You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 14, 2020 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 1

  Godkendt.

 • Pkt. 2 Antallet af børnehaveklasser skoleåret 2020/2021

  Modeller_for_antal_boernehaveklasser_skoleaaret_20202021.pdf

  Pkt. 2

  Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021

  Sagsnr. 327484 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021. Forvaltningen har udarbejdet forslag på baggrund af forældrenes ønsker i den digitale skoleindskrivning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes i alt 38 børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021, hvor der oprettes to klasser på Absalons Skole og alle søskende optages efter model 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. I styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af børnehaveklasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse. Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for, at skolerne kan optage elever bosat i et andet skoledistrikt, hvis der er ledige pladser. Optagelse sker efter styrelsesvedtægten i følgende prioriterede rækkefølge: Søskende til elever på skolen går forud for andre, kommunens børn optages før børn fra andre kommuner, nærmereboende går forud for fjernereboende og lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.
  På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet 3 modeller for oprettelse af børnehaveklasser i skoleåret 2020/21, der fremgår af bilag.
  I model 1 oprettes der 2 børnehaveklasser på Absalons Skole og i alt 38 børnehaveklasser, hvor 94 elever får deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, 19 elever får afslag på deres ansøgning, heraf 4 søskende, der alle ønsker Absalons Skole.
  I model 2 oprettes der 2 børnehaveklasser på Absalons Skole og i alt 38 børnehaveklasser, hvor 98 elever får deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, 15 får afslag på deres ansøgning, alle søskende får opfyldt deres ønske.
  I model 3 oprettes der 3 børnehaveklasser på Absalons Skole og i alt 39 børnehaveklasser, hvor 108 elever får deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, 5 får afslag på deres ansøgning, alle søskende får opfyldt deres ønske.
  I forhold til de kommende børnehaveklasser har Absalon Skoles distrikt i alt 45 bosiddende elever, hvoraf 37 elever har valgt skolen i den digitale skoleindskrivning. Det betyder, at elevgrundlaget for en tredje klasse på Absalons Skole udelukkende vil bestå af elever bosat i andre skoledistrikter. Forvaltningen indstiller, at der oprettes to klasser på Absalons Skole, men at der samtidigt tages hensyn til søskende, således at klassekvotienten bliver 26 efter model 2.
  Ved at oprette to klasser på Absalons Skole vil der ske en fordeling af elever mellem skolerne i Roskilde by, der bidrager til byrådets prioritering af en by- og boligpolitik i social balance. De elever, der har søgt Absalons Skole efter frit skolevalg, men får afslag, vil i stedet blive optaget på Hedegårdenes Skole, Sct. Jørgens Skole, Østervangsskolen og Tjørnegårdsskolen som er deres distriktsskole eller andet skoleønske.
  I alle tre modeller oprettes tre klasser på Trekronerskolen med en klassekvotient på 24,7. Derved kan alle søskende efter frit skolevalg optages.
  I alle tre modeller oprettes tre klasser på Klostermarksskolen. Alle elever bosiddende i de områder, der er omfattet af den skoledistriktsændring byrådet vedtog den 30. oktober 2019, og som har ønsket at blive indskrevet på Klostermarksskolen, har fået deres ønske imødekommet.
  I alle tre modeller indskrives der 8 elever i børnehaveklasse på Vor Frue Skole, som har samlæsning med 1. klasse.
  Til det kommende skoleår 2020/2021 er der tilmeldt i alt 805 elever til børnehaveklasse på kommunens folkeskoler, mod 788 elever sidste år.
  Andelen af elever, der har søgt om optagelse på en privatskole er i år 11,65% mod 10,95% ved sidste års skoleindskrivning. Forvaltningen har i alt modtaget 56 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 53 på nuværende tidspunkt er imødekommet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Ressourcetildelingen udmønter cirka 574.000 kr. pr. klasse.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 2

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde og ønsker model 3, samt at der skal oprettes en ekstra klasse på Vindinge Skole og Trekronerskolen.
  Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde og ønsker, at det skal være model 3.

