You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 3, 2020 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 29 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 29

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 29

  Der var udsendt en tillægsdagsorden med punkt 46, der optages på dagsordenen og behandles før pkt. 45.
  Herefter er dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 30 Kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019

  Kvalitetsrapporten_2018-2019.pdf Oplaeg_om_hvordan_data_fra_kvalitetsrapport_anvendes.pdf

  Pkt. 30

  Godkendelse af kvalitetsrapport 2018/2019 på skoleområdet

  Sagsnr. 329686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet for 2018/2019 skal godkendes af byrådet. Ved 9. klasse afgangsprøven i skoleåret 2018/2019 opnår Roskilde Kommune med et karaktergennemsnit på 7,5 en 12. plads blandt landets kommuner. Trivselsundersøgelsen blandt eleverne i skoleåret 2018/2019 viser et lille fald i forhold til landsgennemsnittet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 godkendes,
  2. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på indsatsen om fuld kompetencedækning,
  3. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og
  4. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på elevernes trivsel i folkeskolerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten for 2018/2019, der fremgår af bilag, er udarbejdet efter bekendtgørelsens krav, og den viser, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål. Resultaterne i kvalitetsrapporterne bliver sammen med lokal viden fra skolerne og forvaltningen brugt i den kontinuerlige dialog med skolerne i forhold til, hvilke indsatser mv. der er nødvendige for at kunne øge elevernes faglige udvikling og trivsel. Et fokusområde i ledelsesdialogen er arbejdet med inkluderende og motiverende læringsmiljøer, og hvordan skolerne kan bruge hinandens erfaringer.
  I Roskilde Kommune blev de nationale mål ved skolereformen fra 2014 suppleret med en ambition om frem mod 2024 at opnå en placering blandt de ti bedste kommuner, når det gælder elevernes faglige resultater.Roskilde Kommune indtager i 2019 en 12. plads med et karaktergennemsnit på 7,5. For at opnå en 10. plads ville det have krævet 0,1 karakter højere i kommunen. Landsgennemsnittet var 7,1 i 2019.
  Andelen af elever med minimum 2 i dansk og matematik, og som dermed opfylder adgangskravet til at gå direkte videre på en ungdomsuddannelse, er steget siden den seneste kvalitetsrapport fra skoleåret 2016/17. Der er således sket en stigning fra 93,7 % til 95,5 % i andelen af elever, som får minimum 2 i dansk og matematik. På nationalt niveau var gennemsnittet i 2018/19 92,7 %.
  91,5 % af eleverne i Roskilde Kommune, som gik ud af 9. klasse i 2017, var 15 måneder efter i gang med en ungdomsuddannelse. Dette er et fald fra 94,2 % i 2015, hvilket afspejler udviklingen i landsgennemsnittet, hvor der til sammenligning i 2017 var 87,9 %, der 15 måneder efter afslutning af 9. klasse var i gang med en ungdomsuddannelse.
  Der ses i Roskilde Kommune en stigning i andelen af en 9. klasse årgang, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse fra 83,4 % for 2015/2016 årgangen til 84,5 % for 2017/2018 årgangen.
  Resultaterne fra trivselsundersøgelsen blandt eleverne i skoleåret 2018/2019 viser et niveau tæt på landsgennemsnittet. Der er et lille fald på 0,1 i indikatorerne faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. Ligeledes er andelen af elever med højest trivselsscore i 4.-9. klasse faldet fra 33 % i 2016/2017 til 28 % i 2018/2019, hvilket afspejler en national tendens.
  I 2018/2019 var andelen af elever, der undervises i særlige tilbud, 4,2 %. Der er sket en stigning af elever, der undervises i særlige tilbud, hvilket afspejler en national tendens. På baggrund af temaanalysen for specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og ungeområde, er der besluttet en række indsatser, som er under implementering.
  Andelen af fag i Roskilde Kommune, som undervises af relevant uddannet personale, er med 84,8 % stadig lavere end det nationale niveau på 87,5 %. Der udbydes fortsat faglige diplommoduler med henblik på at nå det nationale mål og 90 % kompetencedækning i 2021/2022.
  Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år, og næste gang den skal politisk behandles vil være i 2022.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 30

  Ad 1 - 4 Anbefales.
  Udvalget beslutter, at det oplæg, forvaltningen holdt under punktet, tilknyttes som bilag til referatet.

