You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 6, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 124 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 124

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 124

  Godkendt.

 • Pkt. 125 Reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune

  Forslag_til_nye_retningslinjer_for_tildeling_af_pladser_til_boern_i_dagtilbud_i_Roskilde_Kommune.pdf Lovgrundlag_for_styrket_mulighed_for_foraeldre_til_at_oenske_og_faa_konkret_dagtilbud.pdf Forslag_til_overgangsordning.pdf Gaeldende_regler_for_tildeling_af_pladser_til_0-6_aarige_i_dagpleje_og_daginstitutioner_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 125

  Reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 310265 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 12. juni 2018 sag om ændring af dagtilbudsloven. Det fremgik af sagen, at udvalget vil få forelagt konkrete sager som følge af lovændringen. Med denne sag får udvalget forelagt forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune sendes i høring i forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje, i områdeforældrebestyrelserne og i forældrebestyrelserne for de selvejende institutioner fra den 7. november 2018 til den 21. november 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om ændring af dagtilbudsloven, som indebærer, at forældrenes mulighed for at få plads i det dagtilbud, de ønsker, forbedres. Lovændringen indebærer en række nye tiltag, som har betydning for tildelingen af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2019. Lovgrundlaget fremgår af bilag.
  Lovændringen indebærer, at forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste blandt alle dagtilbud i kommunen, herunder i konkrete enheder i daginstitutioner og i konkrete dagplejehjem. Der er allerede i dag i Roskilde Kommune mulighed for at skrive sit barn op til konkrete dagtilbudsafdelinger, men ikke til konkrete dagplejehjem.
  Der er dog en uens praksis for anvendelsen af enhedsbegrebet i forhold til anvisning af plads i daginstitutioner. Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet sikres en ens praksis for anvendelsen af enhedsbegrebet, således at alle børnehuse betragtes som én enhed både i forhold til anvisning af plads og i forhold til afstemning om bespisningsordning. Dette har betydning for Reden, Lærken, Frejas Have og Jættestuen. Udvalget vil – hvis enhedsbegrebet ændres – efterfølgende få forelagt en særskilt sag om konsekvenserne for normeringen i Reden og Lærken.
  Derudover indebærer lovændringen, at ventelister til en plads i dagtilbud fremover skal administreres efter anciennitet i forhold til opskrivningstidspunkt, således at en plads skal tildeles de forældre, som har stået på ventelisten i længst tid. Dette indebærer blandt andet, at hvis forældre ændrer ønske om plads, så får barnet anciennitet på ventelisten til denne plads fra det nye opskrivningstidspunkt. Anciennitetsprincippet skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige retningslinjer for optagelse, som fx vedrører hensyn til søskende. I Roskilde Kommune bliver ventelisterne i dag administreret på baggrund af barnets alder som anciennitetsprincip.
  Forvaltningen har på baggrund af lovændringen udarbejdet forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagtilbud i Roskilde Kommune. Forvaltningen har ved samme lejlighed valgt at gennemskrive retningslinjerne og foretage tekniske korrektioner for en bedre forståelse. Gældende regler for tildeling af pladser samt forslag til reviderede retningslinjer fremgår af bilag, der indeholder bemærkninger om de indholdsmæssige ændringer.
  Forslag til overgangsordning for de forældre, der har skrevet deres barn på venteliste efter de nugældende regler, og for de forældre, der har børn indskrevet i Reden, Lærken, Freja og Jættestuen, fremgår af bilag.
  Som følge af de politiske aftaler, der nationalt er indgået for at modvirke parallelsamfund forventes der at blive vedtaget forslag til lov om bedre fordeling i daginstitutioner, som vil få konsekvens for tildelingen af pladser i dagtilbud. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2020, men er endnu ikke vedtaget. Konsekvenserne for Roskilde Kommune vil blive fremlagt i særskilt sag, når lovforslaget er endeligt vedtaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. For de opgaver, blandt andet ændring af IT-løsning og administration af opskrivninger og overflytninger, der følger med lovændringen, er Roskilde Kommune kompenseret med lov- og cirkulæreprogrammet med ca. 204.000 kr. i 2018 og ca. 53.000 kr. i 2019 og hvert år i årene frem.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 125

  Godkendt, dog således at høringsfristen løber til den 27. november 2018.

 • Pkt. 126 Justering af områdestrukturen på dagtilbudsområdet - efter høring

  Sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_omraade_Vest.pdf Hoeringssvar_LMU_omraade_Vest.pdf Hoeringssvar_fra_LMU_omraade_Midtvest.pdf Hoeringssvar_LMU_omraade_Sydvest.pdf Hoeringssvar_fra_LMU_Oest.pdf Forslag_til_justering_af_omraadestrukturen.pdf Oversigt_over_dagtilbud.pdf

  Pkt. 126

  Justering af områdestrukturen på dagtilbudsområdet - efter høring

  Sagsnr. 309901 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole og Børneudvalget besluttede den 2. oktober 2018 at sende forslag til justering af områdestrukturen på dagtilbudsområdet i høring i de berørte områdebestyrelser og til information og drøftelse i de berørte LMU’er og OMU dagtilbud. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til justering af områdestrukturen til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. områdestrukturen i dagtilbud fra den 15. november 2018 består af 7 områder, og
  2. den årlige mindreudgift på 700.000 kr. indgår som produktivitetsforbedring på udvalgets område fra 2019 og frem.

