You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 5, 2020 - 17:00
Sted: Skype
 • Pkt. 57 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 57

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 57

  Pkt. 63 udsættes
  Pkt. 64 udgår af dagsordenen og behandles sammen med pkt. 66.
  Pkt. 67 udgår af dagsordenen
  Herefter blev dagsordenen godkendt

 • Pkt. 58 Ændring af pasningsdistrikter dagtilbudsområdet - forlængelse af høringsperioden

  Pkt. 58

  Ændring af pasningsdistrikter dagtilbudsområdet – forlængelse af høringsperioden

  Sagsnr. 328866 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende forslag om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet med høringsfrist den 14. april 2020. På grund af lukningen af dagtilbuddene i høringsperioden som følge af COVID-19 foreslår forvaltningen, at høringsperioden forlænges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at perioden for høring af forslag om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen forlænges til den 1. juni 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er inddelt i 11 pasningsdistrikter. Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt og udgøres pr. 1. april 2020 alene af én dagplejer, da den selvejende institution Børnehuset Spiloppen er overgået til drift som privatinstitution.
  Privatinstitutioner indgår ikke i den kommunale forsyning, og kommunen har ikke anvisningsret til pladser i privatinstitutioner. For Vor Frue pasningsdistrikt betyder dette, at kommunen pr. 1. april 2020 kun kan anvise forældre plads hos én dagplejer med plads til 0-2 årige børn.
  Roskilde Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Pasningsgarantien gælder alene en plads i et dagtilbud i hele kommunen. Forældre uden pasningstilbud kan i henhold til kommunens regler for tildeling af plads få tre tilbud om plads i et dagtilbud, heraf skal mindst to tilbud være inden for eget pasningsdistrikt eller nabodistrikt. At der kun er én dagplejer i Vor Frue Pasningsdistrikt har ikke betydning for, at reglerne for tildeling af plads kan efterleves, da der kan anvises plads i nabodistrikterne til Vor frue pasningsdistrikt.
  Pasningsmønstrene viser dog, at forældre i Vor Frue ofte søger andet pasningsdistrikt. Det er især i nabodistriktet Sydbyen, at forældrene søger plads.
  Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende forslag om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet med høringsfrist den 14. april 2020. Da forslaget er sendt i høring i den periode, hvor dagtilbuddene har været lukket på grund af COVID-19, foreslår forvaltningen, at høringsperioden forlænges til den 1. juni 2020, så flere bestyrelser får mulighed for at afgive høringssvar. De indkomne høringssvar kan herefter behandles i Skole- og Børneudvalget den 18. august 2020.
  Det skal bemærkes, at der ved høringsfristens udløb den 14. april 2020 var indkommet to høringssvar.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 58

  Godkendt.

 • Pkt. 59 Bedre fordeling i daginstitutioner

  Status_paa_bedre_fordeling_i_daginstitutioner.pdf

  Pkt. 59

  Bedre fordeling i daginstitutioner

  Sagsnr. 307636 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 5. marts 2019 en sag om bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med en indsats ad frivillighedens vej for mere bredt sammensatte børnegrupper i Roskilde Kommunes daginstitutioner. Det blev samtidig besluttet, at udvalget skulle have en opfølgning efter et år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der arbejdes videre med de indsatser, der allerede er sat i værk under den frivillige og motiverende vej, og
  2. udvalget modtager en opfølgning med status på indsatserne igen i marts 2021.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. maj 2019, at visionen i boligpolitikken om mere bredt sammensatte børnegrupper i daginstitutionerne skal understøttes gennem indsatser, der tager afsæt i den frivillige og motiverende vej. Dermed godkendte udvalget den nye indsats, der blev foreslået om, at der fremadrettet i det opsøgende arbejde, lægges en særlig vægt på at motivere forældre til tosprogede børn til at skrive deres børn op i et dagtilbud med en lille andel af tosprogede børn. Dette med henblik på at tilbyde børnene de bedst mulige rammer for deres dansksproglige udvikling. Dette arbejde kan gøres via sundhedsplejen, sprogvejledere og medarbejdere i den boligsociale indsats.
  Som det fremgår af bilag, skal den nye indsats ses i sammenhæng med øvrige indsatser, der skal styrke kvaliteten af de dagtilbud, der har en høj andel af børn, der bor i Æblehaven/Rønnebærparken og hermed gør disse dagtilbud attraktive for forældre uden for boligområdet. Det vil også have betydning for mere bredt sammensatte dagtilbud. Nogle af indsatserne indgår i den boligpolitiske handleplan, mens andre indsatser ikke indgår ikke i handleplanen, men støtter op om samme formål.
  Der er blandt andet afsat midler til at forbedre det fysiske og pædagogiske læringsmiljø i børnehusene Mælkebøtten og Bullerby, og til at styrke tilbuddenes kommunikation om deres kvalitet, kompetencer, faciliteter mv. Forvaltningen følger den pædagogiske kvalitet i Børnehuset Mælkebøtten tæt, og der kan ses en markant fremgang i kvaliteten i børnehuset fra februar 2019 til februar 2020.
  Roskilde Kommune har gennem en lang årrække gode erfaringer med at være opsøgende over for forældre til børn med dansk som andetsprog og nytilkomne flygtninge. Forældrene orienteres om, og motiveres til, at indmelde deres barn i dagtilbud.
  Forvaltningen kan oplyse, at der i 2019 i hele kommunen var 12 børn, der i 3-års alderen, ikke var indmeldt i dagtilbud. Ingen af disse børn var bosiddende i Æblehaven/Rønnebærparken.
  Som et udtryk for bredden i dagtilbuddenes børnegrupper, fik Skole- og Børneudvalget med sagen den 5. marts 2019, oplyst fordelingen af børn med bopæl i boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken i de kommunale dagtilbud. Udviklingen det seneste år, viser, at børnene fra boligområdet pr. 1. marts 2020 er indmeldt i 12 forskellige dagtilbud mod otte forskellige dagtilbud pr. 1. marts i 2019. Børnehusene Bullerby og Mælkebøtten er fortsat de to dagtilbud, som har den højeste andel af børn fra Æblehaven/ Rønnebærparken. Andelen er faldet fra 36 % til 34 % i Bullerby og fra 34 % til 33 % i Mælkebøtten fra den 1. marts 2019 til 1. marts 2020.
  Børn bosiddende i boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken er dermed i 2020 indmeldt i flere forskellige dagtilbud, end det var tilfældet i 2019. Samtidig er andelen af børn fra boligområdet faldet i de to daginstitutioner, der har flest børn fra boligområdet.
  Forvaltningen foreslår, at der fortsat arbejdes med tiltag, der allerede er igangsat, og at udvalget modtager en opfølgning på indsatserne igen i marts 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 59

  Ad 1.og 2.: Godkendt.

 • Pkt. 60 Tilmelding til statslig pulje til normeringer i daginstitutioner

  Foelgebrev-pulje_til_normeringer.pdf Aktstykke.pdf Liste_over_foreloebig_fordeling_af_tilskud.pdf

  Pkt. 60

  Tilmelding til statslig pulje til normeringer i daginstitutioner

  Sagsnr. 332859 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af aftalen om finansloven for 2020 er der i 2020-2025 afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Den 17. februar 2020 blev der indgået politisk aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Midlerne til minimumsnormeringer i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling. Forud for den endelige tilskudsudmelding skal de enkelte kommuner dog tilkendegive, om de ønsker at modtage tilskud fra puljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver at modtage tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Aftalen om finansloven for 2020 indebærer, at der i årene 2020-2025 er afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Den 17. februar 2020 blev der indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020 mellem regeringen, Radikale, Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen indebærer at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede 0-5årige børn i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbunden minimumsnoreringer.
  Forud for den endelige tilskudsudmelding i 2020 skal de enkelte kommuner tilkendegive, om de ønsker at modtage tilskud fra puljen. Eventuelle tilskud som kommunerne frasiger sig vil blive fordelt forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen.
  Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet og ved modtagelse af tilskuddet skrives der under på, at tilskuddet ikke vil medføre en budgetreduktion på dagtilbudsområdet.
  Anvendelsesperioden for tilskuddet er perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020, og omfatter dermed også perioden for genåbning af dagtilbud fra den 15. april 2020 og frem. Midlerne tildelt kommunerne kan dermed også anvendes til ansættelse af pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale og selvejende daginstitutioner samt puljeinstitutioner i forbindelse med genåbningen som følge af COVID-19.
  Fristen for tilkendegivelse af tilskuddet var den 15. april 2020. Da der var frist for tilkendegivelse den 15. april 2020, har forvaltningen sendt tilkendegivelse afsted, hvor det fremgår, at der er forbehold for politisk godkendelse af dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Det foreløbige tilskud til Roskilde Kommune udgør 7.179.000 kr., dog vil eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen forud for den endelige tilskudsudmelding.
  Når det endelige tilskud udmeldes, vil udvalget få forelagt en bevillingssag.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 60

  Godkendt.

