You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 4, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 139 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 139

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 139

  Der var udsendt en tillægsdagsorden, som blev optaget på dagsordenen, der herefter blev godkendt.

 • Pkt. 140 Politikker på Skole- og Børneudvalgets område

  Pkt. 140

  Politikker på Skole- og Børneudvalgets område

  Sagsnr. 312478 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af Serviceloven, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Ud over den sammenhængende børnepolitik er der i dag i Roskilde Kommune 3 andre politikker på Skole- og Børneudvalgets område og derudover yderligere 3 politikker med mål i forhold til børn og unge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter mulighederne for en forenkling af antallet af politikker og mål på området, samt proces og form for udarbejdelse af en børne- og ungepolitik.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet en model for politikudvikling i Roskilde Kommune, som betyder, at en politik skal tage udgangspunkt i en vision for området og munde ud i klare, målbare mål, som sætter retningen for den ønskede udvikling i byrådsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget tager de første drøftelser om proces for udvikling af en børne- og ungepolitik på udvalgets område. En børne- og ungepolitik kan fx indeholde vision og konkrete mål, der gælder for alle børn og unge i Roskilde Kommune, og som dermed vil have betydning for både dagtilbud, skole og klub samt det specialiserede socialområde. På den måde kan politikken opfylde kravene i Serviceloven.
  Formålet med en børne- og ungepolitik skal være, at den bliver et strategisk redskab for udvikling af alle dele af Skole- og Børneudvalgets område, og bidrager til at sikre en sammenhæng på tværs af opgaveområder.
  Selve formuleringen af en børne- og ungepolitik kan ske ved dialog mellem udvalget og forældre og bestyrelser samt medarbejdere på områderne om de mål og målsætninger, der skal indgå i politikken. Der kan planlægges dialogmøder i foråret 2019 om børne- og ungepolitik.
  Forvaltningen vil i mødet præsentere udvalget for forslag til indsatsområder, der kan indgå i en børne- og ungepolitik og forslag til procesplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Det er en del af modellen for politikudvikling, at mål og indsatsområder skal kunne gennemføres inden for det afsatte budget.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 140

  Drøftet.

 • Pkt. 141 Dialogfora på Skole- og Børns område

  Pkt. 141

  Dialogfora på Skole og Børns område

  Sagsnr. 300747 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget holder hvert år dialogmøder med forældrerepræsentanter fra dagtilbud, skole, SFO og Klub. Strukturen for disse møder har ændret sig over tid. Udvalget besluttede den 4. oktober 2016 at følge op på strukturen for dialogfora i 2. halvår af 2018 og skal med denne sag tage stilling til om den nuværende struktur for dialogfora skal fortsætte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der fortsat er to dialogfora, et for dagtilbud og et for skole/SFO/klub,
  2. der holdes to møder i hvert dialogforum årligt, hvor budgetdrøftelser indgår i det møde, der holdes første halvår, og
  3. datoer for dialogfora i 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med dialogfora er, at de skal fungere som ramme for direkte dialog mellem forældre og Skole- og Børneudvalget. Hvert dialogforum består af forældrerepræsentanter fra bestyrelserne, ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt medlemmer af Skole- og Børneudvalget.
  Siden 2016 har der været to dialogfora, et for dagtilbud, og et for skole, SFO og klub. Skole/SFO/klubforum opfylder kravet i folkeskolelovens § 46 a om et fælles rådgivende organ.
  Program for møderne bliver udarbejdet i samarbejde mellem Skole- og Børneudvalgets formand og forældrerepræsentanter fra det enkelte dialogforum.
  Der har igennem årene været afprøvet forskellige mødeformer i de enkelte dialogfora med det formål, at få mange forældre til at møde frem og for at få nogle meningsgivende dialoger mellem forældre og udvalgsmedlemmer.
  Ved de to møder, der blev holdt i foråret 2018 var der til dagtilbudsforum den 18. april 2018 18 tilmeldte forældre, mens der til Skole/SFO/klubforum den 16. maj 2018 var 15 tilmeldte forældre.
  Ved de to møder, der blev afholdt i oktober måned 2018 var der til dagtilbudsforum den 9. oktober 2018 22 tilmeldte forældre, mens der til Skole/SFO/klubforum den 25. oktober 2018 var 11 tilmeldte forældre.
  Forvaltningen foreslår følgende datoer i 2019:
  Dagtilbudsforum den 8. maj og den 31. oktober 2019
  Skole/SFO/klubforum den 22. maj og den 7. november 2019
  I forlængelse af anden sag på dagsordenen om politikker på Skole- og Børneudvalgets område foreslår forvaltningen, at dialogfora i foråret 2018 også inddrages ved formulering af en kommende politik for børn og unge.
  På baggrund af tilbagemeldinger fra forældrerepræsentanter vil program til de kommende møder blive udsendt i god tid inden selve mødet, så der er mulighed for forberedelse i bestyrelserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 141