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune er de kommunale daginstitutioner organiseret i otte områder. Hvert område består af mellem fem til otte afdelinger, som tilsammen udgør en områdeinstitution. Hvert område ledes af en områdeleder, der har ansvaret for institutionerne i området. Stillingen som områdeleder for område Sydvest er i dag vakant. Dette har givet anledning til at foreslå en mindre justering af områdestrukturen med virkning fra den 15. november 2018. Justeringen indebærer at område Sydvest ophæves og afdelingerne Mælkebøtten og Bullerby flyttes organisatorisk til område Midtvest, afdeling Solgården flyttes organisatorisk til område Vest og afdelingerne Spirevippen og Nova flyttes organisatorisk til område Øst. Forslag til justering af områdestrukturen har været i høring i de berørte områdebestyrelser og til information og drøftelse i de berørte LMU’er og OMU dagtilbud i perioden 3. oktober til 23. oktober 2018. Forslaget fremgår af bilag.
  Der er indkommet 5 høringssvar, heraf et fra bestyrelsen fra område Vest og fire fra LMU’erne. Af bilag fremgår alle de indkomne høringssvar samt et sammendrag af de høringsberettigedes svar.
  Områdebestyrelsen og de fire LMU’er er positive over for justeringen af områdestrukturen. LMU’erne har i deres høringssvar gjort opmærksom på, at det er vigtigt at være opmærksom på størrelserne af områderne, så de ikke bliver for store.
  Forvaltningen bemærker, at område Midtvest, område Vest samt område Øst med justeringen af områdestrukturen kommer til at bestå af otte afdelinger, hvilket i dag også gør sig gældende for Område Syd. De øvrige områder består af 7 og 5 afdelinger.
  Bestyrelsen og LMU fra område Vest har i deres høringssvar stillet forslag om, at den sparede lønudgift fordeles til de områder, der udvides i stedet for at indgå som produktivitetsforbedring for 2019.
  Forvaltningen foreslår fortsat, at den sparede lønudgift indgår som en del af produktivitetsforbedringen for 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der vil være en årlig mindreudgift på ca. 700.000 kr., som forvaltningen indstiller, indgår som produktivitetsforbedring fra 2019 og frem på udvalgets område.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 126

  Ad 1.: Godkendt
  Ad 2.: Godkendt. Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) støtter ikke, at midlerne fjernes fra området.

 • Pkt. 127 IT-netværk dagtilbud

  Pkt. 127

  IT-netværk dagtilbud

  Sagsnr. 312047 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dagtilbuddene i Roskilde Kommune varetager i dag en række opgaver digitalt. Der er på den baggrund behov for, at etablere et digitalt netværk, der er egnet til stabilt og egnet til blandt andet drift af opgaver med personfølsomme oplysninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres et digitalt netværk på dagsinstitutionsområdet, og
  1. udgifterne til netværket finansieres over leasing på 6 år.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i dag en række opgaver i kommunens dagtilbud, der varetages digitalt. Det drejer sig om de mere generelle administrative opgaver, men også skriftlige opgaver i forhold til børn med særlige behov, der indgår i det tværfaglige samarbejde. Derudover har alle dagtilbud og forældre adgang til et børneintra. Her tjekkes børnene ind og ud af dagtilbuddet, ligesom al skriftlig kommunikation mellem hjem og dagtilbud som udgangspunkt sker via børneintra. Endelig foregår fx planlægning, gennemførelse og dokumentation af det pædagogiske arbejde også digitalt, ofte via tablets. Fra 2020 forventer forvaltningen, at det nuværende børneintra afløses af Aula, der er en digital portal, som medarbejdere og forældre i både dagtilbud og skoler vil skulle anvende til bl.a. kommunikation mellem hjem og dagtilbud/skole.
  For at understøtte og sikre det digitale arbejde i dagtilbuddene er der behov for, at alle dagtilbud har adgang til et stabilt og sikkert netværk. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor dagtilbuddene anvender det åbne Roskilde Wifi-netværk, som er det eneste netværk, de kan tilgå fra de tablets, der anvendes. Dette netværk er ustabilt og ikke egnet til drift. Da der kan være tale om personfølsomme data, er det endvidere nødvendigt, at de anvendte enheder sikres mod misbrug af data.
  Der er på den baggrund behov for en opgradering af netværkene i kommunens dagtilbud, således at alle dagtilbud fremover har adgang til stabile og sikre netværk, der er lukket for ikke-godkendte enheder. Derudover er det nødvendigt, at forvaltningen kan overvåge netværket og styre hvem, der har adgang og på hvilke enheder de har adgang til og fra. Dette sikres ved, at dagtilbudsområdet får sit eget dedikerede Wifi-net, der er lukket for andre og ved at implementere en teknisk løsning (mobile device management), hvor en mistet enhed kan renses for data fra et centralt styret system.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.Etableringen af kabler, access-punkter og netværk på institutionerne beløber sig ud fra allerede indhentede tilbud til 2,5 mio. kr. Denne udgift foreslås finansieret over en leasingaftale med 6 års løbetid, hvorved den årlige udgift bliver ca. 417.000 kr., som af forvaltningen kan afholdes inden for eksisterende budgetter.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 127

