You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 4, 2020 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 15 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 15

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 15

  Godkendt.

 • Pkt. 16 Ansøgning om godkendelse som privatinstitution, Børnehuset Spiloppen

  Godkendelseskriterier.pdf Driftsoverenskomstaftale.pdf Ansoegning.pdf Ansvarlig.pdf Vedtaegt.pdf Antal_boern.pdf Optagelseskriterier.pdf Formaal_og_paedagogisk_kvalitet.pdf Personale_sammensaetning.pdf Fysiske_rammer.pdf Sikkerhedsstillelse_mv.pdf Administration.pdf Paedagogisk_udviklingsplan.pdf Deltidsplads.pdf Referat_fra_ekstraordinaert_personalemoede_med_MED_status_den_7._januar_2019.pdf

  Pkt. 16

  Ansøgning om godkendelse som privatinstitution, Børnehuset Spiloppen

  Sagsnr. 326106 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Børnehuset Spiloppen søger om at blive godkendt som privatinstitution. Institutionen indfrier kravene til privat drift efter dagtilbudsloven og Roskilde Kommunes godkendelseskriterier.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Børnehuset Spiloppen med virkning fra den 1. april 2020 godkendes til privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. på betingelse af, at der stilles en driftsgaranti via pengeinstitut eller tilsvarende svarende til 1½ måneds drift af institutionen, og
  2. driftsoverenskomstaftalen mellem Roskilde Kommune og Børnehuset Spiloppen om den selvejende institutions drift som daginstitution bringes til ophør den 1. april 2020 i forbindelse med, at Børnehuset Spiloppen godkendes som privatinstitution.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Børnehuset Spiloppen ønsker at overgå til privatinstitution og har ansøgt om, med virkning fra den 1. april 2020, at blive godkendt som privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Børnehuset Spiloppens ansøgning med vedtægter og uddybende bilag fremgår af bilag.
  Børnehuset Spiloppen er beliggende i Vor Frue pasningsdistrikt og fortsætter i institutionens eksisterende bygninger, Hovedgaden 55, Vor Frue, 4000 Roskilde, som de selv ejer. Kapaciteten sættes til 24 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser.
  Børnehuset Spiloppen indfrier kravene til godkendelse efter lovgivningen og de godkendelseskriterier, der er fastsat af Roskilde Kommune. De har derfor ifølge dagtilbudslovens § 20 krav på godkendelse. Kommunens godkendelseskriterier fremgår af bilag.
  Privatinstitutioner godkendt efter den 1. juli 2018 skal opfylde de til enhver tid gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter, at kommunen har offentliggjort disse.
  Børnehuset Spiloppen ønsker, at kommunen frafalder kravet om 1½ måneds driftsgranti. Da kravet er en del af godkendelseskriterierne, og da alle tidligere ansøgere har måtte indfri kravet, anbefaler forvaltningen, at kravet om 1½ måneds driftsgaranti fastholdes. Det er således en betingelse for godkendelsen, at Børnehuset Spiloppen stiller en garanti på 738.793 kr.
  Der er for Børnehuset Spiloppen udarbejdet et gældsbrev, som er underskrevet af bestyrelsen for Børnehuset Spiloppen. Af gældsbrevet fremgår, at såfremt driftsoverenskomsten ophører, uanset årsagen hertil, forfalder hele gælden eller dens rest til betaling samtidig med driftsoverenskomstens ophør.
  Roskilde Kommune fører tilsyn med alle private daginstitutioner, for at sikre, at indholdet i dagtilbuddet lever op til gældende lovgivning m.v. og det grundlag, som dagtilbuddet er godkendt på.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Roskilde Kommune yder efter dagtilbudsloven et tilskud pr. barn, der er optaget i dagtilbuddet og har bopæl i Roskilde Kommune. Tilskuddet svarer til den gennemsnitlige udgift pr. barn indskrevet i en af kommunens egne institutioner med tilsvarende aldersgruppe og åbningstid. Udgiften til tilskud afholdes inden for det nuværende budget til dagtilbuddene.
  Der er for Børnehuset Spiloppen udarbejdet gældsbrev, hvor der pr. 31. december 2019 resterer en restgæld på 88.771 kr. Restgælden forfalder til betaling samtidig med driftsoverenskomstens ophør.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 16

  Ad 1.: Godkendt, forudsat at Børnehuset Spiloppen indfrier sin gæld til Roskilde Kommune.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 17 Ændring af pasningsdistrikter, dagtilbudsområdet