  Godkendt.

 • Pkt. 142 Ændring af vedtægter for den selvejende institution Børnehuset Hobbitten

  Vedtaegt_For_boernehuset_Hobbitten.pdf

  Pkt. 142

  Ændring af vedtægt for den selvejende institution Børnehuset Hobbitten

  Sagsnr. 312876 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som det fremgik af sag om reviderede styrelsesvedtægter som Skole- og Børneudvalget behandlede den 14. august 2018, skal Roskilde Kommune sikre sig, at de selvejende institutioner har en vedtægt, der er i overensstemmelse med den nye dagtilbudslov. På baggrund af ændringerne i den nye dagtilbudslov har den selvejende institution Børnehuset Hobbitten fremsendt ny vedtægt til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægten for den selvejende institution Børnehuset Hobbitten godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Børnehuset Hobbitten er reguleret af vedtægten for institutionen. Når der sker ændringer i vedtægten, skal de ændrede vedtægter godkendes af kommunen. På baggrund af ændringerne i den nye dagtilbudslov, som indebærer, at forældrebestyrelsernes minimumskompetencer udvides, har den selvejende institution Børnehuset Hobbitten fremsendt ny vedtægt til godkendelse.
  Det drejer sig om ændringer i § 5 i vedtægten, hvor stk. 2, 3, 4 og 5 vedrørende forældrebestyrelsens kompetencer er tilføjet. Af den nye vedtægt fremgår det således, at forældrebestyrelsen også skal fastsætte principper for institutionens arbejde og for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem samt inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan og i institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
  Den nye vedtægt fremgår af bilag

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 142

  Godkendt.

 • Pkt. 143 Reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde - efter høring

  Retningslinjer_for_tildeling_af_pladser_til_boern_i_dagtilbud_i_Roskilde_Kommune.pdf Sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_for_den_kommunale_dagpleje.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Syd.pdf Hoeringssvar_bestyrelsen_omraade_Vest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Midtoest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Oest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_i_Omraade_Nordoest.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_Omraade_Nord.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_for_den_selvejende_institution_Dyssegaarden.pdf

  Pkt. 143

  Reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde - efter høring

  Sagsnr. 310265 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. november 2018 at sende forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune i høring hos forældrebestyrelsen for dagplejen, områdeforældrebestyrelserne og bestyrelserne for de selvejende institutioner. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune godkendes med virkning fra 1. januar 2019, og
  2. alle børnehuse betragtes som én enhed i forhold til anvisning af plads, således at der fra den 1. januar 2019 også vil være fælles anvisning af plads til Børnehuset Reden og Børnehuset Freja

