetaftalen for 2019 er der afsat 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til udvikling og afprøvning af indsatser, der kan medvirke til at opspore og støtte børn og unge med psykiske problemer.
  Forskningen viser, at tidlig opsporing og tidlig støtte har den bedste effekt. Tidlig støtte er vigtig for at sikre børns indlæring og give de bedste forudsætninger for at børnene kan indgå i skole og senere uddannelse. Psykisk mistrivsel kan udvikle sig til egentlige behandlingskrævende psykiske lidelser som blandt andet angst og depression, hvis der ikke sættes ind med relevante forebyggende tiltag. For et stigende antal børn medfører de begyndende tegn på psykisk sårbarhed og mistrivsel, at de ikke kommer stabilt i skole.
  Forvaltningen anbefaler, at udviklingsmidlerne prioriteres til børn i dagtilbud og børn i indskolingen, som følge af, at der for denne aldersgruppe også ses et stigende antal børn, som tidligt udvikler tegn på sårbarhed. Forskningen viser, at børnenes overgang til skole kan være en vanskelig overgang, hvor begyndende psykisk og adfærdsmæssig sårbarhed bliver mere udtalt. Det kan komme til udtryk på forskellige måder eksempelvis i form af skolefravær. Det er derfor vigtigt at opspore og støtte børn inden overgangen samt at støtte op om at sårbare børn får en god start på deres skolegang.
  Det foreslås derfor, at de afsatte midler anvendes til at ansætte to årsværk, der konkret skal arbejde med behandlingsmæssige tilbud og sikre, at der sker en kvalificeret opsporing af børn og unge med psykiske problemer. De to årsværk vil også stå for indsatsen, hvor der etableres forældregrupper suppleret med individuelle samtaleforløb til forældre samt sparring til pædagoger og lærere. I forældregrupperne arbejdes der som udgangspunkt ud fra familiebehandlingsmetoden Circle of Security (COS). Metoden er en behandlingsform, der har til formål at sikre en tryg tilknytning mellem forældre og barn, og give forældrene redskaber til at støtte børn, der viser tegn på psykisk sårbarhed eller er i begyndende fejludvikling. Det er forventningen, at tilbuddet kan gives til i alt cirka 75 familier i den toårige projektperiode.
  Opsporingen af børn i målgruppen skal ske i dagtilbuddene og på skolerne. Der indledes derfor et samarbejde mellem Børn og Unge, PPR, dagtilbud og skoler om opsporing.
  Udviklingsprojektet skal supplere de øvrige tiltag og indsatser i forhold til børn og unge med psykiske problemer, der fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er med budget 2019 afsat en udgift på 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til indsatsen fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 55

  Anbefales, idet udvalget bemærker, at indsatsen skal samtænkes med den dialog SBU skal have med SOU om samarbejde ift børn og unge og mental sundhed, herunder ift anvendelse af midler fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 56 Navngivning af skole i Viby

  Pkt. 56

  Navngivning af skole i Viby

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af en proces på skolerne i Viby og med inddragelse af lokalsamfundet har skolebestyrelserne indsendt to forslag til navn på den nye skole i Viby

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det fremtidige navn på skolen i Viby besluttes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandling af sagen om organisering af nye skoler i Viby og Jyllinge den 27. februar 2019 besluttede byrådet, at forslag til navn på skolen i Viby skulle indstilles til Skole- og Børneudvalget efter konkurrence i byen afviklet af skolebestyrelserne.
  Der har nu været gennemført en proces med begge skolebestyrelser, hvor lokalsamfundet har været involveret og haft mulighed for at indsende navneforslag til skolebestyrelserne. På baggrund af de indsendte forslag har de to skolebestyrelser valgt at fremsende to forslag, så der politisk tages stilling til begge forslag.
  De to forslag til navn for skolen i Viby er Viby Skole eller Vibydal Skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. De afledte udgifter ved at skolen får nyt navn i forhold til skiltning med videre kan afholdes inden for budgettet til skolerne.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 56

  De to forslag blev sat til afstemning.
  For Viby Skole stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Gitte Simoni (O) og Henrik Stougaard (Ø).
  For Vibydal Skole stemte Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Jeppe Trolle (B).
  Dermed bliver skolens navn Viby Skole.