  Anbefales.

 • Pkt. 128 Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

  Forslag_til_ny_model_for_ressourcetildeling_paa_skoleomraadet.pdf

  Pkt. 128

  Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

  Sagsnr. 296847 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. august 2018 at udskyde det videre arbejde med ændring af ressourcemodellen til efter byrådets vedtagelse af Budget 2019. Med denne sag foreslås en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet, der tager højde for Budget 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet sendes i høring hos skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra 7. november 2018 – 12. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nye ressourcefordelingsmodel bygger på de principper, der blev godkendt den 4. oktober 2016 i Skole- og Børneudvalget efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen. Principperne tager udgangspunkt i en forenkling af den hidtidige ressourcemodel. Forenklingen betyder samtidig, at der skabes et bedre grundlag for en sammenhæng mellem de reelle omkostninger på den enkelte skole og den ressource, skolen tildeles.
  Den nye model, der fremgår af bilag, baseres på følgende 5 dynamiske parametre:
  - En grundtildeling
  - En elevtildeling
  - En klassetildeling
  - En socioøkonomisk tildeling
  - En tildeling til decentraliseret vidtgående specialundervisning

  Dermed udgår 9 puljer af modellen: Pulje til elever med ikke-vestlig baggrund, pulje til småskoler, pulje til mindre skoler, pulje til aldersreduktion, pulje til afdelingsledere, pulje til administrativt personale, pulje til fælles finansiering, pulje til drift og pulje motorisk screening.
  Med den nye ressourcefordelingsmodel sker der en omfordeling af ressourcerne mellem skolerne. Skolen, med den største procentvise nedgang i budgettet, får 2,0 pct. mindre budget i den nye model end tilsvarende i den eksisterende ressourcetildelingsmodel, hvilket er en nedgang på ca. 700.000 kr.
  Det foreslås, at modellen indfases over en treårig periode.
  Ny tids- og handleplan for indførelse af ændringer i ressourcefordelingsmodellen:
  - 7. november 2018-12. december 2018: Høringsperiode.
  - 15. januar 2019: Skole- og Børneudvalget behandler sag efter høringsrunde med henblik på endelig beslutning om ændret ressourcemodel.
  - 30. januar 2019: Byrådet træffer endelig beslutning om ændring af ressourcemodel.
  - Februar 2019: Indfasning af ressourcemodel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Sagen vedrører en ændring af skolernes ressourcefordeling, som vil have betydning fra skoleåret 2019/20. Ændringen af ressourcemodellen holdes inden for den eksisterende økonomi på skoleområdet.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 128

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) bemærker til forslaget, at selvom hovedgrebet findes godt, så findes det ikke hensigtsmæssigt, at modelforslaget pt. samlet 'tager ressourcer' fra de skoler der er mest udfordrede mht. både socioøkonomisk baggrund og andel af tosprogede børn. Derfor anbefales det at den af parametrene der kaldes 'socioøkonomisk tildeling' får en relativt større andel af midlerne, samt at der i denne også kommer til at indgå en vægtning af børn der kommer fra hjem hvor modersmålet er et andet end dansk.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold for om andelen af økonomi til socioøkonomiske tildeling er høj nok.

