You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 5, 2019 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 18 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 18

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 18

  Udvalget beslutter at pkt. 20, 21 og 33 tages af dagsordenen med henblik på at få en samlet sag om vinkler på Vor Frue i en ny sag til udvalgets møde den 5. marts 2019.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 19 Organisering af nye skoler i Viby og Jyllinge

  Ny_skolestruktur_i_Viby_skolebestyrelsernes_svar.pdf Ny_skolestruktur_i_Jyllinge_skolebestyrelsernes_svar.pdf

  Pkt. 19

  Organisering af nye skoler i Viby og Jyllinge

  Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 30. januar 2019 ændring af skolestruktur, og dermed etableres en ny skole i Viby og en ny skole i Jyllinge. I sagen foreslås organisering og navne for de to skoler på baggrund af fælles forslag fra skolebestyrelserne ved skolerne i Viby og skolerne i Jyllinge herom.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skolen i Viby får 0.–5. klasse på Peder Syv matrikel og 6.–9. klasse på Dåstrup matrikel,
  2. forslag til navn på skolen i Viby indstilles til Skole- og Børneudvalget efter konkurrence i byen afviklet af skolebestyrelserne,
  3. skolen i Jyllinge får 0. – 9. klasse på begge matrikler, og
  4. navn på skolen i Jyllinge bliver Nordskolen – Afdeling Baunehøj og Afdeling Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. januar 2019, at der fra skoleåret 2019/20 i henholdsvis Viby og Jyllinge bliver én skole med to matrikler, ét skoledistrikt og én skolebestyrelse. Af sagsfremstilling om ændring af skolestuktur som byrådet behandlede den 31. oktober 2018 fremgik, at bestyrelserne for de to skoler i Viby og de to skoler i Jyllinge skulle levere deres fælles bud på, hvilken model for organisering og hvilket navn, de ønsker for de kommende skoler. Bestyrelsernes svar fremgår af bilag.
  For skolen i Viby peger skolebestyrelserne på en løsning med 0. – 5. årgang på én matrikel og 6. – 9. årgang på én matrikel. Deres forslag beror på ønsket om at drive en attraktiv folkeskole, der er økonomisk bæredygtig og giver muligheder for stærke faglige miljøer. Bestyrelserne understreger samtidig, at det er en væsentlig forudsætning, at der afsættes penge til indfasningen af den nye organisering, og at den trafikale infrastruktur forbedres for at håndtere trafik i forbindelse med samling af indskoling på én matrikel.
  For skolen i Viby peger skolebestyrelserne ikke på hvilke årgange, der skal være på hvilke matrikler. Forvaltningen foreslår på baggrund af mulighederne i de eksisterende bygninger, at 0.-5. klasse skal være på Peder Syv matrikel og at 6.-9. klasse skal være på Dåstrup Matrikel. Peder Syv matrikel har flere klasselokaler end Dåstrup, og har de mest optimale lokaler til at skabe en attraktiv fælles indskoling og SFO, og til at kunne rumme den del af skolen, der har flest årgange. Forvaltningen har forelagt de to skolebestyrelser denne anvendelse af matriklerne. Der er ikke en entydig holdning fra de to bestyrelser, hvor særligt den ene bestyrelse ønsker en længere, involverende proces om anvendelse af de to matrikler.
  For skolen i Jyllinge peger skolebestyrelserne på en selvvalgt model med 0. – 9. klasse på begge matrikler. Deres forslag beror på en helhedsbetragtning for, hvordan der kan skabes tryghed for elever, medarbejdere og forældre til at etablere gode trivsels- og læringsmiljøer i den kommende tid. Det giver muligheden for, at den kommende ledelse og bestyrelse kan tilrettelægge en mere langsigtet proces omkring rammen og kursen for skolen på tværs af de to matrikler. Derfor foreslår forvaltningen, at der i begyndelsen etableres 0.-9. klasse på begge matrikler, men at skolens ledelse og bestyrelse skal arbejde frem mod en sammenhængende skole på tværs af de to matrikler.
  På baggrund af byrådets beslutning for de to skoler vil forvaltningen senere fremsætte en sag med de bygningsmæssige konsekvenser samt forslag til finansiering heraf, og en nærmere afklaring omkring de trafikale forhold ved skolen i Viby.
  Der vil blive holdt orienteringsmøder i Viby den 25. februar 2019 og i Jyllinge den 26. februar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 19

  Ad 1. - 4.: Anbefales.
  Jeppe Trolle tager forbehold for ad 1.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde ad 1-4 med henvisning til tidligere bemærkninger.

 • Pkt. 20 Vor Frue

  NEST_programmet.pdf Kapacitetsvurdering_af_dagtilbudsomraadet_i_Vor_Frue.pdf Kapacitetsvurdering_i_pasningsdistrikterne_Sydbyen_og_Midtvestbyen.pdf

  Pkt. 20

  Vor Frue

  Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 15. januar 2019, at der til byrådets behandling af sag om skolestruktur den 30. januar 2019 udarbejdes to supplerende notater til indstillingspunkt vedrørende strukturændring for Vor Frue Skole. Det blev samtidig besluttet, at Skole- og Børneudvalget drøfter notaterne ved møde den 30. januar 2019 inden byrådets møde samme dag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 15. januar 2019 sag om ændring af skolestruktur, som skal endelig besluttes af byrådet den 30. januar 2019.
  Udvalget besluttede, i forhold til indstilling om at Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020, at ”bede om to notater, der henholdsvis a) beskriver erfaringerne med NEST-konceptet i Roskilde Kommune og hvilken målgruppe, et NEST-tilbud på Vor Frue Skole ville være relevant for og b) belyser mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet ved etablering af en kommunal daginstitution på Vor Frue Skole som del af en landsbyordning (folkeskolelovens § 24a). Notaterne skal foreligge til et ekstraordinært udvalgsmøde i SBU den 30. januar 2019 kl. 16, inden behandlingen af sagen i byrådet den 30. januar 2019”.
  De to notater fremgår af bilag til denne sag, ligesom de fremgår af bilag til den sag, der er på byrådets dagsorden den 30. januar 2019 om Ændring af skolestruktur.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 30-01-2019, pkt. 16