 • Pkt. 57 Skolebestyrelse for Vor Frue Skole

  Brev_fra_foraeldrerepraesentanter_bestyrelsen_ved_Vor_Frue_Skole.pdf

  Pkt. 57

  Skolebestyrelse for Vor Frue Skole

  Sagsnr. 318304 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra det kommende skoleår 2019/20 bliver Vor Frue Skole en indskolingsskole for 0.-3. klasse. Elever bosiddende i skoledistriktet, der går i 4.-9. klasse hører til Østervangsskolen. Vor Frue Skole har siden 1. august 2015 haft fælles skoleledelse med Østervangsskolen. Den nuværende skolebestyrelse for Vor Frue Skole har nedlagt deres hverv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om, at der fra 1. august 2019 bliver fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen sendes i høring hos skolebestyrelserne ved de to skoler fra den 3. april 2019 – 30. april 2019.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med beslutningen om, at Vor Frue Skole fra 1. august 2019 er en indskolingsskole for 0.-3. klasse, vil flere forældre i den nuværende skolebestyrelse ikke længere have børn i skolen. Dette er sammen med andre årsager, som fremgår af det brev, der er bilag til sagen, grunden til, at den nuværende skolebestyrelse med øjeblikkelig virkning har nedlagt deres hverv.
  Vor Frue Skole vil også efter den 1. august 2019 være en selvstændig skole med eget skoledistrikt og eget budget. Da skolen allerede har fælles ledelse med Østervangsskolen, og da eleverne fra 4. klasse hører til Østervangsskolen, indstiller forvaltningen, at der fra 1. maj 2019 etableres en fælles skolebestyrelse for Vor Frue Skole og Østervangsskolen.
  En beslutning om fælles skolebestyrelse kan først træffes efter, at der er indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.
  Det fremgår af folkeskolelovens § 42 stk. 13, at hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse af en fælles bestyrelse mellem flere folkeskoler jf. § 24 stk. 3 afgår de valgte bestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles bestyrelse i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal tiltræde for resten af den afgåede bestyrelses valgperiode.
  Ved etablering af en fælles bestyrelse for de to skoler vil der fortsat være selvstændigt budget til Vor Frue Skole, og bestyrelsen vil skulle have repræsentanter fra forældre, der har børn på Vor Frue Skole.
  Skole- og Børneudvalget vil få sagen til behandling igen, når høringsperioden er afsluttet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 57

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) er imod, at der arbejdes efter en fælles skolebestyrelse og mener, at der skal være to selvstændige skolebestyrelser på de to skoler.

 • Pkt. 58 Kommunale kerneværdier for dagtilbud og skole

  Takkebrev_fra_KLs_Boerne-_og_Undervisningsudvalg.pdf Et_bud_paa_mulige_kommunale_kernevaerdier.pdf

  Pkt. 58

  Kommunale kerneværdier for dagtilbud og skole

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL’s Børne- og Undervisningsudvalg har som opfølgning på Børn og Ungetopmødet i 2019 sendt deres forslag til kommunale kerneværdiger for dagtilbud og skoler, som de beder om input til fra kommunernes fagudvalg på området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som det fremgår af bilag har KL’s Børne- og Undervisningsudvalg udarbejdet 11 bud på kerneværdier for dagtilbud og skole. Det fremgår blandt andet af henvendelsen fra KL, at de kommunale kerneværdier skal være tydelige værdier, som kan danne et fælles afsæt på børne- og ungeområdet og som tydeliggøre betydningen af det kommunale ejerskab. De kommunale kerneværdier skal ligeledes fremme stabilitet og kontinuitet uanset skiftende nationale dagsordener.
  KL’s Børne- og Undervisningsudvalg opfordrer til, at de kommunale kerneværdier bliver drøftet i kommunens fagudvalg for skole og dagtilbud. KL håber at modtage input og refleksioner fra fagudvalgene og vil med afsæt i disse revidere kerneværdierne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 58

  Udvalget beslutter, at der skal kvitteres til KL for oplægget med bemærkninger om, at udvalget gerne ser, at der er mere tydelighed omkring det kommunale ejerskab, ligesom udvalget savner, at SFO og klub indgår i kerneværdierne.