 • Pkt. 129 Krav om læringsfokus i SFO

  Pkt. 129

  Krav om læringsfokus i SFO

  Sagsnr. 312042 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeskoleloven er med virkning fra den 1. juli 2018 ændret for de børn, der begynder i SFO inden selve det nye skoleår begynder. Formålet er at styrke overgangen fra børnehave til skole. Det betyder, at der i Roskilde Kommune fra 1. maj til skolestart skal arbejdes med de kommende børnehaveklasseelever enten efter de temaer, der er i den pædagogiske læreplan for dagtilbud eller de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at SFO’erne i Roskilde Kommune fra 1. maj til skolestart skal arbejde med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune begynder de kommende børnehaveklasseelever i SFO den 1. maj.
  Folkeskolelovens § 40, stk. 4 er pr. den 1. juli 2018 ændret til ”For børn omfattet af § 3, stk. 7, 1. pkt., som benytter skolefritidsordningen forud for skoleårets begyndelse, skal skolefritidsordningen, i perioden indtil undervisningspligten indtræder, enten arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, jf. § 11, stk. 2, eller temaerne i den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8, stk. 4.”,
  Lovændringen skal sikre, at børn oplever en større kontinuitet i overgangen og skabe en større sammenhæng mellem dagtilbud og skole. De indholdsmæssige krav til SFO’en skal understøtte, at børnene er bedst mulig klædt på til at begynde i skole.
  Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om SFO’en skal anvende de seks kompetence områder i folkeskolelovens § 11, stk. 2, eller de seks temaer i den pædagogiske læreplan.
  De seks kompetenceområder i børnehaveklassen er 1) sprog, 2) matematisk opmærksomhed, 3) naturfaglige fænomener, 4) kreative og musiske udtryksformer, 5) krop og bevægelse samt 6) engagement og fællesskab.
  Temaerne i den pædagogiske læreplan er 1) alsidig personlig udvikling, 2) social udvikling, 3) kommunikation og sprog, 4) krop, sanser og bevægelse, 5) natur, udeliv og science samt 6) kultur, æstetik og fællesskab.
  Forvaltningen indstiller, at SFO’erne skal arbejde med de seks kompetenceområder i børnehaveklassen. Overgangen mellem dagtilbud og SFO er første skridt på vej i skole, og børnene starter fra flere forskellige børnehaver. Det er derfor hensigtsmæssigt, at arbejde med det fremadrettede faglige indhold, hvor børnene dermed får samme udgangspunkt. Temaerne i de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og kompetenceområderne i børnehaveklassen ligger indholdsmæssigt tæt op ad hinanden. Perioden med tidlig SFO start den 1. maj skal med udgangspunkt i de seks kompetenceområder for børnehaveklassen målrette arbejdet med denne sammenhæng og forberede børnene på børnehaveklassen.
  Der stilles ikke krav om dokumentation af arbejdet via elevplaner eller lignende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 129

  Godkendt.

 • Pkt. 130 Indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af sanserum på Fjordskolen Lysholm

  Pkt. 130

  Indtægts- og udgiftsbevillinger til Fjordskolen Lysholm

  Sagsnr. 312427 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fjordskolen Lysholm har ansøgt om midler fra Trygfonden til etablering af et Snoezelrum – et sanserum - for skolens børn, og fra Mica Fonden til indkøb af maskiner til træning. Trygfonden har bevilget en donation på 560.450 kr. i 2018 til indretning af sanserummet, og Mica Fonden har bevilget en donation på ca. 120.000 kr. i 2018 til indkøb af maskiner til træning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. en indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af et sanserum på Fjordskolen Lysholm på 560.450 kr. i 2018 godkendes, og
  2. en indtægts- og udgiftsbevilling til indkøb af maskiner til træning på Fjordskolen Lysholm på 120.000 kr. i 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fjordskolen Lysholm har ansøgt Trygfonden om støtte til at finansiere oprettelsen af et såkaldt Snoezelrum – et sanserum, der er særligt tilpasset sanseudfordrede børn.
  På Fjordskolen Lysholm går 57 elever, der alle har multiple funktionsnedsættelser i større eller mindre grad, og som alle har kognitive funktionsnedsættelser i væsentlig grad. Alle børn på Fjordskolen Lysholm har generelt svært ved at opfatte og bearbejde sansepåvirkninger, hvilket udfordrer børnene i deres dagligdag.
  På denne baggrund har Fjordskolen Lysholm ansøgt Trygfonden om støtte til etableringen af et Snoezelrum. I Snoezelrummet vil der være mulighed for, at børnene får sanseindtryk gennem lys, farver, lyd, musik, dufte, vandseng, kuglebassin, hængekøje mm. samt får styrket deres relationelle kompetencer gennem leg, kommunikation og fælles sansepåvirkninger.
  Fjordskolen Lysholm er blevet bevilget 560.450 kr. af Trygfonden i 2018 til oprettelsen af et Snoezelrum, hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig.
  Fjordskolen Lysholm har også ansøgt Mica Fonden om støtte til indkøb af hopspots, el-ridetræningsmaskine og ståstøttestativ til træning af eleverne på Lysholmskolen. Mica Fonden har bevilget ca. 120.000 kr. i 2018 til formålet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Af den ene ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling vil der således restere 462.371 kr. til oprettelsen af et sanserum for Fjordskolen Lysholms elever. Af den anden ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling vil der restere ca. 99.000 kr. til indkøb af maskiner til træning.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 130

  Anbefales.