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om ændring af dagtilbudsloven, som indebærer, at forældrenes mulighed for at få plads i det dagtilbud, de ønsker, forbedres. Lovændringen indebærer blandt andet, at forældrene skal have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste blandt alle dagtilbud i kommunen, herunder i konkrete enheder i daginstitutioner og i konkrete dagplejehjem. Lovændringen indebærer også, at ventelister til en plads i dagtilbud fremover skal administreres efter anciennitet i forhold til opskrivningstidspunkt, således at en plads skal tildeles de forældre, som har været skrevet op på ventelisten i længst tid.
  Forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune har været i høring hos forældrebestyrelsen for dagplejen, områdeforældrebestyrelserne og bestyrelserne for de selvejende institutioner i perioden den 7. november til den 27. november 2018. Af bilag fremgår det endelige forslag til retningslinjer for tildeling af pladser, der er redigeret efter høringsperioden.
  Der er indkommet otte høringssvar. Heraf er et fra bestyrelsen i dagplejen, seks fra områdebestyrelserne og et fra bestyrelsen for den selvejende institution Dyssegården. Af bilag fremgår alle høringssvar samt et sammendrag af de høringsberettigedes svar.
  I fire af høringssvarene udtrykker bestyrelserne bekymring i forhold til at barnet skal skrives op inden for de første otte uger, for at barnets fødselsdato anses som anciennitets dato. Forvaltningen indstiller, at fastholde de otte uger for at forældrene dels har tid efter fødslen samtidig med, at ventelisterne bliver mere gennemskuelige for forældrene inden den enkeltes pasningsgaranti træder i kraft fra 26 uger efter fødslen.
  Når retningslinjerne for tildeling af pladser til de 0-6 årige i dagtilbud er endelig vedtaget, vil der blive udarbejdet informationsmateriale til forældrene, som også sundhedsplejen vil dele ud på hjemmebesøg m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. For de opgaver, blandt andet ændring af IT-løsning og administration af opskrivninger og overflytninger, der følger med lovændringen, er Roskilde Kommune kompenseret med lov- og cirkulæreprogrammet med 214.000 kr. i 2018 og 53.000 kr. i 2019 og hvert af årene frem.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 143

  Godkendt.

 • Pkt. 144 Justering af normeringen i Vindinge Børnehus

  Pkt. 144

  Justering af normeringen i Vindinge Børnehus

  Sagsnr. 303307 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. juni 2018, at udskyde behandling af ansøgning om nednormering af Børnehuset Vindinge til der er foretaget en nærmere gennemgang af de pædagogiske og fysiske rammers betydning for normeringen. På baggrund af gennemgangen foreslår forvaltningen, at der sker en justering af normeringen i Børnehuset Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at normeringen i Vindinge Børnehus pr. 1. januar 2019 fastsættes til 44 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Vindinge Børnehus er normeret til 39 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser. I forbindelse med at Vindinge Børnehus blev en kommunal institution, ansøgte bestyrelsen om ændring af normeringen i børnehuset til 44 vuggestuepladser og 78 børnehavepladser. Skole og Børneudvalget besluttede den 12 juni 2018, at udskyde behandlingen af ansøgningen om nednormering til ultimo 2018, så der kunne foretages en nærmere gennemgang af organiseringen af det pædagogiske arbejde og de fysiske rammers betydning for normeringen.
  En gennemgang af organiseringen af det pædagogiske arbejde og de fysiske rammers betydning for normeringen viser, at der er behov for at justere normeringen i Børnehuset således, at denne stemmer bedre overens med de pædagogiske og fysiske rammer i børnehuset, så der fortsat er høj kvalitet i børnehuset. Forvaltningen vurderer, at der inden for de givne rammer er mulighed for at have 44 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. Forvaltningen foreslår derfor, at normeringen i Vindinge Børnehus fastsættes til 44 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser pr. 1. januar 2019.
  Justeringen af normeringen indebærer, at der bliver flere vuggestuepladser og færre børnehavepladser i børnehuset. Pr. 1. november 2018 er der indskrevet 37 vuggestuebørn og 67 børnehavebørn i børnehuset. Prognoserne viser, at der i årene frem vil være behov for flere 0-2 års pladser og færre 3-5 års pladser i pasningsdistriktet Vindinge, behovet vil i de kommende år kunne rummes inden for den nye normering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 144

  Godkendt.