 • Pkt. 61 Godkendelse af valgfag for skoleåret 2020 / 2021

  Forslag_til_valgfag_i_skoleaaret_2020_-_21.pdf

  Pkt. 61

  Godkendelse af valgfag

  Sagsnr. 270876 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget har siden 2014 godkendt 35 kommunale valgfag, som skolerne i Roskilde Kommune dermed kunne afvikle ud over de valgfag, der er beskrevet af nationalt i valgfagsrækken. På baggrund af den ændrede struktur for valgfag har forvaltningen bedt skolerne om at indsende forslag til beskrivelser af de valgfag, de aktuelt ønsker fortsat at udbyde. Der er 15 forslag til lokale valgfag i Roskilde Kommune, som foreslås til godkendelse i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de 15 kommunale valgfag godkendes for en tre-årig periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har siden skoleåret 2019 / 2020 været indført obligatoriske praktisk / musiske valgfag for eleverne i 7. og 8. klasse. Eleverne skal tilbydes håndværk og design, og kan derudover tilbydes et eller flere af fagene billedkunst, madkundskab og musik. De praktisk musiske valgfag er obligatoriske for eleverne at følge og afsluttes med prøve.
  Den ændrede struktur for valgfag har betydet en ændring i udbud af valgfag på skolerne, idet det fra skoleåret 2020/21 næsten udelukkende er elever fra 9. klasse, der vælger øvrige valgfag. Dermed kan skolerne ikke oprette så mange valgfag, som de kunne tidligere.
  Valgfag er beskrevet i den såkaldte valgfagsrække, hvor der er 12 valgfag, der kan udbydes for 9. klasse, og desuden kan 8 af 10. klasses valgfagene også udbydes til 9. klasses elever. Derudover er der mulighed for, at den enkelte kommune kan godkende kommunale valgfag. Kompetencen til at godkende beskrivelsen af fagenes mål og indhold er delegeret til Skole- og Børneudvalget fra byrådet den 30. marts 2017. De godkendte valgfag kan afvikles på alle skoler i Roskilde Kommune. Der er igennem årene opbygget et meget stort udbud af kommunale valgfag, der kan være svært at overskue for skolerne.
  Der er tidligere godkendt følgende valgfag i Roskilde Kommune:
  Kinesisk - sprog og kultur, Naturfag med udfordringer, Kunstskolen, Konstruktion og design, Idræt på tværs, Friluftsliv og naturforståelse, Sundhed – krop og stil, Japansk – sprog og kultur, Medborgerskab og frivillighed – Cykling uden alder, Vores natur – vores kultur, Skoleskak, Adventure, Cricket, Bridge, Vild med web, Global Perspective – in English, Digital foto, Bordrollespil, Vagtfunktionær – sikkerhedsvagt, Avanceret matematik, Boldspil, De 7 verdensdele, Masterclass, Meditation, Mindfullness, Junioridrætsleder, E-sport, Springbrættet, LEGO Mindstorms, Uddannelse og job, Spiludvikling, Visuel kultur, Kommunikation, CSI (Crime scene Investigation) og Privatøkonomi.
  I lyset af skolernes begrænsede mulighed for at udbyde valgfag, foreslår forvaltningen, at den samlede liste af kommunale valgfag opdateres til at gælde de valgfag, som faktisk udbydes på skolerne. Forvaltningen har derfor bedt skolerne om at sende beskrivelserne på disse fag. Der er i den forbindelse set på en yderligere kvalitetssikring og faglig relevans af fagene, og fagene godkendes for en periode af tre år ad gangen.
  Følgende 15 valgfag foreslås godkendt for tre år, gældende fra skoleåret 2020 / 2021
  BEVÆGELSE OG SPORT: Boldspil - Løb dig i form – Idræt – Yoga - Meditation og mindfullness – Cricket - Skate ’n Create
  SCIENCE: First Lego League - Kodning og robotter – Science - Friluftsliv

  SAMFUNDSENGAGEMENT: Klima og bæredygtighed – Frivillighed - Indblik i Frankrig
  KREATIVT: Kreativt fag
  Beskrivelser af fagenes mål og indhold fremgår af bilag.
  Forvaltningen kan oplyse, at der er indgået samarbejde med lokale erhvervsskoler om afvikling af forløb i de obligatoriske praktisk musiske valgfag.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Udgifterne til afvikling af valgfag afholdes indenfor skolernes budget.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 61

  Godkendt.
  Udvalget beder om en gang årligt at få en sag med oplysninger om udbuddet og søgningen til de godkendte valgfag, hvor der er mulighed for at supplere med nye valgfag.
  Derudover ønsker udvalget, at der er et tilbud om alle obligatoriske praktisk/musiske valgfag for elever ved alle skoler. Det kan være i samarbejde mellem naboskolerne, hvis den enkelte skole ikke har elever nok til et obligatorisk valgfag.

 • Pkt. 62 Afvikling af skolebestyrelsesvalg

  Bilag_A_til_styrelsesvedtaegten_for_skolevaesenet_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 62

  Afvikling af skolebestyrelsesvalg

  Sagsnr. 328181 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal i 2020 afholdes forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne. Som følge af de indførte restriktioner for at inddæmme og forebygge udbredelsen af COVID-19, er de planlagte valgmøder på skolerne blevet aflyst. Der skal derfor fastsættes en ny tidsplan for afvikling af skolebestyrelsesvalgene, herunder i forhold til afholdelse af valgmøde og fastsættelse af tidspunkt for en eventuel afstemning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i 2020 afvikles sådan, at

  1. valgmøder afholdes senest onsdag den 20. maj 2020 og eventuel afstemning afsluttes torsdag den 25. juni 2020 og
  2. valgmøder kan afholdes elektronisk, hvis det ikke er muligt at afholde fysiske valgmøder

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne afholdes efter reglerne i bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som er fastsat af byrådet efter godkendelse af skolebestyrelserne, jf. folkeskolelovens § 43, stk. 1. Reglerne fastlægger processen for skolebestyrelsesvalget og indeholder en række frister for orientering af hjemmene om skolebestyrelsesvalget, afholdelse af valgmøde, kandidatopstilling, aftale om fredsvalg, tidspunkt for afholdelse af eventuel afstemning m.v. Af reglerne fremgår blandt andet, at en eventuel afstemning skal være afsluttet senest den anden torsdag i maj. Valgmøde afholdes senest 5 uger før fristen for afleveringen af stemmer ved en eventuel afstemning, hvilket i 2020 er fastsat til senest den 3. april 2020 på grund af påsken.
  Skolerne har i februar 2020 sendt orientering til hjemmene om skolebestyrelsesvalgene. Som følge af regeringens beslutning om at lukke skoler m.v. for at inddæmme og forebygge udbredelsen af COVID-19, har de planlagte valgmøder på skolerne måttet aflyses. Det er som følge af de indførte restriktioner ikke muligt at nå at afslutte en eventuel afstemning den anden torsdag i maj 2020, og at afslutte skolebestyrelsesvalget senest den 31. maj 2020, som det fremgår af reglerne i bilag A. Der er derfor behov for at fastsætte en ny tidsplan for afvikling af skolebestyrelsesvalgene.
  Forvaltningen indstiller, at det i den nye tidsplan for de forskudte valg i år fastsættes, at en eventuel afstemning afsluttes torsdag den 25. juni 2020, og at valgmøde – i overensstemmelse med reglerne i bilag A – afholdes senest 5 uger før, dvs. senest onsdag den 20. maj 2020. Herved tages der højde for den proces og de frister, der er fastsat i reglerne i bilag A, og som er godkendt af skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne er som følge af den særlige situation ikke inddraget i fastsættelsen af de nye datoer for afholdelse af valgmøde og for en eventuel afstemning. Skolerne vil sørge for at sende orientering til forældrene om den nye tidsplan for skolebestyrelsesvalget.
  Da det er sandsynligt, at der fortsat er indført restriktioner, som indebærer, at valgmøder ikke kan afholdes fysisk på skolen, indstilles det, at valgmøder kan afholdes elektronisk. På valgmødet sker der en orientering af forældrene om valget, en præsentation af kandidaterne, og kandidaterne har mulighed for at aftale en opstillingsrækkefølge med henblik på, at skolebestyrelsesvalget afgøres som fredsvalg. Hvis skolebestyrelsesvalget ikke kan afgøres som fredsvalg, afholdes afstemning. Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for at afholde valgmødet elektronisk, f.eks. via Skype, Teams eller lignende. Skole- og Børneudvalget har tidligere godkendt, at en eventuel afstemning kan afholdes digitalt. Afstemningsperioden planlægges til at være i perioden fra den 15. juni 2020 til 25. juni 2020 kl. 12.00.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 62

  Ad 1. og 2.: Godkendt.