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomi ift. NEST
  I forhold til notatet om NEST-programmet, der beskriver erfaringerne med NEST-konceptet i Roskilde Kommune og hvilken målgruppe et NEST-tilbud på Vor Frue Skole ville være relevant for, har forvaltningen undersøgt mulighederne for at beregne de økonomiske konsekvenser ved etablering af NEST-klasser på Vor Frue Skole.
  Som det fremgår af notatet er der i Danmark erfaringer med NEST-klasser på en skole i Århus Kommune. Tryg-fonden har foretaget evaluering af det første skoleår med NEST-klasser på Katrinebjergskolen i Århus, men der foreligger ikke oplysninger om økonomiske konsekvenser. Forvaltningen har været i kontakt med Århus Kommune, der oplyser, at NEST gerne på lang sigt skal kunne drives inden for samme økonomi som øvrige specialklasser, men at der i etableringsfasen er særlige udgifter til læringsmiljøer og kompetenceudvikling. For at opnå de ønskede resultater med NEST forudsætter det, som det fremgår af notatet, at klasserne etableres på en skole med 0.-9. klasse og flere spor pr. årgang. Århus Kommune forventer i den direkte undervisningsudgift, at udgiften pr. elev i NEST-klasse fra 0.-5. klassetrin er mellem ca. 60.000 kr. – 150.000 kr. højere om året end den udgift Århus Kommune har til en plads i en anden specialklasse, og at de fra 6.-10. klassetrin ligger på samme udgiftsniveau. Det skal bemærkes, at udgifterne til specialklasser ikke er ens i Århus og Roskilde Kommune, og Roskilde Kommune har en egen organisering ift. specialområdet. Det vil derfor kræve en nærmere analyse af hele specialområdet at klarlægge de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af en specialklasserække i NEST.
  Forvaltningen vurderer, at det vil kræve, at Vor Frue bliver en skole fra 0.-9. klasse og får flere spor pr. årgang for at have de rette forudsætninger for at kunne etablere NEST-klasser. Det grundlag er ikke til stede i skolens distrikt.
  Økonomi dagtilbudsområdet i Vor Frue
  I forhold til notatet om kapacitetsvurdering af dagtilbudsområdet i Vor Frue, der belyser mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet ved etablering af en kommunal daginstitution på Vor Frue Skole som del af en landsbyordning, har forvaltningen undersøgt mulighederne for at beregne de økonomiske konsekvenser ved en udvidelse af kapaciteten.
  Som det fremgår af notatet er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at udvide kapaciteten i et omfang, der er stort nok til at etablere et nyt dagtilbud. En beregning af de økonomiske konsekvenser for at anlægge dagtilbud i den del af skolen, der i dag er opført til skoledrift/SFO kræver en nærmere gennemgang af lokalerne for at vurdere, hvilke bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige krav, der vil være til at drive dagtilbud i lokalerne. Udgifterne vil også afhænge af, hvor mange pladser der skal etableres og om pladserne er både vuggestue og børnehavepladser. Der vil være anlægsudgifter til etablering af blandt andet puslerum og liggehal til vuggestuebørn, indhegning af institutionen og legeplads til de yngre børn. Der vil også være krav til egnet belysning, sikkerhedsbelysning, akustik og mekanisk ventilation, hvilket er andre krav for dagtilbud end for skoler/SFO. Disse anlægsmæssige udgifter kræver en nærmere gennemgang af de nuværende lokaler.
  Driften af et dagtilbud som del af en landsbyordning vil medføre, at lederen af skolen også er leder af dagtilbuddet, hvorved der ikke er ekstra driftsudgifter til ledelse. Der vil være nogle grundudgifter for at sikre medarbejdere i den fulde åbningstid, og en beregning af det kræver beslutning om antallet af pladser. Som det fremgår af notatet er de mindste dagtilbud i Roskilde Kommune aktuelt børnehaverne Fuglebakken og Jættestuen med henholdsvis 22 og 24 børnehavepladser, der med budget 2019 er besluttet samlet i børnehuset Fuglebakken. Ressourcestyringen på dagtilbudsområdet er derudover reguleret af ”pengene følger barnet”, hvorved den enkelte institution får tildelt økonomi i forhold til, hvor mange børn der faktisk er indmeldt i institutionen.
  Af bilag fremgår tillige notat med kapacitetsvurdering i pasningsdistrikterne Sydbyen og Midtvestbyen, som støder op til Vor Frue pasningsdistrikt.
  Forvaltningen vil give en mundtlig orientering om betydningen for Vor Frue af den aftale på skoleområdet, der r indgået i folketinget den 30. januar 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 20

  Udgår.

 • Pkt. 21 Organisering af Vor Frue Skole

  Tilbagemelding_Spiloppen.pdf

  Pkt. 21

  Organisering af Vor Frue Skole

  Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 30. januar 2019 ændring af skolestruktur, hvor Vor Frue Skole fra skoleåret 2019/2020 er en indskolingsskole for 0.-3. klasse. Det skal afklares, hvorvidt der skal arbejdes videre med rammerne omkring Vor Frue Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge ændringen af skolestruktur bliver Vor Frue Skole omdannet til en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020.
  På baggrund af budgetforligsteksten, der følger byrådets vedtagelse af budget 2019, har forvaltningen holdt dialogmøder med repræsentanter for bestyrelserne for den selvejende institution Spiloppen og Vor Frue Skole. Her blev forskellige muligheder for at børnehuset Spiloppen flytter ind på Vor Frue Skole drøftet, ligesom muligheden for at etablere fælles ledelse af skole og dagtilbud blev drøftet.
  Spiloppens bestyrelse har meddelt forvaltningen, at de ikke ønsker at blive kommunaliseret. Dermed kan der ikke blive fælles ledelse med Vor Frue Skole. Bestyrelsen har også meddelt, at de ikke ønsker at drive hele eller dele af den selvejende institution på den nuværende skoles område, idet de selv ønsker at eje deres bygninger. Bestyrelsen for Vor Frue Skole har meddelt, at de støtter op om svaret fra bestyrelsen ved Spiloppen.
  Der er dermed ikke grundlag for forslaget om fælles ledelse og dagtilbud og skole i skolens nuværende bygninger med den selvejende institution Spiloppen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 21

  Udgår.