 • Pkt. 31 Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

  Handleplan_vedroerende_Nordskolens_merforbrug.pdf

  Pkt. 31

  Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

  Sagsnr. 329844 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med henvisning til sager i byrådet den 29. januar og Skole- og Børneudvalget den 4. februar 2020 om oplysninger i forbindelse med Nordskolens økonomi, orienteres Skole- og Børneudvalget med denne sag om Nordskolens endelige regnskabsresultat for 2019 sammen med en opfølgning på handleplan for skolens merforbrug, herunder finansiering af Nordskolens forventede merforbrug i 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. merforbruget på 2,8 mio. kr. i regnskabet for Nordskolen i 2019, dækkes af en mindreudgift på 0,4 mio. kr. på Skole Fælles og en mindreudgift på 0,8 mio. kr. til modtageklasser, samtidig med, at det indgår i den kommende rammeoverførselssag, at 1,6 mio. kr., der ellers vil tilgå kassen fra Skole og Børns område, anvendes til at dække Nordskolens merforbrug i 2019,
  2. opfølgning på handleplan for Nordskolens økonomiske situation godkendes, og
  3. Nordskolens forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. i 2020, finansieres ved ikke disponerede midler på 6,3 mio. kr. til udviklingsmidler til skoleområdet, 3,8 mio. kr. til faglige aktiviteter Skole Fælles og 0,4 mio. kr. til køb og salg af ydelser til andre kommuner, staten, private mv. inden for Skole- og Klubs samlede ramme.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det endelige regnskabsresultat for Nordskolen for 2019 foreligger nu, og viser et merforbrug på 2,8 mio. kr.
  Merforbruget på Nordskolen kan i 2019 dækkes inden for Skole- og Klubs samlede ramme, da der er en mindreudgift på Skole Fælles og på udgifter til modtageklasser. Derudover foreslås det, at merforbruget finansieres med 1,6 mio. kr. fra Skole- og Børneudvalgets område, der ellers vil tilgå kassen med sagen om rammeoverførsler fra 2019 til 2020.
  Forvaltningen har i samarbejde med Nordskolen gennemgået alle initiativer i handlingsplanen, som byrådet behandlede den 29. januar 2020. Initiativerne i handleplanen fremgår af bilag, hvor der er en opfølgning på hvert af initiativerne, som redegør for den økonomiske udvikling som forventes på Nordskolen i årene frem til 2023.
  Der forventes i 2020 et samlet merforbrug på skolen på 10,5 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. I 2021 forventes merforbruget at være nedbragt til 5,5 mio. kr., mens det i 2022 forventes at udgøre 3 mio. kr. Nordskolens økonomi forventes med initiativerne i handleplanen at kunne balancere fra 2023. Der er i bilag redegjort for, hvordan merforbruget forventes at kunne finansieres af midler på Skole- og Klubs ramme, samt hvilke konsekvenser finansieringen af merudgiften på 10,5 mio. kr. i 2020 forventes at have på Skole- og Klubs område.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020-23.
  Nordskolens forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. i 2020, foreslås finansieret inden for Skole og Klubs samlede ramme, hvor 6,3 mio. kr. disponeres fra Udviklingsmidler til skoleområdet, hvor der er midler der endnu ikke er disponeret til andet, 3,8 mio. kr. disponeres fra faglige aktiviteter Skole Fælles, hvor der er midler, der endnu ikke er disponeret til andet samt 0,4 mio. kr. disponeres fra Køb og Salg af ydelser til andre kommuner, staten og private mv., hvor der forventes mindreudgifter til almen voksenundervisning for unge.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 31

  Ad 1.: Godkendes.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde finansieringsdelen og begærer sagen i byrådet.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Ad 2 - 3 udsættes, og udvalget aftaler, at disse punkter skal behandles på et ekstraordinært møde inden byrådsmødet den 25. marts 2020, og beder om en redegørelse for, hvordan de 3,2 mio. kr., der er besluttet i byrådet den 26. februar 2020 pkt. 39 "Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse", indgår i handleplanen.

 • Pkt. 32 Anbefalinger fra temaanalysen for specialundervisning

  Anbefalinger_fra_temaanalysen_for_specialundervisning.pdf Temaanalyse_vedr._specialundervisningsomraadet.pdf

  Pkt. 32

  Anbefalinger fra temaanalysen for specialundervisning

  Sagsnr. 329886 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med byrådets vedtagelse af budget 2020 er det besluttet at følge de anbefalinger, der indgik i temaanalysen for specialundervisning. Forvaltningen har igangsat det forberedende arbejde vedrørende anbefalingerne, og præsenterer med denne sag tids- og handleplan i forhold til at udmønte anbefalingerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der indføres nye takster for skolernes afregning for pladser på kommunens specialskoler fra 1. august 2020,
  2. tids- og handleplan for etablering af NEST-klasser med opstart skoleåret 2021/22 godkendes,
  3. tids- og handleplan for etablering af dagbehandling i tilknytning til folkeskolen godkendes, og
  4. det øgede styringsfokus i visitationsprocessen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har som resten af landet oplevet et stadigt stigende udgiftspres på specialområdet. På den baggrund havde forvaltningen med input og inspiration fra KLK udarbejdet forslag til initiativer på området, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 14. maj 2019.
  Med temaanalysen, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 14. maj, og som fremgår af bilag, fulgte anbefalinger til 4 initiativer. Disse anbefalinger blev vedtaget med budget 2020.
  Af bilag fremgår en kort gennemgang af status på det forberedende arbejde med at udmønte budget 2020 for de 4 initiativer.
  - Ensartet model for beregning af takster på kommunens specialskoler.
  Forvaltningen har igangsat arbejdet med fastlægge generelle principper for fastsættelsen af den takst, som skolerne betaler for en plads på en af kommunens egne specialskoler. Disse principper skal tage afsæt i en opgørelse af de faktiske udgifter på baggrund af en faglig vurdering af personalebehovet. Dette arbejde forventes afsluttet, så der indføres nye takster pr. 1 august 2020.
  - Etablering af NEST-klasser
  Forvaltningen har igangsat et arbejde med at kortlægge alle de lokale gruppeordninger og mellemformer med specialundervisning, der er på skolerne i Roskilde Kommune. Denne kortlægning forventes afsluttet i marts 2020. Denne kortlægning skal ses i samarbejde med det forberedende arbejde, der skal foregå, før det kan besluttes, på hvilken skole NEST-klasser med fordel kan placeres i en første afprøvning. Af bilag fremgår forslag til tids- og handleplan for etablering af NEST-klasser i Roskilde Kommune med forventet start i skoleåret 2021/22.
  - Etablering af dagbehandling i tilknytning til folkeskolen
  Den igangværende kortlægning af gruppetilbud og mellemformer med specialundervisning har også betydning for det videre arbejde med at etablere dagbehandling i tilknytning til folkeskolen. Af bilag fremgår forslag til tids- og handleplan for etablering af dagbehandling i tilknytning til tilbud i folkeskolen.
  - Øget styringsfokus i visitationsprocessen
  På baggrund af anbefalingerne vedrørende visitationsprocessen er forvaltningen i gang med at gennemgå og redvidere procedurebeskrivelser, sammensætning af teamet i PPR, der rådgiver skolelederne og de øvrige forslag, der har betydning for PPRs og skolernes samarbejde og fælles styrkede styringsfokus.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er med vedtagelse af budget 2020 vedtaget at følge de fire anbefalinger, og i den forbindelse er der vedtaget en årlig budgetforbedring på 1,3 mio. kr. i 2020, 3,5 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. fra 2023 og frem.
  Der er i budget 2020 afsat i alt 202,7 mio. kr. til specialundervisning fordelt på budget til PPR og via ressourcemodellen til skolerne.
  En reduktion i taksterne betyder, at skolerne får en bedre økonomi i forhold til køb af pladser, samtidig medfører det for kommunens egne specialskoler, at de skal drive disse tilbud til en lavere takst hvilket forventes at medføre personalemæssige reduktioner.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 32

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt.
  Ad 3.: Godkendt.
  Ad 4.: Godkendt. Udvalget beslutter, at der skal ske en opfølgning til udvalget efter 2 år, hvor det øgede styringsfokus har været gennemført.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde det budget, der ligger til grund for beslutningen, og kan derfor ikke tiltræde Ad 1. og 3.

