You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 5, 2019 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 36 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 36

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 36

  Godkendt.

 • Pkt. 37 Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder

  Obligatorisk_laeringstilbud_til_1-aarige_boern_i_udsatte_boligomraader.pdf

  Pkt. 37

  Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder

  Sagsnr. 307636 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folketinget vedtog den 13. december 2018 en lovændring til dagtilbudsloven, som betyder, at der skal være obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder. Med denne sag skal Skole- og Børneudvalget behandle forslag til rammer for obligatorisk læringstilbud i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til rammer for obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Lovændringen om, at der skal være obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder træder i kraft den 1. juli 2019. Der er aktuelt færre end 5 børn i Roskilde Kommune i målgruppen for obligatorisk læringstilbud. Roskilde Kommune har mange års erfaring med opsporing og dialog med familierne i de boligsociale områder om fordelene ved dagtilbud, og stort set alle børn fra disse områder er indskrevet i dagtilbud.
  Det følger af lovgivningen, at der med obligatorisk læringstilbud skal indføres et nyt tilbud til børn fra udsatte boligområder, som ikke er optaget i daginstitution eller dagpleje, når de fylder 1 år. Et barn har bopæl i et udsat boligområde, hvis boligområdet, som barnet bor i, fremgår af listen over udsatte boligområder, som årligt offentliggøres efter almenboligloven. I Roskilde Kommune er boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken, der er på listen over udsatte boligområder. Obligatorisk læringstilbud er et selvstændigt tilbud, der foregår i en daginstitution og har en varighed af 25 timer om ugen og det gælder alene for børn med bopæl i et udsat boligområde.
  Forvaltningen foreslår, at rammerne for det obligatoriske læringstilbud er således, at pladser i obligatorisk læringstilbud placeres i kommunale eller selvejende daginstitutioner og oprettes ad hoc efter behov. Placeringen af læringstilbuddet fastlægges ud fra en konkret, individuel vurdering af barnets behov og børnesammensætning i dagtilbuddet. Forvaltningen foreslår videre, at de 25 ugentlige timer i obligatorisk læringstilbud, som udgangspunkt fordeles ligeligt med 5 timer hver dag, men at den endelige fordeling kan variere efter barnets behov.
  Dette vil understøtte, at ikke alle børn fra et udsat boligområde placeres i samme institution. Det vil også betyde, at der ikke skal holdes pladser ledige i én institution, for at kunne give tilbuddet, men at et barn kan tilbydes sprogstimulering i en institution, hvor der er plads, og hvor kompetencerne til tilbuddet også er.
  Med lovændringen skal der også tilrettelægges målrettede forløb for forældre til børn i obligatorisk læringstilbud. Forvaltningen foreslår, at forløbene har et omfang på 6 timer om ugen over en periode på 3 uger, og at de fastlægges endeligt med udgangspunkt i forældrenes individuelle behov.
  Det følger af lovændringen, at kommunen skal standse udbetaling af børneydelsen, hvis børn ikke benytter det obligatoriske læringstilbud eller forældrene ikke deltager i de målrettede forløb. Det bemærkes, at det obligatoriske læringstilbud skal stilles gratis til rådighed for forældrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Det vil være muligt inden for Dagtilbuds rammer at iværksætte tilbud for de få børn, der vil få brug for obligatorisk læringstilbud.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 37

  Godkendt.
  Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde, da de i princippet er imod lovgivning om særbehandling, men udtrykker anerkendelse for forslaget til rammer for læringstilbuddet på det foreliggende grundlag.