 • Pkt. 3 Skoleelevernes ferieplan 2020/2021 og 2021/2022

  Ferieplan_for_skoleaarene_2020-2021_og_2021-2022.pdf

  Pkt. 3

  Skoleelevernes ferieplan 2020/2021 og 2021/2022

  Sagsnr. 328024 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skoleelevernes ferieplan for skoleårene 2020/21 og 2021/22 skal fastlægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til placering af ferier og fridage for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Elevernes sommerferie er fastsat med folkeskoleloven § 14a og begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil første skoledag efter skoleårets begyndelse, som fastsættes af byrådet.
  Elevernes sommerferie begynder i skoleåret 2019/20 lørdag den 27. juni 2020. Da Byrådet besluttede ferieplanen for skoleårene 2018/19 og 2019/20 blev det samtidig besluttet, at første skoledag i skoleåret 2020/2021 er mandag den 10. august.
  Byrådet har med styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fastsat principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage. Ferieplanen skal ikke i høring i skolebestyrelserne.
  På baggrund af ovenstående er udarbejdet forslag til ferieplan for de to kommende skoleår, som fremgår af bilag. Antallet af skoledage er ikke længere lovbestemt til 200 skoledage, men fastsættes alene ud fra kravene i folkeskolelovens § 14b om den samlede varighed af undervisningstiden. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af
  - mindst 1.110 timer på 0.-3. klassetrin,
  - mindst 1.320 timer på 4.-6 klassetrin og
  - 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.
  Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med 200 skoledage, da det svarer til en skoledag på 7 timer for 7.-9. klassetrin, når de 1.400 timer fordeles. Dette danner baggrund for forslaget til ferieplaner for de to kommende skoleår.
  Med denne sag om ferieplan skal der også træffes beslutning om den første skoledag efter sommerferien 2022. Forvaltningen foreslår, at det bliver mandag den 8. august 2022.
  Ferieplanen gælder alene for undervisningstiden. SFO og klubber har som udgangspunkt åbent i skolernes ferie med undtagelse af de politisk besluttede lukkedage, som er 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag den 5, juni, dagene mellem jul og nytår, inklusive den 24. og 31. december samt mandag, tirsdag og onsdag før skærtorsdag og påskeugen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 3

  Anbefales.

