You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 4, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 94 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 94

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 94

  Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder for Gitte Simoni (O).
  Pkt. 102 behandles sammen med pkt. 97. Herefter blev dagsordenen godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 95 Fællesmøde med Handicaprådet

  Pkt. 95

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 295655 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget holder det årlige møde med Handicaprådet. Fællesmødet begynder kl. 17.00 og afholdes i mødelokale ved byrådssalen og forventes at vare cirka en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Skole- og Børneudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.
  Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet:
  - Inklusion i folkeskolen
  - Budget 2019, herunder betydningen af temaanalyse på skole og SFO-området
  - Kommende sager i Skole- og Børneudvalget, der vedrører specialområdet
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 95

  Drøftet.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 96 Proces for sidste skoledag 2019

  Pkt. 96

  Proces for sidste skoledag 2019

  Sagsnr. 302485 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget behandlede senest den 10. april 2018 en sag om afgangsklassernes sidste skoledag 2018. Forvaltningen præsenterer med denne sag et forslag til en proces som skal sikre en bred involvering af skolebestyrelser, forældre og elever for at udarbejde en fremadrettet model for afgangsklassernes sidste skoledag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at procesplanen for sidste skoledag godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 13. marts 2018 ”at sidste skoledag fremover skal afvikles på en sådan måde, at det begrænser de unges forbrug af alkohol. Udvalget er klar over, at der ikke findes nogen nemme løsninger på problemstillingen, men at det kræver dialog og samarbejde med skolebestyrelserne og forældrene, skoleledelserne og eleverne.”
  Denne sag indeholder en procesplan for, hvordan man i større omfang kan inddrage forældre, elever og skolebestyrelser i afviklingen og dialogen omkring fejringen af sidste skoledag.
  Forvaltningen foreslår, at der gennem konkrete drøftelser på de enkelte skoler udvikles nye ideer til fejringen af afgangselevernes sidste skoledag. Disse drøftelser skal fremkomme med nye ideer og tage udgangspunkt i hvilke aktiviteter og tiltag der medvirker til et begrænset alkoholforbrug og et større fokus på fællesskab. Der skal også indgå erfaringer fra tidligere års arrangementer med sidste skoledag i forhold til de unges deltagelse, alkoholindtag med videre.
  Input fra skolernes drøftelser behandles efterfølgende i en tværgående arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for elever, skolebestyrelser, skoleledelser, klubledelser og SSP-konsulenter. Den tværgående arbejdsgruppe vil på den måde fremsætte anbefalinger til rammen for sidste skoledag, der i 2019 holdes den 28. maj.
  Procesplan:
  - September og oktober 2018: De enkelte skoler holder debatter mellem elever, forældre, skolebestyrelser og skoleledelse. Ideer og input med anbefalinger fremsendes til den tværgående arbejdsgruppe medio oktober 2018.
  - November og december 2018: Den tværgående arbejdsgruppe gennemgår alle input og ideer og udarbejder anbefalinger til fremtidig model for sidste skoledag.
  - Januar 2019: Skole- og Børneudvalget behandler forslag til fremtidig model for sidste skoledag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 96

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 97 Bidrag til en boligpolitik i social balance

  Vurdering_af_behov_og_muligheder_for_bredt_sammensat_boerne-_og_elevgruppe_i_og_udenfor_boligomraader.pdf

  Pkt. 97

  Bidrag til en boligpolitik i social balance

  Sagsnr. 307636 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har nedsat en politisk følgegruppe i forbindelse med, at der skal udarbejdes en boligpolitik i social balance. Følgegruppen har anmodet Skole- og Børneudvalget om at vurdere behov og muligheder for en bredt sammensat børne- og elevgruppe i dagtilbud og skoler i og omkring det udsatte boligområde Æblehaven/ Rønnebærparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvad der skal sendes videre til den politiske følgegruppe for en boligpolitik i social balance.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den politiske følgegruppe holdt sit første møde den 11. juni 2018, hvor det blev besluttet at anmode Skole- og Børneudvalget om følgende:
  ̵ vurdere behov og mulighed for, at skoler og øvrige tilbud til børn placeret i og omkring Rønnebærparken/Æblehaven kan tiltrække en bredt sammensat børnegruppe bestående af såvel børn fra området, som børn fra de omkringliggende boligområder
  ̵ vurdere behov og mulighed for, at børn boende i Rønnebærparken/Æblehaven søger mod dagtilbud og skoler uden for eget område.