 • Pkt. 63 Undervisningsforløb i madkundskab fra Madkulturen

  Madkulturen_Udvikling_af_undervisningsforloeb_i_valgfaget_madkundskab.pdf

  Pkt. 63

  Undervisningsforløb i madkundskab fra Madkulturen

  Sagsnr. 315559 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. januar 2020, at forvaltningen skulle udarbejde en særskilt sag med forslag til anvendelse af de 200.000 kr., der er afsat i Økonomiudvalgets udviklingspulje for 2020.
  Madkulturen har udarbejdet forslag til undervisningsforløb i det nye obligatoriske praksisfaglige valgfag i madkundskab. Undervisningsforløbene kan på sigt afvikles i Skærehallerne på ZBC. Undervisningsforløbene udvikles for de 200.000 kr., der var afsat fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til udvikling af model for sund og billig mad på skolerne i 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de 200.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2020 anvendes til Madkulturens udarbejdelse af undervisningsforløb i det praksisfaglige obligatoriske valgfag madkundskab.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er fra skoleåret 2019 / 20 blevet obligatorisk for eleverne i 7. og 8. klasse at følge et praktisk/ musisk valgfag, hvor madkundskab er et af disse valgfag. Valgfaget i madkundskab er to årigt, og afsluttes med prøve for eleverne, som indgår i den samlede afgangseksamen. Det er således nyt for skolerne at afvikle det to årige obligatoriske valgfag i madkundskab, og det er derfor målet, at det undervisningsforløb, som Madkulturen udvikler, skal være med til at styrke og kvalificere skolernes afvikling af valgfaget. Undervisningsforløbet indeholder udvikling af en model, som skolerne fremadrettet kan anvende, ligesom det indeholder konkrete forløb for valghold i Roskilde Kommune.
  Undervisningsforløbet i madkundskab udarbejdes, så det kan afvikles på skolerne, og på sigt kan afvikles i Skærehallerne, som ZBC og Madkulturen samarbejder med Roskilde Kommune om at udvikle i den gamle slagteriskole. Tanken med Skærehallerne er at skabe et moderne madlaboratorium og fødevareunivers. Som Skole- og Børneudvalget den 14. maj 2019 blev orienteret om, er det hensigten, at Skærehallerne bliver et virkelighedsnært univers af oplevelser og læring om mad, som blandt andet kan inspirere børn og unge til at vælge en fødevareuddannelse.
  Madkulturen vurderer, at de 200.000 kr. vil anvendes til at udvikle eksemplariske undervisningsforløb, der indgår i mål og krav for det to årige valgfag madkundskab. Der udarbejdes undervisningsmateriale og tilhørende instruktionsvideo, der kan understøtte forløbene. Forløbet udbydes for 4 – 8 valghold i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der blev med budget 2019 afsat 200.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2019 og 2020 til i samarbejde med Madkulturen at udvikle muligheder for at børn på skoleområdet kan få sund og billig mad. Madkulturen har udarbejdet modellen for midlerne afsat i 2019. Der er dermed 200.000 kr. tilbage af bevillingen i 2020, der kan anvendes til udvikling af skolernes undervisning i madkundskab.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 63

  Udsat.

 • Pkt. 64 Genåbning af skoler og dagtilbud efter lukning som følge af COVID-19

  Status_paa_genaabning_af_dagtilbud_og_skoler_22-4-2020.pdf

  Pkt. 64

  Genåbning af skoler og dagtilbud efter lukning som følge af COVID-19

  Sagsnr. 334527 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget behandlede den 13. april 2020 genåbningsplan for skole- og børneområdet. De første børn i dagtilbud og elever i skoler og klubber vendte tilbage den 16. april 2020. Skole- og Børneudvalget får en status på, hvordan genåbningen er forløbet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen giver i mødet en mundtlig orientering om, hvordan genåbningen er forløbet i dagtilbud, skoler og klubber med henvisning til beslutning om genåbningsplanen fra mødet mellem Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget den 13. april 2020. Skole- og Børneudvalget vil forud for udvalgets møde få tilsendt et aktuelt opdateret notat om genåbningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. De økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19, herunder de ekstraordinære økonomiske konsekvenser, der er forbundet med genåbningen af dagtilbud, skoler og klubber, foreligger endnu ikke.

  Skole- og Børneudvalget, 23-04-2020, pkt. 55

  Sagen blev drøftet.
  Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V) fremsatte følgende ændringsforslag:
  Som det fremgår af Ritzau-note, Pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, samt aftale mellem Folketingets partier, alle dateret 22.4.2020: Med virkning fra 15.4.2020 får kommunerne nu adgang til, for den periode en daginstitutionsplads reelt ikke anvendes, at undlade at opkræve forældrebetaling og tilhørende betaling for madordning. Staten vil yde fuld økonomisk kompensation til kommunen herfor, men visse ansøgningstiltag skal iagttages, og der skal handles relativt hurtigt.
  På denne baggrund fremsætter vi beslutningsforslag om, at SBU giver forvaltningen til opgave:
  1. Snarest muligt at tilrettelægge og forberede en ordning om 'Eftergivelse af betaling for daginstitutionsplads og evt tilhørende madordning'. Ordningen skal klargøre organisation og forældre på de muligheder, der lovligt vil komme, jfr. de muligheder der er beskrevet i folketingsaftalen, gældende for daginstitutionspladser der reelt ikke anvendes i en periode fra 15.4.2020 og frem.
  2. Samtidig skal der naturligvis forberedes, så Roskilde Kommune kan drage nytte af muligheden for at opnå statens fulde økonomiske kompensation for kommunen, som aftalen også beskriver.

  Forslaget blev sat til afstemning:
  For stemte:Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V)
  Imod stemte: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O)
  Dermed bortfaldt forslaget.

  Herefter fremsatte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O) forslag ændringsforslag om:

  Folketingets partier har med en aftale den 22. april 2020 åbnet mulighed for, at kommunerne kan blive kompenseret for en reduktion i forældrebetalingen i perioden 15. april frem til den 11. maj, hvis kommunen over for forældrene ikke kan stille pasning til rådighed alle ugens dage eller har en begrænset åbningstid. Det fremgår af aftalen, at der ikke vil være mulighed for statslig kompensation for perioden 1. april til 15. april 2020.

  Udvalget ønsker at få belyst muligheder og konsekvenser i aftalen mellem regeringen og Folketingets partier om forældrebetaling under genåbning (COVID-19) for Roskilde Kommune. Udvalget vil derfor bede forvaltningen om til det ordinære Skole- og Børneudvalgsmøde den 5. maj 2020 at medtage dette i den planlagte sag om forældrebetaling i forbindelse med den udsatte SFO-start.

  Forslaget blev sat til afstemning:
  For stemte: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O)
  Imod stemte: Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V)
  Dermed blev forslaget vedtaget.

  Herefter begærede Henrik Stougaard (Ø) sagen i byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har den 26. april 2020 trukket begæring af sagen tilbage. Sagen behandles derfor af Skole- og Børneudvalget den 5. maj 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 64

  Sagen udgår af dagsordenen og behandles sammen med pkt. 66

 • Pkt. 65 Overgange til dagtilbud, SFO og klub

  Pkt. 65

  Overgange til dagtilbud, SFO og klub

  Sagsnr. 334601 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 13. april 2020 besluttede Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget en plan for genåbning af dagtilbud og skoler. Med den beslutning følger, at den planlagte start for nye børn i dagtilbud og de planlagte overgange for dagtilbud, SFO og klub udsættes fra den 1. maj 2020 til tidligst den 1. juni 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. overgangen fra SFO til klub sker pr. 1 juni 2020,
  2. overgangen fra børnehave til SFO sker pr. 1. juni 2020,
  3. tilflyttere med børn, der skulle være begyndt i SFO den 1. maj 2020 efter lokal aftale kan begynde indkøring i SFO tidligere end 1. juni, og
  4. nye børn i dagtilbud, der skulle begynde efter 15. april 2020, gradvist kan begynde i dagtilbud efter lokal aftale i løbet maj og senest 1. juni, i takt med at dagtilbuddenes kapacitet giver mulighed herfor. Prioritering sker efter børnenes garantidato og kriterierne for nødpasning i forbindelse med lukning som følge af COVID-19.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at overgangen til SFO og klub sker den 1. juni 2020, og at de kommunale retningslinjer, der allerede er for disse overgange, også følges i den nuværende situation således, at der sikres trygge og gode overgange for børn og forældre. Overgangene skal tage højde for sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  Forvaltningen har været i dialog med skoler/SFO og klubber, og der er igangsat planlægning af de nødvendige tiltag for at sikre, at alle nye børn kan være inden for den kapacitet, der er til rådighed i den aktuelle situation, hvor 6.-9. klasser fortsat er hjemme.
  Ved beslutning om at overgangen fra børnehave til SFO sker 1. juni, vil ca. 780 børn forlade børnehavepladser. Derved skabes der ledig kapacitet i alle dagtilbud med børnehavepladser. Optagelse af nye børn skal dog ske gradvist således, at der er mulighed for at modtage børnene trygt og inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
  For de børn, der er indskrevet i et dagtilbud efter 15. april 2020, og som ikke går i et andet tilbud i kommunen, foreslår forvaltningen, at de gradvist begynder i dagtilbud i løbet af maj måned, såfremt det enkelte dagtilbuds kapacitet giver mulighed herfor. Således at disse børn er begyndt senest 1. juni.
  Det skal bemærkes, at det ikke vil være alle dagtilbud, der har kapacitet til at modtage nye børn før fra 1. juni 2020, hvor de kommende skolestartere overgår til SFO. Der vil dermed være lokale variationer i modtagelsen af børnene, da Sundhedsstyrelsens retningslinjer fortsat skal kunne overholdes i alle dagtilbud.
  Der er ca. 80 børn, der har pasningsgaranti på en plads i dagtilbud i maj måned. Disse børn er indmeldt i et tilbud, men har ikke fået mulighed for at starte på grund af beslutningen om at udskyde overgangen til SFO.
  De børn, der skulle begynde i dagtilbud efter den 15. april 2020, har garantidato, som følge af pasningsgaranti, på forskellige tidspunkter. Forvaltningen foreslår derfor, at prioriteringen af indkøringsdato for de enkelte børn sker efter garantidato og efter kriterierne for nødpasning.
  Roskilde Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudsloven. Pasningsgarantien gælder alene en plads i dagtilbud i hele kommunen. På baggrund af pasningsgarantien fastsættes en garantidato, som er den dato, hvorfra forældrene senest er sikret en plads i dagtilbud i kommunen. Hvis forældrene søger om en plads senest otte uger efter, at barnet er født, gælder pasningsgarantien når barnet er 26 uger. Hvis forældre søger om plads i andre situationer, gælder pasningsgarantien senest 3 måneder efter, at der er søgt om plads.
  Hvis en kommune ikke lever op til pasningsgarantien skal kommunen som udgangspunkt holde forældrene fri for betaling, hvis forældrene vælger en plads i en anden kommune, en plads i privatinstitution, privat pasning eller pasning af egne børn. De almindelige regler om tilskuddets størrelse og forældrenes egenbetaling gælder således ikke ved brud på pasningsgarantien. Tilskuddet skal ydes indtil det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde en plads og forældrene er frigjort fra betaling for anden pasning. Forvaltningen er ved at afklare om denne bestemmelse er gældende i genåbningsperioden.
  Denne sag skal ses i sammenhæng med anden sag på Skole- og Børneudvalgets dagsorden, der vedrører forældrebetaling som følge af overgang til SFO, klub og dagtilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Forvaltningen vender tilbage med en efterfølgende sag, såfremt udskydelse af opstart i dagtilbud giver væsentlige økonomiske konsekvenser, som følge af brud på pasningsgaranti.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 65