 • Pkt. 131 Tilbud for svagtseende børn i SCR

  Uddybning_af_ydelser_og_kompetenceudvikling.pdf

  Pkt. 131

  Tilbud for svagtseende børn i SCR

  Sagsnr. 307301 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I dag modtager synshæmmede børn i alderen 0-6 år rådgivning fra Synscenter Refsnæs. Det indstilles, at Roskilde Kommune hjemtager rådgivningsopgaven til SCR Kommunikation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. rådgivningen af synshæmmede 0-6 årige hjemtages fra Synscenter Refsnæs til kommunens eget tilbud på SCR Kommunikation med virkning fra 30. juni 2019,

  2. rådgivningen af anbragte 7-17 årige synshæmmede børn med andre handicap hjemtages fra Synscenter Refsnæs til kommunens eget tilbud på SCR Kommunikation med virkning fra 30. juni 2019, og

  3. der foretages en budgetomplacering fra fagområdet Børn og Unge til fagområdet Skoler på 90.000 kr. i 2019 og 180.000 kr. i 2020 og frem.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal ifølge servicelovens § 11 tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. I dag modtager synshæmmede børn fra 0-6 år fra Roskilde Kommune rådgivning fra Synscenter Refnæs ved Kalundborg. I 2017 drejede det sig om 10 børn i aldersgruppen 0-6 år, der fik rådgivning fra Synscenter Refsnæs.
  Fra børnene kommer i skole rådgives de resten af livet af Roskilde Kommunes eget tilbud, SCR Kommunikation. Børnene og familierne oplever dermed et skift ved barnets overgang til skole. Samtidigt skal SCR Kommunikation først lære børnene at kende, når de kommer i skolealderen. Det indstilles derfor, at Roskilde Kommune hjemtager rådgivningsopgaven for de 0-6 årige. På den måde får børnene og deres familier et sammenhængende tilbud og vil undgå skift ved overgangen fra dagtilbud til skole. Ud over opgaven på småbørnsområdet varetager Synscenter Refsnæs rådgivningsopgaven for anbragte 7-17 årige synshæmmede børn med andre handicap. I 2017 drejede det sig om 1 barn. Det indstilles, at denne opgave også hjemtages for derved på samme måde at sikre kontinuitet i rådgivningen.
  SCR Kommunikation vil kunne løse opgaven til samme pris som Synscenter Refsnæs, så en hjemtagelse vil være økonomisk neutral. Det vil inden for rammen blive sikret, at SCR får de nødvendige kompetencer til at kunne løse opgaven.
  Aftalen med Synscenter Refsnæs kan opsiges med 6 måneders varsel til ophør enten den 30. juni eller 31. december. Roskilde Kommune har i rammeaftalen for 2019, hvor kommunen indmelder ændringer i udbud og efterspørgsel af specialiserede pladser, indmeldt mindre efterspørgsel på Synscenter Refsnæs til småbørn. Aftalen vil derfor kunne opsiges med virkning fra den 30. juni 2019. Hvis Skole- og Børneudvalget godkender en hjemtagelse, vil kommunen drøfte en overgangsordning med Synscenter Refsnæs. Overgangsordningen skal sikre, at børnene ikke vil komme til at opleve et skift ved hjemtagelsen.
  Synscenter Refsnæs er af Socialstyrelsen udpeget som et af de højt specialiserede tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Den opgave som indstilles hjemtaget, indgår ikke som en del af de højt specialiserede tilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Hjemtagning af rådgivningen fra Synscenter Refsnæs til SCR Kommunikation har halvårseffekt i 2019, og derfor budgetomplaceres 90.000 kr. i 2019 og 180.000 kr. i 2020 og frem fra fagområdet Børn og Unge til fagområdet Skoler.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 111

  Sagen udsættes.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Supplerende sagsfremstilling

  Den rådgivning, der foreslås hjemtaget, vil have et varierende omfang, men gennemsnitligt cirka 40 timer årligt pr. barn. Rådgivningsopgaven vil på Specialcenter Roskilde blive varetaget af to konsulenter og en optiker. Rådgivningen vil, som det fremgår af bilag, blandt andet ske ved besøg i barnets hjem og institution, træning for barnet i almindelig daglig livsførelse (som spisning og påklædning) og i at færdes inde og ude, rådgivning af forældre, øvrig familie, pædagoger og andre fagpersoner omkring barnet, undervisning, arrangementer for børnene for at styrke deres sociale kompetencer samt netværksdannelse for forældre og øvrig familie. Optikeren vil desuden kunne vejlede familie og personale om optimal brug af briller til barnet.
  Konsulenterne og optikeren på Specialcenter Roskilde har i forvejen stort kendskab til skolebørnsområdet. For at opkvalificere dem til småbørnsområdet, vil de deltage i kurser på Synscenter Refsnæs og praktik på Kommunikationscentret i Region Hovedstaden og Synscentralen Vordingborg, der i dag varetager den tilsvarende opgave for deres geografiske områder. Opkvalificeringen af medarbejderne vil ske inden overtagelse af opgaven fra Synscenter Refsnæs.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 131

  Godkendt, dog således at der kommer en opfølgning, når det nye tilbud har eksisteret et år.