 • Pkt. 145 Ansøgning om sammenlægning af de selvejende institutioner Børnehuset Kastanjen og Børnehaven Solsikken

  Ansoegning_om_sammenlaegning_af_Boernehuset_Kastanjen_og_Boernehaven_Solsikken.pdf Oversigt_over_placeringen_af_Boernehuset_Kastanjen_og_Boernehaven_Solsikken.pdf Vedtaegt_for_den_selvejende_institution_Boernehuset_Solsikken.pdf

  Pkt. 145

  Ansøgning om sammenlægning af de selvejende institutioner Børnehuset Kastanjen og Børnehaven Solsikken

  Sagsnr. 312570 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  De selvejende institutioner Børnehuset Kastanjen og Børnehaven Solsikken har ansøgt om at blive sammenlagt til én selvejende institution med virkning fra den 1. januar 2019. De selvejende institutioner er beliggende i hvert sit lejemål i henholdsvis Ringparken 3 og Astersvej 25 med en afstand på ca. 1,2 km.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ansøgningen fra Børnehuset Kastanjen og Børnehaven Solsikken imødekommes, således at de to selvejende institutioner sammenlægges til én selvejende institution med virkning fra den 1. januar 2019,
  2. den nye selvejende institution bliver ét børnehus med fælles indskrivning og med en normering på 34 vuggestuepladser og 52 børnehavepladser,
  3. der udarbejdes en ny driftsoverenskomst mellem den nye selvejende institution og Roskilde Kommune på vilkår om, at driftsoverenskomsten er gældende frem til etableringen af et kommunalt dagtilbud i Ringparken. Herefter gælder driftsoverenskomsten alene for Børnehaven Solsikken,
  4. vedtægten for den nye selvejende institution godkendes, og
  5. den årlige mindreudgift på ca. 400.000 kr. indgår som produktivitetsforbedring på udvalgets område fra 2019 og frem.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelserne for de selvejende institutioner Børnehuset Kastanjen og Børnehaven Solsikken har ansøgt om sammenlægning af de to selvejende institutioner til én ny selvejende institution, således at den nye selvejende institution fortsat er beliggende på hver sin matrikel i de to nuværende lejemål i Ringparken og Astersvej. Bestyrelserne ønsker, at sammenlægningen får virkning fra den 1. januar 2019. Ansøgning samt kort over institutionernes placering fremgår af bilag.
  Bestyrelserne ønsker, at normeringen for den nye selvejende institution fastsættes til 34 vuggestuepladser og 52 børnehavepladser. Dette indebærer, at der i forhold til den nuværende normering vil blive fire vuggestuepladser mere og seks færre børnehavepladser. Skole - og Børneudvalget besluttede den 8. maj 2018 efter ansøgning fra Børnehaven Solsikken, at etablere 12 vuggestuepladser i Solsikken ved at ledige børnehavepladser omdannes til vuggestuepladser. På grund af ønsket om sammenlægning er vuggestuepladserne i Solsikken endnu ikke etableret. I forbindelse med sammenlægningen ønsker bestyrelserne, at vuggestuepladserne i stedet etableres i Børnehuset Kastanjen, således at alle vuggestuepladserne er samlet et sted. Udgifterne til etablering af vuggestuepladserne i Kastanjen kan afholdes inden for den ramme, der er afsat til etablering af vuggestuepladser i Solsikken.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. august 2018, at der igangsættes en proces for at etablere et kommunalt drevet dagtilbud i Ringparken ved at den kommunale institution Børnehuset Spirrevippen og den selvejende institution Børnehuset Kastanjen lægges sammen, hvorved driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehuset Kastanjen opsiges. Etablering af denne institution sker i forbindelse med, at Ringparken er købt af en privat udvikler. Det er endnu uafklaret, hvornår et nyt dagtilbud vil stå klart, men det forventes tidligst at være om to år. Bestyrelserne for de selvejende institutioner er orienteret om, at planerne for Ringparken vil få betydning for den nye sammenlagte selvejende institution, og har oplyst, at den nuværende Solsikken i tilfælde heraf kan drives videre som selvejende institution med en normering på 44 børnehavepladser.
  Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at der udarbejdes en ny driftsoverenskomst for den nye selvejende institution efter de gældende standarder for udarbejdelse af driftsoverenskomster mellem Roskilde Kommune og selvejende institutioner på vilkår om, at driftsoverenskomsten er gældende frem til etableringen af et kommunalt dagtilbud i Ringparken. Herefter gælder driftsoverenskomsten alene for Børnehaven Solsikken. Af den ny driftsoverenskomst vil vilkårene for dette være nærmere beskrevet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018
  Ved sammenlægning til én selvejende institution vil det fremtidige budget følge Roskilde Kommunes budgettildeling for én institution med én ledertildeling, der vil herved være en årlig mindre udgift på ca. 400.000 kr., som forvaltningen indstiller indgår som produktivitetsforbedring fra 2019 og frem på udvalgtes område.
  Begge institutioner forventes, at have et mindreforbrug, der ligger inden for deres overførselsadgang i forbindelse med rammeoverførslen.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 145