  Ad 1. og -2.: Jette Tjørnelund (V) foreslår, at beslutningen i ad 1-2 udsættes til et ekstraordinært møde i Skole- og Børneudvalget den 11. maj, efter regeringens udmelding af næste fase i genåbningsplanen. Dette støtter Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B), og bemærker, at de under de nuværende vilkår ikke kan tilslutte sig opstart 1. juni. Derfor ønskes en afventning af udmelding den 10. maj før endelige beslutning tages.
  Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde en udsættelse og ønsker at følge forvaltningens indstilling.
  Jette Henning (A) begærer derefter sagen i byrådet for de to indstillingspunkter 1 og 2.
  Ad 3.: Godkendt dog så det også omfatter tilflyttende børn til klub.
  Ad 4.: Godkendt.

 • Pkt. 66 Forældrebetaling dagtilbud, SFO og klub

  Aftale_mellem_regeringen_og_samtlige_partier_i_folketinget_om_foraeldrebetaling_under_genaabning_COVID-19.pdf Foraeldrebetaling.pdf

  Pkt. 66

  Forældrebetaling dagtilbud, SFO og klub

  Sagsnr. 334601 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 13. april 2020 besluttede Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget en plan for genåbning af dagtilbud, skoler og klubber. Planen betyder, at den planlagte start for nye børn i dagtilbud og de planlagte overgange for dagtilbud, SFO og klub udsættes fra den 1. maj 2020 til tidligst den 1. juni 2020. I denne sag skal udvalget tage stilling til forældrebetalingen for de børn, der er berørt af udsættelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der ikke opkræves forældrebetaling for de børn der skulle begynde i SFO eller klub den 1. maj 2020, og som ikke går i et andet tilbud i Roskilde Kommune, frem til den dato, hvor de kan begynde,
  2. forældrebetalingen fra 1. maj 2020 for de børn, der skulle skifte fra et tilbud til et andet tilbud den 1. maj 2020 opkræves enten efter model A, som er taksten for det tilbud, som barnet skulle have skiftet til, eller model B, som er taksten for det tilbud, barnet bliver i frem til overgangen til andet tilbud, og
  3. der ikke opkræves forældrebetaling for de børn, der var indmeldt i klub pr. 15. april, men ikke kunne begynde før den 22. april som følge af genåbningsplanen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regeringen har den 22. april 2020 indgået en politisk aftale med samtlige partier i folketinget om forældrebetaling under genåbning. Aftalen gælder for genåbningsperioden fra den 15. april 2020 frem til den 11. maj. I aftalen præciseres det, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud.
  I aftalen er det også præciseret, at eventuelt særskilt betaling for frokost i dagtilbud bortfalder i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost. Dette har ikke betydning for Roskilde Kommune, da der i genåbningsperioden tilbydes madordning i de dagtilbud, hvor der tidligere blev tilbudt madordning. En nærmere beskrivelse af aftalen fremgår af bilag, hvor selve aftalen også fremgår.
  Under lukningen af kommunens dagtilbud og skoler har Roskilde Kommune fulgt Børne- og Undervisningsministeriets udmelding om, at der opkræves forældrebetaling i den periode, hvor dagtilbud, SFO’er og klubber har været lukket. For hele april måned er der i Roskilde Kommune opkrævet ca. 13,7 mio. kr. i forældrebetaling, når udgifter til fripladser og søskenderabat er fratrukket. Det fremgår af aftalen mellem Folketingets partier, at kompensationen i den indgåede aftale ikke vedrører perioden før 15. april.

  Genåbning i Roskilde Kommune

  Planen for genåbning af dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune, som Skole-og Børneudvalget og Økonomiudvalget besluttede den 13. april 2020, betyder, at den planlagte start for nye børn i dagtilbud og den planlagte overgang fra dagpleje til børnehave, fra vuggestue til børnehave i en ikke integreret institution, fra børnehave til SFO og fra SFO til klub udsættes fra den 1. maj 2020 til tidligst den 1. juni 2020.
  Der henvises til anden sag på Skole- og Børneudvalgets dagsorden den 5. maj 2020 om tidspunkt for overgangen.
  For de nye børn, der skulle begynde i dagtilbud efter 15. april 2020 og som ikke går i et andet tilbud i kommunen, betyder udsættelsen, at de tidligst kan begynde i dagtilbud den 1. juni 2020, med mindre der i anden sag på dagsordenen besluttes, at der kan ske gradvis indkøring, som det er indstillet. Der er ca. 140 nye børn, der har fået udsat start i dagtilbud, som de er indmeldt i, heraf har ca. 80 børn pasningsgaranti på en plads i dagtilbud i løbet af maj måned.
  For de børn, der allerede går i et af kommunens dagtilbud og SFO’er, betyder udsættelsen, at børnene fortsat skal blive i deres dagtilbud og SFO, og tidligst kan skifte til en plads i børnehave, SFO eller klub den 1. juni 2020. Der er ca. 780 børn, der har fået udsat SFO-start og ca. 980 børn har fået udsat klubstart.
  For børn i dagtilbud og SFO har der været nødpasning i hele lukningsperioden. For børn i klubber har der ikke været nødpasning, og alle klubber, med undtagelse af klubben i Gadstrup, åbnede for børn fra onsdag den 22. april 2020, hvor 4.-5. klasses elever begyndte i skole efter genåbningsplanen.
  Genåbningsperioden i Roskilde Kommune fra 15. april til 22. april havde mange lokale udsving i forhold til, hvornår de enkelte børn begyndte, og forvaltningen har ikke registreringer på hvilke børn, der præcist er begyndt på hvilken dato. Derfor vil en efterregulering for alle børn kræve et større administrativt manuelt arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet de økonomiske konsekvenser af ændret forældrebetaling finansieres inden for rammen af udgifter/indtægter til forældrebetaling. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil som følge af aftalen mellem Folketingets partier, indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

  Efterregulering af forældrebetaling som følge af udskudt overgang

  Beslutningen den 13. april 2020 om at udsætte start i dagtilbud, SFO og klub er truffet, efter kørslerne i kommunens betalingssystem er foretaget. Derfor er forældrene blevet opkrævet forældrebetaling for det tilbud, som deres barn skulle være begyndt i den 1. maj 2020, selvom deres barn fortsat går i et andet tilbud, eller slet ikke er begyndt i et tilbud i kommunen endnu.
  Ved beslutning i ”at 1” om, at der ikke opkræves forældrebetaling for de børn, der skulle begynde i SFO eller klub den 1. maj 2020, og som ikke går i et andet tilbud i Roskilde Kommune, frem til den dato, hvor de kan begynde, skal der ske en tilbagebetaling til forældre, der medfører en udgift for kommunen på i alt ca. 70.000 kr.
  Ved beslutning i ”at 2” om at vedtage model A, skal der ikke ske en efterregulering til forældre, da det er denne model, der er opkrævet efter.
  Ved beslutning i ”at 2” om, at vedtage model B skal der ske en efterregulering af forældrebetalingen, som medfører en indtægt for kommunen på i alt ca. 1,2 mio. kr.
  Ved beslutning i ”at 3” om, at der ikke opkræves forældrebetaling for de børn, der ikke kunne komme i klub i perioden fra 15. april – 21. april, skal der ske en tilbagebetaling til forældre, der medfører en udgift for kommunen på i alt ca. 375.000 kr.
  Der skal ske en efterregulering af forældrebetaling for de børn, der er indmeldt i dagtilbud efter den 15. april 2020, men tidligst kan begynde den 1. juni 2020 og som ikke går i et andet tilbud i Roskilde Kommune. Såfremt alle børn først kan begynde 1. juni, vil det medføre en udgift for kommunen på max. ca. 420.000 kr. Den endelige udgift afhænger af, om nogle børn kan begynde gradvis i dagtilbud før 1. juni, som indstillet i anden sag til Skole- og Børneudvalget den 5. maj 2020.
  Forvaltningen vil foretage den nødvendige efterregulering i forældrebetalingen og orientere alle forældre med brev, når byrådet har truffet beslutning med denne sag. Oplysningerne vil også fremgå af kommunens hjemmeside.
  Denne sag omhandler kun indtægtssiden i forhold til forældrebetaling, men det skal oplyses, at der ikke er sket ændringer i personalenormeringer ved børnehaver og SFO som følge af, at en årgang hvert sted skulle være skiftet til andet tilbud. Derved har der været den sædvanlige normering i børnehave for de børn, der skulle være skiftet til SFO, og den sædvanlige normering i SFO for de børn, der skulle være skiftet til klub.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 66

  Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V) fremsatte følgende ændringsforslag:
  Som det fremgår af Ritzau-note, Pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, samt aftale mellem Folketingets partier, alle dateret 22.4.2020: Med virkning fra 15.4.2020 får kommunerne nu adgang til, for den periode en daginstitutionsplads reelt ikke anvendes, at undlade at opkræve forældrebetaling og tilhørende betaling for madordning. Staten vil yde fuld økonomisk kompensation til kommunen herfor, men visse ansøgningstiltag skal iagttages, og der skal handles relativt hurtigt.
  På denne baggrund fremsætter vi beslutningsforslag om, at SBU giver forvaltningen til opgave:
  1. Snarest muligt at tilrettelægge og forberede en ordning om 'Eftergivelse af betaling for daginstitutionsplads og evt tilhørende madordning'. Ordningen skal klargøre organisation og forældre på de muligheder, der lovligt vil komme, jfr. de muligheder der er beskrevet i folketingsaftalen, gældende for daginstitutionspladser der reelt ikke anvendes i en periode fra 15.4.2020 og frem.
  2. Samtidig skal der naturligvis forberedes, så Roskilde Kommune kan drage nytte af muligheden for at opnå statens fulde økonomiske kompensation for kommunen, som aftalen også beskriver.

  Forslaget blev sat til afstemning:
  For stemte: Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V)
  Imod stemte: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O)
  Dermed bortfaldt forslaget.

  Udvalget tiltrådte herefter forvaltningens indstilling
  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Model A anbefales.
  Ad 3.: Anbefales.

 • Pkt. 67 Anmodning om optagelse af sag om mad takst

  Pkt. 67

  Anmodning om optagelse af sag om mad takst

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gitte Simoni (O) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Gitte Simoni (O) har bedt om, at følgende optages på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en sag optaget på det kommende Skole- og Børneudvalgsmøde vedrørende tilbagebetaling af mad takst på 0-6 års området for perioden 16. marts til 16. april 2020.
  Vi ønsker belyst hvilke økonomiske samt administrative udgifter, der vil være ved at efterregulere denne takst betaling.”

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 67

  Udgår.

 • Pkt. 68 Tobaksfrie miljøer for børn og unge

  Pkt. 68

  Tobaksfrie miljøer for børn og unge

  Sagsnr. 329613 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rygning og andre tobaksvarer er en stor risikofaktor i forhold til sygdom, og der er en stigning i antallet af unge, der begynder med at ryge. Der er aktuelt et lovforslag på vej, som indfører røgfri skoletid for grundskolerne, udarbejdet ud fra den national handleplan mod børn og unges rygning. Kultur- og Idrætsudvalget behandler en lignende sag om tobaksfrie miljøer, hvor børn og unge kommer, på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et forslag om indførelse af tobaksfrie miljøer, der gælder for børn, og tobaksfri arbejdstid, der gælder for medarbejdere på hele Skole- og Børneudvalgets område, hvor børn og unge færdes, som skal behandles på Skole- og Børneudvalgets møde den 8. september 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Tobaksrygning er en af de største risikofaktorer for sygdom og tidlig død i befolkningen, der kan forebygges. Der er årligt 13.600 ekstra dødsfald som følge af rygning i Danmark. Udviklingen i andelen af unge, der begynder at ryge, er stigende. Hver dag begynder 40 unge under 18 år at ryge. Vidensråd for Forebyggelse peger på, at jo yngre man er, når man begynder at ryge, desto større er risikoen for rygerelateret sygdom og tobaksafhængighed.
  Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse af brugen af røgfri tobak blandt de 15-24-årige viser, at samlet set har 10 % af alle 15-24-årige et aktuelt brug af røgfri tobak enten dagligt eller lejlighedsvist. Røgfri tobak skaber afhængighed, ligesom andre tobaksprodukter, og derfor kan det anbefales, at indføre ”tobaksfri miljøer" i stedet for ”røgfri miljøer”.
  I forhold til skoleområdet skelner Kræftens Bekæmpelse mellem "røgfri skoletid for elever" og "røgfri skoletid for alle". Kræftens Bekæmpelse anbefaler røgfri skoletid for alle, som betyder, at hverken elever eller ansatte må ryge i løbet af skoletiden. Hverken på eller uden for skolens område. I dag har i alt 22 kommuner røgfri skoletid for alle og ni kommuner har røgfri skoletid for elever.
  På den baggrund indstiller forvaltningen, at der udarbejdes et forslag om indførelse af tobaksfrie miljøer, der gælder for hele Skole- og Børneudvalgets område, hvor børn og unge færdes. Da børn og unge mødes af voksne og medarbejdere, der gerne skal agere rollemodeller, skal det samtidig indgå, hvordan der kan indføres tobaksfri arbejdstid for medarbejderne. Dermed skal forslaget have fokus på at skabe ”tobaksfri miljøer for alle”, så børn og unge i mindst muligt omfang mødes af tobak i forbindelse med mødet med de kommunale tilbud og institutioner.
  Tobaksfri miljøer for alle vil indebære en skærpelse af rygepolitikken for medarbejdere i Roskilde Kommune, der skal behandles i henhold til reglerne i rammeaftalen og den lokale MED-aftale. I dag er det på arbejdspladser, der er en del af Skole- og Børneudvalgets område tilladt at ryge udendørs på lokalt anviste steder eller uden for matriklen. Det vil ikke være en mulighed ved tobaksfri arbejdstid, der desuden også vil omfatte andre tobaksprodukter end cigaretter, fx snus.
  Derfor anbefales det, at der forud for en politisk behandling af tobaksfri arbejdstid i september 2020 sættes god tid af til MED-inddragelsen. Det konkrete forslag, der skal behandles i Skole- og Børneudvalget den 8. september (og i Kultur- og Idrætsudvalget den 9. september), kan forventes at medføre ændringer i kommunens personalepolitik, som derfor skal besluttes i Økonomiudvalget. HMU er det relevante MED-udvalg i relation til personalepolitikken.
  Denne sag vil også blive drøftet i Roskilde Kommunes Hoved Med-udvalg (HMU) i maj 2020, herunder i forhold til en vurdering af relevant MED-proces.
  I forhold til det igangsatte lovarbejde kan det oplyses, at der i december 2019 er indgået en national politisk handleplan mod børn og unges rygning, der lægger op til, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser indfører røgfri skoletid. Der er udarbejdet lovforslag, som indfører røgfri skoletid i grundskolen fra kommende skoleår og på ungdomsuddannelser fra 31. juli 2021. Lovforslaget planlægges fremsat i første halvdel af maj ifølge det reviderede lovprogram. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at det overlades til lokal beslutning om at lade lærere og medarbejdere være omfattet af kravet om røgfrihed.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 68

  Godkendt.
  Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 69 Frigivelse af rådighedsbeløb til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen

  Nye_faciliteter_til_Roskilde_Kulturskole_paa_Nordskolen.pdf

  Pkt. 69

  Frigivelse af rådighedsbeløb til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen

  Sagsnr. 311654 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af de afsatte 3,5 mio. kr. til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen. Samtidig skal Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget beslutte, hvad de 3,5 mio. kr. skal anvendes til.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Kulturskole på Nordskolen samt overførte midler fra 2019, og
  2. de afsatte 3,5 mio. kr. anvendes til ombygning af lokaler for at forbedre Roskilde Kulturskoles muligheder for at udøve deres virke samt til design og projektering af det valgte anlægsprojekt.