 • Pkt. 4 Nordskolens økonomi

  Redegoerelse_for_Nordskolens_oekonomi.pdf

  Pkt. 4

  Nordskolens økonomi

  Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. december 2019, at der til udvalgets møde den 14. januar 2020 skulle behandles en sag om håndtering af den særlige situation på Nordskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. redegørelsen for Nordskolens økonomiske situation tages til efterretning,
  2. Skole- og Børneudvalget orienteres i marts 2020 om Nordskolens endelige regnskabsresultat sammen med en opfølgning på handleplan for skolens økonomiske situation,
  3. i de kommende kvartalsvise budgetopfølgninger for Skole- og Børneudvalgets område vil der være en særskilt opfølgning på handleplanen for genopretning af Nordskolens økonomiske situation, og
  4. i årets første budgetopfølgning vil der fremadrettet blive orienteret om skoler og institutioner, der har overført et merforbrug på mere end 2% fra året før.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 3. december 2019 en sag om Status på organisering af Viby Skole og Nordskolen. Med den sag blev udvalget orienteret om, at Nordskolen ved budgetopfølgningen for 31. oktober 2019 havde et forventet merforbrug på 14,3 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. vedrører specialområdet. På den baggrund ønskede udvalget en sag til 14. januar 2020 med oplysninger om, hvordan den særlige situation på Nordskolen håndteres.
  Af bilag fremgår en redegørelse for udviklingen i Nordskolens merforbrug, herunder baggrunden for merforbruget, og hvad forvaltningen sammen med skolen har iværksat af tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget.
  Forvaltningen har med de kvartalsvise budgetopfølgninger siden 14. maj 2019 orienteret Skole- og Børneudvalget om, at der er skoler, der har et forventet merforbrug. Det har dog ikke af disse sager fremgået, at en af disse skoler var Nordskolen, og heller ikke hvor stort et merforbrug, der blev forventet. Det har fremgået, at forvaltningen vurderer, at merforbruget kan dækkes inden for rammen inklusive rammeoverførsel fra året før.
  Forvaltningen har i budgetopfølgninger i løbet af året arbejdet ud fra, at et merforbrug på Nordskolen kan dækkes af mindreforbrug på fælleskonti inden for fagområdet skole og klub. Ifølge Roskilde Kommunes økonomistyringsregler ligger det inden for direktørens kompetence at kunne budgetomplacere inden for et fagområde.
  Set i lyset af størrelsen på det forventede merforbrug for Nordskolen burde forvaltningen i de kvartalsvise budgetopfølgninger have tydeliggjort hvilke skoler, der havde et forventet merforbrug og størrelsen på dette. Dette vil ske fremadrettet.
  Forvaltningen kan oplyse, at en ekstraordinær budgetopfølgning i december nu viser en forværret situation i Nordskolens økonomi, og et forventet merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2019. Som tidligere oplyst kan et forventet merforbrug dækkes inden for fagområdet Skole og Klub. Forvaltningen afventer det endelige regnskabsresultat for Nordskolen.
  Det forventede merforbrug på Nordskolen skyldes i særlig grad, at der er sket en markant stigning i udgifterne på specialområdet, hvor antallet af elever i segregerede specialundervisningstilbud er vokset fra 47 i 1. halvår af 2017, til 76 i 2. halvår af 2019. Derudover er der et merforbrug på almenområdet, som skyldes skolens udfordringer med et faldende elevtal, hvor der i 2016/17 var 1429 elever i skolerne i Nordskolens distrikt er der i skoleåret 2019/20 1178 elever på Nordskolen.
  Forvaltningen har iværksat en række tiltag for at understøtte Nordskolen, og en økonomisk genopretningsplan er under udarbejdelse. Forvaltningen har i samarbejde med skolen besluttet de tiltag, der skal bidrage til at Nordskolens økonomi genoprettes. Det betyder blandt andet, at beslutningskompetencen for visitation til specialområdet på Nordskolen indtil videre er flyttet til skolechefen. Derudover har forvaltningen styrket den administrative og ledelsesmæssige støtte til skoleledelsen, ligesom der sker en opbygning af økonomikompetencer på Nordskolen.
  Af bilag fremgår en redegørelse for den økonomiske situation på Nordskolen og de konkrete tiltag, der er iværksat for at nedbringe merforbruget på skolen, og for at undgå lignende situationer fremover.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da et forventet merforbrug kan finansieres inden for Skole og Klubs ramme. Nordskolens forventede merforbrug for 2019 er nu på ca. 15 mio. kr. Skolen har for 2019 fået tilført 11,8 mio. kr. fra fælleskonti på Skole og Klubs område, hvorved det forventede merforbrug er nedskrevet til 3,2 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for 2019 foreligger endnu ikke.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 4

  Ad 1.: Udvalget tager redegørelsen til efterretning, idet udvalget finder det klart utilfredsstillende, at udvalget ikke langt tidligere i forløbet er orienteret i klar tekst om den økonomiske situation på Nordskolen. Udvalget ønsker at sende sagen videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af sagens særlige karakter.
  Ad 2.: Godkendt.
  Ad 3.: Godkendt:
  Ad 4.: Godkendt, dog således så det også i løbende ordinære budgetopfølgninger fremgår, hvis der er skoler og dagtilbud der forventer et merforbrug på mere end 2%.
  Ad 2.-4. videresendes også til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