  Pkt. 17

  Ændring af pasningsdistrikter, dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 328866 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt med et dagtilbud, den selvejende institution Børnehuset Spiloppen, og en dagplejer. Den selvejende institution Børnehuset Spiloppen har ansøgt om godkendelse som privat institution. Kommunen har ikke anvisningsret til pladser i private institutioner. For Vor Frue pasningsdistrikt får det den betydning, at kommunen fremover kun kan anvise forældre plads hos én dagplejer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget om pr. 1. april 2020 at sammenlægge af Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt - pasningsdistrikt Sydbyen, sendes i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet i perioden fra den 5. februar 2020 til den 11. marts 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er inddelt i 11 pasningsdistrikter. Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt og udgøres alene af ét dagtilbud, den selvejende institution Børnehuset Spiloppen og én dagplejer.
  Den selvejende institution Børnehuset Spiloppen har ansøgt om godkendelse som privat institution med virkning fra den 1. april 2020. Private institutioner indgår ikke i den kommunale forsyning, og kommunen har ikke anvisningsret til pladser i privatinstitutioner. For Vor Frue pasningsdistrikt betyder dette, at kommunen fra den 1. april 2020 kun kan anvise forældre plads hos én dagplejer med plads til 0-2 årige børn.
  Roskilde Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Pasningsgarantien gælder alene en plads i et dagtilbud i hele kommunen. Forældre uden pasningstilbud kan i henhold til kommunens regler for tildeling af plads få tre tilbud om plads i et dagtilbud, heraf skal mindst to tilbud være inden for eget pasningsdistrikt eller nabodistrikt. Børnehuset Spiloppens overgang til privatinstitution har dermed ikke betydning for, at reglerne for tildeling af plads kan efterleves, da der kan anvises plads i nabodistrikterne til Vor Frue pasningsdistrikt.
  Pasningsmønstrene viser dog, at forældre i Vor Frue ofte søger andet pasningsdistrikt. Det er især i nabodistriktet Sydbyen, at forældrene søger plads. Forvaltningen foreslår, at pasningsdistrikterne Vor Frue og Sydbyen pr. 1. april 2020 samles i ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen, således at kommunen herefter vil være inddelt i 10 pasningsdistrikter. Forvaltningen foreslår, at sammenlægning af Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt sendes i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet i perioden fra den 5. februar 2020 til den 11. marts 2020. De indkomne høringsvar kan herefter behandles i Skole- og Børneudvalget den 31. marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 17

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 18 Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Forslag_til_fremtidig_organisering_af_STU.pdf Udtalelse_MED_SCR_Kommunikation_og_Ungdom.pdf Udtalelse_LMU_Voksen-Social.pdf Udtalelse_Bestyrelsen_SCR_Kommunikation_og_Ungdom.pdf

  Pkt. 18

  Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Sagsnr. 328786 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er aktuelt to kommunale tilbud med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Roskilde Kommune, som er placeret i organisationen, der hører under hver sit politiske udvalg. Derfor skal både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvorunder de to tilbud hører, behandle denne sag, hvor det indstilles, at de to tilbud sammenlægges til et tilbud. Byrådet har beslutningskompetencen, da forslaget vedrører en sammenlægning af tilbud på tværs af to udvalgs ressortområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de to eksisterende STU-tilbud sammenlægges til et tilbud,
  2. der tages stilling til om opgaven med STU skal placeres som ressortområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget eller i Skole- og Børneudvalget, og
  3. forvaltningen vil senere fremlægge en sag med forslag til den fysiske placering af det sammenlagte STU-tilbud.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  STU er et tilbud til unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke med specialpædagogisk støtte. De unge har et retskrav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), og uddannelsen skal være tilpasset den enkelte unges særlige forudsætninger og behov.
  Roskilde Kommune har i dag to kommunale STU-tilbud, hvor det ene er en del af Specialcenter Roskilde (SCR) i Gundsømagle, som hører under Skole- og Børneudvalget og det andet er en del af Center for Dagtilbud på Københavnsvej, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  I 2019 var der i alt 110 elever fra Roskilde Kommune, der var indskrevet i et STU-tilbud. De 50 elever var indmeldt i et af kommunens to egne tilbud, mens de øvrige var indskrevet i et privat STU-tilbud eller drevet af en anden aktør end Roskilde Kommune.
  Som det fremgår af bilag, indstiller forvaltningen, at der sker en sammenlægning af de to eksisterende tilbud. Med forslaget lægges der vægt på, at et kommende tilbud skal have en større ungegruppe end tilfældet er i dag. Derved kan der skabes et godt ungemiljø med en stor volumen, hvor det vil være lettere at skabe en høj faglighed og stærke sociale fællesskaber blandt de unge.
  Forvaltningen vurderer, at af de 60 elever, der var indskrevet i et ikke-kommunalt tilbud i 2019, kunne 35 elever have været indskrevet i et samlet kommunalt tilbud, hvis det havde eksisteret. Det vurderes, at et samlet kommunalt tilbud skal have plads til 85 unge for at have den tilstrækkelige volumen til at sikre den nødvendige bredde i de faglige tilbud til de forskellige målgrupper, der har betydning for at den enkelte STU-elev får et målrettet STU-forløb, som hjælper den unge videre i forhold til beskæftigelse og livsmestring. Der vil fortsat være elever, der har så særlige behov, at de vil skulle visiteres til ikke-kommunalt tilbud.
  De nuværende tilbud er sårbare over for elevnedgang, som medfører, at det er nødvendigt at afskedige medarbejdere. Ved en større volumen i et samlet tilbud vil der også være en større robusthed over for udsvinget i elevtallet i forhold til behovet for afskedigelser og ansættelser.
  Forslaget om at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er STU samt i bestyrelsen for SCR Ungdom og Kommunikation. Udtalelser derfra fremgår af bilag.
  Såfremt det besluttes at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud til et tilbud, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra både SCR og Center for Dagtilbud vil blive involveret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Budgettet til STU er i 2020 på 23,3 mio. kr. Der har de senere år været et merforbrug i udgifter til STU i 2017 på 4,2 mio. kr., i 2018 på 3,7 mio. kr. og i 2019 på 0,6 mio. kr. Ved en sammenlægning af de to tilbud forventes det, at der efter en treårig periode kan hentes en samlet årlig besparelse på 3 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 18

  Ad 1.: Stillingtagen udsættes idet mulighederne for eventuel sammenlægning undersøges videre. Endelig stillingtagen afventer blandt andet et skøn over udgifter til anlæg og fremtidig placering.
  Ad 2.: Udvalget ønsker at afvente senere sag før stillingtagen.
  Ad 3.: Anbefales, dog således at det fremgår af sagen, hvilke overvejelser der har ført til den endelige indstilling om fremtidig placering.