 • Pkt. 38 Bedre fordeling i daginstitutioner

  Bedre_fordeling_i_daginstitutioner.pdf

  Pkt. 38

  Bedre fordeling i daginstitutioner

  Sagsnr. 307636 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folketinget vedtog den 13. december 2018 en lovændring til dagtilbudsloven om bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner. Med denne sag skal Skole- og Børneudvalget behandle forslag til udmøntning af den nye lovgivning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget beslutter om der skal søges dispensation fra, at der skal gives et alternativt tilbud til forældre, der ikke bor i Æblehaven/Rønnebærparken, når de tilbydes plads i Børnehuset Mælkebøtten, og
  2. udvalget drøfter behovet for nye indsatser, der kan bidrage til mere bredt sammensatte børnegrupper i daginstitutionerne.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med lov om bedre fordeling i daginstitutioner indføres to regler, som skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner, og som har betydning for kommunens tildelingsregler for børn i Roskilde Kommune, der bor i Æblehaven/Rønnebærparken, og for børnehuset Mælkebøtten, der ligger i Æblehaven/Rønnebærparken. Af bilag fremgår en nærmere gennemgang af lovændringen og betydning for Roskilde Kommune.
  Med den ene nye regel indføres der et loft for, at en institution maksimalt i løbet af et år kan optage 30% nye børn, der bor i et udsat boligområde. I Roskilde Kommune vedrøre det alene børn, der bor i Æblehaven/Rønnebærparken. Loftet gælder for alle kommunale, selvejende og private institutioner. Forvaltningen indarbejder dette lovkrav i de gældende retningslinjer for tildeling af pladser til de 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune. Reglen betyder, at forvaltningen løbende følger, hvor mange nye børn fra Æblehaven/Rønnebærparken, der optages i de enkelte institutioner. Udvalget vil fremover blive orienteret om denne udvikling i den kvartalsvise sag om nøgletal.
  Den anden nye regel betyder, at forældre, der ikke bor i et udsat boligområde, men som får tilbudt en plads i en institution, der ligger i et udsat boligområde, samtidig skal have tilbud om en alternativ plads uden for det udsatte boligområde. I Roskilde Kommune vil det betyde, at forældre der ikke bor i Æblehaven/Rønnebærparken, og får tilbud om en plads i Børnehuset Mælkebøtten, samtidig skal have tilbud om en plads i et andet dagtilbud. Denne regel foreslår forvaltningen, at der søges dispensation fra.
  Det skyldes, at forvaltningen allerede nu oplever en øget søgning til Mælkebøtten fra forældre, der ikke bor i boligområdet. Hvis forældre automatisk skal have et alternativt tilbud samtidig med tilbud om plads i Mælkebøtten kan det betyde at flere forældre vil vælge institutionen fra.
  Hvis flere forældre, der bor andre steder end Æblehaven/Rønnebærparken, fravælger Mælkebøtten på grund af et alternativt tilbud, må andelen af børn i Mælkebøtten, der bor i Æblehaven/Rønnebærparken, forventes at stige. Dette vil modvirke målsætningen om at skabe mere bredt sammensatte børnegrupper. Derudover vil der være en risiko for et betydeligt fald i børnetallet i Mælkebøtten, og derved tomme pladser, da den anden nye regler sætter loft for hvor mange børn fra boligområdet, der må nyoptages i institutionen.
  Ud over de ændringer, der følger med loven om bedre fordeling i daginstitutioner indstiller forvaltningen, at udvalget drøfter om der skal iværksættes nye indsatser, der kan bidrage til mere bredt sammensatte børnegrupper. Af bilag fremgår forslag til indsats, hvor forældre til tosprogede børn motiveres til at skrive deres barn op til dagtilbud med få tosprogede børn. Der er også forslag om, at forvaltningen tættere følger sammensætningen af børnegrupper i de enkelte daginstitutioner for at kunne iværksætte tiltag, hvis der opstår situationer, hvor institutioner har en uhensigtsmæssig høj andel af børn i udsatte positioner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 38

  Ad 1.: Udvalget beslutter, at der søges dispensation fra, at der skal gives et alternativt tilbud til forældre, der ikke bor i Æblehaven/Rønnebærparken, når de tilbydes plads i børnehaven Mælkebøtten.
  Ad 2.: Udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med den indsats, der fremgår af bilag under den frivillige og motiverende vej, og at udvalget efter et år får en opfølgning med status på indsatsen.

 • Pkt. 39 Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018

  Opsamling_paa_paedagogiske_tilsyn_2018.pdf Pilotprojekt_om_nyt_tilsynskoncept.pdf Rammer_for_tilsyn.pdf

  Pkt. 39

  Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018

  Sagsnr. 316663 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med indholdet i alle daginstitutioner beliggende i kommunen og den måde, som opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunens ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer og omfatter kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunen. Udvalget skal drøfte status for tilsynsbesøg i daginstitutionerne i Roskilde Kommune for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunen skal føre tilsyn med indholdet i daginstitutionerne og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder om de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven efterleves. Tilsynets formål er dermed både at støtte den pædagogiske udvikling i dagtilbuddene og sikre, at dagtilbuddene både indfrier og efterlever de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven samt de rammer og eventuelle prioriterede indsatser kommunen har fastsat på området.
  I 2018 er der gennemført tilsyn i 49 kommunale institutioner, 8 selvejende institutioner, 7 privat institutioner, 2 puljeinstitutioner og specialbørnehaven Bjerget. I 2018 har der ud over det ordinære tilsyn været ført skærpet tilsyn med to dagtilbud. Rammen for tilsyn samt opsamling på tilsyn i dagtilbud i 2018 fremgår af bilag.
  Generelt viser tilsynene, at alle daginstitutioner har fokus på og arbejder målrettet med udviklingen af den pædagogiske kvalitet herunder den pædagogiske læreplan og understøttelse af børnenes trivsel, udvikling og læring. Tilsynene viser også, at der arbejdes systematisk med overgangen fra hjem til dagtilbud og fra børnehave til skole. I modtagelsen af børn og forældre lægges der vægt på et tæt forældresamarbejde med opstartssamtaler, daglige dialoger og årlige samtaler.
  Tilsynene viser, at opmærksomheden på udviklingen af det fysiske læringsmiljø og arbejdet med børnene i mindre grupper har nedbragt støjniveauet i dagtilbuddene. Tilsynene viser også, at der fortsat er behov for at have fokus på at udvikle læringsmiljøerne, så de inspirerer børnene til leg og sikrer gode sprogmiljøer samt på at arbejde med rutiner og genkendelighed i overgange i løbet af dagen, så der ikke opstår uro, der øger støj niveauet. Endelig viser tilsynene også, at der fortsat er behov for at have fokus på at understøtte børnenes leg, stimulere børnenes nysgerrighed og motivere dem til at eksperimentere og udforske deres omgivelser.
  I daginstitutionerne arbejdes der videre med de konkrete udviklingspunkter, der er blevet identificeret, og der følges op herpå løbende via områdeledelsen, og igen når der føres tilsyn i 2020.
  I 2019 vil der, som pilotprojekt, blive afprøvet et nyt tilsynskoncept i 17 af kommunens daginstitutioner. De øvrige institutioner vil få ført tilsyn efter det hidtidige koncept. Efter afprøvningen vil udvalget få forelagt forslag til nyt tilsynskoncept, som vil skulle gælde for tilsyn i 2020. Beskrivelse af pilotprojektet er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 39