 • Pkt. 5 Sorggrupper til børn og unge

  Sorggrupper_til_boern_og_unge.pdf

  Pkt. 5

  Sorggrupper til børn og unge

  Sagsnr. 323237 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 1. oktober 2019, at der skulle udarbejdes en sag om sorggrupper til børn og unge. I sagen belyses hvilke tilbud, der er til børn og unge i sorg i Roskilde Kommune. Sagen indeholder også forslag til initiativer, der kan være med til at styrke samarbejdet mellem aktørerne på området samt forslag til initiativer, der kan være med til at forbedre informationen om de tilbud, der er både kommunalt og i forhold til andre aktører på området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender de fem forslag til initiativer, der skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem aktørerne på området og forbedre informationen om de tilbud, der er kommunalt og i forhold til andre aktører på området.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Skole- og Børneudvalgets beslutning den 1. oktober 2019 har forvaltningen undersøgt, hvilke tilbud, der i dag er for børn og unge, der er i sorg. Forvaltningen kan oplyse, at der på kommunens hjemmeside er fremsat et borgerforslag om ”at byrådet drøfter og sikrer foranstaltninger, der sikrer, at der gives de fornødne sorggruppe-tilbud til børn og unge i Roskilde Kommune”.
  I Roskilde Kommune kan børn og unge i sorg få tilbud om individuelle forløb i Børne og Familiecenteret på baggrund af visitation fra de forskellige myndighedsafsnit samt tilbud om samtaler i den Åbne anonyme Rådgivning. Derudover har Sct. Jørgens Skole tilbud om sorggruppe. Ud over de kommunale tilbud er forvaltningen bekendt med, at der aktuelt i kommunen er tilbud om sorggrupper til børn og unge hos Roskilde Domsogns Menighedspleje samt tilbud om netværksgruppe for unge hos FDF Roskilde. Uden for kommunen har organisationerne Børn Unge og Sorg, Børns Vilkår, Skyggebørn og Kræftens Bekæmpelse også tilbud til børn og unge i sorg. En nærmere beskrivelse af tilbuddene fremgår af bilag.
  Forvaltningen foreslår, at følgende initiativer iværksættes med henblik på at styrke samarbejdet mellem aktørerne på området:
  - Der indgås et konkret samarbejde mellem organisationer i Roskilde Kommune, der har tilbud om sorggrupper til børn og unge og de kommunale områder, der har børn og unge i målgruppen, (skoler, SFO’er, klubber, sundhedsplejen og tilbud på Børn og Unges område), hvor parterne mødes og kommunale tilbud via ledermøder får kendskab til lokale tilbud samtidig med, at der sker videns- og erfaringsudvekling.
  - Samarbejde mellem kommunens skoler om et fælles tilbud til børn og unge i sorg på tværs af skolerne, hvor alle skoler vil indgå i muligheden for at etablere et sådan samarbejde.
  - Skolerne søger inspiration i det reviderede materiale ”Sorghandleplan 2.0” fra Kræftens Bekæmpelse, når de skal opdatere deres sorg- og krise plan.
  Forvaltningen foreslår, at følgende initiativer iværksættes med henblik på at forbedre informationen om de tilbud, der er kommunalt og i forhold til andre aktører på området:
  - Informationen om tilbud til børn og unge i sorg gøres lettere tilgængelig på kommunens hjemmeside.
  - Ledere og relevante medarbejdere i kommunens dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber får kendskab til de tilbud, der er til børn og unge i sorg. Oplysninger om tilbuddene kan også indgå i dagtilbuddenes og skolernes sorg- og kriseplaner.

  De fem forslag til initiativer er uddybet i bilag

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. De initiativer forvaltningen foreslår, kan afholdes inden for udvalgets ramme.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 5

  Godkendt.
  Udvalget ønsker en opfølgning på de fem initiativer primo 2021, hvor der også indgår en afdækning af behovet for at indgå i de tilbud, der er for børn og unge i Roskilde Kommune og en vurdering af, om de eksisterende ressourcer matcher behovet.