  Ad 1-3.: Godkendt.
  Ad 4.: Godkendelse af vedtægter udsættes, da udvalget har bemærkninger til §7 stk 1 vedrørende forældres valgbarhed og til §16 stk. 2 vedrørende anvendelse af formue ved institutionens nedlæggelse samt til institutionens fremtidige navn.
  Ad 5.: Godkendt.

 • Pkt. 146 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Revideret_strategi_for_skolerenovering_november_2018.pdf Oversigt_over_skoler_uden_ventilation.pdf

  Pkt. 146

  Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Der gives en status på renoveringerne, og Skole- og Børneudvalget skal behandle forslag til den videre rækkefølge i skolerenoveringerne i 2019 og årene frem. Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr., der er afsat i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anvendelsen af midler til skolerenovering i 2019 og årene frem godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering, herunder øvrige læringsmiljøer og ventilation.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering, og Skole- og Børneudvalget har siden årligt i december besluttet anvendelse af midlerne i den strategiske skolerenovering for det kommende år og årene frem.
  Ifølge strategi for skolerenovering, der fremgår af bilag, er der afsat 10 mio. kr. årligt frem til 2025 til renovering af lokaler, der understøtter nye læringsmiljøer og fag som blandt andet håndværk og design samt musik og til at sikre ventilationsforhold på skolerne. Siden 2015 har Skole- og Børneudvalget prioriteret renovering af indeklimaforholdene, og den årlige bevilling er derfor anvendt på ventilationsanlæg.
  Status er, at der med skolerenoveringsstrategien er etableret ventilation på Hedegårdenes Skole, Lynghøjskolen, Vindinge Skole og senest på Peder Syv Skole. På de skoler er der i samme omgang foretaget de nødvendige renoveringer af klimaskærm, og der er indvendigt prioriteret renovering af lyd og lysforhold, der ligeledes understøtter optimale læringsmiljøer. Med anden sag på dagsordenen aflægges anlægsregnskab for 2017. Anlægsregnskab for 2018 skal behandles i 2019.
  I 2019 planlægges renovering af ventilation på Himmelev Skole, hvor der også er givet et påbud fra Arbejdstilsynet. Forundersøgelserne er i gang, og der planlægges opstart af ombygningen i løbet af foråret. Der er herefter seks skoler, der ikke har ventilation. Oversigt over skoler uden ventilationsanlæg med forslag til prioritering af rækkefølge for etablering af ventilation fremgår af bilag. Der er tale om følgende skoler: Absalon, Tjørnegårdskolen, Dåstrup, Margretheskolen, Nordgårdsskolen og Vor Frue.
  Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 146