 • Pkt. 132 Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb

  Beredskabsplan_for_vold_og_seksuelle_overgreb.pdf

  Pkt. 132

  Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb

  Sagsnr. 310825 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal godkende en kommunal beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, jf. serviceloven. Beredskabsplanen skal anvendes af kommunale medarbejdere, der i deres daglige arbejde er i kontakt med børn og unge. Planen skal revideres senest hver 4. år. Beredskabsplanen blev godkendt i november 2014 og skal derfor revideres i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede version af det kommunale beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes beredskab bygger på den sammenhængende børnepolitik, der vægter tidlig og sammenhængende indsatser for børn og unge. Beredskabsplanen er udarbejdet på baggrund af vejledningsmateriale fra blandt andet Socialstyrelsen.
  Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:
  - får den tilstrækkelige viden til at reagere
  - bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
  - bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats
  - arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.
  I den reviderede version af beredskabsplanen er der tilføjet opmærksomhed på digitale krænkelser. Beredskabsplanen er samtidigt koblet sammen med roskildemodellen, som er et digitalt redskab til understøttelse af fagprofessionelles systematiske opsporing af børn i mistrivsel – herunder også børn udsat for vold og seksuelle overgreb.
  Den reviderede beredskabsplan indeholder fortsat oplysninger om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, ligesom der er angivet konkrete handleanvisninger i forhold til håndtering af bekymring eller viden om at et barn eller ung er udsat for vold og seksuelle overgreb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 132

  Anbefales.

 • Pkt. 133 Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Skole- og Børneudvalgets område

  Pkt. 133

  Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Skole- og Børneudvalgets område

  Sagsnr. 305942 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2019-2022 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget.

  Sagsfremstilling

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  - Udbud af købt psykologbistand: Der gennemføres udbud i foråret 2019 med forventet kontraktstart 1. september 2019.
  - Sammenlægning af Klub Engen og Klub Poplen: Lukning af Engen er sat i bero, mens det undersøges om bygningen kan anvendes til andre aktiviteter, der giver økonomisk effektivisering. Udvalget skal senest i 2. kvartal 2019 behandle en sag herom.
  - Etablering af Børnehuset Fuglebakken: Udvalget skal senest i 2. kvartal 2019 behandle en sag, der også vedrører Asgårds (tidl. SFO) velegnethed som børnehus.
  - Flytning af SFO-aktiviteter ind på skolerne Himmelev, Gadstrup, Peder Syv og Vor Frue sker med virkning fra den 1. maj 2019.
  - Udstykning af Græsengen 1: Initiativet medfører indflytning af Kanal Roskilde i Skakhuset på Sct. Jørgens Skole.
  - Reduktion af dagplejens budget sker ved budgetmæssig tilretning og der udarbejdes administrativt en budgetreguleringsmodel jf byrådets beslutning om årlig regulering.
  - Ændring af skolestruktur: Byrådet har behandlet sag om Høring om eventuel skolestrukturændring den 31. oktober 2018.
  - Øge andelen af pædagogisk personale i dagtilbud sker ved den årlige budgettildeling.
  - Gentænkning af tidlig indsats for udsatte børn og unge sker ved budgettildeling.
  - Psykisk syge unge: Udvalget skal behandle en sag i 1. kvartal 2019 vedrørende muligheder for udmøntning.
  - Unge Byråd: Udvalget skal behandle en sag i 1. kvartal 2019 vedrørende muligheder for udmøntning.
  - Madkultur, billig mad på skoler: Udvalget skal behandle en sag i 1. kvartal 2019 vedrørende muligheder for udmøntning.
  - Samarbejde med KFUM om fodboldbørnehave: Udvalget skal behandle en sag i 1. kvartal 2019 vedrørende muligheder for udmøntning.
  - Boserupgård: Udvalget forelægges sag om udvidelse i løbet af 1. halvår 2019. Arbejdet med fondsansøgninger igangsættes forud herfor.
  - Trivsel i dagtilbud: Udvalget skal behandle en frigivelsessag i 1. kvartal 2019.
  - Skolerenovering: Udvalget skal behandle en frigivelsessag i december 2018.
  - Skademosegård til dagtilbud: Udvalget forelægges en sag til behandling i 1. kvartal 2019.
  - Anlæg vedrørende ændret skolestruktur, lånefinansiering: Udmøntning af finansiering af eventuelle anlæg afventer byrådets endelige beslutning den 30. januar 2019 vedrørende den kommende skolestruktur.
  - Analyse af lokaler til kulturskolen i Jyllinge: Udvalget forelægges en sag om udmøntningen i foråret 2019.
  - Bibliotekstilbud på skoler: Udvalget behandler en sag i 1. halvår 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 133

  Godkendt idet det præciseres, at Himmelev Skoles og Gadstrup Skoles SFO bygninger indgår i overvejelser omkring fremtidig placering af daginstitutioner.
  Henrik Stougaard (Ø) bemærker, at med henvisning til at EL's modstand mod store dele af budgetforliget, kan Henrik Stougaard (Ø) ikke tiltræde indstillingen, men agter i øvrigt at gå aktivt ind i de enkelte konkrete udmøntningssager efterhånden som disse rammer udvalgets dagsorden."