 • Pkt. 19 Ressourcemodel på specialområdet

  Forslag_til_ny_model_for_decentral_ressourcetildeling_til_specialundervisning.pdf Oekonomisk_paavirkning_ved_aendret_ressourcetildeling.pdf

  Pkt. 19

  Ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet

  Sagsnr. 318004 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget vedtog den 1. oktober 2019, efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen, fire principper for ny ressourcemodel på specialområdet. Med denne sag foreslås, på baggrund af de fire principper, en ny ressourcemodel på specialundervisningsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet sendes i høring hos skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra 5. februar 2020 – 6. marts 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nye ressourcetildelingsmodel følger de principper, som blev godkendt den 1. oktober 2019 i Skole- og Børneudvalget, efter høring i bestyrelser og MED-organisationen.
  Principperne betyder, at fordeling af budgettet skal bygge på dynamiske socioøkonomiske parametre, som afspejler forskellene i de enkelte skolers udgiftsbehov på specialundervisningsområdet og samtidigt bidrage til, at skolernes økonomi bliver mindre følsomme over for udsving som følge af dyre enkeltsager. Derudover skal modellen begrænse ændringerne i budgettet for den enkelte skole, så der tages hensyn til skolens samlede økonomi og aktuelle udgifter til specialundervisning. Modellen kan indfases på en måde, som giver mulighed for tilpasninger på de skoler, som får nedsat deres budget.
  På denne baggrund foreslås en ny fordelingsmodel fra skoleåret 2020/21, der fremgår af bilag. Modellen ændrer ikke på kommunens rammestyringsregler. Med modellen får skolerne nogle bedre muligheder for at styre udgifterne til specialundervisning, samtidig med at det medfører et øget krav til samarbejde mellem skolerne og PPR i forhold til at holde udgifterne til specialundervisning inden for den samlede økonomiske ramme.
  Modellen omfatter følgende ændringer:
  - Skolernes maksimale finansieringsansvar på 564.000 kr. pr. elev pr. år fastholdes.
  - Hvor skolerne i dag har det fulde finansieringsansvar for udgifter op til 564.000 kr. pr. elev pr. år, vil skolerne fremover blive kompenseret for 75 procent af udgifterne som overstiger 300.000 kr. pr. år.
  - For elever i dagbehandling med intern skole, vil skolerne dog fremover blivekompenseret for 50 procent af udgifter som overstiger 350.000 kr. pr. år.
  - Distriktsskolerne får finansieringsansvar for specialundervisning på 10. klassetrin.
  - Som en konsekvens af modellen justeres fordelingen af budgettet mellem skoler og PPR, så det afspejler det ændrede finansieringsansvar.
  - Skolernes budget til specialundervisning fordeles mellem skolerne efter nyt dynamisk indeks, udarbejdet i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd (VIVE)
  De foreslåede ændringer medfører at skolerne får nogle lavere udgifter, som følge af de ændrede beløbsgrænser for skolernes finansieringsansvar. Samtidig får skolerne dog også nye udgifter i forhold til specialundervisning for elever på 10. klassetrin. Som det også er anbefalet med den temaanalyse, som blev behandlet af udvalget i maj 2019, skal der være et øget styringsfokus i visitationsprocessen, hvor både PPR og skolelederen på den enkelte skole indgår.
  Forvaltningen indstiller, at modellen sendes i høring. Efter høringsperioden vil Skole- og Børneudvalget den 31. marts 2020 behandle sagen igen, inden den sendes videre til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Med forslaget til model for ressourcetildeling til specialområdet fordeles 89,1 mio. kr. i 2019 niveau. De ændringer, der foreslås med modellen sker inden for det afsatte budget.
  Der udover er der et beløb på 4 mio. kr., der er placeret på en central konto, som Skole- og Børneudvalget i 2016 besluttede skulle reserveres til uforudset udgifter til specialundervisning til elever med betydeligt støttebehov.
  Med budget 2020 er der derudover afsat 2 mio. kr. til specialområdet på Skole- og Børneudvalgets område, som endnu ikke er udmøntet.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 19

  Udsat.

