You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 2, 2020 - 17:00
Sted: Rådhuset, Kantinen
 • Pkt. 79 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 79

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 79

  Der er udsendt en tillægsdagsorden, der optages på dagsorden og pkt. 104 behandles før 103.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 80 Status på genåbning fase 2

  Pkt. 80

  Status på genåbning fase 2

  Sagsnr. 334527 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget besluttede den 13. maj 2020, at Skole- og Børneudvalget skulle have en status på genåbningens fase 2 den 2. juni 2020. På Skole- og Børneudvalgets område er der med genåbningen i fase 2 nu åben i alle dagtilbud, skoler og klubber med videre, ligesom sagsbehandling og øvrige opgaver på det specialiserede socialområde for børn og unge udføres med fysisk fremmøde på rådhuset med videre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter statsministerens udmelding den 7. maj 2020 om genåbning fase 2, er der kommet nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og klubber på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Med disse er der sket en række ændringer, der har betydning for den konkrete planlægning og tilrettelæggelse af dagligdagen i dagtilbud og skoler. De ændrede retningslinjer betyder, at der er sket lempelser i forhold til de krav, der stilles til fx afstand og rengøring. Der er dog stadig tale om skærpede krav i forhold til almindelig praksis.
  Genåbningens fase 2 på Skole- og Børneudvalgets område betød, at fra mandag den 18. maj 2020 begyndte elever fra 6.-10. klasse i skoler og klubber igen. Økonomiudvalgets besluttede den 13. maj 2020 de principper, der skulle ligge til grund for genåbningsplaner i Roskilde Kommune. Forvaltningen har efterfølgende godkendt alle genåbningsplaner for skoler og klubber.
  På baggrund af de opdaterede retningslinjer er der i både dagtilbud, skoler og klubber sket en ændring i organisering af hverdagen. Der er også i den forbindelse lagt op til lokale løsninger og tilpasninger i forhold til de lempelser, der følger af de ændrede retningslinjer.
  Forvaltningen vil i mødet give en mundtlig orientering om status på genåbningen.
  De ændrede retningslinjer betyder, at der ikke længere er det samme behov for adgang til ekstra lokaler. Derfor sker der nu en gradvis afvikling af brugen af eksterne lokaler, ligesom der gradvis bliver set på mulighederne for at afvikle de toiletvogne, telte og udendørs håndvaske, der blev sat op ved genåbningens fase et.
  Der er fortsat behov for ekstra medarbejdertimer for at kunne overholde alle retningslinjer. Behovet følges dog løbende, og der vil ske en gradvis nedbringelse af antallet af ekstra timer i takt med, at behovet ændrer sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  KL og regeringen er enige om, at kommunernes merudgifter på driften som følge af COVID-19-situationen skal drøftes i økonomiforhandlingerne i forhold til vurdering af muligheden for kompensation. Der er ikke fra statslig side meldt retningslinjer ud for opgørelser, da det mellem staten og KL er aftalt, at der vil være tale om en skønsmæssig indgangsvinkel. Det må forventes, at KL og regeringens drøftelse vil tage udgangspunkt i de udgifter, der er nødvendige for at leve op til de til en hver tid gældende retningslinjer.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 80

  Drøftet.

 • Pkt. 81 Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Forslag_til_fremtidig_organisering_af_STU_-_SBU.pdf Udtalelse_MED_SCR_Kommunikation_og_Ungdom_-_SBU.pdf Udtalelse_LMU_Voksen-Social_-_SBU.pdf Udtalelse_Bestyrelsen_SCR_Kommunikation_og_Ungdom_-_SBU.pdf Kommentarer_til_forslag_om_STU-sammenlaegning_-_SBU.pdf Svar_paa_spoergsmaal_fra_LMU_Voksen-Social_-_SBU.pdf

  Pkt. 81

  Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Sagsnr. 328786 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er aktuelt to kommunale tilbud med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Roskilde Kommune, som er placeret i organisationen, der hører under hver sit politiske udvalg. Derfor skal både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvorunder de to tilbud hører, behandle denne sag, hvor det indstilles, at de to tilbud sammenlægges til et tilbud. Byrådet har beslutningskompetencen, da forslaget vedrører en sammenlægning af tilbud på tværs af to udvalgs ressortområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de to eksisterende STU-tilbud sammenlægges til et tilbud,
  2. der tages stilling til om opgaven med STU skal placeres som ressortområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget eller i Skole- og Børneudvalget, og
  3. forvaltningen vil senere fremlægge en sag med forslag til den fysiske placering af det sammenlagte STU-tilbud.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  STU er et tilbud til unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke med specialpædagogisk støtte. De unge har et retskrav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), og uddannelsen skal være tilpasset den enkelte unges særlige forudsætninger og behov.
  Roskilde Kommune har i dag to kommunale STU-tilbud, hvor det ene er en del af Specialcenter Roskilde (SCR) i Gundsømagle, som hører under Skole- og Børneudvalget og det andet er en del af Center for Dagtilbud på Københavnsvej, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  I 2019 var der i alt 110 elever fra Roskilde Kommune, der var indskrevet i et STU-tilbud. De 50 elever var indmeldt i et af kommunens to egne tilbud, mens de øvrige var indskrevet i et privat STU-tilbud eller drevet af en anden aktør end Roskilde Kommune.
  Som det fremgår af bilag, indstiller forvaltningen, at der sker en sammenlægning af de to eksisterende tilbud. Med forslaget lægges der vægt på, at et kommende tilbud skal have en større ungegruppe end tilfældet er i dag. Derved kan der skabes et godt ungemiljø med en stor volumen, hvor det vil være lettere at skabe en høj faglighed og stærke sociale fællesskaber blandt de unge.
  Forvaltningen vurderer, at af de 60 elever, der var indskrevet i et ikke-kommunalt tilbud i 2019, kunne 35 elever have været indskrevet i et samlet kommunalt tilbud, hvis det havde eksisteret. Det vurderes, at et samlet kommunalt tilbud skal have plads til 85 unge for at have den tilstrækkelige volumen til at sikre den nødvendige bredde i de faglige tilbud til de forskellige målgrupper, der har betydning for at den enkelte STU-elev får et målrettet STU-forløb, som hjælper den unge videre i forhold til beskæftigelse og livsmestring. Der vil fortsat være elever, der har så særlige behov, at de vil skulle visiteres til ikke-kommunalt tilbud.
  De nuværende tilbud er sårbare over for elevnedgang, som medfører, at det er nødvendigt at afskedige medarbejdere. Ved en større volumen i et samlet tilbud vil der også være en større robusthed over for udsvinget i elevtallet i forhold til behovet for afskedigelser og ansættelser.
  Forslaget om at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er STU samt i bestyrelsen for SCR Ungdom og Kommunikation. Udtalelser derfra fremgår af bilag.
  Såfremt det besluttes at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud til et tilbud, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra både SCR og Center for Dagtilbud vil blive involveret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Budgettet til STU er i 2020 på 23,3 mio. kr. Der har de senere år været et merforbrug i udgifter til STU i 2017 på 4,2 mio. kr., i 2018 på 3,7 mio. kr. og i 2019 på 0,6 mio. kr. Ved en sammenlægning af de to tilbud forventes det, at der efter en treårig periode kan hentes en samlet årlig besparelse på 3 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 18

  Ad 1.: Stillingtagen udsættes idet mulighederne for eventuel sammenlægning undersøges videre. Endelig stillingtagen afventer blandt andet et skøn over udgifter til anlæg og fremtidig placering.
  Ad 2.: Udvalget ønsker at afvente senere sag før stillingtagen.
  Ad 3.: Anbefales, dog således at det fremgår af sagen, hvilke overvejelser der har ført til den endelige indstilling om fremtidig placering.

  Supplerende sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i februar 2020 at udsætte stillingtagen til sammenlægning af de to eksisterende STU-tilbud til ét tilbud. Udvalget ønskede blandt andet at afvente skøn over udgifter til anlæg og fremtidig placering. Med denne supplerende sagsfremstilling fremsættes forslag om placering af et sammenlagt STU-tilbud på Københavnsvej 266.
  Det er forvaltningens vurdering, at Københavnsvej 266 har den rette størrelse og indretning til at danne rammen om et samlet STU-tilbud. Blandt andet giver rækken af bygninger og pavilloner gode muligheder for at kunne opdele STU-eleverne i mindre hold alt efter funktionsniveau, herunder at kunne adskille de normaltbegavede unge fra de unge med kognitiv funktionsnedsættelse.
  Samtidig er der på Københavnsvej 266 i forvejen en række tilbud og faciliteter til voksne borgere med særlige behov, som et samlet STU vil kunne benytte. Dette omfatter blandt andet værksteder som montage & pakkeri og metalværksted. Endvidere vil de unge komme i kontakt med de voksne brugere af de andre tilbud på Københavnsvej, og dermed give dem en forsmag på voksenlivet.
  Desuden er Københavnsvej placeret relativt tæt på Roskilde by med gode offentlige busforbindelser. Dette vil give de unge, som har brug for det, gode muligheder for at komme i praktik og erhvervsafklaring andre steder, eksempelvis på bibliotekets café.
  Som det fremgår af notat fra januar 2020 bygger forslaget på en forudsætning om, at nuværende elever, der er i STU-tilbud uden for kommunen, forbliver i de udenbys tilbud og gør deres STU færdig der. Dette sikrer tryghed for eleverne, og det muliggør samtidig, at STU-tilbuddet på Københavnsvej 266, gradvist kan udbygges til at rumme flere STU-elever og en mere mangfoldig gruppe af elever. Det drejer sig både om gradvis tilpasning og udbygning af lokaler og faciliteter, men også om uddannelse af personale og udvikling af tilbud til de særlige behov som de nye målgrupper blandt eleverne har.
  Forvaltningen foreslår en indfasningsperiode over fire år:
  År 0: De ca. 45 RK-unge samles på Københavnsvej, ved at flytte de nuværende ca. 30 elever fra STU-SCR til Københavnsvej. De ca. 35 igangværende RK-unge i udenbys tilbud fortsætter deres skolegang ved deres eksterne tilbud. Desuden sker en administrativ forberedelse for at sikre en god implementering et fælles STU-tilbud med tilhørende klubtilbud. Denne del er beskrevet i notat af januar 2020 og indeholder blandt andet beskrivelse af det faglige indhold, revideret visitationsprocedure og kompetenceudvikling af medarbejdere.
  År 1: Kapaciteten på Københavnsvej øges til ca. 55-60 elever ved at ca. 15 RK-unge, som tidligere ville være blevet visiteret til et eksternt tilbud, starter deres STU-uddannelse på Københavnsvej.
  År 2: Kapaciteten på Københavnsvej øges til ca. 70 elever ved at yderligere ca. 15 RK-unge, som tidligere ville være blevet visiteret til et eksternt tilbud, starter deres STU-uddannelse på Københavnsvej.
  År 3: Kapaciteten på Københavnsvej når sin endelige størrelse på ca. 85 elever ved at yderligere ca. 10-15 RK-unge, som tidligere ville være blevet visiteret til et eksternt tilbud, starter deres STU-uddannelse på Københavnsvej.
  Såfremt det besluttes at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra begge nuværende STU-tilbud vil blive involveret.
  Det bemærkes, at placeringen af et samlet STU-tilbud på Københavnsvej forudsætter, at Børneaflastning Margrethehøj, som i dag har lokaler på Københavnsvej 266, fraflytter. Med budgetforlig 2020 er det besluttet, at Margrethehøj ikke kan bevares i sin nuværende udformning. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget behandler med anden sag på dagsorden fremtidig aflastningstilbud i juni 2020
  I forbindelse med sagens behandling i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget i februar 2020 fremkom en række spørgsmål fra det lokale MED-udvalg ved Københavnsvej, som der nu er svar på i bilag. Der er også i bilag fornyet udtalelse fra MED-udvalget ved Københavnsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de to eksisterende STU-tilbud sammenlægges til et tilbud,
  2. der tages stilling til om opgaven med STU skal placeres som ressortområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget eller i Skole- og Børneudvalget,
  3. det sammenlagte STU-tilbud placeres på Københavnsvej 266, og
  4. der udarbejdes en blok til budget 2021 til de nødvendige anlægsudgifter ved at etablere et samlet STU-tilbud på Københavnsvej 266.