 • Pkt. 134 Orientering om lukning af Margrethehøj Børneaflastning

  Pkt. 134

  Orientering om lukning af Margrethehøj Børneaflastning

  Sagsnr. 311856 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om, at Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler en sag om Margrethehøj børneaflastning, der også behandles i byrådet. Efter en årrække med underskud, faldende efterspørgsel og kortere åbningstider i Margrethehøj Børneaflastning indstiller forvaltningen nu, at tilbuddet lukkes. Børneaflastningen er en del af Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, mens visitation til tilbuddet er en del af Skole- og Børneudvalgets område. Udvalget orienteres om, at børnene vil blive tilbudt andre aflastningstilbud, som imødekommer deres aflastningsbehov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter en årrække med underskud, faldende efterspørgsel og belægning samt kortere åbningstider i Margrethehøj Børneaflastning indstiller forvaltningen, at tilbuddet lukkes.
  Margrethehøj Børneaflastning er Roskilde Kommunes aflastningstilbud til børn med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, samt gennemgribende kontaktforstyrrelser med baggrund i autisme. Roskilde Kommune bruger ca. 60 % af pladserne på Margrethehøj, mens de resterende ca. 40 % bruges af andre kommuner fra Region Sjælland.
  Tilbuddet rummer 5 pladser og benyttes i dag på skift af 15 børn og unge, heraf 9 roskildeborgere, hvoraf 2 forventes at stoppe i tilbuddet, inden årets udgang. De 7 børn fra Roskilde Kommune vil i stedet blive tilbudt andre aflastningstilbud, som imødekommer deres aflastningsbehov. Da børnene har forskellige behov, vil der være tale om forskellige aflastningstilbud. 5 af børnene fylder 18 i de kommende år (2019 - 2021). De 6 børn fra andre kommuner forventes også at få tilbudt andre relevante aflastningstilbud af deres kommuner.
  De medarbejdere, som i dag arbejder i Margrethehøj Børneaflastning, vil kunne omplaceres inden for Center for Handicap. En medarbejder går på pension 1. december 2018. Der forventes således ikke afskedigelser som følge af lukningen af Margrethehøj.
  De lokaler, der frigøres ved lukning af Margrethehøj Børneaflastning, vil indgå i Center for Handicap til benyttelse af centrets aktivitets- og beskæftigelsestilbud, se også anden sag på dagsordenen om flytning af Klub VI.
  Margrethehøj Børneaflastning er omfattet af Rammeaftalen for Region Sjælland. Rammeaftalen mellem kommunerne i regionen indeholder nogle aftaler og forpligtelser, som skal overholdes ved lukning af et tilbud.
  Brugerne af tilbuddet skal varsles opsagt senest den 30. november 2018 for at opsigelsen kan have virkning fra 31. december 2018. Varslingen skal tilgå de kommuner, som anvender tilbuddet, samt sekretariatet for rammeaftalen i Region Sjælland.

  I Rammeaftalen for Region Sjælland er det desuden aftalt, hvordan underskud skal fordeles imellem de kommuner, som har benyttet tilbuddet.

  Den foreløbige beregning viser, at der i alt skal dækkes underskud på ca. 1,4 mio.kr. Heraf udgør Roskilde Kommunes andel ca. 1,1 mio.kr. Nedlukningsomkostningerne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret 2018 er afsluttet. Beløbet kan derfor ændre sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da nedlukningsomkostningerne for Roskilde Kommune på ca. 1,1 mio. kr. først skal finansieres i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 134

  Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F) pga. inhabilitet.

 • Pkt. 135 Orientering om status på modtagelsestilbud til flygtningebørn

  Notat_om_evaluering_af_modtagelsestilbud.pdf Organisering_af_modtagelsestilbud.pdf