  Beslutningskompetence

  Ad. 1) Byrådet
  Ad. 2) Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen.
  Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på deres møder henholdsvis den 20. august, punkt 103, og den 21. august 2019, punkt 93, at arbejde videre med en løsning, hvor der skabes mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler, og hvor der via en ny indgang skabes et attraktivt byrum, som kan binde det centrale Jyllinge sammen.
  Anlægsomkostningerne for den valgte løsning er på i alt 22 mio. kr. I budget 2020 blev der afsat 5 mio. kr. i 2020, mens de resterende 17 mio. kr. blev afsat i budget 2022.
  Den 26. februar 2020, punkt 39, besluttede byrådet at prioritere 2,5 mio. kr. til Sikker Skolevej i Viby på budgettet i 2020. Midlerne er fundet ved en reduktion af byggeriet af nye faciliteter til Roskilde Kulturskole. Dermed er der 2,5 mio. kr. tilbage i budgettet for 2020, mens der også er 1 mio. kr. til projektet, som er overført fra sidste år.
  De i alt 3,5 mio. kr. indstilles frigivet til mindre ombygninger af de til Kulturskolen afsatte lokaler samt til design af det valgte anlægsprojekt, som skal justeres til den reducerede anlægsramme. Midlerne til mindre ombygninger i lokaler samt evt. indkøb til inventar til brug for Kulturskolen foreslås afsat nu for at forbedre Kulturskolens muligheder for at udøve deres aktiviteter, når de endeligt flytter ind på Nordskolen.
  Derudover foreslås det at fortsætte designarbejdet med den valgte løsning, så det undersøges nærmere, hvilken indvirkning det ændrede anlægsbudget har på det samlede projekt.
  Nordskolen og Kulturskolen vil i tiden frem mod 2022 afprøve forskellige samarbejder, hvor de to skoler skal fungere i fælles faciliteter og dermed få erfaringer med henblik på de konkrete ombygningsbehov. Nordskolen benytter ikke længere lokalerne i blok 4 fast. Derfor er Roskilde Kulturskole flyttet ind og afprøver på nuværende tidspunkt forskellige aktiviteter i denne blok. Sideløbende er der fortsat aktiviteter i Roskilde Kulturskoles hidtidige lokaler.
  Mindre ombygning af lokaler og design af anlægsprojekt påbegyndes medio 2020 og forventes færdiggjort i 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af et beløb afsat i budget 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 69

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 70 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2020_-_SBU.pdf Status_paa_handleplan_for_Nordskolens_oekonomi.pdf

  Pkt. 70

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

  Sagsnr. 327702 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Det har ikke været muligt i denne budgetopfølgning at medtage en vurdering af de væsentlige merudgifter, som vil følge af COVID-19, men de ekstra udgifter vil blive registreret løbende. Regeringen og KL har indgået en aftale om dækning af kommunernes udgifter som følge af COVID-19. Af aftalen fremgår det, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd, samt at parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Budgetopfølgningen pr 31. marts 2020 for Skole- og Børneudvalgets område viser et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget udgøres af:

  • Merforbrug på serviceudgifter på 8,9 mio. kr.
  • Merforbrug på overførselsudgifter på 1,1 mio. kr.
  • Mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 0,7 mio. kr.

  Merforbruget finansieres af rammeoverførsler, og der er derfor ingen kendte bevillingsmæssig udfordringer på Skole- og Børneudvalgets område.

  Serviceudgifter

  Serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget er fordelt på fagområderne med:
  · Merforbrug på 4,6 mio. kr. på Dagtilbud.
  Merforbruget skyldes forbrug af rammeoverførte midler fra 2019. Byrådet besluttede den 25. september 2019 at udsætte en række aktiviteter til 2020, herunder kompetenceudvikling af pædagoger samt etablering af læringsmiljøer og legepladser. Også på de enkelte institutioner blev der udskudt en række udgifter til 2020. Hovedparten af merforbruget skyldes de udsatte aktiviteter og de rammeoverførte midler forventes alle at blive anvendt i 2020. Derudover er der samlet set flere børn bosiddende i Roskilde Kommune med tilbud i både de kommunale/selvejende institutioner og i private pasningstilbud end forudsat i budgettet.
  · Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Skole og Klub.
  Mindreforbruget vedrører båndlagte projektmidler fra staten til særlig efteruddannelse af lærere. Når der ses bort fra båndlagte projektmidler, forventes ingen samlet afvigelse på Skoler og Klub.
  Skoleområdet er udfordret af de seneste års stigende udgifter og merforbrug på specialområdet, herunder udgifter til specialskole, dagbehandling med intern skole og STU. Området er på denne baggrund i gang med en større tilpasning, så der også fremadrettet kan forventes budgetoverholdelse på området.
  På i alt 6 skoler, som alle har oplevet stigende udgifter på specialområdet, der medfører forventet merforbrug, er der udarbejdet administrative handleplaner, som skal sikre budgetbalance frem mod 2021, og for enkelte skoler frem mod 2022. På baggrund af disse tiltag forventes skoler og institutioner på fagområdet samlet set at overholde budgettet for 2020.
  På trods af de udarbejdede administrative handleplaner og et samlet område i balance er der dog 3 skoler, der stadig forventer at komme ud af 2020 med et merforbrug på mere end 2 pct., der ikke allerede er finansieret, som det fremgår af bilag. Det er Absalon Skole, Gadstrup Skole og Tjørnegårdskolen. Absalon skole har overført et merforbrug fra 2019 og der forventes et merforbrug på skolen i forhold til det afsatte budget på specialområdet. Gadstrup Skole har overført et merforbrug fra 2019 og der forventes et merforbrug på skolen i forhold til det afsatte budget på specialområdet. Tjørnegårdskolen har et faldende elevtal, men samtidig stigende udgifter til specialområdet, hvilket presser skolens økonomi.
  For Nordskolen henvises der til det bilag, der særskilt vedrører handleplan for Nordskolen.

  Der forventes et merforbrug på PPR, som følge af øgede udgifter på STU, samt stigende udgifter på specialområdet. Merforbruget modsvares af mindreforbrug på særligt den børnevariable ressource og to-sprogsområdet, hvor der opleves et fald i aktiviteten i modtageklasser.
  · Merforbrug på 5,3 mio. kr. på Børn og Unge.
  Merforbruget skyldes særligt udgifter i forbindelse med uledsagede flygtninge uden refusion, brug af rammeoverførsler fra 2019 til projekter, som forventes anvendt i 2020, samt flere udgifter til foranstaltninger end budgetteret. Sidstnævnte merforbrug til foranstaltninger skal dog ses i sammenhæng med, at der også opnås flere indtægter i refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under Ikke-serviceudgifter nedenfor. Merforbruget på foranstaltninger skyldes særligt, at udgifter til dagbehandling med intern skole har været markant stigende de seneste år, hvilket også påvirker Skole og Klub ovenfor. Behandlingsdelen til netop dagbehandling med intern skole bliver afholdt af Børn og Unge og er derfor en del af områdets udfordringer. Der er et refusionsudestående vedrørende udgift til Københavns Kommune på 0,7 mio.kr., som er indregnet i budgetopfølgning. Det er dog endnu ikke afklaret om Roskilde Kommune skal betale udgiften.
  Serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et merforbrug i forhold til oprindeligt budget, men merforbruget finansieres af rammeoverførsler, og der er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

  Overførselsudgifter

  Overførselsudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet merbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes større udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste end forventet.
  Social- og Indenrigsministeriet har meddelt kommunerne, at de siden 2012 har lavet en beregningsfejl i forbindelse med revidering af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Fejlen medfører, at nogle borgere har fået udbetalt for lav ydelse, og at de berørte sager derfor skal genbehandles for at sikre efterregulering fra februar 2017 til udgangen af 2019. Det vil betyde en større udgift end budgetteret i 2020 til tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er indregnet i budgetopfølgningen. Der vil ved behov blive lagt en særskilt bevillingssag op, når beløbets størrelse er kendt.
  Overførselsudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et merforbrug i forhold til oprindeligt budget, men Skole- og Børneudvalget har samlet set et mindreforbrug, og der er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

  Ikke-serviceudgifter

  Ikke-serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes flere indtægter i forbindelse med dyre enkeltsager end forventet, hvilket skal ses i sammenhæng med flere serviceudgifter til foranstaltninger beskrevet under Serviceudgifter.
  Ikke-serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget, og der er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 70

  Godkendt.

 • Pkt. 71 Orientering om genberegning af tabt arbejdsfortjeneste

  Pkt. 71

  Orientering om genberegning af tabt arbejdsfortjeneste

  Sagsnr. 330553 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Social- og Indenrigsministeriet har meddelt kommunerne, at de siden 2012 har lavet en beregningsfejl i forbindelse med revidering af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Fejlen medfører, at nogle borgere har fået udbetalt for lav ydelse, og at de berørte sager derfor skal genbehandles for at sikre efterregulering fra februar 2017 til udgangen af 2019. Det vil betyde en større udgift end budgetteret i 2020 til tabt arbejdsfortjeneste. Der vil ved behov blive lagt en særskilt bevillingssag op, når beløbets størrelse er kendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forældre kan efter en konkret vurdering få udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til at passe deres barn med betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende langvarig eller kronisk lidelse i hjemmet efter servicelovens § 42. Der er i serviceloven fastsat et loft over, hvor meget en forælder kan modtage i tabt arbejdsfortjeneste pr. måned. I 2020 er det 31.936 kr. om måneden. På baggrund af ”Aftale om udmøntning af satspuljen i 2012” blev ydelsesloftet ændret med virkning fra 1. juli 2012. Den årlige regulering af ydelsesloftet fastsættes i servicelovens § 182. Denne bestemmelse blev ved en fejl ikke ændret, da man reviderede reglerne i 2012.
  Ministeriet er i 2019 blevet opmærksom på, at den manglende konsekvensændring af servicelovens § 182 har medført en fejl i ministeriets udmeldte sats for tabt arbejdsfortjeneste siden 1. januar 2012.
  Fejlen betyder, at forældre har fået udbetalt en for lav ydelse, hvis de har været omfattet af loftet for tabt arbejdsfortjeneste, og at de berørte sager derfor skal genberegnes med henblik på, at forældrene får den ydelse, de rettelig skulle have haft. Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er de almindelige regler om forældelse der gælder. Det betyder, at forældelsesfristen er tre år.
  Forvaltningen er i gang med at lokalisere de relevante sager og foretage genberegningen af de udbetalte ydelser. Der skal ske systematisk gennemgang og genberegning af de berørte sager, hvoraf det anslås at cirka 540 har fået for lav ydelse i perioden fra februar 2017 til nu. I de sager skal der systematisk foretages en genberegning og regulering af udbetalingerne. Det er forventningen, at alle sagerne kan være gennemgået og afgørelsesbreve udsendt inden udgangen af september 2020.
  Forvaltningen er i gang med at vurdere den økonomiske betydning af fejlen. Der er statsrefusion på 50% af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Halvdelen af den ekstra udgift i 2020 til regulering af udbetalinger for de seneste 3 år, vil derfor skulle finansieres af Roskilde Kommune. KL oplyser, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne forhandles i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Når forvaltningen kender den økonomiske konsekvens, og resultatet af forhandlingerne er kendt, vil det blive vurderet, om der er behov for en særskilt bevillingssag.
  For 2020 har ministeriet rettet fejlen ved at fastsætte fejlen ved lov i overensstemmelse med ændringen fra 2012. Der vil derfor ikke være en større økonomisk udgift end budgetteret vedrørende 2020.

