You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 8, 2020 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 128 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 128

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 128

  Pkt. 133 tages af dagsordenen.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

  Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 129 Fællesmøde med Handicaprådet

  Pkt. 129

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 337642 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget holder det årlige møde med Handicaprådet. Fællesmødet begynder kl. 17.00. Det afholdes i kantinen på rådhuset og der er afsat ca. en halv time til mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Skole- og Børneudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.
  Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for handicaprådet:

  1. Skole- og Børneudvalget orienterer Handicapområdet om håndtering af Coronasituationen på udvalgets område i foråret 2020 samt hvilke erfaringer der tages med fremadrettet, herunder særligt i forhold til børn og unge med særlige behov
  2. Drøftelse af inklusionsopgaven i folkeskolen
  3. Orientering af Handicaprådet om andelen af timer i folkeskolen, der varetages af uuddannede samt oplysninger om hvilke krav der stilles i forhold til brug af vikarer i folkeskolen
  4. Orientering om budgetforliget for 2021 samt status på budget 2020
  5. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 129

  Drøftet.

  Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 130 Elevernes trivsel i folkeskolen

  Opfoelgning_paa_elevernes_trivsel_i_folkeskolen.pdf

  Pkt. 130

  Elevernes trivsel i folkeskolen

  Sagsnr. 334706 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 sås et fald i elevernes trivsel i folkeskolerne. Skole- og Børneudvalget får på den baggrund en opfølgning med resultaterne af trivselsundersøgelsen i skoleåret 2019/2020 og forslag til en systematisk opfølgning, der skal være med til at forbedre elevernes trivsel.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der sker en systematisk opfølgning på elevernes trivsel på de årlige ledelseskonferencer mellem forvaltningen og de enkelte skoler.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af kvalitetsrapport 2018/2019 besluttede byrådet den 25. marts 2020, at forvaltningen skulle vende tilbage med en opfølgning på elevernes trivsel i folkeskolen. Trivselsmålingen viste, at der for skoleåret 2018/2019 var et fald i resultaterne for indikatorerne faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. Dermed lå skolerne i Roskilde Kommune en smule under de nationale resultater inden for disse indikatorer.
  Der gennemføres årlige trivselsmålinger blandt eleverne i børnehaveklasse til og med 9. klasse. Som det fremgår af bilag viser resultaterne af trivselsmålingen i skoleåret 2019/2020 igen en stigning i indikatorerne støtte og inspiration i undervisningen og ro og orden. Stigningen betyder, at niveauet for de to indikatorer er det samme som for skoleåret 2017/2018. Resultaterne for indikatorerne social trivsel og faglig trivsel er uændret i forhold til seneste trivselsmåling. Forvaltningen har ikke adgang til resultaterne på nationalt niveau før i starten af 2021. Det betyder, at resultaterne for Roskilde Kommunes skoler ikke kan sammenlignes med nationale tendenser på nuværende tidspunkt. Det bemærkes desuden, at trivselsmålingen i skoleåret 2019/2020 er udfyldt af eleverne i perioden fra 20. januar 2020 til 19. juni 2020. Det betyder, at nogle elever har svaret før og andre efter Covid-19 og den ændrede skoledag på baggrund af nødbekendtgørelsen.
  Med henblik på at have en systematisk opfølgning på elevernes trivsel vil forvaltningen i samarbejde med den enkelte skoles ledelse følge elevernes trivsel på de årlige ledelseskonferencer. Opfølgningen vil dermed tage afsæt i de lokale behov på den enkelte skole. Der arbejdes med at skabe inkluderende og motiverende læringsfællesskaber i det øvrige arbejde med skoleudvikling, og den generelle kompetenceudvikling vil ligeledes tage afsæt i de behov, som skolerne står med. Derudover indgår trivselselementer også i kompetenceudvikling af skolernes ledere og medarbejdere.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 130

  Udvalget beslutter, at behandling af sagen udsættes, så den kan suppleres med data for trivselsindikatoren "støtte og inspiration i undervisningen" for alle skoler for skoleårene 2017/18 2018/19 og 2019/20 for andelen af elever med høj trivsel. Sagen skal om muligt behandles den 20. oktober 2020.

  Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 131 Tobaksfri miljøer for børn og unge

  Pkt. 131

  Tobaksfri miljøer for børn og unge

  Sagsnr. 329613 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2021 intentionen, at røgfri skoletid for grundskolen skal være gældende fra skoleårets begyndelse 2020. Skole- og Børneudvalget har den 5. maj 2020 besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til tobaksfri miljøer for børn unge. Forvaltningen indstiller, at der indføres tobaksfri miljøer for børn og unge på udvalgets område. Det vil dermed ikke være tilladt for børn og unge at ryge eller anvende tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i den tid, hvor de er i fx klub eller skole – heller ikke hvis børn og unge forlader klubbens eller skolens område i løbet af denne tid.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der fra 1. januar 2021 indføres tobaksfri miljøer for børn og unge på hele Skole- og Børneudvalgets område, hvor børn og unge færdes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at der fra 1. januar 2021 indføres tobaksfri miljøer for børn og unge på hele Skole- og Børneudvalgets område, hvor børn og unge færdes. Det betyder fx for skoleelever, at det ændres fra røgfri matrikel på skolerne, så eleverne ikke må ryge på skolens område, til at de ikke må bruge tobak i skoletiden, altså hverken på skolens område eller udenfor, hvis de forlader skolen inden for skoletiden. Det vil også gælde for øvrige tobaksprodukter, herunder e-cigaretter og snus.
  Forvaltningen foreslår, at skolerne lokalt i samarbejde med elevråd og bestyrelser tager stilling til, hvordan der skal arbejdes med tobaksfri miljøer for eleverne, herunder hvilke konksekvenser, det vil have at overtræde forbuddet. På samme måde foreslår forvaltningen, at klubber og andre tilbud på Skole- og Børneudvalgets område lokalt i samarbejde med de unge og bestyrelser tager stilling til håndtering af indførelse af tobaksfrie miljøer for børn og unge.
  Roskilde Kommunes Sundhedscenter har udarbejdet en hjemmeside, som kan støtte det lokale arbejde med at indføre tobaksfri miljøer. Hjemmesiden indeholder gode råd og anbefalinger til implementering af tobaksfri skoletid, inspiration til røgfrie aktiviteter, konkurrencer, pjecer, viden om tobak mm. https://roskilde.dk/roegfri-skoletid .

  I december 2019 indgik Regeringen og en række partier en aftale om en national
  handleplan mod børn og unges rygning. Ét af initiativerne er indførelsen af lovkrav om røgfri skoletid. Lovforslaget er udsat, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021, men er endnu ikke fremsat.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. maj 2020, at der skulle udarbejdes et forslag om indførelse af tobaksfrie miljøer, der gælder for børn og unge, og tobaksfri arbejdstid, der gælder for medarbejdere på hele Skole- og Børneudvalgets område, hvor børn og unge færdes.
  FMU Skole og Børn indstillede den 4. juni 2020 til Hovedmedarbejderudvalget (HMU), at den del af forslaget, der omhandlede indførelse af ” røgfri arbejdstid ” skulle behandles i HMU. HMU har arbejdet videre med røgfri arbejdstid under overskriften ’Sunde arbejdspladser’. Økonomiudvalget har den 2. september 2020 behandlet en plan for arbejdsgruppens arbejde, hvor det indgår, at der skal en sag til endelig beslutning i januar 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 131

  Godkendt.

  Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 132 Ressourcemodel for specialområdet efter høring

  Sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf Forslag_til_ny_model_for_decentral_ressourcetildeling_til_specialundervisning.pdf Oekonomisk_paavirkning_ved_aendret_ressourcetildeling.pdf Indfasning_af_ny_ressourcetildelingsmodel_paa_specialomraadet.pdf Hovedelementer_i_ny_ressourcetildelingsmodel_paa_specialomraadet.pdf Absalons_SB.pdf Hedegaardenes_LMU.pdf Hedegaardenes_SB.pdf Himmelevs_SB.pdf Klostermarkskolens_SB.pdf Lynghoejskolens_LMU.pdf Lynghoejskolens_SB.pdf Margretheskolens_SB.pdf Nordskolens_SB.pdf SCR_SB.pdf Sct._Joergens_SB.pdf TCR_LMU.pdf TCR_SB.pdf Trekronerskolens_SB.pdf Viby_Skoles_SB_og_LMU.pdf Vindinge_Skoles_SB.pdf Vindinge_Skoles_LMU.pdf Vor_Frue_og_Oestervangskolens_SB.pdf OMU_Skole_og_Klub.docx.pdf Roskilde_Laererforening.pdf Tjoernegaardsskolen_LMU_og_SB.pdf