 • Pkt. 33 Proces for udarbejdelse af tværgående ungestrategi

  Pkt. 33

  Proces for udarbejdelse af tværgående ungestrategi

  Sagsnr. 330086 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget havde et fællesmøde den 4. december 2019, hvor udvalgene fik en status på ungeindsatsen og drøftede forslag om at udarbejde en tværgående ungestrategi i Roskilde Kommune. På baggrund af disse drøftelser har forvaltningen udarbejdet forslag til en proces, der skal føre frem til formulering af en tværgående ungestrategi, der har fokus på at understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Processen vil involvere alle de tre fagudvalg, hvorfor sagen skal behandles i alle de tre udvalg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til proces for ungestrategien godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De kommunale opgaver, der vedrører unge mennesker fra 15 til 30 år er i overvejende grad placeret i de politiske fagudvalg Skole og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur og Idrætsudvalget. For at sikre sammenhæng og sætte retningen for de opgaver, der løses med og for de unge mennesker foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en tværgående ungestrategi. Denne strategi vil også sætte retningen for det fortsatte arbejde med den kommunale ungeindsats.
  Målgruppen for ungestrategien er særligt de unge, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Der skal være fokus på, at disse unge inkluderes i almene fællesskaber for at støtte de unge i at blive livsduelige unge borgere, der er i stand til at mestre deres eget liv. Målgruppen er unge fra udskolingen og indtil de unge har opnået uddannelse eller varig beskæftigelse.
  På baggrund af udvalgenes drøftelser på fællesmødet foreslår forvaltningen, at det indgår i arbejdet, at formålet med en tværgående ungestrategi er, at den skal:
  - Sætte fokus på tværgående samarbejder, der kan støtte de unges overgange i livet, hvor der er særligt behov – det er fx overgang til voksenområdet for de unge, der har behov for støtte fra kommunen fx på autisme området, og overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om fastholdelse i uddannelse.
  - Sætte generel fokus på fastholdelse og støtte til unge over 15 år i almene fællesskaber, i skolerne og i fritidslivet, herunder kommunale og frivillige fritidstilbud.
  Forslaget til den videre proces for en tværgående ungestrategi er
  Udvalgsmøder i april 2020: Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget behandler forslag til hvilke målsætninger, der skal indgå i en tværgående ungestrategi.
  Maj/Juni 2020: De tre udvalg inviterer til en åben høring/inddragende workshop, hvor repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, RUC, Professionshøjskolen Absalon, virksomheder, frivillige foreninger og unge samt medarbejdere deltager for at bidrage med ideer og forslag til konkrete indsatser i strategien.
  August 2020: De tre fagudvalg behandler forslag til den endelige ungestrategi, som også behandles i byrådet.
  Det foreslås, at den tværgående ungestrategi forankres på tværs af Skole og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, og at Kultur og Idrætsudvalget inddrages i forhold til elementer, der kan understøtte unge ind i almene fællesskaber på det frivillige foreningsområde. Det betyder, at nye elementer i ungestrategien skal vedtages i alle tre udvalg, og at udvalgene vil få en fælles årlig status på indsatser og resultater som følge af den tværgående ungestrategi på de ordinære møder i efteråret. Ved behov vil der blive aftalt fællesmøder mellem udvalgene.
  I forhold til de tiltag, der særligt vedrører uddannelse og de unges gennemførelse heraf, vil den tværgående ungestrategi også indgå i det samarbejde Roskilde Kommune har med alle uddannelsesinstitutionerne i Roskilde Campus. For det beskæftigelsesrettede vil ungestrategien indgå i kommunens samarbejde med virksomheder mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 33

  Godkendt.

 • Pkt. 34 Frigivelse af rådighedsbeløb til skolerenovering

  Revideret_strategi_for_skolerenovering_februar_2020.pdf Bilag_2_Oversigt_over_skoler_uden_ventilation.pdf

  Pkt. 34

  Frigivelse af rådighedsbeløb til skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Der gives en status på renoveringerne, og der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på 7 mio. kr., der er afsat i 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anvendelsen af midler til skolerenovering og årene frem godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr., ved frigivelse af 7 mio. kr. fra det samlede afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i budget 2020, til renovering af ventilation ved Absalon Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering, og Skole- og Børneudvalget har siden årligt besluttet anvendelse af midlerne i den strategiske skolerenovering for det kommende år og årene frem.
  Ifølge strategi for skolerenovering, der fremgår af bilag, er der afsat 10 mio. kr. årligt frem til 2025 til renovering af lokaler, der understøtter nye læringsmiljøer og fag som blandt andet håndværk og design samt musik og til at sikre ventilationsforhold på skolerne. Siden 2015 har Skole- og Børneudvalget prioriteret renovering af indeklimaforholdene, og den årlige bevilling er derfor anvendt på ventilationsanlæg.
  I 2019 er der med midlerne til skolerenovering etableret ventilation på Himmelev Skole. Skolen har i samme omgang fået renoveret lofter og lysforhold, der understøtter etablering af optimale læringsmiljøer. Anlægsregnskabet for 2019 fremlægges i 2. kvartal 2020.
  I 2020 planlægges renovering af ventilation på Absalon Skole. Forundersøgelserne er i gang, og der planlægges opstart af ombygningen i løbet af foråret. Projektet vil strække sig gennem hele året og ind i 2021, hvorfor de sidste 3 mio. kr. af budgettet først vil blive betalt i 2021, og søges derfor først senere. Der er herefter fem skoler, der ikke har ventilation. Oversigt over skoler uden ventilationsanlæg med forslag til prioritering af rækkefølge for etablering af ventilation fremgår af bilag. Der er tale om følgende skoler: Tjørnegårdskolen, Viby Skole, afdeling Bueager, Margretheskolen, Nordgårdsskolen og Vor Frue.
  Det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2020 var oprindeligt på 10 mio. kr., men er ændret til 7 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 jf. beslutning på Byrådsmødet den 26. februar 2020 pkt. 63.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -7.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 34

