You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 2, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 109 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 109

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 109

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 110 Møde med Danske Skoleelever

  Oplaeg_Danske_Skoleelever.pdf

  Pkt. 110

  Møde med Danske Skoleelever

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget holder møde med interesseorganisationen Danske Skoleelever, som repræsenterer elever i den danske folkeskole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget holder møde med Danske Skoleelever for at drøfte det politiske oplæg, som elevorganisationen har udarbejdet. Det politiske oplæg indeholder 8 løsningsforslag på den udfordring, som elevorganisationen mener der er med manglende læringslyst i de ældste klasser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 110

  Drøftet.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 111 Tilbud for svagtseende børn i SCR

  Pkt. 111

  Tilbud for svagtseende børn i SCR

  Sagsnr. 307301 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I dag modtager synshæmmede børn i alderen 0-6 år rådgivning fra Synscenter Refnæs. Det indstilles, at Roskilde Kommune hjemtager rådgivningsopgaven til SCR Kommunikation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. rådgivningen af synshæmmede 0-6 årige hjemtages fra Synscenter Refnæs til kommunens eget tilbud på SCR Kommunikation med virkning fra 30. juni 2019,
  2. rådgivningen af anbragte 7-17 årige synshæmmede børn med andre handicap hjemtages fra Synscenter Refnæs til kommunens eget tilbud på SCR Kommunikation med virkning fra 30. juni 2019, og
  3. der foretages en budgetomplacering fra fagområdet Børn og Unge til fagområdet Skoler på 63.000 kr. i 2019 og 126.000 kr. i 2020 og frem.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal ifølge servicelovens § 11 tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. I dag modtager synshæmmede børn fra 0-6 år fra Roskilde Kommune rådgivning fra Synscenter Refnæs ved Kalundborg. I 2017 drejede det sig om 10 børn i aldersgruppen 0-6 år, der fik rådgivning fra Synscenter Refnæs.
  Fra børnene kommer i skole rådgives de resten af livet af Roskilde Kommunes eget tilbud, SCR Kommunikation. Børnene og familierne oplever dermed et skift ved barnets overgang til skole. Samtidigt skal SCR Kommunikation først lære børnene at kende, når de kommer i skolealderen. Det indstilles derfor, at Roskilde Kommune hjemtager rådgivningsopgaven for de 0-6 årige. På den måde får børnene og deres familier et sammenhængende tilbud og vil undgå skift ved overgangen fra dagtilbud til skole. Ud over opgaven på småbørnsområdet varetager Synscenter Refnæs rådgivningsopgaven for anbragte 7-17 årige synshæmmede børn med andre handicap. I 2017 drejede det sig om 1 barn. Det indstilles, at denne opgave også hjemtages for derved på samme måde at sikre kontinuitet i rådgivningen.
  SCR Kommunikation vil kunne løse opgaven til samme pris som Synscenter Refnæs, så en hjemtagelse vil være økonomisk neutral. Det vil inden for rammen blive sikret, at SCR får de nødvendige kompetencer til at kunne løse opgaven.
  Aftalen med Synscenter Refnæs kan opsiges med 6 måneders varsel til ophør enten den 30. juni eller 31. december. Roskilde Kommune har i rammeaftalen for 2019, hvor kommunen indmelder ændringer i udbud og efterspørgsel af specialiserede pladser, indmeldt mindre efterspørgsel på Synscenter Refnæs til småbørn. Aftalen vil derfor kunne opsiges med virkning fra den 30. juni 2019. Hvis Skole- og Børneudvalget godkender en hjemtagelse, vil kommunen drøfte en overgangsordning med Synscenter Refnæs. Overgangsordningen skal sikre, at børnene ikke vil komme til at opleve et skift ved hjemtagelsen.
  Synscenter Refnæs er af Socialstyrelsen udpeget som et af de højt specialiserede tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Den opgave som indstilles hjemtaget, indgår ikke som en del af de højt specialiserede tilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Hjemtagning af rådgivningen fra Synscenter Refnæs til SCR Kommunikation har halvårseffekt i 2019, og derfor budgetomplaceres 63.000 kr. i 2019 og 126.000 kr. i 2020 og frem fra fagområdet Børn og Unge til fagområdet Skoler.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 111