  Bilaget indeholder en gennemgang af det eksisterende grundlag for at regulere indskrivning til både dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune. Bilaget indeholder også faktuelle oplysninger om blandt andet sammensætningen af børn i børnehuset Mælkebøtten og elevsammensætningen på Tjørnegårdskolen. Mælkebøtten er beliggende i boligområdet, og Tjørnegårdsskolen ligger ved siden af området og er distriktsskole for de elever, der bor i Æblehaven/Rønnebærparken.
  Det første spørgsmål handler om behov og muligheder for, at dagtilbud og skole kan tiltrække børn fra omkringliggende boligområder. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen, betyder kommende lovgivning om bedre fordeling i daginstitutioner, at der maksimalt må nyindskrives 30 % børn fra udsatte boligområder i hvert dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om, der skal lægges op til en lavere procentsats i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen foreslår også, at udvalget drøfter om der skal prioriteres særlige tiltag i dagtilbud med en høj andel af børn fra Æblehaven/ Rønnebærparken. Tiltag som kan bidrage til en større søgning fra andre boligområder. På samme måde foreslås, at udvalget drøfter om Tjørnegårdsskolen skal have en særlig profil, som kan medvirke til, at skolen i højere grad tilvælges af forældre udenfor skolens eget distrikt.
  Det andet spørgsmål handler om behov og muligheder for, at børn, der bor i Æblehaven/Rønnebærparken søger mod dagtilbud og skoler udenfor eget område. Notatet beskriver de eksisterende muligheder for at fordele børn til dagtibud og skole. På den baggrund foreslås, at udvalget drøfter, om forvaltningen skal udarbejde et bud på, hvordan mulighederne på 0-6 års området kan anvendes i højere grad end i dag. Spørgsmålet har også sammenhæng til lov om bedre fordeling i daginstitutioner og de drøftelser som forvaltningen foreslår til første spørgsmål. På skoleområdet vil det kræve ændring af skoledistriktet for Tjørnegårdsskolen og de nærliggende skoledistrikter at kunne flytte elever.
  Forvaltningen bemærker generelt, at der ved ændringer for et pasningsdistrikt og skoledistrikt skal tages højde for hvad det kan have af følgevirkninger for andre distrikter. Der skal således være fokus på, at der ikke kommer til at ske en flytning af udfordringer fra dagtilbud og skole i et område til et andet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 97

  Udvalget bemærker, at der skal arbejdes for at gøre både dagtilbud og skole ved Æblehaven/Rønnebærparken mere attraktive for forældre fra flere boligområder
  Udvalget beder derfor forvaltningen om, at der udarbejdes forslag til fysiske og pædagogiske tiltag og indsatser for Mælkebøtten og Bullerby.
  Udvalget beder også om, at der arbejdes videre med, at Tjørnegårdsskolen kan få en særlig profil, også set i sammenhæng med budgetforligsteksten om, at alle skoler kan arbejde med en profil - ligesom det skal kobles til teksten om justering af skoledistrikter og sammenhæng til pasningsdistrikter
  Udvalget beder tillige om, at forvaltningen vender tilbage med konkrete bud på muligheder for at opnå mere bredt sammensatte børnegrupper i dagtilbuddene.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 98 Kombinationstilbud og deltidspladser i dagtilbud

  Deltidspladser_til_boern_af_foraeldre_paa_barsels-_eller_foraeldreorlov.pdf Kombinationstilbud_til_familier_med_skaeve_arbejdstider.pdf Takstforslag_for_2018_og_2019_for_kombinationstilbud_og_deltidspladser.pdf