  Økonomi

  Sagen har inden bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, som blev behandlet på de politiske møder i maj 2020 fremgår, at der er øgede udgifter til STU. Disse øgede udgifter skyldes en stigning i antallet af unge, der visiteres til STU.
  Såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes en blok til budget 2021 vil den indeholde en vurdering af de nødvendige anlægsudgifter som følge af den foreslåede indfasning af det sammenlagte tilbud. Blokken vil blive udarbejdet ud fra en forudsætning om, at de eksisterende bygninger og pavilloner så vidt muligt ombygges og tilpasses til formålet, som det udvikler sig over indfasningsperioden på fire år.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 81

  Ad 1.: Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, idet det dels findes at et sammenlagt tilbud vil medføre en forringelse af tilbuddenes faglige kvalitet, og dels findes at det er vigtigt at opretholde den fremtids-robusthed der er med de nuværende tilbud
  Ad 2.:
  Jette Tjørnelund (V) foreslår, at det på det nuværende grundlag besluttes at Beskæftigelses- og Socialudvalget er ressortudvalg. Forslaget bliver sat til afstemning. For stemmer Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V), Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O). Dermed bortfaldt forslaget.
  Jette Henning (A) foreslår at placering i ressortudvalg afventer endelig beslutning. Forslaget bliver sat til afstemning. For stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O). Dermed er forslaget vedtaget.
  Ad 3.:
  Jette Tjørnelund (V) foreslår, at forvaltningens indstilling tiltrædes. Forslaget sættes til afstemning. For stemmer Jette Tjørnelund (V), Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Gitte Simoni (O)
  Jette Henning (A) foreslår, at forvaltningens indstilling tiltrædes, dog således at det godtgøres, hvordan det kan lade sig gøre pladsmæssigt. Som en alternativ model ønskes en vurdering af muligheden for at lade de to tilbud fortsætte, samtidig med at der bliver plads til en samlet volumen på 85 elever, inklusive de ca. 35 pladser, der på nuværende tidspunkt købes hos eksterne leverandører.
  Forslaget sættes til afstemning. For stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O), Imod stemmer Henrik Stougaard (Ø).
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde at et (evt) sammenlagt tilbud placeres på Kbh'svej 266, idet bygninger og lokaler ikke findes at være egnet, hverken kvalitetsmæssigt eller kapacitetsmæssigt. - Undersøgelsen af det af flertallet skitserede alternativ kan tiltrædes.
  Ad 4.: Anbefales.

 • Pkt. 82 Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

  Belysning_af_muligheder_for_at_etablere_et_aflastningstilbud_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 82

  Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 289158 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budgetforlig 2020 blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud om aflastning for de 6-17 årige i Roskilde Kommune, eventuelt i samarbejde med andre kommuner. Med denne sag giver forvaltningen et status på dette arbejde.
  Der er i strategisk anlægsplan for 2021-24 afsat i alt 8 mio. kr. til etablering af et aflastningstilbud.
  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har kompetence i forhold til visitation til aflastning for de 0-17 årige samt drift af specialbørnehaven Bjerget, der i dag har aflastning for de 0-6 årige, og i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som har ansvar for drift af Margrethehøj aflastning for de 6-17 årige.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der tages stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med Model A, som er en udvidelse af antallet af aflastningspladser ved Specialbørnehaven Bjerget med en mindre tilbygning, eller der skal arbejdes videre med Model B, som er en separat bygning til aflastning ved Specialbørnehaven Bjerget, hvor begge modeller skal sikre en driftsøkonomi i balance
  2. der tages stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for en midlertidig aflastning til afløsning af Margrethehøj aflastning frem til en permanent løsning med samlet aflastning er etableret,
  3. der ved etablering af et samlet aflastningstilbud overflyttes budget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget og
  4. sagen oversendes til budgetforhandlinger for budget 2021.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I dag er der aflastning på både Bjerget og Margrethehøj, som tilbyder aflastning til børn inden for den samme målgruppe, dog i forskellige aldre. Bjerget tilbyder aflastning for de 0-6 årige mens Margrethehøj tilbyder aflastning for 7-17 årige.
  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede i marts 2019 sag om etablering af samlet aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune. Begge udvalg besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne, og Beskæftigelses- og Socialudvalget beder om en yderligere belysning af den fremtidige driftsøkonomi, samt om en belysning af muligheden for at udvide antallet af pladser på Bjerget med 1-2 pladser inden for eksisterende rammer.
  Med budgetforlig 2020 har byrådet i Roskilde Kommune besluttet, at der skal igangsættes et arbejde med at undersøge forskellige muligheder for at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud om aflastning for børn og unge fra 6 år og op til 18 år i Roskilde Kommune, eventuelt i samarbejde med andre kommuner.
  På den baggrund har forvaltningen belyst mulighederne for at etablere et samlet aflastningstilbud yderligere. De muligheder, som forvaltningen har undersøgt nærmere fremgår af bilag.
  På baggrund af de muligheder, der er undersøgt nærmere foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med et samlet aflastningstilbud ved Bjerget for de 0-17 årige med en kapacitet på 6 pladser, hvor alle børn/unge i aflastning har egne soverum. Et tilbud med en kapacitet på 6 pladser og åbent alle weekender, vil forventeligt kunne dække to tredjedele af behovet for aflastningsdøgn til Roskilde-børn og unge i denne målgruppe. Det bemærkes, at der med et tilbud af denne størrelse vil være behov for årligt at købe cirka 300 aflastningsdøgn til Roskilde-borgere i tilbud uden for Roskilde Kommune.
  Forvaltningen præsenterer i notatet to modeller for et samlet aflastningstilbud på Bjerget. I den ene model etableres et aflastningstilbud ved Specialbørnehaven Bjergets rammer ved at anvende de nuværende lokaler på anden vis med en mindre tilbygning (model A). I den anden model etableres et aflastningstilbud i en separat bygning forbeholdt aflastning ved Bjerget (model B). Begge modeller har 6 pladser, hvor model A alene har åbent i weekender, mens der ved model B kan være åbent i både weekender og hverdage.
  Model A forudsætter, at der alene tilbydes aflastning på weekender, da Specialbørnehaven Bjerget og aflastningstilbuddet efter forslaget deler lokaler og faciliteter. Model A forudsætter endvidere, at der afsættes anlægsmidler til en mindre udvidelse af Bjerget.
  Med model B kan aflastning tilbydes både på hverdage og i weekender. Da efterspørgslen efter aflastningspladser primært er på weekender, er det forvaltningens vurdering, at aflastningsbygningen kun i begrænset omfang vil blive benyttet på hverdage. Model B forudsætter, at der afsættes anlægsmidler til opførelse af en separat bygning til aflastning ved Bjerget.
  Begge modeller lever op til de faglige krav for aflastningstilbud. Forvaltningen bemærker, at ved model A er anlægsudgifterne lavere og driftsøkonomien vil være mere robust end ved model B.
  Forvaltningen har undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere et midlertidigt tilbud. Et midlertidigt tilbud kan blive relevant i en overgangsperiode mellem Margrethehøjs lukning og frem til et nyt samlet aflastningstilbud på Bjerget er etableret og kan tages i anvendelse. Det er forvaltningens vurdering, at det som minimum drejer sig om et år, afhængig af, hvilken model for et samlet aflastningstilbud, der vælges.
  Forvaltningen vil frem til vedtagelse af budgettet for 2021 arbejde videre med det som besluttes med denne sag, således at der kan ske en relativ hurtig udmøntning, når det er besluttet, hvad der afsættes til anlæg til en samlet aflastning.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Det kan oplyses, at Margrethehøj aflastning har et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2020 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Ved etablering af et samlet aflastningstilbud skal driftsbudgettet vedrørende Margrethehøj aflastning flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, og der skal i det videre arbejde udarbejdes beregning af driftsøkonomi ved den valgte fremtidige model, der sikrer et budget i balance.

  Der er i den strategiske anlægsplan for 2021 afsat midler til etablering af aflastningstilbud med 2 mio. kr. i 2021, 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio.kr. i 2023.
  Det anslås at anlægsudgifter for Model A beløber sig i op til 5,5 mio. kr. og at anlægsudgifter for Model B beløber sig i op til 9,3 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 82

  Ad 1.: Det godkendes at der arbejdes videre efter model A.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde forslagene til fysisk løsning, men foreslår i stedet en 'Model C', i form af et selvstændigt tilbud i en separat bygning på helt anden matrikel, og begærer dette punkt i byrådet.
  Ad 2.: Det godkendes, at der arbejdes videre med mulighederne for midlertidig aflastning, inden for mulighederne af en driftsøkonomi i balance.
  Ad 3.: Godkendt, dog ikke det oparbejdede merforbrug.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, men finder at beslutning om udvalgsplacering skal afvente endelig beslutning.
  Ad 4.: Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel (F) pga. inhabilitet.