  Ad 1.-2.: Anbefales.
  Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde Ad 2 og stiller forslag om, at der frigives 10 mio. kr. til skolerenovering.
  Forslaget sættes til afstemning:
  For stemmer Jette Tjørnelund (V),
  Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F), Gitte Simoni (O) og Henrik Stougaard (Ø)

 • Pkt. 35 Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Strategi_for_fremme_af_trivsels-_og_laeringsmiljoe_i_dagtilbud_med_opdateret_raekkefoelgeplan_2020.pdf

  Pkt. 35

  Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Sagsnr. 322265 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2016 med strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Med budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at de 2 mio. kr. anvendes til de dagtilbud, der ifølge rækkefølgeplanen for 2020 har størst behov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at,
  1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2020 til trivsel i dagtilbud, og
  2. anlægsbevillingen på 2 mio. kr. i 2020 anvendes i følgende dagtilbud: Børnehuset Troldhøj, Børnehuset Stjernen, Børnehuset Skovly og Børnehuset Veddelev.

  Beslutningskompetence

  Ad 1. Byrådet
  Ad 2. Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2016 vedtog Skole- og Børneudvalget en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Strategien skal sikre, at dagtilbuddene i Roskilde Kommune er indrettet, så de alle har forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker i dagtilbuddene i forhold til at imødekomme de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud og intentionerne i dagtilbudsloven.
  Strategien baserer sig blandt andet på anbefalinger fra professor Charlotte Ringsmose ved Aalborg Universitet og på kommunens erfaringer fra arbejdet med trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Der er i strategien fokus på dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. Forvaltningen har med afsæt i strategien foretaget en gennemgang af alle kommunale og selvejende dagtilbud i forhold til hvilke aktuelle behov, der er for at forbedre dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet en rækkefølgeplan for dagtilbuddenes aktuelle behov for fysiske forbedringer. Rækkefølgeplanen fremgår af bilag og revideres årligt.
  Anlægsprojektet forventes påbegyndt foråret 2020 og afsluttet ved årets udgang.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb på 2 mio. kr. afsat i budget 2020. Det forventes at hele beløbet anvendes i 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 35

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 36 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til dagtilbud i Ringparken

  Pkt. 36

  Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til dagtilbud i Ringparken

  Sagsnr. 315674 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af det kommende dagtilbud i Ringparken anmodes om frigivelse af 3 mio. kr. afsat i budget 2020 til anlæg af dagtilbuddet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af 3 mio. kr. fra det samlede afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i 2020 til dagtilbud i Ringparken.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budget 2020 er der afsat i alt 37 mio. kr. i årene 2020 – 2022 til at opføre et nyt dagtilbud i Ringparken. Det nye dagtilbud skal erstatte de eksisterende lejemål, hvor dagtilbuddene Kastanjen og Spirrevippen er beliggende, da disse lejemål skal rives ned.
  Skole- og Børneudvalget vil i 1. halvår 2020 få forelagt tids- og handleplan for etableringen af det nye dagtilbud i Ringparken, hvoraf det vil fremgå, hvornår udvalget vil få byggeprogrammet til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, i det der er tale om beløb afsat i budget 2020.
  Det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2020 er på 9 mio. kr. De 3 mio.kr., der frigives med denne sag, skal anvendes i 2020 til køb af grunden samt rådgiverarbejde i forbindelse med udbudsmateriale.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 36

  Anbefales.

 • Pkt. 37 Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte familier

  Pkt. 37

  Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte familier

  Sagsnr. 328470 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som en del af finansloven for 2019 er der afsat en økonomisk ramme til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier. Roskilde Kommune er blevet tildelt 794.000 kr. til kompetenceudviklingsindsatsen i perioden 2019 - 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 794.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat en økonomisk ramme til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier. Formålet er at styrke trivsel, udviklings- og læringsmulighederne for 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier.
  Kompetenceløftet skal tilrettelægges inden for den ramme, der er fastsat af ministeriet, og skal ske gennem et diplom-forløb for pædagoger og et fem dages læringsforløb for pædagogiske assistenter og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage. Forløbene Kompetenceløftet skal medvirke til, at
  - skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage,
  - styrke personalets viden om børns trivsel, læring og udvikling og dannelse i de første 1.000 dage, tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt om forældresamarbejde,
  - bidrage til, at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.
  Midlerne er fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Roskilde Kommunes samlede tilskud fra december 2019 til 31. december 2022 er på 794.000 kr. Udbetalingen foretages på baggrund af de faktiske afholdte udgifter i tilskudsperioderne:
  - december 2019 – 31. december 2020
  - 1. januar 2021 – 31. december 2021
  - 1. januar 2022 – 31. december 2022

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på dagtilbudsområdet på 794.000 kr. i 2020. Projektet er 3 årigt og midlerne placeres derfor med fuld overførselsadgang, så udgifterne kan afholdes i årene 2020-2022.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 37

  Anbefales.