 • Pkt. 22 Antallet af børnehaveklasser skoleåret 2019/2020

  Boernehaveklasser_skoleaaret_20192020.pdf

  Pkt. 22

  Børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020

  Sagsnr. 201452 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020. Forvaltningen indstiller på baggrund af resultatet af den digitale skoleindskrivning, at der oprettes i alt 38 klasser, og alle søskendebørn får deres skoleønske opfyldt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes 38 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal beslutte hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i det kommende skoleår. Forvaltningen har med afsæt i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune udarbejdet forslag for antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020, som fremgår af bilag. I forslaget oprettes i alt 38 børnehaveklasser, hvilket er tre klasser mindre end i skoleåret 2018/2019. Faldet i antallet af klasser skyldes et lavere elevgrundlag. Til det kommende skoleår 2019/2020 er der tilmeldt i alt 788 elever til børnehaveklasse i kommunens folkeskoler mod 844 elever sidste år. Den gennemsnitlige klassekvotient i forslaget er 20,7. Ved skoleåret 2018/2019 var den gennemsnitlige klassekvotient 20,6 efter byrådets beslutning den 30. maj 2018 om oprettelse af en ekstra børnehaveklasse på Sct. Jørgens Skole.

  Ordningen om frit skolevalg i folkeskoleloven betyder, at elever kan optages på en anden skole end deres distriktsskole, såfremt der er plads i de klasser, der oprettes på skolen. Af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af 0. klasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse.
  I forslaget får 136 elever deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen. Heraf får alle 75 søskendebørn, der søger en anden skole end distriktsskolen, deres ønske opfyldt. Der gives afslag på i alt 14 elevers ansøgning om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, hvoraf alle er ansøgninger om optagelse på Absalons Skole. Med forslaget imødekommes de afviste elevers 2. prioritet, såfremt et sådan ønske er angivet. Ofte er der tale om elevens distriktsskole.
  For skolen i Viby (tidligere Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen) fremgår det, at klassekvotienten ved oprettelse af to klasser kommer op på 24,5 når der tilgodeses ønske om optagelse i en anden skole end distriktsskolen for søskende til elever på skolen, også for elever bosat i en anden kommune.
  Privatskolefrekvensen ved dette års indskrivning er 10,95 procent baseret på andelen af bosiddende elever der har søgt om optagelse i privatskole, mod 10,91 procent ved sidste års skoleindskrivning.
  Der er modtaget i alt 52 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 49 ansøgninger aktuelt er imødekommet. Ved sidste års skoleindskrivning fik 50 elever bevilliget udsat skolestart. 6 børn har søgt om fremrykket skolestart, hvoraf 5 ansøgninger er imødekommet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 22

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) mener, at der skal oprettes en ekstra klasse ved skolen i Viby, så der oprettes i alt 39 klasser.

 • Pkt. 23 Fremtidig model for afgangsklassernes sidste skoledag

  Tilbagemeldinger_fra_folkeskolerne_om_model_for_sidste_skoledag.pdf

  Pkt. 23

  Fremtidig model for afgangsklassernes sidste skoledag

  Sagsnr. 302485 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 13. marts 2018, at forvaltningen skulle vende tilbage med forslag til, hvordan man på lang sigt kan tilrettelægge sidste skoledag, så afviklingen har fokus på fællesskab og aktiviteter, der begrænser de unges indtag af alkohol. For at sikre en bred involvering i udarbejdelsen af modellen, har kommunens skoler i efteråret 2018 afholdt dialogmøder mellem elever, forældre, skolebestyrelser og skoleledelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter den model, der fremover skal være rammen for sidste skoledag for afgangselever i 9. og 10. klasse i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet tre forslag til en fremtidig model for sidste skoledag for afgangseleverne i Roskilde Kommune. To af modellerne er ens i forhold til, at de baserer sig på et fælles arrangement for afgangselever fra alle folkeskoler med et større udvalg af aktiviteter, end der hidtil har været ved det fælles arrangement. Forskellen på de to modeller er elevernes mulighed for at medbringe alkohol. Den tredje model er et alternativ til det fælles arrangement, hvor den enkelte skole selv er ansvarlig for fejringen. Der er ikke udskænkning af alkohol ved nogle af modellerne.
  - model 1: Der afholdes et fælles arrangement med flere aktiviteter. Der opfordres til, at eleverne ikke indtager alkohol, men medbragt alkohol konfiskeres ikke.
  - model 2: Der afholdes et fælles arrangement med flere aktiviteter, hvor der ikke må medbringes eller indtages alkohol. Synlig alkohol vil blive konfiskeret af medarbejdere.
  - model 3: Hver skole afholder eget arrangement til fejring af sidste skoledag frem til kl. 17, og det fælles arrangement aflyses. Alle arrangementer på skoler er alkoholfrie.
  De to modeller med et fælles arrangement fra kl. 14-17 vil være lukket, så elever skal have adgangsgivende armbånd på, for at kunne komme ind til arrangementet. Der vil blive planlagt flere aktiviteter, der har fokus på fællesskabet. Et større udbud af aktiviteter til det fælles arrangement i form af f.eks. idræts- og fritidsaktiviteter forventes at aktivere eleverne, så incitamentet til at indtage alkohol mindskes. Forslagene til en fremtidig model er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er kommet fra 15 skoler, hvoraf 13 skoler ønsker at bibeholde et fælles arrangement. Skolerne tilkendegiver, at arrangementet generelt opleves som en tryg og kontrolleret ramme for fejringen af sidste skoledag og medvirker til fællesskab på tværs af kommunen. Skolernes tilbagemeldinger fremgår af bilag.
  I den tredje model er det den enkelte skole der afholder eget arrangement til fejring af sidste skoledag. Hidtil har eleverne været på skolen indtil kl. 14, med denne model forlænges skolernes egen fejring til kl. 17. Da arrangementet afholdes på skolen, vil det ikke være tilladt for eleverne at medbringe alkohol.
  I det forebyggende arbejde forslår forvaltningen, at der er en dialog og forventningsafstemning på alle skoler med elever og forældre omkring dagen. I skolernes tilbagemeldinger er der blandt andet forslag om, at indføre et fælles kodeks for skolerne omkring alkohol, inspireret af det der er udarbejdet for ungdomsuddannelser.
  Sidste skoledag i 2019 afholdes torsdag den 23. maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Sidste skoledag finansieres inden for de fælles midler, der er på skoleområdet.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 23

  Udvalget beslutter, at model 3 fremover skal være rammen for sidste skoledag for afgangselever, således at hver skole har ansvar for arrangement for egne klasser og kan indgå i samarbejde med andre skoler.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og ønsker model 2.