 • Pkt. 83 Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2021-2024

  Pkt. 83

  Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2021-2024

  Sagsnr. 330036 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland samarbejder om en boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde. Den igangværende boligsociale helhedsplan gælder for perioden 2017 til 2020 og er medfinansieret af Landsbyggefonden. Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2020. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at udarbejde en ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation af en ny boligsocial helhedsplan for en fireårig periode fra 2021 til 2024. Den kommunale anbefaling af ansøgningen er givet under forbehold for politisk beslutning om medfinansiering fra Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune medfinansierer 545.000 kr. i hvert af årene 2021-2024 til den boligsociale helhedsplan.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at ansøge Landsbyggefonden om midler til en fortsat boligsocial indsats for perioden 2021 til 2024. Bestyrelsen består af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune.
  Ansøgningen blev indsendt til Landsbyggefonden den 20. maj 2020. Efter krav fra landsbyggefonden er en kommunal anbefaling vedlagt prækvalifikationsansøgningen. Anbefalingen er givet under forbehold for politisk beslutning om midler til den kommunale medfinansiering.
  Den boligsociale indsats målrettes mod at bryde parallelsamfund, at sikre trygge og stimulerende opvækstvilkår og at give beboerne gode forudsætninger for at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Ansøgningen bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er opnået med eksempelvis fritidsjobs og brobygning til foreningslivet, men adresserer også de fortsatte boligsociale udfordringer, der er i boligområderne, blandt andet med de udsatte og sårbare grupper.
  Hvis Landsbyggefonden giver tilsagn til prækvalifikationsansøgningen, og det politisk besluttes at medfinansiere en fortsat helhedsplan, skal der udarbejdes en endelig ansøgning til Landsbyggefonden med en formulering af indsatser og aktiviteter inden for fire temaer:
  - Uddannelse og livschancer
  - Beskæftigelse
  - Kriminalitetsforebyggelse
  - Sammenhængskraft og medborgerskab

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  De 545.000 kr. om året finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde.
  Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.349.000 kr. for den fireårige periode fra 2021 til 2024. Landsbyggefonden ansøges om at medfinansiere 9.224.000 kr.
  Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplan udgør i alt 6.390.000 kr. Hvis den endelige ansøgning om en boligsocial helhedsplan for perioden 2021-2024 imødekommes af Landsbyggefonden, er Roskilde Kommune forpligtet på at levere en kontant medfinansiering på 2.180.000 kr. over fire år, svarende til 545.000 kr. om året.
  Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et beløb på årligt 1.052.500 kr. svarende til 4.210.000 kr. over fire år.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 83

  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

 • Pkt. 84 Målsætninger for den tværgående ungestrategi

  Pkt. 84

  Målsætninger for den tværgående ungestrategi

  Sagsnr. 330086 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i marts 2020 en proces for formulering af en tværgående ungestrategi, der skal understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den justerede procesplan for den tværgående ungestrategi godkendes, og
  2. forslag til målsætninger for ungestrategien godkendes

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I marts 2020 blev der besluttet en proces for den tværgående ungestrategi, som blandt andet indeholder, at der i maj / juni skulle inviteres til åben høring. På grund af corona-situationen kan procesplanen ikke gennemføres, som ellers besluttet. Forvaltningen foreslår forvaltningen i stedet følgende proces:
  August 2020: Input til fokusområder fra unge i målgruppen
  September 2020: Åben høring med unge fra målgruppen, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige foreninger m.fl. og medarbejdere i Roskilde Kommune
  Oktober 2020: Politisk vedtagelse af den tværgående ungestrategi
  Ungebyrådet involveres i arbejdet med realisering af indsatser og forslag i strategien.
  Formålet med ungestrategien er at skabe fælles engagement og tiltag på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger i Roskilde Kommune i forhold til at støtte unge i uddannelse og beskæftigelse. I det videre arbejde med formulering af ungestrategien foreslår forvaltningen, at følgende målsætninger godkendes, og indgår i den proces der sættes i gang med denne sag:
  - at støtte de unge i at trives og udvikle livsduelighed, så de unge kan mestre livet. At de udvikler sig i fællesskaber, så de positivt kan møde udfordringer
  - skabe uddannelses og beskæftigelsessigte for alle unge
  - fastholde og støtte unge over 15 år til at indgå i almene fællesskaber, i skolerne og i fritidslivet, herunder kommunale og frivillige fritidstilbud
  - skabe nye tværgående samarbejder, der kan støtte de unges overgange i livet, hvor de har særligt behov
  På baggrund heraf samt med henvisning til de nationale målsætninger foreslås, at der følges op på følgende indikatorer for de unges aktiviteter i den tværgående ungestrategi:
  - I 2021 er målet, at 89 % af de 25 årige har gennemført en ungdomsuddannelse
  Den nationale målsætning er 90 % af de unge i 2030
  - I 2021 er målet, at andelen af 15 – 24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er på højest 4,9 %
  Den nationale målsætning svarer til 3,25% af unge i Roskilde Kommune i 2030
  Målsætningen om gennemført ungdomsuddannelse opgøres som en fremskrivning for de nuværende årgange af 9. klasser. For de unge, der gik ud af 9. klasse i 2018 forventes det, at 88,4 % gennemfører en ungdomsuddannelse.
  I oktober 2018 var der 5,8 % af de unge i Roskilde Kommune uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.
  Målgruppen for ungestrategien er de unge i Roskilde Kommune, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, fra udskoling til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Der er i budgettet afsat i alt 52,6 mio. kr. til den kommunale ungeindsats ved UngeGuiden. Heraf udgør eksterne tilbud (ungdomsuddannelse – FGU, EGU mm.) 18 mio. kr. og interne tilbud (NExTWORK og Sociale mentorer) udgør 6 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 84

  Godkendt.

 • Pkt. 85 Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne

  Soegetal_til_erhvervsuddannelser_og_andre_ungdomsuddannelser.pdf

  Pkt. 85

  Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne

  Sagsnr. 329986 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne skal årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne og udarbejde måltal for næste års søgning for at følge op på det nationale mål fra erhvervsuddannelsesreformen i 2014 om, at 25 % af eleverne fra grundskolen skal vælge en erhvervsuddannelse. Der er sket en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser i Roskilde Kommune fra 2019 til 2020.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om sagen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der godkendes måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2021 for elever bosiddende i Roskilde Kommune, så måltal for erhvervsuddannelser er 15%, for gymnasiale uddannelser er 80%, for FGU 2,5% og for øvrige 2,5%.

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har budget og ansvar for uddannelsesvejledning. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om sagen.
  I forlængelse af Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 skal kommunerne årligt opgøre samt sætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse for: Erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Kommunen skal sammenholde og offentliggøre søgetal og måltal på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj. Hvis kommunens søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 % skal der udarbejdes en handleplan. Det er ikke tilfældet for Roskilde Kommune.

  Tabellen nedenfor viser søgetal til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse bosat i Roskilde Kommune og på landsplan fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik i årene 2017 – 2020, og forvaltningens indstilling til måltal i 2021.

  Mål 2021 2020 2019 2018 2017
  Roskilde Kommune Roskilde Kommune Landstal Roskilde Kommune Landstal Roskilde
  Kommune
  Landstal Roskilde Kommune Landstal
  Eud 15 % 14,8 % 19,9 % 12,9 % 20,1 % 13,4 % 19,4% 14,2 % 18,5 %
  Gym. 80 % 80,1 % 72 % 80,9 % 72 % 82,1 % 73,1% 81,6 % 74 %
  FGU 2,5 % 2,3 % 3,1 % 1,7 % 3,2 % 2,3 % 2,5 % 1,2 % 2,3 %
  Øvrige 2,5 % 2,8 % 5 % 4,4 % 4,7 % 2,3 % 5 % 3,1 % 5,2 %

  Der foreslås et mål for søgning til erhvervsuddannelser i Roskilde Kommune på 15 % i 2021. På landsplan har søgningen til erhvervsuddannelserne været stigende fra 18,5 % i 2017 til 19,9 % i 2020, dog med et mindre fald i søgningen fra på landsplan fra 2019 til 2020. I Roskilde Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser været faldende fra 2017 til 2019, men haft en stigning fra 2019 til 2020. Med et mål om at 15 % af eleverne i 2021 søger erhvervsuddannelser, fastholdes denne tendens.
  Det vurderes, at stigningen i søgningen til erhvervsuddannelser i 2020 skyldes det øgede fokus, der er på at introducere eleverne til erhvervsuddannelser. I Roskilde Kommune er der, ud over de lovpligtige brobygningsaktiviteter, en række samarbejder mellem folkeskoler og erhvervsuddannelser, der formidles samlet til alle folkeskolerne, herunder Boss Ladies.
  Forslaget om måltal på 80 % for de gymnasiale uddannelser svarer til niveauet i 2020. Måltal for FGU og øvrige uddannelser ønskes fastholdt med en lille stigning i andelen af elever på FGU. I kravene til opgørelser lægges FGU og øvrige sammen, men forvaltningen foreslår separate tal for de to grupper. FGU blev oprettet i 2019, så tallene fra 2017 – 2018 dækker de tidligere forberedende tilbud, herunder produktionsskoler og EGU.
  Søgetal for elever i henholdsvis 9. og 10. klasse og for elever fra skoler beliggende i Roskilde Kommune fremgår af bilag. Der er flere elever fra 10. klasse, der vælger en erhvervsuddannelse end elever fra 9. klasse. 13,9 % af eleverne fra 9. klasse søgte i 2020 en erhvervsuddannelse og 15,7 % af eleverne i 10. klasse, for elever bosat i Roskilde Kommune

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 85

  Godkendt.

