You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 4, 2019 - 17:30
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 85 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 85

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 85

  Godkendt.

 • Pkt. 86 Indsatser til forbedret indeklima i daginstitutionerne

  Indsatser_til_forbedring_af_indeklima_forholdene_i_daginstitutionerne.pdf

  Pkt. 86

  Indsatser til forbedret indeklima i daginstitutionerne

  Sagsnr. 300712 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 5. marts 2019 sag om pilotprojekt om bedre indeklima i daginstitutioner, som Roskilde Kommune sammen med tre andre kommuner deltog i med syv daginstitutioner. Med denne sag følges op på kommunens indsatser for at forbedre indeklimaet i daginstitutionerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget godkender forslag til indsatser der er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra pilotprojektet, og
  2. der årligt følges op på indsatserne i forbindelse med sagen om midler til trivsel- og læringsmiljø

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Pilotprojektet blev gennemført af Det Økologiske Råd. Formålet med projektet var at øge kendskabet til indeklimaet i typiske danske daginstitutioner målt på flere parametre såsom CO2, luftfugtighed, temperatur, kemikalier, ultrafine partikler, radon, lysforhold og rumakustik og dels at udvikle målrettede anbefalinger til et forbedret indeklima.
  I Roskilde Kommunes institutioner blev der i visse tilfælde fundet forhøjede niveauer af kemikalier (ftalater og flammehæmmere), ultrafine partikler og CO2 i indeklimaet. De vigtigste indsatser til at nedbringe de forhøjede niveauer af kemikalier, ultrafine partikler og CO2 er at sikre en høj rengøringsstandard, et øget fokus på brug af inventar og legetøj med lav udledning af sundhedsskadelige stoffer samt et øget fokus på udluftning og ventilation.
  På baggrund af anbefalingerne fra pilotprojektet har forvaltningen udarbejdet forslag til indsatser, der fremadrettet kan være med til at øge kvaliteten af indeklimaet i daginstitutionerne. Det drejer sig primært om indsatser, der er rettet mod en adfærdsændrende indsats, men også om indsatser rettet mod bygningsforhold/teknik. Forslag til indsatser fremgår af bilag. Nogle kan iværksættes med det samme, - andre på lidt længere sigt.
  I Roskilde Kommune er der allerede på forskellig vis fokus på indeklimaet i kommunens daginstitutioner. I Roskilde Kommunes indkøbspolitik er der direkte krav i forhold til de omtalte sundhedsskadelige stoffer i legetøj og beskæftigelses materialer til børn. I alle nye bygninger i kommunen stilles der krav til udledningen af sundhedsskadelige stoffer gennem bæredygtighedscertificering. I forbindelse med det årlige bygningssyn af de kommunale bygninger, herunder daginstitutionerne, er ventilationen et af de områder, som forvaltningen undersøger, og der er løbende tilsyn med ventilationsanlæggene i daginstitutionerne.
  Roskilde Kommune har siden 2016 med strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud arbejdet målrettet med forbedring af daginstitutionernes lys- og støjforhold, som også har betydning for daginstitutionernes indeklima.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgifter forbundet med indsatserne vil blive afholdt inden for dagtilbuds ramme.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 86

  Ad 1.-2.: Godkendt.
  Udvalget beder om til august 2019 at få et forslag til en plan for en kortlægning af indeklimaet i de resterende daginstitutioner med henblik på eventuelle anlægsblokke.