 • Pkt. 20 Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse

  Henvendelse_fra_Nordskolens_bestyrelse.pdf Mulige_modeller_for_struktur_ved_Nordskolen.pdf

  Pkt. 20

  Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse

  Sagsnr. 328610 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet behandlede den 18. december 2019 en henvendelse fra skolebestyrelsen ved Nordskolen om skolens muligheder for at indstille en ny struktur for skolens matrikler. På den baggrund bad byrådet forvaltningen om at vurdere konsekvenserne ved udvalgte modeller for klassetrin på de to matrikler samt mulige mellemløsninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af byrådets beslutning den 18. december 2019 har forvaltningen i bilag foretaget en nærmere gennemgang af de faglige, økonomiske og juridiske konsekvenser ved de to modeller, som byrådet ønskede. Derudover har forvaltningen beskrevet to mulige mellemløsninger som begge har en indfasningsperiode på fem år. Den samlede gennemgang fremgår af bilag, hvor henvendelsen fra Nordskolens bestyrelse i november 2019 også fremgår.
  Med den nuværende model for Nordskolen er der 0.-9. årgang på begge matrikler. Skolen får tildelt budget som én skole med et skoledistrikt. Det betyder, at der skal ske klasseoptimering på tværs af matrikler ved et fald i antallet af elever på en årgang, når antallet af klasser på en årgang skal svare til antallet af klasser, der deles budget til.
  Med Model A har Nordskolen 0.-9. årgang på begge matrikler, og skolen får tilført budget til hver matrikel. Det betyder, at der ikke sker en optimering af klassedannelse på tværs af matrikler, og at der derved over årene skal etableres flere klasser, end det er tilfældet ved den nuværende model. Antallet af ekstra klasser vil variere, og der må forventes en årlig ekstra økonomisk udgift på mellem 2,9 – 5,2 mio. kr. ved denne model.
  Med Model B har Nordskolen 0.-5. årgang på en matrikel og 6.-9. årgang på en matrikel. Skolen får tilført budget som én skole. Der vil ske klasseoptimering inden for hver matrikel. Økonomien ved denne model, svarer til den nuværende model.
  Af bilag fremgår også to mellemløsninger, hvor Model C er en femårig indfasning frem mod den nuværende model, mens Model D er en femårig indfasning frem mod Model B. Forvaltningen skal dog bemærke, at en længere indfasning af en model vil medføre, at der går længere tid, inden skolen har sin endelige struktur. Bestyrelsen ved Nordskolen efterspørger en afklaring, og med en indfasning vil den endelige struktur først være på plads om fem år. For både Model C og D gælder, at de økonomiske konsekvenser varierer over årene afhængig af, hvor mange ekstra klasser, der er behov for at oprette, hvilket er forskelligt mellem årgangene.
  Model C har Nordskolen 0.-9. årgang på begge matrikler, men der er en længere indfasning i forhold til, at der skal ske klasseoptimering på tværs af matrikler. Det betyder, at der ikke er nogen af de årgange, der er på skolen i skoleåret 2019/20, der inden for de næste 5 år skal flytte mellem matriklerne. Men at der for kommende årgange, der indskrives i 0. klasse fra 2020/21 kan blive tale om klasseoptimering på tværs af matrikler. Dette vil have en ekstra økonomisk udgift i de 5 år, hvor der er flere klasser på de to matrikler tilsammen, end der vil være ved én samlet skole, hvilket svarer til mellem 2,9 – 3,4 mio. kr. årligt frem til 2026/27.
  Med Model D har Nordskolen 0.-5. årgang på en indskolingsmatrikel og 6.-9. årgang på en udskolingsmatrikel, men der er en længere indfasning i forhold til at flytte klasserne imellem de to matrikler. Det betyder, at fra skoleåret 2020/21 vil:
  ̵ alle elever på 6.-9 klassetrin samles på en udskolingsmatrikel.
  ̵ elever fra 1.-5. klasse der går på den matrikel, der fremover skal være indskoling vil blive på denne matrikel til de skal i 6. klasse.
  ̵ elever fra 1.-5. klasse der går på den matrikel, der fremover skal være udskoling vil blive på denne matrikel hele skoletiden
  ̵ kommende 0. klasser starter på den matrikel, der bliver indskoling, og skifter til udskoling, når de skal i 6. klasse.
  Dette vil have en ekstra økonomisk udgift i de år, hvor der er flere klasser på de to matrikler tilsammen, end der vil være ved én samlet skole, hvilket svarer til 1,2 – 2,3 mio. kr. årligt frem til 2026/27.
  I henhold til byrådets beslutning den 27. februar 2019 kræver det fortsat en henvendelse fra skolebestyrelsen med ansøgning om at ændre den nuværende struktur, hvor der er 0.-9. klasse på begge matrikler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Hele Nordskolen havde i 2019 et korrigeret budget, efter tilførsel af ekstra midler, på 96 mio. kr.
  Der er med budget 2019 indregnet en besparelse på det samlede skoleområde på 3 mio. kr. for 2019, 8 mio. kr. for 2020 og 15 mio. kr. fra 2021. Af denne er de 6,7 mio. kr. hentet som følge af den nye skolestruktur, hvor sammenlægning af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen til Nordskolen medførte en årlig besparelse på 3,2 mio. kr.
  Etablering af én ekstra klasse medfører en årlig udgift på 576.000 kr. i klassetildeling via ressourcemodel for skoleområdet.
  Såfremt Skole- og Børneudvalget peger på en model, hvor der er økonomiske konsekvenser i forhold til den nuværende struktur, dvs. model A, C eller D, så skal finansieringen findes inden for udvalgets område, ellers ligger beslutningen ikke inden for udvalgets beslutningskompetence.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 20

  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) stiller forslag om at genetablere de to selvstændige skoler som foreslået i skolebestyrelsens henvendelse som model 1.
  Dette blev sat til afstemning. For stemte Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F). Imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V).
  Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O) stiller forslag om, at der arbejdes videre med forvaltningens model A, hvor Nordskolen får en tildeling til to matrikler. Dette under forudsætning af, at budgetforligspartierne for 2020 kan finde en løsning vedr. økonomien. Da en sådan løsning vil involvere budgettet på andre af kommunens udvalgsområder, foreslår de tre partier, at sagen overgår til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.
  Dette blev sat til afstemning. For stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V).
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) stemte blank.