 • Pkt. 86 Revision af SSP-organisationen

  Forslag_til_revideret_SSP-organisering.pdf

  Pkt. 86

  Revision af SSP-organisationen

  Sagsnr. 204582 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som et led i reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet har forligsparterne bag aftalen besluttet at udvikle en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet for at sikre en mere systematisk og ensartet indsats på tværs af kommunerne. Den nye ramme er udsendt af Justitsministeriet i 2020, og indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan organisere og tilrettelægge det lokale SSP-samarbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede SSP-organisation godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nuværende SSP-organisation i Roskilde Kommune er godkendt af Skole- og Børneudvalget den 20. august 2013 og Forebyggelses- og Socialudvalget den 23. august 2013.
  På baggrund af Justitsministeriets anbefalinger har forvaltningen udarbejdet et forslag til en revidereret SSP-organisation. Den fælles ramme for SSP-samarbejdet og forslag til en revideret organisation fremgår af bilag. Der lægges op til en mindre justering, da organiseringen af SSP-samarbejdet i Roskilde i forvejen lever op til anbefalingerne.
  SSP-organisationen skal fortsat medvirke til at forebygge, at børn og unge begår kriminalitet og koordinere de kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge i Roskilde Kommune. Formålet med det tværfaglige kriminalitetsforebyggende SSP-samarbejde er at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats.
  SSP-Styregruppen består på nuværende tidspunkt af repræsentanter fra Roskilde Kommunes forvaltning, Politiet og Boligselskabet Sjælland. Der er ikke forslag om at justere styregruppen eller styregruppens opgaver. Styregruppen sikrer udmøntning, koordinering og prioritering af SSP-arbejdet inden for rammerne af Kredsrådets strategiske mål og retningslinjer og sikrer sammenhængen til lokalrådets indsatser.
  Den kommunale SSP-organisation er aktuelt opdelt i 5 områdebaserede ledergrupper, og det foreslås, at den nuværende organisering med 5 ledergrupper fastholdes, men at mødekadencen ændres fra 2 til 3 gange årligt. SSP ledergrupperne skal lokalt identificere mistrivsel og risikoadfærd blandt børn og unge og beslutte og igangsætte sammenhængende og koordinerede handlinger og indsatser. Ledernetværkene består af repræsentanter fra skoler og klubber, SSP, Børn og Unge, Politiet, Ungeguiden og Boligselskabet Sjælland.
  Ledernetværket nedsætter netværksgrupper i de enkelte områder. Det foreslås, at de lokale netværksgrupper suppleres med deltagere fra Ungeguiden ud over deltagerne fra de områder, som deltager i ledergrupperne.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 86

  Godkendt.

 • Pkt. 87 Opsamling på Ungebyråd 2019 / 20

  Opsamling_paa_ungebyraadet_2019_2020.pdf

  Pkt. 87

  Opsamling på ungebyråd 2019 / 20

  Sagsnr. 315668 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af budgetforliget for 2019 godkendte Økonomiudvalget den 13. februar 2019, at der skulle vælges et ungebyråd blandt 8. - 9. klasses eleverne med to repræsentanter fra alle skoler. Der blev med budget 2019 afsat 200.000 kr. i både 2019 og 2020 til ungebyrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ungebyrådet fortsætter til og med 2021.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med ungebyrådet er, at de unge udvikler forståelse for lokaldemokratiet i Roskilde Kommune. Skolerne har hver valgt to repræsentanter fra 8. – 9. klasse til ungebyrådet. De tre ungebyrådsmøder var planlagt i skoletiden i byrådssalen på rådhuset. Det sidste møde den 26. marts måtte aflyses, men afvikles virtuelt inden udgangen af maj.
  Ungebyrådet har på de to afholdte møder den 9. december 2019 og den 10. februar 2020 arbejdet med en række emner, som de selv har udvalgt. Det er blandt andet sket i dialog med medlemmer af byrådet. Borgmesteren har introduceret til kommunens opgaver og ungebyrådet har også via brætspillet ”Kommunekassen”, der er udviklet af Roskilde Kommune, fået introduktion til kommunale budgetansvarsområder.
  Ungebyrådets medlemmer har valgt at arbejde med følgende emner, som de selv har diskuteret sig frem til:
  - Udendørs skøjtebane
  - Jobportal med fritidsjobs til unge
  - Information om aktiviteter for unge i Roskilde Kommune
  - Et trygt ungested med alkohol og rygning
  - Tidligere fri på skolen
  - Offentlig lektiecafé
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering besluttede den 28. februar 2020 at tildele midler til etablering af en skøjtebane til Roskilde Handel på baggrund af ungebyrådets forslag.
  Ungebyrådet har udarbejdet høringssvar til bibliotekspolitikken, efter et særskilt møde med bibliotekerne.
  Senest har ungebyrådet givet input til kommunikation i formidling i forbindelse med genåbningen af skolerne for de ældste klasser på et videomøde med borgmesteren den 12. maj 2020.
  Der er blandt ungebyrådets medlemmer foretaget en skriftlig opsamling af forløbet med ungebyrådet i 2019 / 20. Denne opsamling viser, at langt de fleste medlemmer oplever, at de fik meget ud af møderne herunder drøftelserne med byrådet, og at de selv var med til at bestemme på møderne. Otte ud af 10 oplever at have fået større forståelse for lokaldemokratiet i Roskilde Kommune. Otte ud af 10 medlemmer synes, at ungebyrådet skal fortsætte de næste skoleår. Der er i alt 10 ud af ungebyrådets 32 medlemmer, der har valgt at svare på opsamlingen.
  Såfremt det besluttes, at ungebyrådet skal fortsætte foreslår forvaltningen, at ungebyrådet udvides til også at omfatte repræsentanter fra 10. klasse og Ungdomsskolen, og at der vælges to repræsentanter fra alle skoler, som vælges for et år ad gangen. Ved en fortsættelse af ungebyrådet vil forvaltningen foreslå, at der også arbejdes med at afprøve forskellige former for inddragelse af ungebyrådet. Ligesom det foreslås, at Skole- og Børneudvalget så i andet kvartal 2021 vil få en fornyet sag til behandling om erfaringerne med ungebyrådets arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Ungebyrådet har på grund af nedlukningen ikke disponeret midler til nogle tiltag. Udgifter til ungebyråd i skoleårene 2019/20 og eventuel fortsættelse i 2020/21 kan gennemføres inden for de 200.000 kr., der er afsat med budget 2019 fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje. De 200.000 kr., der er afsat i 2020 fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje kan forventes overført til 2021, såfremt det besluttes, at ungebyrådet skal fortsætte.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 87

  Godkendt.

 • Pkt. 88 Ressourcemodel på specialområdet

  Forslag_til_ny_model_for_decentral_ressourcetildeling_til_specialundervisning.pdf Oekonomisk_paavirkning_ved_aendret_ressourcetildeling.pdf Indfasning_af_ny_ressourcetildelingsmodel_paa_specialomraadet.pdf Hovedelementer_i_ny_ressourcetildelingsmodel_paa_specialomraadet.pdf

  Pkt. 88

  Ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet

  Sagsnr. 318004 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget vedtog den 1. oktober 2019, efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen, fire principper for ny ressourcemodel på specialområdet. Med denne sag foreslås, på baggrund af de fire principper, en ny ressourcemodel på specialundervisningsområdet. Udvalget udsatte den 4. februar 2020 sagen, som hermed fremsættes til fornyet behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de to mio. kr. der er afsat til specialområdet i budget 2020 indgår i ressourcefordelingsmodellen i den foreslåede indfasningsperiode, og
  2. forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet sendes i høring hos skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra den 3. juni 2020 til den 1. august 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nye ressourcetildelingsmodel følger de principper, som blev godkendt den 1. oktober 2019 i Skole- og Børneudvalget, efter høring i bestyrelser og MED-organisationen.
  Principperne betyder, at fordeling af budgettet skal bygge på dynamiske socioøkonomiske parametre, som afspejler forskellene i de enkelte skolers udgiftsbehov på specialundervisningsområdet og samtidigt bidrage til, at skolernes økonomi bliver mindre følsomme over for udsving som følge af dyre enkeltsager. Derudover skal modellen begrænse ændringerne i budgettet for den enkelte skole, så der tages hensyn til skolens samlede økonomi og aktuelle udgifter til specialundervisning. Modellen kan indfases på en måde, som giver mulighed for tilpasninger på de skoler, som får nedsat deres budget.
  På denne baggrund foreslås en ny fordelingsmodel fra 1. januar 2021, der fremgår af bilag. Modellen ændrer ikke på kommunens rammestyringsregler. Med modellen får skolerne nogle bedre muligheder for at styre udgifterne til specialundervisning, samtidig med at det medfører et øget krav til samarbejde mellem skolerne og PPR i forhold til at holde udgifterne til specialundervisning inden for den samlede økonomiske ramme.
  Modellen omfatter følgende ændringer:
  - Skolernes maksimale finansieringsansvar på 564.000 kr. pr. elev pr. år fastholdes.
  - Hvor skolerne i dag har det fulde finansieringsansvar for udgifter op til 564.000 kr. pr. elev pr. år, vil skolerne fremover blive kompenseret for 75 procent af udgifterne som overstiger 300.000 kr. pr. år.
  - For elever i dagbehandling med intern skole, vil skolerne dog fremover blivekompenseret for 50 procent af udgifter som overstiger 350.000 kr. pr. år.
  - Distriktsskolerne får finansieringsansvar for specialundervisning på 10. klassetrin.
  - Som en konsekvens af modellen justeres fordelingen af budgettet mellem skoler og PPR, så det afspejler det ændrede finansieringsansvar.
  - Skolernes budget til specialundervisning fordeles mellem skolerne efter nyt dynamisk indeks, udarbejdet i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd (VIVE)
  De foreslåede ændringer medfører, at skolerne får nogle lavere udgifter, som følge af de ændrede beløbsgrænser for skolernes finansieringsansvar. Samtidig får skolerne dog også nye udgifter i forhold til specialundervisning for elever på 10. klassetrin. Af bilag fremgår konsekvenser for de enkelte skoler. Som det også er anbefalet med den temaanalyse, som blev behandlet af udvalget i maj 2019, skal der være et øget styringsfokus i visitationsprocessen, hvor både PPR og skolelederen på den enkelte skole indgår.
  Det foreslås, at den nye ressourcefordelingsmodel træder i kraft med virkning fra 1. januar 2021, hvor den gradvis indfases. Det foreslås, at indfasningen sker, så der i en afgrænset periode til og med 2022 afsættes økonomi til en særlig kompensation på i alt 2 mio. kr. til skoler, der som følge af modellen, vil opleve den største samlede økonomiske forringelse ved den nye model. De 2 mio. kr. kan finansieres af det beløb, der er afsat til specialområdet i budget 2020. Forslaget til indfasning fremgår af bilag.
  Forvaltningen indstiller, at modellen sendes i høring. Af bilag fremgår en opsamling af hovedelementerne i ressourcefordelingsmodellen ved en indfasning, hvor de to mio. kr. indgår i indfasningsperioden. Efter høringsperioden vil Skole- og Børneudvalget den 18. august 2020 behandle sagen igen, inden den sendes videre til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Med forslaget til model for ressourcetildeling til specialområdet fordeles 89,1 mio. kr. i 2019 niveau. De ændringer, der foreslås med modellen sker inden for det afsatte budget.
  Derudover er der et beløb på 4 mio. kr., der er placeret på en central konto, som Skole- og Børneudvalget i 2016 besluttede skulle reserveres til uforudset udgifter til specialundervisning til elever med betydeligt støttebehov.
  Med budget 2020 er der derudover afsat 2 mio. kr. til specialområdet på Skole- og Børneudvalgets område, som med denne sag foreslås udmøntet, så de indgår i ressourcemodellen til specialundervisning indtil modellen er fuldt indfaset. Fordelingen af de 2 mio. kr. mellem skolerne genberegnes årligt på baggrund af de seneste regnskabstal. Dermed sikres det, at de skoler, som oplever den største samlede økonomiske forringelse fra det ene år til det næste, også i de kommende år vil være de skoler, som modtager kompensation
  I 4. kvartal 2022 laves en opsamling på ressourcetildelingsmodellen for både almenområdet og specialområdet. I den forbindelse vil der skulle tages stilling til, om kompensationen på de 2 mio. kr. skal udgå af modellen.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 88