  Drøftet.

 • Pkt. 40 Samarbejde med KFUM Roskilde Boldklub om fodboldbørnehave

  Samarbejdsaftale_med_KFUM_Roskilde_Boldklub_om_Boernehavebold.pdf

  Pkt. 40

  Samarbejde med KFUM Roskilde Boldklub om Børnehavebold

  Sagsnr. 316303 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 er der afsat midler til, at dagtilbud indgår i et samarbejde med KFUM Roskilde Boldklub om Børnehavebold. Børnehavebold betyder, at KFUM Roskilde Boldklub tilbyder grupper af børn i børnehave et træningsmiljø, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig med holdsport, motorik og leg i et fællesskab uden for børnehavens kendte rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem dagtilbud og KFUM Roskilde Boldklub om Børnehavebold godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på budget 2019 har forvaltningen sammen med KFUM Roskilde Boldklub udarbejdet en samarbejdsaftale for 2019 og 2020, der fremgår af bilag. KFUM Roskilde Boldklub har siden 2017 samarbejdet med seks børnehaver i Roskilde Kommune om Børnehavebold. Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre formelle rammer for samarbejdet, klargøre målsætningen med indsatsen samt understrege sammenhængen til det pædagogiske grundlag og de pædagogiske læringsmål i dagtilbudsloven.
  Inddragelse af lokalmiljø og foreningsliv i dagtilbud indgår i den styrkede pædagogiske læreplan, der blev indført med den reviderede dagtilbudslov. Børnehavebold understøtter flere af læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Børnehavebold giver børnene mulighed for, at eksperimentere med forskellige måder at bruge kroppen på og bidrager generelt til børnenes mulighed for at deltage i sociale fællesskaber. Aktiviteter i Børnehavebold kan være med til at inspirere personalet til nye måder at arbejde med børnene på, samtidig med at det kan inspirere forældre til at lade deres børn tage del i det lokale foreningsliv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvens i 2019.
  Der er afsat 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 40

  Anbefales, idet udvalget præciserer, at der med sagen bevilges 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til samarbejdsaftalen.