  Sagen udsættes.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 112 Opfølgning på mål om økologi

  Pkt. 112

  Opfølgning på mål om økologi

  Sagsnr. 293132 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budgetforliget for 2017 blev der fastlagt et mål om, at andelen af økologiske fødevarer i kommunens indkøb skal være 90 procent i 2025. Skole- og Børneudvalget fastsatte i 2017 delmål for dagtilbud og skoler frem mod 2025 for at kunne opnå målet. De midler fra udviklingspuljen, der med budgetforliget blev afsat i 2017 til omlægning til økologi, er blevet anvendt til skoleområdet. Forvaltningen indstiller, at den resterende del af midlerne i udviklingspuljen i 2018 også anvendes til den indsats, der er i gang med omlægning til økologi på skoleområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at 406.000 kr. fra udviklingspuljen i 2018 anvendes til fortsat økologisk omlægning på skoleområdet.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Der blev med budget 2017 afsat i alt 0,8 mio. kr. i 2017 og 2018 til at uddanne kommunale medarbejdere i økologisk omlægning af køkkendriften. Uddannelsen er et led i at nå kommunens mål om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens indkøb når op på 90 pct. i 2025.
  Dagtilbud og skoler står for en stor andel af de kommunale fødevareindkøb. På dagtilbudsområdet er der ca. 3.500 børn, der dagligt får mad (mellemmåltider og frokost) og på skoleområdet er der ca. 8.300 elever, der har adgang til skolekantine. Herudover er der tilbud om mad i SFO og klub.
  Dagtilbuddene har gennem flere år arbejdet med økologi med gode resultater. For at understøtte udviklingen på skoleområdet besluttede Skole- og Børneudvalget i 2017, at anvende midler fra udviklingspuljen på i alt 0,4 mio. kr. til at uddanne personalet i skolekantinerne i økologisk omlægning. Der blev i 2017 udarbejdet en mad- og måltidsguide, som, sammen med den eksisterende kostpolitik, fokuserer på sund og velsmagende mad til skoleelever. Uddannelsen i økologisk omlægning omfatter fx indkøb af råvarer der er i sæson, madlavning fra bunden og færre forarbejdede fødevarer, optimering af driften, så der undgås merudgifter, samt indsatser for at undgå madspild.
  Skole- og Børneudvalget besluttede 6. juni 2017 følgende delmål for økologi:

  Område 2017 2018 2020 2022 2024 2025
  Dagtilbud 72 pct. 75 pct. 80 pct. 85 pct. 90 pct. 95 pct.
  Skole,SFO,klub 30 pct. 50 pct. 70 pct. 80 pct. 90 pct.

  Opgørelsen for 2018 viser, at der er en samlet økologiprocent på 80 for dagtilbud og 49 for skoler, SFO og klub. Dermed er delmålene for 2018 opnået. Skole- og Børneudvalget vil modtage en ny opfølgning på økologiprocenterne i andet halvår 2019.
  For at fortsætte udviklingen mod 90 procent økologi i 2025 indstiller forvaltningen, at de resterende 406.000 kr. fra udviklingspuljen anvendes til fortsat økologisk omlægning i skoler, SFO og klub.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De 406.000 kr. er afsat i udviklingspuljen.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 112

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 113 Godkendelse af Rammeaftale 2018-20 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Uddybende_sagsfremstilling_om_forlaengelse_af_rammeaftalen_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade_2019-2020.pdf Rammeaftale_2018-19.pdf Allonge_2019_til_rammeaftale_2018-2019_august-september_2018.pdf