 • Pkt. 59 Friinstitutionsforsøg

  Invitation_til_friinstitutionsforsoeg_i_2019.pdf Frihedsforsoeg_for_folkeskolen.pdf Inspiration_til_den_lokale_ansoegningsproces.pdf Ansoegningsvejledning.pdf

  Pkt. 59

  Friinstitutionsforsøg

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume
  Roskilde Kommune har modtaget invitation fra henholdsvis Finansministeriet og Undervisningsministeriet til at institutioner på dagtilbudsområder og skoler kan indgå i forsøg med af afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
  Beslutningskompetence
  Skole- og Børneudvalget
  Sagsfremstilling
  Som det fremgår af bilag har Roskilde Kommune modtaget invitation fra henholdsvis Finansministeriet og Undervisningsministeriet til at deltage i forsøg.
  Med invitationen fra Finansministeriet om friinstitutionsforsøget, får kommunale og selvejende institutioner på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik på at opnå ny viden og praktiske erfaringer med, hvordan offentlige opgaver kan tilrettelægges mindre bureaukratisk.
  Kommuner og institutioner kan indgå i forsøg på et eller flere områder. I forbindelse med evt. ansøgning, skal kommunen indgå aftale om deltagelse med en til to institutioner pr. område. Der vil blive oprettet partnerskaber med deltagelse af et antal kommuner og de dertilhørende institutioner inden for områderne, bl.a. med henblik på gensidig sparring mellem deltagere og relevante ministerier.
  Forsøgsperioden vil løbe fra oktober 2019 til juni 2022, og der er ansøgningsfrist den 10. maj 2019.
  Med invitationen fra Undervisningsministeriet får de deltagende skoler størst mulig frihed og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med skolens prioriteringer, ønsker og behov. Det er hensigten at forsøget skal bidrage med ny viden om, hvordan øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten.
  Forsøgsperioden vil løbe fra skoleåret 2019/20 til og med skoleåret 2022/23. Forsøget kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller en enkelt klasse.
  Der er ansøgningsfrist den 10. maj 2019.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 59

  Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Gitte Simoni (O) mener ikke, at Roskilde Kommune skal indgå i forsøg på nogle områder.
  Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V) og Tina Boel (F) ser gerne, at Roskilde Kommune indgår i forsøget på skoleområdet.
  Henrik Stougaard (Ø) foreslår, at skolerne bliver spurgt, om de vil deltage i forsøget inden for det budget de har, og tilkendegive over for forvaltningen inden 1. maj 2019, at de ønsker at deltage, og at tilbagemeldinger herom behandles på et ekstraordinært møde i SBU den 8. maj kl. 16.30.
  Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde og begærer i sagen i byrådet

 • Pkt. 60 Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Roskilde_-_Alletiders_Musikby_Handleplan_-_2019-2022.pdf

  Pkt. 60

  Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Sagsnr. 301293 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby udarbejdes for fire år af gangen. Hvert år justeres den, og der tilføres endnu et år til planen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret handleplan gældende for 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1. at handleplanen for 2019-2022 godkendes.
  2. At handleplanen sendes til orientering i alle fagudvalg.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Initiativerne i den reviderede handleplan er blevet til i dialog med aktører, med afsæt i drøftelser i Musikbyudvalget, samt input fra kommunale og ikke kommunale aktører.
  Den nye handleplan følger den tidligeres struktur og er organiseret i forhold til de to målsætninger ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’, hvorunder der er 38 initiativer, der fordeler sig således:
  Under målsætningen MUSIK FOR ALLE er der:
  7 initiativer under indsatsområdet ’Alle børn skal møde musikken’
  12 initiativer under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Musik som økonomisk vækstmotor’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Vækstmiljø’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Kreative erhverv’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Musik skal kunne ses og høres’
  Under målsætningen MUSIK SAMMEN er der:
  5 initiativer under indsatsområdet ’Styrke mødet – også mellem umage par’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Rammer og synlighed’

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Henrik Stougaard.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 60

  Godkendt.