  Pkt. 132

  Ny ressourcemodel på specialområdet til skolerne efter høring

  Sagsnr. 318004 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020 at sende forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialområdet i høring hos skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra 3. juni 2020 til 17. august 2020. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ressourcemodel på specialområdet til skolerne til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til ny ressourcemodel på specialområdet til skolerne godkendes, og
  2. forslag til indfasning fra 1. januar 2021 til og med 2022 af ny ressourcemodel på specialområdet til skolerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til ressourcefordelingsmodel på specialområdet bygger på de principper, der blev godkendt den 1. oktober 2019 i Skole- og Børneudvalget efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen.
  På denne baggrund foreslås en ny fordelingsmodel fra 1. januar 2021, der fremgår af bilag. Med modellen får skolerne nogle bedre muligheder for at styre udgifterne til specialundervisning, samtidig med at det medfører et øget krav til samarbejde mellem skolerne og PPR i forhold til at holde udgifterne til specialundervisning inden for den samlede økonomiske ramme.
  Det foreslås, at den nye ressourcefordelingsmodel træder i kraft med virkning fra 1. januar 2021, hvor den gradvis indfases. Forslaget til indfasning fremgår af bilag.
  Forslaget til den ny ressourcemodel for specialområdet fremgår af bilag, og omfatter følgende ændringer, hvor alle beløb er i 2019-niveau.:
  - Skolernes maksimale finansieringsansvar på 564.000 kr. pr. elev pr. år fastholdes.
  - Hvor skolerne i dag har det fulde finansieringsansvar for udgifter op til 564.000 kr. pr. elev pr. år, vil skolerne fremover blive kompenseret for 75 procent af udgifterne som overstiger 300.000 kr. pr. år.
  - For elever i dagbehandling med intern skole, vil skolerne dog fremover blivekompenseret for 50 procent af udgifter som overstiger 350.000 kr. pr. år.
  - Distriktsskolerne får finansieringsansvar for specialundervisning på 10. klassetrin.
  - Som en konsekvens af modellen justeres fordelingen af budgettet mellem skoler og PPR, så det afspejler det ændrede finansieringsansvar.
  - Skolernes budget til specialundervisning fordeles mellem skolerne efter nyt dynamisk indeks, udarbejdet i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd (VIVE)
  De foreslåede ændringer medfører, at skolerne får nogle lavere udgifter, som følge af de ændrede beløbsgrænser for skolernes finansieringsansvar. Samtidig får skolerne dog også nye udgifter i forhold til specialundervisning for elever på 10. klassetrin. Af bilag fremgår konsekvenser for de enkelte skoler. Som det også er anbefalet med den temaanalyse, der blev vedtaget med budget 2020, skal der være et øget styringsfokus i visitationsprocessen til specialundervisning, hvor både PPR og skolelederen på den enkelte skole indgår.
  Modellen har været i høring i skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra 3. juni 2020 – 17. august. Der er modtaget i alt 21 høringssvar, som alle fremgår af bilag sammen med en sammenfatning af høringssvar fra bestyrelser og MED.
  Flere skoler udtrykker i høringssvarene opbakning til den nye model og anerkender særligt den reduktion af budgetusikkerhed, som modellen medfører. En række høringssvar, særligt fra skoler som forventes at få tilført færre midler med den nye model, ser dog på forslaget med bekymring og har en række indvendinger til forslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da sagen vedrører ressourcemodel for 2021 og frem. Sagen vedrører fordeling af de midler, der er afsat til specialområdet.
  Det foreslås, at den nye ressourcefordelingsmodel træder i kraft med virkning fra 1. januar 2021, hvor den gradvist indfases. Det foreslås, at indfasningen sker, så der i en afgrænset periode til og med 2022 afsættes økonomi til en særlig kompensation på i alt 2 mio. kr. til skoler, der som følge af modellen, vil opleve den største samlede økonomiske forringelse ved den nye model. Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020, at de to mio. kr. der er afsat til specialområdet i budget 2020 indgår i ressourcemodellen på specialområdet i den foreslåede indfasningsperiode. Skole- og Børneudvalget skal i 2022 tage stilling til den fremtidige anvendelse af de 2 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 132