 • Pkt. 87 Delegation ved beslutninger om afkortning af skoleugens længde

  Oversigt_over_timer_fordelt_paa_aargange.pdf

  Pkt. 87

  Delegation ved beslutninger om afkortning af skoleugens længde

  Sagsnr. 320271 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeskoleloven ændres med virkning fra 1. august 2019. Det medfører blandt andet ændringer i mulighederne for at afkorte skoleugens længde ved konvertering af understøttende undervisning. I Roskilde Kommune er kompetencen til godkendelse heraf i dag delegeret til skolebestyrelsen, der efter indstilling fra skolelederen, træffer beslutning. Skole- og Børneudvalget skal beslutte om denne delegation skal opretholdes, så den fremover omfatter de nye bestemmelser i folkeskoleloven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kompetencen til at godkende afkortning af undervisningstidens længde ved konvertering af understøttende undervisning fortsat delegeres til skolebestyrelsen, der efter begrundet indstilling fra skolelederen, træffer beslutning om godkendelse, og
  2. kompetencen fra 1. august 2019 omfatter beslutninger om godkendelse efter folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeskolelovens § 16 b giver i dag mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen. Kompetencen til at godkende afkortning af skoledagen ved konvertering af understøttende undervisning er i Roskilde Kommune delegeret til skolebestyrelserne. Der er i Roskilde Kommune givet mulighed for at konvertere max 2 ugentlige lektioners understøttende undervisning til timer med to voksne.
  Den kommende ændring af folkeskoleloven, der træder i kraft den 1. august 2019, indebærer ændringer i mulighederne for at afkorte skoleugens længde ved konvertering af tiden til den understøttende undervisning. Ændringen i 16b vedrører 0.-3. klasse, specialklasser og –skoler, mens ændringen i 16d vedrører 4.-9. klasse. Som det fremgår nedenfor kan afkortning af undervisningstiden kun ske for bestemte klasser på de årgange, der er omfattet af ændringen med 16b. For de årgange, der er omfattet af 16d kan der gives en mere generel godkendelse.
  Af bilag fremgår oversigt over antallet af timer på de enkelte årgange fordelt på faglig undervisning og understøttende undervisning og betydning for antal timer, hvis 2 lektioner om ugen konverteres.
  Med lovændringen følger, at kommunerne i kvalitetsrapporten skal redegøre for, hvordan ressourcer på skoler anvendes, når der godkendes konvertering af timer. Bekendtgørelsen for, hvordan denne redegørelse skal udformes, er endnu ikke udarbejdet.
  Folkeskolelovens § 16 b vil fremover give mulighed for, at der for bestemte klasser i indskolingen, specialklasser og specialskoler kan ske afkortning af undervisningstiden ved konvertering af den understøttende undervisning. Afkortning af undervisningstiden skal fortsat ske med henblik på, at den enkelte klasse får yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Godkendelsen kan gives i op til 1 skoleår. Skolens elever skal tilbydes plads i skolens SFO i de timer, afkortningen vedrører, og forældrene må ikke opkræves betaling for den ekstra tid i SFO.
  Folkeskolelovens § 16 d vil fremover omfatte muligheden for at afkorte undervisningstiden ved konvertering af den understøttende undervisning for mellemtrinnet og udskolingen med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, som f.eks. to-voksen-undervisning, undervisning tilpasset elevernes faglige udvikling, særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever m.v. Aktiviteterne skal være til gavn for de elever, hvis skoleuge er blevet afkortet, og undervisningstiden kan afkortes med op til 2 ugentlige undervisningstimer. Godkendelsen kan gives for flere klasser eller klassetrin under ét og skal godkendes årligt. Eleverne skal tilbydes plads i skolens SFO eller andet relevant fritidstilbud i den tid, afkortningen vedrører, og der må ikke opkræves betaling for den ekstra tid i fritidstilbuddet.
  Med § 16 d er der også mulighed for at konvertere understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse med op til 60 undervisningstimer årligt, svarende til 2 lektioner om ugen. Dog skal der på 8. klassetrin være minimum 90 timer årligt til understøttende undervisning. Skolen skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed til elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Det bemærkes, at udgifter til SFO og fritidstilbud afholdes inden for skolens eget budget.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 87

  Ad 1. -2.: Godkendt.
  Udvalget præciserer, at i det omfang skolens planlægning forudsætter en tidligere åbningstid i SFO og klub, så skal udgifter i forbindelse med den udvidede åbningstid afholdes inden for skolens budget.