 • Pkt. 6 Politik på Skole- og Børneudvalgets område

  Forslag_til_boern_og_ungepolitik.pdf

  Pkt. 6

  Politik på Skole- og Børneudvalgets område

  Sagsnr. 321587 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole og Børneudvalget besluttede den 5. februar 2019 at sætte en inddragende proces for politikudvikling på udvalgets område i gang for at få input til indhold til en ny politik, der kan være den fælles rammesætning for det arbejde, der sker for udviklingen af livsduelige børn og unge i dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber og det specialiserede børneområde.
  På baggrund af udvalgets behandling og drøftelser i dialogfora med forældrerepræsentanter for dagtilbud den 8. og skole/SFO/klub den 22. maj 2019 har forvaltningen udarbejdet forslag til en ny børn og ungepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til børn og ungepolitik sendes i høring i bestyrelserne på Skole- og Børneudvalgets område fra den 15. januar 2020 til den 12. februar 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På Skole- og Børneudvalgets område blev der i sidste byrådsperiode vedtaget fire politikker med forskellige visioner og målsætninger: dagtilbudspolitikken, skolepolitikken, klubpolitikken og den sammenhængende børnepolitik. Med lovgivningen er det fastsat, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik. Det er også i 2018 med lovgivningen fastsat, at kommunerne ikke længere skal formulere særskilte politiske mål på dagtilbudsområdet.
  I dialogfora mellem Skole- og Børneudvalgets medlemmer og forældre på dagtilbudsområdet og skole/SFO og klub henholdsvis den 8. og 22 maj 2019 er det blevet drøftet, hvad der kan være indhold i en politik for tilbud på udvalgets område. Forslaget til en børn og ungepolitik, som fremgår af bilag, er også blevet drøftet med medarbejdere og ledere i FMU Skole og Børn og ledermøder i Skole og Klub, Dagtilbud og Børn og Unge.
  De input og forslag, der kom i drøftelserne ved forårets dialogfora kan samles inden for nogen fælles temaer for både dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber og det specialiserede børneområde. Disse temaer har også en sammenhæng til de eksisterende politikker og de lovgivningsmæssige rammer på udvalgets område samt til FN’s verdensmål. Der er således eksisterende lokale og nationale politiske mål inden for flere af de nævnte temaer, og FN’s verdensmål har også mål, der knytter sig til særligt temaet om læring og bæredygtighed.
  De fælles tværgående temaer er:
  - trivsel, læring, udvikling og dannelse,
  - fællesskaber,
  - sammenhæng og gode overgange,
  - forældresamarbejde og
  - bæredygtighed.
  På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en samlet børn og ungepolitik på udvalgets område, der fremgår af bilag.
  Med en samlet børn og ungepolitik kan der sættes en fælles ramme og retning for arbejdet med alle børn og unge i Roskilde Kommune. Politikken skal udgøre det fælles fundament for arbejdet med alle børn og unge uanset forudsætninger og være med til at sikre sammenhæng i forståelsen og tilgangen til alle børn og unge i Roskilde Kommune. Dermed kan den også styrke sammenhængen på tværs af dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber og det specialiserede børneområde.
  Politikken erstatter de tidligere politikker på udvalgets område og indfrier kravet om den lovpligtige sammenhængende børnepolitik.
  Forslaget til visionen i politikken er, at ”Alle børn og unge skal være livsduelige. Alle børn og unge skal have mulighed for at udnytte deres kompetencer og tilegne sig nye kompetencer, så de positivt kan møde udfordringer og udvikle sig i fællesskaber og i mødet med omverdenen”. I politikken fastsættes fælles retningsgivende målsætninger inden for de fælles temaer, der skal understøtte, at der på tværs af dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber og det specialiserede børneområde arbejdes sammenhængende med målsætningerne. Målsætningerne er beskrevet på et overordnet niveau for at gøre det muligt for hvert enkelt område at udarbejde konkrete og mere specifikke indsatser.
  Forvaltningen foreslår, at forslag til børn og ungepolitik sendes i høring hos bestyrelserne på Skole- og Børneudvalgets område fra den 15. januar 2020 til den 12. februar 2020. Børn og ungepolitikken og de indkomne høringssvar kan herefter behandles i Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 6

  Udsat.

 • Pkt. 7 Model for sund og billig mad på skoleområdet

  Madkulturens_forslag_til_model_for_sund_og_billig_mad.pdf

  Pkt. 7

  Model for sund og billig mad på skoleområdet

  Sagsnr. 315559 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 5. februar 2019, at der anvendes 200.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje i hvert af årene 2019 og 2020 til i samarbejde med Madkulturen at udvikle muligheder for, at børn på skoleområdet kan få sund og billig mad. Madkulturen har inden for de 200.000 kr., der er afsat i 2019 udarbejdet en model, som indeholder anbefalinger til sund og billig mad.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Madkulturens anbefalinger vedrørende sortiment og kvalitet, tilgængelighed og normering, indgår i skolernes videre arbejde med mad og måltider i skolernes køkkener,
  2. udvalget beslutter, om der skal udarbejdes en blok til budget 2021 om reduceret betaling for måltider for elever fra hjem med lav husstandsindkomst, og
  3. forvaltningen udarbejder en særskilt sag med et forslag til anvendelse af de 200.000 kr., der er afsat i Økonomiudvalgets udviklingspulje for 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Madkulturens model indeholder anbefalinger, status for kantinerne i Roskilde Kommune, gennemgår erfaringer fra andre kommunale skolemadsordninger og indeholder økonomiske beregninger på omkostninger forbundet med reduceret forældrebetaling.