 • Pkt. 24 Reviderede godkendelseskriterier for privatinstitutioner på dagtilbudsområdet

  Forslag_til_reviderede_godkendelseskriterier_for_privatinstitutioner_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 24

  Reviderede godkendelseskriterier for privatinstitutioner på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 143415 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal godkende privatinstitutioner på dagtilbudsområdet og fastsætte kriterier for godkendelsen. Som følge af ændringer i dagtilbudsloven skal udvalget behandle forslag til reviderede godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til reviderede godkendelseskriterier for privatinstitutioner godkendes, herunder at det fastsættes, at der skal stilles en driftsgaranti på 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Daginstitutioner kan efter dagtilbudslovens § 19 stk. 5. med kommunens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution. Det er kommunen, der fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelsen. Folketinget har i 2018 vedtaget en række ændringer til dagtilbudsloven, der har betydning for Roskilde Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Derudover er der foretaget ændringer i bekendtgørelsen om dagtilbud.
  Lovændringerne indebærer, at privatinstitutioner, der godkendes efter den 1. juli 2018, skal opfylde kommunens gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter at kommunen har offentliggjort disse. Det betyder, at privatinstitutioner godkendt efter den 1. juli 2018 har seks måneder til at tilpasse deres drift svarende til kommunens nye eller opdaterede godkendelseskriterier.
  Ændringerne betyder også, at der fastsættes et loft over driftsgarantien i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner. Roskilde Kommune har hidtil stillet krav om tre måneders driftsgaranti. Dette er ikke længere muligt. Fra den 1. januar 2019 må driftsgarantien maksimalt udgøre ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn plus eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn. Roskilde Kommune forudbetaler 1 måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, hvorfor der maksimalt kan kræves en driftsgaranti på 1½ måned.
  Ændringen gælder ikke for driftsgarantier stillet af privatinstitutioner før den 1. januar 2019. Allerede godkendte privatinstitutioner, der har stillet en driftsgaranti på 3 måneder, kan dog med lovændringen meddele kommunen, at driftsgarantien nedsættes til niveauet gældende fra den 1. januar 2019. Forvaltningen har allerede modtaget anmodning om nedsættelse af driftsgarantien fra en privatinstitution.
  Lovændringerne indebærer også, at der fra den 1. januar 2020 indføres regler om at privatinstitutioner skal sikre, at der i løbet af et kalenderår maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i privatinstitutionen. Med de nye regler kan privatinstitutioner afvise at optage børn, hvis det vil betyde at institutionen ikke kan leve op til kravet om et maksimalt nyoptag på 30 pct. børn fra udsatte boligområder. Derudover skal privatinstitutionerne fra den 1. januar 2020 en gang årligt oplyse kommunen om, hvor mange børn fra udsatte boligområder, der er optaget i privatinstitutionen det seneste kalenderår. Hvis en privatinstitution har nyoptaget mere end 30 pct., skal kommunen som udgangspunkt tilbagekalde godkendelsen af privatinstitutionen. Kommunen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at godkendelsen ikke skal opsiges.
  Forvaltningen har på baggrund af lovændringerne udarbejdet forslag til reviderede retningslinjer for godkendelse af privatinstitutioner. Forvaltningen har ved samme lejlighed foretaget en generel ajourføring af godkendelseskriterierne. Forslag til reviderede godkendelseskriterier for privatinstitutioner med bemærkninger om indholdsmæssige ændringer som følge af lovændringerne fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 24

  Godkendt.

 • Pkt. 25 Økonomisk fripladstilskud til SFO på to privatskoler

  Notat_om_tilskud_efter_friskolelovens_SS_23_nr._1.pdf

  Pkt. 25

  Økonomisk fripladstilskud til SFO på to privatskoler

  Sagsnr. 293734 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune yder efter friskoleloven tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for SFO i form af økonomisk fripladstilskud til elever fra Roskilde Kommune, som går i SFO på privatskolerne Skt. Josefs Skole og Roskilde Private Realskole. Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud til elever fra andre frie grundskoler i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes om der a) med virkning fra den 1. august 2019 ikke længere ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever i nogle friskoler eller om der b) med virkning fra den 1. august 2019 skal ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever i alle friskoler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i mange år efter ansøgning givet tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for SFO i form af økonomisk fripladstilskud til elever fra Roskilde Kommune, som går i SFO på privatskolerne Skt. Josefs Skole og Roskilde Private Realskole. Der ydes ikke tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen til elever fra Roskilde Kommune på andre frie grundskoler (friskoler og private grundskoler).
  Ordningen ses at være blevet indført ved en byrådsbeslutning af 24. november 2004, hvor byrådet traf beslutning om, at der i henhold til friskolelovens § 23, nr. 1, ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for SFO i henhold til kommunens almindelige regler om fripladser. De to privatskoler var dengang de eneste privatskoler, der var beliggende i den tidligere Roskilde Kommune.
  Det er frivilligt for kommunen, om kommunen ønsker at yde tilskud efter friskolelovens § 23, nr. 1. Forvaltningen fremsætter sagen, da der i dag ikke er samme vilkår for kommunalt fripladstilskud for elever i alle friskoler. Derfor indstiller forvaltningen, at der tages stilling til om der fremadrettet skal ydes et kommunalt fripladstilskud til elever ved fri- og privatskoler, eller om der fremadrettet ikke ydes fripladstilskud, hvilket betyder at det ophører for elever i Roskilde Private Realskole og Sct. Josef Skole.
  Som det fremgår af bilag har kommunen mulighed for alene at yde fripladstilskud til elever på enkelte friskoler såfremt der ligger en saglig begrundelse herfor.
  Frie grundskoler har efter friskoleloven mulighed for via staten at få tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for SFO. Fordeling af tilskuddet til eleverne sker under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. Roskilde Private Realskole og Sct. Josef Skole har oplyst, at disse tilskud ikke modsvarer det økonomiske fripladstilskud, som ydes af kommunen.
  Roskilde Kommune ydede i 2018 økonomisk fripladstilskud på i alt 139.956 kr. til elever fra Skt. Josefs Skole og i alt 39.422 kr. til elever fra Roskilde Private Realskole. I januar 2019 er der i alt 14 børn fra Roskilde Private Realskole og Skt. Josefs Skole, der modtager helt eller delvist økonomisk fripladstilskud. Der er i alt 8 frie grundskoler i Roskilde Kommune, heraf har 7 en SFO. Pr. januar 2019 går der i alt 513 elever i 0. – 3. klasse fra Roskilde Kommune i en fri grundskole i Roskilde Kommune, heraf 497 elever i en fri grundskole med SFO.
  Roskilde Kommune har hidtil varetaget opgaven med opkrævning af forældrebetaling for SFO på Skt. Josefs Skole og Roskilde Private Realskole for elever fra Roskilde Kommune. Forvaltningen har aftalt med de to privatskoler, at den nuværende ordning ophører pr. 1. maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og frem. Såfremt det besluttes at ophøre med at yde fripladstilskud vil der være en mindreudgift, som på baggrund af ydet økonomisk fripladstilskud i 2018, anslås til samlet at være ca. 180.000 kr., og som kan bidrage til udvalgets produktivitetsudfordring. Såfremt det besluttes, at der skal ydes fripladstilskud til elever ved alle friskoler vil der være en årlig merudgift som er afhængig af antallet af elever på de øvrige 5 friskoler med SFO, der vil blive berettiget til hel eller delvis friplads. Denne merudgift vil skulle finansieres indenfor udvalgets ramme.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 25