 • Pkt. 88 Proces for samarbejde mellem skoler i Roskilde by

  Ny_Skoleorganisering_-_baeredygtigt_og_lokalt_forankret.pdf

  Pkt. 88

  Proces for samarbejde mellem skoler i Roskilde by

  Sagsnr. 320309 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede budget 2019 i oktober 2018. Med budgettet for 2019 fulgte bilaget ”Ny skoleorganisering, bæredygtig og lokal forankret”. Af bilaget fremgår blandt andet en etape 2 for skolerne i Roskilde by, hvor forligspartierne er enige om at indlede en dialog med skolerne og deres bestyrelser i Roskilde by. Med denne sag skal udvalget behandle forslag til proces for denne dialog.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af bilaget om ”Ny skoleorganisering; bæredygtig og lokal forankret”, der fulgte budgetforliget for 2019, foreslår forvaltningen følgende proces i forhold til den del af bilaget, der vedrører skoler i Roskilde By.
  Juni 2019: Skole- og Børneudvalget udsender invitationer til skoler i Roskilde by til møder efter sommerferien.
  August/September 2019: Skole- og Børneudvalget mødes med skolebestyrelser i Roskilde By, for at igangsætte drøftelser og opgave med at finde muligheder for øget samarbejde mellem skolerne, jf. budgetforligsteksten. Der holdes fælles møder med skolerne, hvor følgende holdes sammen:
  ̵ Hedegårdene – Klostermarken – Østervang;
  ̵ Himmelev – Trekroner;
  ̵ Absalon – Sct. Jørgens Skole – Tjørnegårdskolen – Lynghøj.
  November 2019: Skolerne skal melde tilbage til forvaltningen, hvilke forslag, de i samarbejde er kommet frem til ud fra det formål om styrket samarbejde, der er drøftet tilbage i august/september.
  December 2019/Januar 2020: Skole- og Børneudvalget behandler sag med afledte beslutninger på baggrund af forslag fremsat af skolebestyrelserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 88

  Godkendt.
  Dagsorden for møderne vil tage udgangspunkt i en åben dagsorden, hvor skolerne også forud for mødet kan komme med forslag til punkter, der skal drøftes, sammen med de punkter, der indgår i bilaget til budgetforliget for 2019 vedrørende skolerne i Roskilde by, som fremgår af bilag.

 • Pkt. 89 FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  FNs_verdensmaal_med_delmaal.pdf

  Pkt. 89

  FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af byrådets beslutning om Roskilde Kommunes arbejde med FNs verdensmål, skal fagudvalgene udvælge 2-4 verdensmål, de vil have særlig fokus på.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at verdensmål 3, 4, og 13 med de relevante delmål, skal have et særligt fokus i Skole- og Børneudvalgets arbejde.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.” Der er 17 verdensmål, som understøttes af 169 delmål. En oversigt over disse er vedlagt som bilag.
  Byrådet vedtog den 27. marts 2019, punkt 73, at alle fagudvalg skal udvælge 2-4 verdensmål, som skal have særligt fokus i udvalgets arbejde.
  Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene ved valget af verdensmål overvejer, hvordan de pågældende verdensmål kan være med til at gøre en forskel for udvalgets arbejde. Det kan være gennem verdensmål, der har en tæt relation til udvalgets fagområde og dermed sætter fokus på kerneværdier i udvalgets arbejde. Det kan også overvejes at vælge ét eller flere verdensmål, der ligger uden for udvalgets fagområde, og som derfor tilbyder andre perspektiver på problemer og løsninger.
  Det forslås, at arbejdet med de 2-4 udvalgte verdensmål integreres i aktuelle projekter og opgaver inden for Skole- og Børneudvalgets område, hvor det giver mening. Herved sikres, at verdensmålene kobles til og får indflydelse på fagudvalgets kerneområder.
  Fagudvalgenes beslutninger samles i én sag til Økonomiudvalget i august 2019.

  Særligt for Skole- og Børneudvalget

  Inden for udvalgets fagområde kan forvaltningen især pege på følgende mål, der er markeret med fed nedenfor. Mål 4 handler om at ”sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Mål 3 indeholder nogle delmål og forebyggelse og trivsel, som kan have relevans for udvalgets område. På samme måde er der delmål ved Mål 13 om undervisning om oplysning om klima, der kan have relevans.

  1. Afskaf fattigdom
  2. Stop sult
  3. Sundhed og trivsel
  4. Kvalitetsuddannelse
  5. Ligestilling mellem kønnene
  6. Rent vand og sanitet
  7. Bæredygtig energi
  8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  9. Industriel innovation og infrastruktur
  10. Mindre ulighed
  11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  12. Ansvarligt forbrug og produktion
  13. Klimaindsats
  14. Livet i havet
  15. Livet på land
  16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  17. Partnerskab for handling

  Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med udarbejdelse af politikker på udvalgets område relateres til hvordan de mål, der kommer til at indgå i politikkerne har sammenhæng til de udvalgte verdensmål. Derudover skal de udvalgte 2-4 verdensmål formidles til skoler og institutioner på udvalgets område med henblik på, at målene integreres i lokale projekter og opgaver, hvor det giver mening.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 89

  Udvalget beslutter, at verdensmål 3, 4, 5 og 13 med de relevante delmål skal have et særligt fokus i Skole- og Børneudvalgets arbejde.