  Madkulturen har udarbejdet en model for sund og billig mad på skolerne. Madkulturen har følgende anbefalinger inden for de fire parametre, sortiment, kvalitet, tilgængelighed og normering.

  Sortiment og kvalitet

  Madkulturen anbefaler, at skolekantinerne arbejder med et begrænset og let overskueligt dagligt tilbud. For kantiner med smalt sortiment er det lettere at øge den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet, herunder andelen af økologiske varer. Der anbefales variation i sortiment fra dag til dag. Anbefalingen kan rummes inden for de fysiske og tidsmæssige rammer, der eksisterer for skolekantinerne. Der er i guiden ”Mad og Måltider” udarbejdet inspiration til samlet sortiment henover en uge.

  Tilgængelighed

  Madkulturen anbefaler, at kantinerne arbejder med langsigtet menuplanlægning fx på 1 – 3 måneders basis, der lægges op på skolens hjemmeside. Og at åbningstiden i 10-pausen og i frokosten fastholdes med hele måltider til frokost og begrænset tilbud i 10 pausen. Og at prisen for et frokostmåltid holdes på 20 kr. eller derunder. Desuden anbefales, at hver enkelt skole tager fornyet stilling til brugen af forudbestilling af måltider til enten alle elever eller dele af skolen.

  Normering

  Madkulturen anbefaler, at skolerne imellem fastsætter en fælles normering af timer, der matcher antallet af elever på skolen. Det anbefales også af Madkulturen, at skolerne samarbejder omkring kantinedriften fx i mindre geografiske klynger med en form for fælles vikarsystem. Forvaltningen bemærker til denne anbefaling, at den enkelte skole i dag selv træffer beslutning om, hvordan normering til kantinerne skal være inden for egen budget.

  Reduceret forældrebetaling

  Madkulturen har undersøgt, hvordan andre kommuner har indført reduceret forældrebetaling til madordning på skoleområdet. Kriteriet for reduceret forældrebetaling er i Københavns Kommune husstandsindkomst og antallet af personer på adressen. Madkulturen har foretaget en beregning på udgifter til en lignende ordning i Roskilde Kommune som ville give udgift på ca. 4,4 mio. kr. årligt, hvis alle tilskudsberettigede elever køber måltid hver dag og ca. 2 mio. kr. årligt, hvis tilskudsberettigede elever benytter tilbuddet hver anden dag.
  I Frederiksberg Kommune er kriteriet for reduceret forældrebetaling hvorvidt forældrene er berettiget til økonomisk fripladstilskud. Madkulturen har beregnet udgiften til en lignende ordning i Roskilde Kommune til ca. 3,3 mio. kr. årligt hvis alle tilskudsberettigede elever køber hver dag, og ca. 1,4 mio. kr. årligt, hvis alle tilskudsberettigede elever kun køber hver anden dag. Der er forudsat en måltidspris på 20 kr., og at der er 1500 tilskudsberettigede elever. Priserne for et frokostmåltid i Roskilde Kommune svinger mellem 15 og 25 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 7

  Ad 1: -3.: Godkendt.

 • Pkt. 8 Henvendelse fra KL om kvalitetsrapporten for folkeskolen

  Takkebrev_fra_KLs_Boerne-_og_Undervisningsudvalg.pdf Refleksionsspoergsmaal_om_kvalitetsrapporten_som_redskab_til_lokal_dialog_om_kvalitetsudvikling_af_folkeskolen.pdf