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.:
  Jeppe Trolle (B) foreslår, at den mindskede budgettildeling per skole, i overgangsperioden højest må udgøre -0,5 mio. kr. per skole. Begrundelsen for forslaget er, at det har hele tiden været radikale venstres synspunkt, at der skal tages tilstrækkeligt højde for at især en række byskoler som ligger tæt op ad almene boligområder ikke må rammes for hårdt af omfordelingen. Dette gælder f.eks. Hedegårdene, Tjørnegårdsskolen, og Østervangskolen. Dette er også i overensstemmelse med boligstrategien, hvor stærke områder skal løfte mest. Det var også disse skoler, som blev ramt ved omfordelingen af den almindelige ressourcemodel, og derfor kan vi ikke acceptere, at det endnu engang er disse skoler, der må holde for. Radikale Venstre er fortsat tilhængere af en dynamisk model, men det er vores vurdering, at omfordelingen bliver for voldsom. Derfor foreslår vi, at skolerne højest må rammes negativt med 0,5 mio kr.
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemmer Jeppe Trolle (B), Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O).
  Herefter stemmes der om forvaltningens indstilling. For stemmer: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O). Herved er indstillingen godkendt, dog således at høringsfristen forlænges til den 17. august 2020.

 • Pkt. 89 Opkvalificering af vikarer i folkeskolen

  Pkt. 89

  Opkvalificering af vikarer i folkeskolen i folkeskolen

  Sagsnr. 329295 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. december 2019, at forvaltningen skulle undersøge skolernes nuværende praksis for kvalificering af vikarer og muligheder for yderligere opkvalificering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der fra skoleåret 2020/21 afholdes fælles vikarkurser med henblik på yderligere opkvalificering af vikarer.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolerne arbejder i dag på forskellig vis med at vikarer på skolen er kvalificeret til at indgå i de opgaver, der skal varetages. Følgende tiltag arbejdes der generelt med på alle skoler:
  - Ansættelse af vikarer med relevante kvalifikationer baseret på uddannelsesniveau og andre erfaringer fra f.eks. foreningsliv.
  - Introduktion og oplæring af nyansatte vikarer f.eks. ved afholdelse af introduktionsmøder, skriftligt informationsmateriale og kontaktpersoner blandt skolens faste personale.
  - Adgang til forberedt undervisningsmateriale ved planlagt fravær, således at undervisningen kan afholdes med det planlagte indhold. Derudover aftaler om adgang til alternative undervisningsmaterialer i tilfælde hvor undervisningens indhold ikke er planlagt.
  - Aftaler om kommunikation mellem lærer og vikar både før og efter en vikartime.
  - Løbende tilbagemeldinger, forventningsafstemning og evaluering af vikarens undervisning.
  Forvaltningen indstiller, at der fra skoleåret 2020/2021 afholdes fælles vikarkurser som supplement til skolernes lokale arbejde med kvalificering af vikarer. Formålet med disse kurser, er at give vikarerne en fælles forståelse og faglig introduktion til fx klasserumsledelse, inklusion, brugen af digitale platforme og teamsamarbejde. Forvaltningen foreslår, at kurserne afholdes to gange i løbet af skoleåret som halvdagsarrangementer.
  Skole- og Børneudvalget har bedt om en tilbagemelding på, hvorvidt der er aftaler om skolebaseret læreruddannelse i Roskilde Kommune. En skolebaseret læreruddannelse betyder, at den studerende arbejder på en skole i en deltidsstilling to faste dage om ugen, mens den studerende uddanner sig til lærer. Formålet med den skolebaserede læreruddannelsen er at skabe en direkte kombination af teori og praksis. Derfor skal der være sammenhæng mellem undervisningsfaget på uddannelsen, og det fag der undervises i på skolen. Det betyder, at den lærerstuderende skal indgå i et fast skema på skolen og ikke er til rådighed i øvrig tid, hvor vedkommende selv modtager undervisning på lærerstudiet. Roskilde Kommune har ikke indgået en kommunal aftale om skolebaseret læreruddannelse, og det er ikke en model, der anvendes på nogen af skolerne. Forvaltningen vurderer ikke, at en skolebaseret læreruddannelse vil afhjælpe behovet for mere kvalificerede vikarer i skolerne, da de studerende skal undervise i de undervisningsfag (tidligere linjefag) de har på uddannelsen, og ikke i vikartimer.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. november 2019, at udvalget i juni 2020 skulle have en midtvejsopfølgning med en afdækning af timer, der ikke afholdes som planlagt. Der skulle være sket en afdækning i tre uger i foråret, som ikke har været mulig at gennemføre som følge af corona-situationen. Der er også besluttet en ny afdækning i ugerne 37-39 2020. Forvaltningen vender tilbage med en sag om mulighederne for opfølgning på denne sag i august 2020, hvor retningslinjer for det kommende skoleår forventes at være kendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Udgifterne til fælles vikarkurser to gange årligt vil blive finansieret af fælleskonto på skoleområdet til kompetenceudvikling.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 89

  Godkendt.
  Udvalget betoner endvidere, at der skal lægges vægt på tiltaget med ansættelse af vikarer med relevante kvalifikationer.

 • Pkt. 90 Vidensdeling om tværfaglige forløb i skolerne om FNs verdensmål

  Pkt. 90

  Vidensdeling om tværfaglige forløb i skolerne om FNs verdensmål

  Sagsnr. 332758 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som en del af budget 2020 blev det besluttet, at Skole- og Børneudvalget i samarbejde med Klimarådet skal iværksætte vidensdeling om tværfagligt arbejde med FN’s verdensmål i folkeskoleregi. Udvalget forelægges hermed et forslag til et vidensdelingsarrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vidensdelingsarrangementet om FN’s verdensmål inden for klima og miljø holdes den 3. november 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev i forbindelse med budget 2020 besluttet, at alle skoler i Roskilde fra og med skoleåret 2020/2021 skal have tværfaglige forløb om et eller flere af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. I forlængelse heraf skal Skole- og Børneudvalget i samarbejde med Klimarådet iværksætte vidensdeling om dette arbejde med inddragelse af skolerne.
  Der skal derfor arrangeres et vidensdelingsarrangement mellem Klimarådet og Skole- og Børneudvalget om det tværfaglige arbejde med FN’s verdensmål inden for klima og miljø i folkeskolerne.
  Vidensdelingsarrangementet foreslås den 3. november 2020 kl. 16.00.
  På vidensdelingsarrangementet foreslår forvaltningen, at følgende gennemgås:
  - Eksisterende aktiviteter på de forskellige skoler (grafisk overblik).
  - Eksisterende kommunikationskanaler der understøtter vidensdeling hhv. på tværs af skoler og fra forvaltning til skoler (blandt andet via Microsoft Teams – både naturfagsteams og det centrale team).
  - Orientering om tiltag fra Skole og Børn vedrørende arbejdet med, at alle skoler i Roskilde skal have tværfaglige forløb om et eller flere af FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid fra og med skoleåret 2020/2021.

  Forvaltningen foreslår desuden, at Skole- og Børneudvalget inviterer repræsentanter fra en-to skoler, der har erfaringer med at arbejde med klima og miljø, til at deltage.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 90

  Godkendt.

 • Pkt. 91 Forslag om anvendelse af anlægsmidler til Viby Skole og Østervangsskolen

  Pkt. 91

  Forslag om anvendelse af anlægsmidler til Viby Skole og Østervangsskolen

  Sagsnr. 330417 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 29. april 2020 at bede forvaltningen om at komme med et forslag til, hvordan anlægspuljen på 8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med skolestrukturændringer kan anvendes. Forslaget skulle tage afsæt i de behov, der er for Viby Skole og Østervangsskolen, hvor der er sket de største ændringer som følge af strukturændringerne, der trådte i kraft i august 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslaget til fordeling af anlægsmidler til Viby Skole og Østervangsskolen godkendes,
  2. der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb, hvoraf 6,7 mio. kr. er finansieret af et lånetilsagn fra en statslig effektiviseringspulje

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har sammen med skoleledelsen ved de to skoler udarbejdet et forslag til renoveringer og bygningsmæssige ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen, som følge af den ændrede skolestruktur ved sammenlægning af de to tidligere skoler Peder Syv og Dåstrup til Viby Skole og ved flytning af elever fra 4.-6. klasse fra Vor Frue Skole til Østervangsskolen. Der er i budget 2020 afsat 8 mio.kr.
  Disse strukturændringer, hvor der er frigjort bygningsmæssig kapacitet ved Viby Skole og Vor Frue Skole, har givet behov for bygningsmæssige ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen, hvor elevsammensætning på matriklerne nu er ændret.
  Det foreslås, at der foretages følgende tiltag på Viby Skole
  - Afdeling Ørstedvej, hvor der nu er sket en samling af elever fra 0.-5. årgang, som medfører nye behov for udearealer, der kan rumme alle elever fra de yngste årgange og er indrettet til deres aldersgruppe, etablering af faglokaler til billedkunst samt håndværk og design som svarer til det behov der er for det antal timer, der skal undervises i fagene i. Derudover er der et ændret behov for garderobe og toiletforhold, som er tilpasset den brug af matriklen, der er nødvendig efter en samling af 0.-5. årgang.
  - Afdeling Bueager, hvor der nu er sket en samling af elever fra 6.-9. årgang, som medfører behov for nogle bygningsmæssige ændringer, der gør lokalerne bedre egnede til at rumme alle elever fra de to tidligere skoler på en matrikel. Derudover er der i forhold til undervisning af disse årgange brug for en opgradering af IT i hallen.
  Dette beløber sig til i alt 7 mio. kr.
  Det foreslås, at der foretages følgende tiltag på Østervangsskolen
  - Østervangsskolen, hvor der nu er sket en udvidelse med antallet af elever fra 4.-6. årgang, som tidligere gik på Vor Frue Skole, har et behov for en udvidelse af deres musik- og billedkunstfaciliteter med de flere elever på skolen, også set i sammenhæng med skolens musikprofil. Dertil kommer et behov for mindre tilpasninger som følge af en stigning i antallet af elever fra den tidligere Vor Frue Skole. Dette beløber sig til i alt 1 mio. kr.
  Anlæggene forventes afsluttet ultimo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen vedrører allerede afsatte midler i 2020, hvor der er afsat en anlægsblok på 8 mio. kr. målrettet bygningstilpasninger som følge af ændret skolestruktur. Blokken er overvejende lånefinansieret, idet kommunen har fået lånetilsagn på 6,7 mio. kr. fra effektiviseringspuljen. Lånefinansieringen vil blive forelagt særskilt i sag om kommunens samlede låneoptag i december 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Forudsat lånefinansiering 6.700
  Ansøgning om anlægsbevilling
  Anlæg udgifter -8.000
  Forudsat lånefinansiering 6.700
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 91

  Anbefales.