 • Pkt. 41 Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

  Aflastningstilbud.pdf

  Pkt. 41

  Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde kommune

  Sagsnr. 289158 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget bad i december 2018 forvaltningen undersøge muligheden for et aflastningstilbud i Roskilde Kommune inden for den eksisterende økonomiske ramme, alternativt med en beskrivelse af merudgiften. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har kompetence i forhold til visitation til aflastning for de 0-17 årige samt drift af Bjerget, og i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som har ansvar for drift af Margrethehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes, og i tilfælde af at der træffes beslutning som har økonomiske konsekvenser oversendes sagen til budgetforhandlingerne for budget 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har undersøgt muligheder for et samlet kommunalt aflastningstilbud for 0-17 årige inden for den eksisterende økonomiske ramme. I dag er der aflastning på både Bjerget og Margrethehøj, som tilbyder aflastning til børn inden for den samme målgruppe, dog i forskellige aldre, hvor de 0-6 årige er på Bjerget og de 7-17 årige er på Margrethehøj. Et barn bliver visiteret til aflastningstilbud på baggrund af ansøgning fra forældrene og reglerne i Serviceloven. De fleste forældre ønsker, at deres barn er i aflastningstilbud i weekender. Der foretages en individuel behandling og visitation, hvorfor der er forskel på hvor mange døgn et barn bevilges aflastning.
  De to kommunale aflastningstilbud bliver finansieret ved salg af pladser/ antal døgn, hvor et barn er i aflastning. Roskilde Kommune køber selv pladser i de to tilbud, ligesom det er muligt for andre kommuner at købe pladser på dage, hvor der er ledigt. Der har i 2018 været 4 børn fra Roskilde, der har benyttet sig af aflastning på Bjerget og 10 børn fra Roskilde, der har benyttet sig af aflastning på Margrethehøj. Herudover har 3 børn fra Roskilde i målgruppen benyttet sig af aflastning i tilbud uden for kommunen.
  Særligt Margrethehøj har de senere år haft budgetmæssige udfordringer, hvor der har været højere driftsudgifter forbundet med at drive tilbuddet end de indtægter, der har været til at dække udgifterne.
  De bedste rammer for et aflastningstilbud er, hvis det kan etableres i tilknytning til et døgntilbud for børn og unge, hvor fagligheden i forvejen er til stede, og hvor der kan skabes en mere økonomisk robusthed. Et sådan døgntilbud er der ikke i Roskilde Kommune, og forvaltningen vurderer ikke, at der er grundlag for at etablere det.
  Såfremt der skal etableres et samlet kommunalt aflastningstilbud i Roskilde vurderer forvaltningen, at de bedste muligheder er ved specialbørnehaven Bjerget, hvor der i dag også er weekendaflastning for de 0-6 årige. Det vil kræve en udvidelse af kapaciteten ved Bjerget at kunne etablere et aflastningstilbud for 0-17 årige, som medfører anlægsudgifter. Kapaciteten skal udvides, for at der kan være flere børn ad gangen i aflastning, som kan sove i separate soverum. Der kan udvides ved, at der opføres en tilbygning, hvor børnene kan få egne soverum, som de 6-16 årige har på Margrethehøj i dag. Der kan også ske en udvidelse af kapaciteten ved at anvende de nuværende lokaler på Bjerget på anden vis, eventuelt i sammenhæng med ombygninger, så der etableres egne soverum, da de 0-6 årige i dag sover sammen og på madrasser på gulvet eller weekendsenge.
  Alternativt foreslår forvaltningen, som det også fremgik af sagen i december 2018, at det nuværende aflastningstilbud for 0-6 årige på Bjerget opretholdes og aflastningspladser til de 7-17 årige købes i tilbud uden for kommunen. Dette vil betyde, at der ikke skal afholdes udgifter til anlæg, og at der er mindre usikkerhed forbundet med driftsøkonomien.
  Ved både Bjerget og Margrethehøj har der de senere år været en forholdsvis lav belægningsgrad på mellem 50% og 60%. også når der medtages de pladser, der har været solgt til andre kommuner.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 købt aflastningspladser for i alt ca. 3,7 mio. kr. til 0-17 årige i den målgruppe, der er relevant for dette aflastningstilbud, herunder i tilbud uden for kommunen. Der har derudover de seneste tre år været et årligt merforbrug forbundet med driften af Margrethehøj, som har været på mellem ca. 700.000 kr. og 1,2 mio. kr.
  Et samlet tilbud ved Bjerget uden en separat tilbygning vil have en årlig driftsudgift på ca. 2,6 mio. kr. ved en belægning på 60%. Tilbuddet kan ikke dække aflastning i alle døgn, som børn i målgruppen fra Roskilde Kommune bevilges. Hermed vil der stadig være behov for at købe pladser i udenbystilbud.
  Et samlet tilbud ved Bjerget, hvor der anlægges en separat tilbygning vil have en årlig driftsudgift på ca. 3 mio. kr. ved en belægning på 60%. Tilbuddet forventes at kunne dække aflastning i hovedparten af de døgn som børn i målgruppen fra Roskilde Kommune bevilges, så der kun i mindre omfang skal købes pladser udenfor kommunen. Dermed må det forventes, at der vil være børn, der i dag er i udenbys tilbud, som skal hjemtages til dette aflastningstilbud.
  Vurderingen af driftsøkonomien ovenfor beror på flere forudsætninger, der skal holde, for at de budgetoverskridelser, der har været for Margrethehøj, ikke skal fortsætte ved et nyt tilbud.
  Etablering af et samlet aflastningstilbud vil kræve udgifter til anlæg. Ved et aflastningstilbud med en tilbygning med separate sovepladser er anlægsudgifterne beregnet til ca. 7 mio. kr. Et aflastningstilbud inden for de nuværende fysiske rammer, hvor der fortsat skal købes pladser i udenbystilbud, kræver anlægsudgifter til ændret indretning og ombygning.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 41

  Udvalget er positive over for et aflastningstilbud i Roskilde Kommune og beslutter at oversende sagen til budgetforhandlingerne for budget 2020.

  Fraværende: Tina Boel (F) pga. inhabilitet.