 • Pkt. 38 Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre fordeling i dagtilbud

  Pkt. 38

  Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre fordeling i dagtilbud

  Sagsnr. 328470 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har søgt om midler fra puljen til bedre fordeling i daginstitutioner – skærpelse af daginstitutionernes profil. Puljen administreres af Undervisningsministeriet. Roskilde Kommune har søgt om midler til Børnehuset Mælkebøtten, der ligger i boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken. Roskilde Kommune er blevet tildelt 516.000 kr. i perioden 2020-2023.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 516.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til en skærpelse af Børnehuset Mælkebøttens profil for at få en bedre fordeling i daginstitutioner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Formålet med den pulje, som Roskilde Kommune har fået bevilget midler fra, er blandt andet, at medvirke til en skærpelse af profilen for daginstitutioner, der var beliggende i de udsatte boligområder jf. lov om almene boliger m.v. pr. 1. december 2018.
  Børnehuset Mælkebøtten er beliggende i Æblehaven/Rønnebærparken, der frem til december 2019 var på listen over udsatte boligområder.
  De midler, der er tildelt fra puljen, skal i Børnehuset Mælkebøtten anvendes til at skærpe børnehusets pædagogiske profil med henblik på at tiltrække børn, der bor uden for Æblehaven/Rønnebærparken. Der er i samarbejde med børnehuset udformet en beskrivelse, der indeholder indsatser målrettet sang og musik. Initiativet indgår i handleplan for Alle Tiders Musikby (2020-2023). Initiativet blev sammen med tre andre indsatser på skole- og Børneudvalgets område godkendt af Skole- og Børneudvalget den 4. februar 2020.

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på dagtilbudsområdet på 516.000 kr. i 2020. Initiativet starter i andet halvår 2020 og løber i en to årig periode, og midlerne placeres derfor med fuld overførselsadgang mellem årene, så udgifterne kan afholdes i årene 2020-2022.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 38

  Anbefales.

 • Pkt. 39 Afstemning om madordninger på dagtilbudsområdet

  Retningslinjer_for_fravalg_af_bespisningsordning_i_dagtilbud_i_Roskilde_Kommune.pdf Oversigt_over_madordning_paa_dagtilbudsomraadet_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 39

  Afstemning om madordninger på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 329247 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud. Forældre i dagtilbuddene skal hvert 2. år vælge, om de ønsker, at der skal være madordning i dagtilbuddet. I Roskilde Kommune blev forældrene sidst spurgt i 2018, hvor forældrene valgte at der skal være madordning i hovedparten af alle dagtilbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. afstemning om madordning gennemføres i perioden 6. maj – 29. maj 2020, så eventuelle ændringer i madordning træder i kraft pr. 1. januar 2021,
  2. for det kommunale dagtilbud Fuglebakken bliver afstemningen et valg eller fravalg af levering af mad fra en nærliggende institution med egenproduktion,
  3. for den selvejende institution Engblommevej bliver afstemningen et valg eller fravalg af mad leveret fra en ekstern leverandør, og
  4. for de øvrige dagtilbud bliver afstemningen et valg mellem den eksisterende madordning eller et fravalg af denne.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud i kommunen, og forældrene skal hvert andet år vælge om de ønsker madordning. Roskilde Kommune har en ordning, der omfatter morgenmad, frokost og mellemmåltider, og derfor hedder det en madordning i Roskilde Kommune.
  I Roskilde Kommune har forældrene i de fleste dagtilbud senest i 2018 valgt en madordning for børnene. Børnehaverne Fuglebakken og Engblommevej har ikke madordning i dag. Maden i madordningerne produceres enten i dagtilbuddene eller leveres af en ekstern leverandør. Pt. har Roskilde Kommune aftale med ”Fru Hansens Kælder”. Enkelte dagtilbud får mad leveret fra et andet dagtilbud. Oversigt over de aktuelle madordninger i de enkelte dagtilbud fremgår af bilag.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. oktober 2010 retningslinjer for afstemning om madordning. For de kommunale afdelinger skal afstemningen foregå i hver enkelt afdeling, og afstemningen skal ske blandt alle forældre. Forældrene kan fravælge madordningen, men der skal være et flertal mod madordningen blandt alle forældre, for at en beslutning om fravalg er gyldig. Forældregruppens beslutning gælder for alle børn i afdelingen dvs. både for vuggestuebørn og for børnehavebørn. I de selvejende institutioner træffes beslutningen af bestyrelsen. Fravælges madordningen, skal den ophøre senest seks måneder efter fravalget. Retningslinjerne fremgår af bilag.
  Forvaltningen foreslår, at afstemningerne gennemføres i perioden 6. maj – 29. maj 2020, så eventuelle fravalg kan træde i kraft pr. 1. januar 2021, og eventuelle opsigelser af kontrakter med leverandører, ansættelseskontrakter m.v. kan ske rettidigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020
  Der kan komme yderligere udgifter fra 2021 og frem, hvis dagtilbud, der i dag ikke har madordning, vælger madordninger, omvendt vil fravalg af madordninger have den modsatte effekt. Opdaterede forhold vedrørende madordninger vil indgå i budget 2021. Madordningerne koster i 2020 i gennemsnit 928 kr. pr. måned pr. barn, og forældrene betaler 72 pct. af udgiften - 668 kr. Det fremgår af lovgivningen, at det er muligt at opkræve 100 pct. i forældrebetaling for madordning.
  Den samlede bruttodriftsudgift til madordninger i 2020 er 40,6 mio. kr. Når der tages højde for forældrebetaling samt søskenderabat og fripladstilskud er nettoudgiften i 2020 17,3 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 39

  Ad 1. - 4.: Godkendt.