 • Pkt. 61 Orientering om skolevægring

  Redegoerelse_om_skolevaegring_i_Roskilde_Kommune.pdf Fravaersmodel.pdf

  Pkt. 61

  Skolevægring

  Sagsnr. 313643 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. december 2018, at forvaltningen skulle udarbejde en redegørelse for omfanget af skolevægring i Roskilde Kommune samt en handleplan for, hvordan man kan forebygge og afhjælpe skolevægring. Med denne sag orienteres udvalget om Roskilde Kommunes arbejde med fravær og skolevægring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og godkender forslag til handleplan.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolevægring er, når et barn eller en ung helt eller delvist undgår at komme i skole i en længere periode. Skolevægring er en kategori, som dækker over mange forhold og som ofte indgår som et problem blandt flere, der kendetegner den enkeltes livssituation.
  Skole- og Børneudvalget holder temamøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 30. april 2019 om børn og unge med mental sundhed, hvor drøftelser om skolevægring også vil indgå i mødet.
  Roskilde Kommune har i flere år arbejdet fokuseret med at nedbringe fravær blandt elever herunder også skolevægring. Som resultat af dette arbejde er der blandt andet udarbejdet retningslinjer for at sikre det gode samarbejde mellem folkeskoler, specialtilbud og forvaltning når en elev har meget fravær. Der er også udarbejdet en model, der beskriver, hvordan fagpersoner skal handle og hvad de er forpligtet til, når der konstateres elevfravær. Forvaltningen konstaterer dog, at der fortsat er udfordringer i forhold til elever med skolevægring.
  Skole- og Børneudvalget har bedt forvaltningen om en redegørelse, der blandt andet beskriver omfanget, procedurer, årsager og forslag til handleplan for hvordan skolevægring afhjælpes. Redegørelsen fremgår af bilag, og indeholder forslag til handleplan.
  Som det fremgår af handleplanen igangsættes et pilotprojekt på to-tre konkrete skoler, hvor der iværksættes en ny målrettet indsats for elever med skolevægring. På baggrund af erfaringer fra pilotprojektet kan udvalget efter et år tage stilling til, om indsatsen skal udbredes til alle skoler.
  Forvaltningen vil derudover for alle skoler styrke arbejdet med at indsamle nødvendig viden om fravær blandt elever på kommunens skoler for at kunne understøtte indsatsen omkring skolevægring.
  I forhold til den mere forebyggende indsats vil forvaltningen arbejde med, hvordan problemstillingen for det enkelte barn identificeres tidligere. Der er igangsat et fokus på målrettet arbejde med tidlig indsats, hvor der også er fokus på bekymrende, længerevarende elevfravær og skolevægring. Her er særlig fokus på at styrke kompetencerne omkring skolevægring i skolernes fokusteam, og udvikle det kommunale samarbejde mellem de forskellige medarbejdergrupper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 61

  Handleplanen godkendes, idet udvalget beder om, at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvordan handleplanen kan suppleres med et initiativ, hvor der etableres en referencegruppe med forældre, til udvalgets behandling i efteråret 2019, hvor der også gives en opfølgning på indsatserne i handleplanen.

 • Pkt. 62 Orientering om lovændring om praksisfaglighed i folkeskolen

  Pkt. 62

  Orientering om lovændring om praksisfaglighed i folkeskolen

  Sagsnr. 317858 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folketinget vedtog den 28. februar 2019 en ændring i folkeskoleloven under overskriften styrket praksisfaglighed. Lovændringen indebærer, at eleverne skal vælge et praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse og at eleven skal til prøve i valgfaget efter 8. klasse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Loven indebærer, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.

  Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag efter 8. klasse. Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. Folkeskoleeleverne i 8. klasse vil få standpunktskarakterer i det praktiske / musiske valgfag.