 • Pkt. 42 Vor Frue

  Pkt. 42

  Vor Frue

  Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. februar 2019, at der til udvalgets møde i marts skulle udarbejdes en samlet sag om vinkler på Vor Frue, som følge af byrådets beslutning om ændring af skolestrukturen, hvor skolen fra skoleåret 2019/20 er en indskolingsskole fra 0.-3. klasse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på budget 2019 har forvaltningen været i dialog med den selvejende institution Spiloppen om mulighederne for at institutionen flytter til lokaler på Vor Frue Skole, for at blive en del af en landsbyordning. En landsbyordning, hvor der er fælles ledelse for dagtilbud og skole vil kræve at institutionen er kommunal. Spiloppen har meldt tilbage, at de ikke ønsker blive kommunal og at de ikke ønsker helt eller delvist at flytte til lokaler på skolen.
  Forvaltningen har undersøgt behov og mulighed for at etablere et kommunalt dagtilbud i lokaler på Vor Frue Skole, også set i sammenhæng med at regeringen er kommet med et udspil, der kan betyde en ændring af den nuværende støjkonsekvenszone for Tune Lufthavn, som har betydning for om der kan opføres nye boliger omkring blandt andet Vor Frue.
  Forvaltningen vurderer, at en eventuel boligudbygning omkring Vor Frue ved en ændring af støjkonsekvenszonen, ikke medfører et behov for en udvidelse af antallet af dagtilbudspladser i så stort et omfang, at der er behov for etablering af et nyt dagtilbud. Der er aktuelt et pres på antallet af 0-2 års pladser i Vor Frue pasningsdistrikt, mens der er et mindre overskud af børnehavepladser.
  For at etablere et nyt dagtilbud, hvor driftsøkonomien skal det have en vis størrelse. En af de mindste institutioner i Roskilde Kommune som har både vuggestue og børnehavepladser er Mælkevejen med 14 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser. Forvaltningen vurderer, at der vil være en risiko for tomme pladser i et væsentligt omfang, såfremt der etableres pladser i den størrelsesorden i Vor Frue. Der vil være plads til at etablere pladserne i lokaler på Vor Frue Skole, hvor det vil kræve anlægsudgifter til forhold både inde og ude, da de bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige krav til et dagtilbud er anderledes end det der er til en skole.
  Vor Frue pasningsdistrikt støder op til pasningsdistrikt Sydbyen, hvor flere forældre fra Vor Frue også ønsker, at få deres børn i dagtilbud. Sydbyen grænser direkte op til pasningsdistrikt Midtvest – og det er relevant at se disse pasningsdistrikter i en sammenhæng. Alle tre distrikter har aktuelt og i de kommende år et pres på antallet af 0-2 års pladser, mens der i forskellig grad er overskud af børnehavepladser. Derfor anbefaler forvaltningen fortsat et øget fleksibilitet mellem pladser til de 0-2 årige og de 3-5 årige. Udvalget har tillige tidligere behandlet sag om etablering af institution ved Ringparken, som også vil medføre en udvidelse af antallet af 0-2 års pladser i Sydbyen.
  Byrådet har den 30. januar 2019 besluttet, at Vor Frue Skole fra det kommende skoleår skal være en indskolingsskole for 0.-3. klasse. Forvaltningen kan oplyse, at for de årgange, der vil være på skolen i det kommende skoleår, er der pr. 26. februar 2019 følgende antal på de enkelte årgange: Der er opskrevet 14 elever til den kommende 0. klasse; der er indmeldt 8 elever i den nuværende 0. klasse; 12 elever i den nuværende 1. klasse og 9 elever i den nuværende 2. klasse. Forvaltningen kan oplyse, at 4 elever fra den nuværende 0. klasse overflyttes primo marts til en anden folkeskole i kommune.
  I forhold til trafiksikkerhed kan forvaltningen oplyse, at Plan- og Teknikudvalget den 14. januar 2019 besluttede at prioritere midler i 2019 til nyt signalreguleret kryds ved Køgevej / Vilvorde for at sikre skolevejen for børn på cykel fra Vor Frue mod Østervangsskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Såfremt der skal etableres dagtilbud i tilknytning til Vor Frue Skole vil det medføre anlægsudgifter og afledte driftsudgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 42

  Skole- og Børneudvalget henviser til byrådets beslutning af den 30. januar 2019 om at Vor Frue Skole fra skoleåret 2019/20 er en indskolingsskole fra 0.-3. klasse. Udvalget konstaterer, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for etableringen af en kommunal daginstitution i de ledige lokaler på skolen. Udvalget beder forvaltningen om at se på, hvad de ledige lokaler på Vor Frue Skole kan anvendes til fremadrettet fra skoleåret 2019/20.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde flertallets beslutning, idet det bemærkes, at det dermed konstateres at grundlaget er bortfaldet for den "landsbyskoleordning" budgetforligspartierne oprindeligt besluttede. Dermed er der tale om en ny løsningsmodel og en ny situation. Henrik Stougaard (Ø) foreslår alternativt at forvaltningen sættes til at udarbejde en løsningsmodel, hvor Vor Frue skole på det ny grundlag fortsætter som en skole der rummer 0.'te til 6. klassetrin. og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 43 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Skole-_og_Boerneudvalget.pdf

  Pkt. 43

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette er første drøftelse i fagudvalgene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på Skole- og Børneudvalgets område drøftes

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Skole- og Børneudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 26,3 mio. kr.
  Budgetmæssigt fordeler Skole- og Børneudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.

  ”Fælles område” i figuren svarer til den årlige forudsatte produktivitet.