 • Pkt. 21 Anmodning om optagelse af sag om overførsler af over/underskud mellem regnskabsårene

  Pkt. 21

  Anmodning om optagelse af sag om overførsler af over/underskud mellem regnskabsårene

  Sagsnr. 329437 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Jeppe Trolle (B) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Jeppe Trolle (B) har bedt om, at følgende optages på dagsordenen:
  ”Forslag om generelt tættere SBU-opfølgning på overførsler af over/underskud mellem regnskabsårene.
  Det foreslås at SBU beslutter følgende:
  Snarest muligt efter hvert årsskifte, startende nu med årsskiftet 2019/20 og SBU mødet marts/april 2020 sættes en status-sag på SBUs dagsordenen, som for alle skoler og daginstitutioner mv under SBUs ansvarsområde udviser:

  1. Et generelt overblik over alle skoler og institutioner, der angiver i hvilket omfang der for den enkelte skole/institution er overført overskud, henholdsvis underskud fra det gamle regnskabsår til det nye. Både beløb og procentdel af den samlede bevilling ønskes opgivet. Oversigten ønskes samtidig at angive i hvilket omfang den skole/institutions samlede bevilling eventuelt, udover normalbevillingen, omfatter tilskud eksempelvis fra fælleskonti
  1. For de skoler/institutioner, hvor et overført overskud overstiger den generelt definerede grænse på 5%, oplyses om det overskydende beløb forventes at tilgå kommunekassen eller om der er lagt op til at give dispensation.
  1. For de skoler/institutioner, hvor et overført underskud overstiger den generelt definerede grænse på 2%, oplyses hvilken tidshorisont der jfr de generelle regler er aftalt med hensyn til afvikling af det pågældende underskud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 21

  Udvalget beslutter, at der fremover kommer en sag til udvalgets behandling, som indeholder de tre nævnte punkter.

 • Pkt. 22 Anmodning om optagelse af sag om fremtidige sær-beslutninger om Nordskolens økonomi

  Pkt. 22

  Anmodning om optagelse af sag om fremtidige sær-beslutninger om Nordskolens økonomi

  Sagsnr. 329437 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Jeppe Trolle (B) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Jeppe Trolle (B) har bedt om, at følgende optages på dagsordenen:
  ”Ang. SBUs involvering i fremtidige sær-beslutninger om Nordskolens økonomi
  Med afsæt i SBU-sag 4 (14.1.2020) om ekstra tilførsel af midler til Nordskolen for regnskabsåret 2019 er det tydeligt:
  - At skolens økonomiske udfordringer både har et helt særligt omfang og en helt særlig karakter
  - At det, for at skolen kan drives på en måde, der er rimelig og forsvarlig for alle involverede børn, vil være absolut nødvendigt at skolen i en periode får tilført ekstra midler ud over hvad de almindelige generelle ressourcefordelinger giver skolen
  - At denne periode pt skønnes at omhandle de næste tre år.
  På denne baggrund foreslås det, at SBU beslutter at give forvaltningen følgende til opgave:

  1. Til SBU-mødet i marts/april 2020, at fremlægge sit løsningsforslag angående Nordskolens økonomi for 2020, udvisende, angående det samlede oplyste beløb på 11 mio. kr., som skolen findes at burde tildeles i 2020 udover ressourcemodellerne:

  a. Hvordan denne ekstrabevilling forventes finansieret.
  b. For hvert bidragsområde oplyses bidragsbeløbet herfra, bidragsområdets samlede årsbevilling, samt konsekvenserne for området af at dette på denne måde bliver reduceret.

  1. Til SBU-mødet i marts/april (?) 2020, at fremlægge foreløbige løsningsforslag angående Nordskolens økonomi for årene 2021, 2022 og 2023, udvisende:

  a. Hvilket samlet beløb skolen efter de videre nærmere overvejelser findes at burde tildeles hvert enkelt af disse år udover ressourcemodellerne.
  b. Hvordan denne ekstrabevilling forventes at kunne finansieres.
  c. For hvert bidragsområde oplyses bidragsbeløbet herfra, bidragsområdets samlede årsbevilling, samt konsekvenserne for området af at dette på denne måde bliver reduceret.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 22

  Udvalget beslutter at forvaltningen får til opgave

  1. Til SBU-mødet i marts/april 2020, at fremlægge sit løsningsforslag angående Nordskolens økonomi for 2020, udvisende, angående det samlede oplyste beløb på 11 mio. kr., som skolen findes at burde tildeles i 2020 udover ressourcemodellerne:
  a. Hvordan denne ekstrabevilling forventes finansieret.
  b. For hvert bidragsområde oplyses bidragsbeløbet herfra, bidragsområdets samlede årsbevilling, samt konsekvenserne for området af at dette på denne måde bliver reduceret.
  2. Til SBU-mødet i marts/april 2020, at fremlægge foreløbige løsningsforslag angående Nordskolens økonomi for årene 2021, 2022 og 2023, udvisende:
  a. Hvilket samlet beløb skolen efter de videre nærmere overvejelser findes at burde tildeles hvert enkelt af disse år udover ressourcemodellerne.
  b. Hvordan denne ekstrabevilling forventes at kunne finansieres.