  Pkt. 113

  Godkendelse af Rammeaftale 2018-20 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2019-20.
  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget vedrørende social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende forhold for voksne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forlængelse af Rammeaftalen for 2018-19 med allonge for 2019 godkendes, så rammeaftalen er gældende for 2018-2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, at Roskilde Kommune tiltrådte Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Sjælland ønskede, at der som noget nyt blev indgået en to-årig rammeaftale.
  Socialministeriet har imidlertid meddelt, at Rammeaftalen skal være gældende for 2019-20, således som ny bestemmelse i Serviceloven siger fra 1. januar 2018. KKR Sjælland anbefaler derfor, at den nuværende Rammeaftale forlænges med ét år, således at der bliver tale om Rammeaftale 2018-20.
  Eneste ændring til Rammeaftalen er allonge med opdaterede oplysninger om 2019, således at de formelle krav til indholdet overholdes. Den nuværende Rammeaftale 2018-19, en uddybende sagsfremstilling og allonge er vedhæftet som bilag.
  På børne- og undervisningsområdet beskriver allongen, at der opleves generelt stor sammenhæng mellem behov for tilbud og det aktuelle udbud. Dog med lavest opfyldelsesgrad vedr. tilbud til børn med psykiske vanskeligheder og sindslidelser. Kommunerne oplever derudover lav opfyldelsesgrad og behov for tilbud ift. børn med hjerneskade, sjældent forekommende funktionsnedsættelser, multiple funktionsnedsættelser samt udviklingshæmning. Endelig oplever enkelte kommuner opfyldelsesgraden lav ift. misbrug og fysisk funktionsnedsættelse. Roskilde Kommune har oplyst, at man planlægger at varetage rådgivning af synshandicappede børn og børn med andre handicap fra 2019.
  På voksenområdet beskriver allongen bl.a., at der opleves vækst blandt borgere med psykiske udfordringer, hjemløshed og misbrug, dobbeltdiagnoser og unge med sociale problemer. Generelt opleves stor sammenhæng mellem behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud, dog med lavest opfyldelse vedr. tilbud til hjemløse og til borgere med psykiske problemer og udadreagerende adfærd.
  Opmærksomhedspunkterne indtænkes i arbejdet med fokusområderne i 2018-2019.
  Sammenfattende giver tilbagemeldingerne ikke anledning til konkrete udvidelser eller indskrænkninger i kapacitet i 2019.
  Der vil blive udarbejdet en ny allonge for 2020 til behandling i KKR juni 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 113

  Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 114 Studietur for Skole- og Børneudvalget

  Pkt. 114

  Studietur for Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 311180 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hvert fagudvalg har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden for at indhente viden og inspiration til udvalgets arbejde på fagområderne. Der lægges op til en drøftelse af tema, destination og tidspunkt for studietur for Skole- og Børneudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget beslutter tidspunkt for studieturen, og
  2. udvalget beslutter tema og destination for studieturen.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at Skole- og Børneudvalget placerer tidspunktet for studieturen i 2019 eller første halvår af 2020. Med afsæt i byrådets og fagudvalgenes politiske kalender foreslår forvaltningen følgende tre mulige perioder til studietur for Skole- og Børneudvalget:
  - mandag den 24. juni – onsdag den 26. juni 2019
  - onsdag den 11. december – fredag den 13. december 2019
  - onsdag den 22. april – fredag den 24. april 2020
  Der planlægges med afrejse fra Kastrup, så der er fagligt program på alle tre dage.
  Forvaltningen foreslår, at temaet for studieturen kan være, hvordan dagtilbud og skoler kan bidrage til at løfte alle børn og elever, så de opnår en høj grad af trivsel, udvikling og læring. Der vil i det videre program for studieturen dermed blive lagt vægt på sammenhængen mellem tilbud i dagtilbud og skole samt fokus på, hvordan der kan arbejdes med børn fra udsatte familier.
  England har gode erfaringer med udvikling af høj-kvalitets dagtilbud, ligesom der i London er arbejdet med et gennemgribende skoleprogram for at løfte alle elever, således at der i dag er opnået minimal forskel på børn fra stærke og svage hjem. Et besøg til London kan planlægges, så udvalget får viden om dels den politiske og administrative struktur i landet indenfor skole- og børneområdet, og hvordan der bliver arbejdet med højkvalitets dagtilbud og det nævnte skoleprogram. Det vil blive undersøgt, om der i programmet kan være møde med fx Professor David Woods, der også deltog ved KL’s Børn og Ungetopmøde i januar 2018 og Seniorforsker Brenda Taggert. Samtidig vil det blive planlagt med besøg til konkrete institutioner, der blandt andet kan videregive sine erfaringer til udvalget.
  Norge har gode erfaringer med at inkludere alle elever på skoleområdet. Dette arbejde sker fx ud fra udviklingsmodeller, der styrker børns sociale og skolefaglige kompetencer og dermed forebygger adfærdsproblemer. Et besøg til Norge kan planlægges, så udvalget får viden om dels den politiske og administrative struktur i landet indenfor skole- og børneområdet, og hvordan der bliver arbejdet med at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer. Samtidig vil det blive planlagt med besøg til konkrete institutioner, der blandt andet kan videregive sine erfaringer til udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 114