 • Pkt. 40 Ansøgning om godkendelse som privatinstitution Brorlil og Søsterlil

  Godkendelseskriterier.pdf Driftsaftale.pdf Ansoegning.pdf Ansvarlig.pdf Vedtaegt.pdf Antal_boern.pdf Optagelseskriterier.pdf Formaal_og_paedagogisk_kvalitet.pdf Personale_sammensaetning.pdf Fysiske_rammer.pdf Sikkerhedsstillelse.pdf Administration.pdf Paedagogisk_laereplan.pdf Boern_med_saerlige_behov.pdf Deltidsplads.pdf Kostordning.pdf

  Pkt. 40

  Ansøgning om godkendelse som privatinstitution Brorlil og Søsterlil

  Sagsnr. 322503 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Daginstitutionen, puljeordningen Brorlil og Søsterlil søger om at blive godkendt som privat institution. Institutionen opfylder kravene til privat drift efter lovgivningen og kommunens godkendelseskriterier.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Brorlil og Søsterlil med virkning fra den 1. april 2020 godkendes som privat institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5 på betingelse af, at der stilles en driftsgaranti via pengeinstitut eller tilsvarende svarende til 1½ måneds drift af institutionen, og
  2. driftsaftalen mellem Roskilde Kommune og Brorlil og Søsterlil om puljeordningens drift som daginstitution bringes til ophør den 1. april 2020 i forbindelse med, at Brorlil og Søsterlil godkendes som privat institution.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Puljeordningen Brorlil og Søsterlil ønsker at overgå til privat institution og har ansøgt om hurtigst muligt at blive godkendt som privat institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Forvaltningen har behandlet ansøgningen efter kommunens godkendelseskriterier og reglerne i dagtilbudsloven. Brorlil og Søsterlil indfrier kravene til godkendelse efter lovgivningen og de godkendelseskriterier, der er fastsat af Roskilde Kommune. De har derfor ifølge dagtilbudslovens § 20 krav på godkendelse. Kommunens godkendelseskriterier fremgår af bilag.
  Brorlil og Søsterlils ansøgning med vedtægter og uddybende bilag fremgår af bilag.
  En puljeordning er en privat pasningsordning til børn, der drives på baggrund af en driftsaftale med kommunen, hvor kommunen yder et tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen. Puljeordninger kunne ifølge lovgivningen etableres frem til den 1. august 2007, hvorefter driftsformen blev udfaset med dagtilbudsloven. Fra august 2007 kan der således ikke etableres nye puljeordninger, men eksisterende puljeordninger kan fortsætte som driftsform. Roskilde Kommune har driftsaftale med to puljeordninger i kommunen, hvoraf Brorlil og Søsterlil er den ene.
  Brorlil og Søsterlil fortsætter i institutionens eksisterende bygninger, Linkøpingvej 181, 4000 Roskilde og kapaciteten sættes til 12 vuggestuebørn og 23 børnehavebørn, hvilket svarer til den nuværende kapacitet.
  Private institutioner godkendt efter den 1. juli 2018 skal opfylde de til enhver tid gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter, at kommunen har offentliggjort disse.
  Brorlil og Søsterlil ønsker, at Roskilde Kommune frafalder kravet om 1½ måneds driftsgaranti. Da kravet er en del af godkendelseskriterierne, og da alle tidligere ansøgere har måtte indfri kravet, anbefaler forvaltningen, at kravet om 1½ måneds driftsgaranti fastholdes. Det er således en betingelse for godkendelsen, at Brorlil og Søsterlil stiller en garanti på 335.211 kr.
  Roskilde Kommune fører tilsyn med alle private daginstitutioner for at sikre, at indholdet i dagtilbuddet lever op til gældende lovgivning m.v. og det grundlag som dagtilbuddet er godkendt på.
  Det bemærkes, at forældre og kommune er forpligtet til at overholde den rimelige frist for udmeldelse som privatinstitutionen har fastsat, og at forældre kun kan råde over én plads pr. barn i dagtilbud efter dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Roskilde Kommune yder efter lovgivningen et tilskud pr. barn der er optaget i privatinstitutionen og har bopæl i Roskilde Kommune. Det tilskud privatinstitutionen modtager pr. barn, svarer til den gennemsnitlige udgift pr. barn indskrevet i en af kommunens egne daginstitutioner med tilsvarende aldersgruppe og åbningstid. For 2020 udgør det samlede tilskud til privatinstitutionen Brorlil og Søsterlil 2.553.928 kr. på årsbasis.
  For puljeordninger yder Roskilde Kommune et tilskud pr. barn i ordningen i henhold til den driftsaftale, der er indgået mellem puljeordningen og Roskilde Kommune. For 2020 ville det samlede tilskud til puljeordningen Brolil og Søsterlil udgøre 2.431.708 kr. på årsbasis.
  Ændringen fra puljeordning til privatinstitution medfører et årligt øget tilskud på 122.220 kr. Da Brorlil og Søsterlil overgår til privat institution den 1. april 2020, vil den samlede merudgift for 2020 være 88.887 kr. Udgiften til tilskud afholdes inden for det nuværende budget til dagtilbud.
  Fra 2021 og frem vil der fremover blive tildelt flere midler via demografien som følge af ændringen.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 40

  Ad 1.-2.: Godkendt.