  Økonomi

  Sagen har bevillingsmæssig konsekvens i 2020. Ved behov lægges der en særskilt bevillingssag op, når beløbets størrelse, samt resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, er kendt.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 71

  Godkendt.

 • Pkt. 72 Orientering om progression i sagsbehandlingen

  Pkt. 72

  Orientering om progression i sagsbehandlingen

  Sagsnr. 332048 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Socialstyrelsen har igangsat et 4-årigt projekt om progression i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Kommunerne har kunnet ansøge om at indgå i projektet som partnerskabskommune. Roskilde Kommune har ansøgt om at blive partnerskabskommune, og Socialstyrelsen har foreløbigt udvalgt Roskilde Kommune sammen med Silkeborg Kommune som partnerskabskommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsen har igangsat et projekt om at styrke det systematiske fokus i kommunerne på barnets og familiens progression, da dette er en forudsætning for at sikre en effektiv indsats til barnet og familien. Formålet med projektet er at udvikle konkrete praksisser og kerneelementer, der kan understøtte et fokus på progression for barnet og familien. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, 4-5 kommuner, Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen Absalon.
  Projektet er finansieret af midler fra satspuljeaftalen 2019-22. Der indgår ikke udbetaling af midler til partnerskabskommunerne, men Socialstyrelsen finansierer kompetenceudvikling, evaluering m.m. Roskilde Kommune skal selv finansiere den tid, som det kræver at være partnerskabskommune og deltage i aktiviteter i projektet.
  Roskilde Kommune indgår sammen med Silkeborg Kommune som partnerskabskommune. På grund af få ansøgninger udbydes endnu en ansøgningsrunde med forlænget tidsfrist. Det er Socialstyrelsens mål, at 2-3 andre kommuner kommer med i projektet. Roskilde Kommune er valgt som partnerskabskommune ud fra tre kriterier, nemlig at kommunen udviser parathed til at udvikle et systematisk fokus på progression i sagsbehandlingen, kommunen er motiveret til at indgå i et partnerskab og at kommunen har ambitioner for partnerskabets effekt. Det er Socialstyrelsens vurdering, at Roskilde Kommune opfylder disse kriterier.
  Byrådet har med budget 2019 og 2020 vedtaget en styrkelse af sagsbehandlingen med fokus på blandt andet systematik, høj dokumentationskvalitet og hyppigere opfølgning på den iværksatte støtte. Effekten heraf forventes at være, at børn og unge hjælpes tidligere i problemudviklingen, og i højere grad støttes i et så almindeligt børne- og ungdomsliv som muligt. Deltagelsen i Socialstyrelsens projekt om systematisk fokus på progression i sagsbehandlingen kan understøtte disse mål yderligere.
  Projektet kan også understøtte det generelle arbejde i Børn og Unge med at sikre rettidighed og dokumentationskvalitet i sagsbehandlingen. Med overgangen til en ny version af det sagsunderstøttende DUBU-system 1. januar 2019 blev der igangsat et arbejde med at sikre implementering af systemets sagsstyrings-funktionaliteter, for at sikre, at systemet også kan bruges til at følge op på overholdelse af tidsfrister. Der er efterfølgende udarbejdet en handleplan for at sikre fortsat implementering af systemet, bedre datakvalitet og rettidighed i sagsbehandlingen. Handleplanen indeholder en proces for udarbejdelse af data vedr. tidsfrister for børnefaglige undersøgelser og handleplaner/opfølgning, samt den ledelsesmæssige opfølgning på data.
  Der gennemføres her ud over halvårlige ledelsestilsyn på både myndigheds- og udfører området. Fokus i tilsynet er på overholdelse af sagsbehandlingsskridt og læring gennem tilbagemeldinger til medarbejdere om særlige fokusområder. Der ud over gennemfører revisor årligt tilsyn med det specialiserede børneområde, herunder tilsyn med ledelsestilsynet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 72

  Godkendt.

 • Pkt. 73 Orientering om udmøntning af temaanalyse på det specialiserede socialområde

  Bilag_om_styrket_sagsbehandling_paa_ungeomraadet.pdf

  Pkt. 73

  Orientering om udmøntning af temaanalyse på det specialiserede socialområde

  Sagsnr. 302754 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har med budget 2020 afsat 2,5 mio. kr. i 2020 og yderligere 1,5 mio. kr. årligt herefter til at understøtte omstillingen af indsatser på området for udsatte børn og unge på baggrund af temaanalysen af det specialiserede socialområde. Med denne sag orienteres Skole- og Børneudvalget om udmøntning af midlerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Målet med at investere i sagsbehandlingen er at understøtte, at sagsbehandlingen er karakteriseret ved systematik, høj dokumentationskvalitet, inddragelse og hyppigere opfølgning på den iværksatte støtte gennem tættere kontakt til barnet/den unge, familie, netværk og samarbejdspartnere. Effekten heraf forventes at være, at børn og unge hjælpes tidligere i problemudviklingen, og i højere grad støttes i et så almindeligt børne- og ungdomsliv som muligt – herunder at udsatte unge støttes i en god overgang til en selvstændig voksentilværelse.
  Der er med for de 2,5 mio. kr. i 2020 tilført 2 årsværk i Børneafsnittet og 3 årsværk i Ungeafsnittet, som skal medvirke til at nedbringe sagstallet til omkring 25 sager pr. rådgiver. Den styrkede sagsbehandling indebærer blandt andet fokus på systematisk afdækning, opbygning og inddragelse af ressourcer i barnet og den unges netværk. Af bilag fremgår en nærmere beskrivelse af de elementer, der indgår i den styrkede sagsbehandling på ungeområdet. Skole- og Børneudvalget blev orienteret om elementerne i den styrkede sagsbehandling med pkt. 80 den 14. maj 2019.
  De tilførte midler fra 2019 blev målrettet sagsbehandlingen for målgruppen af sårbare gravide samt spæd- og småbørn i alderen 0-6 år.
  Med tilførsel af de 2,5 mio. kr. i 2020 styrkes omstillingen for børn til og med 8 år samt indsatsen for unge fra 16-18 år. Formålet med at styrke indsatsen for de yngste børn er at opnå det største potentiale i forhold til at forebygge, at børnene får brug for særlig støtte på længere sigt og at støttebehovet udvikler sig til at være mere indgribende. Formålet med at fokusere på særligt de ældste unge er at styrke det systematiske fokus på deres fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse i forbindelse med afslutning af grundskolen og støtte overgangen til en selvstændig voksentilværelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Byrådet afsatte med budget 2019 i alt 1,5 mio. kr. årligt til en omstilling af indsatserne på området for udsatte børn og unge. Der blev i 2019 gennemført en temaanalyse af det specialiserede socialområde. På baggrund heraf besluttede Byrådet med budget 2020 at afsætte 2,5 mio. kr. i 2020 og yderligere 1,5 mio. kr. årligt herefter til en omstilling af indsatserne. De 2,5 mio. kr. i 2020 er finansieret ved en budgetbevilling på 1 mio. kr. til investering i sagsbehandlingen og en besparelse på driften på 1,5 mio. kr. som stiger til 4 mio. kr. i 2021, 9 mio. kr. i 2022 og 12 mio. kr. årligt herefter.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 73

  Godkendt.