  Ad 1.: Udvalget beslutter at placere studieturen den 11. - 13. december 2019.
  Ad 2.: Udvalget er enige om, at studieturen skal gå til London med det tema, der fremgår af sagsfremstillingen.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 115 Justering af områdestrukturen på dagtilbudsområdet

  Oversigt_over_dagtilbud.pdf Forslag_til_justering_af_omraadestrukturen.pdf

  Pkt. 115

  Justering af områdestrukturen på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 309901 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde Kommune er de kommunale daginstitutioner organiseret i otte områder. Hvert område består af mellem fem til otte afdelinger, som tilsammen udgør en områdeinstitution. Hvert område ledes af en områdeleder, der har ansvaret for institutionerne i det samlede område. I denne sag forelægges forslag til justering af områdestrukturen, hvor område Sydvest ophæves, og områdets fem afdelinger flyttes organisatorisk til henholdsvis område Midtvest, Område Vest og Område Øst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til justering af områdestrukturen, så der fra den 15. november 2018 er 7 områder, sendes i høring i de berørte områdebestyrelser og til information og drøftelse i de berørte LMU’er og i OMU dagtilbud fra den 3. oktober til den 23. oktober 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvert dagtilbudsområde består af et antal afdelinger, der i det daglige ledes af hver sin pædagogiske leder. I hvert område er der en forældrebestyrelse og i hver afdeling et forældrekontaktudvalg. Strukturen for områderne er baseret på principper om bæredygtighed, jævn fordeling af antal børn og afdelinger i hvert område og geografisk nærhed. I forbindelse med justering af områdestrukturen i 2012 blev der endvidere taget hensyn til eksisterende samarbejdsrelationer og mindst mulig opsplitning af de tretten områder, der blev etableret i 2009.
  Sagen har været til information og drøftelse i OMU Dagtilbud forud for udvalgets behandling af sagen. Udtalelse herfra vil tilgå udvalget forud for mødet den 2. oktober 2018.
  Ændringen har ingen betydning for pasningsdistrikterne og målet om, at forældre tilbydes en plads i eget pasningsdistrikt eller nabodistriktet.
  Stillingen som områdeleder for område Sydvest er i dag vakant, hvilket giver anledning til at foreslå en mindre justering af områdestrukturen. Område Sydvest består af fem afdelinger, der alle har en høj andel af børn i udsatte positioner og børn med dansk som andetsprog. Områdestrukturen giver mulighed for samarbejde mellem områdets afdelinger for både børn, forældre og medarbejdere. Forvaltningen vurderer, at det kan være en styrke for de fem afdelinger, hvis de bliver del af områder, hvor den samlede børnegruppe er mere bredt sammensat. Justeringen vil også for nogle områder betyde en mindre stigning i antallet af afdelinger, som vil give en større mulighed for samarbejde, sparring og udvikling på tværs.
  Forvaltningen indstiller derfor, at der foretages en justering af områdestrukturen med virkning fra den 15. november 2018, således at område Sydvest ophæves og afdelingerne Mælkebøtten og Bullerby flyttes organisatorisk til område Midtvest, afdeling Solgården flyttes organisatorisk til område Vest og afdelingerne Spirevippen og Nova flyttes organisatorisk til område Øst. Forældrerepræsentanterne fra områdebestyrelsen i område Sydvest vil indgå i områdebestyrelserne i de nye områder, som afdelingerne placeres i. Forvaltningen foreslår, at forslag til justering af områdestrukturen sendes i høring i de berørte områdebestyrelser fra den 3. oktober til den 23. oktober 2018. Samtidig sendes sagen til information og drøftelse i de berørte LMU’er og OMU dagtilbud jf. MED-aftalen, så de kan afgive udtalelse.
  Herefter behandles sagen i udvalget igen den 6. november 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018
  Der vil være en årlig mindreudgift på ca. 700.000 kr., der kan indgå som produktivitetsforbedring fra 2019 på udvalgets område.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 115