  Pkt. 98

  Kombinationstilbud og deltidspladser i dagtilbud

  Sagsnr. 305600 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 12. juni 2018 sag om ændring af dagtilbudsloven. Med denne sag behandles forslag til rammer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider og forslag til retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. rammer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider godkendes,
  2. retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov godkendes,
  3. udvalget vil få en status på anvendelsen af kombinationstilbud og deltidspladser i dagtilbud til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov i slutningen af 2019
  4. takster for 2018 for deltidspladser i kombinationstilbud i dagtilbud godkendes, og
  5. takster for 2019 for deltidspladser i kombinationstilbud i dagtilbud og for deltidspladser i dagtilbud til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov indgår i takstkataloget i budgetmaterialet i 2019.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-3.: Skole- og Børneudvalget
  Ad 4-5.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om ændring af dagtilbudsloven, som indebærer, at der indføres to nye pasningstilbud: Kombinationstilbud og deltidsplads på 30 timer om ugen. Kombinationstilbuddet trådte i kraft den 1. juli 2018, og deltidsplads på 30 timer om ugen træder i kraft den 1. januar 2019. Lovgrundlaget for begge tilbud fremgår af bilag.
  Kombinationstilbuddet indebærer, at forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid efter ansøgning skal tilbydes en deltidsplads i dagplejen, kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner samtidig med, at forældrene modtager et tilskud til fleksibel pasning udenfor åbningstiden. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser, som forældrene indgår pasningsaftale med. Pasningsaftalen og den private børnepasser skal godkendes af kommunen. Kommunen skal også føre tilsyn med ordningen. Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges, så det imødekommer den enkelte families behov.
  Forældre, der afholder fravær i medfør af barselsloven har fra den 1. januar 2019 ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagplejen, kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner til alle børn i husstanden i alderen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til rammer for kombinationstilbud i Roskilde Kommune, som fremgår af side 1-3 i bilag om kombinationstilbud samt forslag til retningslinjer for deltidspladser 30 timer om ugen i Roskilde Kommune, som fremgår af side 1-3 i bilag om deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov.
  Forvaltningen foreslår, at budgetterne for daginstitutionerne reguleres forholdsmæssigt i forhold til den eksisterende budgetmodel ”pengene følger barnet”. For dagplejen reguleres budgettet ikke, da den enkelte dagplejers løn og ansættelsesforhold ikke kan ændres.

  Økonomi

  Implementeringen af begge tilbud i kommunerne understøttes økonomisk gennem kompensation for nye opgaver med lov- og cirkulæreprogrammet, og implementeringen kan derfor finansieres inden for rammen. For de opgaver, blandt andet tilsyn og administration, der følger med kombinationstilbud og deltidspladser kompenseres Roskilde Kommunes med ca. 100.000 kr. i 2018 og ca. 200.000 kr. årligt i 2019 og frem.
  Med indførelsen af begge tilbud, skal taksterne for en deltidsplads i dagtilbud fastsættes. Takstforslag for en deltidsplads i kombinationstilbud i dagtilbud fremgår af bilag. Indførelsen af begge tilbud indebærer at taksterne, der er med i budgetmaterialet for 2019 skal konsekvensberegnes.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 98

  Ad 1-3: Godkendt.
  Ad 4-5: Anbefalet.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 99 Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft i dagtilbud

  Pkt. 99

  Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft i dagtilbud

  Sagsnr. 301758 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ansøgt om midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Der er bevilget et tilskud på i alt 2.426.444,59 kr. i forbindelse med dette. Tilskuddet udbetales i årene 2018-2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.426.444,59 kr. fordelt med 1.196.402,46 kr. i 2018 og 1.230.042,13 kr. i 2019 i forbindelse med puljemidler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med ændringerne i dagtilbudsloven den 24. maj 2018 styrkes den pædagogiske
  læreplan, så den udgør rammen for det pædagogiske arbejde. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag, seks reviderede pædagogiske læreplanstemaer samt to brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert af seks læreplanstemaer.
  For at sikre en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og for at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene, har Socialministeriet afsat en ansøgningspulje til Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Puljen fordeles efter ansøgning og på baggrund af det skønnede antal af 0-5årige børn i kommunerne.
  Roskilde Kommune har ansøgt om midler og er blevet bevilget et tilskud på i alt 2.426.444,59 kr. til udbetaling henover 2018 og 2019, hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling hertil er nødvendig.
  Midlerne vil blive anvendt til kompetenceløft i såvel private som selvejende og kommunale institutioner herunder dagplejen. Opkvalificering af medarbejdere sker gennem diverse diplommoduler, PAU og kortere læringsforløb i samarbejde med Professionshøjskolen og under programmet ”AlleTiders Dagtilbud”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.196.402,46 kr. i 2018 og på 1.230.042,13 kr. i 2019 til anvendelse af puljemidler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 99