 • Pkt. 74 Orientering om tilsyn med døgninstitutioner og plejefamilier

  Pkt. 74

  Orientering om tilsyn med døgninstitutioner og plejefamilier

  Sagsnr. 330749 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om Socialtilsyns Øst tilsyn med Roskilde Kommunes anbringelsestilbud til udsatte unge samt tilsynet med plejefamilier.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Danmark er der fem socialtilsyn, der er ansvarlige for at godkende og føre tilsyn med anbringelsestilbud til børn og unge for at sikre, at tilbuddene har en tilstrækkelig kvalitet både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk. Socialtilsynet kan ved manglende kvalitet i et tilbud iværksætte påbud og skærpede tilsyn og kan fratage et tilbud deres godkendelse. I region Sjælland er det Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med tilbuddene. Socialtilsyn Øst er forankret i Holbæk Kommune.
  Roskilde Kommunes eget anbringelsestilbud, Roskilde Ungecenter, er også underlagt Socialtilsynets tilsyn, som udføres minimum en gang årligt. I 2019 er Roskilde Ungecenter godkendt af Socialtilsynet ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet. I vurderingen af tilbuddenes kvalitet indgår 8 temaer: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, målgruppe, metoder og resultater, sundhed og trivsel, organisation og ledelse, kompetencer, økonomi samt fysiske rammer.
  Socialtilsynet vurderer i Roskilde Ungecenters tilsynsrapport for 2019, at ”tilbuddets nuværende indsats, i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder, i forhold til målgruppens særlige behov”.
  Socialtilsynene har også til opgave at føre tilsyn med de plejefamilier, der er bosiddende i tilsynets distrikt. De godkender desuden nye plejefamilier, som ønsker at være enten aflastnings- eller døgnplejefamilie. Alle ny-godkendte døgn- og aflastningsfamilier skal som et led i godkendelsen deltage i et grundkursus, som varetages af Socialtilsynet. Roskilde Kommune skal efterfølgende tilbyde og sikre, at de plejefamilier, hvor vi har børn anbragt, modtager efteruddannelse og relevant supervision. Ud over Socialtilsynets godkendelse og løbende tilsyn har Roskilde Kommune ved Familieplejeafsnittet hyppig kontakt og vejledning af alle pleje- og aflastningsfamilier. Der aflægges besøg, og føres det lovpligtige såkaldt personrettede tilsyn med alle anbragte børn på anbringelsesstedet minimum 2 gange årligt.
  I 2019 har Børn og Unge i et tilfælde orienteret Socialtilsynet om en bekymring for kvaliteten i en plejefamilie, hvor Roskilde Kommune havde anbragt 2 børn. Roskilde Kommune flyttede børnene til en anden plejefamilie og Socialtilsynet traf efterfølgende beslutning om, at den pågældende plejefamilie ikke længere kunne opnå godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 74

  Godkendt.

 • Pkt. 75 Orientering om antal elever, der vælger anden skole end distriktsskolen

  Elever_der_vaelger_anden_skole_end_distriktsskolen.pdf Reglerne_for_frit_skolevalg.pdf

  Pkt. 75

  Orientering om antal elever, der vælger anden skole end deres distriktsskole

  Sagsnr. 330305 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 14. januar 2020 sag om antal 0.-klasser til det kommende skoleår. I forbindelse med den sag bad udvalget om en orientering om antallet af elever, der vælger en anden skole end deres distriktsskole, herunder søgning til privat- og friskoler (frie grundskoler).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har foretaget datatræk over, hvor elever bosiddende i kommunens skoledistrikter går i skole. Som det fremgår af bilag er der i alt 10.417 elever bosiddende i Roskilde Kommune, der går i en almen klasse fra 0. – 9. årgang. Af disse går 69%, svarende til 7.167 elever på deres distriktsskole. 13% går på en anden folkeskole i Roskilde Kommune og 15% går på en af de frie grundskoler i kommunen (privat- eller friskole). De sidste 3% fordeler sig på elever, der går i folkeskole eller fri grundskole uden for kommunen, eller på efterskole.
  De oplysninger, der fremgår af bilag vedrører alle elever, der er bosat i Roskilde Kommune, som er indskrevet i en almen klasse på 0. – 9. klassetrin i skoleåret 2019/2020 pr. 5. september 2019. Af bilag fremgår også et kort med den geografiske placering af folkeskoler og frie grundskoler i Roskilde Kommune.
  Der er en forholdsvis stor spredning mellem skolerne i forhold til, hvor stor en andel af distriktseleverne, der går på egen skole.
  Gadstrup Skole har med 87% af eleverne (419 ud af 479 mulige) den højeste andel af distriktselever på egen skole.
  Tjørnegårdskolen har med 41% af eleverne (278 ud af 670 mulige) den laveste andel af distriktselever på egen skole.
  De fem skoledistrikter, der har den laveste andel af egne elever på distriktsskolen er: Tjørnegårdsskolen (41%), Vor Frue (52%), Hedegårdenes Skole (53%), Østervangsskolen (53%) og Klostermarksskolen (55%). Forvaltningen kan oplyse, at i forbindelse med en boligpolitik i social balance indgår det i handleplanen for Skole- og Børneudvalgets område, at der sker en afdækning af årsagerne til at forældre fravælger distriktsskolen. Denne afdækning vil Skole- og Børneudvalget senere få en opfølgning på.
  De fire skoledistrikter, der har den største andel af distriktsbørn på en anden folkeskole er Sct. Jørgens Skole, Tjørnegårdskolen, Vor Frue Skole og Østervangsskolen. De tre skoledistrikter, der har den laveste andel af distriktsbørn på en anden folkeskole er Lynghøjskolen, Nordskolen og Viby Skole.
  De fire skoledistrikter, der har den største andel af distriktsbørn på en fri grundskole er Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdskolen, Viby Skole og Østervangsskolen. De fire skoledistrikter, der har den laveste andel af distriktsbørn på en fri grundskole er Gadstrup Skole, Margretheskolen, Lynghøjskolen og Nordskolen.
  For de enkelte årgange i skoleåret 2019/2020 ses det, at der er flere elever på de ældre årgange end på de yngre klassetrin, der søger anden skole end distriktsskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 75

  Godkendt.

 • Pkt. 76 Orientering om status på samarbejde med KFUM Roskilde Boldklub om fodboldbørnehave

  Pkt. 76

  Orientering om status på samarbejde med KFUM Roskilde Boldklub om børnehavebold

  Sagsnr. 330272 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2019 blev der afsat midler i 2019 og 2020 til samarbejdet mellem dagtilbud og KFUM Roskilde Boldklub om børnehavebold. Skole- og Børneudvalget får med denne sag en status på samarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 5. marts 2019 en samarbejdsaftale mellem dagtilbud i Roskilde Kommune og KFUM Roskilde Boldklub om børnehavebold. Samarbejdet med KFUM Roskilde Boldklub understøtter inddragelsen af lokalmiljø og foreningsliv i dagtilbud. Børnehavebold kan på flere områder kobles til den styrkede pædagogiske læreplan, da aktiviteten både understøtter, kropslig-, personlig- og social udvikling hos børnene. Børnehavebold giver børnene mulighed for, at udfolde sig med holdsport og motorik i et fællesskab uden for børnehavens kendte rammer. Aktiviteterne i børnehavebold inspirerer det pædagogiske personale til nye måder at arbejde med børnene på, samtidig med at det kan inspirere forældre til at lade deres børn tage del i det lokale foreningsliv.
  I løbet af 2019 har fem børnehaver deltaget i børnehavebold, fire har haft prøvetræning og yderligere fire børnehaver har haft informationsbesøg. I efteråret 2019 er projektet også startet op i Svogerslev boldklub, hvor tre børnehaver har påbegyndt træning i januar 2020.
  I 2020 vil samarbejdet om børnehavebold særligt have følgende indsatsområder:
  - Udbrede kendskabet til børnehavebold blandt kommunens dagtilbud.
  - KFUM Roskilde Boldklub afsøger muligheder for at indgå aftale med andre frivillige organisationer og foreninger med henblik på at udbrede aktiviteten.
  - Styrket dialog mellem dagtilbud og KFUM Roskilde Boldklub om hvilke børnehaver, der særligt kan profitere af et forløb med børnehavebold.

  Samarbejdsaftalen er gældende til den 31. december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Der er afsat 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til samarbejdsaftalen fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 76

  Godkendt.

 • Pkt. 77 Orientering om antal indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. marts 2020

  Daekningsgrad_for_klub_pr._1._marts_2020.pdf Daekningsgrad_for_SFO_pr._1._marts_2020.pdf Udvikling_i_antal_indmeldte_boern_i_klub_fordelt_paa_klassetrin_pr._marts_2020.pdf

  Pkt. 77

  Orientering om antal indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. marts 2020

  Sagsnr. 330533 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal i forhold til antal indmeldte børn i SFO og klubber. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  SFO

  Pr. 1. marts 2020 er der indskrevet 3.294 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 96,0 pct. af børnene i aldersgruppen er tilmeldt SFO.

  Af bilag fremgår andelene også på skoledistriktsniveau. Andelene er beregnet ud fra antallet af elever fra 0.-3. klasse, der er bosiddende i skoledistriktet, er indskrevet på en folkeskole i kommunen, og som er indmeldt i en SFO. Pr. 1. marts 2020 er der et skoledistrikt (Viby Skole), hvor der er færre end 90 pct. af de bosiddende elever, der er tilmeldt SFO. Dette skyldes, at der i forbindelse med skolesammenlægningen har været bekymring blandt forældrene omkring blandt andet de fysiske rammer. Viby Skoles SFO arbejder med at vende udviklingen ved både at fastholde de ældste børn i samarbejde med de lokale klubber og tiltrække de nye skolestartere ved overgangsaktiviteter og kontakt til forældrene.

  KLUB

  Pr. 1. marts 2020 er der indskrevet 2.940 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at der på kommuneniveau er 65,1 pct. af børnene i aldersgruppen, der er tilmeldt i klub.

  Af bilag fremgår andelene også for hvert klubområde. Andelene er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistrikterne tilknyttet klubområdet, og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler.

  Af bilag fremgår endvidere udviklingen i antallet af indmeldte børn i klub i de forskellige klubområder fordelt på klassetrin. Opgørelsen viser udviklingen i antallet af indmeldte børn i klub på klassetrinene 3.-7. klasse fra marts 2019 til marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 77

  Godkendt.

 • Pkt. 78 Eventuelt

  Pkt. 78

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 78

  - Dialogfora i foråret aflyst
  - Nødundervisning
  - Opgavesituation i Skole og Børn som følge af COVID-19