 • Pkt. 92 Specialklasser på folkeskolerne

  Etablerede_specialklasser.pdf

  Pkt. 92

  Specialklasser på folkeskolerne

  Sagsnr. 334956 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i forbindelse med temaanalysen foretaget en gennemgang af specialundervisningstilbuddene på folkeskolerne i Roskilde Kommune. Der er på baggrund heraf behov for, at byrådet godkender de etablerede specialklasser på de enkelte skoler, og at styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune ajourføres, så det af bilaget fremgår på hvilke skoler, der er etableret specialklasser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. byrådet godkender de etablerede specialklasser på de enkelte skoler, og
  2. bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune ajourføres i overensstemmelse med godkendelse af de etablerede specialklasser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i forbindelse med temaanalysen foretaget en gennemgang af specialundervisningstilbuddene på folkeskolerne i Roskilde Kommune. Der er på de enkelte skoler etableret specialklasser, herunder gruppeordninger, der har fungeret i en længere årrække.
  Det følger af folkeskoleloven, at kommunalbestyrelsens beslutning om oprettelse af specialklasser skal optages i et bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, jf. folkeskolelovens § 41. Af det nuværende bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår en oversigt over på hvilke skoler, der er etableret specialklasser. Oversigten er dog ikke opdateret i forhold til etablerede specialklasser på de enkelte skoler, og der er derfor behov for en ajourføring heraf.
  Det fremgår endvidere af folkeskoleloven, at kommunalbestyrelsen på et møde træffer beslutning om skolestrukturen, herunder om hver enkelt skoles omfang med hensyn til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v., jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2. Beslutning træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Det er således byrådet, der efter folkeskoleloven skal godkende oprettelse af specialklasser på de enkelte skoler. Det har vist sig, at denne godkendelse fra byrådet ikke er indhentet ved oprettelse af alle specialtilbud, og det skal dermed ske med denne sag.
  Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender de allerede etablerede specialklasser, som fremgår af bilag. Forvaltningen vil herefter justere bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, så det heraf fremgår på hvilke skoler, der er specialklasser. Det bemærkes, at der er tale om specialklasser, herunder gruppeordninger, der har fungeret i en længere årrække. Etableringen af de enkelte tilbud er i overensstemmelse med den administrativt fastlagte procedure sket i et tæt samarbejde mellem PPR og skolen. PPR har således forud for etableringen af det enkelte tilbud foretaget en kvalitetssikring af tilbuddet, ligesom der som led i proceduren sker en koordinering af udviklingen. Det fremgår endvidere af proceduren, at det enkelte tilbud skal godkendes af PPR og skolechefen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er tale om specialtilbud, der allerede er etableret på skolerne. Finansiering af specialtilbuddene sker inden for skolernes budgetter.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 92

  Anbefales.

 • Pkt. 93 Placering af NEST-klasse

  Pkt. 93

  Placering af NEST-klasse

  Sagsnr. 335163 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det blev i forbindelse med godkendelse af budget 2020 besluttet at oprette NEST-klasser i Roskilde, og denne sag omhandler placeringen af disse klasser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at placeringen af NEST-klassesporet på Absalons Skole sendes til høring hos skolebestyrelsen på Absalons Skole.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  En NEST-klasse er en mindre klasse, der samler elever fra almenområdet og elever med autismespektrum-forstyrrelser. Undervisningen varetages af to medarbejdere efter specialpædagogiske principper.
  Den 3. marts 2020 godkendte Skole- og Børneudvalget en tids- og handleplan for etablering af et NEST-klassespor med opstart i 0. klasse i skoleåret 2021/2022. Ifølge tidsplanen skulle placeringen af NEST-tilbuddet først fastlægges i 4. kvartal 2020. Forvaltningen ønsker dog at inddrage den pågældende skole så tidligt som muligt i det videre arbejde, og foreslår at placeringen besluttes nu.

  Placering af NEST-klasser på Absalons Skole

  Forvaltningen anbefaler, at NEST-klassen placeres sammen med to almenklasser for at skabe de bedste pædagogiske og undervisningsmæssige rammer om tilbuddet. Da NEST-klassen i udgangspunktet har 12 elever fra almenområdet og 4 elever med autisme, vil årgange med en NEST-klasse i alt kunne rumme 60 elever fra almenområdet ved opstart i 0. klasse.
  Absalons Skole har ifølge beregninger på data bag skoleprognosen frem mod 2024/2025 hvert skoleår mellem 50 og 60 0.-klasseselever, der enten kommer fra skolens distrikt eller har søskende på skolen. Dette gør skolens elevgrundlag velegnet til placering af et NEST-tilbud. Absalons Skole er desuden fysisk indrettet til tre spor og har flere mindre grupperum, der også kan inddrages til NEST-klasserne.
  Fordelen ved at placere NEST-klasserne på Absalons Skole er desuden, at skolen med sin centrale placering i Roskilde tilbyder god adgang til offentlig transport fra både den sydlige og nordlige del af kommunen. Det forventes derudover, at metoder og erfaringer fra NEST-klassen vil styrke skolens øvrige arbejde med inkluderende læringsmiljøer, og ledelsen på Absalons Skole bakker op om at være NEST-skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Skole- og Børneudvalget vil få forelagt en nærmere beregning af de økonomiske konsekvenser ved et NEST-tilbud på Absalons Skole, når der i samarbejde med skolen er udarbejdet et forslag til organisering.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 93

  Godkendt.

 • Pkt. 94 Kapacitet skoleområdet

  Kapacitetsredegoerelse_for_skoleomraadet_2020.pdf

  Pkt. 94

  Kapacitet skoleområdet

  Sagsnr. 332703 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune er der udarbejdet en skoleprognose for de kommende år. Det vurderes med udgangspunkt i skoleprognosen, at det forventede behov kan rummes inden for den samlede eksisterende kapacitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2020 for Roskilde Kommune viser, at der for børn i den undervisningspligtige aldersgruppe sker et fald på 300 børn fra 2020 til 2024, hvilket svarer til en nedgang på 2,5 pct. Prognosen danner grundlag for skoleprognosen og en beregning af behovet for kapacitet på området. Skoleprognosen tager højde for den privatskolefrekvens, der er i de enkelte skoledistrikter, ligesom den tager højde for udsat skolestart og det frie skolevalg jf. styrelsesvedtægten. Prognosen bygger på historik, og den estimerer antallet af forventede elever på de enkelte skoler.
  Det vigtigste parameter i forhold til en vurdering af kapaciteten på skolerne er antallet af klasser, da det har betydning for, om der er lokaler nok på skolerne. Prognosen viser, at det samlede forventede antal af klasser er faldende i perioden. Det skyldes to faktorer. For det første udviklingen i børnetallet. For det andet ændringen af klassedannelsesprincippet med budget 2020, hvor klasser nu samles ved 26 elever imod før 24 elever ved faldende elevtal. Faldet i samlet antal forventede klasser dækker dog over forskellig udvikling i forskellige skoledistrikter. I nogle distrikter er antallet af klasser er stigende, mens det i andre distrikter er faldende.
  Samlet set vurderes det, at er der den nødvendige kapacitet til stede i grundskolerne i Roskilde Kommune, så der er balance imellem kapacitet og behov. I enkelte skoledistrikter er der i alle årene overskydende kapacitet tilstede, det gælder fx Lynghøjskolen og Nordskolen. Mens der på andre skoler benyttes den fulde kapacitet.
  I de seneste års kapacitetsredegørelser er det vurderet, at kapaciteten på Klostermarkskolen vil komme under pres med det estimerede behov. Der er gennemført en ændring i skoledistriktsgrænsen mellem Hedegårdenes Skole og Klostermarkskolen med virkning fra skoleåret 2020/21. Det ser ud til at denne distriktsændring har medført, at der ikke længere er et pres på kapaciteten på Klostermarksskolen.
  I de seneste år har der været fokus på kapaciteten på Trekronerskolen. Med den nyeste befolknings- og skoleprognose forventes det, at behovet for plads på skolen kan rummes i de nuværende 4 spor.
  I forbindelse med budget 2020-23 blev det besluttet, at der skal etableres NEST-klasser på en af grundskolerne i Roskilde Kommune. Hvis Absalons Skole vælges til NEST-klasser kan det betyde, at færre elever fra andre skoledistrikter kan optages på skolen via frit skolevalg. I yderste konsekvens kan det også betyde, at elever fra andre distrikter med søskende på skolen ikke kan optages på skolen.
  Forventningen til elevtallet i skoleprognosen anvendes også til at vurdere kapaciteten i SFO- og klubtilbud. Det forventes, at der i Roskilde Kommune er tilstrækkelig kapacitet til at dække det forventede behov for både SFO- og klubtilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 94

  Drøftet.