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales

 • Pkt. 147 Anlægsregnskab - Skolerenovering 2017

  Pkt. 147

  Anlægsregnskab - Skolerenovering 2017

  Sagsnr. 305767 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgettet afsættes der årligt 10 mio. kr. til skolerenovering. Bevillingen anvendes primært til etablering af ventilation, og de konkrete projekter projekteres og tilrettelægges med mest mulig hensyn til skoledriften. Det betyder, at etablering af ventilation primært foregår henover en sommerperiode.
  De respektive anlæg er projekteret og midlerne for 2017 er disponeret, dog er arbejdet først igangsat i 2018, senest ventilation på Peder Syv Skole, som også er afsluttet nu.
  Af anden sag på dagsordenen fremgår en status på skolerenoveringen i december 2018 med prioritering og frigivelse af skolerenoveringsmidlerne for 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Med denne sag aflægges regnskab for de 10 mio.kr., der blev frigivet i 2017 til skolerenovering sammen med 4,1 mio. kr. der var overført fra 2016 til 2017. Byrådet frigav således den 21. december 2016 i alt 14.133.027 kr. til skolerenovering 2017.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.557.298 kr. i 2017.
  Der er således en mindreudgift på 11.575.729 kr. i forhold til den samlede bevilling inkl. overførsler.
  Mindreudgiften på 11.575.729 kr. blev overført til anlægsbevillingen for skolerenovering 2018 og godkendt af Byrådet den 21. marts 2018 med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 147

  Anbefales.

 • Pkt. 148 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Henning og Camilla Vilby-Mokvist om skolevægring

  Pkt. 148

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Henning og Camilla Vilby-Mokvist om skolevægring

  Sagsnr. 313643 Skole- og Børneudvalget Åbent Åbent punkt

  Resume

  Jette Henning (A) og Camilla Vilby-Mokvist (A) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgtes dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Henning (A) og Camilla Vilby-Mokvist (A) har bedt om, at følgende optages på dagsordenen:
  ”Redegørelse om omfanget af skolevægring i Roskilde Kommune og fremtidige handlemuligheder:
  Skolevægring blandt børn og unge er et stigende problem i samfundet, som kan have store konsekvenser for de enkelte børn og unges trivsel, læring og udvikling. Skolevægring var også et centralt tema i forbindelse med et nyligt afholdt debatmøde om psykisk sundhed for børn i Roskilde arrangeret af Foreningen for børn med angst, ligesom det er en problemstilling, der har været drøftet i det lokale Beskæftigelsesråd. Socialdemokratiet foreslår derfor, at der udarbejdes en redegørelse til Skole- og Børneudvalget, som bl.a. belyser følgende:
  1) Hvad er omfanget af børn og unge, der af den ene eller anden årsag, ikke kan følge undervisningen på skolerne i kortere eller længere tid – med særlig fokus på skolevægring?
  2) Hvis omfanget ikke på nuværende tidspunkt opgøres, ønskes en beskrivelse af en ny procedure for, hvordan omfanget kan afdækkes.
  3) Hvad er årsagerne til skolevægring, og er der nogle børn og unge, der i særlig grad har risiko for at udvikle skolevægring?
  4) Hvilken undervisning og støtte tilbydes børnene og de unge, hvis de ikke er i stand til at møde fysisk op i skolen, og hvor lang tid går der før, de bliver opsøgt og tilbydes hjælp?
  5) Hvor mange forældre vælger selv at stå for undervisningen af deres barn med skolevægring?
  6) Hvor mange forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste i Roskilde Kommune som følge af, at deres børn har skolevægring?
  7) Forslag til, hvordan man tidligere kan støtte børn og deres forældre for at afhjælpe skolevægring, herunder akutte indsatser og tidligere afdækning af børns mistrivsel.
  Redegørelsen skal inddrage forskningsbaseret viden på området og munde ud i en handleplan for at forebygge og afhjælpe skolevægring i Roskilde Kommune.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 148

  Et enigt udvalg beder forvaltningen om en redegørelse, som kan behandles senest i april 2019.

 • Pkt. 149 Orientering om nøgletal for Skole og Børn

  Daekningsgrad_for_dagtilbud.pdf Udvikling_i_pasningsdistrikter_med_merindskrivning_over_fem_boern.pdf Oversigt_over_alle_indmeldte_i_dagtilbud.pdf Daekningsgrad_for_SFO.pdf Daekningsgrad_for_klub.pdf Udvikling_i_antal_af_indmeldte_i_klubber.pdf

  Pkt. 149

  Orientering om nøgletal for Skole og Børn

  Sagsnr. 302028 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal på udvalgets område. Det vedrører kapacitet på dagtilbudsområdet og antal indmeldte elever i henholdsvis SFO og klub. Disse nøgletal er samlet i denne sag og giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kapacitet dagtilbud