  Anbefales.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 100 Mødeplan for 2019

  Udkast_politisk_moedeplan_2019.pdf

  Pkt. 100

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 307332 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 100

  Godkendt, således at møderne i august og oktober udvides med ½ time.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 101 Praksisundersøgelse om merudgifter

  Pkt. 101

  Praksisundersøgelse om merudgifter

  Sagsnr. 309914 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ankestyrelsen har offentliggjort en praksisundersøgelse om merudgifter i juni 2018. Roskilde Kommune har deltaget i undersøgelsen, og derfor skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79a.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Ankestyrelsens anbefalinger tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal efter § 41 i serviceloven dække nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ankestyrelsen har i foråret 2018 gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes afgørelsespraksis vedrørende dækning af merudgifter. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om forældre modtager den nødvendige hjælp til dækning af de merudgifter, som følger af barnets funktionsnedsættelse/lidelse. Praksisundersøgelsen bygger på afgørelser om merudgifter i 50 sager fra 10 kommuner. Roskilde Kommune er den ene af kommunerne. De udvalgte kommuner indgår i undersøgelsen med hver 5 sager.
  Ankestyrelsen konkluderer overordnet, at alle dele af afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis i 32 ud af 50 sager. Det samme gælder for 2 af Roskilde Kommunes sager. Af de øvrige 3 sager fra Roskilde Kommune, ville 1 være blevet omgjort og 2 sager ville være hjemvist til ny behandling i kommunen.
  Den hyppigste mangel ved sagerne er en mangelfund begrundelse, som findes i 19 af de 50 afgørelser. For Roskilde Kommune drejer det sig om 4 af de 5 sager. Ankestyrelsen vurderer desuden, at der i 17 ud af 50 afgørelser mangler oplysninger, for at der kan træffes en korrekt afgørelse. For Roskilde Kommunes sager gør det sig gældende i 2 ud af 5 sager. Det er hyppigst oplysninger om den ansøgte udgifts størrelse (f.eks. om forældrenes vurdering af udgiften er underbygget af lægelige vurderinger), udgiftens nødvendighed samt lægelige oplysninger, som mangler. Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne generelt er gode til at inddrage forældre og til at give korrekte klagevejledninger. Det gælder også i Roskilde Kommunes sager.
  Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at:
  - Kommunerne skal have fokus på begrundelsen for tildeling eller afslag på merudgifter
  - Det skal fremgå tydeligt, hvilke oplysninger, som har været afgørende for resultatet
  - Der skal foretages en vurdering af børn i løbende medicinsk behandling med og uden medicin
  - Hovedhensyn for afgørelsen skal angives, og der skal redegøres for ændringer i afgørelser om opfølgninger
  - Kommunerne skal have fokus på oplysningsgrundlaget
  - Relevante kriterier skal inddrages
  Praksisundersøgelsen betyder følgende ændringer i Roskilde Kommune, når der fremadrettet behandles ansøgninger om merudgifter:
  - Der anmodes om flere og mere beskrivende statusudtalelser fra institutioner og skoler med fokus på barnets funktionsniveau
  - Der genfremsendes anmodninger om konkrete oplysninger i relation til det enkelte barn til læger/sygehuse, når der modtages generelle oplysninger
  - Skabelonen for afgørelser er revideret, så medarbejderne i endnu højere grad understøttes i at sikre, at alle principper og begrundelser inddrages i afgørelsen
  - Der vil fremadrettet særligt være fokus på, at det fremgår tydeligere af afgørelserne, hvilke oplysninger, der er fremkommet under partshøringen af forældrene, og at det ligeledes fremgår tydeligere, hvilke oplysninger, der ikke er lagt vægt på i afgørelsen.
  Ud over ovennævnte ændringer i behandlingen af sagerne er der i Børn og Unge indført et nyt og skærpet ledelsestilsyn, hvor et større antal sager gennemgås. Som et led i det nye tilsynskoncept er der også udviklet et særskilt skema, der sætter fokus på sagsbehandlingen i sager om henholdsvis merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Tilsynet skal sikre, at afgørelsespraksis bliver monitoreret tæt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 101