 • Pkt. 41 Evaluering af forsøg med valgfag udenfor skoletid

  Evaluering_af_forsoeg_med_valgfag_udenfor_skoletid.pdf

  Pkt. 41

  Evaluering af forsøg med valgfag udenfor skoletid

  Sagsnr. 279299 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra skoleåret 2017/18 afviklet valgfag uden for almindelig undervisningstid som en forsøgsordning. Forsøget, der er godkendt af Undervisningsministeriet udløber med skoleåret 2019/20. Ministeriet har ønsket en evaluering af forsøgsordningen med valgfag uden for almindelig undervisningstid.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen af forsøg med valgfag uden for almindelig undervisningstid godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forsøgsordningen med valgfag uden for almindelig undervisningstid udløber med skoleåret 2019/20. Skole- og Børneudvalget blev den 2. april 2019 orienteret om lovændringen om praksisfaglighed i folkeskolen. Med denne indføres obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse, og dermed er der ikke længere samme behov og muligheder for at afholde valgfag uden for almindelig skoletid.
  Valgfagene, der har været afviklet i Roskilde Kommune under forsøgsordningen har været afholdt i samarbejde med Ungdomsskolen og Boserupgård Naturcenter, der også har udarbejdet evalueringen. Evalueringen viser, at eleverne har haft et større udbytte af de pågældende fag, end hvis faget skulle gennemføres inden for almindelig undervisningstid. Der har været udfordringer i forhold til elevernes fremmøde, og det kræver en stor indsats at sikre elevernes deltagelse. Der har over de tre skoleår været 271 elevforløb på valghold, der er afviklet uden for almindelig undervisningstid.
  I lyset af indførelse af de obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse, og af at lokale samarbejder om valgfag mellem skolerne i Roskilde Kommune har medført et større valgfagsudbud, vurderes det ikke længere at være samme behov for at kunne tilbyde valgfag uden for almindelig skoletid for at sikre et varieret valgfagsudbud i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune fik godkendelse af Undervisningsministeriet til at fravige folkeskolelovens forudsætninger, om, at undervisningen normalt skal placeres på hverdage mellem ca. kl. 8.00 til 16.00. Dermed kunne eleverne modtage undervisning i de to valgfag ”Friluftsliv” og ”Vores natur – vores kultur” uden for almindelig undervisningstid som en forsøgsordning i perioden august 2016 til juni 2019. Der var knyttet en række betingelser til forsøget, der skulle sikre, at det var frivilligt for eleverne at vælge valgfaget uden for almindelig undervisningstid.
  Boserupgård Naturcenter har fra skoleåret 2017/2018 afviklet holdet i Friluftsliv i samarbejde med Ungdomsskolen. Der var ikke elevgrundlag til at afvikle faget ”Vores natur – vores kultur”.
  Udover ”Friluftsliv” er fagene ”First Lego League” og ”Drama” blevet afviklet uden for almindelig skoletid.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. juni 2017 at søge om en udvidelse af forsøgsordningen til øvrige fag. Ministeriet gav efter ansøgning fra Roskilde Kommune i august 2018 tilladelse til at forsøget kunne udvides et år, så det udløber med skoleåret 2019/20.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 41

  Godkendt.

 • Pkt. 42 Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om udmøntning af anlægspulje

  Pkt. 42

  Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om udmøntning af anlægspulje

  Sagsnr. 330417 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jeppe Trolle (B) har bedt om at denne sag optages på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jeppe Trolle (B) har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden:
  ”Forslag til udmøntning af puljen til anlægsudgifter i forbindelse med skolesammenlægninger 2020
  I forbindelse med strukturændringerne på skoleområdet, blev der afsat en anlægspulje på 8 mio. til tilpasning af de fysiske rammer på de sammenlagte skoler. Størstedelen af disse penge stammer fra statslig lånefinansiering. Med den nyligt vedtagne tilbagerulning af strukturtilpasningerne på Nordskolen, foreslås det at der drages følgende konsekvenser for puljens anvendelse: Hovedparten af puljen afsættes til opdatering af lokaler og udearealer på Viby Skole.
  Dog med det forbehold, at en mindre andel kan tilfalde Østervangsskolen ud fra en politisk vurdering af behovet på hhv. Viby Skole og Østervangsskolen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 42

  Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti stiller forslag om, at Skole- og Børneudvalget beder forvaltningen om at komme med et forslag til, hvordan midlerne i anlægspuljen skal anvendes, til udvalgets møde den 5. maj 2020. Forslaget skal tage afsæt i de behov, der er for Viby Skole og Østervangsskolen, hvor der er sket de største ændringer som følge af strukturændringerne, der trådte i kraft i august 2019.
  Forslaget blev sat til afstemning:
  For stemte: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O)
  Imod stemte: Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V).
  Henrik Stougaard (Ø) begærer herefter sagen i byrådet, og bemærker, at der foretages et tilvalg og fravalg med denne beslutning i forhold til, hvad der står i budgettet, og det er Enhedslisten, SF og Venstre ikke parat til at tage stilling til på det foreliggende grundlag.

 • Pkt. 43 Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. februar 2020

  Belaegning_dagtilbud_pr._1._februar_2020.pdf Oversigt_over_indmeldte_i_alle_dagtilbud_pr._1._februar_2020.pdf

  Pkt. 43

  Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. februar 2020

  Sagsnr. 329829 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af ledige pladser og kapacitet i hvert distrikt.
  Pr. 1. februar 2020 er der indskrevet 4.200 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. februar 2019 indskrevet 4.152 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. februar 2020 i alt 126 ledige pladser i dagtilbud. Det tilsvarende tal for februar 2019 var 160 ledige pladser.
  På dagplejens område er der pr. 1. februar 2019 9 ledige pladser. På vuggestueområdet er der en samlet merindskrivning på 32 pladser, mens der på børnehaveområdet er 149 ledige pladser pr. 1. februar 2019.

  Det skal bemærkes, at antallet af ledige pladser også dækker over pladser, som på opgørelsestidspunktet er i tilbud hos forældre, der endnu ikke endeligt har accepteret pladsen, samt pladser, der er besat efter opgørelsestidspunktet. Af denne årsag er der ikke tale om 126 reelt ledige pladser, idet opgørelsen giver et øjebliksbillede, der ændrer sig i takt med, at forældre accepterer det tilbud om plads, som de har fået.
  Med hensyn til dagplejen skal det endvidere bemærkes, at dagplejen har et vist antal pladser reserveret til børn henholdsvis under og over 15 måneder. Som følge af dette alderskriterium er det således ikke alle dagplejens ledige pladser, der reelt er tilgængelige for alle børn i alderen 0-3 år.
  Fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2-årige og 3-5-årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Der er pr. 1. februar 2020 18 børn, som gør brug af en deltidsplads, mens ingen har en kombinationsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 43

  Godkendt.