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af henholdsvis indmeldte børn og ledige pladser i hvert distrikt. De 5 pasningsdistrikter, hvor der aktuelt er en merindskrivning på mere end 5 børn fremgår af bilag. Her fremgår det seneste års udvikling i antallet af ledige pladser fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehave.
  Der er i alle pasningsdistrikter aktuelt ledige børnehavepladser, mens vuggestuepladser i alle pasningsdistrikter er fyldt op på nær i Viby/Dåstrups pasningsdistrikt. Fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2årige og 3-5årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Pr. 1. november 2018 er der indskrevet 3.973 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. november 2017 indskrevet 3.974 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. november 2018 i alt 402 ledige pladser i dagtilbud.

  Indmeldte elever i SFO og klub

  Af bilag fremgår en geografisk oversigt, som viser andelen af elever der pr. 1. november 2018 går i henholdsvis SFO og klub. For SFO er andelen beregnet ud fra det antal elever, der går i distriktsskolen og som er tilmeldt en SFO. Pr. 1. november 2018 er der ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne elever, der er tilmeldt i SFO.
  I november 2018 er der indskrevet 3.155 børn i klub. Det svarer til, at der gennemsnitligt er 69,6 pct. af børn i aldersgruppen der er tilmeldt i klub. Andelen er beregnet ud fra det antal elever, der er bosiddende i skoledistriktet og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 149

  Godkendt.

 • Pkt. 150 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2018_SBU.pdf

  Pkt. 150

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Sagsnr. 301070 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Samlet set har Skole- og Børneudvalget et merforbrug på 8,0 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Det samlede merforbrug består af et merforbrug på serviceudgifter på 8,8 mio. kr., et merforbrug på 3,1 mio. kr. på overførselsudgifter og et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på ikke-serviceudgifter.
  I forhold til seneste budgetopfølgning, som udvalget blev orienteret om den 2. oktober 2018, er forventningen til regnskabsresultatet en forbedring på 1,2 mio. kr.
  Det betyder, at der dermed forventes et samlet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. på udvalgets område i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget består af det oprindelige budget inklusive omplaceringer mellem udvalg og tillagt rammeoverførsler fra året før mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 150

  Godkendt.

 • Pkt. 151 Orientering om kommende større sager - december 2018

  Pkt. 151

  Orientering om kommende større sager - december 2018

  Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Strukturændringer på skoleområdet jf. budgetforlig 2019
  2. Ressourcemodel på skoleområdet
  3. Børnehaveklasser skoleåret 2019/2020
  4. Fremtidig model for sidste skoledag
  5. Min Uddannelse
  6. Konsekvenser for Roskilde Kommune af ny lovgivning for at modvirke parallelsamfund.
  7. Temadrøftelse om ungdomskriminalitet
  8. Orientering om aftale om erhvervsuddannelser
  9. Udvikling af indsats for psykisk syge unge
  10. Unge Byråd
  11. Udvikling af billig mad på skoler
  12. Samarbejde med KFUM om fodboldbørnehave
  13. Strategi for læringsmiljø i dagtilbud
  14. Etablering af dagtilbud ved Skademosegård
  15. Analyse af lokaler til kulturskolen i Jyllinge

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Etablering af børnehuset Fuglebakken
  2. Klub Engen
  3. Udvidelse af Boserupgård
  4. Bibliotekstilbud på skoler
  5. Rammer for dagtilbud

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 151

  Godkendt.