 • Pkt. 23 Udpegning af valgbestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsesvalg

  Styrelsesvedtaegt_Bilag_A.pdf

  Pkt. 23

  Udpegning af valgbestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsesvalg

  Sagsnr. 328181 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal afholdes forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne på folkeskolerne i Roskilde Kommune. I forbindelse med valget nedsættes en valgbestyrelse til at forestå valget af forældrerepræsentanter til den enkelte skolebestyrelse. Skole- og Børneudvalget kan – som ved tidligere valg – udpege et medlem til hver valgbestyrelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget udpeger medlemmer til de enkelte valgbestyrelser.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Reglerne om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne fremgår af bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som blev godkendt af Byrådet den 26. marts 2014. Der skal herefter afholdes valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne hvert andet år. Ordinære valg gennemføres efter, at der har været afholdt kommunale og regionale valg, og de skal være afsluttet senest den 31. maj det følgende år. Forskudte valg afholdes 2 år efter de ordinære valg. Der blev afholdt ordinære valg i 2018, og der skal således afholdes forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i 2020.
  Ved de forskudte valg skal der ved skolebestyrelser med syv forældrerepræsentanter, vælges tre forældrerepræsentanter. Ved Nordgårdsskolen, hvor skolebestyrelsen er mindre, skal der vælges en forældrerepræsentant. Ved TiendeklasseCenterRoskilde (TCR) er valgperioden for forældrerepræsentanter 1 år, og der afholdes derfor skolebestyrelsesvalg hvert år, jf. styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune.
  Der skal først afholdes valg af forældrerepræsentanter ved de sammenlagte skoler Viby Skole og Nordskolen ved de ordinære valg i 2022. Det skyldes, at skolebestyrelsesmedlemmerne for de sammenlagte skolebestyrelser fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 11, og § 28, stk. 2, i bilag A til styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune. Der vil i skolebestyrelserne på Viby Skole og Nordskolen fortsat være et flertal af forældrerepræsentanter, som det kræves i folkeskoleloven.
  Ifølge valgreglerne i § 4 i bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag, består valgbestyrelsen af skolens leder som er formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Byrådet kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand. Forvaltningen foreslår, at Skole- og Børneudvalget udpeger et medlem til hver valgbestyrelse, og at skolens leder som vanligt er formand for valgbestyrelsen. For TCR vil udpegningen også gælde for skolebestyrelsesvalget i 2021.
  Valgbestyrelsen har nogle opgaver knyttet til skolebestyrelsesvalget. Valgbestyrelsen skal blandt andet beslutte, hvorvidt en person kan optages på valglisten, indkalde til et valgmøde, hvor valgbestyrelsen giver en orientering om de regler, der gælder for valget, orientere hjemmene om en eventuel afstemning og foretage stemmeoptælling med videre. Den enkelte skoleleder sørger for de administrative opgaver i forbindelse med valget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 23

  Godkendt.

 • Pkt. 24 Bidrag til handleplan for Alle Tiders Musikby

  Status_paa_initiativer_under_Alle_Tiders_Musikby_og_kortlaegning_af_andre_musikalske_initiativer.pdf

  Pkt. 24

  Bidrag til handleplan for Alle Tiders Musikby

  Sagsnr. 326899 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musikbyudvalget skal den 10. marts 2020 tage stilling til handleplanen for Alle Tiders Musikby for 2020 – 2023. Skole- og Børneudvalget skal beslutte de initiativer, der skal indstilles til Alle Tiders Musikby – handleplan 2020-2023 fra udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fire konkrete indsatser sendes videre til Musikbyudvalget til handleplanen for Alle Tiders Musikby 2020-2023.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at følgende nye indsatser tilføjes til den kommende handleplan for Alle Tiders Musikby (2020-2023):
  1. Etablering af musikforløb for børn i 3-4 dagtilbud, med en høj andel af udsatte børn i samarbejde med Roskilde Musiske Skole. Forløbene er tidligere afprøvet med succes, og indeholder kompetenceudvikling med 8 musiske workshops for børn og personale sammen i egen institution og en workshop for personalet.
  2. Netværket af sangprofildagtilbud undersøger muligheder for nye samarbejder omkring sang fx plejehjem og kirker.
  3. Børnehuset Mælkebøttens pædagogiske profil styrkes i samarbejde med Roskilde Musiske skole. Æblehavens børn vil møde musikken som en integreret del i deres hverdag. Initiativet skal gøre børnehuset attraktivt for forældre uden for Æblehaven og Rønnebærparken. Der vil være forskellige musiske aktiviteter fordelt over hele året med musik, sang, rytme og bevægelse. Instrumenter og diverse musiske materialer gøres tilgængelige for børn og personale, så de kan bruge musikken i det pædagogiske arbejde. Forældre involveres og inviteres til musikarrangementer, så de aktivt kan bidrage til deres barns erfaringer med musik og sang. Initiativet vil starte i andet halvår af 2020 og løbe i en toårig periode.
  4. Elektroniske undervisningsforløb med ”STRØM til børn” til mellemtrinnet på skolerne. Undervisningsforløb for eleverne over tre dage samt et opkvalificeringskursus for involverede lærere. Forløbene tilbydes til skolerne mod betaling.
  Desuden har Musikbyudvalget på møde den 12. marts 2019 bevilget 100.000 kr. til forløbet Mozart i Midten med Danmarks Underholdningsorkester. Forløbet afvikles i efteråret 2020 for mellemtrin på alle skoler og indebærer undervisningsforløb om Mozart og klassisk musik, deltagelse i workshop og deltagelse i skolekoncert med Danmarks Underholdningsorkester.
  Den 30. august 2017 vedtog Byrådet strategien for Alle Tiders Musikby. Målet om ”musik for alle”, med særlig fokus på at alle børn skal møde musikken, er blevet understøttet af mange musiske aktiviteter i dagtilbud og skoler siden 2017.
  I 2019 er de to sidste ud af fire dagtilbud blev certificeret sangprofil-dagtilbud og overgangssangen Klar Parat Start er taget i brug i dagtilbud og SFO. Klubberne videreudvikler forløbet Musikstarter så der er aktiviteter udover hele året, og deltagerantallet er steget fra 43 til 73 deltagere i 2019. Klubberne understøtter udvikling af aktiviteter i Musikmagneterne (øvelokaler for unge) på Margretheskolen og på Viby Skole.
  Skoleorkestrene SPIL OP på Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen er under udvikling, der er et musiklærernetværk og musikdidaktiske forløb på tværs af folkeskoler og musiske skoler. Unges musikinteresse understøttes på tværs af musiske skoler og klubber, Kulturcrew videreudvikles, og der er ved at blive etableret nye rammer til Roskilde Kulturskole på Nordskolen i Jyllinge.
  Som det fremgår af bilag, arbejder klubberne, Roskilde Festival, Kildegården og Gimle på en ny musikfestival for børn og unge i anledning af Roskilde Festival nr. 50.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Udgifterne til indsatserne nr. 1 og 2 er mindre beløb, der afholdes inden for budgetrammen til dagtilbud, udgiften til indsats nr. 3 afholdes af bevilling fra Undervisningsministeriets pulje til skærpelse af daginstitutionernes profil på 516.000 kr., og indsats nr. 4 afholdes inden for skolernes egne budgetter.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 24