 • Pkt. 90 Indtægts- og udgiftsbevilling til Børnehuset Bullerby

  Pkt. 90

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Børnehuset Bullerby

  Sagsnr. 319923 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børnehuset Bullerby har fået tildelt Novo Nordisk Fondens Naturtematiske pædagogpris 2019 på 50.000 kr. til udvikling af det naturtematiske pædagogiske arbejde i Børnehuset Bullerby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 50.000 kr. i 2019 til udvikling af det naturtematiske pædagogiske arbejde i Børnehuset Bullerby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Børnehuset Bullerby har fået tildelt Novo Nordisk Fondens Naturtematiske pædagogpris 2019 (Øst) på 50.000 kr. hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig.
  Bevillingen skal anvendes til udvikling af læreplanstemaet ”natur, udeliv og science” i Børnehuset Bullerby (for eksempel indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 50.000 kr.
  Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Økonomi og Indenrigsministeriet. Der vil således restere 41.250 kr. af udgiftsbevillingen til udvikling af læreplanstemaet ”natur, udeliv og science” i Børnehuset Bullerby.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 90

  Anbefales.

 • Pkt. 91 Indtægts- og udgiftsbevillinger til Absalon skoles SFO

  Pkt. 91

  Indtægts- og udgiftsbevillinger til Absalon skoles SFO

  Sagsnr. 319726 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Absalons skoles SFO har ansøgt Statens Kunstfond og Nordea-fonden om midler til aktiviteter i institutionen. Fondene har bevilget donationer på i alt 28.000 kr. til henholdsvis køb af udstyr til rollespilsprojekt og til forfatterbesøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 28.000 kr. til køb af udstyr til rollespilsprojekt og til forfatterbesøg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Absalons skoles SFO har ansøgt Nordea-fonden om støtte til et fælles rollespilsprojekt, som i løbet af 2019 gennemføres på tværs af Absalon skoles 3 SFO afdelinger. SFO’en har desuden ansøgt Statens Kunstfond om støtte til et besøg af forfatteren Cecilie Eken.

  Nordea-fonden har doneret 23.000 kr. til køb af udstyr til rollespilsprojektet og Statens Kunstfond har doneret 5.000 kr. til honorar i forbindelse med forfatterbesøget. Det er i denne forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 28.000 kr.
  Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 23.100 kr. til afholdelse af de nævnte udgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 91

  Anbefales.