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 116 Reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner - efter høring

  Forslag_til_revideret_styrelsesvedtaegt_for_foraeldrebestyrelsen_i_den_kommunale_Dagpleje_i_Roskilde_Kommune.pdf Forslag_til_revideret_styrelsesvedtaegt_for_foraeldrebestyrelserne_i_kommunale_daginstitutioner_i_Roskilde_Kommune.pdf Sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_for_den_kommunale_dagpleje.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Syd.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Midtvest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Vest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Sydvest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Midtoest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Oest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Nordoest.pdf

  Pkt. 116

  Reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagplejen - efter høring

  Sagsnr. 303504 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. august 2018 at sende forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner i høring hos bestyrelsen i dagplejen og områdebestyrelserne. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og i de kommunale daginstitutioner til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. Lovændringen indebærer, at forældreindflydelsen i forældrebestyrelser i både den kommunale dagpleje og i de kommunale og selvejende daginstitutioner styrkes. Ændringer af styrelsesvedtægterne kan kun foretages efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelserne. Forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner har derfor været i høring hos bestyrelsen i dagplejen og områdebestyrelserne i perioden 15. august til 14. september 2018. Forslagene fremgår af bilag.
  Der er indkommet otte høringssvar, heraf et fra bestyrelsen i dagplejen og syv fra områdebestyrelserne. Af bilag fremgår alle indkomne høringssvar samt et sammendrag af de høringsberettigedes svar.
  Forældrebestyrelsen for dagplejen og områdebestyrelserne tilslutter sig forslag til reviderede styrelsesvedtægter.
  Udover de ændringer, som lov om ændring af dagtilbudsloven indebærer, har flere af områdebestyrelserne i deres høringssvar påpeget, at der i styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner bør ske en konsekvensrettelse i forhold til de faktiske forhold for antal afdelinger i områderne.
  Fem områdebestyrelser har i deres høringssvar endvidere stillet forslag om, at der ændres i styrelsesvedtægten, således at antallet af medlemmer i forældrekontaktudvalgene øges, så flere forældre får mulighed for at engagere sig i forældrekontaktudvalgenes arbejde. Flere af områdebestyrelserne har i deres høringssvar også efterspurgt en præcisering af styrelsesvedtægtens §§ 7 og 17 i forhold til hvordan supplerende valg skal foregå.
  Forvaltningen har indarbejdet ovennævnte ændringsforslag i forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner. Forslag til reviderede styrelsesvedtægter fremgår af bilag, hvor ændringer efter høringsperioden er markeret med gult, og hvor der er indsat bemærkninger til ændringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 116

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 117 Elever som ikke opnår karakteren 02 i både dansk og matematik

  Pkt. 117

  Elever som ikke opnår karakteren 02 i både dansk og matematik

  Sagsnr. 298034 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 8. maj 2018 en redegørelse vedrørende elever, som ikke opnår karakteren 02 i både dansk og matematik som opfølgning på kvalitetsrapporten 2016-2017. Det blev besluttet, at udvalget skulle have en opfølgende status i efteråret 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opfølgning på elever, som ikke opnår mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven, fremover er en del af kvalitetsrapporten.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med reformen af erhvervsuddannelserne blev der pr. 1. august 2015 indført et adgangskrav på 02 i dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøver. Det er seks delprøver, der udgør kravet, heraf fire i dansk og to i matematik.
  Nedenstående tabel viser andelen af elever, der ikke opnår karakteren 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse på det almene område for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.