  Godkendt.

 • Pkt. 25 Indtægts- og udgiftsbevilling til unge med autisme og overgange til et selvstændigt liv

  Pkt. 25

  Indtægts- og udgiftsbevilling til unge med autisme og overgange til et selvstændigt liv

  Sagsnr. 324643 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Socialstyrelsen har tildelt i alt 1.900.000 kr. til Roskilde Kommune fra puljen ”Screening og modning af metoder til unge med autisme”. Midlerne er givet til projekt ”Styrket overgang for unge med autisme i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 til et samarbejde mellem Skole og Børn og Social, Job og Sundhed. Roskilde Kommune indgår i projektet sammen med 5 andre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 633.334 kr. i 2020, 633.333 kr. i 2021 og 633.333 kr. i 2022 til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Mange unge med autisme har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse og nogle forældre savner viden om, hvordan de bedst støtter deres barn i overgangen til et voksenliv.
  Formålet med at deltage i projektet er at bidrage til modning og udvikling af forud beskrevne indsatser til målgruppen. Udviklingen sker med henblik på at opnå viden om, hvordan Roskilde Kommune bedst kan støtte unge med autisme, så de i højere grad kan mestre overgangen til et selvstændigt voksenliv. Det er også formålet med indsatsen, at de unge og deres forældre oplever, at der er en sammenhæng i indsatsen mellem børne- og voksenområdet. Da indsatsen både omfatter tilsagn under Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget behandles sagen i begge udvalg.
  Målgruppen for projektet er defineret af Socialstyrelsen og omfatter hjemmeboende unge i aldersgruppen 16 – 20 år med autisme, som er normaltbegavede eller har en begavelse lidt under normalområdet. De unge i målgruppen har behov for bostøtte med fokus på sociale og mestringsrettede indsatser, der understøtter et selvstændigt voksenliv. Visitation af unge og forældre til indsatsen vil ske fra både børne- og voksenområdet, og der vil være et styrket samarbejde om de unges overgang. Midlerne er givet til projektledelse, ekstra rådgivertimer til opfølgning m.m. samt midler til deltids medarbejder, der skal udføre indsatsen.
  Projektet forankres i både Skole og Børn og Social, Job og Sundhed. Via projektet vil medarbejdere, der i forvejen yder støtte til målgruppen, blive kompetenceudviklet til at kunne tilbyde en kombination af individuel støtte til den unge, gruppeforløb for unge samt gruppeforløb til de unges forældre. Støtten tilrettelægges med fokus på at styrke de unges sociale kompetencer og mestringsevner. Det skal føre til, at flere unge med autisme oplever at kunne mestre hverdagslivet og på sigt uddannelse og arbejde. Målet er også at flere af de unge vil kunne bo i egen bolig med mindre støtte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der søges om en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 633.334 kr. i 2020, 633.333 kr. i 2021 og 633.333 kr. i 2022 til formålet.
  Projektet afsluttes ved udgangen af 2022 og evalueres af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd).

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 25

  Anbefales.