  Anbefales, således at der sker en indfasningsperiode fra skoleåret 2021/22 over 4 år til og med skoleåret 2024/25, hvor de to mio. kr., der er afsat til specialområdet med budget 2020, i hvert af årene i indfasningsperioden indgår i modellen.
  Henrik Stougaard (Ø) kan på baggrund af høringssvarene ikke tiltræde modellen i den foreliggende form. Det er der tre hovedårsager til
  - Den ny fordeling findes at give en uhensigtsmæssig balance, der går ud over flere af de skoler der er kendt for at være særligt udfordrede mht vidtgående specialundervisning.
  - Modellen ønskes undergivet en ny behandlingsrunde med henblik på at øge den centrale andel af visitation og midler, og dermed mindske skolernes økonomiske følsomhed overfor dyre enkeltsager.
  - Samtidig ønskes at det fremtidige system i højere grad baseres på at det der decentralt fra skolerne skal videregives af midler, når en elev visiteres til eksterne tilbud, svarer til det skolen konkret sparer af udgift.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og henviser til sin bemærkning fra behandling af sagen den 2. juni 2020.
  Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

  Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 133 Udmøntning af rammebesparelse i budget 2021-2024

  Udmoentning_af_rammebesparelse_paa_Skole-og_Boerneudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 133

  Udmøntning af rammebesparelse i budget 2021-2024

  Sagsnr. 338496 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetforliget for budget 2021-2024 forelægges sag vedrørende rammebesparelsen på Skole- og Børneudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om dele af den samlede rammebesparelse på 21,99 mio. kr. skal udmøntes ved reduktion i fællesmidler/puljer, eller om hele rammebesparelsens fordeling jf. budgetforliget fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for budget 2021-2024 indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgår en rammebesparelse på 55 mio.kr. fordelt lige på alle driftsområder, hvilket svarer til en reduktion på knap 1,5 pct. på alle kommunens serviceområder. Skole- og Børneudvalgets andel fremgår af tabellen nedenfor.

  Skole & Børneudvalget 21.990
  Dagtilbud 5.242
  Skoler 13.795
  Børn og unge 2.953

  Det er blandt forligspartierne aftalt, at de enkelte udvalg på udvalgsmøderne i september kan udmønte en del af den samlede besparelse ved hjælp af konkrete administrative fællesmidler/puljer.
  Rammebesparelsen for Dagtilbud og Skole og Klub får betydning for den forældrebetaling, der kan opkræves for dagtilbud og klub, hvor besparelsen medfører en lavere indtægt fra forældrebetaling. Derfor skal der hentes en større besparelse på udgiftssiden på de to områder for at kunne modsvare den lavere indtægt. Dette har størst betydning for dagtilbudsområdet, der, for at modvirke den lavere indtægt fra forældrebetaling, skal hente en besparelse på lige over 6 mio. kr.
  Forvaltningen har i bilaget udarbejdet regneeksempler, for hvordan rammebesparelsen kan udmøntes, og i disse regneeksempler fremgår, hvad besparelsen på udgiftssiden er i hvert eksempel.
  Af bilaget fremgår også en oversigt over relevante administrative fællesmidler/puljer på områderne Dagtilbud og Skole og Klub, der kan indgå i udvalgets behandling af rammebesparelsen.
  For Børn og Unge skal det bemærkes, at der ikke er tværgående puljer på området, hvorfor forvaltningen ikke for dette fagområde kan pege på, at der er puljer, der kan bidrage til udmøntningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 133

  Udgår af dagsordenen.

  Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 134 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Beskrivelse_af_maalgrupper_og_tilbuddenes_indhold.pdf

  Pkt. 134

  Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Sagsnr. 338123 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget. På samme møde blev det besluttet, at opgaven vedrørende Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget. På baggrund af denne beslutning skal der flyttes budget mellem de to udvalg, ligesom der skal træffest beslutning om målgrupper for tilbuddene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. målgruppebeskrivelserne for tilbud til unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse, godkendes, og
  2. budgettet på 22,6 mio. kr. til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget i budget 2021 og frem,
  3. budgettet på 23,4 mio. kr. til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i budget 2021 og frem, og
  4. det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. til STU i 2021 vil blive finansieret af det forventede mindreforbrug til FGU.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Skole og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Ad 2.-4.: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med denne sag følger en opfølgning på de økonomiske konsekvenser ved beslutning om at STU og FGU flytter udvalgsplacering. For elever, der visiteres til FGU, er formålet at sigte mod ordinær ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, mens det for elever, der visiteres til STU oftest er et formål at sigte mod beskyttet beskæftigelse. Med sagen indstilles en beskrivelse af målgrupper til tilbud til unge, der ikke direkte kan begynde på en ordinær ungdomsuddannelse.

  Målgrupper

  Unge, der har brug for et tilbud for at kunne komme videre i ungdomsuddannelse, kan deles i 3 målgrupper. Der er målgruppen af unge hvor FGU er det rette tilbud, målgruppen af unge, hvor STU er det rette tilbud, og så er der en gruppe af unge, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at de kommer i et særligt forløb inden de eventuelt kan starte på FGU. De tre målgrupper fremgår herunder, hvor tilbuddet til denne sidste gruppe benævnes ”Klar til uddannelsesstart”.
  FGU målgruppen er unge under 25 år, som har brug for en særlig indsats for at blive klar til uddannelse eller beskæftigelse. Det er fx unge, der har behov for faglig opkvalificering, at udvikle sig personligt eller socialt, eller at afklare deres ønsker til og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. FGU varer op til to år, er individuelt tilrettelagt og kan justeres undervejs.
  ”Klar til uddannelsesstart” målgruppen er en mindre gruppe af unge, der ikke umiddelbart er klar til at starte på FGU, men som med den rette støtte på sigt kan blive klar til ordinær uddannelse og beskæftigelse. Det kan fx være unge med psykiske diagnoser (autisme, ADHD, angst mm.) og / eller psykisk sårbarhed. Disse unge vil efter den nuværende målgruppeafgrænsning typisk være visiteret til en 3 årig STU. UngeGuiden vil udvikle understøttende forløb, der er individuelt tilpasset den unges vanskeligheder i samarbejde med FGU Skolen Øst. Klar til uddannelsesstart-forløbene vil som udgangspunkt være på 12 måneder, og kan indeholde praktik ud over holdbaseret undervisning i fx dansk og matematik, CV, jobsøgning og samtaler med psykolog.
  STU målgruppen er udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det er unge, som ikke ved anden indsats, herunder specialpædagogisk støtte, vurderes at kunne blive i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, eller blive fast forankret på arbejdsmarkedet. STU varer tre år, og leder typisk til beskyttet beskæftigelse. De unge, der ikke har varige funktionsnedsættelser, og dermed har udsigt til at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er ikke i målgruppen til STU. For de unge, hvor der er tvivl, vil andre muligheder, primært rettet mod FGU blive undersøgt først.

  Økonomi og budget

  Roskilde Kommune visiterer elever til FGU Skolen Øst, som er en statslig selvejende institution med selvstændig bestyrelse. Uddannelsesvejledningen er ansvarlig for at målgruppevurdere til FGU’en, og sagerne drøftes tværfagligt. Der er i Roskilde Kommune et årligt budget til FGU i 2021 på i alt 22,6 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i 2020 og 4,8 mio. kr. i 2021 på baggrund af de kendte elevtal.
  For elever der visiteres til STU, visiteres der dels til kommunens egne STU tilbud, som nu er besluttet sammenlagt til ét, og til eksterne STU-tilbud. Visitation sker i et tværfagligt udvalg på baggrund af indstilling fra Uddannelsesvejledningen. Der er i Roskilde Kommune et årligt budget i 2021 på 23,4 mio. kr. til STU. De senere år har der været et årligt merforbrug til STU på ca. 4 mio. kr., som har været afholdt inden for Skole- og Børneudvalgets ramme. Der forventes et merforbrug i 2020 på 4,3 mio. kr. og et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2021 baseret på hidtidig aktivitet.
  Ved sammenlægning af de to STU tilbud forventes besparelser, der indfases i takt med at tilbuddet implementeres. I det første sammenlægningsår kan forventes besparelser på ca. 0,5 mio. kr. fordelt på takstbesparelser ved omlægning af takstniveauer og halvårsvirkning af stordriftsbesparelse. Forventet merforbrug i 2021 vil derfor være på 3,3 mio. kr. Ved fuld indfasning i 2024 forventes besparelser på op mod 3,0 mio. kr. i forhold til det nuværende forbrug.
  Der skal inden for rammerne af budgettet til FGU afholdes finansiering til Klar til uddannelsesstart-forløbene, som skønnes at udgøre 1,5 mio. kr. årligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da sagen vedrører en ændring i organisering af FGU og STU fra 2021 og frem. Budgettet vedrørende STU omplaceres fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget, i alt 23,4 mio. kr. årligt. Ligeledes omplaceres i alt 22,6 mio. kr. årligt til FGU fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  Som nævnt forventes der mindreudgifter på budgetrammen til FGU og merudgifter på budgetrammen til STU. Der er derfor samlet set på tværs af udvalg finansiering til det forventede merforbrug. Udgiftsudviklingen følges tæt i forbindelse med budgetopfølgninger. Der kan foretages budgetmæssige tilpasninger i forbindelse med budgetlægning.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 134