  Skoleår Elevgrundlag Beståede elever Ikke-beståede elever
  Antal Procent Antal Procent
  2016/2017 757 709 93, 7 % 48 6,3 %
  2017/2018 792 753 95,1 % 39 4,9 %

  Tabellen viser, at der er sket et fald i andelen af elever, der ikke opnår karakteren 02 i dansk og matematik fra afgangsprøverne i 2017 til afgangsprøverne 2018.
  I 2016/2017 var det primært matematik, der var den store udfordring, hvor op mod 90 % af de ikke-beståede elever ikke bestod faget. I 2017/2018 var det cirka 50 % af de ikke-beståede elever, der ikke bestod matematik.
  Af de 39 elever, der ikke bestod i år (sommer 2018), er 8 fortsat på en ungdomsuddannelse, mens 30 elever er fortsat på en forberedende uddannelse som fx 10. klasse eller efterskole og en enkelt elev er fortsat i andet tilbud.
  De tilsvarende tal for de 48 elever fra sidste år (sommer 2017) er, at 1 elev fortsatte i en ungdomsuddannelse, 43 fortsatte på en forberedende uddannelse og 4 i andre tilbud.
  Status på de 48 elever fra sidste år er pr. august 2018, at 29 elever er i gang med en ungdomsuddannelse, 13 elever på en forberedende uddannelse, og seks elever er i andre tilbud efter fx serviceloven eller ikke længere kan følges grundet bopæl uden for kommunen.
  Der var 20 ud af de 48 elever, som tog den forberedende grunduddannelse ved enten TCR eller KØR10. Her har hovedparten af eleverne forbedret flere af deres karakterer og 18 er i dag i gang med en ungdomsuddannelse. Resultater fra fx efterskoler er ikke tilgængelige.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 117

  Godkendt, dog således at udvalget får en årlig opfølgning på elever, der ikke får 02 i dansk og matematik ved afgangseksamen.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 118 Frigivelse af rådighedsbeløb til skolekantine på Margretheskolen

  Pkt. 118

  Frigivelse af rådighedsbeløb til skolekantine på Margretheskolen

  Sagsnr. 301003 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev med budget 2018 afsat midler til etablering af kantineforhold på Margretheskolen. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder og foreslår etablering af et produktionskøkken, som ligestiller skolen med øvrige skoler og skaber de bedste forudsætninger for at arbejde med mad og måltider generelt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til etablering af skolekantine på Margretheskolen godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til etablering af skolekantine på Margretheskolen.

  Beslutningskompetence

  Ad 1 Skole- og Børneudvalget
  Ad 2 Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 på Skole- og Børneudvalgets område er der afsat 1,5 mio. kr. til etablering af et køkken og faciliteter til madsalg på Margretheskolen. Det fremgår af budgetforliget, at ”Forligsparterne ønsker med afsæt i, at et godt måltid er afgørende for indlæring og trivsel, at der etableres gode kantineforhold for alle elever i Roskilde Kommune. Margretheskolen er den sidste skole, som ikke har en skolekantine.”
  Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder, der kan sikre elever på Margretheskolen mad, der lever op til Roskilde Kommunes kostpolitik og krav om, at hovedparten af fødevarerne skal være økologiske. Der er andre kommunale køkkener i nærheden, som har ledig kapacitet. Hvis maden produceres i et andet kommunalt køkken viser erfaringer fra andre kommuner, at produktionsomkostninger fordobles på grund af transport og krav til ændringer af produktionen, når maden skal transporteres. Ved valg af en privat leverandør kan der godt stilles gældende kvalitetskrav til selve maden. Eleverne vil dog betale for alle produktionsomkostninger, hvor det ved produktion på skolen alene er råvarerne, eleverne betaler for, da udgifter til køkkenmedarbejdere afholdes af skolens driftsbudget. Dermed er tilbuddet ikke sammenlignelig med de øvrige skoler.
  Roskilde Kommune arbejder i disse år med at styrke mad og måltider på alle folkeskolerne. Der er blandt andet udviklet en mad- og måltidsguide med anbefalinger for madproduktion og salg samt anbefalinger til gode rammer for at indtage måltider. Målet er, at alle elever får dækket deres behov for mad og drikke hele dagen, så de trives og lærer bedst muligt. I 2018 understøttes dette med uddannelse til alle skolekantiner i økologisk omlægning af madproduktionen samt fokus på optimal drift i forhold til anbefalingerne. Når der laves mad fra bunden på skolen, gavner det ikke kun spisningen. Det kan også give eleverne mulighed for at få en bedre maddannelse og bedre indsigt i råvarer og madlavning. Nogle elever kan have gavn af at deltage i køkkenet eller ved salg og distribution.
  Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres et produktionskøkken. Køkkenet etableres i tilknytning til det eksisterende skolekøkken og i tilknytning til et fælles areal, der støder op til skolens pædagogiske læringscenter. Det giver en hensigtsmæssig placering af produktionskøkkenet og muliggør samarbejder mellem blandt andet kantineproduktionen og skolens øvrige aktiviteter. Der giver desuden et læringsmiljø med flere funktioner, som dels kan anvendes til mad og måltider, og dels anvendes til aktiviteter i tilknytning til det pædagogiske læringscenter. Margretheskolen får samtidig et moderniseret fællesområde, der kan anvendes til samlinger for mange elever, forældremøder eller andre aktiviteter. For produktion af mad skal der ansættes en medarbejder indenfor skolens driftsbudget, og eleverne betaler alene for den udgift der knytter sig til råvarerne.
  Projektet påbegyndes i 2018 og forventes afsluttet i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Drift af kantinen afholdes inden for skolens budget på samme måde, som det gør sig gældende for øvrige skoler.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning omn anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 118