  Mulige spareforslag til 1. drøftelse

  På alle fagområder under Skole- og Børneudvalgets område kan der findes forslag, der kan bidrage til de 26,3 mio.kr, der skal findes i sparemålet. Som eksempler kan udvalget tage udgangspunkt i følgende:
  I Roskilde Kommune er der i dag dagtilbud, der har så få pladser, at de er økonomisk udfordrede. En sammenlægning af de små institutioner til større enheder kan bidrage til en bedre økonomi.
  I Roskilde Kommune er serviceniveauet og udgiftsniveauet på Skole og Klubområdet højt. Er det det rette serviceniveau, der leveres på skoler, SFOer, klubber og specialområdet?
  I Roskilde Kommune er anbringelser af børn og unge relativt længere og dyrere end i andre kommuner. Vil en investering i omlægningen af arbejdet med udsatte børn og unge kunne føre til en tidligere indsats, kortere og mindre indgribende anbringelser og dermed et mindre budgetbehov?

  Uddybende bemærkninger vedrørende Skole- og Børneudvalget

  Af bilag 1 fremgår fordelingen af budgettet på Skole- og Børneudvalgets område på de tre fagområder. 22 pct. af det samlede budget går til dagtilbud, der dækker over daginstitutioner og dagpleje. 63 pct. af det samlede budget går til Skole og Klub, der dækker over driften af de kommunale folkeskoler, betalinger til privat- og efterskoler, driften af specialskoler, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning (PPR) samt driften af SFO’er og Klubber. De resterende 14 pct. går til Børn og Unge, der dækker over tilbud til børn og unge med særlige behov samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap. Hvis sparemålet på 26,3 mio. kr. skal fordeles på fagområderne under Skole- og Børneudvalget, som budgettet procentvis er fordelt, skal der findes 6,1 mio. kr. på Dagtilbud, 16,4 mio. kr. på Skole og Klub samt 3,8 mio. kr. på Børn og unge.
  Forvaltningen er i gang med en analyse af specialområdet, der dækker specialområdet på dagtilbud, specialundervisningen på skoleområdet og det specialiserede socialområde på Børn og Unge. Analysen skal anvise forslag til, hvordan udfordringer på området vil kunne håndteres i kommende budgetår.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 43

  Udvalget drøftede forslag til besparelser og bad forvaltningen arbejde videre med konkrete forslag på baggrund af udvalgets drøftelser.
  Henrik Stougaard (Ø) foreslår at SBU beslutter at afvise at arbejde videre med de skitserede besparelser inden for udvalgets område. Dette begrundes med at det generelt på SBU's område er yderligere investeringer, der er brug for, - det handler om at forøge tidlige indsatser. Forbedret indsats for børn og unge er investeringer i fremtiden, som vi ikke har "råd" til at undvære. Derfor afvises enhver form for besparelser på SBUs område for det kommende budget.
  Forslaget blev sat til afstemning - for stemte Henrik Stougaard (Ø), imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Gitte Simoni (O) og Jeppe Trolle (B), hermed bortfaldt forslaget.
  Tina Boel (F) foreslår, at det beløb på de 26 mio. kr. der skal findes for SBUs område er for højt og at beløbet skal være lavere. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Tina Boel (F), imod stemte J Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Gitte Simoni (O) og Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) undlod at stemme. Hermed bortfaldt forslaget.

 • Pkt. 44 Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om idrætsfacilitetsanalysen

  Pkt. 44

  Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om idrætsfacilitetsanalysen

  Sagsnr. 258433 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. Det foreslås, at Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget på et fællesmøde i maj drøfter fælles indsatsområder med udgangspunkt i rapporten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afholdes et fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i maj med henblik på en drøftelse af mulige fælles indsatsområder i det videre arbejde med optimering af lokaleforhold og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. Rapporten indeholder en meget interessant og omfattende kortlægning af idræts- og bevægelsesvaner hos alle skolebørn i kommunen. Der er mange interessante perspektiver, som begge udvalg kan arbejde med. I rapporten konkluderes, at der er et uudnyttet potentiale i benyttelsen af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter.
  Der er bl.a. en stor mængde ledig tid i tidsrummet kl. 8 – 16. Dette tidsrum er i dag stillet til rådighed til skolebrug. Samtidig viser rapporten, at der er en stor efterspørgsel fra primært senioridrætten efter faciliteter i dagtimerne. Derfor anbefaler forvaltningen, at der drøftes muligheder for i større udstrækning af stille ledige tider i dagtimerne til rådighed for foreningerne. Dette skal gøres under hensyntagen til skolernes brug.
  Der er samtidig gode muligheder for at tilrettelægge fremtidige investeringer på idræt- og fritidsområdet, så det også giver nye muligheder for skoleområdet. Ved strategisk at arbejde med de fysiske rammer på skoler og øvrige kommunale institutioner, kan de økonomiske midler optimeres, og der kan skabes inspirerende rammer for skoler, fritidsbrugere og lokalsamfund.
  På den baggrund indstiller forvaltningen, at de 2 udvalg drøfter mulige fælles indsatområder på et fællesmøde i maj.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 44

  Godkendt.