  Camilla Vilby-Mokvist ønsker afgjort, om hun er inhabil i sagen. Udvalget beslutter, at hun ikke er inhabil.
  Skole- og Børneudvalget anbefaler, at der fra den 1. august 2019 ikke længere ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever ved Skt. Josef skole og Roskilde Private Realskole.
  Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde, og ønsker at der fra den 1. august 2019 skal ydes tilskud til nedbringelse af betaling for SFO for elever i alle friskoler.

 • Pkt. 26 Bidrag til handleplanen til en boligpolitik i social balance

  Forslag_til_bidrag_til_handleplan_til_en_boligpolitik_i_social_balance.pdf

  Pkt. 26

  Bidrag til handleplanen til en boligpolitik i social balance

  Sagsnr. 307636 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget drøftede i september 2018 input fra udvalgets område til den politiske følgegruppe for en boligpolitik i social balance. Der skal nu udarbejdes en handleplan for boligpolitikken og Skole- og Børneudvalget er blevet bedt om konkrete bidrag til denne. Bidragene skal medvirke til at indfri boligpolitikkens målsætning om, at skoler og dagtilbud skal være mødested for bredt sammensatte børnegrupper.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de seks konkrete indsatser sendes videre til den boligpolitiske følgegruppe med anbefaling om, at de indgår i handleplanen for en boligpolitik i social balance.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget.

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget sendte i september 2018 input til den boligpolitiske følgegruppe om, at der skal arbejdes for at gøre både dagtilbud og skole ved Æblehaven/Rønnebærparken mere attraktive for forældre fra andre dele af Roskilde. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde forslag til indsatser for Børnehuset Mælkebøtten og Børnehuset Bullerby samt at arbejde videre med, at Tjørnegårdsskolen kan få en særlige profil. Endelig bad udvalget om at få konkrete bud på muligheder for at opnå mere bredt sammensatte børnegrupper i dagtilbuddene.
  På baggrund af udvalgets beslutninger er der arbejdet videre med forslag til, hvad der kan gøre dagtilbud og skoler i boligsociale områder mere attraktive for forældre fra flere områder. Særligt for børnehusene Mælkebøtten og Bullerby er der igangsat et udviklingsarbejde, da den lovgivning, der udspringer af den politiske aftale om parallelsamfund, får betydning for den andel af børn, der kan visiteres fra et område, der er på listen over udsatte områder.
  Forvaltningen har været i dialog med ledere fra skoler og dagtilbud i de boligsociale områder omkring de forslag, der er nærmere beskrevet i bilag, og som det indstilles skal indgå i handleplanen til boligpolitikken:

  1. Fysiske og pædagogiske tiltag i børnehusene Mælkebøtten og Bullerby
  2. Styrke samarbejdet mellem dagtilbud og skoler i Roskilde by
  3. Afdække årsager til, at forældre fravælger distriktsskolen
  4. Profilere skoler i Roskilde by
  5. Kommunikation og branding af skoler og dagtilbud i Roskilde by
  6. Styrke musikindsatsen i indskolingen på tre by-skoler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Den boligpolitiske følgegruppe tager stilling til anvendelse af de afsatte midler til udmøntning af en boligpolitik i social balance.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 26

  Godkendt.

 • Pkt. 27 Sund og billig mad på skoleområdet

  Pkt. 27

  Sund og billig mad på skoleområdet

  Sagsnr. 315559 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af budgetforliget for 2019 fremgår det, at der fra udviklingspuljen afsættes 200.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til i samarbejde med Madkulturen at udvikle muligheder for, at børn på skoleområdet kan få sund og billig mad. Det foreslås, at midlerne anvendes til Madkulturens deltagelse i at udvikle en model for drift af skolekantinerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at 200.000 kr. fra udviklingspuljen i 2019 og 2020 anvendes til at finansiere Madkulturens deltagelse i at udvikle en model for sund og billig mad på skoleområdet.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Inden for de senere år har madtilbuddet på skolerne i Roskilde Kommune udviklet sig fra mindre skoleboder til et egentligt måltidstilbud som et supplement til medbragt mad. Gennem flere år er der arbejdet hen imod sund, billig og velsmagende mad til en større del af eleverne samt den fornødne tid og rum til at spise. Begge dele er med til at sikre, at eleverne får dækket deres behov for mad og drikke skoledagen igennem.
  Anbefalingerne til maden og måltiderne på skolen er beskrevet i kommunens kostpolitik for børn og unge og i Mad- og måltidsguiden for skoler og SFO, som er udviklet i samarbejde med Madkulturen, samt i Fødevarestyrelsens nationale anbefalinger. I 2018-19 deltager kantinepersonalet i et uddannelsesforløb som led i at nå målsætningen om 90 procent økologi i kommunens madindkøb i 2025. I uddannelsen er der fokus på at lave mad fra bunden af sæsonens råvarer, på økonomi, mindre sortiment og på madspild, som samlet set skaber overskud til at købe økologiske varer.
  Måltidstilbuddet på skolerne er generelt styrket gennem disse indsatser. Samtidig er det tydeligt, at der er behov for sammenlignelige rammer for eksempel til udbuddet i kantinen. Et stort udvalg er dyrt i produktionstid, råvareindkøb og madspild, og det kan være usundt, når det giver eleven mulighed for selv at komponere sig til en usund måltidsløsning. Få og gode valgmuligheder med fyldestgørende måltider er både sundere og billigere.
  Forvaltningen indstiller derfor, at midlerne fra udviklingspuljen anvendes til sammen med Madkulturen at udarbejde en model for kantinedriften på skolerne. Modellen skal rumme ensartede kriterier for økonomi, udbud, sortiment og organisering, som samlet set vil skabe betingelserne for et sundt og billigt måltidstilbud på alle skoler. Der vil også blive set på muligheder for reduceret forældrebetaling til familier med behov. I første fase udarbejdes en model med udgangspunkt i de aktuelle vilkår på skolerne. I anden fase fremlægges, hvad der fremadrettet skal til for at udvide tilbuddet, så endnu flere elever får mulighed for at købe sund og billig mad. Skole- og Børneudvalget orienteres om status efter første fase ultimo 2019.
  I løbet af 2019 vil alle skoler (med undtagelse af Vor Frue Skole) have kantiner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. De 200.000 kr. er afsat i udviklingspuljen i hvert af årene 2019 og 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 27

  Godkendt.