 • Pkt. 26 Høring om status på Afbureaukratisering 2019

  Notat_Status_paa_Afbureaukratisering_2019_-_SBU.pdf

  Pkt. 26

  Høring om status på Afbureaukratisering 2019

  Sagsnr. 293655 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget fik i december 2018 en status på afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde Kommune, og der aflægges ligeledes en status for projektets arbejde i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Afbureaukratiseringsprojektet blev igangsat august 2017 med nedsættelse af tværgående projektgruppe, som koordineres gennem Byrådssekretariatet. Projektgruppens styregruppe består af direktionen, tre medarbejderrepræsentanter fra HMU samt professor Jacob Torfing og post doc. Tina Ølgaard Bentzen, begge fra RUC.
  Projektet tager udgangspunkt i interviews med medarbejderne tæt på borgeren og emner for afbureaukratisering, som er kommet frem i dialog med chefer og ledere. I 2019 er der gennemført forløb om afbureaukratisering i de fem direktørområder, og der er arbejdet med at inddrage medarbejdere, ledere, chefer og direktører i forslag til løsninger.
  Afbureaukratisering har ud over forenkling af arbejdsgange og procedurer en særlig opmærksomhed på at forandre og udfordre praksis. I 2019 har post doc Tina Ølgaard Bentzen fulgt 2 cases fra Skole og Børn. Erfaringerne fra 2019 viser, at 52 ud af 126 medarbejderforslag til løsninger er gennemført, samtidig med, at der er sket en øget opmærksomhed omkring, hvilken betydning ledelse har for gennemførelse af afbureaukratiseringsforslag. Som en del af projektet er iværksat kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at skrive bedre afgørelser ”Skriv så borgerne forstår”, og der er planlagt aktiviteter, så vi når hele vejen rundt i organisationen.
  Det hidtidige fokus i projektet har været at gå bredt ud i direktørområderne og iværksætte særlige interviews eller møder for at finde frem til mulige løsninger. Derudover er gennemført en større analyse af administrationen ift arbejdsgange vedr. økonomi, bogholderi og HR-administrative opgaver. Denne analyse indgår i det fremadrettede arbejde i signaturprogrammet sammen med en øget opmærksomhed på automatisering af arbejdsgange. Den medarbejderrettede del af projektet vil fremadrettet blive en del af ledelsesopgaven, således at der arbejdes med at forenkle arbejdsgange lokalt og som en del af organisationskulturen. Dermed indarbejdes afbureaukratisering i de eksisterende mødeflader.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 5

  Sagen sendes til høring i fagudvalgene inden den forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Status på Afbureaukratisering 2019 fremsendes til udvalget til høring jf. Økonomiudvalgets beslutning.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 26

  Skole og Børneudvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, at udvalget gerne vil inddrages i, hvad der skal ske i 2020 med afbureaukratisering med henblik på, at udvalget kan understøtte arbejdet med afbureaukratiseringsforslag på udvalgets området og således, at fagudvalg behandler sag om afbureaukratisering, inden den behandles i Økonomiudvalget.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 27 Orientering om den boligsociale helhedsplan

  Aktivitetsoversigt_2019.pdf

  Pkt. 27

  Orientering om den boligsociale helhedsplan

  Sagsnr. 294251 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland samarbejder om en boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde. Helhedsplanen er medfinansieret af Landsbyggefonden. Udvalget får hvert år en status på arbejdet med helhedsplanen og hermed status for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med den boligsociale helhedsplan er at fremme tryghed og trivsel blandt beboerne i de almene boligområder og at medvirke til at bryde den negative sociale arv. Det fremgår af bilag, hvilke boligafdelinger som er omfattet af den boligsociale helhedsplan i Roskilde Kommune. Alle boligafdelinger er i Boligselskabet Sjællands bebyggelser.
  Den boligsociale helhedsplan er gået ind i det sidste år af den fireårige bevillingsperiode fra 2017-2020. Der er fortsat et godt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland om helhedsplanen. I helhedsplanen er der beskrevet en række aktiviteter og der er opsat succeskriterier for hver aktivitet. Som det fremgår af aktivitetsoversigten i bilag, har langt de fleste indsatser i 2019 opnået deres måltal og flere indsatser har præsteret over målsætningen.
  En af de succesfulde aktiviteter er Boxen. Boxen formidler lommepengejob til udsatte unge i alderen 14-17 år og tilbyder råd og vejledning om ordinære fritidsjob. Boxen har ved årsskiftet 19/20 indgået partnerskab med Klub Roskilde Midt om at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv og om at brede indsatsen ud, så endnu flere kan få glæde af den. Siden 2017 har 80 unge været i et lommepengeforløb og 50 har efterfølgende fået et ordinært fritidsjob.
  Boligområdet Æblehaven/ Rønnebærparken optræder pr. den 1. december 2019 ikke længere på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder. Dette skyldes, at andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse, er faldet til under 40 % (39,4 %). Dermed opfylder boligområdet kun ét ud af fire mulige kriterier: at andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 %. I Æblehaven/ Rønnebærparken har 61 % af beboerne i aldersgruppen alene en grunduddannelse.
  Det skal i 2020 afklares om kommune og boligselskab vil kunne opnå medfinansiering fra Landsbyggefonden til en fortsat boligsocial indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Budgettet for den boligsociale helhedsplan 2017-2020 er i alt på 22 mio. kr. Roskilde Kommunes medfinansiering udgør i alt 7,3 mio. kr. Bevillingen fra Landsbyggefonden er på i alt 9 mio. kr. De resterende 5,7 mio. kr. afholdes af Boligselskabet Sjælland.

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 27

  Godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 28 Eventuelt

  Pkt. 28

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 28

  - Videndeling mellem skoler.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).