 • Pkt. 95 Kapacitet på dagtilbudsområdet

  Kapacitetsredegoerelse_for_dagtilbudsomraadet_2020.pdf Behov_og_kapacitet_-_Distriktvis_gennemgang.pdf Forslag_til_justering_af_normeringerne_i_dagtilbud.pdf Fleksible_loesninger_paa_dagtilbudsomraadet.pdf

  Pkt. 95

  Kapacitet på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 326656 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune lever op til pasningsgarantien på dagtilbudsområdet, og der er i kommunen samlet set et overskud af pladser på 0-5 års området frem til 2024. Der er dog pasningsdistrikter i kommunen, hvor der opleves en større efterspørgsel efter pladser, end der er kapacitet. Der er derfor behov for at udvide kapaciteten i enkelte af kommunens pasningsdistrikter, ligesom der generelt er et fortsat behov for at benytte fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der for pasningsdistrikt Vindinge udarbejdes en blok til budget 2021 for i en kortere periode at kunne udvide kapaciteten i tilknytning til et af de eksisterende børnehuse i distriktet,
  2. der for pasningsdistrikt Ågerup udarbejdes en blok til budget 2021 for en permanent udvidelse af kapaciteten,
  3. der for pasningsdistrikt Viby-Dåstrup udarbejdes en blok til budget 2021 for en permanent udvidelse af kapaciteten, og
  4. justering af normeringerne i de 18 dagtilbud, der er markeret med gult i bilaget ”forslag til justering af normeringerne i dagtilbud” godkendes med virkning fra 1. juli 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2020 for Roskilde Kommune viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at stige med 6,3 pct. fra 2020-2024. Det drejer sig om en stigning i antallet af børn i både 0-2 års alderen og 3-5 års alderen. Stigningen er dog mindre end den, der fremgik af prognosen fra 2019. Prognosen for 2020 viser, at der samlet set på 0-5 års området er tilstrækkelig kapacitet frem mod år 2024 således, at pasningsgarantien kan overholdes. Dette dækker dog over, at der samlet set er mangel på pladser til de 0-2 årige og ledige pladser til de 3-5 årige. For at kunne dække behovet for pladser og sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud, er der derfor fortsat behov for at øge fleksibiliteten mellem vuggestuepladser og børnehavepladser.
  Roskilde Kommune har de senere år haft fokus på at skabe en øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Dette kan også i de næste år være med til at dække behovet for flere 0-2 års pladser. Der vil dog også fortsat være behov for at rekruttere flere dagplejere.
  For de enkelte pasningsdistrikter i kommunen er der forskel på i hvor høj grad, der er balance mellem behov og kapacitet, som det fremgår af bilag. I nogle pasningsdistrikter vil der være en større efterspørgsel efter pladser, end der er kapacitet. Der vil derfor være børn, der vil blive tilbudt pladser i nabodistrikter, hvor der er ledig kapacitet.
  I nogle pasningsdistrikter er efterspørgslen efter pladser dog så stor, at der vil være behov for at udvide kapaciteten. I Vindinge, Ågerup og Viby-Dåstrup forventes der at mangle pladser allerede i 2021, mens der først senere i 2022 og 2024 forventes at mangle pladser i Jyllinge og Sydbyen pasningsdistrikter.
  I Vindinge pasningsdistrikt er der tale om et mindre behov for pladser, som forventes at stå på i en kortere periode. I 2021 forventes der at være behov for at udvide kapaciteten midlertidigt med ca. 9 vuggestuepladser og ca. 12 børnehavepladser.
  I Ågerup og Viby-Dåstrup pasningsdistrikter er der tale om et stadig stigende behov for pladser, som forventes at vare ved, hvorfor der er behov for en permanent udvidelse af kapaciteten i begge pasningsdistrikter. I Ågerup pasningsdistrikt forventes der i 2021 at være behov for at udvide kapaciteten med ca. 13 vuggestuepladser. Behovet er stigende henover perioden til ca. 26 vuggestuepladser i 2024. I Viby-Dåstrup pasningsdistrikt forventes der i 2021 at være behov for at udvide kapaciteten med ca. 18 vuggestuepladser og ca. 7 børnehavepladser. Behovet er stigende henover perioden til ca. 34 vuggestuepladser og 34 børnehavepladser i 2024.
  For pasningsdistrikterne Jyllinge og Sydbyen anbefaler forvaltningen, at behovet nøje følges i de kommende år.
  I 18 af kommunens dagtilbud foreslår forvaltningen, at der sker en justering af de fastsatte normeringer. Der er tale om både op- og nedjustering af normeringerne. Justeringerne er foretaget ud fra en konkret vurdering af de fysiske og pædagogiske rammer. Vurderingen er foretaget i samarbejde med områdelederne. Forslag til justering af normeringerne fremgår af bilag, hvor de er markeret med gult. Justeringerne vil samlet medføre en ændring af kapaciteten med 21 flere pladser til de 0-2årige og 14 flere pladser til de 3-5årige.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Hvis udvalget godkender pkt. 1-3 vil der blive udarbejdet blokke for anlægs- og driftsudgifterne til budget 2021. Ved udarbejdelsen af blokke vil der også indgå mulighed for fleksible løsninger med henvisning til udvalgets tidligere drøftelser.
  Justeringen af antallet af pladser i pkt. 4 kræver ingen etableringsudgifter og da økonomien til drift på dagtilbudsområdet fordeles efter ”pengene følger barnet”, vil det ikke medføre ekstra udgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 95

  Godkendt.

 • Pkt. 96 Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

  Skole-_og_Boerneudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_for_Skole-_og_Boerneudvalget_-_Budget_2021-2024_junimoedet.pdf Takstkatalog_SBU.pdf Blokliste_SBU.pdf Bloktekster_SBU.pdf

  Pkt. 96

  Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 334833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Skole- og Børneudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2021 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.621,9 mio. kr., mens der indgår anlæg for 54,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På grund af COVID-19 er forårsseminaret i år erstattet af drøftelser vedr. budget 2021- 2024 på ØU- og Byrådsmøde i maj samt et minisommerseminar den 18. juni.

  Særlige forhold vedr. Skole- og Børneudvalget

  Der henvises til beskrivelsen i bilaget Budgetnotat for Skole- og Børneudvalgets budget 2021-2024 - junimødet. I bilaget er bekrevet, at Skole- og Børneudvalget den 14. januar 2020 besluttede, at der skal udarbejdes en blok til budget 2021-2024 vedrørende reduceret betaling for måltider for elever fra hjem med lav husstandsindkomst.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen vedrører budgettet for 2021, som besluttes i byrådet i oktober 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 96

  Drøftet.

 • Pkt. 97 Anlægsregnskab skolerenovering 2019

  Pkt. 97

  Anlægsregnskab skolerenovering 2019

  Sagsnr. 334674 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2019

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der afsættes i budgettet årligt 10 mio. kr. til skolerenovering. Byrådet godkendte den 19. december 2018 pkt. 410, at anlægsbevillingen i 2019 blev anvendt til ventilation på Himmelev Skole. Derudover blev der i forbindelse med overførselssagen i byrådet den 27. marts 2019 pkt. 75 overført et merbrug på -570.747 kr. fra 2018 til 2019.
  Himmelev Skole har samtidig med at der er udført ventilation fået renoveret lofter og udskiftet belysningsanlægget til ny LED-belysning. Det er delvis finansieret af energipuljen, da anlægget giver en energibesparelse.
  Byggesagen er afsluttet og alle skolens lokaler har ventilation og et nyt tidssvarende belysningsanlæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Med denne sag aflægges regnskab for de 10 mio. kr. der blev frigivet i 2019 til skolerenovering. Sammen med merforbruget fra 2018 på -570.747 kr., var det samlede rådighedsbeløb i 2019 på i alt 9.429.253 kr.
  Der aflægges regnskab, som viser udgifter for i alt 9.400.000 kr. i 2019. Restbeløbet på 29.253 kr. blev overført til 2020 med overførselssagen i byrådet den 25. marts 2020 pkt. 66.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 97

  Anbefales.

 • Pkt. 98 Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner

  Pkt. 98

  Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner

  Sagsnr. 332859 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af aftalen om finansloven for 2020 er der i 2020-2025 afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne til minimumsnormeringer i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling. Roskilde Kommune har tilkendegivet at modtage tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner. I 2020 er Roskilde Kommune blevet tildelt et tilskud på 7.179.000 kr. til normeringer i daginstitutioner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en indtægtsbevilling på 7.179.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til normeringer i daginstitutioner, og
  2. fordelingen til daginstitutionerne sker via budgettildelingsmodellen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Aftalen om finansloven for 2020 indebærer, at der i årene 2020-2025 er afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede 0-5årige børn i 2020, som den fremgår af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra maj 2019. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbunden minimumsnormeringer.
  Skole- og Børneudvalget godkendte den 5. maj 2020, at Roskilde Kommune skulle tilkendegive at kommunen vil modtage tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner. I 2020 er Roskilde Kommune blevet tildelt et tilskud på 7.179.000 kr. til normeringer i daginstitutioner. Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.
  Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform. Tilskuddet kan endvidere anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv. dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn og pensionsudgiften.
  Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet og ved modtagelse af tilskuddet skrives der under på, at tilskuddet ikke vil medføre en budgetreduktion på dagtilbudsområdet. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar 2020 – 31 december 2020. Dermed kan tilskuddet også anvendes til at dække udgifter i perioden med genåbning efter COVID-19.
  Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner. Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældrenes egenbetaling jf. dagtilbudslovens § 31. stk. 3.
  Når tilskuddet anvendes til de kommunale og selvejende daginstitutioner efter den vedtagne budgetmodel, hvor der anvendes en voksen-barn ratio til fordeling af midlerne, vil det betyde at den nuværende voksen-barn-ratio ændres fra 4,7 til 4,6 for vuggestuebørn og fra 9,7 til 9,4 for børnehavebørn. Ratioen er udtryk for hvor mange ressourcer i form af pædagogiske medarbejdere (uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere) kommunen bruger i budgettet pr. barn og ikke et udtryk for hvor mange medarbejdere, der er i den enkelte institution i forhold til antallet af vuggestuebørn og børnehavebørn på et givet tidspunkt. Det er vigtigt at bemærke, at denne opgørelse adskiller sig fra Danmarks Statistiks opgørelse af normeringer i dagtilbud, som baserer sig på regnskabstal samt en bredere definition af pædagogiske medarbejdere, hvor også ledelse, pædagogstuderende og PAU-elever indgår.

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling på dagtilbudsområdet på 7.179.000 kr. i 2020.
  Tilskuddet udbetales i 3 rater:
  - 3.590.000 kr. udbetales snarest muligt
  - 1.795.000 kr. udbetales primo juni 2020
  - 1.794.000 kr. udbetales oktober 2020

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 98

  Anbefales.

 • Pkt. 99 Anmodning om optagelse af sag om tiltag, der kan fremme valg af distriktsskolen på fire folkeskoler

  Pkt. 99

  Anmodning om optagelse af sag om tiltag, der kan fremme valg af distriktsskolen på fire folkeskoler

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Henning (A) og Camilla Vilby-Mokvist (A) har anmodet om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Henning (A) og Camilla Vilby-Mokvist (A) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”I forlængelse af sagen om elever, der vælger en anden skole end deres distriktsskole, der var på udvalgets dagsorden den 5. maj 2020, ønskes der en afdækning af forhold, som kan gøre byskolerne Østervangskolen, Hedegårdene Skole. Tjørnegårdskolen og Sankt Jørgens Skole mere attraktive for de børn og forældre, som bor i skolernes distrikter. I afdækningen skal indgå, hvordan de fysiske rammer kan gøres mere indbydende og åbne skolerne op mod lokalområdet, herunder hvordan det kan ske i sammenhæng med byudviklingsplaner, der allerede er lagt for de pågældende områder. Dette skal ske i samarbejde med Plan- og Teknikudvalget.
  Endvidere skal afdækningen inddrage årsagerne til, at skolerne bliver fravalgt af distriktsbørn, ligesom der skal igangsættes en proces for involvering af de enkelte skoler, deres bestyrelser, forældre og børn i forhold til, hvordan skolen kan udvikles fysisk, fagligt og socialt for at tiltrække flere distriktsbørn.
  Generelt ønskes afdækket årsagerne til frafald undervejs i skoleforløbet (udtynding), og hvordan man bedre kan fastholde eleverne.
  Mulig fremtidig placering af modtagerklasserne skal indgå i afdækningen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 99

  Udvalget beslutter, at der skal ske en afdækning som det foreslås, suppleret med at der bliver udarbejdet et katalog med metoder og nye veje til at styrke folkeskolernes kvalitet med inspiration i erfaringer fra succesrige folkeskoler, friskoler og de skoler som udvalget besøgte i London-området i december.
  Udvalget får en sag til behandling i 4. kvartal 2020.