 • Pkt. 152 Eventuelt

  Pkt. 152

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 152

  Jyllinge Skole

 • Pkt. 153 Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Skitsering_af_en_samlet_kommunal_ungeindsats.pdf

  Pkt. 153

  Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Sagsnr. 290007 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Økonomiudvalget besluttede den 28. november 2018 at sende sagen om fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning til behandling i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, at UU hjemtages og at der i organiseringen af den nye ungeindsats sker en inddragelse af Lejre Kommune og ungdomsuddannelserne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen frem mod en endelig beslutning om hjemtagelse af opgaverne i UU godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  De opgaver, der hidtil har været varetaget i Ungdommens Uddannelsesvejledning, har en tæt sammenhæng til opgaver, der også varetages andre steder i den kommunale forvaltning med henblik på at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Med den nationale reformaftale ”Bedre veje til uddannelse og job” stilles der en række nye krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats. Dette flugter med de mål, Roskilde Kommune har sat sig i forbindelse med den styrkede ungeindsats.
  Ved en hjemtagning af de opgaver, der i dag løses af Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre, kan der skabes en enstrenget sammenhængende indsats i det, der bliver den kommunale ungeindsats. En ungeindsats, hvor alle aktører arbejder for det overordnede mål om, at alle unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. Som det fremgår af bilag, er grovskitsen for en sammenhængende ungeindsats, hvor uddannelsesvejledere mv. også indgår, at der i kontakten med alle elever og unge mennesker er et fokus på at hjælpe den enkelte videre i uddannelse, og for dem, der skal videre i beskæftigelse, at de bliver fastholdt i beskæftigelse.
  En hjemtagning af de opgaver, der i dag varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre kræver, at der i december 2018 igangsættes en proces, hvor der tages kontakt til Lejre Kommune om den fremadrettede opgavevaretagelse og en eventuel deling af de ca. 25 årsværk, der er ansat i UU, inklusive administration og ledelse. I forlængelse heraf skal der også ske en involvering af MED-udvalg for de berørte medarbejdere. Ved hjemtagelse af opgaverne vil der ske en virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Endelig skal der i december 2018 være dialog med ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune om det fremtidige samarbejde.
  Såfremt processen godkendes, som den er beskrevet ovenfor, vil Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget få en sag til behandling i januar 2019 om endelig beslutning om hjemtagning af UU, inden sagen behandles i byrådet i januar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune finansierer i dag de udgifter, der er forbundet med de opgaver, der for Roskilde Kommune løses af UU.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 153

  Udvalget tog stilling til Jette Hennings habilitet ved behandling af punktet, og et enigt udvalg beslutter, at Jette Henning (A) er habil og kan deltage ved behandling af punktet.
  Henrik Stougaard (Ø) stiller følgende ændringsforslag "Sagen omhandler reelt spørgsmålet om den konkrete organisering af vores fremtidige ungeindsats. Hertil ønskes indledt en proces med tilvejebringelse af fyldestgørende beslutningsgrundlag for at der kan ske afklaring af ønsker og muligheder med henblik på politisk stillingtagen.
  Et centralt element heri er spørgsmålet om UU’s fremtid, og altså også spørgsmålet hvorvidt der eventuelt skal finde hjemtagning sted til en af de to involverede kommuner. Til det ønskede beslutningsgrundlag findes det blandt andet hensigtsmæssigt at alle relevante involverede parter får lejlighed til som minimum at ytre sig. De relevante parter omfatter blandt andre medarbejdere, brugere og uddannelsesinstitutioner, UU’s bestyrelse og ledelse. Den politiske afklaring findes mest hensigtsmæssigt at omfatte en dialog imellem Lejre kommunalbestyrelse og Roskilde byråd, og i sidstnævnte sammenhæng indgår naturligvis BSU og SBU.”
  For stemmer Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F)
  Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O)
  Derved bortfalder forslaget.
  Herefter fremsætter Jette Henning (A) følgende forslag: "Forvaltningens indstilling godkendes, dog således, at Skole- og Børneudvalget anbefaler,
  - at der i processen med inddragelse af Lejre Kommune også indgår en afdækning af mulighederne for et fremtidigt samarbejde om vejledningsindsatssen;
  - at budgettet til UU "indhegnes" ved en hjemtagelse;
  - at opgaverne, der i dag løses af UU placeres under Skole- og Børneudvalget, da indsatsen har et primært uddannelsesmæssigt sigte;
  - samt at de opgaver, der i dag løses af UU skal bevares som en sammenhængende indsats i den fremtidige organisering.
  Et enigt udvalg stemmer for forslaget.