  Anbefales.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 102 Orientering om betydning af nationale politiske aftaler om at modvirke parallelsamfund

  Redegoerelse_for_betydning_af_indgaaede_politiske_aftaler_om_at_modvirke_parallelsamfund.pdf

  Pkt. 102

  Orientering om betydning af nationale politiske aftaler om at modvirke parallelsamfund

  Sagsnr. 307636 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. juni 2018, at der skulle udarbejdes en redegørelse om betydningen for Roskilde Kommune af de politiske aftaler, der nationalt er indgået for at modvirke parallelsamfund. Der er endnu ikke vedtaget ny lovgivning som følge af aftalerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I maj 2018 blev der indgået en række politiske aftaler om at modvirke parallelsamfund, hvoraf flere har betydning for dagtilbuds- og skoleområdet. På baggrund af disse aftaler bad Skole- og Børneudvalget den 12. juni 2018 om en redegørelse med svar på en række spørgsmål vedrørende aftalernes konsekvenser for Roskilde Kommune.
  Redegørelsen, som fremgår af bilag, omfatter delaftalerne på dagtilbuds- og skoleområdet, samt kommunens anvendelse af de nuværende muligheder i dagtilbudsloven og folkeskoleloven for fordeling af tosprogede børn og elever.
  Flere af aftalerne har alene betydning for børn og unge, der bor i et boligområde, der er på den nationale liste over udsatte boligområder, der offentliggøres årligt den 1. december. I Roskilde Kommune er boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken aktuelt på infrastrukturlisten som ”et udsat boligområde”.
  De spørgsmål udvalget har bedt om svar på, fremgår alle af redegørelsen. Det kan nævnes, at der særligt vil være behov for en ændring af praksis i Roskilde Kommune i forhold til aftalen om at 1 årige, der ikke allerede er i dagtilbud, skal have et obligatorisk læringstilbud; aftalen om at der skal være en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i dagtilbuddene, og aftalen om et styrket forældreansvar, ved at der skal være mulighed for at fratage forældrene børnechecken, såfremt deres barn har for højt ulovligt fravær i skolen.

  Økonomi

  Sagen har inden budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører betydning af aftaler, der endnu ikke er omsat til lovgivning.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 102

  Udvalget beder forvaltningen om at vende tilbage med konsekvenser for Roskilde Kommune, når lovgivningen er endelig vedtaget.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 103 Orientering om vikarer på skoleområdet

  Bilag_-_Redegoerelse_om_brugen_af_vikarer_i_folkeskolerne.pdf

  Pkt. 103

  Orientering om vikarer på skoleområdet

  Sagsnr. 308336 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. juni 2018 at der skulle udarbejdes en redegørelse om brugen af vikarer i folkeskolen. Redegørelsen belyser brugen af vikarer i skoleåret 2017/2018, modeller for nedbringelse af vikarforbruget, samt hvordan skolerne arbejder med at kvalificere vikarer til opgaverne i skolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Redegørelsen, som fremgår af bilag, viser, at folkeskolerne i Roskilde Kommune i skoleåret 2017/2018 har brugt vikarer uden en læreruddannelse svarende til i alt 51,8 årsværk, og at der er brugt vikarer med en læreruddannelse svarende til i alt 10 årsværk i skoleåret 2017/2018. Der er, udover vikarerne, i alt ca. 800 lærere ansat på skoleområdet i Roskilde Kommune, opgjort i årsværk.
  Vikarer anvendes til at dække planlagt og akut fravær. Der er tale om planlagt fravær i forbindelse med kurser, barsel, ferie, jobskifte og lignende. Akut fravær er særligt i forbindelse med sygdom. Med ændringerne i folkeskoleloven aflyses der stort set ikke længere nogle timer, men anvendes vikardækning så alle timer gennemføres.
  Skolerne har forskellige muligheder og erfaringer med at dække fraværstimer ind med fastansatte medarbejdere. Forvaltningen er opmærksom på, at der er forskelle mellem skolernes forbrug af vikarer uden læreruddannelse, og at der generelt er grundlag for at øge fokus på planlægning i forbindelse med fravær.
  Forvaltningen kan pege på tre modeller eller forslag til at nedbringe vikarforbruget.
  Den ene model er at fortsætte de initiativer, der er taget for at nedbringe sygefraværet. Det handler fx om en systematisk ledelsesmæssig opfølgning på sygefravær, herunder en dialog på den enkelte arbejdsplads om, hvad der skal til for at forebygge sygefravær.
  En anden model særligt målrettet de større skoler, hvor der er flere medarbejderressourcer, er at udbrede erfaringer med, at fravær dækkes af lærerteams, hvor der fx sker ombrydning af en lærers skema for at kunne overtage andre timer i forbindelse med en kollegas fravær.
  En tredje model er at der arbejdes med metoder for skolerne til at kunne anvende personaleressourcerne optimalt i forhold til planlagt fravær i løbet af et skoleår.
  Skole- og Børneudvalget har ønsket en angivelse af, hvorvidt vikarer, timeansatte og fastansatte lærere opfylder folkeskolens kvalifikationskrav. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at opgøre om de 51,8 (årsværk) uuddannede vikarer opfylder kvalifikationskravene.
  Det er den enkelte skole, der fastsætter rammer for og arbejder med kvalificering af de vikarer de bruger. Flere skoler afholder introduktionsmøder for vikarer og har introduktionsmateriale. Der bliver også i forskelligt omfang anvendt sidemandsoplæring og forskellige former for sparring og feedback.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 103