  Pkt. 8

  Henvendelse fra KL om kvalitetsrapporten for folkeskolen

  Sagsnr. 328322 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL’s Børne- og Undervisningsudvalg har sendt refleksionsspørgsmål om kvalitetsrapporten for folkeskolen, som de beder om input til fra kommunernes fagudvalg på området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten er et værktøj for byrådet, som skal vise, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål. Det er lovpligtigt, at kommunalbestyrelsen behandler kvalitetsrapporten hvert andet år. Kvalitetsrapporten udarbejdes efter bekendtgørelsens krav. Forvaltningen kan oplyse, at byrådet skal behandle kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 i 1. kvartal 2020.
  Som det fremgår af bilag, vil KL arbejde for, at der kommer en drøftelse på nationalt plan af, hvordan kvalitetsrapporten i højere grad kommer til at fungere som et redskab til dialog mellem skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelse om kvalitetsudvikling af folkeskolen.
  For at KL kan få det bedst mulige afsæt for at præge drøftelsen med afsæt i kommunernes ønsker og behov, opfordrer KL til at nedenstående inspirationsspørgsmål bliver drøftet i kommunens fagudvalg for skole. KL Håber at modtage input og bemærkninger fra fagudvalgene, og vil tage afsæt i disse i de videre drøftelser.
  - Hvad skal der til for at undgå, at kvalitetsrapporten i for høj grad kommer til at fungere som en afrapportering af centralt fastsatte nøgletal opad i systemet og/eller skaber dobbeltarbejde i forhold til andre handlingsplaner, kvalitetssystemer m.v.?
  - Hvordan kan kvalitetsrapporten komme til at fungere som et mere strategisk ledelses- og dialogværktøj til både det politiske og faglige arbejde med henblik på offensivt og systematisk at sætte retning for udviklingen af kvaliteten af kommunens skoler?
  - Hvilke elementer bør kvalitetsrapporten indeholde, så kommunalpolitikere, forvaltning og de enkelte skoler får bedre mulighed for at benytte den til kvalitetsudvikling med udgangspunkt i den enkelte skoles og kommunes vurderinger af behov og potentialer?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 8

  Drøftet

 • Pkt. 9 Indtægts- og udgiftsbevilling til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årige udsatte børn

  Pkt. 9

  Indtægts- og udgiftsbevilling til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årige udsatte børn

  Sagsnr. 328470 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har søgt om midler fra puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Roskilde Kommune har søgt om midler til i alt 5 daginstitutioner i ansøgningsperioden fra 2019 – 2022. Ansøgningen er blevet imødekommet af Undervisningsministeriet, der administrerer puljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.710.150 kr. til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til 5 institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn i 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med finansloven for 2019 er der afsat en ansøgningspulje, der har til formål at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.
  Roskilde Kommune har ansøgt om tilskud fra puljen i hele ansøgningsperioden fra 2019 til 2022. Der er bevilget et samlet tilskud fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022 på maksimalt 10.005.684 kr. De 562.383 kr. der er bevilget for 2019, er overført til 2020 og med i denne indtægts- og udgiftsbevilling. De 6.295.534 kr. for 2021 og 2022 er forudsat, at puljen overføres til kommende finanslove, og forvaltningen vil i de kommende år udarbejde særskilte indtægts- og udgiftsbevillingssager på disse.
  De midler, der kommer til Roskilde Kommune vil blive anvendt til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i følgende 5 daginstitutioner:
  ̵ Børnehuset Bullerby, Ejboparken
  ̵ Børnehuset Hyrdehøj, Hyrdehøj
  ̵ Børnehuset Mælkebøtten, Æblehaven
  ̵ Den selvejende institution Børnehuset Solsikken, Astersvej
  ̵ Børnehuset Wiemosen, Wiemosen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.710.150 kr. til formålet.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 9

  Anbefales.