 • Pkt. 44 Orientering om kommende større sager - marts 2020

  Pkt. 44

  Orientering om kommende større sager – marts 2020

  Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  - Organisering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
  - Vidensdeling om tværfaglige forløb i skolerne om FN’s Verdensmål
  - Røgfri skoler og institutioner hvor børn og unge kommer
  - Afdækning af undervisning, der ikke afholdes som planlagt samt opkvalificering af vikarer i skolerne
  - Udvikling på dagtilbudsområdet, inklusive status på pædagogiske tilsyn
  - Sprogindsats på skoleområdet
  - Ressourcetildelingsmodeller for SFO og klub
  - Aflastningstilbud
  - Kapacitet skoler og dagtilbud
  - Indledende budgetdrøftelser
  - Udmøntning af pulje på 2 mio. kr. til specialundervisning
  - Godkendelseskriterier private dagtilbud
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Afsluttende budgetdrøftelser
  - Budgettildelingsmodel for dagtilbud
  - Afdækning af timer, der ikke gennemføres som planlagt
  - Opfølgning på handleplan for skolevægring

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 44

  Godkendt.

 • Pkt. 45 Eventuelt

  Pkt. 45

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 45

  - Information til institutioner om Corona virus
  - Orientering fra Socialministeriet om genberegning af sager med tabt arbejdsfortjeneste
  - Minimumsnormeringer dagtilbud
  - Børnehuset Skovdalen
  - Datoer for dialogfora

 • Pkt. 46 Nationale test i folkeskolen

  Orientering_til_skoler_og_kommuner_om_afholdelse_af_nationale_test_i_skoleaaret_201920.pdf Udtalelse_OMU_Skole_og_Klub.pdf

  Pkt. 46

  Nationale test i folkeskolen

  Sagsnr. 330474 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen har den 21. februar 2020 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om nationale test. Aftalen kræver, at der sker en ændring af lovgivning, og der er den 27. februar 2020 fremsat lovforslag, som forventes at træde i kraft den 14. april 2020. Aftalen med det fremsatte lovforslag har betydning for indeværende skoleår, og de nationale test, der ifølge gældende lovgivning skal afholdes fra 1. marts til 30. april 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der tages stilling til om beslutningskompetencen vedrørende afholdelse af nationale test på den enkelte skole i skoleåret 2019/20 er hos skolelederen, eller hos Skole- og Børneudvalget, og
  2. såfremt det i Ad 1 besluttes, at Skole- og Børneudvalget har beslutningskompetencen skal udvalget beslutte, om der skal afholdes nationale test på en eller flere skoler eller om der ikke skal afholdes nationale test på en eller flere skoler i Roskilde Kommune i skoleåret 2019/20.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har torsdag den 27. februar 2020 modtaget orientering fra Børne- og Undervisningsministeriet om afholdelse af nationale test i skoleåret 2019/20, som fremgår af bilag.
  Det fremgår af aftalen, at den enkelte skole i skoleåret 2019/20 skal have mulighed for at beslutte, ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.
  Det fremgår, at indtil de nye regler forventes at træde i kraft, gælder de eksisterende regler om nationale test. I henhold til de gældende regler skal skoler gennemføre de obligatoriske nationale test i perioden 1. marts til den 30. april 2020.
  Af skrivelsen fra ministeriet fremgår, hvordan skolerne kan forholde sig, indtil lovforslaget forventes at træde i kraft. Det fremgår tillige, hvem der kan beslutte om en skole ikke skal gennemføre test i indeværende skoleår.
  Af det fremsatte lovforslag fremgår det, at skolens leder får mulighed for at beslutte, at skolen undlader at afholde nogle eller alle test. Det fremgår tillige, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at en eller flere skoler i kommunen skal afholde de nationale test, eller at en eller flere skoler ikke skal afholde de nationale test. På den baggrund skal udvalget tage stilling til, om skolens leder eller udvalget skal beslutte om den enkelte skole skal afholde nationale test i indeværende skoleår.
  Såfremt beslutningskompetencen lægges hos skolens leder, vil den enkelte leder drøfte gennemførelse af nationale test på skolen med skolens MED-udvalg. Af hensyn til skolernes planlægning, såfremt udvalget beslutter, at skolelederen har beslutningskompetencen, har forvaltningen fremlagt sagen til udvalgets behandling den 3. marts.
  Såfremt udvalget beslutter, at kompetencen for indeværende skoleår skal være hos Skole- og Børneudvalget er det af planlægningsmæssige årsager nødvendigt, at der samtidig tages stilling til, hvorvidt skolerne skal afholde de obligatoriske nationale test i perioden 1. marts til 30. april 2020.
  Elever i folkeskolen skal gennemføre 10 obligatoriske nationale test fra 2.-8. klasse:
  Dansk Læsning: 2. klasse, 4. klasse, 6. klasse, 8. klasse
  Matematik: 3. klasse, 6. klasse, 8. klasse
  Engelsk: 4. klasse, 7. klasse
  Fysik/Kemi: 8. klasse
  Det fremgår af aftalen, at Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test. Det fremgår også, at de 20% af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne fortsat skal gennemgøre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/20. Forvaltningen har ikke modtaget oplysninger, om nogle af skolerne i Roskilde Kommune er blandt de 20%.
  Af den indgåede politiske aftale fremgår, at aftalepartierne er enige om, at Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører mindre forbedringer af det eksisterende testsystem i løbet af 2020, så de obligatoriske nationale test – det vil sige ikke stikprøvebaseret, men heldækkende – kan gennemføres fra skoleåret 2020/21 og frem til et nyt evaluering- og bedømmelsessystem træder i kraft.
  Når lovforslaget er vedtaget vil forvaltningen forelægge en ny sag til udvalgets behandling ved behov for lokale beslutninger.
  Denne sag vedrører alene nationale test i skoleåret 2019/20.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 46

  Ad 1.: Udvalget beslutter, at beslutningskompetencen er i Skole- og Børneudvalget.
  Ad 2.: Udvalget beslutter, at skolerne i Roskilde Kommune ikke skal gennemføre nationale test i skoleåret 2019/20 med mindre de udvælges særskilt af Børne- og Undervisningsministeren.
  Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde, da de ønsker, at testperioden ikke stilles i bero i perioden 1. marts til 30. april 2020. Forslaget om at testperioden ikke stilles i bero sættes til afstemning:
  For stemmer Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V)
  Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø).
  Herefter begærer Jette Tjørnelund (V) sagen i byrådet.