  Godkendt. Udvalget beder forvaltningen om at arbejde videre med de modeller, der peges på i sagsfremstillingen. Udvalget får en orientering om udvikling i vikarforbruget om et år.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 104 Orientering om klager vedrørende mobning

  Pkt. 104

  Orientering om klager vedrørende mobning

  Sagsnr. 295697 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. oktober 2017, at der årligt skal behandles en sag om antallet af klager vedrørende mobning. Udvalget besluttede samtidig at delegere kompetence til behandling af klager til formanden for udvalget. Der har ikke været nogen klager vedrørende mobning for skoleåret 2017/18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med virkning fra den 1. august 2017 skete der en ændring i Undervisningsmiljøloven og Folkeskoleloven, således at alle skoler skal have en antimobbestrategi, der indeholder en strategi mod digital mobning, samt mulighed for klageadgang til kommunalbestyrelsen i forbindelse med mobning, ligesom der frem til 2022 etableres en statslig klageinstans mod mobning.

  Alle folkeskoler i Roskilde Kommune ajourførte deres antimobbestrategier i forbindelse med lovændringen, og sikrede at de levede op til de nye krav. Forvaltningen har udarbejdet vejledning og materialer til brug for en eventuel klageproces. Retningslinjer m.m. fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) konsulteres løbende for at sikre overensstemmelse mellem DCUM’s og Roskilde Kommunes strategier og processer. DCUM står endvidere for den statslige klageinstans.

  Da Skole- og Børneudvalget behandlede lovændringen på mødet den 3. oktober 2017, besluttede udvalget, at delegere kompetencen til behandling af klager vedrørende mobning til formanden for Skole- og Børneudvalget.

  Der er ikke indkommet klager til kommunalbestyrelsen vedrørende mobning i opgørelsesperioden skoleåret 2017/18. Forvaltningen har været i dialog med nogle få forældre, der ønskede sparring og rådgivning omkring situationer i deres barns skole. Det har ikke ført til nogle klager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 104

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 105 Orientering om kommende større sager - september 2018

  Pkt. 105

  Orientering om kommende større sager - september 2018

  Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Temadrøftelse SSP samarbejde
  2. Behovsanalyse specialområdet 0-6 år
  3. Samarbejde SFO, klubber og foreninger
  4. Status på elever der ikke fik 02 ved både matematik og dansk
  5. Status på tidlig indsats
  6. Udmøntning af budget 2019

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Børnehaveklasser skoleåret 2019-2020
  2. Kvalitetsrapport 2017-2018 på skoleområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 105

  Godkendt.
  Det præciseres, at ressourcemodel på skoleområdet også er en af de kommende større sager.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 106 Orientering om nøgletal for Skole og Børn