 • Pkt. 10 Orientering om retningslinjer for tilsyn med børn i skole, SFO og klub

  Pkt. 10

  Orientering om retningslinjer for tilsyn med børn i skole, SFO og klub

  Sagsnr. 327778 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget bad den 1. oktober 2019 efter orientering om retningslinjer for opsyn med børn på legeplads og på ture på dagtilbudsområdet om en lignende orientering for skole-, SFO- og klubområdet. Hermed orienteres udvalget om, hvordan de kommunale skoler, skolefritidsordninger og klubber arbejder med tilsynet med børnene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Tilsynet med børn i folkeskolen styres af ”Bekendtgørelsen om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden” af 20. juni 2014, der også fungerer vejledende for skolefritidsordninger. Bekendtgørelsen lægger vægt på, at tilsynets omfang bør baseres på en konkret vurdering af forholdene som for eksempel børnegruppens alder, typen af aktivitet og stedet. Derfor træffes beslutningen om, hvordan der bedst føres tilsyn i den pågældende situation også af skolens leder inden for de rammer, der er fastlagt af lovgivningen samt mere lokalt af kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen.
  Folkeskoler, skolefritidsordninger og klubber i Roskilde Kommune tilrettelægger deres tilsyn efter deres forskellige forhold og de erfaringer, skoler og klubber løbende gør sig.
  For at sikre et forsvarligt tilsyn tager skolerne og klubbernes praksis og retningslinjer højde for forskellige aldersgruppers behov, hvor børnene befinder sig, samt situationer med særlige forhold såsom svømning, sejlads, lejrskoler og lignende. Forvaltningen har udarbejdet fælles retningslinjer for svømning og sejlads, der gælder for alle skoler og klubber.
  Skoler og klubber bestemmer selv, om de vil lave egne nedskrevne retningslinjer for deres daglige arbejde med tilsyn.
  For at sikre og vedligeholde legepladser og udearealer, der tilhører folkeskoler og klubber, foretages løbende tilsyn med arealerne af Materielgårdens legepladsinspektører. Legepladsinspektøren foretager en gang om måneden en pladsinspektion, hvor umiddelbare fejl og mangler noteres, så de kan udbedres. Hvert tredje år foretager inspektøren en komplet gennemgang af legepladsens tilstand, der fører til en skriftlig rapport.
  Forvaltningen vil sammen med skoler og klubber følge op på de fælles retningslinjer og den tilsynsforpligtelse, der styres af bekendtgørelsen om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden. Formålet er at sikre, at alle medarbejdere og ledere i skoler, SFO og klubber er bekendt med procedurer og retningslinjer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 10

  Godkendt.

 • Pkt. 11 Orientering om nøgletal for SFO og klub, pr. 1. december 2019

  Daekningsgrad_for_SFO_pr._1._december_2019.pdf Daekningsgrad_for_klub_pr._1._december_2019.pdf Udvikling_i_antal_indmeldte_boern_i_klub_fordelt_paa_klassetrin_pr._december_2019.pdf

  Pkt. 11

  Orientering om nøgletal for SFO og klub, pr. 1. december 2019

  Sagsnr. 327976 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal i forhold til antal indmeldte børn i SFO og klubber. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  SFO

  Pr. 1. december 2019 er der indskrevet 3.307 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 97,0 pct. af børnene i aldersgruppen er tilmeldt SFO.
  Af bilag fremgår andelene også på skoledistriktsniveau. Andelene er beregnet ud fra antallet af elever fra 0.-3. klasse, der er bosiddende i skoledistriktet, er indskrevet på en folkeskole i kommunen, og som er indmeldt i en SFO. Pr. 1. december 2019 er der ingen skoledistrikter, hvor der er færre end 90 pct. af de bosiddende elever, der er tilmeldt SFO.

  KLUB

  Pr. 1. december 2019 er der indskrevet 3.081 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at der på kommuneniveau er 68,7 pct. af børnene i aldersgruppen, der er tilmeldt i klub.
  Af bilag fremgår andelene også for hvert klubområde. Andelene er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistrikterne tilknyttet klubområdet, og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler.
  Af bilag fremgår endvidere udviklingen i antallet af indmeldte børn i klub i de forskellige klubområder fordelt på klassetrin. Opgørelsen viser udviklingen i antallet af indmeldte børn i klub på klassetrinene 3.-7. klasse fra december 2018 til december 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 11

  Godkendt.

 • Pkt. 12 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018

  Borgerraadgiverens_beretning_for_2018_-_SBU.pdf

  Pkt. 12

  Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2018

  Sagsnr. 303137 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2018.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. borgerrådgiverens beretning for 2018 tages til efterretning.
  2. beretningen sendes til fagudvalgene til orientering

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2018.
  Den sene afgivelse af beretningen for 2018 skyldes bl.a. borgerrådgiverens fravær som følge af orlov tidligere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 394

  Anbefales.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 253

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

  Supplerende sagsfremstilling

  Borgerrådgiverens beretning for 2018 fremsendes til Skole- og Børneudvalget til orientering, som det er besluttet i byrådet den 27. november 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 12

  Godkendt.

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 13

  Intet.

 • Pkt. 14 Børnehuset Skovdalen(Lukket)