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.-4.: Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde ad. 2-4 på det foreliggende grundlag.

  Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 135 Tilsyn og rettidighed i sagsbehandlingen i Børn og Unge

  Bilag_med_halvaarlig_opfoelgning_paa_sagsbehandlingsfrister.pdf Bilag_med_Personrettet_ledelsestilsyn_Boern_og_Unge_2020.pdf

  Pkt. 135

  Tilsynskoncept i Børn og Unge og handleplan for rettidighed i sagsbehandlingen

  Sagsnr. 337664 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 18. august 2020 en sag om klagestatistik på børneområdet for 2019, som indeholdt oplysninger om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter. Som det fremgik af sagen arbejder forvaltningen målrettet på at sikre korrekte afgørelser. Med denne sag orienteres Skole- og Børneudvalget om det ledelsestilsyn, der gennemføres i Børn og Unge to gange årligt. Derudover indstiller forvaltningen, at udvalget fremadrettet hvert halve år får en status på overholdelse af tidsfrister i sagsbehandlingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget fremadrettet får en halvårlig status på overholdelse af tidsfrister for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune havde i 2019 i alt 2652 børn og unge, som på et tidspunkt i løbet af året havde en sag. Der gennemføres to gange årligt et ledelsestilsyn i Børn og Unge, der har til formål at sikre, at borgerne modtager den korrekte sagsbehandling, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen, og at der opnås en god datakvalitet som grundlag for udarbejdelse af systematisk ledelsesinformation. Ledelsestilsynet supplerer den årlige revision, der gennemføres af kommunens eksterne revisor. På baggrund af de systematiske ledelsestilsyn er der sket markante forbedringer i overholdelse af tidsfristerne for myndighedssagsbehandlingen på området.
  Ledelsestilsynet, der skal sikre at området overholder lovgivningen med videre, udarbejdes efter det koncept som fremgår af bilag. De sager, der indgår i ledelsestilsynet, udvælges på baggrund af de kriterier, der er fastsat i konceptet for tilsynet. Sagerne udvælges ud fra et princip, der skal sikre, at der ses på et bredt udsnit af de sagstyper der er i de fire myndighedsafsnit: forvisitation, børn, unge og handicap. Ved hvert tilsyn udtages 20 -30 sager i hvert afsnit, som gennemgås af afsnitslederen. Et udvalg af sagerne gennemgås ligeledes af en jurist.
  Resultatet af tilsynet gennemgås med medarbejderne for at sikre udvikling og læring og eventuel genopretning i en sag, såfremt det viser sig nødvendigt. Afrapportering af ledelsestilsynet sker på tværs af alle afsnit for at sikre tværgående læring og udvikling af fælles praksis.
  På baggrund af de gennemførte ledelsestilsyn blev det medio 2019 konstateret, at der var udfordringer med datakvaliteten og rettidigheden i sagsbehandlingen. Derfor blev der iværksat en handleplan, der skal medvirke til at sikre en bedre datakvalitet og overholdelse af de lovfastsatte tidsfrister i sagsbehandlingen. Handleplanen har i første omgang haft fokus på rettidighed i forhold til at udarbejde børnefaglige undersøgelser inden for fristen på 4 måneder og rettidig løbende opfølgning på de iværksatte støtteforanstaltninger.
  Det første fokusområde for ledelsestilsynet var at sikre korrekte data til at vise rettidigheden i sagsbehandlingen. Det er i 1. halvår 2020 sikret, at data nu giver et retvisende billede. Samtidigt er rettidigheden fulgt nøje. Som det fremgår af bilag er der sket markante forbedringer i overholdelse af tidsfrister. Det er lykkedes at sikre overholdelse af tidsfristerne for alle de undersøgelser, som er afsluttet i juli 2020 og at nedbringe antallet af overskredne opfølgninger på handleplaner til 11 midt i august 2020, hvoraf hovedparten af disse er overskredet med få dage.
  Den administrative handleplan for opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingen vil, ud over opfølgning på børnefaglige undersøgelser og handleplaner, blive udvidet til også at omfatte børnesamtaler i forbindelse med afgørelser om støtte og udarbejdelse af nye undersøgelser ved iværksættelse af ændret støtte, typisk en anbringelse frem for forebyggende støtte.
  Der sker administrativt en løbende opfølgning på rettidighed og forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget fremadrettet halvårligt orienteres om status på overholdelse af rettidigheden i sagsbehandlingen vedrørende børnefaglige undersøgelser og handleplaner. De aktuelle data herom fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 135