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 119 Ansøgninger til to-voksen ordning 2018

  Oversigt_over_ansoegninger_til_to-voksen_ordninger_-_September_2018.pdf

  Pkt. 119

  Ansøgninger til to-voksen ordning 2018

  Sagsnr. 287092 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. juni 2018, at den resterende del af puljen til finansiering af en kortere skoledag på 575.000 kr. skal fordeles på baggrund af en ny ansøgningsrunde, hvor der særligt bliver lagt vægt på ansøgninger for 0.-3.klasser. Forvaltningen har modtaget 33 ansøgninger på i alt 825.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget beslutter, at den resterende del af puljen til kortere skoledage på 575.000 kr. fordeles til de 23 klasser på 0.-3.årgang, der har søgt.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen fra 2017 blev det besluttet at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. til finansiering af en kortere skoledag med mulighed for at konvertere max to ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to voksne, jf. folkeskolelovens § 16b. Skole- og Børneudvalget besluttede den 13. marts 2018, at puljen på de 2,5 mio. kr. opretholdes og, at skolerne skal ansøge Skole- og Børneudvalget om at få del i puljen.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. juni 2018 at fordele midler fra puljen til 77 klasser på 0-6.årgang, hvor der forelå en konkret og individuel forklaring. Der blev i alt udmøntet 1.925.000 kr. Udvalget besluttede, at den resterende del af puljen på 575.000 kr., som svarer til 23 klasser, skal fordeles i det nuværende skoleår på baggrund af en fornyet ansøgningsrunde. Her bliver der lagt særlig vægt på ansøgninger for 0.-3.klasser. Midlerne fra puljen skal bruges til at finansiere, at fritidstilbuddet kan holde åbent op til to timer længere om ugen.
  Der er i alt 9 skoler, der har ansøgt om de resterende midler fra puljen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag. Der er i alt 33 ansøgninger på samlet 825.000 kr.
  Forvaltningen indstiller, at puljen fordeles til alle de 23 klasser på 0. – 3. årgang, som har søgt. De 10 ansøgninger, der ikke imødekommes er til klasser fra 4. årgang og op. Dermed er den samlede pulje for 2018 fordelt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 119

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 120 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2018.pdf

  Pkt. 120

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Sagsnr. 301070 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives, om der forventes mer- eller mindreforbrug for hele året på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk.
  Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Skole- og Børneudvalgets område forventes en forbedring af regnskabsresultatet på 4,1 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning, som udvalget blev orienteret om den 4. september 2018.
  Det betyder, at der dermed forventes et samlet mindreforbrug på 25,3 mio. kr. på udvalgets område i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget består af det oprindelige budget inklusive omplaceringer mellem udvalg og tillagt rammeoverførsler fra året før mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 120

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 121 Eventuelt

  Pkt. 121

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 121

  - Økonomipunkt ved sagsfremstillinger
  - Budgetopfølgningssager
  - Børnehaven Dyssegården
  - Headspace
  - Julemiddag
  - KL's Børn og Ungetopmøde 31.1. - 2.2.2019.
  - Jyllinge Skole

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 122 Orientering om befordringsudbud(Lukket)