  Kapacitet_fra_Pladsanvisningen.pdf Daekningsgrad_SFO_august.pdf Daekningsgrad_Dagtilbud_August.pdf Daekningsgrad_KLUB.pdf Bilag_om_Vor_Frue_pasningsdistrikt_NY.pdf 3_KLUB_Udvikling_i_antal_indmeldte_boern_i_klub_fordelt_paa_klassetrin.pdf 1_Grafer_over_Udvikling_i_antal_ledige_pladser.pdf

  Pkt. 106

  Orientering om nøgletal for Skole og Børn

  Sagsnr. 302028 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal på udvalgets område, der vedrører kapacitet på dagtilbudsområdet og antal indmeldte elever i henholdsvis SFO og klub. Disse nøgletal er samlet i denne sag og giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune, og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af henholdsvis indmeldte børn og ledige pladser i hvert distrikt. For de pasningsdistrikter, hvor der aktuelt er en merindskrivning på mere end 5 børn fremgår af bilag. Her vises det seneste års udvikling i antallet af ledige pladser fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er i alle pasningsdistrikter aktuelt ledige børnehavepladser, mens vuggestuepladser i alle pasningsdistrikter på nær ét er fyldt op. Fleksibilitet mellem pladser til de 0-2årige og 3-5årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. august 2018 at følge udviklingen i Vor Frue pasningsdistrikt tæt, og de aktuelle tal for distriktet er derfor vedlagt i bilag. Det fremgår, at familier i Vor Frue ofte søger andre pasningsdistrikter i Roskilde Kommune.
  Pr. 1. august 2018 er der indskrevet 3.699 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. august 2017 indskrevet 3.735 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. august 2018 i alt 671 ledige pladser i dagtilbud.

  SFO og klub

  Af bilag fremgår en geografisk oversigt med skoledistrikterne, som viser andelen af elever der pr. 1. august 2018 går i henholdsvis SFO og klub. For SFO er andelen beregnet ud fra det antal elever, der går i distriktsskolen og som er tilmeldt en SFO. Pr. 1. august 2018 er der ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne elever, der er tilmeldt i SFO.
  I august 2018 er der indskrevet 3.841 børn i klub. Det svarer til, at der gennemsnitligt er 73,7 pct. af børn i aldersgruppen der er tilmeldt i klub. Andelen er beregnet ud fra det antal elever, der er bosiddende i skoledistriktet og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 106

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 107 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2018.pdf

  Pkt. 107

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Sagsnr. 301070 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 fremlægges til orientering

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring på 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Forbedringen består af:
  ̵ Forbedring på 0,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet som skyldes små justeringer i de forventede aktivitetstal i børnehaver og vuggestuer for 2018.
  ̵ Forbedring på 3,4 mio. kr. på skoleområdet som særligt skyldes mindreudgifter vedr. rengøring på skolerne, og justeringer af de forventede aktivitetstal i klubberne.
  ̵ Forværring på 2,0 mio. kr. på specialskoler som skyldes øget forbrug til personale i 2018.
  ̵ Forværring på 0,9 mio. kr. på fagområdet Børn og Unge. Forværringen er sammensat af tre dele. En forbedring på udgifter vedrørende anbringelser på 0,7 mio.kr. En forværring på 0,2 mio. kr., som vedrører en mindre justering i den forventede refusion for dyre enkeltsager. Samt en forværring på 1,4 mio. kr. som skyldes en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, og relaterer sig til stigningen i diagnoser på handicapområdet

  Merforbruget vedrørende skoleområdet og specialskoler finansieres af rammeoverførsler fra 2017. 7,3 mio.kr. af merforbruget på Børn og Unge, der ikke vedrører udgifter til uledsagede flygtningebørn, finansieres af rammeoverførsler fra 2017 på fagområdet.

  Der er et samlet mindreforbrug efter overførsler på Skole- og Børneudvalget, og derfor dækkes det resterende merforbrug på fagområdet Børn og Unge, der ikke vedrører udgifter til uledsagede flygtningebørn, af de andre fagområder under udvalget. Der er altså ikke et bevillingsmæssigt ufinansieret forbrug på Skole- og Børneudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 107

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

 • Pkt. 108 Eventuelt

  Pkt. 108

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 108

  - Studietur for Skole- og Børneudvalget

  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.