 • Pkt. 28 Proces for politikudvikling Skole- og Børneudvalget

  Pkt. 28

  Proces for politikudvikling Skole- og Børneudvalget

  Sagsnr. 312478 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af Skole- og Børneudvalgets drøftelser den 5. december 2018 til sagen om politikker på udvalgets område har forvaltningen udarbejdet forslag til en inddragende proces med borgere og medarbejdere. Formålet med processen er at få input til formulering af politiske målsætninger og vision på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen for politikudvikling på Skole- og Børneudvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget i foråret inviterer forældre, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra dagtilbud, skoler og klubber til i dialog med udvalget at drøfte hvad der er væsentlige områder, som skal indgå i udvalgets prioriteringer i indeværende byrådsperiode.
  Ved invitationen kan det fremgå, at man får mulighed for at indgå i dialog med udvalgsmedlemmerne om, hvad der skal være byrådet i Roskilde Kommunes vision og målsætninger for børne- og skoleområdet i Roskilde Kommune.
  Formålet er at drøfte indhold til en politik, der kan være den fælles rammesætning for det arbejde der sker i dagtilbud, skoler, klubber og det specialiserede børneområde for at børn og unge udvikler sig til at blive livsduelige mennesker.
  På baggrund af udvalgets tidligere drøftelser kan forvaltningen foreslå, at følgende temaer indgår i dialogen om at få formuleret vision og målsætninger:
  - Tidlig indsats
  - Bæredygtighed
  - Samarbejde med børn, unge og forældre
  - Fællesskaber
  - Trivsel, udvikling og læring
  Forvaltningen foreslår, at der sendes åbne invitationer ud til at deltage i dialoge således, at alle forældre i dagtilbud, skoler, SFO og klubber får mulighed for at deltage i de drøftelser, der skal føre frem til formulering af vision og målsætninger for Skole- og Børneudvalgets politikområde.
  Forvaltningen foreslår følgende proces:
  5. Februar 2019: Skole- og Børneudvalget drøfter med denne sag de temaer, der kan indgå i oplæg til dialogmøderne om områder, hvor indenfor der skal formuleres vision og målsætninger
  Maj/Juni: Dialogmøder med det formål at få input til indhold i vision og målsætninger
  20. august 2019: Skole- og Børneudvalget behandler opsamling på dialogmøderne og forslag til vision og politiske målsætninger på udvalgets område, herunder hvilke områder, der skal være politik for
  5. november 2019: Skole- og Børneudvalget behandler samlet forslag til politisk vision, målsætninger og konkrete politiske mål på udvalgets område, som efterfølgende sendes i høring
  November: Høringsperiode
  December 2019: Endelig behandling i udvalget og byrådet
  Forvaltningen samler op på forslagene til vision og målsætninger og udarbejder på baggrund af drøftelserne i dialogfora forslag til de mere konkrete politiske mål, hvor der i den del af processen tages højde for, hvad der allerede er bestemt af lovgivningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 28

  Godkendt således at dialogen sker i de planlagte dialogfora i foråret 2019, og så der sker en forhøring i dialogfora i efteråret inden den endelige skriftlige høringsperiode.

 • Pkt. 29 Indtægts- og udgiftsbevilling om samarbejde mellem døgninstitutioner og plejefamilier

  Pkt. 29

  Indtægts- og udgiftsbevilling om samarbejde mellem døgninstitutioner og plejefamilier

  Sagsnr. 311748 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børn og Unge har ansøgt Socialstyrelsen om midler til at styrke samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier. Socialstyrelsen har bevilget 3.098.701 kr. til projektet i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en indtægts- og udgiftsbevilling til at styrke samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier på 929.286 kr. i 2019, 997.286 kr. i 2020 og 1.172.129 kr. i 2021 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I satspuljen for 2018 er der afsat midler til samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Formålet med puljen er, at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner og opholdssteder.
  Børn og Unge arbejder med en omlægning af indsatsen, så børn og unge hjælpes tidligere i problemudviklingen, og i højere grad støttes i et så almindeligt børne- og ungdomsliv som muligt. Som et led heri er målet, at flere af de børn og unge der anbringes, skal anbringes i plejefamilier fremfor på institutioner. Børn og Unge har derfor ansøgt om midler til at udvikle en model for at styrke anbringelsesforløb for børn og unge anbragt i plejefamilier, der kræver en særlig støtte til plejefamilierne.
  Formålet med indsatsen er at styrke understøttelsen af plejefamilierne ved at skabe et fagligt netværk omkring anbringelsen gennem samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner, der er specialiseret i behandling af børn og unge inden for bestemte målgrupper. Fokus er på bedre anbringelsesforløb og færre sammenbrud, så flere børn og unge kan fortsætte deres anbringelse i en plejefamilie uden at der sker sammenbrud. Målet er også at ændre kommunens anbringelsesmønster, så flere børn og unge i plejefamilier.
  Som et led i ansøgningen er der sikret et forhåndstilsagn om et samarbejde med tre døgninstitutioner, som kan bidrage med adgang til et fagligt miljø og specialviden til de plejefamilier, der indgår i indsatsen. De tre døgninstitutioner er kommunens eget anbringelsestilbud, Roskilde Unge Center samt døgninstitutionerne Nødebogård i Fredensborg, som er en del af Region Hovedstaden og Himmelev Behandlingshjem i Hvalsø som er en del af Region Sjælland. Såfremt indtægts- og udgiftsbevillingen godkendes, vil der kunne etableres et samarbejde mellem familieplejeafsnittet og disse tre institutioner, som tilsammen modsvarer behovet for specialiseret viden om støtte til familieplejeanbragte børn og unge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der som følge af satspuljetilskuddet til et styrket samarbejde mellem døgninstitutioner og plejefamilier sker en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsbevillingen på 929.286 kr. i 2019, 997.286 kr. i 2020 og 1.172.129 kr. i 2021. I alt 3.098.701 kr. i 2019-2021.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 29

  Anbefales.