 • Pkt. 92 Orientering om målgruppevurdering til FGU

  Undervisningsministeriets_vejledning_Kom_godt_i_gang_med_maalgruppevurdering.pdf

  Pkt. 92

  Orientering om målgruppevurdering til FGU

  Sagsnr. 319424 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes nye ungeindsats skal foretage målgruppevurdering til den forberedende Grunduddannelse (FGU), som starter den 1. august 2019. Med denne sag orienteres Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget om den målgruppevurdering af elever, der skal ske forud for optagelse på FGU.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. januar 2019, at UU skulle hjemtages, og at ansvaret for opgaver og budget for UU flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget. Herudover godkendte byrådet organiseringen af en samlet kommunal ungeindsats.
  Ansvaret og budgettet til eleverne på den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) hører under Beskæftigelses og Socialudvalget.
  En af opgaverne for den nye kommunale ungeindsats er at målgruppevurdere elever til FGU. De første elever starter den 1. august 2019.
  FGU er et uddannelsestilbud til unge, der ikke har gennemført, eller er i gang med, en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der har brug for en særlig indsats efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.
  Målgruppevurderingen skal tilbydes unge under 25 år, der ikke har gennemført og heller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, der ikke er i beskæftigelse og som den kommunale vejleder umiddelbart anser for at tilhøre målgruppen til FGU.
  Undervisningsministeriet har udarbejdet vejledning, som fremgår af bilag. Vejledningen skal bruges, når den kommunale vejleder sammen med den unge vurderer, om den unge er i målgruppen til FGU. Undervisningsministeriets vejledning indeholder nedenstående fire punkter, der skal indgå i vurderingen:
  - Hvad er den unges baggrund, herunder alder og uddannelseshistorik.
  - Opfylder den unge adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, hvis nej skal det blandt andet vurderes om den unge vil opnå personlig, faglig og social progression på FGU.
  - Er den unge umiddelbart i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, hvis nej skal det vurderes om der er behov for en særlig indsats for at komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse.
  - Har den unge behov for en særlig forberedende indsats.
  Den konkrete vurdering er baseret på en samlet vurdering af den unges samlede situation ud fra de fire kriterier. Som supplement til målgruppevurderingen kan der etableres afsøgningsforløb på op til 2 uger med henblik på at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen.
  Varigheden af FGU forløbet afhænger af den enkelte unges behov og forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller et job. FGU bevilliges op til to år og kan normalt ikke overstige to år.
  Ved vurderingen af unge, der kommer direkte fra 9. klasse, vil også indgå om de bør gennemføre 10. klasse før de målgruppevurderes til FGU. Denne vurdering skal være baseret på en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe den unge tættere på uddannelse og job.
  Elever, som, før den 1. august 2019, er påbegyndt en erhvervsgrunduddannelse (EGU), en kombineret ungdomsuddannelse (KUU) eller et produktionsskoleforløb, afslutter uddannelsen eller aktiviteten efter hidtil gældende regler. Eleverne kan som udgangspunkt færdiggøre deres forløb på FGU, efter de nuværende regler med undtagelse af KUU. Det estimerede elevoptag i 2019 er 172 elever med 198 årselever fra 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er i budgettet afsat midler til finansiering af FGU svarende til Roskilde Kommunes andel af den landsdækkende kompensation gennem sidste års lov- og cirkulæreprogram i både 2019 og overslagsår. Budgetbeløbet svarer i 2020 til ca. 210 årselever. Hvis de forventede antalsforudsætninger reelt viser sig at afvige væsentligt fra det forudsatte eller indgår med reviderede beløb i dette års lov- og cirkulæreprogram, vil budgettet blive tilrettet i forbindelse med indarbejdelsen af konjunkturvurderingen og lov- og cirkulæreprogrammet i august.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 92

  Godkendt.

 • Pkt. 93 Orientering om vikarforbrug på folkeskolerne

  Kortlaegning_af_timer_der_ikke_er_gennemfoert_som_planlagt_i_kommunens_skoler.pdf

  Pkt. 93

  Orientering om vikarsituationen på kommunens skoler

  Sagsnr. 308336 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. februar 2019, at der skulle udarbejdes en sag om vikarsituationen på kommunens skoler. Med denne sag får udvalget en kortlægning af, hvor mange undervisningstimer, der ikke er blevet gennemført som planlagt i perioden fra 4. marts til 22. marts 2019. Forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på vikarsituationen i efteråret 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget har tidligere drøftet vikarforbrug på skolerne, og besluttede den 4. september 2018, at forvaltningen via forskellige modeller, skal arbejde på at nedbringe vikarforbruget, f.eks. ved systematisk ledelsesmæssig opfølgning på sygefravær. Dette arbejde pågår. Med denne sag får udvalget en kortlægning af, hvor mange undervisningstimer der ikke er blevet gennemført som planlagt i en afgrænset periode i marts 2019 samt årsagerne til skolernes vikarforbrug.
  Af bilag fremgår en kortlægning af folkeskolernes vikarforbrug i tre normaluger for indskoling, mellemtrin og udskoling. Kortlægningen viser, at der i gennemsnit er 12,4 pct. af undervisningen i perioden fra 4. marts 2019 til 22. marts 2019, der ikke er gennemført som planlagt. Vikarforbruget varierer mellem skolerne, hvilket deres vikardækningspraksis også gør i forhold til, hvordan timer afvikles, når de ikke kan gennemføres som planlagt. Størstedelen af de timer, der ikke gennemføres som planlagt, gennemføres ved vikar eller anden lærer, mens undervisning i mindre omfang gennemføres under tilsyn af nabolærer eller aflyses.
  I de tilfælde hvor undervisningen aflyses er der oftest tale om understøttende undervisning. I kortlægningen fremgår det, at udskolingen har det lavest gennemsnitlige vikarforbrug. Klasserne på mellemtrinnet er de klassetrin, der har det største gennemsnitlige vikarforbrug, hvor 14,6 pct. af undervisningen ikke er gennemført som planlagt for perioden. I forhold til den konkrete vikardækningspraksis, er det særligt i udskolingen, at vikartimer gennemføres under tilsyn af nabolærer eller aflyses.
  Når skolerne ikke gennemfører undervisning som planlagt, kan det skyldes flere forskellige forhold. Det kan eksempelvis skyldes fravær pga. lærerens sygdom og ferie, men det kan også skyldes, at klassens planlagte lærer er fraværende på grund af mødeaktiviteter, kursus eller ekskursioner med andre klasser. Af fraværsstatistik fremgår det, at hovedparten af fravær blandt lærerne skyldes sygdom og ferie. Med folkeskolereformen og arbejdstidsaftalen fra 2014 opstod et øget behov for vikardækning, da det betød en højere grad af efteruddannelse og fri placering af 6. ferieuge.
  Forvaltningen vil nu drøfte resultaterne af denne afdækning med de enkelte skoler, med henblik på at finde løsninger på at nedbringe omfanget af timer, der ikke gennemføres som planlagt. I disse drøftelser vil blandt andet indgå mulige forslag til planlægning af timer i de uger, hvor der holdes ferier uden for skoleferier. Som besluttet af Skole- og Børneudvalget den 4. september 2018 vender forvaltningen tilbage med en ny opfølgning på skolernes vikarforbrug i efteråret 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 14-05-2019, pkt. 79