 • Pkt. 45 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Henning (A) og Camilla Vilby-Mokvist (A) om Boss Ladies

  Boss_Ladies_Praesentation.pdf Infoark_ambassadoer_til_folkeskolelaerer.pdf infoark_virksomhedspraktik_til_UU_og_laerere.pdf

  Pkt. 45

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Henning (A) og Camilla Vilby-Mokvist (A) om Boss Ladies

  Sagsnr. 317353 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Henning (A) og Camilla Vilby-Mokvist (A) har bedt om at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Henning (A) og Camilla Vilby-Mokvist (A) har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden:
  ”Socialdemokratiet vil foreslå, at der indgås et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Boss Ladies. Boss Ladies-projektet er et samarbejde mellem arbejdsgivere, fagforeninger, kommuner og erhvervsuddannelser. Formålet er over en tre årig periode at gøre bygge-, anlægs- og installationsbranchen mere attraktiv for piger og give dem lyst til at vælge en faglært uddannelse, og dermed ændre på de kønsopdelte uddannelsesvalg. Projektet er støttet af Nordea-fonden, Grundejernes Investeringsfond og Byggeriets Uddannelsesfond. Roskilde Tekniske Skole indgår også i samarbejde med Boss Ladies.
  Første skridt er at motivere de unge kvinder til at turde træffe det utraditionelle valg. Andet skridt er at styrke trivsel og talentudfoldelse hos unge kvinder på erhvervsuddannelserne. Og tredje skridt er at sikre, at arbejdspladserne tager vel imod de unge kvinder. Derfor henvender projektet sig til piger (og drenge) i de ældste klasser i grundskolen og unge kvinder på erhvervsskolernes bygge-, anlægs- og installationsuddannelser i hele landet. Pigerne får mulighed for at møde rollemodeller i form af inspirerende kvindelige håndværkere, der har succes med deres fag og brænder for at fortælle deres historie. Se vedlagte materialer fra Boss Ladies.
  Samarbejdet med Roskilde Kommune kunne kickstartes over følgende tre faser:
  Step 1) Inden sommerferien
  Første skridt: Boss Ladies kommer ud med sine ambassadører og holder oplæg i 7.-8. klasse (evt. 9. klasse) på tre folkeskoler i Roskilde Kommune. Herefter vil det være oplagt at etablere tilbuddet omkring Boss Ladies praktik til primært pigerne i de 8. klasser, der har haft besøg af ambassadørerne.
  Step 2) Efter sommerferien
  Andet skridt: Efter sommerferien kommer Boss Ladies ud og besøger et sted mellem 7-15 folkeskoler i Roskilde Kommune, alt afhængigt af mulighederne. Tilbuddet omkring Boss Ladies Praktik udvides til samtlige piger i 8. og 9. klasse.
  Step 3) Learning Labs
  Sidste skridt: Tilbud om Learning Labs til Roskilde Kommunes udskolingslærere. På Learning Labs præsenteres lærerne for den nyeste viden omkring køn på området og giver dem nogle konkrete værktøjer, som de kan bruge i deres undervisning
  I forhold til den konkrete tilrettelæggelse af projektet i Roskilde Kommune foreslås det, at forvaltningen går i dialog med Boss Ladies om, hvordan det bedst kan tilrettelægges i samarbejde med skolerne.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 45

  Udvalget beslutter, at forvaltningen arbejder videre med at indgå et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Boss Ladies, og at det udbydes til skolerne om, hvem der ønsker at indgå i samarbejdet.