 • Pkt. 100 Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. maj 2020

  Belaegning_dagtilbud_pr._1._maj_2020.pdf Oversigt_over_indmeldte_i_alle_dagtilbud_pr._1._maj_2020.pdf

  Pkt. 100

  Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. maj 2020

  Sagsnr. 335095 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Med beslutningen om at udskyde overgangen til SFO var der i maj nogle børn, der var tildelt en plads inden for pasningsgarantien, men som ikke umiddelbart kunne begynde i den på garantidatoen. Der er efter Skole- og Børneudvalgets beslutning den 5. maj 2020 begyndt en gradvis indkøring af børn i dagtilbud de steder, hvor det har været muligt.
  Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af ledige pladser og kapacitet i hvert distrikt. Tallene er opgjort pr. 1. maj. Det skal bemærkes, at oversigten indeholder alle indmeldte børn i dagtilbud pr. 1. maj, og dermed også de indmeldte børn, som endnu ikke er startet i et dagtilbud som følge af kommunens nedlukning grundet COVID-19. Det skal også bemærkes, at oversigten ikke indeholder de børnehavebørn, hvis overgang til SFO er udskudt fra den 1. maj til 1. juni. Disse børn er fortsat i kommunens dagtilbud frem til 1. juni, men de fremgår ikke af oversigten.
  Da oversigten indeholder oplysninger om alle indmeldte børn, og tager højde for, at de børn, der skal skifte til SFO 1. juni, ikke indgår, kan den sammenlignes med samme oversigt pr. 1. maj sidste år. Pr. 1. maj 2020 var der indmeldt 3.502 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. maj 2019 indmeldt 3.606 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. I forhold til antallet af indmeldelser er der pr. 1. maj 2020 i alt 728 ledige pladser i dagtilbud. Det skal bemærkes, at der i praksis i maj måned frem til 1. juni fortsat er de ca. 780 børn i dagtilbuddene, der skal overgå til SFO.
  Ud fra antallet af indmeldelser er der pr. 1. maj 2020 ledige børnehavepladser i alle pasningsdistrikter. Der er ledige 0-2 års pladser i 4 af de i alt 11 pasningsdistrikter. Fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2-årige og 3-5-årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Der er pr. 1. maj 2020 17 børn, som gør brug af en deltidsplads, mens ingen har en kombinationsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 100

  Godkendt.

 • Pkt. 101 Orientering om samarbejde mellem skolerne i Roskilde by

  Samarbejde_mellem_Absalons_Skole_Lynghoejskolen_Sct._Joergens_Skole_og_Tjoernegaardskolen.pdf Samarbejde_mellem_Lindebjergskolen_Himmelev_Skole_og_Trekronerskolen.pdf

  Pkt. 101

  Orientering om samarbejde mellem skolerne i Roskilde by

  Sagsnr. 320309 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget bad den 3. december 2019 skolerne i Roskilde by og deres bestyrelser om at konkretisere deres ideer til samarbejder skolerne imellem. Skolerne har på den baggrund udarbejdet nye konkrete initiativer til samarbejde mellem skolerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget inviterede på baggrund af bilaget om ”Ny skoleorganisering, bæredygtig og lokalt forankret”, der fulgte budget 2019, skolerne i Roskilde by til at komme med forslag til initiativer, der kan styrke samarbejdet mellem skolerne. Trekronerskolen, Himmelev Skole og Lindebjergskolen samt Absalon Skole, Sct. Jørgens Skole, Lynghøjskolen og Tjørnegårdskolen blev inddraget i processen og vendte tilbage med beskrivelser af eksisterende samarbejder samt forslag til nye.
  Skole- og Børneudvalget drøftede den 3. december 2019 skolernes første tilbagemeldinger og besluttede at bede skolebestyrelserne om at konkretisere deres ideer og tiltag. Dette skulle ske med henblik på at etablere tre nye konkrete initiativer, hvor samarbejdet i de geografiske områder kan understøtte byrådets ønske om et fælles skolevæsen og en by- og boligpolitik i social balance.
  Skolernes ledelser og bestyrelser har nu indsendt konkretiserede og uddybede beskrivelser af initiativer, som fremgår af bilag.
  Lindebjergskolen, Himmelev Skole og Trekroner skolen har opdateret og uddybet deres bruttoliste over ideer, så den nu går i dybden med seks initiativer til samarbejder. Disse initiativer er samarbejde omkring det gode børneliv i SFOerne, grønt regnskab og undervisningsforløb om klimaaftryk, otte valgfag på 9. årgang, talentindsatser og brobygning i samarbejde med gymnasiale uddannelser, lokale idrætsstævner samt erfaringsudveksling om inklusion.
  Absalons Skole, Lynghøjskolen, Sct. Jørgens Skole og Tjørnegårdskolen har udbygget deres liste over eksisterende samarbejder med nye initiativer til de to kommende skoleår. De nye initiativer er partnerskab med ungdomsuddannelser om praktisk-musiske valgfag, fælles emneuge om FN’s verdensmål samt samarbejde omkring kompetenceudvikling af medarbejdere. Derudover samarbejder de fire skoler allerede omkring valgfag, fælles foredrag for elever, SSP-indsatser samt pædagogiske oplæg for personalet.
  Ud over de samarbejder, der fremgår af skolernes beskrivelser, besluttede Skole- og Børneudvalget den 5. maj 2020, at der kan være et samarbejde mellem naboskoler om de obligatoriske praktisk/musiske valgfag, hvis den enkelte skole ikke har elever nok til at gennemføre et obligatorisk valgfag.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  De udgifter, der er til initiativerne, afholdes inden for skolernes budgetter.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 101

  Godkendt.

 • Pkt. 102 Fremtidig organisering af den forebyggende indsats for særligt udsatte flygtningefamilier(Lukket)

 • Pkt. 103 Eventuelt

  Pkt. 103

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole-og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 103

  - Trafikforhold ved Klub Viadukten

 • Pkt. 104 Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19

  Pkt. 104

  Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 27. maj 2020 i forhold til mulighederne for ekstra undervisning, at Skole- og Børneudvalget til sit møde i juni får en sag, der belyser mulighederne i den aftale, der er indgået nationalt om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at forvaltningen arbejder for, i samarbejde med en anden kommune og en civilsamfunds organisation, at kunne sende en ansøgning om støtte til de indsatser, som fremgår af sagen.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Et bredt flertal i Folketinget er den 20. maj 2020 blevet enige om fordelingen af de 80 mio. kr. fra den tidligere indgåede aftale, der skal hjælpe udsatte og sårbare børn og unge i forbindelse med coronakrisen på Børne- og Undervisningsministeriets område. I den forbindelse er der afsat 60 mio. kr. til en ansøgningspulje til kommuner, som skal være med til at lukke udsatte elevers faglige huller.
  Det fremgår at de 60 mio. kr. bliver udmøntet i en pulje, hvor kommunerne kan søge midler til at tilrettelægge indsatser til henholdsvis sommerskole, kultur- og idrætsaktiviteter eller turboforløb, lektiecafeer mv. Indsatserne skal være med til at lukke udsatte elevers faglige huller.
  Det er et krav for at søge puljen, at mindst to kommuner og mindst en civilsamfundsaktør, som for eksempel en frivillig organisation, der er vant til at arbejde med området, skal gå sammen om ansøgningen.
  Der er endnu ikke kommet yderligere oplysninger om puljen, herunder tidsfrist for ansøgninger.
  Forvaltningen har været i dialog med skolerne for at vurdere hvor mange elever, der kan forventes at være i målgruppe for ansøgningspuljen. De almene folkeskoler vurderer i et meget foreløbigt skøn, at i alt ca. 200 elever fra 0.-10. årgang kan være i målgruppen for udsatte og sårbare børn, der på grund af omstændighederne omkring corona, kan have gavn af en særlig indsats for at lukke faglige huller.
  Skolerne peger på forskellige mulige indsatser, der kan bidrage til at lukke de udsatte elevers faglige huller. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med at konkretisere disse indsatser i en ansøgning, der kan sendes til ministeriet, og at der samtidig tages kontakt til en nabokommune og en civilsamfunds aktør for at udvikle indsatserne sammen. Det foreslås, at der arbejdes videre med følgende indsatser:
  - Sommerskole i fx uge 32
  - Lektiecafe/fordybelse efter skoletid i august
  - Turboforløb for elever i indskoling/mellemtrin/udskoling
  - Fagligt boost i dansk og matematik kombineret med sociale aktiviteter i løbet af sommerferien ved Ungdomsskolen
  Det kan oplyses, at Ungdomsskolen er i gang med at planlægge aktiviteter for sommerferien, men også for efteråret 2020, hvor der allerede nu planlægges med faghold i dansk, matematik, engelsk og tysk samt fag om at blive eksamensklar og eksamenstræning og studiehjælp. Derudover planlægger Ungdomsskolen med en række musisk/praktiske fag og fremmedsprog.
  Forvaltningen vil i det videre forløb afklare, om der i ansøgningen kan indgå særskilte indsatser målrettet elever fra specialskoler, hvor eventuelle behov for ekstra indsatser vurderes at være anderledes.
  Forvaltningen kan oplyse, at undervisning på de lukkede og nu genåbnede skoler er gennemført som nødundervisning, som er reguleret af dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen. Undervisning på de åbnede skoler vil således fortsat være nødundervisning, da det af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger ikke alle steder vil være muligt at leve op til de almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal for fagene og den samlede undervisningstid. Undervisningen skal dog i videst muligt omfang leve op til folkeskolens krav og bestemmelser omkring fagrækken og Fælles Mål samt forpligtelsen til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov. Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af lovkravet om varigheden af undervisningen, og der skal ikke gives erstatningsundervisning, når nødundervisningen ophører.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 104

  Godkendt.