 • Pkt. 30 Anmodning om optagelse af sag fra Henrik Stougaard (Ø) angående betalingsfri i dagplejen

  Orientering_om_dagtilbudslovens_regler_vedroerende_tilskud_og_egenbetaling_for_en_plads_i_dagtilbud.pdf Skole-_og_Boerneudvalget_6._marts_2007.pdf

  Pkt. 30

  Anmodning om optagelse af sag fra Henrik Stougaard (Ø) angående betalingsfri i dagplejen

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume
  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at denne sag kommer på dagsordenen.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
  Beslutningskompetence
  Skole- og Børneudvalget
  Sagsfremstilling
  Forvaltningen har i mail den 17. december 2018 orienteret Skole- og Børneudvalget om følgende: ”På baggrund af udtalelser fra Børne- og Socialminister Mai Mercado om, ”at dagtilbudsloven ikke giver mulighed for at graduere forældrebetaling eller give forældrene penge tilbage, når et dagtilbud holder lukket” har forvaltningen undersøgt, om Roskilde Kommune kan fortsætte hidtil praksis for dagplejen. I Roskilde Kommune tilbydes forældre, der har deres barn i dagpleje, alternativ pasning i en gæstedagpleje, når dagplejen er fraværende på grund af ferie, sygdom m.v. Forældrene har dog i forbindelse med ferieafholdelse også hidtil haft mulighed for i stedet for gæstepleje at få betalingsfri i de hele uger, hvor de afholder ferie, hvis ferien afholdes samtidig med dagplejerens ferie, dog maks. 5 uger årligt.

  Forvaltningen har været i kontakt med Børne- og Socialministeriet, som oplyser, at kommunen i henhold til reglerne skal tilbyde alternativ pasning, og at reglerne ikke giver mulighed, for at forældrene får en reduktion i forældrebetalingen. På den baggrund har forvaltningen set sig nødsaget til at ændre den praksis, der har eksisteret i Roskilde Kommune i flere år. Det betyder, at forældre med børn i dagplejen ikke længere kan få en reduktion i forældrebetalingen i de tilfælde, hvor forældrene afholder ferie i hele uger samtidig med dagplejeren.
  Forældre med børn i dagplejen vil blive informeret om denne ændring, og baggrunden for, at der ikke længere er mulighed for at få betalingsfri”.

  På baggrund af mailen har Henrik Stougaard (Ø) begæret punktet på dagsordenen med følgende tekst:
  ”Jeg er ikke enig i den konklusion som forvaltningen tilsyneladende har truffet i denne sag:

  Vi har trods alt (endnu) ikke ministerdiktatur her i landet, og OM vi i Roskilde kommune ønsker en grænseafprøvning overfor en minister, skal det være de lokale politikere, og ikke forvaltningen, der afgør.

  Jeg og enhedslisten finder, at vores hidtidige praksis er både fornuftig og fuldt ud lovlig.

  Jeg begærer derfor punktet optaget som beslutningspunkt på førstkommende SBU-møde”.

  Vedhæftet sagen er beslutning fra Skole- og Børneudvalget den 6. marts 2007 samt orienteringsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet, som forvaltningen har modtaget den 20. december 2018.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 10

  Sagen udsættes og udvalget beder forvaltningen om yderligere oplysninger.

  Supplerende sagsoplysninger

  Forvaltningen har været i kontakt med KL, der oplyser, at efter politisk behandling af sagen i KL er det besluttet, at KL ikke går videre med sagen. KL henstiller derfor til, at kommunerne følger den udlægning, som ministeriet beskriver i sin skrivelse til alle kommuner den 20. december 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 30

  Udvalget beslutter, at der ikke længere kan tilbydes betalingsfri i dagplejen stedet for brug af gæstepleje.
  Henrik Stougaard (Ø) ønsker at den hidtidige praksis følges og at kommunen afprøver lovgivningen, og begærer herefter sagen i byrådet.

 • Pkt. 31 Etablering af ungebyråd

  Pkt. 31

  Etablering af ungebyråd

  Sagsnr. 315668 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er med budget 2019 afsat 200.000 kr. til udmøntning af et ungebyråd for 8. – 9. klasse til udvikling af forståelsen for lokaldemokratiet blandt unge i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til forsøg med ungebyråd i 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2019 er der afsat 200.000 kr. til udmøntning af et unge-byråd for 8. – 9. klasse til udvikling af forståelsen for lokaldemokratiet blandt unge i Roskilde, og indsatsen er lagt under Skole- og Børneudvalget. Det fremgår, at det med initiativer under Udviklingspuljen skal vurderes nærmere i 2019 om initiativerne eventuelt kan overgå til enkelte driftsområder i kommende år.
  Roskilde Kommune har erfaring med flere forskellige indsatser for at fremme unges demokratiske deltagelse. Der er fx et ungeudvalg med selvstændigt budget under Folkeoplysningsudvalget og op til kommunalvalget i 2017 blev der, under overskriften Unge og Demokrati, igangsat en lang række indsatser for at fremme de unges deltagelse i valget. For folkeskolerne blev der arbejdet med Demokratiskolen, hvor et forløb gav eleverne indblik i demokratisk deltagelse og muligheder for at være aktive i Roskilde Kommune. Eleverne udarbejdede forslag til løsninger på konkrete problemstillinger, og spillede også brætspillet Kommunekassen, der blev udviklet i Roskilde Kommune i 2017 under projektet ”Unge og Demokrati”. Etableringen af et ungebyråd i Roskilde Kommune kan bygge videre på erfaringerne herfra.
  Forvaltningen foreslår, at UngeByrådet afvikles så der vælges et ungebyråd blandt 8.-9. klasses elever med repræsentanter fra alle skolerne, der på et samlet ungebyrådsmøde beslutter en række tiltag, der skal iværksættes i Roskilde Kommune efterfølgende. Ungebyrådet får en økonomisk ramme på 100.000 kr. og de tiltag, de beslutter skal kunne afvikles lovligt inden for de kommunale rammer.
  Alle 8. og 9. klasser i Roskilde Kommunes folkeskoler får mulighed for forud for valg og selve ungebyrådsmødet at gennemføre et forløb, der skal give de unge indblik i kommunens opgaver. Forløbet gennemføres i skoleåret 2019/2020, og her skal eleverne på hver skole arbejde med foreløbige ideer til relevante emner og tiltag, der kan fremsættes i ungebyrådet. Alle skoler gennemfører et valg, hvor der vælges to repræsentanter fra hver skole.
  Forløbet afsluttes med selve ungebyrådsmødet hvor de unge, der er valgt, skal vælge en række forslag inden for den økonomiske ramme blandt andet på baggrund af forslagene fra de enkelte skoler. De resterende midler anvendes til afvikling af forløbet.
  Skole- og Børneudvalget efter afslutning af det samlede forløb få en opsamling på det samlede forløb med henblik på en eventuel fortsættelse af initiativet.