  Pkt. 135

  Orientering om status på modtagelsestilbud til flygtningebørn

  Sagsnr. 281730 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. maj 2016 den nuværende organisering af Roskilde Kommunes modtagelsestilbud til flygtninge- og indvandrerbørn. Organiseringen trådte i kraft pr. 1. januar 2017 og har fokus på høj faglighed, målrettede tilbud for den enkelte, tilknytning til nærmiljø og hurtigere overgang til almentilbud. Tilbuddet er nu evalueret, og udvalget får hermed en status på effekten af organiseringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. maj 2016, at der fra 1. januar 2017 blev afprøvet en ny organisering af Roskilde Kommunes modtagelsestilbud til flygtninge- og indvandrerbørn. Organiseringen har fokus på høj faglighed, tilrettelæggelse af individuelle og målrettede tilbud således, at elever hurtigere kan overgå til deres distriktsskole med den nødvendige støtte. Målet er at eleverne hurtigst muligt kommer til at gå i klasse med elever i deres nærområde og med jævnaldrende. I forbindelse med godkendelse af afprøvningen af tilbuddet blev det besluttet, at organiseringen skulle evalueres med udgangen af skoleåret 2017/ 2018, og at udvalget i den forbindelse skulle have en status på organiseringen.
  Evalueringen, der fremgår af bilag, viser, at Roskilde Kommunes modtagelsestilbud er blevet styrket i forhold til fagligheden. Kortlægning af elevernes skolekundskaber i opstart i modtagelsestilbud betyder, at undervisningen fra start kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer. På den måde visiteres eleverne til differentierede modtagelsestilbud alt efter skolemæssige forudsætninger, se bilag 2 med organisationsmodel. Derudover har organiseringen medført en opgradering af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, således at der systematisk og tidligt sættes ind omkring elever i udfordringer. Der er desuden opnået grundige beskrivelser af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer inden fuld indslusning i almentilbud.
  Mange børn med flygtningebaggrund har haft en mangelfuld eller slet ingen skolegang før de er kommet til Danmark og har behov for længere tid i modtagelsestilbuddet. Eleverne har behov for at opbygge både deres faglige og sociale kompetencer og socialiseres til at kunne indgå i en almenklasse i en dansk folkeskolekontekst. Derfor arbejdes der fortsat for at en større andel hurtigere kan komme fra modtagelsestilbud til en almen klasse.
  Næsten alle nuværende elever i modtagelsestilbuddet og deres familier har fået en permanent bolig i kommunen. Geografisk set er der forskel på, hvor eleverne og deres familier er bosat i permanent bolig. Det forventes, at der i den kommende tid kommer pres på nogle få enkelte skoledistrikter, fordi der flytter forholdsvis mange i permanent bolig til disse områder. Dette er især Sct. Jørgens Skoles distrikt og Østervangsskolens distrikt.
  Roskilde Kommune forventer at modtage færre børn, der skal i modtagelsestilbud de kommende år, men dette fald kan endnu ikke ses i det samlede antal af elever. Pr. juli 2018 er der indskrevet 113 elever i modtagelsestilbuddet. Der kommer således fortsat nye elever til, hvilket også skyldes at der har været flere familiesammenføringer end først antaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 135

  Godkendt.

 • Pkt. 136 Orientering om opfølgning på samarbejdsanalyse for skoler, SFO, klubber og foreningsliv

  Pkt. 136

  Orientering om opfølgning på samarbejdsanalyse for skoler, SFO, klubber og foreningsliv

  Sagsnr. 301961 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 10. april 2018 en analyse af andre kommuners erfaringer med samarbejdet mellem skoler, SFO, klubber og det lokale foreningsliv. Skole- og Børneudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med at fremme samarbejdet mellem SFO og foreninger, og at udvalget skulle have en opfølgning ultimo 2018. Denne sag orienterer om, at samarbejdet med idrætsforeningerne udvides til SFO’erne med et pilotprojekt på SFO området for kommende 0. klasses børn fra 1. maj til skolestart med Roskilde TeamGym.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Analysen blev behandlet på møde i Skole- og Børneudvalget den 10. april 2018 og
  viste, at samarbejdet mellem skoler og foreninger fungerer godt i Roskilde Kommune. Der har i skoleåret 2017/18 været gennemført 174 forløb med foreninger i skolerne via indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”.
  Analysen pegede også på, at de gode erfaringer fra skoleområdet med fordel kan udvides til SFO og klubber.
  For at fremme udviklingen af samarbejde med SFO’erne og foreninger iværksættes et pilotprojekt for kommende 0. klasses børn fra 1. maj til skolestart på tre SFO’er i samarbejde med Roskilde TeamGym. Det sker med henblik på at udvikle indhold og form for samarbejder med SFO og foreninger. Gymnastikforløbet med motorikbaner bliver afviklet i Springcentret i Idrættens Hus, og vil have fokus på, at det pædagogiske personale får redskaber til at indarbejde aktiviteterne med børnene i det daglige arbejde i SFO’en.
  Gymnastikforløbet fokuser på børnenes generelle motoriske færdigheder. Det understøtter således fokus på motorik for børnene i børnehaveklasserne samt målsætningerne for SFO’ernes arbejde med kommende 0. klasses børn fra 1. maj til skolestart, hvor krop og bevægelse også indgår.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 136

  Godkendt.

 • Pkt. 137 Eventuelt

  Pkt. 137

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 137

  Intet.