  Udsat.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 93

  Udvalget finder det positivt, at forvaltningen nu vil drøfte afdækningen af vikarforbruget med skolerne for nærmere at klarlægge årsager, organiserings- og registreringspraksis, med henblik på fremadrettet at nedbringe omfanget af timer, der ikke gennemføres som planlagt.
  På den baggrund ønsker udvalget at få en ny afdækning af vikarforbruget på de enkelte skoler i november 2019, som baserer sig på tal fra ugerne 37-39 i september 2019. Af afdækningen skal fremgå, hvilke kvalifikationer, der har været hos de medarbejdere, der har haft de timer, der ikke er gennemført som planlagt samt årsagen til, at timerne ikke er gennemført som planlagt. Med sagen i november 2019 skal tillige følge forslag til, hvilke initiativer, der bør tages for at nedbringe antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt og for at sikre kvalitet i undervisningen, også i de timer, der ikke gennemføres som planlagt.
  Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde og bemærker "Venstre ser med bekymring på det antal timer, der dækkes af vikarer i kommunens folkeskoler. De høje gennemsnit kan dække over klasser, hvor undervisningskvaliteten ikke lever op til udvalgets forventninger. Vi ønsker større gennemsigtighed, så forældre, skolebestyrelser og udvalg kan følge antallet af afholdte vikartimer, der tidligere er blevet forelagt udvalget. Udvalget skal have opfølgning på antallet af vikartimer til udvalgsmødet i august. Antal af vikartimer på klasseniveau i skoleåret 2017/18 samt i skoleåret 2018/19 fremsendes snarest til udvalget".

 • Pkt. 94 Orientering om klagestatistik på børneområdet 2018

  Pkt. 94

  Orientering om klagestatistik på børneområdet 2018

  Sagsnr. 318977 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om Ankestyrelsens statistik over afgørelser på ankesager på børneområdet for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet offentliggør en gang årligt Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, at omgørelsesprocenterne skal forelægges for kommunalbestyrelsen inden årets udgang.
  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Behandlingen af en klagesag kan have tre forskellige udfald. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre kommunens afgørelse eller hjemvise kommunens afgørelse, hvor kommunen skal behandle sagen på ny.
  Resultatet af Ankestyrelsens behandling af de kommunale klagesager offentliggøres af Børne- og Socialministeriet på et Danmarkskort, hvor de enkelte kommuner farvelægges på kortet i overensstemmelse med kommunens resultat. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Kortene kan ses her: https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/omgoerelsesprocenter-er-stadig-alt-for-hoeje/
  For børn og unge er det alene handicapområdet, der er omfattet af offentliggørelsen fra Børne- og Socialministeriet. På børnehandicap området var omgørelsesprocenten i 2018 47 % på landsplan. Resultatet for Roskilde Kommune var 37%. Det vil sige, at i 63% af de sager fra Roskilde Kommune, hvor der var klaget til Ankestyrelsen, har styrelsen ikke bemærkninger til kommunens afgørelse. Af de behandlede sager i Roskilde Kommune blev 8% ændret og 29% blev hjemvist. I alt har Ankestyrelsen behandlet 52 afgørelser på børnehandicapområdet i Roskilde i 2018.
  Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2017 for Roskilde Kommune på børnehandicapområdet var en samlet omgørelsesprocent på 55%. I 2017 blev 42 sager fra Roskilde Kommune behandlet i Ankestyrelsen.
  Der offentliggøres ikke et særskilt Danmarkskort over det sociale børneområde. Roskilde Kommune kan selv opgøre omgørelsesprocenten for de sager, der har været behandlet af Ankestyrelsen. I 2018 var der i alt 20 børnesager fra Roskilde Kommune, der blev sendt til Ankestyrelsen. For disse var der 6 sager, der blev omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 30%.
  Afgørelserne på det sociale børneområde vedrører blandt andet støtte efter servicelovens § 52, stk. 3 i form af anbringelser, kontaktperson, psykologbehandling m.m. samt afgørelser om samvær og støtte til unge over 18 år i form af efterværn. Afgørelser efter dagtilbudsloven om f.eks. økonomisk friplads indgår også.
  Forvaltningen arbejder fortsat målrettet med fokus på at sikre flere korrekte afgørelser til borgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 94