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) og Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 136 Godkendelse af visionsprogram for dagtilbud i Ringparken

  Visionsprogram.pdf Udbudsstrategi_daginstitution_i_Ringparken.pdf

  Pkt. 136

  Godkendelse af visionsprogram for dagtilbud i Ringparken

  Sagsnr. 315674 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2020 er der i årene 2020-2022 afsat 37 mio. kr. til at opføre et nyt dagtilbud i Ringparken. Økonomiudvalget godkendte den 26. august 2020 tids- og handleplan for opførelse af et nyt dagtilbud i Ringparken, som forventes taget i brug til august 2022. Der er nu udarbejdet visionsprogram for dagtilbuddet, som danner baggrund for det kommende udbud for opførelse af dagtilbuddet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. visionsprogram for det kommende dagtilbud i Ringparken godkendes, og
  2. forvaltningen får bemyndigelse til at udbyde projekt, forhandle og indgå entreprisekontrakt med den entreprenør, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for bevillingens ramme.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslaget til visionsprogram, som fremgår af bilag, tager udgangspunkt i formålene i dagtilbudsloven og forskningen om kvalitet i dagtilbud. Det er visionen at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle daginstitutionens børn via trygge, legende og inspirerende læringsmiljøer med afsæt i et børneperspektiv.
  Den nye daginstitution skal med visionen være med til at understøtte en høj pædagogisk kvalitet og et godt børneliv for alle børn. Daginstitutionen skal favne ”det små i det store” og indrettes så der skabes tryghed og ro i såvel små som store fællesskaber. Den fysiske indretning skal have fokus på små, nære og genkendelige miljøer, hvor barnet er i centrum.
  Visionsprogrammet er blevet til i en proces, hvor blandt andet områdeleder og medarbejdere har deltaget sammen med byggesagkyndige. Processen har omfattet ideworkshops og studieture til daginstitutioner i både Roskilde og Københavns kommune.
  Projektet udbydes som Totalentreprise efter tilbudslovens § 6 stk. 2, med fire indbudte entreprenører. Tildelingskriteriet vil være ”det økonomisk mest fordelagtige bud” og udbydes med targetpris og pointtildeling. Ved dette kriterie sikres det, at der ud over prisen inddrages de kvalitative underkriterier, som visionsprogrammet beskriver. Udbudsstrategien fremgår af bilag.
  Udbudsmaterialet udarbejdes i efteråret 2020 og forventes sendt til tilbudsgiverne den 6. oktober 2020. Tilbudsperioden er fastlagt til ca. tre måneder og tilbud skal afleveres fredag den 15. januar 2021. Forvaltningen sikrer en grundig gennemgang, vurdering og prioritering af alle tilbud og vælger den ifølge pointopnåelsen bedst egnede entreprenør til opgaven. Økonomiudvalget vil blive orienteret om totalentrepriseresultatet i februar 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020
  Der er afsat i alt 37 mio. kr. til et nyt dagtilbud i Ringparken. Byrådet har frigivet 3 mio. kr. til køb af grund og rådgivningsarbejde, den 25. marts 2020. I 2021 er der afsat 31 mio. kr. og i 2022 er der afsat 3 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 136