  Elever i folkeskolen får retskrav på at komme i erhvervspraktik i mindst en uge i både 8. og 9. klasse. Det er ifølge loven elevens opgave at finde en praktikplads, hvis eleven benytter retten til at komme i praktik. For at sikre alle elevers mulighed for at finde praktikplads, vil forvaltningen støtte eleverne med at finde praktikplads. Retskravet supplerer skolelederens eksisterende adgang til at sende eleverne i praktik. I disse tilfælde har skolen forpligtelse til at hjælpe eleverne med at finde en praktikplads.
  Lovændringen om valgfag betyder, at det er eleverne i 9. klasse, der har mulighed for at vælge et årige valgfag ud over de fire praktiske / musiske valgfag håndværk og design, billedkunst, madkundskab eller musik. Ud over de elever, der vælger mere end et valgfag. Det betyder, at der ikke vil være så mange elever til de kommunale valgfag, som godkendes lokalt i Roskilde Kommune.
  Loven betyder en styrkelse af de praktiske og musiske kompetencer for eleverne. Forvaltningen og skolerne er i dialog om hvordan skolerne kan løfte de nye lovkrav, herunder at sikre faglokaler og lærerressourcer på tværs af skolerne i de lokale valgfagssamarbejder. Desuden undersøges hvilke muligheder, der er for samarbejde med erhvervsskolerne og musiske skoler hvor det lokalt kan styrke implementeringen.
  Der er også indgået en politisk aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen, den 22. november 2018 kaldet ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”. Det indgår blandt andet i aftalen at erhvervsskolerne gives bedre mulighed for at tilbyde undervisning til elever i folkeskolen. Den 13. marts 2019 blev der fremsat lovforslag i forhold til denne aftale, som blev 1. behandlet den 19. marts 2019. Udvalget vil efterfølgende få en sag til behandling om denne lovændring, såfremt der viser sig behov herfor.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 62

  Godkendt.

 • Pkt. 63 Orientering om ressourcetildeling dagtilbud, SFO og klubber

  Pkt. 63

  Orientering om ressourcetildeling til dagtilbuds-, SFO- og klubområdet

  Sagsnr. 317861 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgettet på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet fordeles hvert år ved hjælp af budgettildelingsmodeller. Med denne sag orienterer forvaltningen om, at der igangsættes et arbejde for at vurdere om, der er behov for en eventuel tilpasning af modellerne, så de bliver endnu mere gennemskuelige, dynamiske og med færrest muligt kriterier.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres hermed om, at forvaltningen igangsætter arbejdet med ressourcetildelingsmodellerne på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet for at lave en vurdering af, om der er behov for en ændring af disse.
  Budgettet til dagtilbud, SFOer og klubber fordeles ved hjælp af budgettildelingsmodeller. Formålet med modellerne er at fordele budgettet efter objektive kriterier for alle kommunens institutioner på områderne, herunder ved princippet ”at pengene følger barnet”. Den største del af budgetterne er fordelt efter ”pengene følger barnet”, men der er en andel af ressourcen i modellerne, der stadig fordeles efter statiske kriterier. Erfaringen fra tilpasning af ressourcemodellen for skoler er, at kompleksiteten i den eksisterende model kunne mindskes ved færre men mere dynamiske parametre uden at rykke meget på fordelingen af ressourcen mellem de enkelte skoler. Det er derfor relevant at kigge på modellerne på de nævnte områder, og eventuelt lave en tilpasning, så de i endnu højere grad afspejler de børn, der har et tilbud i de pågældende institutioner. Men samtidig også for at mindske kompleksiteten i modellerne igennem reduktion af kriterier for fordeling og dermed gøre dem endnu mere gennemskuelige.
  Formålet med en eventuel tilpasning af ressourcetildelingen er at finde modeller, der er let tilgængelige og bedre skaber balance mellem budget- og udgiftsbehov på institutionerne. Samtidig skal modellerne være:
  - Gennemskuelige
  - Objektive
  - Med så få parametre som muligt
  - Dynamiske så ”pengene følger barnet”
  Med inspiration fra ressourcetildelingen på skoleområdet vil det også være relevant at overveje, om socioøkonomi, eller andre kriterier, skal have en mere central placering i modellerne end det gør sig gældende i dag.
  Ressourcetildeling til dagtilbuds-, SFO- og klubområdet har tidligere indgået i et administrationsgrundlag, der var aftalt med BUPL og besluttet i Skole- og Børneudvalget. De faglige organisationer vil blive inddraget i arbejdet med nye budgetmodeller.
  Forvaltningen planlægger efter, at Skole- og Børneudvalget i august 2019 får en orientering om arbejdet med modellerne, som også kommer til endelig vedtagelse i udvalget i efteråret 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 63

  Godkendt.

 • Pkt. 64 Eventuelt

  Pkt. 64

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 64

  - Skolebestyrelse ved skolerne i Viby
  - Lynghøjskolen

 • Pkt. 65 Etablering af Børnehuset Fuglebakken(Lukket)