  Økonomi

  Der er i budgetforliget afsat 200.000 kr. fra byrådets udviklingspulje i 2019 til udmøntning af et ungebyråd.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 31

  Skole- og Børneudvalget anbefaler, at processen godkendes, og suppleres med at ungebyrådet får mulighed for at rejse sager, der behandles i byrådet via det relevante fagudvalg.

 • Pkt. 32 Orientering om justering af organisering i Børn og Unge

  Bilag_om_nuvaerende_og_fremtidig_organisering.pdf

  Pkt. 32

  Orientering om justering af organisering i Børn og Unge

  Sagsnr. 315399 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at understøtte en omlægning af indsatserne til udsatte børn og unge justeres organiseringen i Børn og Unge med fokus på at styrke det forebyggende arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om, at der i afdelingen Børn og Unge sker en justering i organiseringen af opgaveløsningen på leverandørområdet. Formålet er, at organiseringen i endnu højere grad understøtter forebyggelsesperspektivet, og øger muligheden for at etablere fleksible og individuelt tilpassede løsninger, så børn og unge med særlige behov hjælpes tidligere og i højere grad støttes i et så almindeligt børne- og ungdomsliv som muligt.
  Med justeringen samles parallelle funktioner og indsatser, for på den måde at sikre større robusthed i de faglige miljøer. Formålet er, at enhederne derved i højere grad kan udvikle og tilbyde specialiserede indsatser for konkrete målgrupper. Det kan fx være i forhold til psykisk sårbarhed, kriminalitet og misbrug. Samtidig vil det medvirke til at sikre en optimal udnyttelse af kapaciteten i de enkelte tilbud.
  Ved at samle ressourcer og kompetencer vurderes det ligeledes, at mulighederne for at etablere fleksible kombinationsløsninger og tilpassede indsatsforløb for den enkelte familie, barn eller ung, vil blive styrket. Den nuværende og fremadrettede model for organiseringen af leverandørområdet i Børn og Unge fremgår af bilag 1.
  I forbindelse med justering af organiseringen har der været inddragelse af medarbejdere og ledere i de berørte enheder, ligesom det har været behandlet i de relevante MED-udvalg.
  Den tilpassede organisering medfører ikke nedlæggelse af eksisterende indsatser. Målgruppen af udsatte børn, unge og deres forældre, vil derfor også fremadrettet kunne visiteres til de indsatser, som de kender i dag.
  I forbindelse med den organisatoriske justering nedlægges en centerleder-stilling. Derudover er der ikke indlagt forudsætninger om yderligere personalereduktioner som følge af den ændrede organisering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Mindreudgiften som følge af nedlæggelse af en centerlederstilling vil indgå i udvalgets produktivitetsudfordring.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 32

  Godkendt.

 • Pkt. 33 Orientering om betydningen af ændret støjkonsekvenszone for kapacitet i dagtilbud og skole

  Pkt. 33

  Orientering om betydningen af ændret støjkonsekvenszone for kapacitet i dagtilbud og skole

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med regeringens udspil ”Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet” lægges der blandt andet op til, at revidere afgrænsningen af støjkonsekvenszonen omkring Roskilde Lufthavn. Det kan give mulighed for at foretage byudvikling i og omkring Vor Frue. Udvalget orienteres om, hvilken betydning det må forventes at få for behovet for dagtilbud og skole, såfremt der sker byudvikling i Vor Frue.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har foretaget en foreløbig vurdering af byggemuligheder ved Vor Frue og deraf afledte konsekvenser for dagtilbud og skole, såfremt staten reviderer afgrænsningen af støjkonsekvenszonen omkring Roskilde Lufthavn. Ud fra en foreløbig vurdering af ændring af støjkonsekvenszonen samt hensynet til de store arealreservationer til råstofudgravning, der ligger nord, vest og øst for Vor Frue, antages det, at der kan opføres op til maksimalt 115 nye boliger. Den foreløbige vurdering er, at indflytning af de første boliger tidligst vil kunne ske i 2022.
  De foreløbige beregninger af hvad det betyder for behovet for dagtilbuds- og skolekapacitet ved Vor Frue viser, at der ved en fuldt færdig udbygning med 115 boliger vil opstå mangel på pladser i dagtilbud, hvor der allerede i dag er et mindre pres på antallet af pladser til 0-2 årige.
  For skoleområdet viser de foreløbige beregninger, at en udbygning vil betyde, at det fald, der ellers ses i antallet af 6-16 årige vil blive udjævnet og at der vil komme en stigning i antallet af børn i den skolesøgende alder. Stigningen vil dog ikke overstige, at der er elever til 1 klasse på hver årgang, men klassekvotienten vil blive højere. Med beslutningen om at elever fra Vor Frue fra 4. klasse hører til Østervangsskolen er den foreløbige beregning for disse årgange, at en udbygning af Vor Frue ikke ændrer på antallet af klasser på Østervangsskolen med undtagelse af én årgang, hvor der vil blive én ekstra klasse.
  Skole- og Børneudvalget skal behandle kapacitetsvurdering for hele kommunen i forbindelse med den årlige kapacitetsvurdering for skole og dagtilbud, som forvaltningen udarbejder på baggrund af boligudbygningsplan og den seneste befolkningsprognose i foråret 2019. Her vil betydningen af en ændret støjkonsekvenszone også indgå for de områder af kommunen, der måtte blive berørt heraf.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 33

  Udgår.

 • Pkt. 34 Eventuelt

  Pkt. 34

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-02-2019, pkt. 34

  ̵ Lynghøjskolen
  ̵ Udvalget bestiller en sag om vikarsituation på alle kommunens skoler
  ̵ Sorggrupper for børn og unge
  ̵ Fællesmøde med Sundheds og Omsorgsudvalget om børn og unges mentale sundhed
  ̵ Politisk afftale om folkeskolen indgået i Folketinget den 30. januar 2019

 • Pkt. 35 Ny institution i Ringparken(Lukket)