  Anbefales.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) og Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 137 Indtægts- og udgiftsbevilling til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020

  Pkt. 137

  Indtægts- og udgiftsbevilling til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020

  Sagsnr. 338699 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud fra puljen til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020. Skole- og Børneudvalget behandlede den 2. juni 2020 en sag om den pulje, der var afsat til formålet.
  Ansøgningen er imødekommet af Børne- og Undervisningsministeriet med et tilsagn om tilskud på 3.700.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2020 på 3.700.000 kr. til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har ansøgt om midler til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020. Roskilde Kommune har fået bevilliget 3.700.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet. Formålet med tildelingen af midlerne er, at situationen med COVID-19 har medvirket til ekstra udfordringer for socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap. De kan have særligt svært ved at komme igennem den sociale isolation og en forandret hverdag. Derfor har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om en række initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område, der skal hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem krisen. Herunder er formålet at medvirke til at lukke udsatte elevers faglige huller som følge af nedlukningen.
  Roskilde Kommune har i samarbejde med Lejre Kommune og Frederikssund Kommune og civilaktørerne Dansk Skoleskak, PLAY, Professionshøjskolen Absalon og Nationalpark Skjoldungernes Land søgt om midler til at tilrettelægge indsatser inden for de formål, der indgik i aftalen:
  Kultur- og idrætsaktiviteter, Turboforløb, lektiecafe mv. og øvrige indsatser der kan være medvirkende til at lukke faglige huller hos udsatte børn. Arbejdet med at igangsætte de aktiviteter, der er bevilget midler til vil begynde i september 2020.
  Kommunerne og aktørerne forventer blandt andet at tilbyde eleverne struktureret pauser i frikvarterene med lærende aktiviteter. Yderligere er lektiecafe og brush-up kurser også nogle af de initiativer, som eleverne forventes at blive tilbudt for at lukke faglige huller.

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 3.700.000 kr. i 2020.
  Eventuelle uforbrugte dele af det udbetalte tilskud på 3.700.000 skal tilbagebetales.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 137

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) og Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 138 Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2020

  Belaegning_dagtilbud_pr._1._august_2020.pdf Oversigt_over_indmeldte_i_alle_dagtilbud_pr._1._august_2020.pdf

  Pkt. 138

  Orientering om pladser på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2020

  Sagsnr. 337562 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af ledige pladser og kapacitet i hvert distrikt.
  Pr. 1. august 2020 er der indskrevet 3.724 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. august 2019 indskrevet 3.770 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. august 2020 i alt 576 ledige pladser i dagtilbud. Det tilsvarende tal for august 2019 var 568 ledige pladser.
  Pr. 1. august 2020 er der på dagplejens område 13 ledige pladser, der er på vuggestueområdet 32 ledige pladser, og på børnehaveområdet er der 531 ledige pladser.
  Det skal bemærkes, at antallet af ledige pladser afspejler udvalgets beslutning den 2. juni 2020 om justering af normeringer (antal pladser i dagtilbud) pr. 1. juli 2020. Det skal endvidere bemærkes, at antallet af ledige pladser også dækker over pladser, som på opgørelsestidspunktet er i tilbud hos forældre, der endnu ikke endeligt har accepteret pladsen, samt pladser, der er besat efter opgørelsestidspunktet. Af denne årsag er der ikke tale om 576 reelt ledige pladser, idet opgørelsen giver et øjebliksbillede, der ændrer sig i takt med, at forældre accepterer det tilbud om plads, som de har fået.
  Med hensyn til dagplejen skal det også bemærkes, at dagplejen har et vist antal pladser reserveret til børn henholdsvis under og over 15 måneder. Som følge af dette alderskriterium er det således ikke alle dagplejens ledige pladser, der reelt er tilgængelige for alle børn i alderen 0-3 år.
  Fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2-årige og 3-5-årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Der er pr. 1. august 2020 16 børn, som gør brug af en deltidsplads, mens ingen har en kombinationsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 138

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) og Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 139 Eventuelt

  Pkt. 139

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 139

  - Covid-19 situation
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) og Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.