 • Pkt. 46 Orientering om pilotprojekt om indeklima i daginstitutioner

  Pkt. 46

  Orientering om pilotprojekt om bedre indeklima i daginstitutioner

  Sagsnr. 300712 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det Økologiske Råd har med støtte fra Realdania i 2018 gennemført et pilotprojekt om bedre indeklima i daginstitutioner. Roskilde Kommune har sammen med tre andre kommuner deltaget i pilotprojektet, hvor indeklimaet i 20 typiske daginstitutioner er blevet undersøgt. Roskilde Kommune har deltaget i pilotprojektet med syv daginstitutioner. I denne sag orienteres udvalget om pilotprojektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det Økologiske Råd afsluttede i 2016 et pilotprojekt, hvor indeklimaet i børneværelser i private hjem blev undersøgt. Resultaterne fra dette projekt pegede på, at børn i mange tilfælde i løbet af dagen og natten opholder sig i et usundt indeklima, der påvirker deres sundhed, trivsel, herunder deres søvn og indlæringsevne samt fysiske udvikling. På baggrund af disse resultater har Det Økologiske Råd med støtte fra Realdania i 2018 gennemført et pilotprojekt om bedre indeklima i daginstitutioner.
  Formålet med pilotprojektet har været dels at øge kendskabet til indeklimaet i typiske danske daginstitutioner målt på flere parametre såsom kemikalier, CO2, fugt, temperatur, dagslysforhold, brug af elektrisk lys, akustik, ultrafine partikler og radon og dels at udvikle målrettede råd for et forbedret indeklima i daginstitutionerne.
  De kemikalier, der måles på er blandt andet ftalater og flammehæmmere. Ftalater er forbudt i legetøj til børn, men findes typisk i vinylgulve, voksduge, ledninger, kabler, gummistøvler, regntøj og lignende. Flammehæmmere er forbudt i legetøj til børn, men findes typisk i produkter med indhold af skum f.eks. møbler. Kemikalierne afgives fra produkterne over tid og ophobes i støv, hvorfor det er vigtigt at prioritere, at der bliver gjort grundigt rent i daginstitutionerne, og at der er et øget fokus på brug af inventar og legetøj med lav udledning af sundhedsskadelige stoffer.
  Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres af Det Økologiske Råd i starten af marts, hvor Roskilde Kommune også vil modtage rapporten.
  I Roskilde Kommunes indkøbspolitik, er der direkte krav i forhold til de omtalte sundhedsskadelige stoffer. Desuden stilles der i alle nye bygninger i kommunen krav til udledning af sundhedsskadelige stoffer gennem bæredygtighedscertificering.
  Forvaltningen vil gå i dialog med alle kommunens daginstitutioner omkring vejledning og anbefalinger til forbedret indeklima. På Roskilde Kommunes folkeskoler er der ved at blive foretaget en undersøgelse, der belyser forholdet mellem indeklima og adfærd. Forvaltningen anbefaler, at erfaringerne fra denne undersøgelse også inddrages i forhold til indeklimaet i kommunens daginstitutioner

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 46

  Godkendt.

 • Pkt. 47 Orientering om nøgletal for Skole og Børn

  Oversigt_over_indmeldte_i_alle_dagtilbud.pdf Udvikling_i_pasningsdistrikter_med_merindskrivning.pdf Daekningsgrad_for_dagtilbud.pdf Daekningsgrad_for_SFO.pdf Daekningsgrad_for_klub.pdf Udvikling_i_antal_indmeldte_i_klubber.pdf

  Pkt. 47

  Orientering om nøgletal for Skole og Børn

  Sagsnr. 302028 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal på udvalgets område. Det vedrører kapacitet på dagtilbudsområdet og antal indmeldte elever i henholdsvis SFO og klub. Disse nøgletal er samlet i denne sag og giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kapacitet dagtilbud

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af ledige pladser og kapacitet i hvert distrikt. Udviklingen i behov for pladser i de 6 pasningsdistrikter, hvor der aktuelt er en merindskrivning på mere end 5 børn, fremgår af bilag.
  Der er aktuelt ledige børnehavepladser i alle pasningsdistrikter pr. 1. februar 2019. 0-2 års pladserne er fyldt op i syv ud af 11 pasningsdistrikter. Fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2årige og 3-5årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Pr. 1. februar 2019 er der indskrevet 4.152 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. februar 2018 indskrevet 4.153 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. februar 2019 i alt 173 ledige pladser i dagtilbud.
  Der er pr. 1. februar 2019 3 børn som gør brug af en deltidsplads, mens ingen har en kombinationsplads.

  Indmeldte elever i SFO og klub

  Af bilag fremgår en geografisk oversigt, som viser andelen af elever der pr. 1. februar 2019 går i henholdsvis SFO og klub. For SFO er andelen beregnet ud fra det antal elever, der går i en af kommunens folkeskoler og som er tilmeldt en SFO. Pr. 1. februar 2019 er der ingen skoler, hvor der er færre end 90 pct. af de indskrevne elever, der er tilmeldt i SFO.
  Pr. 1. februar 2019 er der indskrevet 3.011 børn i klub. Det svarer til, at der gennemsnitligt er 66,2 pct. af børn i aldersgruppen der er tilmeldt i klub. Andelen er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistriktet og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 47

  Godkendt.

 • Pkt. 48 Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Pkt. 48

  Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Skolevægring
  2. Indsats for børn og unge med psykiske problemer
  3. Bibliotekstilbud på skoler
  4. Fremtidig brug af Klub Engen
  5. Etablering af børnehuset Fuglebakken
  6. Status på juniorpædagoger i dagtilbud
  7. Udvidelse af Boserupgård
  8. Kapacitet i dagtilbud og skole
  9. Rammer for dagtilbud
  10. Styrket sprogindsats i dagtilbud
  11. Indledende budgetdrøftelser
  12. Afdækning af vikarforbrug i folkeskolerne

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Opfølgning på vikarforbrug i folkeskolerne
  2. Afsluttende budgetdrøftelser
  3. Opfølgning på elever der ikke har fået 02 i dansk og matematik ved afgangseksamen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 48

  Godkendt.

 • Pkt. 49 Eventuelt

  Pkt. 49

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 49

  - Lynghøjskolen
  - Sorggrupper
  - Mere praksisfaglighed i folkeskolen
  - Mental sundhed