  Godkendt.

 • Pkt. 95 Orientering om nøgletal for Skole og Børn

  Oversigt_over_indmeldte_i_alle_dagtilbud_pr._1._maj_2019.pdf Udviklingen_i_ledige_pladser_i_pasningsdistrikter_med_merindskrivning_paa_mere_end_fem_boern.pdf Belaegning_dagtilbud_pr._1._maj_2019.pdf Daekningsgrad_for_SFO_pr._1._maj_2019.pdf Daekningsgrad_for_klub_pr._1._maj_2019.pdf Udvikling_i_antal_indmeldte_boern_i_klub_fordelt_paa_klassetrin_pr._1._maj_2019.pdf

  Pkt. 95

  Orientering om nøgletal for Skole og Børn

  Sagsnr. 320091 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal på udvalgets område. Det vedrører kapacitet på dagtilbudsområdet og antal indmeldte elever i henholdsvis SFO og klub. Disse nøgletal er samlet i denne sag og giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kapacitet dagtilbud

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af ledige pladser og kapacitet i hvert distrikt.
  Udviklingen i behov for pladser i de seks pasningsdistrikter, hvor der aktuelt er en merindskrivning på mere end fem børn, fremgår af bilag. Der er aktuelt ledige børnehavepladser i alle pasningsdistrikter pr. 1. maj 2019. 0-2 års pladserne er fyldt op i 10 ud af 11 pasningsdistrikter. Fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2-årige og 3-5-årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Pr. 1. maj 2019 er der indskrevet 3.606 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. maj 2018 indskrevet 3.528 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. maj 2019 i alt 731 ledige pladser i dagtilbud. Det høje antal ledige pladser skyldes i høj grad, at de største børnehavebørn er overgået fra børnehave til SFO pr. 1. maj.
  Der er pr. 1. maj 2019 3 børn, som gør brug af en deltidsplads, mens ingen har en kombinationsplads.

  Indmeldte elever i SFO og klub

  Af bilag fremgår en geografisk oversigt, som viser andelen af elever, der pr. 1. maj 2019 går i henholdsvis SFO og klub. Pr. 1. maj 2019 er der indskrevet 3.298 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 97,5 pct. af børnene i aldersgruppen er tilmeldt SFO. Af bilag fremgår andelene også på skoledistriktsniveau. Andelene er beregnet ud fra antallet af elever fra 0.-2. klasse samt førskoleelever, der er bosiddende i skoledistriktet, er indskrevet på en folkeskole i kommunen, og som er indmeldt i en SFO. Pr. 1. maj 2019 er der ingen skoledistrikter, hvor der er færre end 90 pct. af de bosiddende elever, der er tilmeldt i SFO.
  Pr. 1. maj 2019 er der indskrevet 3.796 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at der på kommuneniveau er 67,1 pct. af børnene i aldersgruppen, der er tilmeldt i klub. Af bilag fremgår andelene også for hvert klubområde. Andelene er beregnet ud fra antallet af elever fra 3.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistrikterne tilknyttet klubområdet, og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 95

  Godkendt.

 • Pkt. 96 Eventuelt

  Pkt. 96

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 96

  ̵ Jette Henning indgår i valgbestyrelse for fælles skolebestyrelse for Østervangsskolen og Vor Frue Skole
  ̵ Normeringer dagtilbud
  ̵ Hærværk institutioner
  ̵ Offentliggørelse af tilsynsrapporter i dagtilbud